Referat af møde i Forretningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 13. oktober 2014 Tid: Kl Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 59. Godkendelse af dagsorden 60. Godkendelse af referat fra seneste møder 61. Budget Deltagerbetaling på Nyreforeningens kurser 63. Ungerapport 64. Motions- og sportsudvalget 65. Internationalt udvalg 66. Dialyseudvalget 67. Patientstøtteudvalget 68. Reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker 69. Mad på dialyseafdelinger 70. Patientuddannelse 71. Pjece til potentielle levende donorer 72. Pårørende-kampagne 73. Folkemøde Nyrernes dag inspirationskatalog 75. Medlemskab og stemmeret til børn og unge 76. Redaktionens kommissorium 77. Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat af møde i Forretningsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2: Budget Bilag 3. Ungerapport Bilag 4: Nyreforeningens holdninger/ politikker Bilag 5: Pjece til potentielle levende donorer Bilag 6: Oplæg til samarbejde om Folkemøde 2015 Bilag 7: Inspirationskatalog til Nyrernes dag 1

2 59. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt med følgende ændringer: Sag vedr. budgetopfølgning optages på dagsordenen. Der udfærdiges mødeplan for 1. halvår Godkendelse af referat fra seneste møder 19. juni 2014: se bilag august 2014: ugust_2014.pdf Beslutning. Godkendt. Delegation af tegningsret blev drøftet. 61. Budget Vedlagt som bilag 2 er forslag til budget Forslaget, der baserer sig på budget 2014, er udarbejdet i forsøg på at skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter fortsat uden at budgettere med arveindtægter. En række af ændringerne fremgår af budgettet. Her skal særligt nævnes: - at der budgetteres med indtægter for firmamedlemskab, livsvarigt medlemskab, gaver og bårebidrag svarende til de sidste tre år, - at budget til nordisk samarbejde er reduceret med kr. årligt, - at der ikke budgetteres med underskudsgaranti til ferierejser, - at udgift til lotteri reduceres med kr., da der forsøges at opnå rabat på præmier, - at der ikke budgetteres med stor aktivitet i Kampagneudvalget (indtægt og udgift), - at tilskud til egenbetaling for psykologbehandling nedsættes med kr., svarende til tidligere års forbrug, - at budget til patientstøtte reduceres således, at de indkomne indtægter disponeres, - at indtægt fra handicappulje opjusteres til hidtidig opnået tilskud og modsvares af tilsvarende udgift, - at budget til aktiviteter forhøjes til kr. (motion og sport), - at budget til porto reduceres med kr., idet der udvises stor forsigtighed, - at budget til tryk af pjecer forhøjes med kr. pga. flere pjecer, - at budget til medlemskurser reduceres med , idet der forventes indført brugerbetaling, 2

3 - at dialysekonferencen forventes at være udgiftsneutral, - at feriehuset i Grønbæk forventes at være udgiftsneutralt, - at stilling som politisk konsulent nedlægges, - at der ikke afsættes budget til ungekonsulent, - at stilling som kommunikationskonsulent opnormeres til 37 timer, - at stilling som feriemedarbejder konverteres til ordinær ansættelse. Ændringerne fra budget 2014 til budget 2015 betyder, at det budgetterede underskud reduceres fra kr. til i alt kr. Sekretariatet har videre vurderet, hvilke tiltag, der kan medvirke til at skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter: 1) Brugerbetaling i forbindelse med kurser. Se særskilt sag. 2) Kørselsafregning med lav kilometertakst f.eks. lav takst (2,10 kr.) for de første km/år, herefter høj takst (3,73 kr.). 3) Flytning af lønnede opgaver i sekretariatet til frivilligt arbejde. Sekretariatet indstiller, at budgetforslaget godkendes således - at det fremskrives til 2015 priser, - at der indføres brugerbetaling for kurser, - at der afregnes med lav kilometertakst for de første km/år. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at budgetforslaget fremskrives til 2015 priser, - at der åbnes for brugerbetaling i forbindelse med kursusvirksomhed generelt, men således at det enkelte udvalg beslutter og således at budgetrammerne overholdes. - at der afregnes med lav takst for de første kørte kilometer i 2015 med høj takst derudover. Der opfordres herudover til samkørsel og til benyttelse af offentlige transportmidler. - at der afsættes kr. til fortsat ansættelse af ungekonsulent. - at der indarbejdes en reduktion på kr. Sekretariatet udarbejder forslag til udmøntning heraf, således at Forretningsudvalget kan behandle dette i møde i december. - at der afsættes kr. til deltagelse i Folkemøde 2015 på Bornholm. 62. Deltagerbetaling på Nyreforeningens kurser 3

4 Nyreforeningen har igennem mange år drevet kursusvirksomhed. Det primære formål med kurserne er at ruste nyresyge og deres pårørende til at leve et godt liv med deres nyresygdom. På kurserne er der faglige indlæg af professionelle med særlig kendskab til nyresyges situation, og frem for alt er kurserne også stedet, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle med ligestillede. Kurserne bliver primært tilrettelagt og afviklet af Nyreforeningens tillidsfolk med assistance fra Nyreforeningens sekretariat. Der afholdes følgende årlige kurser og temadage: 2 familiekurser a 5 dages varighed for nyresyge børn og deres familier. 1 familiekursus a 5 dage for familier, hvor mor eller far er nyresyg. 1 forældretemadag. 2 ungdomskurser for unge mellem 18 og 30 år. 1 temadag for unge nyresyge i alderen år. 1 medlemskursus Livet er en gave, der henvender sig til nyresyge og donorer, der står foran en organtransplantation. 1 kursus for alle medlemmer. 1 motionsweekend. 1 kredsbestyrelseskursus. På de fleste af kurserne er der ingen deltagerbetaling, udover at deltagerne skal dække deres transportudgift. Kursusudvalget dækker kursusudgiften, dog modtager foreningen handicappuljemidler til familiekurser for nyresyge børn og til ungdomskurserne. Transportudgiften til kredsbestyrelseskurset dækkes af Kursusudvalget. Der er egenbetaling på familiekurser for nyresyge børn Her kan familierne søge tilskud til betaling af deltagergebyret i deres kommune. Et kursusdøgn koster i snit kr. Der er stor søgning til alle Nyreforeningens kurser. Kursusudvalget råder over et budget på i alt kr. til kurser ekskl. dialysekonferencen, hvor der er deltagerbetaling. Fordele ved deltagerbetaling: 1. Hvis et kursus budgetteres med fuld deltagerbetaling, kan der optages uendeligt mange. 4

5 2. Hvis et kursus budgetteres med delvis deltagerbetaling, kan denne f.eks. berettige indhold, som ikke er fagligt betinget. 3. Kursusudvalget kan arrangere flere kurser. 4. Hvis deltagere af økonomiske grunde ikke har mulighed for at deltage, kan der søges om tilskud. Ulemper ved deltagerbetaling: 1. Risiko for at medlemmer med potentielt behov for at deltage vælger ikke at deltage på grund af betalingen. 2. Større administration. Sekretariatet indstiller, - at der indføres deltagerbetaling i lighed med andre patientforeninger og voksenundervisning. - at Kursusudvalget får kompetence til at arrangere kurser med og uden deltagerbehandling, dog således at udvalgets samlede budgetramme overholdes. - at der ikke ydes godtgørelse til transport i forbindelse med kurser. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at alle udvalg får kompetence til at arrangere kurser med og uden brugerbetaling, dog således at udvalgenes budgetrammer overholdes. - at der generelt ikke ydes transportgodtgørelse til foreningens kurser. 63. Ungerapport Formålet med ungeprojektet har været at afdække, hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført med omfattende inddragelse af unge, således at det er de unge selv, som har givet svaret på, hvad Nyreforeningen bør gøre for unge. Ungerapporten er vedlagt i bilag 3. Kort fortalt viser rapporten, at op imod halvdelen af de unge har dårlig trivsel. Ligeledes er der en stor del af de unge, som føler sig ensomme. De unges største udfordring består i at acceptere sygdommen, da den kan påvirke forholdet til både forældrene og vennerne, de unges tro på sig selv og fremtiden. 5

6 De unge efterlyser mere information om både krop og psyke, bedre behandling på hospitalet, mere forståelse blandt venner og forældre og flere muligheder for at møde andre unge med nyresygdom. Rapporten anbefaler bl.a., at Nyreforeningen fortsat prioriterer de unge medlemmer højt og igangsætter projekter, som kan inspirere sundhedspersonalet, skabe opmærksomhed omkring unge og deres særlige behov samt styrke de unge i håndteringen af deres sygdom. Sekretariatets indstilling vil foreligge på mødet. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at projektet forlænges til udgangen af at der afsættes kr. i budget at der søges midler til gennemførelse af aktiviteter/projekter for og med unge. - at sekretariatet udfærdiger projektbeskrivelse med konkrete målsætninger for projektet og funktionsbeskrivelse for ungekonsulent. - at budgettet først frigives efter godkendelse i Forretningsudvalget (december 2014). 64. Motions- og sportsudvalget Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Motions- & sportsudvalget nedlagt. Begrundelse: - Det er tidligere aftalt, at ansvaret for de internationale sportsstævner for nyresyge er overgået til Rejseudvalget. - Forretningsudvalget vurderer, at betydningen af motion igennem de senere år har vundet så meget anerkendelse, at det kan og bør indgå i næsten alle foreningens aktiviteter. Også i sundhedsvæsenet har betydningen af motion vundet anerkendelse. Den politiske mission kan siges at være fuldført og motion er integreret i både forebyggelse, aktiviteter og behandling. 6

7 - Der er naturligvis fortsat behov for at holde fanen højt. Det vil Kursusudvalget sikre. Sekretariatet indstiller, - at Motions- & sportsudvalget sammenlægges med Kursusudvalget og benævnes Kursusudvalget, - at Kursusudvalget arrangerer kurser med motion som emne. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at Motions- og sportsudvalget sammenlægges med Kursusudvalget. - at det nye udvalg benævnes Kursus og motionsudvalget. - at der udarbejdes kommissorium for det nye udvalg. - at det nye udvalg kan bestå af 6-8 medlemmer. 65. Internationalt udvalg Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Internationalt udvalg nedlagt. Begrundelse: - foreningen er udtrådt af det europæiske netværk af nyreforeninger, Ceapir. - Forretningsudvalget ønsker et uformelt og praktisk samarbejde mellem de skandinaviske lande, som ikke indebærer store administrative opgaver. - Forretningsudvalget finder det afgørende, at der er tæt sammenhæng mellem foreningens politiske sager og samarbejdet i Skandinavien. Der derfor vigtigt, at de udøvende i samarbejdet har mandat til at tegne foreningen og har kendskab til alle foreningens politikområder. Forretningsudvalget finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at ansvaret påhviler foreningens landsformand. Sekretariatet indstiller, - at Internationalt udvalg nedlægges, - at samarbejdet med de nordiske lande varetages af landsformand og direktør. 7

8 Beslutning. en blev godkendt. 66. Dialyseudvalget Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Dialyseudvalget nedlagt. Begrundelse: - Dialyse er et væsentligt politikområde i foreningen, men dette varetages af Sundhedspolitisk udvalg. - Dialyseudvalget har varetaget ansvaret for dialyseenheden i Skallerup, feriehuset i Nørlev og feriehuset i Grønbæk. Feriehuset i Nørlev er istandsat og gjort handicapvenligt og forventes i 2014 at give overskud. Feriehuset i Grønbæk er renoveret og gjort handicapvenligt og forventes i 2014 at give underskud, men mindre end tidligere år. - Udvalgets opgaver er derfor reduceret, og Forretningsudvalget skønner, at de kan løses i regi af Rejseudvalget. Sekretariatet indstiller, - at Dialyseudvalget nedlægges, - at ansvaret for feriehusene og dialyseklinikken i Skallerup overgår til Rejseudvalget. Beslutning. en blev godkendt. 67. Patientstøtteudvalget 8

9 Jf. foreningens vedtægter 8 stk. 8 vælger Hovedbestyrelsen medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Forretningsudvalget har derfor i seminar den 22./23. august 2014 drøftet foreningens udvalgsstruktur. Der var enighed om at foreslå Patientstøtteudvalget nedlagt. Begrundelse: - Patientstøtteudvalget har igennem nogle år arbejdet for at igangsætte og understøtte medlemstilbud til de svageste medlemmer, herunder bl.a. dialysepatienter på dialyseafdelinger og på plejehjem. - Arbejdet har været vanskeligt pga. dets landsdækkende/fjerne udgangspunkt og dets nære betydning for det enkelte medlem. Der er derfor arbejdet med information, uddannelse, rekruttering og organisering. Den konkret udførte medlemsstøtte nåede et vist niveau, dog uden at være tilfredsstillende set i forhold til indsatsen. - Forretningsudvalget finder dels, at Patientstøtte (læs: Støtte til foreningens svageste medlemmer) er en del af foreningens eksistensberettigelse, at foreningen i flere andre sammenhænge end i regi af Patientstøtteudvalget tilbyder ydelser til svage medlemmer, og at det derfor må varetages af et samlet Forretningsudvalg. - Det er samtidig Forretningsudvalgets opfattelse, at lokalkredsene dels udøver et stort arbejde for patientstøtte, dels har de nære relationer, som forudsætter både rekruttering af frivillige og hjælp til medlemmer med behov. Sekretariatet indstiller, - at Patientstøtteudvalget nedlægges, - at patientstøtten (bedre ord ønskes) integreres og fremhæves i alle foreningens aktiviteter. Beslutning. en blev godkendt. Forretningsudvalget forudsætter, at lokalkredsene dels udøver et stort arbejde for patientstøtte, dels har de nære relationer, som forudsætter både rekruttering af frivillige og hjælp til medlemmer med behov. 68. Reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker Sundhedspolitisk udvalg har udarbejdet et forslag til reorganisering af Nyreforeningens holdninger/politikker. Se bilag 4. 9

10 Sundhedspolitisk udvalg indstiller, at forslaget godkendes. Beslutning. Anbefales. Det tilføjes, at planlagt dialyse både skal være til hæmodialyse og til peritonealdialyse. 69. Mad på dialyseafdelinger Sundhedspolitisk udvalg vedtog i møde den 9. april 2014, at regionaludvalgene skulle rette henvendelse til regionerne vedrørende mad på dialyseafdelingerne. Udvalget vedtog samtidig, at henvendelsen specifikt skulle påpege, at fejl- og/eller underernærede patienter i hele landet skal tilbydes et ernæringstilpasset måltid mad i forbindelse med behandlingen. Henvendelser til regionen viser, at mad på dialyseafdelingerne ikke alle steder forvaltes som led i behandling, men som et sideordnet tilbud til patienter i behandling, fordi de pga. indlæggelsen/behandlingen/opholdet ikke selv er i stand til at købe/tilberede maden. Der er således ikke altid en faglig sammenhæng mellem behandling og tilbud om mad. Enkelte steder oplyser sygehusene, at de forsøger at forbedre tilbuddene og bl.a. planlægger at tilbyde patienter valgmuligheder. Praksis bliver, at maden tilbydes afhængigt af lokale budgetter, lokale forestillinger om god mad og lokale muligheder for at tilbyde valgmuligheder mm. Sundhedspolitisk udvalg foreslår på denne baggrund, at foreningens Hovedbestyrelse vedtager en kostpolitik, og at denne forelægges Danske Regioner med henblik på implementering i hele landet. Sundhedspolitisk udvalg indstiller følgende kostpolitik: Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt mad, herunder mulighed for at patienten kan vælge mellem forskellige retter. Afgørende er imidlertid, at mad, der tilbydes den enkelte patient på dialyseafdelingen, tilbydes som led i behandlingen. Det betyder, at der samtidig med visitation til dialyse udarbejdes en 10

11 kostplan for den enkelte patient, og at maden tilbydes i overensstemmelse med denne individuelle kostplan. Udvalget indstiller desuden, at der tages kontakt til Danske Regioner med henblik på implementering i hele landet. Beslutning. Anbefales. Betegnelsen kost benyttes konsekvent. 70. Patientuddannelse Foreningen støtter i alle henseender uddannelse af patienter med henblik på at kunne forstå og forebygge sygdommene samt medvirke til og selv varetage behandlingen af dem. Foreningen arbejder også for, at medlemmer (patienter) tilbydes informationsmateriale og tilbud om undervisning så tidligt som muligt, herunder tilbud om deltagelse i egentlige nyreskoler på sygehusene. Foreningen medvirker flere steder som undervisere på nyreskoler, men tilbyder kun enkelte kurser selv. Det kunne overvejes at opprioritere foreningens indsats på dette område. Der er fire strategiske muligheder: 1) Foreningen deltager i nyreskoler som tilrettelægges af sygehusene. 2) Foreningen formulerer ønsker/krav til nyreskolernes indhold. 3) Foreningen tilbyder enkeltkurser målrettet specifikke diagnoser. 4) Foreningen opbygger egen nyreskole. Sundhedspolitisk udvalg indstiller, at - Kursusudvalget tilbyder patientuddannelse til henholdsvis nye nyresyge, urinvejssyge, transplanterede, dialysepatienter og deres pårørende, - der udarbejdes et politisk papir kaldet Den perfekte nyreskole, som kan sendes til sygehusene. 11

12 Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at der udarbejdes et papir kaldet Den perfekte nyreskole, som sendes til hospitalerne. - at foreningen (de relevante udvalg) tilbyder kurser til nye nyresyge, urinvejssyge, transplanterede, dialysepatienter og deres pårørende. 71. Pjece til potentielle levende donorer Donorudvalget fremlægger hermed forslag til en pjece til mennesker, der overvejer, om de vil donere en nyre, mens de lever. Se bilag 5. Tanken bag pjecen er, at den skal være et supplement til transplantationscentrenes pjecer til levende donorer, og at den skal tage fat i selve beslutningsprocessen: Min nyre kan blive din men vil jeg. Den tilstræbte etiske linje er, at Nyreforeningen fremstår neutral, men hjælper med at italesætte forskellige dilemmaer, der kan optræde hos den potentielle donor. Pjecen er vurderet af erfarne donorer og potentielle donorer, og fagligt af sygeplejespecialist og psykolog. Den samlede tilbagemelding er, at pjecen udmærker sig ved at tegne et realistisk billede af beslutningsprocessen, og at den netop holder sin sti ren ved ikke at blande lægefaglige og fysiske forhold ind. Herudover bliver målgruppen spurgt om pjecens relevans og brugbarhed. Respondenternes svar opsamles systematisk via et spørgeskema. Donorudvalget indstiller, at pjecen godkendes. Beslutning. Anbefales. 72. Pårørende-kampagne Forretningsudvalget vedtog i september 2013, at der skal udarbejdes medlemstilbud specifikt til pårørende med henblik på at øge antallet af pårørende-medlemmer, og at tilbuddene skal være udarbejdet i løbet af 2014, således at hvervning kan påbegyndes i

13 Generalforsamlingen vedtog i maj 2014, at foreningen fra den 1. januar 2015 indfører en rabat på 50 kr. for samboende par, hvis begge melder sig ind. Dette er en god anledning til at rekruttere flere pårørende som medlemmer. Kampagneudvalget foreslår følgende pårørendekampagne: Muligheden for rabat ved fælles indmeldelse bruges som spydspids for en kampagne, men det er foreningens tilbud til pårørende og de pårørendes egne fortællinger om, hvad de har fået ud af at være medlem, som skal fungere som argumentation for at melde sig ind. Mennesker relaterer sig gerne til andre mennesker og deres følelser, og derfor er vores nuværende pårørende-medlemmer vores bedste ambassadører. Historierne kunne f.eks. være som disse: Nu tør vi rejse, selvom min mand skal i dialyse Jeg føler mig lettet over at vide, at der er andre, der har det på samme måde De pårørende skal selvfølgelig være rigtige medlemmer, der fortæller deres egne historier. Målgruppen er primært nuværende medlemmers pårørende. Kampagnen indeholder følgende elementer: En kampagneside på hjemmesiden, hvor man kan læse de personlige historier, se foreningens tilbud til pårørende og med en tydelig opfordring til at melde sig ind sammen. Et brev, der udsendes sammen med Nyrenyt i starten af februar + et opslag inde i bladet. De pårørendes egne fortællinger slås løbende op på Facebook. Et indlæg til kredsbladene, som sendes til alle kredsbladsredaktører. Link til kampagnesiden i nyhedsmailen. Plakat udsendes til samtlige hospitalsafdelinger, og sygeplejerskeambassadørerne informeres. Velkomstbrevet, der sendes ud fra sekretariatet, skrives om, så det gør opmærksom på muligheden for fælles medlemskab og fordelene herved. Sekretariatet opfordrer nyresyge til at melde sig ind sammen med deres partner, uanset om folk tilmelder sig via mail, telefon eller hjemmeside. 13

14 Kampagnen starter i begyndelsen af februar med udsendelsen af Nyrenyt, nyhedsmail og plakater til afdelingerne. Opslagene på Facebook sker løbende i dagene op til udgivelsen af Nyrenyt og den følgende uges tid. Økonomi Udgifterne til kampagnen udover sekretariatets arbejdstid er små. Der skal betales for foliering af Nyrenyt samt tryk af brev til Nyrenyt. Det koster ca kr. Derudover er der udgifter til tryk og porto for udsendelse af plakater til afdelingerne. Porto koster i alt ca. 350 kr. Kampagneudvalget indstiller, at pårørendekampagnen godkendes. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Beslutning. Godkendt. 73. Folkemøde 2015 Folkemødet 2015 finder sted fra torsdag den 11. til søndag den 14. juni. Lægerne Inge Eidemak og Bente Jespersen har udtrykt ønske om at indgå et samarbejde med Nyreforeningen om deltagelse på Folkemødet De har udarbejdet et oplæg til samarbejde. Se bilag 6. Et samarbejde med nefrologerne betyder, at foreningen skal være til stede med en stand. Der er nogle krav til de foreninger, der har en stand på Folkemødet. Der skal afholdes mindst et event om dagen, og standen skal minimum være bemandet torsdag kl , fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl I henhold til oplægget om samarbejde tager nefrologerne sig af det daglige event. Bemandingen af standen er til gengæld Nyreforeningens opgave. Det kræver et vist mandskab at bemande en stand i de angivne tidsrum. Kampagneudvalget vurderer, at det er nødvendigt at sende 8 personer udover evt. frivillige fra Bornholm til Folkemødet for at kunne bemande standen. Kreds Bornholm vil på deres bestyrelsesmøde primo oktober finde ud af, hvor mange frivillige de kan stille med. 14

15 Nyreforeningen har booket to handicapvenlige lejligheder på Hotel Balka Strand i Neksø, dvs. vi råder over fire dobbeltværelser. Vi står på venteliste til flere værelser, men det er usikkert, om det kan lade sig gøre. Den eneste mulighed for at få flere sengepladser på Bornholm under Folkemødet er ved at leje et sommerhus. Det vil formentlig ikke være handicapvenligt. Økonomi Nedenstående budget er baseret på 2014-priser samt 8 deltagere udenfor Bornholm. Nefrologerne finder selv dækning for samtlige udgifter til transport og ophold. Rejseomkostninger: kr. Hotel + sommerhus: kr. Diæter: kr. Standplads: kr. Telt: kr. El: kr. Inventar i telt (bord + stole): kr. I alt: kr. Herudover kan der komme udgifter til evt. materiale, fragt af en dialysemaskine mm. Kampagneudvalget indstiller, at: - der arbejdes videre for et samarbejde med nefrologerne på Folkemødet, - der afsættes kr. til Folkemødet 2015 i budgettet. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Beslutning. Godkendt. Der afsættes kr. i budget 2015 til deltagelse. 74. Nyrernes dag inspirationskatalog Kampagneudvalget har udarbejdet et inspirationskatalog til Nyrernes dag. Se bilag 7. Inspirationskataloget er tænkt som et oplæg til Hovedbestyrelsesmødet i november 2014, hvor temaet er Nyrernes dag. Kataloget er indtil videre et oplæg, og Kampagneudvalget kan efterfølgende udbygge det, hvis der på mødet kommer flere ideer frem, der ønskes beskrevet. 15

16 Kampagneudvalget indstiller, at inspirationskataloget godkendes. Udvalget indstiller desuden, at inspirationskataloget benyttes på Hovedbestyrelsens møde den november i forbindelse med temaet om Nyrernes dag samt at Hovedbestyrelsen arbejder i grupper om temaet. Beslutning. Godkendt. 75. Medlemskab og stemmeret til børn og unge Det har været drøftet, hvorvidt børn under 18 år har stemmeret. Jf. foreningens vedtægter 6 optager foreningen som medlem enhver, der ønsker at støtte dens formål. Det fremgår videre af 6 stk. 2, at medlemskab er betinget af indbetalt kontingent. Der er følgende former for medlemskab: - medlemskab - livsvarigt medlemskab - firmamedlemskab Der er ikke i vedtægterne nævnt noget særskilt for børn under 18 år. Jf. foreningens vedtægter kan børn og unge således optages som medlemmer, og der gælder ingen særlige regler for dem. Status. 15 børn og unge under 18 år er medlemmer og har betalt kontingent. Et større antal (anslået ca. 80) børn og unge under 18 år er med via deres forældres medlemskab. Børn og unge har stor betydning i foreningen, og der ydes i vid udstrækning medlemsservice til børn og unge med nyresygdomme. Sekretariatet indstiller, - at der fra 2016 indføres børn og ungemedlemskab. - at kontingentet fastsættes til 50 % af almindeligt medlemskab. 16

17 - at børn og ungemedlemskab giver taleret, men ikke stemmeret til foreningens besluttende organer. Sagen afgøres af generalforsamlingen. Beslutning. Forretningsudvalget indstiller, - at der fra 2016 indføres børn og ungemedlemskab. - at kontingentet fastsættes til 20 % af almindeligt medlemskab. - at børn og ungemedlemskab giver taleret, men ikke stemmeret til foreningens besluttende organer. - at børns deltagelse i foreningens kurser forudsætter medlemskab. 76. Redaktionens kommissorium Redaktionen foreslår følgende formulering af kommissorium for Redaktionen: Hovedbestyrelsen vælger en ansvarshavende redaktør. Redaktionen har ansvaret for: - Grafisk design, herunder designmanual - Hjemmeside - Medlemsblad - Informationsmateriale Hovedbestyrelsen vedtager budget for redaktionens ansvarsområder og vælger medlemmerne. Redaktionen vedtager selv sin forretningsorden. Sekretariatet indstiller, at kommissoriet godkendes. Beslutning. Landsformanden er født ansvarshavende redaktør. Redaktionen har ansvaret for: - Grafisk design, herunder designmanual - Hjemmeside - Medlemsblad - Informationsmateriale 17

18 Hovedbestyrelsen vedtager budget for redaktionens ansvarsområder og vælger medlemmerne. Redaktionen vedtager selv sin forretningsorden. 77. Eventuelt Møder i 2015: 3. februar kl. 16 i Fredericia 26. marts kl. 16 i Vanløse Budgetopfølgning Vedlagt balance for perioden til Budget 2014 balancerer med et underskud på kr. Sekretariatet vurderer, at følgende forhold bør tages i betragtning. - der forventes et lavere tilskud fra tips og lotto. Sekretariatet arbejder på at opnå en korrektion, men Danske Handicap, der administrerer fordelingen af midler til patientforeninger, har ikke tidligere praksis at gå ud fra kr. - der forventes et indtægtstab på en enkelt ferierejse i form af forkert udmeldt rejsegebyr kr. - der forventes en manglende indtægt fra efterårslotteri, da dette er aflyst kr. - der forventes merudgift til mødevirksomhed kr. - der forventes merudgift og mindreindtægt i forbindelse med dialysekonferencen kr. - der forventes underskud på drift af feriehuset i Grønbæk kr. - der forventes overskud på drift af feriehuset i Nørlev kr. Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Sagen afgøres af Forretningsudvalget. Beslutning. Taget til efterretning. 18

Referat for Hovedbestyrelsesmøde

Referat for Hovedbestyrelsesmøde Referat for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 1.-2. november 2014 Tid: Lørdag kl. 12.00 søndag kl. 12.30 Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Dagsorden 25. Navneopråb 26. Valg af dirigent 27. Godkendelse

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg

Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg Referat af møde i Sundhedspolitisk udvalg Dato: 9. september 2014 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Malene, Jan, Hanne, Uffe, Grethe, Edith, Sven og Karina (referent) Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde

Referat for Hovedbestyrelsesmøde Referat for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Solveig Lauridsen. Vibekeea deltog sammen med Lone Haar, der ønsker

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Afbud: Jesper Thaarup, Malene Madsen. Solveig Lauridsen deltog fra pkt. 50. Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Foreløbigt regnskab 2015

Læs mere

Referat af møde i Redaktionen

Referat af møde i Redaktionen Referat af møde i Redaktionen Dato: 5. december 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Til stede: Jan Rishave, Gunner Nielsen, Anna Haar, Cille Schmidt, Anne Dorte

Læs mere

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering)

6. Få afdøde donorer fra intensivafdelingerne på Sjælland (orientering) Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Dato: 9. oktober Tid: kl. 16-19 (ca.) Sted: Sekretariatet i Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus

Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus Politisk udvalg Referat af møde den 14. september 2017 kl. 16 i Handicaporganisationernes Hus I Sekretariatet. Afbud fra Edith Nielsen. Preben Glue deltog via Skype. 1. Godkendelse af dagsorden.. Godkendt.

Læs mere

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med.

Søren Schwartz Sørensen Professor, overlæge. dr. med. Donorudvalget den 12. April kl. 09.00 12.00. Sekretariatet Vanløse Der serveres morgenmad og frokost. Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 23. april 2014 Tid: Kl. 16.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Afbud: Bent Nielsen Dagsorden 31. Godkendelse af dagsorden 32.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af møde i Politisk udvalg

Referat af møde i Politisk udvalg Referat af møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Malene Madsen, Jan Rishave, Hanne Hedegaard, Edith Nielsen, Pia Nielsen, Sven Gerner Nielsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 28. august 2017 Tid: kl. 16-20.30 Sted: Sekretariatet, Taastrup Dagsorden 34. Godkendelse af dagsorden 35. Mødekalender 36. Nyreforeningens Innovationspolitik

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. juni 2015 Tid: Kl. 16.30 Sted: Hotel Frederik 2, Idagårdsvej 3, Slagelse Afbud. Sv. Arne Jørgensen & Allan Nielsen Dagsorden 32. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013

Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013 Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland den 28. maj 2013 Tid: 28. maj kl. 17 til ca. 20 Sted: Hos Vibeke, Ærtevangen 10, Kærby, 4400 Kalundborg 1. Godkendelse af dagsorden side 3 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013 Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland den 6. februar 2013 Til stede: Lone, Vibeke, Mogens, Bent, Kjeld og Troels (ref.) Afbud: Ingen Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden side 2 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. januar 2014 Tid: Kl. 16.00 Sted: Byggecentrum Kursuscenter, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 10. marts 2015 Tid: Kl. 18.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Maria Helene Olesen, Sven Gerner Nielsen og Karina Krammer (referent)

Læs mere

Møde i Politisk udvalg

Møde i Politisk udvalg Møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 6. Godkendelse af dagsorden 7. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. Begrebsafklaring 9. Udfasning

Læs mere

Referat Forretningsudvalget

Referat Forretningsudvalget Referat Forretningsudvalget Dato: 14. december 2016 Tid: Kl. 16.00-19.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Vibekeea Jensen. Dagsorden 55. Godkendelse af dagsorden 56. Lotteriet

Læs mere

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013

Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Referat fra møde i Regionaludvalg Sjælland den 18. december 2013 Punkter til dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.side 2 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 1..Side 2 3. Opfølgning på møde

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 26. marts 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Sekretariatet i Vanløse, Herlufsholmvej 37 Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 7. Godkendelse af dagsorden 8. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015. for familier, hvor mor eller far er nyre- eller urinvejssyg

Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015. for familier, hvor mor eller far er nyre- eller urinvejssyg Familiekursus Nyreforeningens Familiekursus, efterår 2015 for familier, hvor mor eller far er nyre- eller urinvejssyg D. 11. - 14. oktober 2015 i Skærbæk Kursus- og feriecenter, Storegade 46-48, 6780 Skærbæk

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål 1 1.1 Foreningens navn er Danes Worldwide. 1.2 Foreningens binavn er Dansk Samvirke. 1.3 Foreningens hjemsted er København. 2 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab

Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeanalyse: inddragelse på sygehusene og medlemskab Nyreforeningens pårørendeudvalg vil forbedre informationen mellem sygehus, patient og de pårørende, såvel som de ønsker at udvikle

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 19. juni 2014 Tid: Kl. 16-20 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, Fredericia Dagsorden 41. Godkendelse af dagsorden 42. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 8. marts 2014 Tid: Kl. 9:00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 14. Godkendelse af dagsorden 15. Godkendelse af referat fra møde den 15. januar 2014

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat fra møde i Rejseudvalget

Referat fra møde i Rejseudvalget Referat fra møde i Rejseudvalget Dato: 12. september 2016 Tid: 14:30 Sted: Sekretariatet i Høje Taastrup Til stede: Jan Rishave, Marrijanne Lauridsen, Lene Tvernø, Jette Thaaup, Sven Gerner Nielsen, Maria

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Dato: Fredag den 12. februar 2016 kl. 14 (bemærk tidspunkt) Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 26. april 2015 Tid: Kl. 9.00-12.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 9-10: Oplæg om nyresten ved professor Palle Osther. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015

NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015 NYRELIVET VESTSJÆLLANDS KREDS NYREFORENINGEN, NR. 3 2015 Syng med på en vise en efterårs sang, til en smuk melodi hør årets gang. Skoven skifter sit festskrud. Se farver i udbrud. Grønne blade fra i vår

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Regionens ansvar og opgaver... 2 Oplæring... 3 Ambulant kontrol...

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere