Parkeringspolitik Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P

2 P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter m.m. 14 Parkeringsinformation 15 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er Byrådets hensigt, at parkeringspolitikken skal være et aktivt middel i planlægningen af byens trafik - og understøtte de generelle mål i den forbindelse. En fortsat byudvikling i kommunen betyder blandt andet mere trafik. Samtidig er der flere, som får bil, og der køres mere. Det betyder, at der efterspørges mere parkering. Især i Midtbyen, hvor der er begrænset plads, er der pres på parkeringen. Både beboere, virksomheder, kunder og besøgende efterspørger mere parkering. Ikke mindst beboerne i centrale byområder har i stigende omfang en bil - ligesom cykeltrafikken og behovet for cykelparkering her er stort. Sammen med planlægningen af en god trafikal infrastruktur skal parkeringspolitikken medvirke til at sikre muligheder for parkering, og til at styre udbudet af parkering. Udbudet har betydning for omfanget af biltrafik, og udbud og kvalitet af cykelparkering betyder noget for brugen af cyklen som transportmiddel. Parkeringspolitikken skal bidrage til en god trafikal tilgængelighed til byens forskellige funktioner. At kunne parkere udgør en del af en god tilgængelighed, hvad enten der er tale bilister eller cyklister. Ligeledes skal parkeringspolitikken bidrage til at regulere omfanget af biltrafik i Midtbyen, hvor de fysiske forhold begrænser mulighederne for udbygning af infrastrukturen og hvor hensynene til bymiljøet er mange. 2

3 Parkeringspolitikkens indhold Parkeringspolitikken indeholder mål og strategier for Aarhus Kommunes regulering af udbudet af parkering. Der indgår krav til omfang og anlæg af bil- og cykelparkering i forbindelse med nybyggeri og byomdannelse i hele kommunen. Særligt for Midtbyen er der strategier for omfanget af forskellige typer offentlig tilgængelig parkering, større parkeringsanlæg, parkeringsafgifter, særlige ordninger som f.eks. beboerparkering, parkeringsinformation, parkeringskontrol og cykelparkering. Parkeringspolitikken afløser den hidtidige politik, vedtaget af Byrådet i Parkeringspolitikken revideres efter behov typisk med omkring 5 års mellemrum. 3

4 Overordnede mål Grundlæggende set er det ikke en offentlig forpligtigelse at sikre alle en parkeringsmulighed på offentlige gadearealer. I Midtbyen er dette heller ikke fysisk muligt. Parkeringspolitikken og kommunens indsats går dels ud på at stille krav om parkering i forbindelse med nybyggeri og ombygninger. Det drejer sig her om parkering på egen grund. Dels går indsatsen ud på at arbejde for et udbud af offentlige tilgængelige parkeringspladser herunder regulere omfanget og brugen af disse. Her drejer det sig om parkering på offentlig vej eller i større, samlede parkeringsanlæg. Et godt udbud af privat og offentlig parkering i hele kommunen skal bidrage til god trafikal tilgængelighed Parkeringspolitikken skal i hele kommunen bidrage til at sikre den bedst mulige trafikale tilgængelighed for beboere, ansatte, og besøgende til byens mange funktioner. I Midtbyen vægtes - hvor det er nødvendigt at prioritere - besøgendes og beboeres parkeringsbehov højere end ansattes behov for langtidsparkering. I City vægtes behovet for at tilgodese besøgende og kunder størst - mens der i randen af Midtbyen lægges størst vægt på at tilgodese beboeres parkeringsbehov. For at sikre gode muligheder for parkering i Midtbyen prioriteres her offentlig tilgængelig korttidsparkering. For blandt andet at tilgodese by- og trafikmiljøet i Midtbyen kan der ske begrænsninger i gadeparkeringen - samtidig med at parkeringen koncentreres i større parkeringsanlæg. Endelig opprioriteres indsatsen for et større og mere organiseret udbud af cykelparkering. Udbudet af offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen optimeres under hensyntagen til de fysiske muligheder og behov for at regulere biltrafikkens omfang 4

5 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri For at opfylde målene er der opstillet en række strategier og konkrete virkemidler. Det drejer sig blandt andet om strategier vedrørende parkeringskrav ved nybyggeri, særlige forhold i Midtbyen, særlige parkeringsordninger, parkeringsafgifter og parkeringsinformation. Vejledende krav til omfang og anlæg af parkeringsarealer Som et konkret grundlag for administration af parkeringspolitikken fastlægges vejledende krav til omfang og anlæg af parkering (egenparkering) i hele kommunen. Som en del af den aktuelle parkeringspolitik er det fastlagt, at anlæg af parkering sker i henhold til: Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune jf. tilhørende hæfte. Retningslinjerne indeholder vejledende krav til parkeringsarealers størrelse og anlæg i forbindelse med nybyggeri og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. Det gælder både bil- og cykelparkering. Bindende krav til parkering fastsættes i bygge- og lokalplansager. Kravene gælder for 2 forskellige zoner: Zone 1 dækker Midtbyen. Det vil sige byområdet indenfor Ringgaden og Marselis Boulevard. Arealer omfattet af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer er en del af zone 1. Arealer på Aarhus Havn indgår ikke i zone 1. Parkeringskrav for havnen er fastlagt i kommuneplanens rammebestemmelser. I Midtbyen gælder retningslinjernes parkeringskrav alene store og lokalplanpligtige projekter. Mindre projekter i forbindelse med erstatningsbebyggelse, udnyttelse af tagetager og lignende udløser ikke nødvendigvis parkeringskrav. De vejledende parkeringskrav i Midtbyen er generelt lavere end i zone 2. Zone 2 omfatter resten af kommunen udenfor Ringgaden. Her gælder retningslinjernes parkeringskrav alt nybyggeri og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. Parkeringskravene er fastlagt med baggrund i byggelovgivningens krav, erfaringer for parkeringsbehov i forbindelse med forskellige bebyggelser og byfunktioner samt med baggrund i vejregler vedrørende parkering. Hvad angår Midtbyen er der også taget hensyn til, hvad der er fysisk og økonomisk realistisk og ønskeligt i forhold til behov for at regulere biltrafikkens omfang her. 5

6 Zoneafgrænsning ZONE II Vestre Ringgade Nordre Ringgade Dronning Margrethes Vej Riis Skov Skovvejen Vestre Ringgade Viborgvej Silkeborgvej ZONE I Vester Allé Nørre Allé Nørregade Nørrebrogade Nørreport Skolebakken Havnegade Kystvejen Søren Frichs Vej Skanderborgvej Frederiks Allé Sønder Allé Strandvejen ERHVERVS- HAVN Søndre Ringgade 6 Marselis Boulevard

7 Strategier Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen Særligt for Midtbyen og i henhold til de overordnede mål indgår strategier for udbud og regulering af den offentlige tilgængelige parkering. Altså parkering udover hvad der kræves på egen grund ved nybyggeri og omdannelse. Minimum en fastholdelse af samlet udbud af offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen Som minimum søges det samlede udbud af offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen fastholdt. Det gælder udbud af gadeparkering samt parkering i større private eller kommunale anlæg. I perioden 2005 til 2012 er antallet af pladser øget lidt, og omfatter i 2012 knap pladser. I henhold til de kendte planer forventes antallet af pladser øget med knap 600 offentlig tilgængelige pladser frem til 2015 primært ved de centrale havnearealer i nær tilknytning til City. Det nuværende udbud vurderes pt. at være tilstrækkelig det meste af tiden, men presset på parkeringen forventes fortsat at være eksisterende. Med henblik på at kunne tilgodese behov på længere sigt undersøges muligheder for lokalisering af større parkeringsanlæg især i nær tilknytning til Ringgaden og med relativt korte afstande til mål centralt i byen. Endvidere undersøges muligheder for privat anlæg og drift af sådanne anlæg - i dialog og samarbejde med mulige interessenter. Endvidere sker der løbende en optimering af parkeringskapaciteten i større boligkvarterer i Midtbyen. Dette kan typisk ske ved anlæg af skråparkering eller vinkelret parkering i gaderne (kombineret med ensretninger) og evt. ved dobbeltudnyttelse af private parkeringsanlæg, som primært benyttes i dagtimerne. Korttidsparkering frem for langtidsparkering Den offentlige tilgængelige parkering især i City søges i videst muligt omfang indrettet med henblik på korttidsparkering. Dette sker ved forskellige typer af tidsbegrænset parkering samt betaling for parkering. Prioriteringen af korttidsparkering sker for at sikre en passende udskiftning på pladserne og en optimal udnyttelse af disse. Og dermed for at sikre det bedst mulige parkeringsudbud for kunder og besøgende. I City reguleres udnyttelsen af korttidsparkering (udskiftningen) løbende. Da tidsbegrænset parkering kan være et stort problem for beboere og erhverv i de centrale 7

8 Parkeringsudbud i Midtbyen Udvikling i parkeringsudbud i den Indre by byområder, tilgodeses disse med særlige parkeringsordninger særligt i randområder til City (se senere). I en række tilfælde vil det ikke være muligt at tilgodese alle parkeringsbehov i Midtbyen blandt andet med baggrund i fysiske begrænsninger. Det indgår derfor i strategien, at der i de tilfælde hvor der må prioriteres kan ske en nedprioritering af offentlig tilgængelig langtidsparkering. Nedprioritering af langtidsparkering vil typisk begrænse biltrafik i tilknytning til pendling. Den daglige transport til Midtbyens arbejdspladser må i givet fald i højere grad ske ved hjælp af cykel og kollektiv trafik Hele Midtbyen Indre By og Havn Privat Offentligt tilgængelig 0 Privat Offentligt tilgængelig Store, samlede parkeringsanlæg frem for gadeparkering Den offentlige tilgængelige parkering i Midtbyen søges i videst muligt omfang etableret i større parkeringsanlæg - frem for i offentlige gaderum. Midtbyen: Områder indenfor Ringgaden Indre by: City incl. områder ved Banegården, Musikhuset, Rådhuset samt Midtkraft, Skolebakken og Fiskeriog Lystbådehavnen (nord) 8 Indre by: City incl. områder ved Banegården, Musikhuset og Rådhuset Gadeparkering og små parkeringsanlæg på torve og pladser - medfører normalt en ret omfattende parkeringssøgende biltrafik i modsætning til større, samlede parkeringsanlæg, hvor det er mere enkelt at regulere

9 adgangene og dermed trafikken til og fra. Hertil kommer, at en række øvrige trafikale og bymæssige hensyn gør at der er pres på gaderummenes anvendelse. Det gælder blandt andet ønsker om affaldscontainere, beplantning, opholdsarealer, bedre forhold for fodgængere, bedre busfremkommelighed og faciliteter for cyklister. Der tilstræbes dog i større boligkvarterer en vis optimering af parkeringsmuligheder i gader. Hvad angår større private og offentlige parkeringsanlæg, så er der planlagt og påbegyndt anlæg af sådanne på de centrale havnearealer, i nær tilknytning til City. Dette vil medføre et øget udbud af offentlig tilgængelig parkering på knap 600 pladser de kommende år. Som tidligere nævnt undersøges i øvrigt muligheder for lokalisering samt for privat anlæg og drift af større parkeringsanlæg i Midtbyen. Dette med henblik på, på længere sigt at kunne tilgodese behovene. Bedre cykelparkering Der arbejdes løbende for at forbedre omfanget og organiseringen af cykelparkeringen i Midtbyen og især i City. Det sker i henhold til mål og intentioner i en vedtagen cykelhandlingsplan. Forbedring af cykelparkering har betydning for at kunne fremme brugen af cyklen som transportmiddel. Forbedringerne sker i tilknytning til byomdannelse, i forbindelse med ombygninger af gader og torve, samt i tilknytning til kollektive trafikknudepunkter. Nye og forbedrede parkeringsfaciliteter for cyklister er etableret ved bl.a. Hovedbanegården og gågadenettet. En del af strategien omfatter endvidere løbende drøftelser med bygherrer om i tilknytning til parkeringsanlæg for større byomdannelsesprojekter at gøre en del af parkeringskapaciteten her offentlig tilgængelig. 9

10 Strategier Særlige parkeringsordninger For beboere og erhverv i centrale byområder samt for særlige trafikantgrupper findes en række særlige parkeringsordninger. adgang til kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning i det aktuelle beboerparkeringsområde (ekskl. anlæg ved Nørreport). Beboere kan her købe gæstekort. Beboerparkering Beboere i et defineret beboerparkeringsområde kan købe et beboerparkeringskort. De aktuelle beboerparkeringsområder fremgår af kommunens hjemmeside. For at købe et beboerparkeringskort skal man have bopæl i det aktuelle område samt være anført som ejer eller bruger på køretøjets registreringsattest. Kortet gælder ét år. I City området indenfor Allégaderne samt områder ved Rådhuset og Banegården - giver beboerparkeringskort adgang til gratis parkering på kommunale betalingspladser og ubegrænset adgang til kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning (inkl. anlæg ved Nørreport, Kalkværksvej og Skolebakken). Ordningen gælder i perioden mandage til fredage i tidsrummet kl og i hele weekenden. På den inderste del af Frederiksbjerg, i Mølleengen, Musikhusområdet, områder ved Den Gamle By, områder ved Knudrisgade og Janus la Cours Gade samt dele af Øgadekvarteret giver beboerparkeringskort ubegrænset Bortset fra i City og områder ved Den Gamle By, er der generelt 2-timers tidsbegrænsning på parkeringen i beboerparkeringsområderne dog gældende for varierende tidsrum. På Frederiksbjerg gælder 2-timers parkeringen mandage til fredage kl og lørdage kl I Mølleengen og Musikhusområdet gælder 2-timers parkeringen mandage til lørdage kl I øvrige områder gælder 2-timers parkeringen mandage til fredage kl og lørdage kl For området ved Ringkøbingvej, Skjernvej og Herningvej gælder 3-timers parkering i tidsrummet kl alle ugens dage og for området ved Eugen Warmings Vej, F.G.E. Rostrups Vej og Johan Langes Vej gælder 5-timers parkering i tidsrummet kl alle ugens dage. Delebilforeninger kan købe beboerparkeringskort. Udvidede beboerparkeringsområder vil visse steder i Midtbyen kunne forbedre beboeres parkeringsmuligheder. Med baggrund heri undersøges interessen for nye beboerparkerings- 10

11 områder med henblik på etablering af sådanne, såfremt der er udbredt interesse herfor. Erhvervsparkering Virksomheder med adresse i et beboerparkeringsområde bortset fra i City - kan købe op til 5 erhvervsparkeringskort. Kortet giver mulighed for ubegrænset parkering på kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning i det aktuelle beboerparkeringsområde. Kortet kan kun erhverves af virksomheder til køretøjer indregistreret i virksomheden. Ordningen gælder kun for de af virksomhedens køretøjer, som alene anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige alene køretøjer på rent gule nummerplader. Kortet gælder ét år. Erhvervslicens Virksomheder/erhverv, der har behov for at benytte kommunale parkeringspladser i forbindelse med udøvelse af erhverv, kan købe en erhvervslicens. Licensen giver mulighed for ubegrænset og fri parkering på kommunale parkeringspladser med tidsbegrænsning eller betaling dog kun på hverdage i tidsrummet kl Licensen kan kun erhverves til køretøjer indregistreret i virksomheden. Ordningen gælder kun for de af virksomhedens køretøjer, som alene anvendes erhvervsmæssigt. Det vil sige alene køretøjer på rent gule nummerplader. Licensen kan gælde enkelte dage eller et halvt år. Abonnementsordning i kommunale parkeringsanlæg I kommunale parkeringsanlæg i Busgadehuset, ved Nørreport, Kalkværksvej og Skolebakken/Pier 1 er det muligt at købe et abonnement på månedsbasis til parkering. Der vil være tale om et begrænset antal pladser i anlæggene, bestemt af omfanget af ledig kapacitet. Der vil ikke være tale om reserverede pladser og dermed ikke nogen garanti for en plads. AarhusCard Turister og besøgende kan købe et AarhusCard. Kortet sælges af VisitAarhus m.fl. og giver blandt andet adgang til 1 eller 2 dages gratis parkering på det kommunale parkeringsanlæg ved Skolebakken/Pier 1. 11

12 12 Handicapparkering Biler med gyldigt invalideskilt har adgang til gratis parkering på kommunale parkeringspladser med betaling og adgang til ubegrænset parkering på kommunale parkeringspladser med 1, 2 eller 3 timers tidsbegrænsning. På pladser med 15 og 30 minutters tidsbegrænsning kan der parkeres indtil 1 time. Der kan endvidere parkeres indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud og i gågader, hvor kørsel er tilladt. Der er reserveret - og reserveres løbende efter behov - parkeringspladser for invalidekøretøjer. Motorcykelparkering Der er reserveret og reserveres løbende efter behov parkeringspladser for motorcykler. Lastbilparkering m.m. Jævnfør Bekendtgørelse for standsning og parkering i Aarhus Kommune er der forbud mod parkering af lastbiler og andre større køretøjer - på hverdage i tidsrummet kl og i weekender og på helligdage hele døgnet - inden for de byområder, der er afgrænset med færdselstavlerne E55 tættere bebygget område. For at tilgodese behov for lastbilparkering i de nævnte områder er der visse steder anlagt særlige parkeringspladser forbeholdt store køretøjer. Lastbilparkeringspladserne udbygges efter behov og i det omfang, der findes egnede lokaliteter. I tilknytning til ordninger med vægtbegrænsning for tunge køretøjer i gader med gågadestatus i City er der her etableret særlige lastepladser. Lastepladserne er forbeholdt af- og pålæsning for lastbiler i tidsrummet kl på hverdage. Pladser for opladning af elbiler Der reserveres i begrænset omfang parkeringspladser med mulighed for opladning af el-biler i større parkeringsanlæg og i gaderum i tætte byområder. Pladser for delebiler Der reserveres i begrænset omfang parkeringspladser forbeholdt delebiler med delebilslicens.

13 Bestilling m.m. på kommunens hjemmeside Bestilling af beboer- og erhvervsparkeringskort samt erhvervslicenser kan foretages på kommunens hjemmeside. Fra 2013 vil det også her være muligt at betale elektronisk. På hjemmesiden er det endvidere muligt at ansøge om handicap- og motorcykelparkeringsplads. 13

14 Strategier Parkeringsafgifter m.m. Betaling for parkering har til hensigt at sikre en passende udskiftning på pladserne og en optimal udnyttelse af disse - og dermed at sikre det bedst mulige parkeringsudbud for kunder og besøgende. Afgifter Afgifter for brug af den kommunale betalingsparkering fastsættes af Byrådet i forbindelse med fastlæggelse af parkeringspolitikken. Pr. 1. januar 2013 fastsættes følgende parkeringsafgifter for kommunale parkeringspladser med betaling og særlige parkeringsordninger: Billetautomater: 1. time: 12 kr. pr. time 2. time: 17 kr. pr. time Efterfølgende timer: 22 kr. pr. time Parkeringsafgift opkræves i tidsrummene: mandage til fredage kl og lørdage kl En parkeringsbillet kan anvendes på alle kommunale betalingspladser. Handicapparkering er undtaget for betaling. Det er muligt at betale for parkering med mønter og betalingskort samt via mobiltelefon (kræver abonnement), hvor der betales for den konkret benyttede parkeringstid. Kommunale parkeringsanlæg er åbne hele døgnet. Beboerparkeringskort: 265 kr. pr. år Gæstekort: 27 kr. pr. dag eller 135 kr. for kort til 5 dage Erhvervsparkeringskort: 265 kr. pr. år (beløbet er momsfrit) Erhvervslicens: 200 kr. for 5 dage, 1585 kr. for et halvt år (beløbet er momsfrit) Abonnement på parkering i kommunalt parkeringsanlæg: 965 kr. pr. måned (beløbet er momsfrit). Parkeringskontrol Aarhus Kommune bidrager til udøvelse kontrol af gældende parkeringsbestemmelser. Den kommunale parkeringskontrol målrettes løbende særlige problemstillinger omkring parkering og bidrager 14

15 Strategier Parkeringsinformation med særlig information og kontrol i tilknytning til nye parkeringsordninger. Det eksisterende parkeringsinformationssystem på vejnettet dækker større private og kommunale parkeringsanlæg. Informationssystemet videreudvikles løbende og udvides geografisk i takt med etablering af nye parkeringsanlæg som tilsluttes. Der sikres mulighed for at indsamle data om belægningen fra de enkelte anlæg. Information om større parkeringsanlæg - placering, udnyttelse, betaling, m.m. sker primært via kommunens hjemmeside. Fremadrettet søges information om parkering endvidere formidlet som en del af en generelt forbedret trafikantinformation. 15

16 Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Tlf trafikog

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten J.nr. 05.05.00P20/03/00394 Ref.: Tlf.nr. Niels

Læs mere

Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje

Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. november 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Med den aktuelle indstilling foreligger forslag til Parkeringspolitik

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar 2012 Formål med og indhold i udredningen De trafikale udfordringer Et spænd af muligheder Processen - formål og indhold Formål Klarlægge de

Læs mere

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte

Forslag til trafikplan for Århus Midtby. Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte 2020 Forslag til trafikplan for Århus Midtby Et bykort, der illustrerer forslaget, er vedlagt dette hæfte Forord Århus Byråd inviterer hermed på ny til debat om fremtidens trafik i Århus Midtby. Med baggrund

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte 2020 Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte Forord Hvad sigter trafikplanen mod? Denne trafikplan for Århus Midtby indeholder en række trafikale initiativer,

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK

TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR AARHUS MIDTBY DEBATOPLÆG VORESTRAFIK.DK 2 AARHUS KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET 2015 3 FORORD Aarhus er på vej ind i en ny tid. Byen udgør ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 5. R e t n i n g s l i n i e r for anlæg af parkeringsarealer 2005 Århus Kommune

BILAG 5. R e t n i n g s l i n i e r for anlæg af parkeringsarealer 2005 Århus Kommune BILAG 5 R e t n i n g s l i n i e r for anlæg af parkeringsarealer 2005 Århus Kommune 2 Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneindeling 2 4 P-arealers størrelse m.m. 2 Nye parkeringsnormer 3 5

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Pablo Celis Projektleder Århus Cykelby pace@aarhus.dk Kresten Madsen Trafikplanlægger COWI A/S krma@cowi.dk 1 25 okt 2010 Lidt om Århus Cykelby Århus Cykelby blev startet op i 2009 på baggrund af en politisk

Læs mere

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på

Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Parkeringspolitik i Ørestad - En ny måde at regulere parkering på Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-03 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle Tlf.:76810000 E-post: post @vejle.dk Internet: www.vejle.dk Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 PARKERINGSFONDEN Vedtægt

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser.

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser. VEJFORUM 2014 NYT PÅ PARKERINGSOMRÅDET Advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Henrik Sauer 3. december 2014 side 2 Hvorfor have et administrationsgrundlag? Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde,

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg

BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE. Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K. Mrk. Fremkommelighedspuljen. Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg BILAG 1 - PROJEKTBESKRIVELSE Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 1117 København K Mrk. Fremkommelighedspuljen By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere