Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale"

Transkript

1 s Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Cevea rapport - Oktober 2009 Udgivet i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idræts-Forbund centrum-venstre akademiet

2 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Resumé Danskerne har stor anerkendelse for det frivillige arbejde i Danmark. Ifølge en ny undersøgelse, som Cevea har fået lavet af analyseinstituttet Interresearch i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idræts-Forbund, mener hele 46 procent af danskerne, at de frivillige løser nogle opgaver bedre end det offentlige og det private, mens kun 15,9 procent er uenige. 77,8 procent er helt eller delvist enige i, at der altid vil være brug for frivillige hænder i det danske civilsamfund. 5 policy-forslag fra idékataloget Opret Frivillighedsministerium National handlingsplan Ny national fridag: "Civilssamfundsdagen Det offentlige skal købe socialøkonomisk S t y rk de selvejende institutioners uafhængighed Danskerne mener altså, at den frivillige sektor udgør et afgørende supplement til den offentlige og private sektor. Dette er også Ceveas holdning. De frivillige skal bruges der, hvor de kan supplere, understøtte og udvikle løsninger på konkrete udfordringer. De særlige karakteristika og værdier for det frivillige arbejde bunder i, at de frivillige har 1) engagement og ansvarlighed, 2) indsigt og nærhed, 3) påhitsomhed og fleksibilitet samt 4) respekt og gensidighed i de sociale fællesskaber. Disse værdier har særligt et potentiale i forhold til fornyelse af den offentlige velfærd og socialpolitikken. Her bør civilsamfundet spille en meget større rolle. Men også i den brede, folkelige frivillighed - i idræts-, bolig eller hobbyforeningen. Her udvikles og næres det danske demokrati og sammenhængskraften i samfundet. Integrationen er et område, hvor det frivillige vil have et enormt potentiale. Mens den almindelige dansker har indset det frivilliges store samfundspotentiale og erklærer sig villige til at påtage sig en større arbejdsbyrde i den frivillige sektor, så halter de danske politikere fortsat langt bagefter - ikke mindst i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. I Washington har præsident Barack Obama flyttet civilsamfundet ind i Det Hvide Hus, mens Tony Blair allerede i 2002 åbnede sit ambitiøse Office for the Third Sector. Sideløbende har både Norge og Sverige vedtaget ambitiøse nationale handlingsplaner for udvikling og understøttelse af civilsamfundet og for realisering af det frivillige potentiale. Og potentialet er derude. Hvis Danmark f.eks. bare kom på niveau med Sverige hvad angår frivilligt, ulønnet arbejde, ville det øge arbejdsstyrken med, hvad der svarer til ca fuldtidsjobs. I kroner og øre udgør det en værdi for det danske samfund svarende til ca. 56 milliarder årligt, eller 3.9 procent af BNP. Cevea mener, det er på tide, at politikerne anerkender værdien af et stærkt og levende civilsamfund og skrider til handling nu. Derfor har Cevea lavet denne rapport og et idékatalog over 22 konkrete policy-forslag, som politikerne kan gennemføre i dag. Kontakt Rapporten Direktør: Jens Jonatan Steen Pris: kr. 200 pr. stk T Bestil via E. Nærværende rapport må kun Projektleder: Karl Kjær Bang citeres med udtrykkelig kilde- E. henvisning til Cevea Cevea er centrum-venstres tænketank, som arbejder for at styrke fællesskaberne i Danmark. 2 Oktober 2009

3 Indeks Indeks Resumé... 2 Forord... 4 Indledning... 5 Det frivilliges samfundspotentiale... 8 Empirien - danskerne ønsker og vil det frivillige Fornyelse af den offentlige velfærd - det frivillige medejerskab Solidaritet i øjenhøjde - den frivilligsociale indsats Livsglæde og sammenhængskraft - den brede, folkelige frivillighed Policy-forslag - idékatalog til en styrket frivillighed Oktober

4 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Forord Fra hattedamer til sociale entreprenører Det danske velfærdssamfund bygger på tre søjler: det offentlige, markedet og civilsamfundet. Det offentlige er selvfølgelig alle de skattefinansierede offentlige tilbud og hele den offentlige administration. Markedet omfatter de private virksomheder. Og civilsamfundet dækker først og fremmest den del af samfundet aktiviteter, som borgerne tager aktivt del i, f.eks. det frivillige engagement i socialt arbejde, velfærdsopgaver eller idrætsliv. Det store spørgsmål er så, hvordan man ønsker vægtningen mellem de tre søjler. Og her må jeg nok konstatere, at civilsamfundet ikke har haft så meget vægt de senere år, som man kunne ønske sig. Der er holdt mange pæne skåltaler om værdien af frivilligt socialt arbejde, men der er ikke gjort særlig meget fra politisk side med hensyn til virkelig at ind og anerkende og stimulere det frivillige arbejde i civilsamfundet. Det offentlige udøver i dag en kvalitets- og kontroltænkning i en grad, der gør, at man fjerner sig fra den gamle tillidsmodel, hvor kommunen uden videre kunne indgå driftsoverenskomster med en selvejende institution. I dag vil man gerne have markedet, dvs. det private erhvervsliv til at løse flere opgaver uden hensyntagen til, at private virksomheder selvsagt kun ønsker at løse opgaver, de kan tjene penge på. Og det kan man ikke på projekter for samfundets mest udsatte grupper. Vi oplever i disse år, at individualismen slår stadig stærkere igennem i det moderne samfund. Det er i sig selv ikke noget problem, medmindre det udvikler sig til egoisme, hvad der beklageligvis er visse tendenser til. Eller hvis det svækker fællesskabet og dermed den så højt besungne sammenhængskraft. Derfor er der brug for noget andet og mere end stat og marked uden civilsamfundet og de frivillige kræfter vil den såkaldte sammenhængskraft langsomt svækkes. Når jeg og mange andre lægger så stor vægt på civilsamfundet og det frivillige arbejde, skyldes det netop, at det er en vigtig del af demokratiet, en mulighed for at tage medansvar og vise solidaritet. Derfor håber jeg også at politikerne vil skride til handling og præsentere konkrete tiltag, der kan understøtte det frivillige arbejde. Palle Simonsen tidl. Social- og Finansminister for Det Konservative Folkeparti 4 Oktober 2009

5 Indledning Indledning Den frivillige sektor spænder bredt. Der er den engagerede ildsjæl, der starter et projekt på Vesterbro for at få unge væk fra gadehjørnerne. Den deltagende borger, der bruger et par timer om måneden i den lokale Røde Kors lektiecafé. Den ansvarsbeviste direktør, der lader virksomhedens medarbejdere arbejde frivilligt i arbejdstiden, eller den driftige entreprenør, der starter et lokalt andelsmejeri for at dele og geninvestere overskuddet. Sidst men ikke mindst er det også alle de, der hjælper til i den lokale fodbold- eller håndboldklub med ønsket om at styrke deres lokalsamfund Frivillighed er alle disse ting. Og det har et enormt samfundspotentiale, fordi det handler om at inddrage danskerne som borgere, brugere og pårørende i fællesskabet Danmark. Fordi det handler om at styre virksomheder og foreninger ud fra samfundsansvarlige værdier, der kommer os alle til gode frem for kun den enkelte eller de få. Hvorvidt disse værdier konkret kommer til udtryk gennem interessen for f.eks. sport eller i ønsket om at hjælpe de svage, det er mindre vigtigt. Det vigtige er, at danskerne er ude i fællesskabet på tværs af økonomiske, uddannelsesmæssige og etniske skel. Frivilligheden gennemsyrer det danske samfund. Det handler om, at de værdier, der kendetegner det frivillige, i større grad skal komme samfundet til gode. Boks 1: EUropa-parlamentet: Medlemslande skal støtte civilsamfundet Europa-Parlamentet opfordrer medlemsstaterne samt regionale og lokale autoriteter til at anerkende værdien af frivillighed i skabelsen af den sociale og økonomiske sammenhængskraft; ydermere, opfordres der til at arbejde i partnerskaber med frivillige organisationer og via meningsfulde konsultationer med den frivillige sektor, at udvikle planer og strategier som anerkender, værdsætter, støtter, faciliterer og opmuntrer frivillighed; samt appellerer på det kraftigste til, at medlemslandene skaber stabile og institutionelle vilkår, som sikrer de non-governmentale organisationers (NGO ers) deltagelse i den offentlige debat Læs mere om betænkning 2007/2149(INI) på do?pubref=-//ep//text+report+a doc+xml+v0//da#title1 Ceveas fokus på frivillighed og borgerinddragelse er et modtræk mod den voksende individualisering og markedsgørelse af de sociale relationer i det moderne Danmark. Det er et modtræk mod, at flere går ned med stress end nogensinde før, at antallet af ensomme aldrig har været større og at Danmark har verdensrekord i at tage smertestillende medicin. Hertil kommer, at den offentlige sektor styres ud fra en grundlæggende logik om mistillid mellem mennesker. En logik, der er blevet institutionaliseret via moderniseringsreformer og som får øget ulighed samt svækkelse af den sociale sammenhængskraft som effekt. Vi skal på den baggrund skabe et nyt partnerskab mellem stat, marked og civilsamfund, hvor de frivillige sættes i centrum, som drivkraft for innovation, empowerment, social ansvarlighed og øget demokratisering. Vi skal kort fortalt realisere det frivillige potentiale. Og på dette område halter Danmark bagefter frontløberne på det sociale og frivillige område. I Washington har præsident Barack Obama flyttet civilsamfundet ind i Det Oktober

6 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Boks 2: Frivillighed for alle erfaringerne fra Norge I 2007 vedtog det norske Storting handlingsplanen Frivillighed for alle, som skal sikre og udvikle det frivillige foreningsliv i landet: Regeringen ønsker at sikre udviklingen af et levende samfund ved at skabe et nært samspil med frivillige organisationer og ved at sikre gode vilkår for frivilligt engagement. For at opretholde en omfattende frivillig sektor i Norge er det nødvendig med flere tiltag for at sikre rekruttering af aktive og tillidsvalgte.. Den norske handlingsplan indeholder en lang række forslag til tiltag af generel karakter samt specifikke forslag til de enkelte sektorer på frivillighedsområdet. Se Norges handlingsplan Frivillighed for alle : Hvide Hus med sit Office for Social Innovation, mens Tony Blair allerede i 2002 oprettede Office for the Third Sector for at sætte skub i udviklingen af civilsamfundet med sin internationalt anerkendte Social enterprise action plan. I forhold til lande som England, USA, Sverige og Norge er Danmark håbløst bagud, hvad angår en politik for frivillighed. Den samme politiske tænkning har præget udviklingen i både Norge og Sverige, hvor man i henholdsvis 2007 og 2008 har samlet den frivillige indsats og indført nationale handlingsplaner for anerkendelse og styrkelse af civilsamfundet. En lignende strategi i Danmark ville ikke kun have en række effekter i form af større tillid, afhjælpning af sociale problemer, bedre sammenhængskraft og større lykke, men også have en klar afsmitning på vores BNP. Hvis man alene kigger på værdien af det ulønnede frivillige arbejde, ville Danmark, hvis vi blot løftede os op på svensk niveau, årligt kunne udvide arbejdsstyrken med, hvad der svarer til ca fuldtidsjobs eller en forøgelse af det danske brutto- Figur 1: Potentialet for mere frivilligt arbejde i Danmark Værdi af frivilligt, ulønnet arbejde i mia. kr mia % mia Nuværende niveau Svensk niveau i Danmark Note: Opgjort i fuldtidsjobs er der i Sverige over dobbelt så meget frivilligt, ulønnet arbejde som i Danmark. Hvis Danmark kom op på det samme niveau af frivilligt ulønnet arbejde, ville det svare til en forøgelse af BNP med 56 mia. kroner. Tallene er fra Kilde: Frivillighedsundersøgelsen Oktober 2009

7 INDLEDNING nationalprodukt med 3,9 procent om året. I kroner og øre udgør det en værdi for det danske samfund svarende til ca. 56 milliarder årligt, jf. Figur 1 1. På europæisk plan vedtog Europa-Parlamentet i 2008 en større betænkning, der direkte opfordrer medlemslandene til at støtte civilsamfundet og udpegede samtidig 2011 som året for frivillighed. Parlamentets konklusion påpeger, at det frivillige arbejde er et yderst værdifuldt bidrag for samfundet. Det er på tide, at de ansvarlige danske politikere vågner op og anerkender det frivillige potentiale, som resten af verden for længst har gjort det. Cevea ønsker, at politikerne skal sætte turbo på anvendelse af staten som motor og drivkraft for udvikling af den frivillige sektor i Danmak. Kommunalvalget i november 2009 bør være en oplagt mulighed for de danske politikere til at kickstarte realiseringen af det frivillige potentiale. For det frivillige potentiale er derude og de politikere, der tør satse på og investere i frivillighed, vil kunne skabe en helt unik platform. Opgjort i kroner og ører, taber det danske samfund, hvad der svarer til 56 mia. kr. årligt, set i forhold til hvis den danske befolkning deltog i lige så meget frivilligt, ulønnet arbejde som den svenske befolkning gør. Boks 3: God samfundsudvikling erfaringerne fra Sverige I stil med Norge vedtog den svenske Rigsdag i 2008 også en handlingsplan. Den svenske plan fremhæver blandt andet civilsamfundets bidrag til en god samfundsudvikling: "Civilsamfundet er en kraft for demokratisk forankring og vitalisering, for lokal og regional udvikling og for velfærdens fornyelse. Et godt samspil mellem den offentlige sektor og civilsamfundet er central for en god samfundsudvikling." Se sammenfatning af Sveriges handlingsplan: Rapporten Udover forordet og indledningen er rapporten inddelt i seks afsnit. I de to første afsnit beskrives det frivilliges potentiale. Først bredes feltet ud over de traditionelle teoretiske rammer for at kunne fokusere på samfundspotentialet i frivillighed uden at være hæmmet af, at visse former for ulønnet, almennyttigt arbejde ikke normalt kategoriseres som frivilligt arbejde i litteraturen. I det andet afsnit fremlægges resultater fra en survey-undersøgelse foretaget i forbindelse med rapporten, som viser, at potentialet for et større frivilligt engagement i Danmark er omfattende og ingenlunde urealistisk. Herefter kommer der tre afsnit, der hver fokusserer på områder, hvor det frivillige har et særligt potentiale. Det drejer sig om fornyelse af den offentlige sektor, den frivilligsociale indsats og den brede, folkelige og samfundsbærende frivillighed i Forenings-Danmark. Bagerst i rapporten findes det sjette afsnit, der består i et idékatalog til politik, der vil styrke den frivillige sektor. 1) Tallene bygger på egne udregninger på baggrund af 2004-værdier fra Frivillighedsundersøgelsen.(2006) Oktober

8 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Det frivilliges samfundspotentiale Det frivilliges samfundspotentiale består og udlever sig ved dets allestedsnærværende form. Præcis som der er elementer af statens og markedets rationelle systemlogikker alle steder i samfundet, er der elementer af frivillighedens og civilsamfundets humane værdier om ligeværd og gensidighed alle steder i vores samfund. Alligevel kategoriseres logikkerne hver for sig. Man snakker ikke kun om samfund, men også om stat, marked og civilsamfund. Ideen om civilsamfundets betydning for det moderne samfund stammer fra den franske politolog Alexis de Tocqueville, der beskrev grundtanken om det levende demokrati fra hans oplevelser i 1830 ernes Amerika. Han beskriver civilsamfundet som alt anden end det, der er staten, familien eller markedet. Eller, defineret positivt, som al den aktivitet, der foregår i frivillige sammenslutninger ud fra fælles værdier, interesser og formål. Det er med udgangspunkt i Tocqvilles tanker, at de gængse definitioner af frivilligt arbejde udspringer. Derfor inkluderes frivilligt arbejde udført af forælderen i fodboldklubben eller sønnen på plejehjemmet f.eks. ikke i disse. De udfører nemlig frivilligt arbejde inden for rammen af familien, hvilket per definition ikke kan være frivilligt, da relationen er tvunget gennem prædefinerede sociale bånd. I denne rapport, vil vi dog afvige fra denne definition, da vi finder den for snæver og for langt fra den konkrete virkelighed. Dette skyldes på den ene side, at de logikker staten, markedet, civilsamfundet og familien repræsenterer i større grad flyder sammen end de tidligere har gjort. F.eks. er det ikke længere naturligt givet, at forældre Boks 4: Socialøkonomisk og kooperativ virksomhedsdrift Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved, at de ikke er til udelukkende for at generere profit til ejerne. De er derimod sat i verden for at fremme et socialt formål ofte gennem en unik idé, eller fordi der er et socialt problem, der ikke bliver løst af hverken staten eller markedet. Kooperative virksomheder har ikke nødvendigvis et eksplicit socialt formål, og mange kooperativer driver traditionel virksomhed. Det der til gengæld kendetegner kooperative virksomheder er, at de som de socialøkonomiske er værdibaserede, og så er de bruger- eller andelsdrevne foretagender. Den værdibaserede drift, der kendetegner både de socialøkonomiske og kooperative virksomheder, gør at de er nogle af samfundets store innovationsmotorer. De er forankret i lokalsamfundet og i responsive og fleksible i indoptagelsen af nye ideer. Og i modsætning til den traditionelle private sektor, går socialøkonomiske og kooperative virksomheder ikke på kompromis med deres værdier, når bundlinjen er presset. Læs mere på Center for Socialøkonomis og Kooperationens hjemmesider: 8 Oktober 2009

9 Det frivillges samfundspotentiale eller søskende selvfølgeligt bruger en masse (frivillig) tid med deres børn eller søskende. På den anden side skyldes det også, at tilgangen i denne rapport ikke vil være teoretisk, men derimod anvendelsesorienteret. Spørgsmålet vi stiller er derfor: Hvordan kan det frivillige i sin bredeste betydning være med til at løse konkrete samfundsproblemer og gøre samfundet som helhed kvalitativt bedre? Frivillighed vil dermed inkludere den pårørende i daginstitutionen, værestedet eller fodboldklubben, såvel som det vil være brugeren selv, der vælger at deltage i det frivillige arbejde og derved hjælper med at få det hele til at løbe rundt. Det vil være den socialøkonomiske virksomhed, der agerer på markedsvilkår, eller direktøren, der gennem en Corporate Social Responsibility-strategi (CSR) giver medarbejderne mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden gennem Corporate Volunteering. Ceveas mål er ikke at bidrage med teoretiske diskussioner og abstrakte distinktioner. Fokus er på frivillighed, bredt defineret - simpelthen fordi der er et enormt samfundspotentiale i alle former for frivillighed Boks 5: Corporate Volunteering Når virksomheder tillader deres medarbejdere at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden, hedder det Corporate Volunteering. Corporate Volunteering er et led i en virksomheds Corporate Social Responsibility-strategi (CSR). CSR har som regel to effekter for en virksomhed: 1) det styrker virksomhedens image, og dermed bundlinjen, og 2) det gør medarbejderne stolte af deres virksomhed, hvilket giver en stærkere medarbejderloyalitet. I Corporate Volunteerings tilfælde fører det frivillige arbejde endvidere til, at medarbejdernes arbejdsglæde styrkes gennem det frivillige arbejde. Corporate Volunteering er meget udbredt i nogle lande. I f.eks. England har 18 procent af den samlede arbejdsstyrke på et eller andet tidspunkt arbejdet i en virksomhed, der tillod Corporate Volunteering. Herhjemme har virksomheder som Scandia, Novo Nordisk og TDC også valgt at bruge tid og penge på det. Kilde: Frihed og frivillighed i fremtidens velfærdssamfund af Tania Ellis i Ceveas tidsskrift Vision 3/2008 Det drejer sig således om, at vi udover at se på potentialet i det eksisterende foreningsliv og de selvejende institutioner også ser på, hvilken rolle virksomheder og det offentlige selv kan spille i at fremelske og udvikle potentialet i frivilligheden. Den brede frivillighed vil være i centrum, simpelthen fordi samfundspotentialet i alle former for frivillighed er stort. Selvom vi således ser på hele spektret, er det afgørende allerede her at understrege, at for at kunne styrke og udvikle samfundspotentialet i frivillighed, må det nødvendigvis gøres ud fra den frivillige sektors præmisser. Specielt er det vigtigt, at det frivillige fremmes inden for organiserede forhold, hvor der er know-how og gode forhold. Det frivilliges værdier De frivillige hverken kan eller skal være en erstatning for de professionelle medarbejdere i den offentlige sektor. Den frivillige sektor skal være et supplement til den offentlige og private sektor. Med andre ord: I Danmark skal de frivillige aldrig overtage professionelle opgaver som SOSU-assistentens ældrepleje, skolelærerens undervisning eller socialrådgivernes jobtræning. Oktober

10 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Det frivillige arbejde har positive effekter på samfundet gennem 1) den hjælp de frivillige giver deres medborgere i samfundet, og 2) den dannende effekt på den frivillige, som udspringer af mødet med andre gennem det frivillige arbejde De frivillige skal bruges der, hvor de kan supplere, understøtte og udvikle løsningen af konkrete opgaver. Det betyder, at de frivillige skal arbejde ud fra deres egne præmisser og udnytte den særlige merværdi, deres bidrag repræsenterer, der hvor de kan og frivilligt ønsker at tilføre noget ekstra til den konkrete opgaveløsning. Det frivilliges samfundspotentiale består både i 1) den hjælp, de frivillige giver deres medborgere i samfundet, og 2) den dannende effekt på den frivillige, som udspringer af mødet med den, man hjælper. Den særlige værdi, der ligger i det frivillige arbejde, bunder i, at det frivillige engagement hr følgende fire hovedkarakteristika, som adskiller det fra de professionelle i det offentlige eller private: Engagement Det frivillige engagement og medejerskab betyder, at den pågældende har valgt at være frivillig. At bruge noget af sin fritid på at hjælpe medborgere inden for et område af særlig interesse. Derfor vil den frivillige være mere engageret i de konkrete problemstillinger, da det er lysten og ikke lønnen, der driver værket. De vil være mere motiverede og begejstrede end tilsvarende for de professionelle i den offentlige sektor. Samtidig er det nødvendigt for det frivillige engagement, at der er medejerskab og medbestemmelsen hos den enkelte, hvilket skaber en mere integrativ og effektiv beslutningsproces. Dette fører igen til, at den enkelte frivillige har større ansvar for og har tillid til de konkrete løsningsforslag. Indsigt Den frivillige vil ofte have en anden indsigt i konkrete problemer end professionelle med universelle faglige normer har det. Det kommer fra kendskab og tilknytning, der enten udspringer af 1) geografisk nærhed, når borgeren er frivillig i sit lokalsamfund; 2) personlig erfaring, når borgeren er engageret i frivilligt arbejde på et område, hvor hun har personlig erfaring gennem egne oplevelser; og 3) personlig relation, når borgeren kender til området gennem en ven eller pårørende. Disse tre former for indsigt er overlappende, men de udgør alle forhold, som udgør styrken i det frivillige engagement. Indsigterne giver et syn på udfordringer og problemer som kommer indefra og tager udgangspunkt i uformel og kontinuerlig læringsprocesser omkring de problemer, brugerne står i, frem for statslige forvaltningsregler og fasttømrede faglige normer. Boks 6: Hjemmeværnet og cop15 - grænsen for det frivillige Når hjemmeværnsfolk frivilligt trækker i trøjen, er de aktive medborgere. Hjemmeværnsfolkene har taget stilling og ønsker at bidrage til landets sikkerhed gennem frivilligt arbejde. Men med Hjemmeværnets involvering i klimatopmødet COP15 sker en forskydning fra frivillighed til politisk redskab. Hjemmeværnet er dybt involveret i sikkerheden ved COP 15. Det har bl.a. ansvaret for overvågning og bevogtning af hoteller, Politiets P-pladser, lufthavne og andre vitale anlæg. Desuden bidrager Hjemmeværnet med transport af VIP's og Politienheder. Selvom Hjemmeværnet ikke kommer til at bære våben, er problemstillingen åbenlys. Ved COP15 skal de frivillige varetage myndighedsopgaver, der ikke er beregnet til det frivillige engagement, der bygger på helt andre værdier end autoritet, lov og orden. 10 Oktober 2009

11 Det frivillges samfundspotentiale Innovation De frivillige vil typisk være nytænkende, fleksible og risikovillige. I modsætning til de ansatte i den offentlige sektor tager frivillige udgangspunkt i et konkret problem og formulerer derfor mere skræddersyede løsninger. Derfor ligger potentialet i det frivillige også i, at de er mere fleksible, hurtigt reagerende og relativt ubegrænsede af bureaukratiske arbejdsgange og vanetænkning. Generelt vil frivillige have større drive, kreativitet og mod i deres formulering af nye løsninger. Gensidighed De frivillige skaber sociale fællesskaber. I det frivillige mødes den frivillige, brugeren og den pårørende som de er uden at skulle indgå i et professionelt eller prædefineret forhold til andre mennesker. Man mødes i øjen-højde på egne vilkår og ud fra egne forudsætninger, uanset økonomisk, udannelsesmæssigt eller etnisk tilhørsforhold. Man mødes om den fælles interesse og om ønsket om at gøre en forskel. Denne Gemeinschaft-relation er en af det frivilliges helt store potentialer specielt i forhold til stigmatiserede grupper i samfundet, som føler sig umynddiggjort af det offentlige. Mere bredt er det de uformelle, sociale relationer, som frivillighed repræsenterer, der er med til at nedbryde ellers lukkede sociale cirkler og derved styrke sammenhængskraften i samfundet. Det frivilliges rolle i samspillet med staten En satsning på det frivilliges potentiale kan tilføje samfundet noget helt unikt. Men kun hvis den frivillige sektor aldrig bliver en undskyldning for at skære ned eller reducere den offentlige velfærd, sådan som det bl.a. har været kongstanken i VKregeringens stort opslåede satsning på det personlige ansvar. De frivillige hverken kan eller må være en erstatning for de professionelle medarbejdere i den offentlige sektor. Lige så lidt er det meningen, at de frivillige skal overtage alle spændende og motiverende opgaver fra de professionelle og blot efterlade dem med rutinemæssige og administrative opgaver. De frivillige skal bruges der, hvor de kan supplere, understøtte og udvikle løsningen af konkrete opgaver. Det betyder, at de frivillige skal arbejde ud fra deres egne præmisser og udnytte deres egne styrker, hvilket netop adskiller dem fra velfærdsstatens professionelle frontmedarbejdere. Derfor skal det også fortsat være velfærdsstaten og myndighederne, der har ansvaret for at sikre en lige og retfærdig adgang til offentlige ydelser for alle danskere. De frivillige skal ikke pådrages officielle myndighedsopgaver og ansvarsområder, som tidligere har ligget i det offentlige sektor. De frivillige skal endvidere respekteres for deres meritter. De skal ses som et positivt supplement, når de indgår samarbejde med det offentlige frem for at blive anset for uproffessionelle amatører. Det er 72 procent af danskerne enige eller delvist enige i. Den frivillige sektor må aldrig bliver en undskyldning for at skære ned eller reducere den offentlige velfærd. De frivilige skal ses som et positive supplement til det offentlige - det er 72 procent af danskerne enige i. Oktober

12 Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Empirien - danskerne ønsker og vil det frivillige I sammenligning med andre lande bliver det hurtigt tydeligt, at hverken niveauet af det frivillige engagement eller fordelingen mellem de forskellige områder på nogen måde er givet. Danmark har et levende civilsamfund med masser af frivillige. Forskellige undersøgelser viser, at mellem en tredjedel og halvdelen af alle danskere deltager i frivilligt arbejde. Omkring to tredjedele af alle frivillige er aktive inden for den brede frivillighed, dvs. inden for idræts-, fritids- og lokal- og boligområdet, mens kun omkring 1 ud af 10 er frivillige inden for det sociale område 2. I sammenligning med andre lande står det dog hurtigt klart, at hverken niveauet af det frivillige engagement eller fordelingen mellem de forskellige områder er givet på forhånd. I Sverige har de f.eks. over dobbelt så mange, der laver frivilligt, ulønnet arbejde, som vi har i Danmark, mens den procentvise fordeling imellem de forskellige frivillighedsområder ser helt anderledes ud i fx Storbrittanien. Derudover er der meget, der tyder på, at vi i Danmark har oplevet en omfattende stigning i det frivillige engagement. Halvdelen af alle de frivillige foreninger i Danmark figur 2: Vi skal have mere frivilligt arbejde i danmark, fordi % De løser vigtige samfundsopgaver De kan løse nogle opgaver bedre end det offentlige og det private Vigtigt, at den enkelte tager ansvar for det samfund hun/han lever i De kan tilbyde en menneske-til-menneske relation som professionelle ikke kan Helt enig og delvis enig (5-7) Hverken eller (4) og Ved ikke Helt uenig og delvis uenig (1-3) Note: Svarene er afgivet på en skala fra 1-7, hvor 7 er "helt enig", 4 "hverken eller" og 1 "helt uenig". Kilde: Interresearch 2) Tabel 3.1, Frivillighedsundersøgelsen (2006) 12 Oktober 2009

13 Empirien - danskerne ønsker og vil det frivillige i dag er således oprettet siden 1975, hver fjerde siden , og sammenlignelige undersøgelser fra 1990 og 1999 viser, at det frivillige engagement er steget med op til 12 procent i denne periode 4. Alt dette taget i betraktning, er det stadig sigende, at Sverige kan have over dobbelt så meget frivilligt, ulønnet arbejde som Danmark. Derfor er det væsentligt rent empirisk at få afdækket danskernes holdning og vilje til mere frivillighed. Danskerne ønsker mere frivillighed Cevea har i forbindelse med denne rapport fået foretaget en omfattende dataindsamling. Analyseinstituttet Interresearch har i løbet af september indsamlet data fra respondenter, som har svaret på mere end 50 spørgsmål om frivillighed. Fra denne helt nye undersøgelse det tydeligt, at holdningen blandt danskerne entydig er for, at de frivillige skal spille en større rolle i samfundet. Figur 2 viser simpelthen, at 61 procent mener, der skal være flere frivillige, fordi de varetager vigtige samfundsopgaver. Derudover mener et lige så klart flertal af danskerne - 62 procent - at der skal være flere frivillige, fordi de kan bidrage med kvaliteter, det offentlige og private ikke kan mønstre, når det drejer sig om at varetage visse opgaver. Disse opgaver ville ifølge danskerne rent faktisk være varetaget bedre i frivilligt regi. Hele 58 procent giver endvidere udtryk for, at de frivillige helt konkret har en anden omgangsform med de mennesker de møder, end professionelle, idet de kan tilbyde en anden menneske-til-menneske relation. Sidst men ikke mindst mener danskerne også, at der skal være mere frivillighed, fordi det er vigtigt, at den enkelte tager ansvar for det samfund hun/han lever i. 62 procent er således enige eller delvist enige i, at dette "personlige sociale ansvar" er vigtigt, og at det i større grad bør komme til udtryk via frivillighed. Sociale normer og interessen driver værket Tendensen går altså én vej og der er bred opbakning i befolkningen til det frivillige arbejde. Det er også klart, hvad der får folk til at deltage i frivilligt arbejde. De to forhold, der står frem klart og tydeligt, som de mest afgørende, idet henholdsvis 46 og 44 procent af de frivillige, giver udtryk for, at de begyndte fordi de blev opfordret og/ eller fordi de fulgte en interesse ind i det frivillige arbejde, jf. Figur 3. Blandt de idrætsfrivillige er det specielt interessen for den lokale forening, der står stærkt. Det kan f.eks. ses ved, at 44 procent af de frivillige i idrætsforeninger giver udtryk for, at de laver frivilligt arbejde, fordi de gerne vil styrke den forening de dyrker sport i (ikke vist i figur). Grundlæggende afhænger det af de sociale forventninger, hvorvidt borgeren bør indgå i frivilligt arbejde, nærmere end det afhænger af objektive, muliggørende forhold såsom mængden af f.eks. fritid. Således viser internationale undersøgelser, at det er karriereforældre med små børn, der laver mest frivilligt arbejde med andre ord, det er dem, der har mindst tid til overs, der bruger aller mest tid på frivilligt arbejde. Derimod er der en tæt sammenhæng mellem social status og deltagelse i frivilligt arbejde. Dette forhold bekræftes ved, at kun 9 procent af de frivillige mener deres overskud af tid i hverdagen gjorde udslaget, da de begyndte med deres det frivillige engament. 3) Tabel 4.2, Frivillighedsundersøgelsen (2006) 4) Se Center for Frivilligt Socialt Arbejdes opgørelse her: Oktober

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund

foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes betydning for unges liv og det danske samfund foreninger for fremtiden Forskere og foreningsaktive om ungdomsorganisationernes

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard

Nordisk Lys. Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden. Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden Af Henrik Holt Larsen og Ulla Bruun de Neergaard Nordisk Lys: Et forprojekt om nordisk ledelse og ledelse i Norden foranalyse og kvalitativ

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere