Sundhedsudvalg REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalg REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Afbud: Fraværende: Anna Grethe Smith deltog fra kl fra pkt. 104 Rita Juhl deltog fra kl fra pkt. 103 Bemærkninger:

2 Sundhedsudvalg, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 98. Godkendelse af dagsorden Kl : Projekt Sundheds- og forebyggelsescenter Kl Besøg i forbindelse med "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" Efterretningssag: Formandsbeslutning Høringssvar til Landdistriktspolitikken Sundhedsudvalgets puljer Budgetopfølgning Budgetopfølgning for Sundhedsudvalgets område - Juli Orienteringssag: Etablering af behandlingstilbud til Haderslev Kommunes ansatte Udvidelsesforslag: Motions- og træningstilbud til kommunens ansatte Budget Specielle bemærkninger Kost og bevægelsespolitik Ansøgning til Sundhedsudvalget: Café med sund kost og bevægelse Totalkalender Gensidig orientering Orientering om status for projekt Vindermad Eventuelt

3 Sundhedsudvalg, Side Godkendelse af dagsorden DIASBR / 06/2273 Godkendt. 99. Kl : Projekt Sundheds- og forebyggelsescenter 2009 DILFPE / 06/14403 Projekt "Sundhedscenter" forløber i perioden som forsøg med tilskud fra Socialministeriet. Projektet omhandler en særlig indsats overfor patienter med diabetes, KOL og et borgerrettet tilbud til enlige ældre mænd. Forsøget er ikke endelig evalueret, men en midtvejsevaluering og en status pr. 1. juli 2008 indikerer klart, at det bør drøftes at lade projektet overgå til en ordinær drift med visse tilpasninger fra 1. januar Ved fortsættelse vil driftsudgiften blive 100% kommunal. Status på projektet fremgår af vedlagte referat fra Styregruppemøde den 3. juli Administrativt er udarbejdet et foreløbigt oplæg rettet mod grupperne: Hjertepatienter og patienter med KOL og Diabetes 2. Indsatsen organiseres som holdtræning med 8 hold årligt af 2 timer ugentligt til hver patientgruppe. Udgift kr En fortsættelse af Projekt Enlige mænd vil medføre en udgift på kr fordelt med til en socialpædagog (30 timer) kr. til materialer og kr. til kørsel. Voksenservice finder, at den fremtidige finansiering og ansvar for indsatsen overfor hjertepatienter og patienter med KOL og Diabetes 2 bør henhøre under Voksenudvalget, ider der er tale om en decideret patientrettet indsats. Voksenservice har i budgetoplæg 2009 til Voksenudvalget medtaget udgiften på kr Til gengæld finder Voksenservice, at en fortsat indsats overfor enlige ældre mænd finansielt og ansvarsmæssigt bør henhøre under Sundhedsudvalget, idet der her er tale om en borgerrettet forebyggende indsats og ikke en patientrettet. Muligheden for en fortsættelse af dette projekt i foreningsregi med de tilskudsmuligheder fritidsloven eller mulige midler fra Servicelovens 18 (frivillighedsmidler) eller Servicelovens 79 (aktivitetsmidler) -

4 Sundhedsudvalg, Side 97 vurderes ringe. Dels vil det forudsætte en hjælpeorganisation (forening) af en rimelig stor størrelse og de anførte puljemidler har ikke et omfang, der vil kunne imødekomme den nævnte udgift. Det er vurderet, at en selvorganisering med egen betaling ikke vil være gennemførlig. På ovenstående baggrund anmodes Sundhedsudvalget om at drøfte, hvorvidt man finder det relevant at lade forsøget med enlige, ældre mænd fortsætte i 2009 og fremefter - i hvilket politisk regi - og med hvilken finansiel dækning. Økonomiske forhold Projekt Sundheds- og forebyggelsescenter har fået et tilskud fra Socialministeriet på kr fordelt på 3 år. En fortsat og tilpasset indsats vil beløbe sig til kr årligt fordelt med kr på Voksenudvalget og kr på Sundhedsudvalget. Personalemæssige forhold Ved ophør af forsøget vil det få personalemæssige konsekvenser svarende til 3-4 årsværk. Procedure Behandles i Voksenudvalget den 11. august 2009 Behandles i Sundhedsudvalget den 14. august 2009 Følger herefter den vedtagne overordnede budgetprocedure for 2009 Leif Petersen Referat fra Styregruppemøde 3/7 08 (572803) At Sundhedsudvalget tager til efterretning, at Voksenudvalget vurderer, hvorvidt den patientrettede del af forsøget skal fortsætte i tilpasset form og hvorvidt udgifterne hertil kan indgå i Voksenudvalgets budget for At Sundhedsudvalget vurderer om og hvorledes forsøget med enlige, ældre mænd kan fortsætte under almindelig drift. 1. afsnit taget til efterretning. Sundhedsudvalget får forelagt sagen om fortsættelse af projektet enlige ældre mænd på mødet i oktober.

5 Sundhedsudvalg, Side Kl Besøg i forbindelse med "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" DINIKO / 07/7507 Efter aftale med Sundhedsudvalgsformanden Asta Freund, er der arrangeret et drøftelsesmøde om den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark. Inviteret til mødet er Sygehusledelsen for Sønderjyllands Sygehus og Foreningen til Bevarelse af Haderslev Sygehus. Høringssvaret af 29. november 2007 vedlægges som bilag. Derudover er der vedhæftet "Gennemførelsesplan - Fremtidens Sygehus - fra plan til virkelighed" og "ssamling - Fremtidens Sygehus - fra plan til virkelighed" udsendt af Region Syddanmark. Dette materiale er sendt til udvalgsformanden og er lagt til de øvrige udvalgsmedlemmer i dueslaget tidligere og medsendes derfor ikke udvalgsdagsorden. Sundhedsdirektør Niels Koustrup Høringssvar november 2007 om somatiske sygehuse behandlet af Byrådet d (404365) Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed (juli 2008) (574748) ssamling - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed Region Syddanmark (Juli 2008) (574754) Sundhedsudvalget drøfter sagen. Fra Sygehus Sønderjylland mødte Henrik Villadsen og Finn Jensen. Fra Forening til Bevarelse af Haderslev Sygehus mødte formand Bent Iversen og 2 bestyrelsesmedlemmer. Udkast til svarskrivelse af 12. august blev omtelt til udvalgets medlemmer. Drøftet.

6 Sundhedsudvalg, Side Efterretningssag: Formandsbeslutning DIDOEV / 07/26482 DGI har d. 13. juni 2008 fremsat et tilbud om at arrangere "Friluftsliv på den fede måde" og "Aktiv skovtur" i forbindelse med Get Moovingkampagnen i uge 41. Tilsammen er der tilbudt aktiviteter for kr. For at skolerne kunne få en oversigt over tilbuddene rettidigt, var det nødvendigt med en behandling af sagen inden sommerferien. Sundhedsudvalgets formand har besluttet at bevilge midlerne under projektet Haderslev i Bevægelse. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Udvalget godkender formandens beslutning Høringssvar til Landdistriktspolitikken 2008 DIMOJH / 08/29912 Haderslev Kommune har udarbejdet et forslag til en landdistriktspolitik, der fastlægger kommunens overordnede målsætninger for forhold der direkte vedrører landdistrikterne og landdistrikternes muligheder for udvikling. Høringsperioden strækker sig fra d. 7. juli til d. 1. sept Forslaget til Landdistriktspolitik 2008 kan ses som PDF via dette link: Procedure Erhvervs- og Kulturservice vil efterfølgende samle de indkomne høringssvar og foreligge dem for Byrådet med henblik på en indarbejdelse i landdistriktspolitikken, der forventes at blive endelig godkendt i september 2008.

7 Sundhedsudvalg, Side 100 Sundhedschef Anne Sophie Brodersen / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen Forslag til Landdistriktspolitikken 2008 (574050) Sundhedsudvalgets høringssvar til landdistriktspolitikken 2008 (566956) Sundhedsudvalget godkender forslaget til et høringssvar til Landdistriktspolitikken Høringssvaret godkendes Sundhedsudvalgets puljer Budgetopfølgning DIMOJH / 08/1534 Sundhedsudvalget bliver forelagt oversigten over de prioriterede puljemidler i 2008 pr. 31. juli 2008, til orientering. Oversigten indeholder såvel det samlede budget for Haderslev i Bevægelse og den Almene pulje, som de politisk prioriterede midler samt beslutningsdatoen og det medfølgende dagsordensnummer. Formålet med oversigten er at give Sundhedsudvalget et overblik over det resterende budget i indeværende år og overslagsårene. Økonomiske forhold De økonomiske forhold beskrives i det medfølgende bilag. Sundheds- og Borgerservicedirektør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen-Hansen Sundhedsudvalgets puljer juli 2008 (573816)

8 Sundhedsudvalg, Side 101 Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning Budgetopfølgning for Sundhedsudvalgets område - Juli 2008 DIMOJH / 08/1534 I den økonomiske tidsplan og procedure for 2008, for Sundhedsudvalget, forudsættes det at der udarbejdes 2 årlige skriftlige redegørelser indeholdende fokus- og indsatsområderne samt eventuelle opmærksomhedspunkter i relation til budgetforudsætningerne. Økonomiredegørelsen er en redegørelse, som udarbejdes med den viden, der allerede findes i serviceområdet. Økonomiredegørelsen er en løbende information om det aktuelle stade fra serviceområdet til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal således på sit møde d. 14. august 2008 behandle den 1. økonomiske redegørelse i Sundhedsservice vil foreslå den aktivitetsbestemte medfinansiering som et særskilt fokus- og indsatsområde i Økonomiske forhold Fremgår af notatet og den medfølgende forbrugsrapport. Procedure Den økonomiske redegørelse udarbejdes af Sundhedsservice og godkendes efterfølgende i Sundhedsudvalget. Sundhedsdirektør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen- Hansen Budgetopfølgning juli (565481) Forbrugsrapport - Sundhedsudvalget - Juli 2008 (572945)

9 Sundhedsudvalg, Side 102 Sundhedsudvalget godkender den 1. økonomiske redegørelse i Godkendes, idet en overførsel på ca. 4,3 mio. kr. til 2009 godkendes Orienteringssag: Etablering af behandlingstilbud til Haderslev Kommunes ansatte DIASBR / 08/25429 Til Sundhedsudvalgets orientering forelægges det behandlingstilbud, for kommunens ansatte, der er administrativt vedtaget. Baggrunden for ordningen er et ønske om at etablere sundhedsordninger for medarbejderne i Haderslev Kommune. Sundhedsordninger skal ses som en fælles interesse mellem medarbejderne og ledelse, idet sundhedsordninger giver mulighed for bedre helbred, øget trivsel og velvære, og etableres typisk som et prisbilligt alternativ for medarbejderne. Virksomheder bruger med held sundhedsordninger aktivt i rekruttering og fastholdelse, og lancerer virksomheden som en attraktiv arbejdsplads gennem de udbudte sundhedsordninger. Det nærmere indhold, økonomi og proces vedrørende udvælgelsen af sundhedsordningerne fremgår af vedlagte notat. Økonomiske forhold Behandlingstilbuddet vil dække alle kommunens ca ansatte og samlet være en udgift på ca. 1,4 mio. kr. om året for Haderslev Kommune. Sundhedsudvalgets andel er beregnet til ca. 800,- kr. om året på baggrund af antallet af ansatte i serviceområdet. Denne udgift forventes dækket af Sundhedsservices administrative overhead. Procedure Forslaget har været administrativt behandlet i Hoved-MED, Stragigruppen og Direktionen. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen

10 Sundhedsudvalg, Side 103 Etablering af fælles behandlings- og motionstilbud til Haderslev Kommunes medarbejdere - Sundhedsudvalget (569253) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Til efterretning 106. Udvidelsesforslag: Motions- og træningstilbud til kommunens ansatte DIASBR / 08/25429 I forbindelse med valget af sundhedsordninger til kommunens ansatte blev der fremsat et samlet tilbud indeholdende både en behandlingsog en motions- og træningsdel. Som det fremgår af foregående punkt bliver behandlingsdelen en realitet for kommunensansatte i Der er ikke på nuværende tidspunkt fundet finansiering af motions- og træningsdelen. Det foreslås derfor at Sundhedsudvalget på baggrund af notatet "Etablering af fælles behandlings- og motionstilbud til Haderslev Kommunes medarbejdere" fremlægger ønsket om en motions- og træningsordning for kommunes ansatte som et udvidelsesforslag på Byrådets budgetseminar. Der ligger en klar signalværdi i at få Byrådet til at støtte sundhedsfremme blandt kommunens egne ansatte, gennem at prioritere budgetmidler for 2009 og fremover. Motions- og træningstilbuddet omfatter mulighed for træning i motionscenter og træning på hold i firmaets træningslokaler i Haderslev, Vojens, Rødekro, Aabenraa, Toftlund, Rødding, Vamdrup, Padborg, Kruså, Skærbæk og Tinglev. Der arbejdes pt. på muligheden for også at tilbyde træning i Gram, men dette vil bero på en forhandling mellem Sport og Fitness Sundhed og en evt. lokal udbyder. Familiemedlemmer vil blive tilbudt en favorabel pris på træning i samme regi. Økonomiske forhold Den samlede udgift for Haderslev Kommune forventes at beløbe sig til kr. om året fra Udgiften foreslås dækket af en bevilling som følge af de forestående budgetforhandlinger.

11 Sundhedsudvalg, Side 104 Procedure Udvidelsesforslaget skal, såfremt Sundhedsudvalget støtter det, fremlægges af Sundhedsudvalgsformanden på Byrådets budgetseminar som et udvidelsesønske. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Sundhedsudvalget godkender udvidelsesønsket til fremlæggelse på Byrådets budgetseminar Godkendt 107. Budget Specielle bemærkninger DIMOJH / 08/17232 Sundhedsservice har udarbejdet de specielle bemærkninger for Sundhedsudvalget til budget De specielle bemærkninger dækker budgettet og budgetforudsætningerne for: "Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet", "Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning", "Sundhedsfremme og forebyggelse", "Andre sundhedsudgifter" og "Sekretariat og forvaltninger". Yderligere er der vedlagt den budgetvejledning for den kommunale (med)finansiering, som Haderslev og Sønderborg Kommune har udarbejdet i fællesskab. Budgetvejledningen har dannet grundlag for prognoserne på området. Økonomiske forhold Fremgår af de specielle bemærkninger. Procedure Sundhedsudvalget skal godkende de specielle bemærkninger for sundhedsområdet, hvorefter de tilføjes det eksisterende budgetmateriale og det endelige hæfte for budget 2009.

12 Sundhedsudvalg, Side 105 Sundhedsdirektør Niels Koustrup / Sundhedsøkonom Morten Jessen- Hansen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - B1 - Specielle bemærkninger til budgettet drift/refusion - Sundhedsudvalget (570107) Genoptræning og vedligeholdelsestræning - B1 - Specielle bemærkninger til budgettet drift/refusion - Sundhedsudvalget (570101) Sundhedsfremme og forebyggelse - B1 - Specielle bemærkninger til budgettet drift/refusion - Sundhedsudvalget (570103) Andre sundhedsudgifter - B1 - Specielle bemærkninger til budgettet drift/refusion - Sundhedsudvalget (570104) Sundhedsservice - B1 - Specielle bemærkninger til budgettet drift/refusion - Sundhedsudvalget (570108) Budgetvejledning Udarbejdet af Økonomigruppen (Sund i Syd) (567229) Sundhedsudvalget godkender de specielle bemærkninger. Godkendt, idet serviceområdet bemyndiges til at ajourføre bemærkningerne Kost og bevægelsespolitik DIANBR / 08/17365 Med vedtagelsen af Sundhedspolitikken har Haderslev Kommunes Byråd besluttet, at der skal udarbejdes en Kostpolitik og en Bevægelsespolitik i Processen med udarbejdelse af Kost og Bevægelsespolitikker iværksættes i efteråret De to politikker skal tage sit afsæt i nationale udmeldinger, Kommunens og Byrådets vision og værdier om sundhed. Sundhedsservice foreslår, at de to politikker udarbejdes til en samlet politik af hensyn til ressourcetrækket i organisationen. Der vedlægges et forslag til procesplan med tidsramme og opgavefordeling. Redegørelse for temaet kost og redegørelse for temaet bevægelse er udarbejdet og vedlagt som bilag.

13 Sundhedsudvalg, Side 106 Økonomiske forhold Forslag til budget vedlagt som bilag. Der søges om kr. fra den almene pulje i Beløbet skal dække møder og forplejning samt trykning af materialet. Procedure Behandles i Direktionen den 5. august Projektkoordinator Dorte Evald Tema: Bevægelse (554475) økonomi på kost og bevægelsespolitik (555784) Procesplan: Kost- og Bevægelsespolitik for Haderslev Kommune. Juli 2008 (560047) Projektplan: Kost- og Bevægelsespolitik for Haderslev Kommune. Juli 2008 (560040) Kost og måltider har betydning for sundheden. Juli 2008 (560033) Sundheds- og Borgerservice indstiller, at Direktionen godkender procesplan for udarbejdelse af fælles Kost- og Bevægelsespolitik for Haderslev Kommune Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Udsat til behandling til mødet den 12. august Fortsat sagsfremstilling: Emnet blev behandlet på Sundhedsfokusgruppens møde d. 6. august Sundhedsfokusgruppen finder det ikke frugtbart at udarbejde emnemæssige politikker. Det er opfattelsen hos flere af gruppens medlemmer, at emnerne er behandlet i Sundhedspolitikken. Der udtrykkes stor bekymring ved at gennemføre en topstyret proces omkring samme emne en gang mere og det opfattes som skadeligt for arbejdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse. Samme medlemmer anfører, at arbejdet omkring kost og bevægelse er igangsat i deres respektive serviceområder. Sundhedsfokusgruppen foreslår i stedet for, at Serviceområderne fremlægger handleplaner for kost og bevægelse indenfor eget område inden årsskiftet I øvrigt følger Sundhedsfokusgruppen arbejdet med implementeringen af sundhedspolitikken kvartalsvis med afrapporteringer fra hvert område og fælles drøftelse. Sundhedsservice udarbejder i så fald skabeloner til brug for afrapporteringerne.

14 Sundhedsudvalg, Side 107 Disse sendes ud til områderne senest primo december : Sundhedsudvalget drøfter orienteringen Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Direktionen tilslutter sig Sundhedsfokusgruppens forslag, om at Serviceområderne fremlægger handleplaner for kost og bevægelse indenfor eget område inden årsskiftet 2008/2009. Direktionen tilslutter sig endvidere, at Sundhedsfokusgruppen følger arbejdet med implementeringen af sundhedspolitikken kvartalsvis med afrapporteringer fra hvert serviceområde og fælles drøftelse. Sundhedsservice udarbejder i så fald skabeloner til brug for afrapporteringerne. Skabelonerne sendes ud til serviceområderne senest primo december Direktionen finder at der i processen tages hensyn til kostpolitikken. Sundhedsudvalget imødeser serviceområdernes behandleplaner for kost og for bevægelse med henblik på en koordinering og vidensdeling. Sundhedsudvalget orienteres i februar Ansøgning til Sundhedsudvalget: Café med sund kost og bevægelse DIDOEV / 07/26482 Der er kommet en ansøgning fra Uddannelsescenter Haderslev om et projekt der indeholder et forsøg på at etablere et trygt café- og kantinemiljø som samlingssted for udsatte grupper i Haderslev med fokus på sund mad, trivsel og bevægelse. Målgruppen for projektet er: Etniske minoriteter, deltagere på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og deltagere i voksenspecialundervisning (VSU). Projektet skal således hjælpe målgruppen ud af isolation og ensomhed, og at skabe netværk og sociale aktiviteter, samt at etablere eller fastholde målgruppen på arbejdsmarkedet.

15 Sundhedsudvalg, Side 108 Ansøgningen har været behandlet på Sundhedsfokusgruppens møde d. 6. august 2008, og Sundhedsfokusgruppen anbefaler, at projektet støttes med kr. i år 2008 og kr. i år 2009 og 2010, såfremt projektet kan gennemføres som planlagt (der mangler stadig tilsagn om tilskud fra andre sider). Midlerne trækkes ligeligt af puljen til Haderslev i Bevægelse og udvalgets almene pulje. Sundhedsfokusgruppen anbefaler således, at projektet støttes, men ikke at der støttes til lønudgifter. Økonomiske forhold Der søges om i alt kr. fordelt over i 2008, og i 2009 og 2010 fra puljen Haderslev i Bevægelse Projektkoordinator Dorte Evald Sundhedscafé på Sprogcenteret - ansøgningsskema til sundhedsafdelingen DOC (559551) Sundhedsudvalget støtter projektet med kr. i år 2008 og kr. i år 2009 og 2010, såfremt projektet kan gennemføres som planlagt (der mangler stadig tilsagn om tilskud fra andre sider). Midlerne trækkes ligeligt af puljen til Haderslev i Bevægelse og udvalgets almene pulje. Dette svarer til Sundhedsfokusgruppens anbefaling. Sundhedsudvalget støtter med kr. i 2008 og kr. i Totalkalender 2009 DIASBR / 08/31138 Totalkalender for 2009 er udarbejdet i forslag (se bilag). Forelægges udvalget til orientering. Sundhedschef Anne Sophie Brodersen

16 Sundhedsudvalg, Side 109 Totalkalender Forslag august 2008 (574757) Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Godkendes, med 3 ændringer og 7. maj flyttes til onsdag den 6. maj og 4. juni flyttes til onsdag den 3 juni Gensidig orientering DIASBR / 06/185 Projekt SLIMLINE - Voksenservice Der er mange overvægtige medarbejdere i afdelingen for pleje og træning som tilsyneladende har en usund livsstil og som kun i ringe omfang er motiveret til at ændre den. Disse medarbejdere har ofte problemer med at udføre deres job pga. overvægten. I forbindelse med et diabetesprojekt, hvor medarbejderne alene modtog teoretisk undervisning, har vi set hvordan mange blev motiveret til at ændre livsstil hos brugere, sig selv og deres familie, mens projektet kørte. Desværre holder effekten ikke, bla fordi medarbejderne ikke blev inddraget aktivt, men kun lærte på det teoretiske plan. Med en indsats fra afdelingen, hvor medarbejderne tilbydes undervisning i sund livsstil, samtidig med at de faktisk udøver den, håber og forventer vi at medarbejderne får den motivation og opbakning til at ændre livsstil, som er nødvendig for et varigt vægttab. Vi forventer, og vil understøtte at den viden og nye livsstil, som kursisterne erhverver, overføres til deres kolleger og at vi efterhånden opnår en synergieffekt. For at sikre den bedste implementering og forankring i organisationen, har vi valgt, så vidt det kan lade sig gøre, at frikøbe medarbejdere fra egen afdeling, til vægtstoprådgivere. Desværre har vi ingen ansatte med kombineret ernærings- og sundhedsfaglig baggrund, som er vores ønske til projektlederen, og vi ønsker derfor at finde en udefra til at løse denne opgave. Der søges Sundhedsstyrelsen om i alt kroner til et projekt der løber over 2 år. Studietur til Varberg i d september 2008

17 Sundhedsudvalg, Side 110 Orientering givet. Orientering om møde med Bente Klarlund den 19. august Orientering om status for projekt Vindermad DIANBR / 08/2107 Orientering om status for projekt Vindermad, juli 2008: Sundhedsudvalget bevilgede på møde den kr. til, at der over en toårig periode gennemføres projekt Vindermad. Projektet er forankret i Erhvervs- og Kulturservice. Vindermad handler om at udvikle sunde madkulturer i hallerne i Haderslev Kommune ved at hjælpe hallerne til at indføre og udvikle et sundt varesortiment. Arbejdsgruppen orienterer om projektets udvikling pr. juli 2008: I samarbejde med Gram Fritidscenter, Vojens Hallerne og Haderslev Idrætscenter er projektet blevet tilpasset og udviklet i et samarbejde med diætist og Erhvervs- og Kulturservice. Projektet har udarbejdet retningslinjer, som hallerne fremover vil følge. Retningslinjerne tager udgangspunkt i anbefalinger til indhold af forpagtningsaftaler mellem kommuner og cafeterier. Konceptet er fra september 2009 synligt for såvel brugere og ansatte. (Se bilag) Hallerne har udviklet på den oprindelige ide, så retter/produkter blåstemples af den tilknyttede diætist. For at blive blåstemplet skal hallerne indsende opskrifter/etikker med varefakta - og kun de, som lever op til kvalitetskravene, kan anvende logoet for "Sundhedsfabrikken". Generelt har hallernes cafeteriabestyrer og centerchefer taget positivt imod ideen og indgår konstruktivt i udarbejdelsen af konceptet. Det betyder, at hallerne kan præsentere et sortiment, der rækker ud over projektets forventninger fra starten. Konceptet brandes i et samarbejde med Sundhedsservices Sundhedsfabrikken. Lokale rollemodeller, Kim Lykkeskov, Patrick Galbraith fra Sønderjyske Ishockey og squashspilleren Sally Skarenborg m.fl. vil indgå. For at sikre den bedst mulige forankring videreudvikles projektet fortsat med netværksmøder og erfagrupper samt inddragelse af cafeterier i nabohaller.

18 Sundhedsudvalg, Side 111 Økonomiske forhold Bevillingen andrager: kr. i 2008 og kr. i 2009 Procedure Sundhedsudvalgets bevilger midlet til projektets gennemførelse Orientering om status juli 2008 Projektleder Bjarne Henriksen, Erhverv- og Kulturservice og sundhedskoordinator Annette Brandi, Sundhedsservice Status - Vindermad (564237) Aftalepapir endeligt..doc (564163) Vindermad (440965) Sundhedsservice indstiller at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning Til efterretning 113. Eventuelt DIASBR / 06/566 Intet

19 Sundhedsudvalg, Side 112 Underskriftsside Asta Freund Ella Skjellerup Rita Juhl Anna Grethe Smith Søren Rishøj Jakobsen Bent K. Andersen Knud Erik Hansen Niels Koustrup

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Alle til stede Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Onsdag den 06-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Rita Juhl. Ella Skjellerup deltog fra pkt. 59 Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 03-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Afbud: Alle mødt. Rita Juhl og Knud Erik Hansen deltog under punkterne 47-55. Ella

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 12-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Bent K. Andersen og Anna Grethe Smith deltog ikke

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Onsdag den 11-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Anna Grethe Smith deltog fra kl. 16.50 (pkt. 41) Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 05-02-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-12-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 10-12-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 29-10-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Onsdag den 30-09-2009 Mødested: Sommersted Frivillige Brandværn, Storegade 75, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 30-04-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 06-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 06-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 06-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Alle mødt Fraværende: Bemærkninger: Rita Juhl deltog til og med pkt. 141

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 08-03-2010 Mødested: Plejecenter Kildebakken Varbergvej 13, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Bodil Marie Nielsen Fraværende:

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl. Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-11-2009 Mødested: Povlsbjerg Børnehave Østergade 46, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 01-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 01-02-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 10. Godkendelse

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Anne Leth, Carsten Høgsmann, Flemming Jensen, Peter Jensen Fraværende:

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere