Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010"

Transkript

1 Energistatistik21

2 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du energistatistikken i en langt mere detaljeret udgave end den her publicerede. Den samlede energistatistik med tabeller og tidsserier om energiforbrug, emissioner og beregningsforudsætninger for perioden findes også under Energi i tal og kort og er lige til at downloade. Desuden findes der beskrivelser af metoder og foretagne revisioner. Talgrundlaget for samtlige figurer i den trykte udgave samt en powerpoint præsentation (.ppt) af figurerne findes også på hjemmesiden. Vedvarende energi El og fjernvarme Forbrugsoversigt 21 Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger Emissioner af CO 2 og andre drivhusgasser Fremskrivning af energiforbrug Energi og økonomi Energipriser 46 Internationale forhold 5 Begreber og definitioner 55 Nøgletal og energistatistikkens forudsætninger 58 Energistatistik 21 Udgivet i september 211 af Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: , Fax , Internet Design og produktion: Energistyrelsen (Danuta Kestenbaum) ISBN www ISSN Spørgsmål angående metode og beregning kan rettes til Energistyrelsen, Statistiksektionen, Tlf.: eller Energistyrelsen er en institution under Klima- og Energiministeriet. Publikationen kan citeres med kildeangivelse. 2

3 HURTIGT OVERBLIK Stor stigning i forbruget af vedvarende energi i 21 Det faktiske energiforbrug voksede 4,5% Det faktiske energiforbrug voksede 4,5% fra 81 i 29 til 846 i 21. Udviklingen skal ses på baggrund af et markant koldere vejr i 21 end året før. Hertil kommer i stigning i den økonomiske aktivitet, idet det danske bruttonationalprodukt (BNP) voksede 1,7%. Stor stigning i forbruget af vedvarende energi Forbruget af vedvarende energi voksede fra 145 i 29 til 17 i 21, hvilket svarer til en stigning på 17,4%. Udviklingen skyldes især en markant forøgelse af biomasse til el- og fjernvarmeproduktion i 21. Opgjort efter EU s beregningsmåde steg andelen af vedvarende energi fra 2,1% i 29 til 22,3% i 21. Produktionen af el baseret på vedvarende energi udgjorde i 21 33,1% af den indenlandske elforsyning. Heraf bidrog vindkraft med 2,7%. Det korrigerede energiforbrug var uændret Energistyrelsen opgør udover det faktiske energiforbrug et korrigeret bruttoenergiforbrug, hvor der korrigeres for brændsel knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet med den korrigerede opgørelse er at få et billede af de underliggende tendenser i udviklingen. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i , hvilket er uændret i forhold 29. Sammenholdt med en stigning i den økonomiske aktivitet målt ved BNP på 1,7% indebærer det en forbedring af energieffektiviteten i 21. Energiintensiteten var i 21 1,7% lavere end i 29. I forhold til 199 er det korrigerede bruttoenergiforbrug faldet,5%. I samme periode er BNP i faste priser vokset 37,8%. Dermed krævede hver BNP-enhed i 21 27,8% mindre energi end i 199. Udledning af CO 2 fra energiforbrug og samlet udledning af drivhusgasser De faktiske CO 2 -udledninger fra energiforbrug steg i 21 med,8%. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving faldt CO 2 -udledningerne 4,9%. Siden 199 er de korrigerede danske CO 2 -udledninger fra energiforbrug faldet 23,2%. En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser en stigning fra 29 til 21 på,7%. I forhold til basisåret har der været et fald på 11,4%. Energiforbruget på de enkelte forbrugsområder Energiforbrug til transport var i 21 uændret i forhold til året før. Energiforbruget til persontransport voksede 1,1%, mens forbruget til godstransport faldt 1,2%. Produktionserhvervenes samlede klimakorrigerede energiforbrug var i 21 1,% højere end året før. I fremstillingsvirksomhed steg energiforbruget 2,9%. I handels- og serviceerhverv og husholdninger var det klimakorrigerede energiforbrug i 21 henholdsvis 1,9% højere og,4% lavere end i 29. Energiproduktionen og selvforsyningsgraden faldt Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 2,6% i 21 til 983. Produktionen af råolie og naturgas faldt henholdsvis 5,8% og 2,4%. Danmark var i 21 det eneste land i EU, som var selvforsynende med energi. Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i % mod 124% året før. Det betyder, at energiproduktionen i 21 var 21% højere end energiforbruget Fortsat store valutaindtægter Danmark havde i 21 et overskud på udenrigshandlen med energivarer på 12,1 mia. kr. I 29 var overskuddet 11,5 mia. kr. Eksporten af energiteknologi og -udstyr var i 21 52,2 mia. kr. mod 58,5 mia. kr. i 29. Trods faldet udgør eksporten af energiprodukter og -udstyr, herunder ikke mindst vindmøller, fortsat en stor andel af Danmarks samlede vareeksport. Andelen var i 21 9,5% mod 11,7% året før. 1 Faktiske energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug '85 '9 '95 ' '5 '1 Faktisk forbrug Korrigeret forbrug *) 3

4 ENERGIBALANCE 21 Energibalance 21 I alt Råolie og halvfabrikata Olieprodukter Naturgas Kul og koks Affald, ikke bionedbrydeligt Vedvarende energi El Fjernvarme Bygas Direkte energiindhold [TJ] Energiforbrug i alt Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Lagertræk Statistisk difference Energisektor Udvinding og forgasning Raffinaderiproduktion Forbrug ved raffinaderiprod Forbrug ved distribution Konverteringssektor Centrale anlæg Vindmøller og vandkraftsanlæg Decentrale anlæg Fjernvarmeanlæg Sekundære producenter Bygasværker Egetforbrug ved produktion Distributionstab m.m Endeligt energiforbrug Ikke energiformål Transport Produktionserhverv Handels- og serviceerhverv Husholdninger Anm. Energibalancen giver et samlet overblik over forsyning, konvertering og forbrug af energi. En mere detaljeret opgørelse af tilgang (sorte tal) og afgang (røde tal) af de enkelte energivarer findes i tabellen Energiforsyning og forbrug 21. Selvforsyningsgrad 25% 2% 15% 1% 5% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Energi i alt Olie Selvforsyningsgraden er opgjort som produktion af primær energi sat i forhold til klimakorrigeret bruttoenergiforbrug. Selvforsyningen med olie opgøres som produktion af råolie sat i forhold til den del af bruttoenergiforbruget, der udgøres af olie. I 1997 producerede vi i Danmark for første gang mere energi, end vi forbrugte. I 21 var selvforsyningsgraden 121% mod 52% i 199 og kun 5% i 198. Selvforsyningsgraden toppede i 24 med 156%. Danmark har siden 1993 været mere end selvforsynende med olie, hvilket giver sig udslag i en årlig nettoeksport. I 21 var selvforsyningsgraden for olie 168%. Selvforsyningsgraden for olie toppede ligeledes i 24 og er faldet de seneste seks år. 4

5 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Produktion af primær energi Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'1 Produktion i alt % Råolie % Naturgas % Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Produktion og forbrug af vedvarende energi Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'1 Produktion af vedvarende energi % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft ,3% Geotermi % Biomasse % - Halm ,9% - Skovflis % - Brænde % - Træpiller ,8% - Træaffald ,8% - Affald, bionedbrydeligt % - Bioolie % Biogas % Biodiesel Varmepumper % Import af vedvarende energi Brænde Skovflis Træpiller Bioethanol Biodiesel Eksport af vedvarende energi Biodiesel Forbrug af vedvarende energi % 5

6 PRODUKTION AF PRIMÆR ENERGI Primær energiproduktion '85 '9 '95 ' '5 '1 Råolie Naturgas Vedvarende energi m.m. Ved primær energi forstås råolie, naturgas, vedvarende energi (herunder bionedbrydeligt affald) og ikke bionedbrydeligt affald. Produktionen af primær energi er vokset stærkt siden 198, hvor produktionen af vedvarende energi var dominerende. Råolieproduktionen har været jævnt stigende indtil 24, hvorefter der er indtrådt et fald. Produktionen af naturgas tog fart fra I 21 var produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. (inkl. ikke bionedbrydeligt affald) 983 mod 425 i 199 og 4 i 198. I forhold til 29 faldt produktionen 2,6%. I 21 faldt produktionen af råolie og naturgas henholdsvis 5,8% og 2,4%. Produktionen af vedvarende energi m.m. steg i 21 med 9,4%. Olie- og gasreserver Reserverne af råolie og naturgas er opgjort som de mængder, der inden for en overordnet økonomisk ramme kan indvindes med kendt teknologi. Reserverne revurderes løbende i takt med nye fund og ændringer i beregningsforudsætningerne. Således er råoliereserven i dag vurderet højere end i 199 uanset en betydelig produktion siden da. Energistyrelsen har i 21 ændret klassifikationssystemet for olie- og gasreserver. 21-Opgørelsen følger det nye klassifikationssystem Råolie, mio. m 3 Naturgas, mia. Nm 3 De samlede reserver af råolie og naturgas er pr. ultimo 21 opgjort til henholdsvis 185 mio. m 3 og 11 mia. Nm 3 svarende til 1 års råolieproduktion og 7 års naturgasproduktion med en aktivitet på 21-niveau. Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 21. Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen Udvindingen af råolie og naturgas er ledsaget af et forbrug af naturgas til produktion og ilandføring. I 21 var forbruget 25,7 svarende til 13,8% af det samlede naturgasforbrug i Danmark. I 29 var forbruget på platformene 25,9. Ved produktionen på nordsøfelterne foregår der tillige flaring (afbrænding) af naturgas. Flaring medregnes ikke i energiforbruget, men indgår i Danmarks internationale opgørelse af drivhusgasser og er CO 2 -kvoteomfattet. Flaring af naturgas blev i 21 opgjort til 4,6 mod 3,3 i '85 '9 '95 ' '5 '1 Energiforbrug Flaring 6

7 VEDVARENDE ENERGI Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer '85 '9 '95 ' '5 '1 Vind Træ Affald, bionedbrydeligt Halm Biogas Varmepumper m.m. Under vedvarende energi medtages solenergi, vindog vandkraft, geotermi, biomasse (herunder bionedbrydeligt affald), biodiesel, bioethanol, biogas og varmepumper. Produktionen af vedvarende energi er i 21 opgjort til 137,, hvilket er 11,% mere end året før. Produktionen af vedvarende energi er i perioden vokset 187%. Produktionen af vindkraft var i 21 28,1, hvilket er 16,2% mere end i 29. Produktionen af biomasse var i 21 93,6. Heraf udgjorde halm 23,6, træ 45,8, bionedbrydeligt affald 22,4 og bioolie 1,9. I forhold til 29 er produktionen af biomasse vokset 11,1%. Forbrug af affald '95 ' '5 '1 Forbruget af affald til produktion af el og fjernvarme er vokset betydeligt over tiden. Det samlede forbrug af affald er fra 199 til 21 vokset fra 15,5 til 38,1 svarende til en stigning på 146%. I energi- og CO 2 -emissionsstatistik fordeles affald i to komponenter: Bionedbrydeligt affald og ikke bionedbrydeligt affald. Ifølge internationale konventioner er den bionedbrydelige del af affald regnet med i vedvarende energi. I energistatistikken antages, at 58,8% af forbruget af affald er bionedbrydeligt. Det betyder, at affald giver et betydeligt bidrag til det samlede forbrug af vedvarende energi. Affald, bionedbrydeligt Affald, ikke bionedbrydeligt Forbrug af vedvarende energi '85 '9 '95 ' '5 '1 Nettoimport af vedvarende energi Produktion af vedvarende energi er vokset stærkt siden 198. Hertil kommer en stigende nettoimport. I 21 var nettoimporten af vedvarende energi 32,9, idet der blev importeret 35,7 (hovedsagelig biomasse) og eksporteret 2,8 (biodiesel). I 21 blev der i alt forbrugt 169,9 vedvarende energi mod 144,7 i 29 og 47,7 i 199. Det faktiske forbrug af vedvarende energi var i 21 17,4 % højere end året før. Øget anvendelse af vedvarende energi giver et væsentligt bidrag til at reducere den danske CO 2 - emission. Produktion af vedvarende energi 7

8 VEDVARENDE ENERGI Anvendelse af vedvarende energi i Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug % El og fjernvarme Vind Halm Træ Endeligt forbrug Biogas Affald Anden VE 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Andel af faktisk energiforbrug I 21 var det samlede forbrug af vedvarende energi (produktion plus nettoimport) 169,9, hvoraf 19,6 blev anvendt til produktion af el og fjernvarme. I el- og fjernvarmeproduktionen var vindkraft, bionedbrydeligt affald og træpiller dominerende med henholdsvis 28,1, 21,1 og 18,2. Forbruget af træ i øvrigt, halm og biogas udgjorde henholdsvis 17,7, 18,8 og 3,3. 6,3 vedvarende energi indgik i det endelige energiforbrug, dvs. til procesforbrug og opvarmning i produktionserhverv og handels- og serviceerhverv samt rumopvarmning i husholdninger. I det endelige forbrug vejer biomasse, især brænde, tungest. Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. I 21 dækkede vedvarende energi 2,1% af det samlede faktiske energiforbrug mod 17,9% året før. I 199 var andelen 6,3%. Det korrigerede bruttoenergiforbrug fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug tilknyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. I 21 var vedvarende energis andel af det korrigerede bruttoenergiforbrug 2,2% mod 17,8% året før. I 199 var andelen 6,1%. Bortset fra år med stor nettoeksport af el har andelen af vedvarende energi beregnet på de to måder udviklet sig ens. Andel af korrigeret bruttoenergiforbrug Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse % '95 ' '5 '1 Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse I henhold til EU s direktiv om vedvarende energi opgøres andelen af vedvarende energi på en anden måde end ovenfor. Ved EU s beregning tages udgangspunkt i det endelige energiforbrug, som udtrykker energiforbruget hos slutbrugerne, ekskl. grænsehandel og forbrug til ikke energiformål. Til det endelige energiforbrug lægges distributionstab og egetforbrug ved el- og fjernvarmeproduktion. Vedvarende energi er i EUopgørelse defineret som slutforbruget af vedvarende energi samt el- og fjernvarmeproduktion baseret på vedvarende energi. EU mangler fortsat at få fastlagt nogle detaljer i opgørelsesmetoden. I 21 var andelen af vedvarende energi ifølge EUopgørelsen 22,3% mod 2,1% året før, altså ca. to procentpoint højere end i de nationale opgørelser. 8

9 VEDVARENDE ENERGI Antal vindmøller og vindkraftkapacitet fordelt på størrelse Land- Land- Land- Havmøller I alt Land- Hav- I alt Land- Hav- I alt møller møller møller møller møller møller møller Antal vindmøller i alt kw kw kw kw Vindkraftkapacitet i alt [MW] kw kw kw kw Vindkraftkapacitet fordelt efter møllernes størrelse kw Det samlede antal vindmøller var næsten uændret fra 29 til 21. Der blev idriftsat 9 nye havmøller, mens der var 167 færre landmøller. Den samlede installerede vindkraftkapacitet voksede 32 MW. Udviklingen har i en årrække gået mod færre, men større vindmøller. Således var der i færre møller end i 2, hvilket dækker over et fald i antallet af møller op til 999 kw på 1875 og en stigning i antallet af større møller på 655. Af samme grund stod vindmøller med en kapacitet mindre end 5 kw i 21 for blot 7,2% af den samlede kapacitet, mens andelen i 2 var 22,5% kw kw kw 2 - kw Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning MW % 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Kapacitet, havvindmøller [MW] Kapacitet, landvindmøller [MW] Vindkraft i pct. af indenlandsk elforsyning 25% 2% 15% 1% 5% I 21 svarede produktionen af vindkraft til 21,9% af den indenlandske elforsyning mod 19,3% i 29 og kun 1,9% i 199. Vindkraftkapaciteten var i MW mod 3482 MW året før. Land- og havvindmøllernes kapacitet var i 21 henholdsvis 2934 MW og 868 MW. I 199 var den samlede vindkraftkapacitet 326 MW. Udviklingen i vindmøllernes kapacitet og produktion følges ikke altid ad, idet produktionen af vindkraft i de enkelte år i høj grad afhænger af vindforholdene, som kan være svingende. Når kapaciteten forøges, afspejles det endvidere først fuldt ud i produktion i det følgende år, da produktion fra ny kapacitet naturligvis begrænser sig til den del af året, hvor anlæggene er i drift. Sidstnævnte forhold er udtalt i 29 og 21, hvor en stor del af den nye kapacitet blev idriftsat i årets sidste måneder. 9

10 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 -'1 Elproduktion i alt (brutto) ,3% Centrale elprod. anlæg ,5% Centrale kraftvarmeanlæg ,% - heraf separat elproduktion ,% Decentrale kraftvarmeanlæg % Sekundære producenter % - Elproducerende anlæg 1) Kraftvarmeanlæg 1) % Vindmøller 1) % Vandkraftanlæg 1) ,3% Egetforbrug ved produktion ,4% Centrale elprod. anlæg ,9% Centrale kraftvarmeanlæg ,8% Decentrale kraftvarmeanlæg % Elproduktion i alt (netto) ,6% Nettoelimport % Indenlandsk elforsyning ,9% Forbrug ved konvertering Distributionstab m.m. 2) ,8% Indenlandsk elforbrug ,6% Forbrug i energisektoren % Endeligt elforbrug ,1% 1) Brutto- og nettoproduktionen er pr. definition identiske. 2) Bestemmes som forskellen mellem forsyning og forbrug. Elproduktion fordelt efter produktionsform '85 '9 '95 ' '5 '1 Centrale anlæg, separat produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Sekundære producenter Vindmøller og vandkraftanlæg Elproduktionen var i ,6, hvilket er en stigning på 6,6% i forhold til 29. Baggrunden er dels en stigning i den indenlandske elforsyning, dels at 21 havde nettoeksport af el efter flere år med nettoimport. Produktionen af el foregår på centrale anlæg, decentrale kraftvarmeanlæg, vindkraftanlæg og hos sekundære producenter (dvs. producenter, hvor hovedproduktet ikke er energi). På centrale anlæg sker elproduktionen som separat elproduktion eller som kombineret el- og varmeproduktion. Af den samlede elproduktion på 139,6 kom 83,8 (6%) fra centrale anlæg - heraf 43,4 som separat produktion. Den separate elproduktion varierer meget fra år til år som følge af udsving i udenrigshandelen med el. Elproduktionen fra decentrale anlæg og sekundære producenter var hhv. 19,2 og 8,. Vindkraftanlæg producerede 28,1 el. 1

11 EL OG FJERNVARME Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '1 Elproduktion i alt (brutto) ,5% Olie ,9% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft ,7% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % El fra vedvarende energi: Andel af indenlandsk elforsyning 1) Ændring [%] '94 - '1 Vedv. energi 5, 15,3 21,6 26,3 27, 26,7 27,5 33,1 556% Solenergi,,,,,,,, Vindkraft 3,2 11,6 14,8 17,6 18,7 18,2 18,3 2,7 545% Vandkraft,1,1,1,1,1,1,1,1-41% Biomasse 1,5 3,1 6, 7,9 7,5 7,7 8,3 11,4 667% - Halm,2,5 2, 2,3 2,3 1,6 1,8 2, % - Træ,3,6 1,7 2,8 2,5 3,2 3,6 5, % - Affald, bionedbrydeligt,9 2, 2,3 2,8 2,7 2,9 2,8 2,6 182% Biogas,3,6,7,8,8,8,9,9 251% 1) Opgjort i overensstemmelse med EU s VE-el-direktiv, dvs. at VE-andelen er beregnet ift. samlet bruttoproduktion af el tillagt nettoimport af el. Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel ' '5 '1 Anden vedvarende energi m.m. Olie Vindkraft Kul Naturgas I 21 blev 61,1 (43,8%) af den samlede elproduktion produceret ved brug af kul, hvilket svarer til et fald på 4% i forhold til 29. Naturgas tegnede sig for 28,5 (2,4%) af elproduktionen, hvilket svarer til en stigning på 17,6%. Olie og ikke bionedbrydeligt affald tegnede sig for hhv. 2,7 (1,9%) og 2,5 (1,8%) af elproduktionen. Elproduktionen baseret på vedvarende energi var i 21 på 44,9 (32,1%), hvilket svarer til en stigning på 23,5% i forhold til 29. Vindkraftanlæg gav med 28,1 det største bidrag til elproduktionen baseret på vedvarende energi. Elproduktionen baseret på biomasse bidrog med 15,5, hvilken er 41,8% mere end i

12 EL OG FJERNVARME Brændselsforbrug til elproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '1 Brændselsforbrug i alt ,1% Olie ,8% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,8% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Solenergi Vindkraft % Vandkraft ,3% Biomasse % - Halm % - Træ % - Affald, bionedbrydeligt % Biogas % Andre brændsler end kul til elproduktion 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Frem til begyndelsen af 199 erne har kul været det helt dominerende brændsel ved produktion af el. I 199 udgjorde andre brændsler end kul således 8,7% af det samlede brændselsforbrug. Andelen steg i de følgende år og har siden slutningen af 199 erne udgjort ca. 4-5 %. I 21 udgjorde olie, naturgas og vedvarende energi m.m. tilsammen 51,% af brændselsforbruget til elproduktion. Dette er en stigning på 4,7%- point i forhold til 29 og dækker bl.a. over stigninger i andelen af vedvarende energi m.m. (fra 24,2% til 28,1%) og naturgas (fra 18,1% til 2,1%). Olie Naturgas Vedvarende energi m.m. Nettoeksport af el fordelt på lande '95 ' '5 '1 Danmarks udenrigshandel med el varierer mere end i noget andet europæisk land. Udenrigshandlen påvirkes kraftigt af prisudviklingen på den nordiske elbørs Nordpool, som igen er under væsentlig indflydelse af de varierende nedbørsforhold i Norge og Sverige, hvor elproduktionen er domineret af vandkraft, brændselspriser og prisen på CO 2-kvoter. Efter to år med nettoimport af el, havde Danmark i 21 en samlet nettoeksport af el på 4,1. Dette var resultatet af en nettoeksport til Norge og Sverige på henholdsvis 9,3 og 8,1 og en nettoimport fra Tyskland på 13,3. I alt Tyskland Norge Sverige 12

13 EL OG FJERNVARME Elkapacitet Ændring [MW] '94 - '1 Total ,4% Centrale anlæg ,4% - Elproducerende ,7% - El og varmeproducerende ,8% Decentrale anlæg % Sekundære producenter % Solenergi % Vindkraft % Vandkraft Elkapacitet MW '85 '9 '95 ' '5 '1 Elproduktionskapacitet var frem til slutningen af 198 erne helt domineret af de centrale anlæg. Op gennem 199 erne voksede elkapaciteten på decentrale anlæg og sekundære anlæg og den svarede ved årtusindskiftet til en fjerdedel af kapaciteten på de centrale anlæg. Elkapaciteten på de centrale anlæg har de seneste 1 år været svagt faldende og kapaciteten på decentrale anlæg har modsat været svagt stigende og den decentrale kapacitet svarer nu til en tredjedel af kapaciteten på de centrale anlæg. Vindkraftkapaciteten er ligeledes vokset og udgjorde i MW, - en stigning på 32 MW eller 9,2% i forhold til 29. Centrale anlæg Sekundære producenter Decentrale anlæg Vindkraft Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Ved at fremstille el og fjernvarme i forenet produktion er det muligt at udnytte den store mængde varme, der fremkommer ved termisk elproduktion. I 21 blev 61,% af den termiske elproduktion (dvs. produktionen i alt ekskl. vindkraft og vandkraft) produceret sammen med varme. Dette er en stigning på 6%-point i forhold til 29, hvilket bla. skyldes det kolde vejr og den deraf større fjernvarmeproduktion i 21. I 199 var andelen 36,8%, mens den i 198 var 17,6%. I 21 blev 77,2% af fjernvarmen produceret sammen med el. I 199 var andelen 58,8% og i ,1%. Fjernvarme El 13

14 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '1 Produktion i alt (brutto) ,3% Centrale kraftvarmeanlæg ,2% Decentrale kraftvarmeanlæg % Fjernvarmeanlæg ,6% Sekundære producenter - Kraftvarmeanlæg 1) % - Varmeproducerende anlæg 1) ,7% Forbrug ved produktion Centrale kraftvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Produktion i alt (netto) ,% Nettoimport ,2% Indenlandsk forsyning ,% Forbrug på raffinaderier ,9% Distributionstab ,% Endeligt forbrug ,2% 1) Brutto- og nettoproduktion er pr. definition identiske. Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg '85 '9 '95 ' '5 '1 Sekundæ re producenter,varmeproducerende Produktionen af fjernvarme foregår på store centrale kraftvarmeanlæg, på decentrale kraftvarmeanlæg, fjernvarmeværker og hos sekundære producenter som fx industrivirksomheder, gartnerier og affaldsbehandlingsvirksomheder. Hovedparten af fjernvarmeproduktionen kommer fra centrale kraftvarmeanlæg. Fra slutningen af 198 erne og op gennem 199 erne voksede den andel, der produceres på decentrale anlæg i takt med at rene varmeproducerende fjernvarmeværker blev bygget om til decentral kraftvarmeproduktion. I samme periode steg produktionen ligeledes fra private kraftvarmeanlæg. Den samlede fjernvarmeproduktion var i 21 på 15,. En stigning på 14,9% i forhold til 29, pga. det betydelig koldere vejr. I forhold til 199 er produktionen af fjernvarme vokset 62,3% og i forhold til 198 er stigningen på 9%. Sekundæ re producenter,kraftvarmeanlæg Fjernvarmeanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg Centrale kraftvarmeanlæg 14

15 EL OG FJERNVARME Fjernvarmeproduktion fordelt efter anvendt brændsel Ændring Direkte energiindhold [TJ] '94 - '1 Produktion i alt (brutto) ,7% Olie ,% - heraf orimulsion Naturgas ,9% Kul ,3% Overskudsvarme ,% Affald, ikke bionedbrydeligt ,6% Vedvarende energi % Solenergi % Geotermi % Biomasse % - Halm % - Træ % - Bioolie % - Affald, bionedbrydeligt ,1% Biogas % Varmepumper ,2% Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9 - '1 Brændselsforbrug i alt ,7% Olie ,9% - heraf orimulsion Naturgas % Kul ,4% Overskudsvarme Affald, ikke bionedbrydeligt ,3% Vedvarende energi % Solenergi % Geotermi % Biomasse % - Halm % - Træ % - Bioolie % - Affald, bionedbrydeligt ,5% Biogas % Varmepumper Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling 1% 8% 6% 4% 2% % 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Olie Naturgas Kul Vedvarende energi m.m. I perioden 198 til 21 er der sket en betydelig brændselsomlægning i produktionen af fjernvarme. I 21 var sammensætningen: 46,9% vedvarende energi m.m. (heraf ikke bionedbrydeligt affald 6,8%, biomasse 38,7% og øvrigt vedvarende energi 1,4%), naturgas 29,6%, kul 18,9% og olie 4,5%. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. er vokset år for år. I 199 var andelene for naturgas og vedvarende energi m.m. henholdsvis 17,4% og 31,6% (heraf biomasse 24,9%). Oliens andel faldt stærkt fra 198 til 199, hvorefter den har været nogenlunde konstant. Der har fra 199 til 21 været et markant fald i forbruget af kul, som i 199 udgjorde 44,2% af det samlede brændselsforbrug til fjernvarme. 15

16 FORBRUGSOVERSIGT 21 Energiforsyning og -forbrug 21 Direkte energiindhold [TJ] I alt Råolie LPG LVN JP1 Fuelolie Halvfabrikata Raffinaderigas Flybenzin Motorbenzin Petroleum Gas- /dieselolie Spildolie Petroleumskoks Orimulsion Energiforsyning - Primær produktion Genbrug Import Eksport Grænsehandel Udenrigs bunkring Tilgang ved blanding Lagertræk Statistisk difference Udvinding og forgasning Raffinaderier - Råvareforbrug og produktion Forbrug ved produktion Forbrug ved distribution Centrale elproducerende anlæg - - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Centrale el- og varmeprod. anlæg - - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Vindmøller Vandkraftanlæg Decentrale kraftvarmeanlæg - - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Fjernvarmeværker - - Brændselsforbrug og produktion Egetforbrug ved produktion Sekundære producenter - - Elproducerende anlæg Kraftvarmeanlæg Varmeproducerende anlæg Bygasværker Distributionstab m.m Endeligt forbrug - - Ikke energiformål Vejtransport Banetransport Søtransport, indenrigs Udenrigsluftfart Indenrigsluftfart Forsvarets transport Landbrug og skovbrug Gartneri Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Byggeri- og anlægsvirksomhed Engroshandel Detailhandel Privat service Offentlig service Énfamiliehuse Etageboliger

17 FORBRUGSOVERSIGT 21 Terpentin, smøreolie og bitumen Naturgas Stenkul Koks m.m. Vand kraft Halm Skovflis Affald Solenergi Vindkraft Geotermi Brænde Træpiller Træaffald Biogas Bioolie ogdiesel m.m. El Varmepumper Fjernvarme Bygas

18 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug Ændring '9-'1 Korrigeret bruttoenergiforbrug i alt. Brændselsækvivalent [] ,5% Fordelt på brændsler Olie ,4% Naturgas % Kul og koks ,1% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Fordelt på energivarer Olie ,3% Naturgas ,1% Kul og koks ,% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi ,2% El ,5% Fjernvarme ,8% Bygas ,7% Fordelt på anvendelser Energisektoren ,% Ikke energiformål ,4% Transport ,% Produktionserhverv ,5% Handels- og serviceerhverv ,7% Husholdninger ,8% Faktisk energiforbrug i alt [] ,5% Olie ,4% Naturgas % Kul og koks ,9% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi % Udenrigshandel med el % Udenrigshandel med fjernvarme - 42,2% Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug '85 '9 '95 ' '5 '1 Faktisk forbrug Korrigeret forbrug *) *) Nettoeleksport- og klimakorrigeret forbrug Det faktiske energiforbrug angiver det registrerede energiforbrug i et kalenderår. Bruttoenergiforbruget fremkommer ved at korrigere det faktiske energiforbrug for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med el. Det korrigerede bruttoenergiforbrug er desuden korrigeret for klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Formålet hermed er at få et klarere billede af udviklingen i det indenlandske energiforbrug. Det korrigerede bruttoenergiforbrug var i , hvilket er uændret i forhold til 29. I forhold til 199 er forbruget faldet,5%. Det faktiske energiforbrug var i , hvilket er 4,5% højere end i 29. Målt i forhold til 199 er det faktiske energiforbrug 12,5% højere. Dette skal ses på baggrund af en usædvanlig stor nettoimport af el i 199, hvilket i 199 førte til et lavt brændselsforbrug til elproduktion. Hertil kommer at vejret var meget koldere i 21 end i

19 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Olie Kul og koks Naturgas Vedvarende energi m.m. Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Olie Naturgas Kul og koks Vedvarende energi m.m. El Fjernvarme Bygas Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser Korrigeret 198 '85 '9 '95 ' '5 '1 Energisektoren Transport Handels- og serviceerhverv Ikke energiformål Produktionserhverv Husholdninger Det korrigerede bruttoenergiforbrug var,5% lavere i 21 end i 199; men forbruget af de enkelte brændsler har udviklet sig meget forskelligt. Forbruget af olie faldt stærkt frem til 1993, hvorefter det steg igen og stabiliserede sig omkring først 38 og siden 35. Herefter er der igen indtrådt et fald. Fra 199 til 21 er olieforbruget faldet 12,4%. Forbruget af kul, som især foregår på kraftvarmeværkerne, er siden 199 faldet 55,1%. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. (dvs. vedvarende energi og ikke bionedbrydeligt affald) er i perioden vokset 117% og 224%. I 21 faldt forbruget af olie og kul henholdsvis 1,4% og 14,6% i forhold til året før. Forbruget af naturgas og vedvarende energi m.m. voksede henholdsvis 6,9% og 11.1%. Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer angiver bruttoenergiforbruget, efter at en del af brændslerne er omformet til el, fjernvarme og bygas. Dvs. at forbruget af olie, naturgas, kul og vedvarende energi m.m. her angiver, hvad der er anvendt af disse brændsler uden for konverteringssektoren. Brændselsforbruget til elproduktion var i , hvilket er 1,1% mindre end i 29. I forhold til 199 er brændselsforbruget faldet 8,5% pga. en mere effektiv elproduktion og en voksende andel vindkraft. Brændselsforbruget til fjernvarme var i 21 86, hvilket er 1,8% mere end i 29. I forhold til 199 er brændselsforbruget vokset 1,8%. Også her er produktionen blevet mere effektiv, idet fjernvarmeproduktionen siden 199 er vokset 62,3%. Ved fordeling af bruttoenergiforbruget på anvendelser skal man være opmærksom på, at el, fjernvarme og bygas indgår med deres tilknyttede brændselsforbrug. Bruttoenergiforbruget til transport var i 21 uændret i forhold til året før, mens det i produktionserhverv steg,2%. I handels- og serviceerhverv og husholdninger faldt bruttoenergiforbruget henholdsvis,2% og 1,2%, I energisektoren (platforme i Nordsøen og olieraffinaderier) steg bruttoenergiforbruget 4,3%. Sammenlignet med 199 er bruttoenergiforbruget til transport vokset 23,%. I handels- og serviceerhverv er bruttoenergiforbruget faldet,7%, mens det i produktionserhverv og husholdninger er faldet henholdsvis 17,5% og 7,8%. Udviklingen fra 199 til 21 er meget påvirket af, at det har været muligt at producere el og fjernvarme med et stadigt mindre brændselsforbrug. 19

20 BRUTTOENERGIFORBRUG OG ENDELIGT ENERGIFORBRUG Endeligt energiforbrug Ændring Direkte energiindhold [TJ] '9-'1 Klimakorrigeret forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,2% Fordelt på energivarer Olie ,1% Naturgas ,6% Kul og koks ,% Affald, ikke bionedbrydeligt % Vedvarende energi ,2% El ,% Fjernvarme ,4% Bygas ,7% Fordelt på anvendelser Ikke energiformål ,4% Transport i alt ,9% Vejtransport ,6% Jernbanetransport ,8% Søtransport, indenrigs ,% Luftfart ,1% Forsvarets transport ,8% Produktionserhverv i alt ,8% Landbrug og skovbrug ,5% Gartneri ,4% Fiskeri ,9% Fremstillingsvirksomhed ,1% Bygge- og anlægsvirksomhed ,4% Handels- og serviceerhverv i alt ,5% Engroshandel ,1% Detailhandel ,9% Privat service ,9% Offentlig service ,1% Husholdninger i alt ,3% Eenfamiliehuse ,9% Etageboliger ,7% Faktisk forbrug Endeligt energiforbrug i alt ,% 2

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Energivisioner for Region Nordjylland

Energivisioner for Region Nordjylland NIK-VE Energivisioner for Region Nordjylland Rapport November 2009 Arbejdsgruppe John K. Pedersen, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Læs mere

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark

3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 3. Omstilling til et bæredygtigt transportsystem i Danmark Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi,25/3 2015 Indhold 3.1. Indledning... 1 3.2. Persontransport...

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Vedvarende energi i Norden

Vedvarende energi i Norden Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske landes vedvarende energipolitikker og virkemidler TemaNord 2005:561 Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske

Læs mere

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Ea Energianalyse Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Sektoranalyse Produktionserhverv Udarbejdet af RISØ DTU og Ea Energianalyse September 2009 2 Klimakommissionen Sektoranalyse: Produktionserhverv

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal Del 2 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2011, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere