Referat af møde i Forretningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af referat fra seneste møde 9. Regnskab Arv i Nordjylland 11. Feriehusudvalg 12. Dækning af udgifter til arbejde i råd, nævn mm. 13. Cirkus Dannebrog 14. Månedlige bidrag på PBS 15. Udsendelse af kredsblade direkte fra sekretariatet 16. Status i region Hovedstaden 17. Status i region Sjælland 18. Status i region Syddanmark 19. Status i region Midt 20. Status i region Nordjylland 21. Regionaludvalg og betjening 22. Optagelse på venteliste til nyretransplantation og udredning for donation 23. LUKKET SAG 24. LUKKET SAG 25. Videoer om nye nyresyge 26. Repræsentant til nyt fagligt forum 27. Orientering om sælgerhvervning 28. Orientering om scrapbog 29. Orientering om Novo Nordisks projekt Sirius 30. Orientering om høringssvar fra Danske Patienter 31. Eventuelt 1

2 7. Godkendelse af dagsorden Per Henriksen ønskede drøftelse af Nyreprisen. 8. Godkendelse af referat fra seneste møde Seneste referat kan læses her: 9. Regnskab 2014 Revisor Iver Haugsted er indbudt til at gennemgå det foreløbige regnskab for Sekretariatet indstiller, at det foreløbige regnskab forelægges generalforsamlingen. Sagen afgøres af Generalforsamlingen. Beslutning. Revisoren gennemgik regnskab og regnskabsprotokol. Regnskabet og protokollen anbefalet til generalforsamlingen og underskrevet. Revisoren opfordrede til at sænke forventningen til forårslotteriet med ca kr. i budget Arv i Nordjylland Kreds Nordjylland fremsender orientering om disposition af arvemidler. Jf. Landsforeningens vedtægter 12 stk. 7 skal Lokalkredsens dispositioner vedr. fast ejendom og arv godkendes af Forretningsudvalget. Det fremgår også af kredsens egne vedtægter, at Forretningsudvalget skal godkende. Kredsens dispositioner fremstår således: 2

3 Nyreforeningen Nordjyllands hidtidige forbrug af arvemidler. Ang. Arvemidler: I 2014 har vi anvendt ,50 kr. af Nyreforeningen Nordjyllands arvemidler 1: Forskning vedr. n-3 fedtsyre betalt 6/ kr ,- 2: Sygeplejeforskning betalt 30/ kr ,- 3: Sengecykler betalt 11/ kr ,50 I alt: kr ,50 Nyreforeningen Nordjyllands fremtidige politik omkring brug af arvemidler. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi fremover har et årligt budget på kr. af arvemidlerne. Pengene bruges aktiviteter der foregår i region Nordjylland f.eks. forskning og andre ting der er til gavn for nyresyge. Med hensyn til placering vil vi anbringe kr. i 2 forskellige banker for at opnå optimal sikkerhed for pengene. Pengene bindes i 1 til 3 år ud fra hvornår vi forventer at bruge dem og at de forrentes så højt som muligt. Ved aftale af hvor lang tid pengene bindes tages også hensyn til om renten kan forventes at stige. Renterne indgår i kredsens drift. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at kredsens dispositioner godkendes. 11. Feriehusudvalg Hovedbestyrelsen vedtog i november 2014 at nedlægge Dialyseudvalget. Ansvaret for feriehusene i Nørlev og i Grønbæk blev henlagt til Rejseudvalget. Svend Arne Jørgensen og Ann Bellis Hansen blev kommitterede til Rejseudvalget med ansvar for de to feriehuse. De kommitterede foreslår nu, at der oprettes et selvstændigt udvalg med reference til Forretningsudvalget. Ansvaret for feriehusene forudsættes at være afgrænset i forhold til de to huses vedligeholdelse og markedsføring. 3

4 Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Sekretariatet indstiller, - at der oprettes et feriehusudvalg, - at udvalget varetager ansvaret for feriehusene i Nørlev og i Grønbæk, - at Svend Arne Jørgensen og Ann Bellis Hansen vælges til udvalget, - at ændringen iværksættes snarest med efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen. Beslutning. Anbefales og iværksættes. 12. Dækning af udgifter til arbejde i råd, nævn mm. På baggrund af Forretningsudvalgets beslutning om ikke at betale udgifter i forbindelse med regionaludvalgenes arbejde har formand for Regionaludvalg Hovedstaden, Lis Videbæk, fremsendt forespørgsel: Gælder det også transportgodtgørelse i forbindelse med hverv, som medlemmer har påtaget sig på opfordring fra og/eller varetager på vegne af landsforening/regionaludvalg? Foreningen er dd. repræsenteret følgende steder: Foreningen har fremført problemstillingen i forhold til Danske Patienter, der formidler mange repræsentationer til sine medlemsforeninger. Danske Patienter arbejder nu aktivt for, at den organisation, der ønsker inddragelse af patientforeninger gennem repræsentation afholder udgifter forbundet hermed. Princip: Det bør ikke være forbundet med omkostninger at yde en frivillig indsats som repræsentant for sin patientforening. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at landsforeningen afholder udgifterne hvis opgaven relaterer sig til landsdækkende forhold, at regionaludvalget afholder udgifterne hvis opgaven relaterer sig til regionale forhold. 4

5 Forretningsudvalget opfordrer ikke til, at der udfærdiges særskilt budget og regnskab for regionaludvalgene men til at kredsene i mindelighed aftaler fordeling og afholder udgifterne. 13. Cirkus Dannebrog Ved to tidligere lejligheder har Cirkus Dannebrog afholdt en særforestilling til fordel for Nyreforeningen. I forbindelse med gevinst-aftalen for lotteriet 2015 blev mulighederne for igen at afholde en særforestilling vendt. Afholdelse af særforestillingen forudsætter, at foreningens protektor indvilliger i at deltage. Økonomi Indtægterne fra de tidligere særforestillinger har været begrænsede, og der må påregnes en del medarbejder-timer i forbindelse med forberedelse og afholdelse af arrangementet. Cirkus Dannebrog har imidlertid gennem mange år været hovedsponsor af gevinster til Nyreforeningens lotteri med 250 x 2 fribilletter à 240 kr. stk. I overvejelser vedr. økonomien ved gennemførelse af et sådant arrangement bør dette indgå. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Kampagneudvalget indstiller, at der gives mulighed for et samarbejde med Cirkus Dannebrog om en ny særforestilling i sommeren Det indstilles endvidere, at andre foreninger, der ligeledes har Kronprinsesse Mary som protektor, kontaktes med henblik på at gå sammen om særforestillingen. Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og SIND kontaktes. 14. Et månedligt bidrag på PBS et forsøg på at forbedre økonomien i Nyreforeningen Vi leder med lys og lygte efter initiativer, som kan være med til at forbedre økonomien i Nyreforeningen på sigt. Her er der et tiltag, som går direkte til vores egne medlemmer. Nyreforeningen har et stort uopdyrket potentiale for at tjene penge på eksisterende medlemmer via månedlige bidrag på PBS. 5

6 Tendensen blandt frivillige foreninger de seneste år er, at medlemstallet er stagneret, og det ser ikke ud til, at det vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Det samme gælder for Nyreforeningen. Derfor har de fleste andre foreninger valgt at tjene penge ved at få medlemmer og andre støtter til at give faste månedlige bidrag på PBS. Nyreforeningen har knap medlemmer. Ca. 10 % kan forventes at sige ja til at give et fast månedligt bidrag på f.eks. 50, 75, 100 eller 150 kr. En fast månedlig bidragsyder holder i gennemsnit 3,5 år. Folk over 60 år holder generelt længere end andre grupper. Til at ringe ud kan der ansættes studentermedhjælpere, som ringer ud på hverdage kl Fordelen ved at bruge studentermedhjælpere er, at de sidder i sekretariatet og kan læres op i Nyreforeningen, så de kender mere til foreningen end en udefra. Firmaet bag vores medlemssystem har tilbudt deres assistance i forbindelse med en sådan kampagne, f.eks. i forhold til tale-vejledning, uddannelse af studentermedhjælpere, oprettelse af PBS-aftaler mm. Firmaet samarbejder med flere andre patientforeninger om samme praksis. Til udringningen skal der udarbejdes en tale-vejledning, så studentermedhjælperen kan fortælle om de gode ting, som de månedlige bidrag vil gå til, f.eks. arbejdet med unge og børnefamilier. Økonomi Eksempel: 2 studentermedhjælpere ansættes til 150 kr. i timen. Antal opkald per time: 20 Antal timer i alt: 275 Udgift til opringning i alt: kr. Hvis 10 % siger ja til at give i gennemsnit 75 kr. per måned, er udgiften tjent hjem efter 1 måned. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Kampagneudvalget indstiller, at Nyreforeningen ringer samtlige medlemmer op med det formål at få faste månedlige bidragsydere på PBS. Beslutning. Anbefales med følgende bemærkninger: Ordningen iværksættes i perioden august til oktober Den evalueres efter opringning til 50 % af medlemmerne. Hvis ikke minimum hvert 10. medlem svarer positivt, standses ordningen indtil ny beslutning i Forretningsudvalget tages. Der foretages kun et opkald pr. husstand. 6

7 Der anvendes størst mulig etisk omhu i samtalen. Opringning sker fra sekretariatet (også fysisk), sekretariatet præsenterer sig (der anvendes ikke skjult nummer), nej accepteres helt og aldeles og der takkes pænt ved afringning. Inden ordningens opstart orienteres der i Nyrenyt og i nyhedsbrev. 15. Udsendelse af kredsblade direkte fra sekretariatet En række af foreningens kredse får trykt kredsblad i sekretariatet. Det praktiske arbejde varetages af kommunikationskonsulenten bistået af Per Henriksen. Bladene pakkes og forsendes i kasser til kredsene, der herefter adresserer, frankerer og udsender dem til medlemmerne. Kredsene rekvirerer adresser/labels i sekretariatet. En simpel løsning ville være at adressere (udskrive fra medlemssystemet og sætte labels på de enkelte blade). Herefter lægge bladene i postkassen, idet sekretariatet har afhentnings-og frankeringsaftale med PostDanmark. Økonomi Såfremt kredsene betaler portoudgiften til sekretariatet vil ordningen være udgiftsneutral for kredsene. Kredsene ville spare arbejdet med at adressere, frankere og forsende. Såfremt kredsene betaler portoudgiften til sekretariatet vil den nuværende forsendelse af kredsblade fra sekretariatet til kredsene (samlet i kasse) spares. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at kredsene tilbydes direkte udsendelse til kredsens medlemmer jf. prislisten i bilag 1, tillagt et mindre fee til drift og vedligehold af Per Henriksen. Det pointeres, at kredsen fortsat kan søge tilskud via Bladpuljen og at ordningen er frivillig for kredsene. I øvrigt at alt praktisk, herunder meropgaver, kan aftales med Per Henriksen. Bilag 1: Prisliste kredsblade 7

8 16. Status i Region Hovedstaden Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Hovedstaden. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 17. Status i region Sjælland Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Sjælland. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 18. Status i region Syddanmark Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Syddanmark. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 19. Status i region Midt 8

9 Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Midt. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning. Punktet udgik. 20. Status i region Nordjylland Det regionale medlem i Forretningsudvalget orienterer om status for igangværende sager mellem Nyreforeningen og Region Nordjylland. Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 21. Regionaludvalg og betjening Foreningen vedtog på landsmøde 2012 at oprette 5 Regionaludvalg. Udvalgene modsvarer den regionale inddeling i Danmark. Regionaludvalgenes opgaver og sammensætninger fremgår af foreningens vedtægter: Status primo 2015: Nordjylland. Opgaven varetages af ét medlem. Der afholdes ikke møder. Sekretariatet yder ikke bistand. Politiske resultater:? Midtjylland. Der afholdes møder. 9

10 Der foreligger ikke dagsorden og referat. Sekretariatet yder ikke bistand. Politiske resultater:? Syddanmark. Der afholdes møder. Der foreligger ikke dagsorden og referat. Sekretariatet yder ikke bistand til afvikling af udvalgets møder, men har sekunderet formanden i ekstern mødevirksomhed. Politiske resultater: Indflydelse på ny dialyseafdeling i Kolding. Øget donoridentifikation. NxStage til feriebrug. Sjælland. Der afholdes møder. Der foreligger dagsordener og referat. Sekretariatet yder bistand i form af dagsorden og referat. Sekretariatet har deltaget i en række møder sammen med udvalg/formand. Politiske resultater: Selfcareafdeling i Holbæk. Dialyseafdeling i Næstved. Dialyseafdeling i Køge. Analyse af behov for lokal dialyse i Region Sjælland. Hovedstaden. Der afholdes møder. Der foreligger dagsordener og referater. Sekretariatet yder bistand i form af rådgivning til formand. Politiske resultater: Transport af dialysepatienter. Afhængig af vurdering kan fire mulige scenarier skitseres: 1) Opretholde status quo. Fortsat sekretariatsmæssig tilpasning. 2) Opgaverne kan varetages af Sundhedspolitisk udvalg. Regionaludvalgene kan nedlægges. 3) Lokalkredse kan udpege regionalpolitisk ansvarligt medlem til sundhedspolitisk/politisk udvalg, der samtidig udvides med to medlemmer valgt af Hovedbestyrelsen. 4) Lokalkredse kan udpege regionalpolitisk ansvarligt medlem til Forretningsudvalget. Sekretariatet indstiller, at sagen fremlægges og tematiseres i Hovedbestyrelsens samling efteråret

11 22. Optagelse på venteliste til nyretransplantation og udredning for donation Donorudvalget v/lone Haar har forespurgt landets tre transplantationssteder til praksis i forbindelse med optagelse på venteliste til nyretransplantation og for praksis i forbindelse med udredning til donation. Donorudvalget har dateret den 6. januar 2015 modtaget følgende: Arbejdet med udredning, operation og efterbehandling af levende nyredonorer i Danmark bygger på et tæt samarbejde og vidensudveksling mellem de tre centre. Ved de tre Danske centre for nyretransplantation gælder det, at patienter der er godkendt til nyretransplantation, vil blive tilbudt opskrivning på ventelisten til at modtage en nyre fra afdød donor hvis patienterne ønsker dette. Patienter med mulig levende donor vil blive afmeldt ventelisten, når det lægefagligt skønnes sandsynligt, at det ender med nyretransplantation med levende donor. Vedrørende relationer mellem potentielle levende donorer og recipienter gælder også her samme praksis for de tre danske centre. Der accepteres, efter grundig vurdering og udredning, al nyredonation fra raske, myndige personer rettet til en person fra familie eller omgangskreds. Karin Skov Claus Bistrup Overlæge, Ph.d., dr. med. Overlæge, Ph.d. Nyremedicinsk afdeling C Nefrologisk afdeling Y Århus Universitetshospital, Skejby Odense Universitetshospital Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Nefrologisk afdeling P Rigshospitalet Der er to afgørende meldinger i svaret. 1) Efter visitation (godkendelse) til nyretransplantation bestemmer patienten selv, hvorvidt vedkommende ønsker at stå på ventelisten til at modtage nyre fra afdød donor. Der har hidtil hersket tvivl om, hvorvidt der gjaldt samme praksis de tre transplantationssteder. Blev patienten først optaget, når alle muligheder for at finde en levende donor var udtømte eller blev patienten 11

12 optaget lige efter visitation og stod derfor noteret på ventelisten til afdød donor samtidig med at mulighederne for at finde en levende donor blev undersøgt? Med denne melding bestemmer patienten selv. Og der gælder samme praksis. 2) Der accepteres, efter grundig vurdering og udredning, al nyredonation fra raske, myndige personer rettet til en person fra familie eller omgangskreds. Der har hidtil hersket tvivl om hvorvidt de tre transplantationssteder udøvede samme praksis i forbindelse med godkendelse af potentiel donor for udredning. Hvor tæt skulle relationen mellem donor og modtager være? Med denne melding skal donor og patient indgå i hinandens omgangskreds. Begrebet omgangskreds er ikke nærmere defineret, men det kan antages at være baseret på relationer, som patient og donor selv vurderer at være tilhørende omgangskreds. Og der gælder samme praksis. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Sagen behandles i Donorudvalget i førstkommende møde. Af hensyn til behandling i landsmøde vil Donorudvalgets bemærkninger foreligge senere. Sekretariatet indstiller, - at foreningen tilskriver de tre transplantationssteder og anerkender den valgte praksis, - at foreningen omtaler den valgte praksis i Nyrenyt, nyhedsbrev, sociale medier og i øvrigt hvor det skønnes relevant, - at praksis følges. 23. LUKKET SAG 24. LUKKET SAG 25. Videoer om nye nyresyge Link til videoerne fremsendes mandag den 23. marts. I bedes se samtlige videoer, da videoerne diskuteres i mødet. Beslutning. Videoerne blev kritiseret. Forretningsudvalget vurderer, at videoerne har været vanskelige at lave og beder om følgende ændringer: 12

13 - afsnit med læge er for langt. - læges brug af fagtermer skal udgå. - læges oplysning om arvelighed skal rettes. - gentagelser (i flere videoer) skal fjernes. - tema om træthed skal (om muligt) nedprioriteres. 26. Repræsentant til nyt fagligt forum Nationalt Forum, som er et samarbejdsorgan nedsat af Patientombuddet, besluttede i 2014 at etablere et nyt Fagligt Forum. Det skete på baggrund af en evaluering af systemet for at indberette utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Opgaverne for Fagligt Forum bliver at bistå Patientombuddet og Nationalt Forum med faglig sparring omkring læringsaktiviteter. Der holdes to faste møder om året. Danske Handicaporganisationer har fået tildelt én plads i forummet, og medlemsforeningerne er blevet bedt om at indstille kandidater til denne post. Det bliver vægtet højt, at kandidaterne har et bredt og indgående kendskab til patientsikkerhedsområdet, og det vil være en fordel, hvis kandidaterne har været tæt på det kommunale eller regionale patientsikkerhedsarbejde. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Sekretariatet indstiller, at Forretningsudvalget foreslår kandidater til Fagligt Forum. Beslutning. Nyreforeningen foreslår ingen kandidater. 27. Orientering om sælgerhvervning Black Box Branding har nedsat en afdeling, der hverver sælgere. Der er mulighed for at målrette hverveindsatsen til specifikke områder, så hververne koncentrerer sig om de områder, hvor vi ikke selv har tilstrækkeligt med sælgere. Black Box Branding udarbejder i samarbejde med den enkelte forening et tale-papir, som phonerne benytter ved opringningerne. Hver phoner-time koster 250 kr. En phoner når typisk 20 opringninger på en time. Ifølge Black Box Branding har de en succesrate på 10 %. 13

14 Kampagneudvalget har besluttet at afsætte kr. i lotteribudgettet til hurtigst muligt at afprøve ordningen med henblik på vurdering af, hvorvidt ordningen skal benyttes som supplement i hvervningen fremadrettet. Der testes i kreds Storstrømmen, København/Frederiksberg og evt. Roskilde i 1. etape. Indsatsen evalueres på næste møde i Kampagneudvalget, hvor der tages stilling til, om sælgerhvervning skal benyttes i 2. etape. Taget til efterretning. 28. Orientering om scrapbog Birgit Bendixen Andersen, der i mange år har stået for at indsamle artikler mm. til foreningens scrapbog, har meddelt, at hun på grund af travlhed med andre gøremål nu stopper arbejdet med scrapbogen. Udfærdigelse af scrapbog ophører. Stor tak til Birgit Bendixen Andersen, der gennem mange år har stået for arbejdet. 29. Orientering om Novo Nordisks projekt Sirius Malene Madsen orienterer i mødet. Taget til orientering. 30. Orientering om høringssvar fra Danske Patienter For at styrke forebyggelsesindsatsen i almen praksis og på hospitalerne, vil Sundhedsstyrelsen lave foldere og guider til både patienter, personale, ledere og beslutningstagere. Men det nye materiale overser patientforeningernes lokale tilbud, rådgivning og netværk. Danske Patienter har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens nye materialer, der indeholder en guide og et laminat til sundhedspersonalet, en folder målrettet ledere og beslutningstagere og en folder, der er målrettet patienter. Materialet fokuserer især på patienternes livsstil, hvem sundhedspersonalet skal være særligt opmærksomme på, og hvordan og hvornår de skal spørge ind til den enkelte patient. 14

15 Helt konkret foreslår Danske Patienter, at guiden til sundhedspersonalet minder lægerne om, at de kan henvise til patientforeningerne. Foreningerne har ofte gode tilbud om rådgivning og netværk, som kan supplere rådgivningen i almen praksis. Også i folderen til beslutningstagere og ledere kan det gøres mere klart, at patientforeningerne har tilbud, der kan være en medhjælpende faktor i at styrke forebyggende indsatser. Læs hele høringssvaret: terialer%20om%20forebyggelse%20i%20almen%20praksis%20og%20p%c3%a5%20sygehus.pdf Taget til orientering. 31. Eventuelt Papir om ungekonsulentens arbejdsopgaver omdelt. Næste møde er den 7. maj kl i Korsør. 15

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl. 16.00-19.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Møde i Politisk udvalg

Møde i Politisk udvalg Møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 6. Godkendelse af dagsorden 7. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. Begrebsafklaring 9. Udfasning

Læs mere

Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen

Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen Dato: 21. april 2013 Tid: kl. 9-12 Sted: Vejle Center Hotel http://dkbs.dk/konferencecentrene/vejle-centerhotel?gclid=coqjsosps7ycfvdmtaodygwama Dagsorden 1. Navneopråb.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere