Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi for Køge bymidte"

Transkript

1 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012

2 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet Køge Tlf

3 Behovet for en parkeringsstrategi Stationsområdet og Søndre Havn skal byomdannes Køge Kommune ønsker at udvikle og styrke bymidten som regionalt center, bl.a. ved at give mulighed for et nyt butiksområde ved stationen, flere stationsnære arbejdspladser og flere boliger i de centrale byområder. Disse initiativer skal i løbet af de kommende 20 til 30 år fremme en byomdannelse af stationsområdet og Søndre Havn fra det eksisterende erhverv til en helt ny bydel med boliger, kontor- og serviceerhverv og kulturelle aktiviteter. Det vil betyde en større efterspørgsel på parkeringen - både i byområdet og omkring stationen. Byggeplanerne vil bl.a. omfatte arealer, der i dag benyttes til offentligt tilgængelige P-pladser, hvoraf halvdelen benyttes af pendlere. Sideløbende forventes jernbanen København- Ringsted åbnet i 2018, og der vil blive etableret to nye stationer ved Køge Nord, dels til regionaltog, dels til S-tog. Den nye jernbane vil medføre betydeligt hurtigere forbindelse mellem Køge og København, men vil også få betydning for pendlere fra Sydsjælland og Stevns. Ikke mindst fordi togstrækningen Lille Syd bliver forøget med direkte forbindelse fra Næstved til København over Køge. Disse store tiltag har gjort det nødvendigt at udarbejde en parkeringsstrategi, som skal danne grundlag for reguleringen af trafikken og bidrage til en levende og dynamisk bymidte, samtidig med at den skal danne grundlag for forbedrede forhold for pendlere. P-forholdene ændres i bymidten Hele det kommende byomdannelsessområde ligger stationsnært. Derfor peger strategien på en lavere P-norm end den gældende for boliger og erhverv, dels for at tilskynde til at benytte kollektiv trafik, dels for at drage fordel af den dobbeltudnyttelse, der erfaringsmæssigt er i blandede byområder. En lavere P-norm vil afspejle sig i et reduceret behov for udlæg af nye P-pladser og dermed frigive arealer til andre anvendelser, primært til gode opholdsarealer og til større tæthed i bebyggelsen. Som følge af nedlæggelse af et stort antal offentligt tilgængelige P-pladser, er det nødvendigt at finde erstatningspladser for disse. Derfor indeholder strategien forslag til placering af nye P-arealer, samtidig med at konsekvenserne af indførelse af betalingsparkering og et dertil knyttet koordineret henvisningssystem inddrages. Nogle af byens offentligt tilgængelige P-pladser er betalt af kommunens P-fond. Da der ikke i de kommende år vil være mulighed for etablering af nye fonds-p-pladser, stilles P-fonden i bero. De pladser fonden har betalt, og som overtages af Køge Kyst, vi blive erstattet i fuldt omfang som offentligt tilgængelige, gratis P-pladser. Parkeringsstrategien omfatter endvidere P- forholdene ved Ølby Station, der sammen med den kommende Køge Nord-station og forbedrede forhold ved stationer syd for Køge, fx Herfølge og Tureby skal erstatte en væsentlig del af pendlerparkeringen ved Køge Station. Endelig omfatter strategien de fremtidige forhold for cykelparkeringen med fokus på sikring af gode og trygge forhold. Parkeringsstrategien tager udgangspunkt i de principper, som er vedtaget af byrådet herunder beslutningen om, at der skal indføres betalingsparkering på eksisterende og kommende parkeringsanlæg i bymidten. Betalingsordningen skal træde i kraft i forbindelse med åbningen af de første, nye P-anlæg i stationsområdet. Byrådet har besluttet at P-strategien skal udstikke retningslinjer og løsninger for kommunen og kommende bygherrer, både på kort og lang sigt og samtidig give mulighed for flexibilitet, så der til enhver tid kan findes den mest optimale løsning. 3

4 Collstropgrunden Stationsområdet Søndre Havn Ny strandø Køge Kyst områderne. Den kommende byudvikling af stationsområdet og Søndre Havn gennemføres af arealselskabet Køge Kyst P/S, på baggrund af en partnerskabsaftale mellem Køge Kommune og Realdania By. Aftalen medfører, at Køge Byråd er ansvarlige for at området udvikles i overensstemmelse med en række fælles mål. Med tiden vil området komme til at indeholde ca boliger, m2 erhverv og ca m2 butikker, som vil komme til at ligge i et område, hvor den sociale bæredygtighed og let adgang til kvalitetsfulde udearealer vil blive højt prioriteret. Byudviklingen skal foregå i løbet af de næste 20 år eller mere, og vil bl.a. medføre store, infrastrukturelle ændringer i byen. I aftalen om Køge Kyst indgår, at der indføres betalingsparkering, dels for bedre at kunne regulere parkeringen, dels for at gøre det økonomisk muligt at drive de mange nye P-pladser i konstruktion, som det er forudsat i byudviklingsplanerne for Køge Kyst. 4

5 Parkeringsstrategien er ændret efter høringsperioden I efteråret 2010 sendte Byrådet et forslag til en ny parkeringsstrategi i offentlig høring. Det skete som led i den forudgående høring af et kommuneplantillæg for Køge Kyst og bymidten. Efter høringsperiodens udløb er de indkomne bemærkninger blevet forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en beslutning om indholdet af den endelige parkeringsstrategi. De ændringer, der er foretaget i forhold til det offentliggjorte forslag, drejer sig primært om placeringen af de nye anlæg til erstatningsparkering. Oprindelig blev hovedparten af de nye pladser foreslået placeret i Sandmarksskoven, umiddelbart syd for Kongsberg Allé. Teknik- og Miljøudvalget har på baggrund af de indkomne bemærkninger besluttet at finde alternative placeringer til denne lokalitet. Samtidig har der vist sig nye muligheder, som ikke var til stede på tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. Det har medført, at erstatningspladserne kan lokaliseres flere steder i og omkring bymidten. Disse placeringer redegøres der for i et senere afsnit. Parkeringsstrategiens hovedpunkter Strategiens målsætninger er samlet inden for følgende hovedpunkter: der indføres betalingsparkering i den centrale bymidte der indføres koordineret henvisningssystem der sigtes på fælles regler for offentlige og private P-pladser med offentlig adgang der etableres tidsrestriktioner i boligområderne nord og syd for bymidten P-normen sænkes for bolig og erhverv, men ikke for butikker alle pladser som overtages af Køge Kyst erstattes 1:1 erstatningspladser til pendlere placeres primært ved den nye station ved Køge Nord eller ved en sta tion tættere på egen bolig erstatningspladser til parkanter med mål i bymidten placeres primært i området ved Kongsberg Allé, i området syd for Collstropgrunden samt ved andre lokaliteter tæt på bymidten mulighed for supplerende P-pladser i konstruktion (P-kældre eller P-huse) P-fonden stilles i bero der arbejdes forsat for gode forhold for cykelparkering 5

6 6

7 Virkemidler og politiske målsætninger Politiske målsætninger om parkering i Køge bymidte og Køge Kyst Byrådet besluttede i oktober 2007 de helt overordnede principper for parkeringsstrategien. De vigtigste elementer er: parkeringen vest for jernbanen skal primært betjene detailhandlen, mens langtidsparkering, rådhusparkering og pendlerparkering skal placeres øst for jernbanen parkeringsudbudet og -tidsbegrænsningen skal afstemmes nøje, så P-arealerne udnyttes optimalt der skal indføres et koordineret henvisningssystem, der leder biltrafikken hurtigt og effektivt frem til ledige P-pladser nye centrale P-pladser skal overvejende etableres i konstruktion (P-huse eller P-kældre) hensynet til fredeliggørelse skal afvejes med god tilgængelighed til butikker og andre byfunktioner i bymidten og med de økonomiske hensyn. P-analyse I forbindelse med byrådets beslutning om at udarbejde en parkeringsstrategi blev der gennemført en parkeringsanalyse i efteråret 2009 for at finde ud af, hvem der bruger P-pladserne, hvornår pladserne er i brug, hvor længe der parkeres, og hvor svært det er at finde en P-plads i Køge by. Overordnet set viste analysen, at der er rimelige p- forhold i Køge by. På hverdage er der ledige pladser, både på kort- og langstidspladserne, mens der er større efterspørgsel på pladserne lørdag formiddag. Kombinationen af tidsbegrænsning på typisk 2-3 timer i dagtimeren og af langtidspladser ser ud til at fungere godt. Kunderne bruger de velplacerede korttidspladser tæt på handlen, og bruger typisk under 2 minutter på at lede efter en P-plads. Pendlerne holder på langtidspladserne i udkanten af bymidten i lidt længere gåafstand af deres endemål. Beboerne i bymidten syntes at have svært ved at finde P-pladser. Der er kun få P-anlæg hvor beboerlicensen gælder. Det betyder at beboerne bruger længere tid på at finde en P-plads (25% har angivet at de bruger mere en 15 minutter på det). 7

8 Politiske målsætninger om den fysiske planlægning Parallelt med byrådets overordnede principbeslutninger findes der i kommuneplanen en række bypolitiske mål, der spiller ind ved udformningen af parkeringsstrategien. Det gælder fx det overordnede mål, at arealplanlægningen skal afspejle det generelle ønske om bæredygtighed både miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. De primære målsætninger, der har betydning for udformningen af P-strategien, er vist herunder sammen med strategien for opnåelse af det enkelte mål. Mål Strategi Stationsnær byudvikling og sammenhængende, pålideligt, kollektivt transportsystem I det ligger ønsket om at mindske (bil)pendlertrafikken gennem stationsnær lokalisering af virksomheder og boliger. I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind ved fastsættelse af P-normer i de stationsnære områder, cykelparkering og de P-muligheder, bilpendlerne tilbydes i byen. Byfortætning og byomdannelse I det ligger ønsket om at samle flere byfunktioner i den eksisterede by, hvilket vil medføre en større efterspørgsel på P-pladserne. I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind bl.a. ved fastsættelse af P-normer samt ved at etablere korodineret henvisningssystem i bymidten og i de byomdannede områder. Sikring af historiske værdier I det ligger ønsket om at bevare bymidtens særpræg og bystruktur. I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind ved indpasning af evt. nye P-huse i bymidten samt ved fredeliggørelse af pladser og byrum. Sundhed I det ligger ønsket om at skabe bedre muligheder for aktiv transport, blandt andet ved at gøre det nemmere at vælge cyklen frem for bilen. I forhold til P-strategien vil dette mål spille ind ved placering og udformning af cykelparkering. 8

9 Parkeringspolitikken som redskab i trafikplanlægningen Placeringen og typen af parkeringsanlæg er i høj grad styrende for biltrafikken. En parkeringsstrategi er derfor et vigtigt planlægningsværktøj i arbejdet med at sikre en attraktiv og tilgængelig bymidte. Grundlæggende kan parkeringsproblemer løses på tre måder: Ved at etablere flere pladser, ved at udnytte de eksisterende pladser bedre, ved at mindske behovet for parkering bl.a. ved at tilbyde alternativer eller ved en kombination af disse tre elementer. Til de forskellige metoder kan man anvende forskellige typer af virkemidler for at regulere parkeringen: Placering af parkeringspladserne er væsentlig for, hvor meget de bruges og af hvem. En samling af parkeringspladser i større anlæg kan begrænse trafikbelastningen i byen og give et mere overskueligt parkeringssystem, hvilket også er en fordel i forhold til skiltning og parkeringshenvisning. Kantstensparkering og små, svært tilgængelige P-anlæg kan med fordel nedlægges, da de giver meget parkeringssøgende trafik. I Køge er de fleste P-pladser samlet i større eller mindre anlæg med meget få P-pladser langs kantsten. Ud fra et byæstetisk og lokalmiljømæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt at fastholde denne struktur. Større pladser giver mindre søgetrafik særligt hvis der etableres P-henvisningssystemer. Ved at indføre betaling på de centrale P-anlæg, sikrer man at kunder til byens butikker prioriteres. Tidsbegrænsninger er den mest anvendte form for regulering af parkering. Fordelingen på kort- og langtidsparkering styrer hvilke grupper, der benytter pladsen. En omdannelse fra langtids- til korttidspladser vil begrænse pendlernes brug af pladserne og give plads til ærinde- og kundeparkering. Dette vil dog samtidig give en større trafikbelastning i området, da der vil være en større udskiftning på pladserne. Langtidsparkering rettet mod pendlere kan med fordel placeres i større anlæg i periferien af bymidten og i forbindelse med Parker og Rejs anlæg ved stationerne. Køge har i dag differentierede tidsrestriktioner på parkeringen noget der kan være vanskeligt at overskue for byens kunder. Betalingsparkering vil være en fordel, da det vil blive lettere at finde en P-plads, især hvis det kombineres med koordineret henvisningssystem. Betalings- og stramme tidsrestriktioner i og omkring bymidten vil påvirke Parker og Rejs parkanterne ved Køge Station. I forbindelse med anlæg af station ved Køge Nord, kan antallet af Parker og Rejs pladser ved Køge Station begrænses. Betalingsparkering anvendes hvor det er ønsket at styre efterspørgslen efter parkering eller begrænse den tid, den enkelte bilist benytter pladsen. Parkeringsafgifter 9

10 kan få bilister til at vælge bilen fra og benytte kollektiv trafik eller gang/cykel. Men høje afgifter kan også betyde, at kunderne søger andre sted hen, hvor parkeringen er gratis. Fastlæggelse af afgiftsniveauet må derfor altid afspejle de lokale forhold. Indførelse af betalingsparkering kan medføre, at opholdstiden på den enkelte P-plads forlænges i forhold til en eksisterende to-timers begrænsning. Derved reduceres udbuddet af P- pladser. Indførelse af henvisningssystem kan til en vis grad kompensere for dette. På særligt efterspurgte P-pladser i bymidten, kan betalingsparkering kombineres med tidsbegrænsning for at undgå uhensigtsmæssig P-søgning. Køge har ikke i dag ikke betalingsparkering på de offentlige P-pladser. Betalingsparkering vil betyde, at pladserne frigøres til byens kunder, men også at trafikken i bymidten vil stige, da langtidsparkering erstattes af parkanter med kortere ophold. Koordineret henvisning til parkeringspladser kan begrænse den parkeringssøgende trafik ved at gøre det let for trafikanterne at finde frem til en ledig parkeringsplads. Parkeringshenvisningen kan være dynamisk, så der udover selve vejvisningen er en angivelse af hvor, der aktuelt er ledige parkeringspladser. Et dynamisk parkeringshenvisningssystem giver mulighed for en bedre udnyttelse af P-anlæggene, men forudsætter at parkeringsanlæggene er af en vis størrelse. Køge har den fordel, at de fleste P-pladser i bymidten allerede i dag er samlet i større og mindre pladser. Det gør det enkelt og rationelt at etablere P-henvisning. P-henvisningssystemer vil i et vist omfang mindske effekten af den øgede trafik som følge af større udskiftning på P-pladserne ved ændring fra langtidsparkering til korttidsparkering, samtidig med at P-pladserne kan udnyttes bedre. Parkeringsnormer fastlægger hvor mange parkeringspladser, der skal være i et givet område afhængig af områdets udnyttelse og byfunktioner. Normalt er der tale om minimumsnormer, som en bygherre skal opfylde for at sikre, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området. Maksimumsnormer, hvor der sættes et loft over antallet af parkeringspladser, er ved at vinde indpas i parkeringsstrategier i ind- og udland, da det er et effektivt middel til at påvirke pendlernes valg af transportmiddel. Samtidig begrænses arealudlægget til detnødvendige og arealerne kan i stedet frigives til byggeri eller grønne arealer. For at understøtte den kollektive trafik kan der i områder som ligger stationsnært, fastsættes en lavere minimums-p-norm end i de øvrige byområder. Køge har hidtil fastlagt ét sæt P-normer for de centrale byområder, uden hensyn til stationsnærhed. En justering af P-normerne for ny- og ombyggerier i umiddelbar nærhed af stationen, således at P-normerne sættes lavere, vil være helt i tråd med praksis i andre større byer i hovedstadsområdet, og indgår i strategien. I strategien indgår ikke maksimumnormer, idet det er vurderet, at bystrukturen udgør den nødvendige begrænsning for etablering af flere P- pladser end påkrævet. 10

11 P-strategiens konkrete anbefalinger Nye parkeringsanlæg Byrådet ønsker at de 1256 P-pladser, som Køge Kyst overtager ved den kommende byudvikling, erstattes 1:1 ved anlæg af nye P-pladser. Den kapacitets-rummelighed, som blev påvist ved parkeringsanalysen i efteråret 2009, bliver dermed videreført, og erstatningsparkeringen berøres ikke af en ny og lavere P-norm for bymidten eller af muligheden for dobbeltudnyttelse. Til de 1256 P-pladser som erstattes kan evt. lægges 35 P-pladser, som kan flyttes fra torvet som led i omlægningen af dette, samt 7 P-pladser, som P-fonden har modtaget betaling for men endnu ikke etableret. Samlet set drejer det sig derfor om ca P-pladser, som skal erstattes. På baggrund af analysen fra 2009, er det vurderet at ca. 600 af parkanterne på de P-pladser, som overtages af Køge Kyst, benyttes af pendlere, som tager videre med toget. Disse pladser vil blive erstattet gennem et løbende samarbejde med DSB, Køge Kyst og Køge Kommune, hvor pendlere søges henvist til pladser ved andre stationer, ikke mindst Køge Nord og til erstatningspladser ved Værftsvej. Min. 400 pendler-parkeringspladser etableres ved Køge Nord Ca. 200 pendler parkeringspladser etableres ved Værftsvej Min. 140 off. parkeringspladser etableres syd for Collstrop-grunden, heraf 65 P-pladser knyttet til rådhuset 200 off. parkeringspladser etableres ved Kongsberg Allé Min 360 P-pladser etableres på forskellige lokaliteter, som vist på kortet s. 12. Der er i den centrale del af Køge by flere muligheder for at etablere supplerende parkering. Byrådet vil blandt andet arbejde videre med at undersøge muligheden for underjordisk parkering i området umiddelbart syd for rådhuset, herunder muligheden for at etablere direkte adgang til torvet. Det er en del af strategien, at antallet af parkeringspladser i bymidten, herunder også arealer øst for banen, fremover kan øges yderligere ved opførelse af P-huse, når behovet er til stede. Ligeledes vil byrådet fortsat se på etablering af offentlige parkeringspladser, når muligheden opstår. De øvrige 700 parkanter har mål i Køge by, heraf ansatte knyttet til rådhuset. Disse henvises til nye, offentlige P-pladser - i bymidten eller nær ved - som etableres som terrænparkering, primært ved Kongsberg Allé, på et areal syd for Collstropgrunden (hvor de 65 P-pladser knyttet til rådhuset kan indarbejdes), samt ved den tidligere handelsskole på Pedersvej. Endelig frigives der et større areal, når vandværket ved Sdr. Allé nedlægges. Dette areal kan med fordel anvendes til parkering. En del af arealet syd for Collstrop-grunden anvendes i dag til lastbilparkering. I samarbejde med Køge Havn vil denne søges placeret andet steds, fx ved Værftsvej. Sammenfattende bliver fordelingen af de pladser, som erstattes, således: Som supplement ved særlige lejligheder kan der evt. træffes aftale om at benytte enkelte private P-pladser og anlæg. Det er også en del af målsætningen, at visse P- anlæg, som primært anvendes i spidsbelastningsperioderne, kan bruges på en anden måde, fx til rekreative formål, på andre tidspunkter. I takt med at der opføres nye byggerier i udviklingsområdet, vil bygherre etablere nye P-pladser, i overensstemmelse med P-normen. Pladserne vil primært blive etableret i konstruktion. En væsentlig del vil blive tilgængelige for alle, da de vil blive knyttet til den kommende detailhandel i området. Sammenlagt forventes de nye byggerier i byudviklingsområdet at udløse ca nye P-pladser. 11

12 Kvickly ( i konstruktion) 7. Posthuset ( på terræn/konkstruk tion) 2. Torvet /syd for rådhuset (Min. 175 i kælder) 8. Handelsskolen ( på terræn/kon struktion) 3. P-plads ved Blegdammen, Sdr. Allé 2, Blegdammen 3 og vandværket ( på terræn/konstruktion) 4. Kongsberg Allé (200 på terræn) 5. Politistationen ( på terræn/konstruktion) 6. Blegdammen 29 og krematoriet ( på terræn) 9. Lovparken ved Frændehus (60 i kælder) 10. Bjerggade (100 i konstruktion) 11. Syd for Collstrop ( på terræn/konstruktion) 12 Ved Værftsvej (200 på terræn) 12

13 Betalingsparkering og koordineret henvisningssystem Byrådet har besluttet at indføre betalingsparkering og koordineret henvisningssystem i bymidten for at øge parkeringskapaciteten og for bedre at kunne regulere parkeringen i bymidten i fremtiden. Erfaringer viser at der ved at etablere betalingsparkering i kombination med koordineret henvisningssystem, kan opnås en bedre udnyttelse af de tilgængelige P-pladser. Samtidig vil en del pendlere for at undgå afgiften søge andre løsninger og for eksempel benytte kollektiv trafik i stedet for bil. Dermed kan bymidtens P-pladser i højere grad bliver til gavn for kunder og besøgende. Indførelse af betalingsparkering er en anledning til at forenkle reglerne og tidsrestriktionerne. Samtidig er det et incitament til private aktører til at opføre og drive P-anlæg til gavn for hele bymidten. Betalingsparkeringen vil som minimum omfatte bymidtens ca. 500 eksisterende, offentlige P- pladser, som ligger uden for området ejet af Køge Kyst. Pladserne er samlet i 5 større anlæg, i enkelte mindre anlæg og langs kantsten i bymidten. Med tiden vil nogle af de nyetablerede, centrale pladser i bymidten også komme til at indgå. Byrådet vil gå i dialog med private ejere og aktører med henblik på at aftale fælles principper for betalingsparkeringen, henvisningssystemer og tidsrestriktioner. Dette vil blive relevant ved større, private anlæg i konstruktion som allerede er, eller vil blive offentligt tilgængelige. Det er vurderet, at der i dag er mellem 300 og 500 private P-pladser, som vil kunne omfattes af betalingsparkering. (De ca. 160 P-pladser i P- kælderen under Torvebyen med offentlig adgang er allerede i dag omfattet af betalingsparkering.) 13

14 Zoneafgrænsning for P-afgift Som følge af indførelse af betalingsparkering i bymidten ønsker byrådet, at der suppleres med en bufferzone, med tidsbegrænsning i de omkringliggende boligområder. Principperne i den geografiske opdeling er: Zone 1 Det centrale byområde vil blive omfattet af betalingsparkering, som udgangspunkt i butikkernes åbningstider. Det er her hovedparten af byens butikker og andre offentlige faciliteter ligger. Og her findes gode og velbeliggende P-anlæg. Beboere med bopæl indenfor betalingszonen skal fortsat tilbydes at købe beboerlicens, da udbuddet af privat parkering er begrænset. Der vil fortsat være behov for en del langtidsparkering til bilister, der skal videre med toget fra Køge station. Dette behov søges imødekommet ved Værftsvej. Zone 2 I de omkringliggende boligområder nord og syd for den centrale bymidte arbejdes der med tidsbegrænsning på vejarealerne for at skabe en bufferzone, der forhindrer de omkringliggende boligområder i at bilve brugt af parkanter med ærinde i bymidten og af pendlere. I denne zone vil der blive mulighed for at købe beboer- og erhvervslicenser til et specifikt geografisk område. Byrådet vil på et senere tidspunkt drøfte principperne for de forskellige former for licenser, herunder principper for beboer- og pendlerlicens. Ringvejen K Blegdammen Tøxensvej Nørre Boulevard Fændediget Niels Juelsgade Østre Banevej Værftsvej Ringvejen Kongsberg Allé Søndre Allé Toldbodvej Søndre Viaduktvej Betalingszone, zone 1. Strandvejen Bufferzone m. tidsbegrænsning, zone 2. 14

15 Parkeringsnormer for nybyggeri og ændret anvendelse Byrådet ønsker at justere P-normerne for nybyggeri og ændret anvendelse i bymidten, således at P-normerne for boliger og erhverv sænkes for at tilpasse den reelle efterspørgsel. Dermed vil P-normerne afspejle den lette tilgængelighed til offentlig transport og den dobbeltudnyttelse, der erfaringsmæssigt vil ske, samtidig med at det areal, der udlægges til parkering begrænses. De normer der anbefales, er minimumsnormer og er i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger. For detailhandelen, herunder dagligvarehandelen, fastholdes den nuværende P-norm, som fastsat i Kommuneplan , da det er vurderet, at nærheden til offentlig trafik og dobbeltudnyttelse ikke vil give anledning til sænkning af P-normen for disse anvendelser. Den nye P-norm vil komme til at gælde i hele det kommende byudviklingsområde for Køge Kyst og i den centrale del af Køge bymidte, som vist på kortet. Ny P-norm for bymidten og Køge Kyst: Tæt-lav og etageboliger: 0,75 P-plads pr. bolig Kontor- og serviceerhverv: 1 P-plads pr. 75 m 2 Detailhandel: 1 P-plads pr. 40 m 2 Dagligvarer over m 2 : 1 P-plads pr. 20 m 2 Kulturelle formål: 1 P-plads pr. 100 m 2 Dobbeltudnyttelse Ifølge Vejdirektoratets parkeringsanalyse fra 2009 og erfaringstal fra Ørestad og Århus Havn kan dobbeltudnyttelse mellem bolig og erhverv reducere det samlede behov for P-pladser med op til 30 %. For Køge Kyst vil en reduktion på 15 % være realistisk. Stationsnær lokalisering Bymidten og Køge Kyst ligger inden for en radius af 1200 meter fra Køge station. Det vil derfor være i overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007 at sænke P-normen for boliger og erhverv pga. muligheden for pendling via stationen. Observationer Vejdirektoratets generelle observationer af byers parkeringsbehov begrunder uafhængigt af andre forhold som dobbeltudnyttelse og stationsnærhed - en markant nedsættelse af normen for boliger og en mindre nedsættelse for kontorog serviceerhverv, men ikke for butikker. 15

16 Parker og Rejs anlæg Parker og Rejs dækker begrebet at kombinere bil og kollektiv trafik. Bilen bruges på den del af rejsen, hvor bilen er mest hensigtsmæssig, og hvor der er størst brug for den fleksibilitet bilen giver. Derefter parkeres bilen, og der skiftes til bus eller tog, der bringer den rejsende hurtigt frem til målet uden bekymringer om bilkøer og problemer med at finde P-plads til bilen. Ved at kombinere bilens fleksibilitet med den kollektive transports evne til effektiv og miljøvenlig transport af mange rejsende, forbedres det samlede transportsystems effektivitet til gavn for både den enkelte rejsende og samfundet som helhed. Det er derfor væsentligt, at der i takt med at Køge Kyst nedlægger pendlerparkeringspladserne på Collstropgrunden tilvejebringes erstatningspladser med tilsvarende stationsnær beliggenhed. De to store Parker og Rejs pladser i Køge Kommune ved Køge og Ølby stationer har tilsammen cirka pladser. Den stigende trængsel på vejene og parkeringsproblemer i de tætte byområder, specielt i det indre København, forventes at øge behovet for Parker og Rejs i de kommende år. I forbindelse med udbygningen af København- Ringsted jernbanen er det forventningen, at der etableres et større Parker og Rejs anlæg ved Køge Nord Station. Der anlægges i den forbindelse nye motorvejsramper, som bl.a. sikrer at der bliver nem og direkte adgang til anlægget. eller Ølby Station eller vælge en station på strækningen Østbanen eller Lille Syd, tættere på egen bolig. Gode P-forhold for cyklister Hvis persontrafikken skal udvikles i en bæredygtig retning, skal der være et reelt alternativ til privatbilismen. Derfor skal relativt lave P-normer og andre reguleringer, som begrænser trafikbelastningen i bymidten, herunder fx tidsbegrænsning og betalingsparkering, følges op af gode muligheder for alternative transportformer. Byrådet ønsker at fremme brugen af cyklen og har derfor fokus på gode forhold for cykelparkeringen ved stationerne, ved kommende byggerier og ved relevante destinationer i bymidten. Siden vedtagelsen af Køge Kommunes Trafik og Miljøplan 2008, hvor cykelparkeringen var et vigtigt indsatsområde, er der sket væsentlige forbedringer af forholdene både ved Køge og Ølby Station. Således er antallet af cykelstativer væsentligt øget, der er etableret overdækkede cykelstativer og områderne er omfattende renoveret med bl.a. bedre belysning og muligheder for at fastlåse cyklen. I den fremtidige byudvikling i og omkring bymidten vil Køge Kommune i samarbejde med Køge Kyst og andre relevante aktører, sikre at der fortsat tilbydes gode forhold for cyklisterne. Køge Kommune og Køge Kyst har etableret et løbende samarbejde om løsning af pendlerparkeringen i takt med at Køge Kyst udbygges. I dette samarbejde vil muligheden for pendlerparkering ved stationer syd for Køge, ved Værftsvej og ved Køge Nord indgå. Et relativt lavt antal P-pladser ved Køge Station vil tilskynde flere pendlere til at køre til Køge Nord 16

17 Tidsplan for realisering af P-strategien Det er et mål at realiseringen af parkeringsstrategien skal gennemføres inden for det til enhver tid gældende budget for Køge Kommune. Der er i det vedtagne budget for 2011 afsat 7 mio. kr årligt til parkering i perioden fra 2012 til Et andet mål er at Køge Kommune skal etablere erstatningspladserne i bymidten, før pladserne nedlægges i Køge Kyst-projektet, således at der i hele anlægsfasen opretholdes et parkeringsoverskud i Køge bymidte, som vist på principdiagrammet nederst på siden. En udbygningsplan kunne eksempelvis se således ud: off. tilgængelige P-pladser ved Torvebyen 30 P-pladser ved Blegdammen 3 50 P-pladser ved handelsskolen P-pladser ved handelsskolen 30 P-pladser ved Sdr. Allé 2 40 P-pladser ved Kongsberg Allé Nye cykel P-pladser, bl.a. ved stationerne ( ) P-pladser ved Kongsberg Allé P-pladser ved posthuset 30 P-pladser ved vandværket P-pladser ved vandværket Etablering af nye lastbilsparkeringsmuligheder ( ) 140 P-pladser syd for Collstropgrunden ( ) 400 pendler P-pladser ved Køge Nord ( ) 200 pendler P-pladser ved Værftsvej 2017 Min. 175 P-pladser under Torvet/på et areal syd for rådhuset (Svogers gård) P-pladser ved Bjerggade Ydeligere tiltag i form af P-huse og lignende Eksisterende P-pladser P-pladser omfattet af Køge Kyst Øvrige nye P-pladser Diagram over udviklingen af off. tilgængelige P-pladser i bymidten vest for banen i perioden

18 Køge Kommune Torvet Køge Tlf

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet af Mette Haas, Trafikplanlægger, DSB og Andreas Røhl, Trafikplanlægger, Banestyrelsen Begrebet Parkér & Rejs (herefter P&R) dækker over kombinationen af bil og kollektiv

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår.

Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Ingen udsigt til Nordhavn som en bæredygtig bydel, hvad trafik angår. Kbh. den 30. september 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V Vedr: Århusgadekvarteret i Nordhavn. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan Rådet for Bæredygtig

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 NUVÆRENDE PARKERINGSFORHOLD I SVENDBORG BYMIDTE 4 3 TIDLIGERE GENNEMFØRTE PARKERINGSANALYSER

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015

Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015 Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015 Hornbæk 1 Ingen forslag Ingen forslag Espergærde 2 Afskaffe 3 timers parkeringen Kondrup

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

København har ikke brug for en asocial digital voldgrav omkring byens kerne. Vælg en intelligent trafikløsning, der bringer hovedstaden i front.

København har ikke brug for en asocial digital voldgrav omkring byens kerne. Vælg en intelligent trafikløsning, der bringer hovedstaden i front. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 158 Offentligt Kronik: Bæredygtig bevægelse i byen København har ikke brug for en asocial digital voldgrav omkring byens kerne. Vælg en intelligent trafikløsning,

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur NOTAT Projekt Røde Port Kunde CbH Notat nr. 2, ver. 2 Dato 2010-05-31 Tidspunkt Til Fra Claus B. Hansen Søren Hansen 1. Trafikal vision for Røde Port Dato 31-5-2010 Der er de seneste år rettet stor opmærksomhed

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Parkeringskontrol. www.ballerup.dk

Parkeringskontrol. www.ballerup.dk Parkeringskontrol www.ballerup.dk Indhold Baggrund for forslag om parkeringskontrol Parkeringskapacitet generelt og i Ballerup Bymidte Forslag om parkeringskontrol 2 Baggrund Politiet har neddroslet kontrolopgaven

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere