Referat af møde i Forretningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61. Budget Deltagerbetaling på Nyreforeningens kurser 63. Ungerapport 64. Motions- og sportsudvalget 65. Internationalt udvalg 66. Dialyseudvalget 67. Patientstøtteudvalget 68. Reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker 69. Mad på dialyseafdelinger 70. Patientuddannelse 71. Pjece til potentielle levende donorer 72. Pårørende-kampagne 73. Folkemøde Nyrernes dag inspirationskatalog 75. Medlemskab og stemmeret til børn og unge 76. Redaktionens kommissorium 77. Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat af møde i Forretningsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2: Budget Bilag 3. Ungerapport Bilag 4: Nyreforeningens holdninger/ politikker Bilag 5: Pjece til potentielle levende donorer Bilag 6: Oplæg til samarbejde om Folkemøde 2015 Bilag 7: Inspirationskatalog til Nyrernes dag 1

2 59. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt med følgende ændringer: Sag vedr. budgetopfølgning optages på dagsordenen. Der udfærdiges mødeplan for 1. halvår Godkendelse af referat fra seneste møder 19. juni 2014: se bilag august 2014: ugust_2014.pdf Beslutning. Godkendt. Delegation af tegningsret blev drøftet. 61. Budget Vedlagt som bilag 2 er forslag til budget Forslaget, der baserer sig på budget 2014, er udarbejdet i forsøg på at skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter fortsat uden at budgettere med arveindtægter. En række af ændringerne fremgår af budgettet. Her skal særligt nævnes: - at der budgetteres med indtægter for firmamedlemskab, livsvarigt medlemskab, gaver og bårebidrag svarende til de sidste tre år, - at budget til nordisk samarbejde er reduceret med kr. årligt, - at der ikke budgetteres med underskudsgaranti til ferierejser, - at udgift til lotteri reduceres med kr., da der forsøges at opnå rabat på præmier, - at der ikke budgetteres med stor aktivitet i Kampagneudvalget (indtægt og udgift), - at tilskud til egenbetaling for psykologbehandling nedsættes med kr., svarende til tidligere års forbrug, - at budget til patientstøtte reduceres således, at de indkomne indtægter disponeres, - at indtægt fra handicappulje opjusteres til hidtidig opnået tilskud og modsvares af tilsvarende udgift, - at budget til aktiviteter forhøjes til kr. (motion og sport), - at budget til porto reduceres med kr., idet der udvises stor forsigtighed, - at budget til tryk af pjecer forhøjes med kr. pga. flere pjecer, - at budget til medlemskurser reduceres med , idet der forventes indført brugerbetaling, 2

3 - at dialysekonferencen forventes at være udgiftsneutral, - at feriehuset i Grønbæk forventes at være udgiftsneutralt, - at stilling som politisk konsulent nedlægges, - at der ikke afsættes budget til ungekonsulent, - at stilling som kommunikationskonsulent opnormeres til 37 timer, - at stilling som feriemedarbejder konverteres til ordinær ansættelse. Ændringerne fra budget 2014 til budget 2015 betyder, at det budgetterede underskud reduceres fra kr. til i alt kr. Sekretariatet har videre vurderet, hvilke tiltag, der kan medvirke til at skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter: 1) Brugerbetaling i forbindelse med kurser. Se særskilt sag. 2) Kørselsafregning med lav kilometertakst f.eks. lav takst (2,10 kr.) for de første km/år, herefter høj takst (3,73 kr.). 3) Flytning af lønnede opgaver i sekretariatet til frivilligt arbejde. Sekretariatet indstiller, at budgetforslaget godkendes således - at det fremskrives til 2015 priser, - at der indføres brugerbetaling for kurser, - at der afregnes med lav kilometertakst for de første km/år. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at budgetforslaget fremskrives til 2015 priser, - at der åbnes for brugerbetaling i forbindelse med kursusvirksomhed generelt, men således at det enkelte udvalg beslutter og således at budgetrammerne overholdes. - at der afregnes med lav takst for de første kørte kilometer i 2015 med høj takst derudover. Der opfordres herudover til samkørsel og til benyttelse af offentlige transportmidler. - at der afsættes kr. til fortsat ansættelse af ungekonsulent. - at der indarbejdes en reduktion på kr. Sekretariatet udarbejder forslag til udmøntning heraf, således at Forretningsudvalget kan behandle dette i møde i december. - at der afsættes kr. til deltagelse i Folkemøde 2015 på Bornholm. 62. Deltagerbetaling på Nyreforeningens kurser 3

4 Nyreforeningen har igennem mange år drevet kursusvirksomhed. Det primære formål med kurserne er at ruste nyresyge og deres pårørende til at leve et godt liv med deres nyresygdom. På kurserne er der faglige indlæg af professionelle med særlig kendskab til nyresyges situation, og frem for alt er kurserne også stedet, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle med ligestillede. Kurserne bliver primært tilrettelagt og afviklet af Nyreforeningens tillidsfolk med assistance fra Nyreforeningens sekretariat. Der afholdes følgende årlige kurser og temadage: 2 familiekurser a 5 dages varighed for nyresyge børn og deres familier. 1 familiekursus a 5 dage for familier, hvor mor eller far er nyresyg. 1 forældretemadag. 2 ungdomskurser for unge mellem 18 og 30 år. 1 temadag for unge nyresyge i alderen år. 1 medlemskursus Livet er en gave, der henvender sig til nyresyge og donorer, der står foran en organtransplantation. 1 kursus for alle medlemmer. 1 motionsweekend. 1 kredsbestyrelseskursus. På de fleste af kurserne er der ingen deltagerbetaling, udover at deltagerne skal dække deres transportudgift. Kursusudvalget dækker kursusudgiften, dog modtager foreningen handicappuljemidler til familiekurser for nyresyge børn og til ungdomskurserne. Transportudgiften til kredsbestyrelseskurset dækkes af Kursusudvalget. Der er egenbetaling på familiekurser for nyresyge børn Her kan familierne søge tilskud til betaling af deltagergebyret i deres kommune. Et kursusdøgn koster i snit kr. Der er stor søgning til alle Nyreforeningens kurser. Kursusudvalget råder over et budget på i alt kr. til kurser ekskl. dialysekonferencen, hvor der er deltagerbetaling. Fordele ved deltagerbetaling: 1. Hvis et kursus budgetteres med fuld deltagerbetaling, kan der optages uendeligt mange. 4

5 2. Hvis et kursus budgetteres med delvis deltagerbetaling, kan denne f.eks. berettige indhold, som ikke er fagligt betinget. 3. Kursusudvalget kan arrangere flere kurser. 4. Hvis deltagere af økonomiske grunde ikke har mulighed for at deltage, kan der søges om tilskud. Ulemper ved deltagerbetaling: 1. Risiko for at medlemmer med potentielt behov for at deltage vælger ikke at deltage på grund af betalingen. 2. Større administration. Sekretariatet indstiller, - at der indføres deltagerbetaling i lighed med andre patientforeninger og voksenundervisning. - at Kursusudvalget får kompetence til at arrangere kurser med og uden deltagerbehandling, dog således at udvalgets samlede budgetramme overholdes. - at der ikke ydes godtgørelse til transport i forbindelse med kurser. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at alle udvalg får kompetence til at arrangere kurser med og uden brugerbetaling, dog således at udvalgenes budgetrammer overholdes. - at der generelt ikke ydes transportgodtgørelse til foreningens kurser. 63. Ungerapport Formålet med ungeprojektet har været at afdække, hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført med omfattende inddragelse af unge, således at det er de unge selv, som har givet svaret på, hvad Nyreforeningen bør gøre for unge. Ungerapporten er vedlagt i bilag 3. Kort fortalt viser rapporten, at op imod halvdelen af de unge har dårlig trivsel. Ligeledes er der en stor del af de unge, som føler sig ensomme. De unges største udfordring består i at acceptere sygdommen, da den kan påvirke forholdet til både forældrene og vennerne, de unges tro på sig selv og fremtiden. 5

6 De unge efterlyser mere information om både krop og psyke, bedre behandling på hospitalet, mere forståelse blandt venner og forældre og flere muligheder for at møde andre unge med nyresygdom. Rapporten anbefaler bl.a., at Nyreforeningen fortsat prioriterer de unge medlemmer højt og igangsætter projekter, som kan inspirere sundhedspersonalet, skabe opmærksomhed omkring unge og deres særlige behov samt styrke de unge i håndteringen af deres sygdom. Sekretariatets indstilling vil foreligge på mødet. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at projektet forlænges til udgangen af at der afsættes kr. i budget at der søges midler til gennemførelse af aktiviteter/projekter for og med unge. - at sekretariatet udfærdiger projektbeskrivelse med konkrete målsætninger for projektet og funktionsbeskrivelse for ungekonsulent. - at budgettet først frigives efter godkendelse i Forretningsudvalget (december 2014). 64. Motions- og sportsudvalget Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Motions- & sportsudvalget nedlagt. Begrundelse: - Det er tidligere aftalt, at ansvaret for de internationale sportsstævner for nyresyge er overgået til Rejseudvalget. - Forretningsudvalget vurderer, at betydningen af motion igennem de senere år har vundet så meget anerkendelse, at det kan og bør indgå i næsten alle foreningens aktiviteter. Også i sundhedsvæsenet har betydningen af motion vundet anerkendelse. Den politiske mission kan siges at være fuldført og motion er integreret i både forebyggelse, aktiviteter og behandling. 6

7 - Der er naturligvis fortsat behov for at holde fanen højt. Det vil Kursusudvalget sikre. Sekretariatet indstiller, - at Motions- & sportsudvalget sammenlægges med Kursusudvalget og benævnes Kursusudvalget, - at Kursusudvalget arrangerer kurser med motion som emne. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at Motions- og sportsudvalget sammenlægges med Kursusudvalget. - at det nye udvalg benævnes Kursus og motionsudvalget. - at der udarbejdes kommissorium for det nye udvalg. - at det nye udvalg kan bestå af 6-8 medlemmer. 65. Internationalt udvalg Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Internationalt udvalg nedlagt. Begrundelse: - foreningen er udtrådt af det europæiske netværk af nyreforeninger, Ceapir. - Forretningsudvalget ønsker et uformelt og praktisk samarbejde mellem de skandinaviske lande, som ikke indebærer store administrative opgaver. - Forretningsudvalget finder det afgørende, at der er tæt sammenhæng mellem foreningens politiske sager og samarbejdet i Skandinavien. Der derfor vigtigt, at de udøvende i samarbejdet har mandat til at tegne foreningen og har kendskab til alle foreningens politikområder. Forretningsudvalget finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at ansvaret påhviler foreningens landsformand. Sekretariatet indstiller, - at Internationalt udvalg nedlægges, - at samarbejdet med de nordiske lande varetages af landsformand og direktør. 7

8 Beslutning. en blev godkendt. 66. Dialyseudvalget Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Dialyseudvalget nedlagt. Begrundelse: - Dialyse er et væsentligt politikområde i foreningen, men dette varetages af Sundhedspolitisk udvalg. - Dialyseudvalget har varetaget ansvaret for dialyseenheden i Skallerup, feriehuset i Nørlev og feriehuset i Grønbæk. Feriehuset i Nørlev er istandsat og gjort handicapvenligt og forventes i 2014 at give overskud. Feriehuset i Grønbæk er renoveret og gjort handicapvenligt og forventes i 2014 at give underskud, men mindre end tidligere år. - Udvalgets opgaver er derfor reduceret, og Forretningsudvalget skønner, at de kan løses i regi af Rejseudvalget. Sekretariatet indstiller, - at Dialyseudvalget nedlægges, - at ansvaret for feriehusene og dialyseklinikken i Skallerup overgår til Rejseudvalget. Beslutning. en blev godkendt. 67. Patientstøtteudvalget 8

9 Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Patientstøtteudvalget nedlagt. Begrundelse: - Patientstøtteudvalget har igennem nogle år arbejdet for at igangsætte og understøtte medlemstilbud til de svageste medlemmer, herunder bl.a. dialysepatienter på dialyseafdelinger og på plejehjem. - Arbejdet har været vanskeligt pga. dets landsdækkende/fjerne udgangspunkt og dets nære betydning for det enkelte medlem. Der er derfor arbejdet med information, uddannelse, rekruttering og organisering. Den konkret udførte medlemsstøtte nåede et vist niveau, dog uden at være tilfredsstillende set i forhold til indsatsen. - Forretningsudvalget finder dels, at Patientstøtte (læs: Støtte til foreningens svageste medlemmer) er en del af foreningens eksistensberettigelse, at foreningen i flere andre sammenhænge end i regi af Patientstøtteudvalget tilbyder ydelser til svage medlemmer, og at det derfor må varetages af et samlet Forretningsudvalg. - Det er samtidig Forretningsudvalgets opfattelse, at lokalkredsene dels udøver et stort arbejde for patientstøtte, dels har de nære relationer, som forudsætter både rekruttering af frivillige og hjælp til medlemmer med behov. Sekretariatet indstiller, - at Patientstøtteudvalget nedlægges, - at patientstøtten (bedre ord ønskes) integreres og fremhæves i alle foreningens aktiviteter. Beslutning. en blev godkendt. Forretningsudvalget forudsætter, at lokalkredsene dels udøver et stort arbejde for patientstøtte, dels har de nære relationer, som forudsætter både rekruttering af frivillige og hjælp til medlemmer med behov. 68. Reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker Sundhedspolitisk udvalg har udarbejdet et forslag til reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker. Se bilag 4. 9

10 Sundhedspolitisk udvalg indstiller, at forslaget godkendes. Beslutning. Anbefales. Det tilføjes, at planlagt dialyse både skal være til hæmodialyse og til peritonealdialyse. 69. Mad på dialyseafdelinger Sundhedspolitisk udvalg vedtog i møde den 9. april 2014, at regionaludvalgene skulle rette henvendelse til regionerne vedrørende mad på dialyseafdelingerne. Udvalget vedtog samtidig, at henvendelsen specifikt skulle påpege, at fejl- og/eller underernærede patienter i hele landet skal tilbydes et ernæringstilpasset måltid mad i forbindelse med behandlingen. Henvendelser til regionen viser, at mad på dialyseafdelingerne ikke alle steder forvaltes som led i behandling, men som et sideordnet tilbud til patienter i behandling, fordi de pga. indlæggelsen/behandlingen/opholdet ikke selv er i stand til at købe/tilberede maden. Der er således ikke altid en faglig sammenhæng mellem behandling og tilbud om mad. Enkelte steder oplyser sygehusene, at de forsøger at forbedre tilbuddene og bl.a. planlægger at tilbyde patienter valgmuligheder. Praksis bliver, at maden tilbydes afhængigt af lokale budgetter, lokale forestillinger om god mad og lokale muligheder for at tilbyde valgmuligheder mm. Sundhedspolitisk udvalg foreslår på denne baggrund, at foreningens Hovedbestyrelse vedtager en kostpolitik, og at denne forelægges Danske Regioner med henblik på implementering i hele landet. Sundhedspolitisk udvalg indstiller følgende kostpolitik: Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt mad, herunder mulighed for at patienten kan vælge mellem forskellige retter. Afgørende er imidlertid, at mad, der tilbydes den enkelte patient på dialyseafdelingen, tilbydes som led i behandlingen. Det betyder, at der samtidig med visitation til dialyse udarbejdes en 10

11 kostplan for den enkelte patient, og at maden tilbydes i overensstemmelse med denne individuelle kostplan. Udvalget indstiller desuden, at der tages kontakt til Danske Regioner med henblik på implementering i hele landet. Beslutning. Anbefales. Betegnelsen kost benyttes konsekvent. 70. Patientuddannelse Foreningen støtter i alle henseender uddannelse af patienter med henblik på at kunne forstå og forebygge sygdommene samt medvirke til og selv varetage behandlingen af dem. Foreningen arbejder også for, at medlemmer (patienter) tilbydes informationsmateriale og tilbud om undervisning så tidligt som muligt, herunder tilbud om deltagelse i egentlige nyreskoler på sygehusene. Foreningen medvirker flere steder som undervisere på nyreskoler, men tilbyder kun enkelte kurser selv. Det kunne overvejes at opprioritere foreningens indsats på dette område. Der er fire strategiske muligheder: 1) Foreningen deltager i nyreskoler som tilrettelægges af sygehusene. 2) Foreningen formulerer ønsker/krav til nyreskolernes indhold. 3) Foreningen tilbyder enkeltkurser målrettet specifikke diagnoser. 4) Foreningen opbygger egen nyreskole. Sundhedspolitisk udvalg indstiller, at - Kursusudvalget tilbyder patientuddannelse til henholdsvis nye nyresyge, urinvejssyge, transplanterede, dialysepatienter og deres pårørende, - der udarbejdes et politisk papir kaldet Den perfekte nyreskole, som kan sendes til sygehusene. 11

12 Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at der udarbejdes et papir kaldet Den perfekte nyreskole, som sendes til hospitalerne. - at foreningen (de relevante udvalg) tilbyder kurser til nye nyresyge, urinvejssyge, transplanterede, dialysepatienter og deres pårørende. 71. Pjece til potentielle levende donorer Donorudvalget fremlægger hermed forslag til en pjece til mennesker, der overvejer, om de vil donere en nyre, mens de lever. Se bilag 5. Tanken bag pjecen er, at den skal være et supplement til transplantationscentrenes pjecer til levende donorer, og at den skal tage fat i selve beslutningsprocessen: Min nyre kan blive din men vil jeg. Den tilstræbte etiske linje er, at Nyreforeningen fremstår neutral, men hjælper med at italesætte forskellige dilemmaer, der kan optræde hos den potentielle donor. Pjecen er vurderet af erfarne donorer og potentielle donorer, og fagligt af sygeplejespecialist og psykolog. Den samlede tilbagemelding er, at pjecen udmærker sig ved at tegne et realistisk billede af beslutningsprocessen, og at den netop holder sin sti ren ved ikke at blande lægefaglige og fysiske forhold ind. Herudover bliver målgruppen spurgt om pjecens relevans og brugbarhed. Respondenternes svar opsamles systematisk via et spørgeskema. Donorudvalget indstiller, at pjecen godkendes. Beslutning. Anbefales. 72. Pårørende-kampagne Forretningsudvalget vedtog i september 2013, at der skal udarbejdes medlemstilbud specifikt til pårørende med henblik på at øge antallet af pårørende-medlemmer, og at tilbuddene skal være udarbejdet i løbet af 2014, således at hvervning kan påbegyndes i

13 Generalforsamlingen vedtog i maj 2014, at foreningen fra den 1. januar 2015 indfører en rabat på 50 kr. for samboende par, hvis begge melder sig ind. Dette er en god anledning til at rekruttere flere pårørende som medlemmer. Kampagneudvalget foreslår følgende pårørendekampagne: Muligheden for rabat ved fælles indmeldelse bruges som spydspids for en kampagne, men det er foreningens tilbud til pårørende og de pårørendes egne fortællinger om, hvad de har fået ud af at være medlem, som skal fungere som argumentation for at melde sig ind. Mennesker relaterer sig gerne til andre mennesker og deres følelser, og derfor er vores nuværende pårørende-medlemmer vores bedste ambassadører. Historierne kunne f.eks. være som disse: Nu tør vi rejse, selvom min mand skal i dialyse Jeg føler mig lettet over at vide, at der er andre, der har det på samme måde De pårørende skal selvfølgelig være rigtige medlemmer, der fortæller deres egne historier. Målgruppen er primært nuværende medlemmers pårørende. Kampagnen indeholder følgende elementer: En kampagneside på hjemmesiden, hvor man kan læse de personlige historier, se foreningens tilbud til pårørende og med en tydelig opfordring til at melde sig ind sammen. Et brev, der udsendes sammen med Nyrenyt i starten af februar + et opslag inde i bladet. De pårørendes egne fortællinger slås løbende op på Facebook. Et indlæg til kredsbladene, som sendes til alle kredsbladsredaktører. Link til kampagnesiden i nyhedsmailen. Plakat udsendes til samtlige hospitalsafdelinger, og sygeplejerskeambassadørerne informeres. Velkomstbrevet, der sendes ud fra sekretariatet, skrives om, så det gør opmærksom på muligheden for fælles medlemskab og fordelene herved. Sekretariatet opfordrer nyresyge til at melde sig ind sammen med deres partner, uanset om folk tilmelder sig via mail, telefon eller hjemmeside. 13

14 Kampagnen starter i begyndelsen af februar med udsendelsen af Nyrenyt, nyhedsmail og plakater til afdelingerne. Opslagene på Facebook sker løbende i dagene op til udgivelsen af Nyrenyt og den følgende uges tid. Økonomi Udgifterne til kampagnen udover sekretariatets arbejdstid er små. Der skal betales for foliering af Nyrenyt samt tryk af brev til Nyrenyt. Det koster ca kr. Derudover er der udgifter til tryk og porto for udsendelse af plakater til afdelingerne. Porto koster i alt ca. 350 kr. Kampagneudvalget indstiller, at pårørendekampagnen godkendes. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Beslutning. Godkendt. 73. Folkemøde 2015 Folkemødet 2015 finder sted fra torsdag den 11. til søndag den 14. juni. Lægerne Inge Eidemak og Bente Jespersen har udtrykt ønske om at indgå et samarbejde med Nyreforeningen om deltagelse på Folkemødet De har udarbejdet et oplæg til samarbejde. Se bilag 6. Et samarbejde med nefrologerne betyder, at foreningen skal være til stede med en stand. Der er nogle krav til de foreninger, der har en stand på Folkemødet. Der skal afholdes mindst et event om dagen, og standen skal minimum være bemandet torsdag kl , fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl I henhold til oplægget om samarbejde tager nefrologerne sig af det daglige event. Bemandingen af standen er til gengæld Nyreforeningens opgave. Det kræver et vist mandskab at bemande en stand i de angivne tidsrum. Kampagneudvalget vurderer, at det er nødvendigt at sende 8 personer udover evt. frivillige fra Bornholm til Folkemødet for at kunne bemande standen. Kreds Bornholm vil på deres bestyrelsesmøde primo oktober finde ud af, hvor mange frivillige de kan stille med. 14

15 Nyreforeningen har booket to handicapvenlige lejligheder på Hotel Balka Strand i Neksø, dvs. vi råder over fire dobbeltværelser. Vi står på venteliste til flere værelser, men det er usikkert, om det kan lade sig gøre. Den eneste mulighed for at få flere sengepladser på Bornholm under Folkemødet er ved at leje et sommerhus. Det vil formentlig ikke være handicapvenligt. Økonomi Nedenstående budget er baseret på 2014-priser samt 8 deltagere udenfor Bornholm. Nefrologerne finder selv dækning for samtlige udgifter til transport og ophold. Rejseomkostninger: kr. Hotel + sommerhus: kr. Diæter: kr. Standplads: kr. Telt: kr. El: kr. Inventar i telt (bord + stole): kr. I alt: kr. Herudover kan der komme udgifter til evt. materiale, fragt af en dialysemaskine mm. Kampagneudvalget indstiller, at: - der arbejdes videre for et samarbejde med nefrologerne på Folkemødet, - der afsættes kr. til Folkemødet 2015 i budgettet. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Beslutning. Godkendt. Der afsættes kr. i budget 2015 til deltagelse. 74. Nyrernes dag inspirationskatalog Kampagneudvalget har udarbejdet et inspirationskatalog til Nyrernes dag. Se bilag 7. Inspirationskataloget er tænkt som et oplæg til Hovedbestyrelsesmødet i november 2014, hvor temaet er Nyrernes dag. Kataloget er indtil videre et oplæg, og Kampagneudvalget kan efterfølgende udbygge det, hvis der på mødet kommer flere ideer frem, der ønskes beskrevet. 15

16 Kampagneudvalget indstiller, at inspirationskataloget godkendes. Udvalget indstiller desuden, at inspirationskataloget benyttes på Hovedbestyrelsens møde den november i forbindelse med temaet om Nyrernes dag samt at Hovedbestyrelsen arbejder i grupper om temaet. Beslutning. Godkendt. 75. Medlemskab og stemmeret til børn og unge Det har været drøftet, hvorvidt børn under 18 år har stemmeret. Jf. foreningens vedtægter 6 optager foreningen som medlem enhver, der ønsker at støtte dens formål. Det fremgår videre af 6 stk. 2, at medlemskab er betinget af indbetalt kontingent. Der er følgende former for medlemskab: - medlemskab - livsvarigt medlemskab - firmamedlemskab Der er ikke i vedtægterne nævnt noget særskilt for børn under 18 år. Jf. foreningens vedtægter kan børn og unge således optages som medlemmer, og der gælder ingen særlige regler for dem. Status. 15 børn og unge under 18 år er medlemmer og har betalt kontingent. Et større antal (anslået ca. 80) børn og unge under 18 år er med via deres forældres medlemskab. Børn og unge har stor betydning i foreningen, og der ydes i vid udstrækning medlemsservice til børn og unge med nyresygdomme. Sekretariatet indstiller, - at der fra 2016 indføres børn og ungemedlemskab. - at kontingentet fastsættes til 50 % af almindeligt medlemskab. 16

17 - at børn og ungemedlemskab giver taleret, men ikke stemmeret til foreningens besluttende organer. Sagen afgøres af generalforsamlingen. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at der fra 2016 indføres børn og ungemedlemskab. - at kontingentet fastsættes til 20 % af almindeligt medlemskab. - at børn og ungemedlemskab giver taleret, men ikke stemmeret til foreningens besluttende organer. - at børns deltagelse i foreningens kurser forudsætter medlemskab. 76. Redaktionens kommissorium Redaktionen foreslår følgende formulering af kommissorium for Redaktionen: Hovedbestyrelsen vælger en ansvarshavende redaktør. Redaktionen har ansvaret for: - Grafisk design, herunder designmanual - Hjemmeside - Medlemsblad - Informationsmateriale Hovedbestyrelsen vedtager budget for redaktionens ansvarsområder og vælger medlemmerne. Redaktionen vedtager selv sin forretningsorden. Sekretariatet indstiller, at kommissoriet godkendes. Beslutning. Landsformanden er født ansvarshavende redaktør. Redaktionen har ansvaret for: - Grafisk design, herunder designmanual - Hjemmeside - Medlemsblad - Informationsmateriale 17

18 Hovedbestyrelsen vedtager budget for redaktionens ansvarsområder og vælger medlemmerne. Redaktionen vedtager selv sin forretningsorden. 77. Eventuelt Møder i 2015: 3. februar kl. 16 i Fredericia 26. marts kl. 16 i Vanløse Budgetopfølgning Vedlagt balance for perioden til Budget 2014 balancerer med et underskud på kr. Sekretariatet vurderer, at følgende forhold bør tages i betragtning. - der forventes et lavere tilskud fra tips og lotto. Sekretariatet arbejder på at opnå en korrektion, men Danske Handicap, der administrerer fordelingen af midler til patientforeninger, har ikke tidligere praksis at gå ud fra kr. - der forventes et indtægtstab på en enkelt ferierejse i form af forkert udmeldt rejsegebyr kr. - der forventes en manglende indtægt fra efterårslotteri, da dette er aflyst kr. - der forventes merudgift til mødevirksomhed kr. - der forventes merudgift og mindreindtægt i forbindelse med dialysekonferencen kr. - der forventes underskud på drift af feriehuset i Grønbæk kr. - der forventes overskud på drift af feriehuset i Nørlev kr. Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Sagen afgøres af Forretningsudvalget. Beslutning. Taget til efterretning. 18

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af

Læs mere

Møde i Politisk udvalg

Møde i Politisk udvalg Møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 6. Godkendelse af dagsorden 7. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. Begrebsafklaring 9. Udfasning

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier med nyre- eller urinvejssyge børn D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk Praktiske

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner

3. Den perfekte dialysemaskine Nyreforeningens krav til hæmodialysemaskiner Møde i Politisk udvalg Dato: 26. april 2015 Tid: kl. 13.00 Sted: Vejle Center Hotel Afbud: Nina Olsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. Den perfekte dialysemaskine

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen

Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen Dato: 21. april 2013 Tid: kl. 9-12 Sted: Vejle Center Hotel http://dkbs.dk/konferencecentrene/vejle-centerhotel?gclid=coqjsosps7ycfvdmtaodygwama Dagsorden 1. Navneopråb.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere