Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder"

Transkript

1 side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i vores sammenhæng kraftfuld og bevægelig. Betegnelsen ID refererer både til, at vi har fokus på menneskers selvfølelse og personlige potentiale, og samtidigt er det en forkortelse for til "Integrativ Dynamisk". Identitet Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. Denne indstilling placerer os i den såkaldte humanistiske terapi-tradition. ID er også baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til den dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. I løbet af vores opvækst er vores umiddelbare medfødte "væren" blevet trængt i baggrunden af og erstattet med mere eller mindre begrænsende selvbilleder og sociale roller. Vores erfaring er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle "værens-kerne". Her har ID-Psykoterapi hentet inspiration fra den såkaldt "transpersonlige psykologi". Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i vores sammenhæng kraftfuld og bevægelig. Det er vores erfaring indenfor ID-Psykoterapi, at vi kan være meget mere effektive i vores arbejde med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis vi arbejder ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade os begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg. Derfor uddanner vi vore psykoterapeuter til at være nuancerede og fleksible i deres forståelse af menneskelige problemer og udviklingsmuligheder, så de kan hjælpe flest muligt på den bedst mulige måde.

2 side 2/9 Forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger og skoler har igennem mere end hundrede år hver især fremhævet deres egen teori og metode som den bedste, og ofte har de kritiseret, nedgjort eller endda bekriget hinanden. I dag går det op for flere og flere professionelle indenfor praktisk psykologi og psykoterapi, at tilsyneladende forskellige eller endda ofte modstridende psykologiske teorier i virkeligheden supplerer hinanden og hver især bidrager med vigtige og uundværlige brikker til forståelsen af os som mennesker. Hertil kommer, at de forskellige terapi- skolers metoder, trods forskellige terminologier og kliniske "stilarter", meget ofte benytter sig af de samme grundlæggende virkemidler og forandringsprincipper. Det er eksempelvis, hvad man indenfor den psykoterapeutiske forskning kalder for "de non-specifikke faktorer". Noget af det helt unikke ved ID er, at vi i stedet for blot at tage nogle enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer eller blande flere mere eller mindre tilfældige retninger sammen, har skabt en overordnet, dynamisk forståelsesramme, som sætter os i stand til kreativt at arbejde med de fælles grundlæggende forandringsprincipper og processer, der ligger bag mange ellers tilsyneladende forskellige terapiformer og udviklingssystemer. ID-Udviklingsspiralen Indenfor ID-Psykoterapi illustrerer vi psykoterapeutisk arbejde gennem en model, som vi kalder for ID-udviklingsspiralen. Tanken er, at vi i et psykoterapiforløb eller en dybere selvudviklingsproces naturligt bevæger os gennem forskellige lag eller dimensioner af psyken, som hver især er blevet beskrevet af forskellige psykologiske og terapeutiske traditioner igennem mere end 100 år. Når vi kalder vores terapeutiske model for "udviklingsspiralen", er det fordi, at mennesker i et terapiforløb ofte bevæger sig igennem forskellige lag af psyken i løbet af en terapeutisk udviklingsproces. Hvis du kender til de forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger, som er opstået igennem de sidste ca. 100 år, vil du bemærke, at hvert niveau af ID-udviklingsspiralen på en måde også er en beskrivelse af det aspekt af psyken, som har haft de forskellige psykologiske skolers hovedfokus eller primære interesse. I stedet for at betragte de psykologiske retninger som modsætninger betragter vi dem i ID- Psykoterapi som vigtige bidragsydere til at beskrive, hvad vi opfatter som forskellige lag af psyken. Eksempel: Forestil dig, at Lone er i terapi og beklager sin nød over et typisk parforholdsproblem. Lad mig give et eksempel på, hvordan niveauerne kan afspejle dybere og dybere årsagslag:

3 side 3/9 Det adfærdspsykologiske niveau Vore mere eller mindre hensigtsmæssige adfærdsmønstre. Hun er led og ked af sine tilbøjeligheder til at kritisere sin kæreste Peter, hver gang han ikke er helt nærværende, hvad der bare får ham til at trække sig og lukke sig overfor hende. Men det er, som om Lone ikke kan styre sine følelser. Hun reagerer helt refleksmæssigt, hvis Peter ignorerer hende. Så her beskæftiger vi os med Lones adfærd, altså det adfærds-psykologiske niveau. En løsning kunne nu være at hjælpe Lone med at bryde med sin destruktive vane og hjælpe hende med at finde en mere konstruktiv måde at reagere på. Det ville vi i ID-Psykoterapi i nogle tilfælde hjælpe vore klienter med. Det kognitive niveau De filtre vi oplever verden igennem Men vi kunne også vælge at gå et niveau dybere og forsøge at løse problemet der. Vi kunne f.eks. spørge os selv, hvorfor Lone reagerer på den måde over for sin kæreste. Et svar kunne være, at det gør hun, fordi hun oplever kæresten på en bestemt måde. Lone tolker ubevidst eller bevidst sin kærestes adfærd som en afvisning og som et tegn på, at hun ikke er særlig vigtig for ham. Vores forklaring er her, at Lones adfærd har noget at gøre med hendes måde at tænke, føle og i det hele taget at opfatte situationen på. Det er hvad vi kalder for det kognitive niveau. En løsning kunne være at hjælpe Lone med at ændre den måde, som hun opfatter kæresten og situationen på. Lone kunne lære at forstå situationen på en anden måde, og så vil hun reagere anderledes. Det ville i nogen tilfælde være den måde, en ID-Psykoterapeut ville gribe situationen an på. Det systemiske niveau De roller og relationsmønstre vi indgår i, som udgør den gode eller dårlige kemi imellem mennesker. Igen kan det i nogle tilfælde være relevant at gå et niveau dybere ind i problemet. Vi kunne vælge at spørge os selv, hvorfor Lone opfatter situationen på den måde. Et svar kunne her være, at det er fordi, at den rolle som Lone ubevidst tager i forhold til sin kæreste, udløser en afvisning hos kæresten, som så igen forstærker Lones følelse af at blive afvist. Dette er hvad vi kunne kalde for det systemiske niveau. De roller og den relation, som de to har i forhold til hinanden gør, at de nødvendigvis vil opfatte hinanden på en bestemt måde. igennem enhver rolle, som vi bevidst eller ubevidst spiller, har vi en ganske bestemt opfattelse af og indstilling til virkeligheden. Løsningen

4 side 4/9 kunne her være at bevidstgøre Lone og Peter om deres roller og uheldige relationsmønster og få lavet om på den måde, deres samspil fungerer på. I så tilfælde ville vi vælge at arbejde terapeutisk på en systemisk måde. Det psyko-dynamiske niveau Den opvækst som har formet såvel vores personlighed og vore måder at relatere på, som de filtre vi ser og hører verden igennem og vore konkrete adfærdsmønstre. I nogle tilfælde ville det imidlertid ikke give et tilfredsstillende udbytte, og vi ville så vælge at dykke dybere ind i vanskelighederne. F.eks. kunne vi spørge, hvorfor Lone indgår i den form for psykisk fællesøkonomi med Peter. Et svar kunne være, at det gør hun på grund af sin barndom og opvækst. Det der foregår i forholdet til Peter, og den opfattelse hun har af, at han afviser hende, er i virkeligheden en afspilning af et gammelt relationsmønster, som Lone i sin barndom havde i forhold til sin mor eller far. Det er hvad vi kalder det psyko-dynamiske niveau. Løsningen kunne her være at bearbejde Lones barndom og opvækst terapeutisk. Ved at arbejde med hendes forhold til sine forældre og traumer, svigt, uopfyldte behov i barndommen etc., kunne Lone frigøre sig fra fortiden og dermed holde op med at genudspille afvisningsproblematikkerne fra barndommen i sit parforhold. Dette psyko-dynamiske arbejde vil ofte indgå som en væsentlig del af ID-Psykoterapi. Specielt fra andet år af den 4-årige ID-Psykoterapeutiske uddannelse træner vi derfor vore kursister i at arbejde intensivt med dette niveau. Det eksistentielle niveau De alment menneskelige grundvilkår som vi alle må konfrontere os med Mange mennesker opsøger imidlertid en psykoterapeut, fordi de har eksistentielle problemer. Eller også dukker de eksistentielle problemstillinger op under det psykodynamiske arbejde med barndommen og opvæksten. I Lones tilfælde kunne vi eksempelvis spørge, hvorfor Lone som barn er blevet så præget af hendes forældres afvisning. Et svar kunne være, at det gjorde hun, fordi hun som lille på den måde blev konfronteret med tilværelsens alment menneskelige grundvilkår, dvs. med dødsangst, isolation, meningsløshed eller lignende. Det er, hvad vi kalder for det eksistentielle niveau. Løsningen kunne her være, at Lone får arbejdet med at erkende og acceptere sin grundlæggende alenehed og får set den dødsangst i øjnene, som allerede i hendes tidlige barndom gjorde afvisningen fra hendes mor så skræmmende og traumatisk. ID-Psykoterapeut-uddannelsen er specielt fra tredje år lagt an på at træne deltagerne i at arbejde terapeutisk med dette niveau. Imidlertid vil vi i ID-Psykoterapi i de fleste tilfælde også indtage det næste niveaus indfaldsvinkel på problemet. Vi ville sædvanligvis også tage i betragtning, hvorfor vi allerede som børn bliver konfronteret med disse skræmmende eksistentielle grundvilkår.

5 side 5/9 Det humanistiske niveau At udfolde det potentiale som vi kommer til verden med at aktualisere vore værdier og den personlige mening med vore liv. Et svar kunne her være, at det skal vi, fordi den smerte som dødsangsten, den eksistentielle ensomhed, den tilsyneladende meningsløshed i tilværelsen, dilemmaet mellem tryghed og frihed osv. skaber hos os, enten tvinger os til eller skaber grundlaget for, at vi udvikler vort egentlige menneskelige potentiale. De eksistentielle grundvilkår får os til at søge efter meningen med vore liv, er med til at afklare vore værdier, gør os i bedste fald mere medfølende og etiske, og kan i sidste instans føre til aktualiseringen af vort autentiske Selv. Dette er, hvad vi kunne kalde for det humanistiske niveau. Løsningen ville her være at hjælpe Lone med at bevidstgøre og integrere de medfødte potentialer, som vil sætte hende i stand til at konfrontere aleneheden, få rummet og accepteret sine opvækstvilkår og skabe nye og mere ressourcefyldte måder at leve sit liv på. Denne indfaldsvinkel er et gennemgående træk ved ID-Psykoterapi og derfor også ved undervisningen på alle årgange af den 4-årige ID-Psykoterapeut-uddannelse. Det transpersonlige niveau Vores inderste essentielle kerne Hvis vi ønsker at trænge helt ind til kernen af udviklingsarbejdet, kunne vi vælge at lade det psykoterapeutiske arbejde bevæge sig ud over personlighedens grænser, sådan som ordet personlighed sædvanligvis forstås. Vi kunne spørge, hvad denne ovennævnte udfoldelse af det personlige potentiale på det dybeste plan er et udtryk for. Svaret kunne her være, at vi alle bevidst eller ubevidst længes efter den sjæl eller essentielle væren, som udgør vores inderste kerne, og som er bevidsthedsmæssigt forbundet med alle andre levende væsener. Hvad nogen ville kalde det guddommelige. Her er vi inde på det transpersonlige niveau, som især østens mystik har beskrevet i årtusinder, men som også de senere årtier har været genstand for stigende interesse i psykologiske kredse i vesten. Løsningen på dette niveau er at opdage, at personligheden med alle sine reaktionsmønstre, sådan som vi normalt forstår den, er en illusion. Under alle de selvbilleder og den selvforståelse, som vores personlighed grundlæggende består af, og som primært er resultatet af vores sociale tilpasning under opvæksten, gemmer sig en dybere og mere oprindelig identitet. Personligheden er i virkeligheden en erstatning for vores dybeste oprindelige natur. Det transpersonlige arbejde består i gradvist at bryde identifikationen med de begrænsende selvbilleder som personligheden består af og realisere vort essentielle højere selv. Hermed oplever vi ikke længere os selv adskilt

6 side 6/9 fra nogen eller noget. I stedet oplever vi sammenhæng og harmoni med de omgivelser, vi lever i. Især på ID-uddannelsens fjerde år undersøger vi også den menneskelige psyke fra dette perspektiv. At arbejde udviklingsmæssigt på dette niveau kræver imidlertid overordentlig meget af terapeuten. Det kan ikke udelukkende læres som teknik, men fordrer en lang og dybtgående bearbejdning af de foregående niveauer og en intensiv mangeårig bevidsthedstræning. Så IDuddannelsen giver i bedste fald inspiration til denne proces. De syv principper i spiralen I mine bestræbelser på at definere hvad psykoterapi og psykisk udvikling i virkeligheden består af, er jeg nået frem til 7 principper, som ser ud til at gå igen i forskellige former for terapi, selv om de enkelte principper betones til tider meget forskelligt fra skole til skole. For mig ser det ud til at psykisk udvikling består af følgende principper eller ingredienser, som gensidigt påvirker hinanden: Det første princip: Bevidstgørelse - at blive mere opmærksom, at erkende og forstå På nær nogle få undtagelser handler alle psykoterapeutiske retninger om at hjælpe os med at blive mere opmærksomme over for, hvad vi tænker, føler og gør i vore liv. De forsøger at hjælpe os med at bevidstgøre ellers ubevidste lag af vores psyke, for at bibringe os forståelse for årsagerne til vore problemer. Psykoterapi handler altså for en stor dels vedkommende om at forøge opmærksomheden og forståelsen over for os selv. Det, at forståelse i sig selv har en helbredende virkning på vore psykiske problemer, er så indgroet en forestilling hos de fleste mennesker, at en meget stor del af klienter i terapi indleder terapien med at sige noget i retningen af: Jeg vil gerne finde ud af, hvorfor! Og når vi påbegynder en terapeutisk proces, er der vitterligt meget at blive mere opmærksom på og meget at blive bevidst om. Den psykologiske forskning har længe påvist, at det kun er en meget lille brøkdel af det, der foregår i psyken, som vi er bevidste om. Den 4-årige ID-psykoterapeut-uddannelse træner deltagerne i mange forskellige?metoder til at bevidstgøre de forskellige niveauer af den menneskelige eksistens. Det andet princip: Holdningsændring - at ændre indstilling til os selv, til andre og til livet Ofte når vi bliver mere bevidste om vore problemer og årsagerne til dem, opdager vi at der kan være sider af os selv, bestemte livsomstændigheder, reaktionsmønstre eller lignende, som er svære at acceptere. Eller vi mangler tiltroen til os selv, vore omgivelser, vores formåen eller livet i det hele taget. Masser af videnskabelig forskning har igennem de sidste årtier gang på gang

7 side 7/9 dokumenteret, hvor afgørende vores holdning til os selv, vort helbred, vores indlæringsevner osv., er for vort fysiske og psykiske velvære. Og ikke mindst for både helbredelse af sygdomme og for positive ændringer i såvel psykoterapi som i det daglige liv. Stort set alle psykoterapier handler derfor også om at hjælpe klienterne med at ændre indstilling til forskellige sider og niveauer af sig selv. ID-Psykoterapi har nogle meget konkrete bud på, hvordan vi kan hjælpe mennesker med konstruktivt at ændre deres indstilling til både sig selv og andre og ligeledes til såvel deres muligheder som barrierer. Det tredje princip: Ansvarliggørelse- at blive mere ansvarlig for sit eget liv Det er umiddelbart sjældent tilstrækkeligt at blive mere bevidste om os selv og vore liv og at ændre indstilling til det. Bevidstgørelsen og en accepterende holdning til os selv og den situation, vi befinder os i som udgangspunkt, er afgørende, men der skal også handling til. Alle terapiformer handler om at hjælpe klienterne med at tage mere ansvar for deres egne liv, og om selv at gøre noget for at løse deres problemer og udfordringer. En del af denne selvansvarlighed er for mig også at kunne overgive ansvaret for noget, som vi vitterligt ingen indflydelse har på, til dem (eller det?) der eventuelt har. ID-Psykoterapi giver nogle gode forslag til, hvordan vi kan hjælpe os selv og andre med i højere grad selv at tage ansvaret for vore liv. Og lade andre der godt selv kan, tage ansvaret for deres. Det fjerde princip: Kompetence-udvikling - at udvikle sin formåen og udnytte sine evner For i højere grad at kunne tage ansvaret for vore liv og for løsningen af vore udfordringer og problemer, skal vi selvfølgelig have den fornødne følelsesmæssige, mentale eller praktiske formåen til det. Vi kan ikke tage ansvaret for noget, som vi ikke besidder de fornødne evner og færdigheder til at klare. Terapi må derfor også handle om at hjælpe klienterne med at blive mere kompetente i forhold til at klare udfordringer både indefra og udefra. Nogle terapiformer fokuserer direkte på at udvikle klienternes mentale og følelsesmæssige formåen, mens det for andre psykologiske skoler mere er et biprodukt af bevidstgørelsen. ID-Psykoterapi betragter kompetenceudvikling som et meget væsentligt aspekt af personlig udvikling. Den 4-årige ID-uddannelse giver derfor lige fra starten kursisterne en lang række metoder til både direkte og indirekte at styrke vore klienters mentale, følelsesmæssige, spirituelle og praktiske kompetence.

8 side 8/9 Det femte princip: Afbalancering - at genfinde den psykiske og energimæssige balance Vi kunne også anskue psykoterapi som en metode til at genfinde den psykiske balance. Når der er indre konflikt, stress, uopfyldte behov, angst, frygt eller fortrængninger af den ene eller anden slags, så vil der også være overspænding i psyken. Psykoterapi handler også om at afspænde krop og psyke. I nogle terapiretninger foregår det gennem såkaldt katarsis, dvs. afreagering og udageren af undertrykte følelser. I andre skoler foregår afspændingen gennem at tegne, male, skrive eller i det hele taget ved at sætte ord på det, som trykker. Derudover kan manglende søvn, fejlernæring, hyperaktivitet eller andre former for udmattende omstændigheder resultere i for lavt et energiniveau. Her må klienten først have opbygget noget energi, før han eller hun kan have udbytte af terapien. ID-Psykoterapi har samlet nogle af psykologiens bedste metoder til at arbejde med at balancere den psykiske energi. Det sjette princip: Integration- at blive mere hel Hele ID-uddannelsen giver fra start til slut en lang række indfaldsvinkler til, hvordan vi kan arbejde med at blive mere hele og få krop, sind og ånd til at hænge bedre sammen. Selv om vi er vældigt bevidste om os selv og vore tanker og følelser, og selv om vi i høj grad har fundet psykisk balance og har udviklet en høj grad af kompetence i forhold til at kunne tage ansvaret for vore liv osv., kan der stadig være indre konflikter i psyken eller forskellige sider af os, som endnu ikke hænger sammen. Måske er der fortsat konflikt imellem hvad hovedet og følelserne siger, eller kærligheden og seksualiteten lever hver sit liv. Psykoterapi kan også betragtes som en integrationsproces, hvor vi løser indre konflikter mellem bevidst og ubevidst, mellem tanker og følelser, mellem maskulint og feminint, det spirituelle og det jordnære osv. Det syvende princip: Dis-identifikation - at bryde identifikationen med de gamle roller, opfattelser, adfærdsmønstre etc. og finde ind til sjælen. Som jeg var inde på indledningsvis så er hovedformålet med ID-Psykoterapi ikke alene at hjælpe mennesker med at bevidstgøre og udvikle så mange sider af sig selv som muligt. Det er også at bryde med de begrænsende roller, selvbilleder, overbevisninger og adfærdsmønstre, som ligger til grund for vore indre og ydre konflikter. Og at genfinde vort autentiske essentielle Selv. På dette område er ID-Psykoterapi på linie med de humanistiske og transpersonlige skoler inden for psykologi og terapi.

9 side 9/9 På ID-uddannelsen har vi forskellige indfaldsvinkler til, hvordan vi kan hjælpe os selv og vore klienter med at udvikle sig fra at være identificeret med personlighedens evigt skiftende roller og masker til at integrere vores essentielle væren i vort liv. Note: For en dybere diskussion af den videnskabelige baggrund for integrativ psykoterapi se: Psykoterapiens hovedtraditioner, af Esben Hougaard m.fl. Dansk Psykologisk forlag 1998 Psykoterapi, Teori og forskning, af Esben Hougaard, Dansk psykologisk Forlag, 2004

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Trædesten Fortællinger om ID-Psykoterapi. Redigeret af Helen Krag

Trædesten Fortællinger om ID-Psykoterapi. Redigeret af Helen Krag Trædesten Fortællinger om ID-Psykoterapi Redigeret af Helen Krag Trædesten Fortællinger om ID-Psykoterapi Hjemmeside og download: www.traedesten.dk CC Forfatterne og udgiveren Udgiver: ID-Psykoterapeutisk

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Terence T. Gorski, 2011, 1982

Terence T. Gorski, 2011, 1982 Undgå tilbagefald efter indledende stabilisering Identificere og håndtere grundlæggende personlighedsog livsstilsproblemer, som giver unødvendig smerte i helbredelsesprocessen Få afholdenhed fra alkohol

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Personlig Udvikling & Kommunikation

Personlig Udvikling & Kommunikation Personlig Udvikling & Kommunikation Giv dig selv flere muligheder igennem større forståelse af dig selv og andre. Deltag på dette kursus, der giver dig seks dage med fokus på dig og din personlige udvikling.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere