Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande."

Transkript

1 Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

2

3 APRIL 2011 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af KONTROL i april 2011 Bidragyder(e): Eksportstøttekontoret, FødevareErhverv Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN Kontrolinstruksen er skrevet til de medarbejdere, der udfører kontrollen. Derfor kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor Plantedirektoratet ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i Plantedirektoratet. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at medarbejderne modtager ændringerne. = 1

4 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Overordnede oplysninger Om tilskudsordningen Kontroladresser Tidsfrister Sikkerheds- og hygiejneforskrifter Gennemførelse af kontrollen Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Efter kontrollen Behandling af kontrolrapporter Frist for indsendelse af kontrolrapporter Kontering af tidsforbrug i Promark Ikrafttræden Bilag 1 Varslingsbrev Bilag 2 Kontrolrapport Bilag 3 Høringsbrev

5 APRIL Formål. Med tilskud fra EU kan erhvervs-/brancheorganisationer iværksætte oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Når Kommissionen har godkendt et program og det tilhørende budget, underskriver den pågældende organisation og FødevareErhverv en kontrakt, der beskriver, hvilke kriterier, det forslagsstillende organ skal efterleve. Formålet med kontrollen er at sikre, at kontraktens bestemmelser overholdes. 2. Retsgrundlag. Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. (Henvisninger til Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 af 14. december 1999 om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande anses som henvisninger til den nugældende forordning). Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 af 5. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød på det indre marked og i tredjelande, herunder: Kommissionens forordning (EF) nr. 1346/2005 af 16. august 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2702/1999 af 14. december 1999 om oplysningskampagner og salgsfremmende foranstaltninger for landbrugsprodukter i tredjelande, i det omfang, bestemmelserne i denne forordning fortsat er gældende for programmer, hvis finansiering er besluttet inden den nuværende forordnings ikrafttræden. Bekendtgørelse nr. 507 af 23. juni 1999 om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. Bekendtgørelse nr. 445 af 30. april 2010 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den fælles Landbrugspolitik finansieret af den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven). Genveje til forordninger, lov og bekendtgørelser er indbygget i teksten. 3. Overordnede oplysninger Om tilskudsordningen. Siden 2000 har EU ydet tilskud til at gennemføre oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Før den tid har der eksisteret flere forordninger, der havde til formål at øge forbruget og anvendelsen af for eksempel æbler, citrusfrugter, kvalitetsoksekød, mælk og mejeriprodukter, levende planter og blomsterdyrkningens produkter samt oplysningskampagner om mærkningen af oksekød. = 3

6 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD Formål med ordningen. Ordningen har til formål: ved pr-virksomhed, salgsfremstød og reklame særligt at fremhæve EF-produkternes væsentlige egenskaber og fortrin med hensyn til blandt andet kvalitet, fødevaresikkerhed særlige produktionsmetoder, næringsværdi og hygiejne, mærkning, dyrevelfærd og miljøhensyn, ved oplysningskampagner at øge kendskabet til EF-ordningerne for beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB), garanti for traditionel specialitet (GTS), EF-ordningen for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort og spiritus med beskyttet geografisk betegnelse, samt kendskabet til økologisk produktion og EF-ordninger for kvalitetsnormer for og mærkning af landbrugsprodukter m.v. ved oplysningskampagner på det indre marked at fremme ansvarlige forbrugsmønstre samt at oplyse om de skadelige virkninger af et farligt alkoholforbrug, ved evalueringer at måle resultaterne af gennemførte oplysningskampagner og salgsfremstød, derudover at finansiere deltagelse i begivenheder, internationale arrangementer, messer og udstillinger af national eller europæisk betydning eller i tredjelande med henblik på at forbedre EFprodukternes image, at finansiere undersøgelser af nye markeder med henblik på at udvide afsætningsmulighederne samt at finansiere handelsbesøg på højt plan. Tiltagene må ikke tage sigte på varemærker, eller tilskynde til forbrug af et produkt på grund af dets særlige oprindelse. Inden igangsættelse af en oplysningskampagne/et salgsfremstød skal Kommissionen have godkendt det opstillede program med tilhørende budget. Programmerne skal have en varighed på 1 3 år. EU finansierer op til 50 % af de tilskudsberettigede udgifter. Den øvrige finansiering udgøres i Danmark af midler fra den eller de produktionsafgiftsfonde, der forefindes inden for den pågældende sektor samt midler fra den forslagsstillende organisation (egenfinansiering) Hvem og hvad er omfattet af ordningen? Erhvervs- og brancheorganisationer i EU, der hver især er repræsentative for de pågældende sektorer, kan søge om tilskud til en oplysningskampagne / et salgsfremstød for landbrugsprodukter. Først når programmet er godkendt af Kommissionen, er organisationen omfattet af ordningen. Erhvervs- og brancheorganisationen benævnes herefter Den forslagsstillende organisation eller Kontrahenten. Kontrahenten kan selv gennemføre en del af programmet, når visse kriterier er opfyldt. Denne del må dog ikke overstige 50 % af programmets udgifter (dog 60 %, når det gælder fremstød for frugt og grøntsager stilet til børn i Fællesskabets uddannelsesinstitutioner). De resterende dele af programmet gennemføres af et gennemførelsesorgan. Gennemførlesesorganet skal forinden være godkendt af medlemsstaten (i DK FødevareErhverv). Senest på dagen for underskrivelse af kontrakten skal der foreligge en kontrakt mellem kontrahent og gennemførelsesorgan, der beskriver, hvordan programmet skal gennemføres. Medlemsstaten (i DK FødevareErhverv) skal godkende denne kontrakt. På det indre marked er følgende landbrugsprodukter omfattet af ordningen: friske frugter og grøntsager, forarbejdede frugter og grønsager, spindhør, levende planter og blomsterdyrkningens produkter, 4

7 APRIL 2011 olivenolie og spiseoliven, frøolier, mælk og mejeriprodukter, fersk, kølet eller frosset kød, der er produceret i overensstemmelse med en EU- eller en medlemsstats kvalitetsordning, mærkning af konsumæg, honning og biavlsprodukter, vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort, grafisk symbol for regionerne i EU s yderste periferi som fastsat i landbrugsbestemmelserne, beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB), beskyttede geografiske betegnelser (BGB) og garanterede traditionelle specialiteter (GTS) i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 (1) og (EF) nr. 510/2006 (2) og produkter registreret efter disse ordninger, økologisk landbrug i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2092/91 (3) og produkter registreret efter denne forordning, fjerkrækød. I tredjelande kan der gennemføres salgsfremstød for følgende landbrugsprodukter: oksekød og svinekød, fersk, kølet eller frosset, og forarbejdede produkter af oksekød eller svinekød, kvalitetsfjerkrækød, mejeriprodukter, olivenolie- og spiseoliven, vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, vine med angivelse af druesort, spiritus med beskyttet geografisk eller traditionel betegnelse, frugter og grøntsager, friske eller forarbejdede, produkter forarbejdet af korn og ris, spindhør, levende planter og blomsterdyrkningens produkter, produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller garanti for traditionel specialitet (GTS), i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 509/2006 eller Rådets forordning (EF) nr. 510/2006, økologiske landbrugsprodukter i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2092/ Udsendte vejledninger mv. Vejledning om programmer på det indre marked og i tredje lande, FødevareErhverv, september Kontroladresser Udvælgelse af kontroladresser. I 2011 er der 4 igangværende promotionprogrammer. Der skal føres kontrol af mindst 20 % af programmerne, dog minimum 2 programmer og af minimum 20 % af de udvalgte programmers samlede udgifter. 5

8 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD FødevareErhverv udvælger programmerne (kontroladresserne) og de dele af de enkelte programmer, som Plantedirektoratet skal føre kontrol med under hensyntagen til resultaterne af den gennemført kontrol af tidligere år i de enkelte programmer, samt under hensyntagen til de erfaringer som FødevareErhverv har haft i forbindelse med den administrative kontrol. FødevareErhvervs udvælgelse baserer sig på en risikoanalyse. Risikoanalysen kan indebære at kontrollen skal omfatte alle udgifter under et enkelt program. Sammen med bilagsmaterialet (eller senest 1 måned inden ønsket kontrol) modtager Plantedirektoratet besked om, hvilke dele af programmet, kontrollen skal omfatte Varsling. Som beskrevet i Den generelle kontrolinstruks (april 2009), punkt 3.3.1, Varslingsbrevet (14- dages varsling), skal kontroleftersynet ifølge retssikkerhedsloven aftales med kontrahenten. Kontrahenten har krav på 14 dages varsling. Mest hensigtsmæssigt er det, om du ringer kontrahenten op og aftaler, hvornår kontroleftersynet - indenfor de næste 14 dage - kan finde sted. Kontrahenten skal have besked om, at de har krav på denne varsling, og at man vil modtage brev om kontrolbesøget. Hvis kontrahenten har tungtvejende grunde til, at kontroleftersynet ikke kan finde sted inden for de nærmeste 14 dage, må der findes en ny dato. Denne kan være på et hvilket som helst tidspunkt uanset 14-dages-reglen, når blot kontrahenten og du er enige om det. Bilag 1 viser skabelonen til varslingsbrevet / retssikkerhedsbrevet. Senest 30 dage forud for den planlagte kontroldato oplyser Plantedirektoratet (via mail) dato og tidspunkt for den forventede kontrol til såvel Kommissionen, ec.europa.eu, att.: Maren Sprutacz) som cc: til FødevareErhverv ferv.dk, att.: Helle Aarris Nielsen). Hvis det ved kontakten til kontrahenten viser sig, at kontrollen ikke kan finde sted på den dato, der er oplyst overfor Kommission og FødevareErhverv, varskos disse om den dato, der er aftalt med kontrahenten Tidsfrister. Kontrollen foretages i perioden 11. april 25. november Kontrollen foretages indenfor 2 måneder efter bilagsmaterialets modtagelse i Plantedirektoratet Sikkerheds- og hygiejneforskrifter. De sikkerhedsforskrifter, der skal iagttages i forbindelse med udførsel af kontrolarbejde, er beskrevet i Sikkerhedsforskrifter for Plantedirektoratet (september 2009). 4. Gennemførelse af kontrollen. Plantedirektoratet udfører kontrollen på grundlag af ovennævnte bekendtgørelser, forordninger, vejledninger, underskrevne kontrakter samt retningslinjerne i denne instruks. Kontrollen omfatter dels en finansiel, dels en bevillingsmæssig kontrol og dels en kontrol af det reklamemateriale og andet, der er fremstillet i forbindelse med programmet. 6

9 APRIL 2011 Kontrollen af det materiale, der er udtaget til kontrol, gennemføres med henblik på at sikre, at materiale, der har været forelagt FødevareErhverv i forbindelse med udbetalingsanmodningerne: er registreret korrekt i støttemodtagerens bogholderi-system, at de underliggende bilag i form af originalfakturaer, fakturarabatter, kreditnotaer, timesedler eller lignende foreligger hos tilskudsmodtageren, reelt er betalt af tilskudsmodtageren, samt er ekskl. moms, samt kan opstilles på en sådan måde, at det er muligt at følge revisionssporet. Hvis der er investeret i materiel og udstyr, herunder edb, besigtiges disse, medmindre der er tale om forgængeligt materiale, jf. især kontraktens bilag III. Hvis der er søgt om tilskud til dækning af kontrahentens udgifter til general- og finansieringsomkostninger samt til honorering af udgifter til personale, planlægning, gennemførelse og forvaltning samt til møder og grupperejser kontrolleres det, at opgørelsen overholder bestemmelserne i kontrakten, jf. især kontraktens bilag III. Det samme gælder for udgifter til rejser og ophold. Endvidere omfatter den bevillingsmæssige kontrol, at der ikke ydes støtte til de ikke-støtteberettigede udgifter, der fremgår af kontraktens bilag III. Kontrollen omfatter derudover en kontrol af, om det materiale, som kontrahenten har fremstillet og har anvendt til oplysningskampagner og salgsfremstød, herunder materiale lagt på det konkrete programs hjemmeside, er i overensstemmelse med det materiale, som FødevareErhverv har godkendt. Hvis der konstateres fejl eller mangler, undersøges 5 tilfældigt udvalgte andre afholdte udgifter under programmet for hele det pågældende programår, som den oprindelige kontrol dækker. Hvis der er fejl i disse 5 yderligere stikprøver, udtages alle udgifter i programåret til kontrol. Hvis der fortsat er fejl, udtages alle udgifter i alle afsluttede programår til kontrol med henblik på afklaring af, om der er tale om en systematisk fejl. FødevareErhverv udfører den administrative kontrol, der knytter sig til udbetaling af tilskud til kontrahent, samt knytter sig til godkendelse af det materiale, som kontrahenten fremstiller og anvender til oplysningskampagner og salgsfremstød i forbindelse med kontrakten. Når såvel kontrahent som gennemførlesesorgan er bosat i Danmark, gennemfører Plantedirektoratet kontrol hos begge. Når gennemførlesesorganet er bosat i udlandet, er det hyppigst Den Danske Ambassade i det pågældende land, der kontrollerer gennemførlesesorganet. Hvis gennemførlesesorganet i Danmark i henhold til indgået kontrakt med FødevareErhverv og tilsvarende organer i andre medlemslande, er involveret i anvendelsen af udbetalte midler og godkendte materialer fra de tilsvarende organer i andre medlemslande, varetager Plantedirektoratet kontrollen hos gennemførlesesorganet Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget? Plantedirektoratet modtager følgende sagsmateriale fra FødevareErhverv: Standardkontrakt med beskrivelse af programmet, herunder eventuelle ændringer til kontrakten. Støtteansøgninger og udbetalingsmeddelelser. Bankudskrifter. Udgiftsoversigt med tilhørende kopier af bilag (faktura). Kvartalsrapporter. Evt. årsrapport. Evt. godkendt reklamemateriale, herunder udskrifter fra hjemmeside. Relevant korrespondance kontrahent og FødevareErhverv imellem. 7

10 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD Da kontrollens område kan variere fra program til program, skal du inden eftersynet forberede dig, så du ved, hvad der er specifikt ved netop det program, kontrollen vedrører. Sagsmaterialet skal medbringes ved kontroleftersynet Hvordan udfyldes kontrolrapporten? Efter kontroleftersynet udfyldes kontrolrapport (Bilag 2). Nedenstående afsnit henviser til kontrolrapportens punkter. Det skal tydeligt fremgå af rapportens enkelte punkter, hvad der er konstateret, således at kontrahenten ikke bliver i tvivl om, hvad der skal tages stilling til, og hvad der skal kommenteres i et eventuelt høringssvar. Nedenstående afsnit henviser til kontrolrapportens punkter. Generel del Oplysninger om kontrahent (Brancheorganisation) og program. Kontrahentens CVR-nr., navn og adresse hentes fra det materiale, der er modtaget fra Fødevare- Erhverv. Det skal anføres, hvem der repræsenterede kontrahenten ved kontroleftersynet. Programmets navn, formål, kontrakt- og kontrolperiode anføres Oplysninger om gennemførelsesorgan. Gennemførlesesorganets CVR-nr., navn og adresse hentes fra det materiale, der er modtaget fra FødevareErhverv. Det skal anføres, hvem der repræsenterede gennemførlesesorganet ved kontroleftersynet. Når programmet forløber i et andet EU-land eller i et tredjeland, er det hyppigst et gennemførelsesorgan i det pågældende EU-land eller tredjeland, der står for gennemførelsen af programmet. I tredjelande gennemføres kontrollen typisk af den danske ambassade, medens kontrollen i andet EU-land gennemføres af myndigheder, hvis funktion svarer til Plantedirektoratet. Modsvarende kan der være tilfælde, hvor der er programmer i andre EU-lande, hvor gennemførelsesorganet er beliggende i Danmark. Kontrol hos et sådan gennemførelsesorgan udføres af Plantedirektoratet Oplysninger om kontroleftersynet. Det anføres, hvornår kontrolbesøget er varslet samt dato og klokkeslæt for kontroleftersynets begyndelse og afslutning. Kontroleftersynet begynder på det tidspunkt, du ankommer til kontrahenten og slutter på det tidspunkt, du forlader gennemførlesesorganet / kontrahenten Oplysninger om kontroleftersynet. Her skal du henvise til de punkter i rapporten, der har givet anledning til bemærkninger. Har kontrollen ikke givet anledning til bemærkninger, skal du sætte kryds yderst til højre efter Ingen bemærkninger. 8

11 APRIL Dato og underskrift. Her skal du skrive datoen for færdiggørelse af kontrolrapporten samt din (læselige) underskrift og initialer Bemærkninger. Under dette punkt skal du skrive de bemærkninger vedrørende kontrollen, der ikke fremgår af de øvrige punkter i kontrolrapporten, herunder brancheorganisationens eventuelle bemærkninger. Ved fejlsager skal du først og fremmest bruge feltet til at beskrive, hvilke uoverensstemmelser med bestemmelserne, du har konstateret. Angiv det punkt i kontrolrapporten, som bemærkningen vedrører. Kontrol del Kontrol hos kontrahent (brancheorganisation). Vi skal kun foretage kontrol hos kontrahenten, når denne er bosiddende i Danmark. Her noterer du hvilken foranstaltning og udgiftspost, som FødevareErhverv har udtrukket til kontrol Bilag, arbejdstid og rejseudgifter. Sammen med ansøgning om udbetaling af tilskud sender kontrahenten til FødevareErhverv en sammenfattende udgiftsopgørelse (oversigt over alle udgiftsbilag), kopier af alle fakturaer og andre bilag (bankudskrifter mv.), som beskrevet under punkt 4 i instruksen. Hvis brancheorganisationen søger om tilskud til udgifter til eget personale, skal kontraktens bestemmelser i Bilag III være opfyldt. Hvis brancheorganisationen søger om tilskud til udgifter i forbindelse med rejser og ophold, skal disse opfylde bestemmelserne i kontraktens Bilag III. Du skal kontrollere, om alle bilag er korrekte, og om alle forpligtelser i henhold til kontrakten er overholdt Udstyr og reklamemateriale. Hvis kontrahenten søger om tilskud til udstyr eller reklamemateriale, som befinder sig hos kontrahenten, skal dette besigtiges. Og det noteres, hvad der er besigtiget. FødevareErhverv kontrollerer om materiale, der fremstilles og anvendes til oplysningskampagner og salgsfremstød, overholder forordningens bestemmelser. FødevareErhverv sender løbende en liste til kommissionen over godkendt materiale. Plantedirektoratet modtager kopi af listen, som lægges på sagen i SCANJOUR Captia. Ved gennemgang af det fremstillede materiale, skal du være opmærksom på, om dette tidligere er godkendt i FødevareErhverv. Hvis materialet ikke er godkendt, skal du beskrive de faktiske forhold under punkt 6. Bemærkninger. 9

12 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD Kontrol hos gennemførlesesorgan. Vi skal kun foretage kontrol hos gennemførlesesorganet, når dette er hjemmehørende i Danmark. Her noterer du, hvilke foranstaltninger og udgiftsposter, som FødevareErhverv har udtrukket til kontrol Bilag, arbejdstid og rejseudgifter. Sammen med ansøgning om tilskud sender kontrahenten kopi af alle bilag (udgifter) til FødevareErhverv. Hvis brancheorganisationen søger om tilskud til udgifter, som gennemførelsesorganet har haft til personale, skal det kontrolleres, om kontraktens bestemmelser i Bilag III er overholdt. Hvis brancheorganisationen søger om tilskud til udgifter, som gennemførelsesorganet har haft til rejser og ophold, skal du kontrollere, om bestemmelserne i kontraktens Bilag III er overholdt. Du skal kontrollere, om alle bilag er korrekte, og om alle forpligtelser i henhold til kontrakten er overholdt Udstyr og reklamemateriale. Hvis kontrahenten søger om tilskud til udstyr eller reklamemateriale, som befinder sig hos gennemførelsesorganet, skal dette besigtiget. Og det noteres, hvad der er besigtiget. FødevareErhverv kontrollerer om materiale, der fremstilles og anvendes til oplysningskampagner og salgsfremstød, overholder forordningens bestemmelser. FødevareErhverv sender løbende en liste til kommissionen over godkendt materiale. Plantedirektoratet modtager kopi af listen, som lægges på sagen i SCANJOUR Captia. Ved gennemgang af det fremstillede materiale hos gennemførelsesorganet, skal du være opmærksom på, om dette tidligere er godkendt i FødevareErhverv. Hvis materialet ikke er godkendt, skal du beskrive de faktiske forhold under punkt 6. Bemærkninger. 5. Efter kontrollen Behandling af kontrolrapporter. Forsiden til alle originaleksemplarer af kontrolrapporter, der udfærdiges på Plantedirektoratets brevpapir, skal være forsynet med direktoratets logo i den foreskrevne grønne farve, mens kopier gerne må være med sortfarvet logo. Kommentarer til et eventuelt høringssvar skal ligeledes skrives på Plantedirektoratets brevpapir OK-rapporter. Hvis der ikke er konstateret fejl eller mangler ved kontroleftersynet, skal den udfyldte og underskrevne kontrolrapport indscannes i SCAN JOUR Captia, gruppe 5514/K, hvorefter den mailes / sendes til FødevareErhverv. 10

13 APRIL Fejl-rapporter. Hvis der er konstateret fejl eller mangler ved kontroleftersynet, skal kontrolrapporten sendes til udtalelse (i høring) hos kontrahenten med en svarfrist på 14 dage. Bilag 3 viser skabelonen til et høringsbrev. Høringsbrev, høringssvar samt dine kommentarer hertil skal indscannes på sagen i Scan Jour Captia, gruppe 5514/K, hvorefter den mailes / sendes til FødevareErhverv Frist for indsendelse af kontrolrapporter. Kontrolrapporterne videresendes til FødevareErhverv senest 30 dage efter udført kontrol Kontering af tidsforbrug i Promark. Arbejdstidsforbruget ved eftersyn i forbindelse med kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande skal konteres på aktivitet 5231 i Promark. 6. Ikrafttræden. Instruksen træder i kraft den 11. april

14 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD Bilag 1 Varslingsbrev 12

15 APRIL

16 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD 14

17 APRIL 2011 Bilag 2 Kontrolrapport 15

18 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD 16

19 APRIL

20 INSTRUKS FOR KONTROL MED OPLYSNINGSKAMPAGNER OG SALGSFREMSTØD 18

21 APRIL 2011 Bilag 3 Høringsbrev 19

22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax.: ISBN

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2011 Sagsnummer 11-5561-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016

Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol. J.nr Instruksen træder i kraft maj 2016 Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J.nr. 16-3410-000003 Instruksen træder i kraft maj 2016 Kolofon Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol Denne

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger

Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne om tilskud til lægivende og biotopforbedrende beplantninger April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000

Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 Støtte til fløde, smør og koncentreret smør Vejledning gældende pr. 1. januar 2000 August 2000 STØTTE TIL FLØDE, SMØR OG KONCENTRERET SMØR Journal nr. Intv. 0617-81-00 August 2000 Støtte til fløde, smør

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. August 2012 Sagsnummer 12-5551-000001 jáåáëíéêáéíñçêc ÇÉî~êÉêIi~åÇÄêìÖçÖcáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå Kolofon Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009.

Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. Instruks for kontrol med landskabsog biotopforbedrende beplantninger - For tilsagn givet i 2007, 2008 og 2009. MAJ 2012 Sagsnummer 12-5201-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion.

Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. Instruks for kontrol med vinplanter til kommerciel vinproduktion. September 2016 Sagsnummer 12-5551-000001 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af Kontrol

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e):

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 04-5 FLF Alm.del Bilag Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 0. januar 05 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. august 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere