U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B"

Transkript

1 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U D FØR, O P GØR O G AF R E G N J O B EN TREP RENØR

2 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N DH OLD SFORTEGN E LSE I NTRODUKTI ON GODKEND I GANGSÆTTELS E AF JOB Søg Vælg Kontrollér oplysninger Skift status Opdatér udskriv PÅBEGYND JOB Søg Vælg Tjek oplyninger Skift status Opdatér STOP JOB MI DLERTI DIG T Søg Vælg Skift status Opdatér UDFØR JOB Søg Vælg Skift status Opdatér OPGØR MÆNGDER PÅ JOB Søg Vælg Opgør planlagte mængder Opgør klarmeldte mængder Opdater

3 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Skift status Opdater AFREGN JOB Søg Job Vælg Tjek oplysninger Skift status Opdatér

4 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør I N TRODU KTI ON Denne instruktion er udarbejdet til det formål at beskrive de processer, man skal igennem når man behandler s i JobManager. De seks overordnede faser, er illustreret i nedenst å- ende figur. Godkend igangsættelse af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Øverst på alle sider, inklusiv denne, er ovenstående figur vist, med det formål at illustrere hvilket emne den pågældende side beskriver ( blå baggrundsfarve i modsætning til grå). Hver fase opdelses i underfaser for at give et overblik over de trin, som skal gennemgås for at fuldgøre den på gældende fase.

5 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør GODKEN D I GAN GSÆTTE LS E AF JOB For med status Igangsat kan igangsætningen godkendes. Hvis igangsætning af et med statustrin Igangsat ikke kan godkendes, skiftes til statustrin Oprettet for genbehandling af oprettelsen. Proceduren for godkendelse af igangsættelse af er vist herunder. Søg Vælg Kontrollér oplysninger Skift status Opdatér Udskriv S ØG JOB For at åbne det der skal have godkendt igangsættelsen, skal du via JobManager Fors i- den navigere til Job Jobliste, som vist herunder.

6 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives. Sørg for, at udfy l- de Status til Igang sat som udv ælgelseskriterie, som pilen indikerer herunder. Når de ønskede udvælgelseskriterier er tastet ind i Joblisten, vælges knappen som pil 2 indikerer herover. En liste der indeholder egne med statustrin Igang sat kommer nu frem.

7 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør VÆLG JOB For at redigere i bet og ændre status, skal det vælges i liste n. Tryk på redigeringsikonet ud for det ønskede. Skærmbilledet Opdatér åbnes nu. KONTROLLÉR OPLYSNING ER Tjek at a lle oplysningerne er som aftalt inden du godkender igangsættelsen. SKIFT STATUS For at godkende igangsættelsen af bet, skal du i vinduet Opdatér sætte status til Igangsæt ning godkendt. Dette gøres ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Igangsæt ning godkendt som pil 1 herunder markerer. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. Nu er j obbet i statustrin Igangsætning godkendt. OPDATÉR JOB Igangsæt ning en gemmes ved at trykke på knappen eller. S idstnæv n- te har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Nu er igangsætning af bet godkendt og bet er derfor i statustrin Igangsætning godkendt. UDSKRIV JOB Der kan u dskrives en Arbejdsrapport som indeholder følgende : Oplysninger om bets administrative oplysninger. Specificering af:

8 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør o o o o o o placering (stedfæstelse), indhold, evt. billeder, planlagte mængder, skema for manuel angivelse af faktisk forbrug, samt angivelse af færdigm elding via SMS eller mundtlig indmelding. Arbejdsrapporten kan udskrives fra liste n under Masse - ret o g rapporter, ved at markere et enkelt eller flere, hvortil arbejdsrapport ønskes udskrevet. Se herunder.

9 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør PÅBEGYN D JOB Dette afsnit beskriver hvordan man påbegynder et. Jobs med status Igangsætning go d- kendt og Midlertidigt stoppet kan påbegyndes. Se proceduren for pågyndelse af et he r- under. Søg Vælg Tjek oplysninger Skift status Opdatér SØG JOB Søg først det der skal påbegyndes via JobManager Forsiden og navigér herfra til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bl i- ver mere effektiv. Når et skal påbegyndes skal det enten have status Igangsætning go d- kendt eller Midlertidigt stoppet. Udfyld derfor Status til Igang sæ t ning godkendt og Midlertidigt stoppet som udvæ lgelseskriterie, som pil 1 indikerer herun der. Hold ctrl knappen nede for at vælge to statustrin.

10 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Tryk herefter på knappen som pil 2 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne med status Igangsætning godkendt og/ eller Midlertidig stoppet. VÆLG JOB Find i listen det der skal have statustrin Påbegyndt. Tryk ud for Jobbet og siden O p- datér åbner nu for det pågældende. TJEK OPLYNINGER Tjek at alle oplysningerne er som aftalt. SKIFT STATUS For at påbegynde bet, skal du i vinduet Opdatér sætte status til Påbegyndt. Dette g ø- res ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Påbegyndt som pil 1 herunder indike rer. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér.

11 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Dette statusskift kan også foretages via en mobil enhed (mobiltelefon). Nu er j obbet i stat u- strin Påbegyndt. OPDATÉR JOB Ændringerne gemmes ved at trykke på knappen eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet.

12 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør STOP JOB MI DLE RTI DI G T Job med statustrin Påbegyndt kan stoppes midlertidigt, fx hvis det ikke uden videre kan udf ø- res som planlagt og arbejdsområdet rømmes. Når arbejdet genoptages, skal bets statustrin altid skiftes til Påbegyndt (se afsnittet Påb e- gynd ) Søg Vælg Skift status Opdatér SØG JOB For at stoppe et midlertidigt, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobl i- ste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier angives, så søgningen bliver mere effektiv. Kun med status Påbegyndt kan stoppes midlertidigt. Udfyld derfor Status til Påbegynd t, som pil 1 indikerer herunder.

13 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Tryk herefter på knappen som pil 2 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne med status Påbegyndt. VÆLG JOB Find i listen det, der skal have statustrin Påbegyndt. Tryk skærmbilledet Opdatér. ud for Jobbet. H ermed åbnes SKIFT STATUS For at stoppe et påbegyndt midlertidigt, opdateres bet med status Midlertidigt stoppet. Dette gøres ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Midlertidigt stoppet som pil 1 herunder indikerer. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér.

14 se af Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Dette status skift kan også foretages via en mobil enhed (mobiltelefon). OPDATÉR JOB Ændringerne gemmes ved at trykke på knappen eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Nu er j obbet i statustrin Midlertidigt stoppet.

15 se af AC Påbegynd Stop midlertidigt Udfør U DFØR JOB Job med statustrin Igangsætning godkendt eller Påbegyndt kan færdigmeldes med statu s- skift Udført. P roceduren for dette afsnit er vist herunder. Søg Vælg Skift status Opdatér SØG JOB For at skifte status på et til udfør t, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bl i- ver mere effektiv. Når et skal udføres skal det have status Igangsætning godkendt eller Påbegyndt. Udfyld derfor Status til Igangsætning godkendt og/ eller Påbegynd t, som pil 1 i n- dikerer herunder.

16 se af AC Påbegynd Stop midlertidigt Udfør Tryk herefter på knappen som pil 2 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne der i dette tilfælde har status Påbegyndt. VÆLG JOB Find i listen det der skal have statustrin Udført. Tryk åbnes skærmbilledet Opdatér. ud for det ønskede. Herved SKIFT STATUS Gør følgende for at skifte status og dermed færdigmelde et. Vælg knappen højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Udført som pil 1 herunder indikerer. Vælg herefter kna p- pen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. i

17 se af AC Påbegynd Stop midlertidigt Udfør OPDATÉR Ændringerne gemmes endeligt ved at trykke på knappen eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Nu er bet i statustrin Udført.

18 se af Påbegynd Stop midlertidigt AC Udfør OPGØR MÆN GDE R PÅ JOB For med statustrin Udført kan de faktisk forbrugte mængder opgøres. Dette er beskrevet i indeværende afsnit og p roceduren er vist herunder. Søg Vælg Opgør planlagte mængder Opgør klarmeldte mængder Opdatér Skift status Opdatér SØG JOB For at opgøre de faktisk forbrugte mængder på et, skal du via JobManager Forsiden n a- vigere til Job Jobliste, som vist herunder. Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bl i- ver mere effektiv. Når et skal have opgjort faktisk forbrugte mængd er, skal det have st a- tus Udført. Udfyld derfor Status til Udført, som pil 1 indikerer herunder.

19 se af Påbegynd Stop midlertidigt AC Udfør Tryk herefter på knappen som pil 2 indikerer herover. Herved kommer en liste frem over egne der i dette tilfælde har status Udført. VÆLG JOB Find i listen det der skal have opgjort mængder. Tryk skærmbilledet Opdatér. ud for Jobbet. Herved åbnes OPGØR PLANLAGTE MÆNG DER For hvor der kun er udført mængder på nogle eller alle planlagte tilbudslisteposter gøres følgende: Sæt hak ud for de poster der skal godkendes, i listen Planlagte mængder som pil 1 indikerer herunder. Tryk på knappen Fr a planlagte (pil 2).

20 se af Påbegynd Stop midlertidigt AC Udfør Herved åbnes et nyt skærmbillede der viser de planlagte poster. Tjek og ret mængderne, så de svarer til dem der skal afregnes som udført, og tryk på knappen. Nu fremgår de opgjorte mængder af listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder nederst i skærmbilledet. NB! Det er vigtigt, at der ikke er mængden 0 (nul) på nogle af bene, da dette vil medføre en fejl ved låsning af aconto. Tryk på knappen på siden Opdatér for at gemme oplysningerne i databasen. Linjer i listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder kan slettes, hvis de IKKE har status go d- kendt. Linjen slettes ved at klikke på den pågældende linjens efterfulgt af knappen. OPGØR KLARMELDTE MÆN GDER For hvor der skal afregnes mængd er på poster der ikke indgår i Pla nlagte mængder, a n- vendes en af følgende tre metoder: 1. For poster der afregnes med priser fra tilbudslisten, og hvor mængderne nedskrives på entreprisens tilbudsliste: Tryk på knappen. Herved anvendes tilbudslistens enhedspriser, og den planlagte mængde p å posterne i tilbudslisten nedskrives. Indtast de mængder der planlægges anvendt, i hver enkelt post i TBL. 2. For poster der afregnes med priser fra tilbudslisten, men uden at de planlagte mæn g- der nedskrives: Tryk på. Herved anvendes tilbudslistens enheds priser, men de planlagte mængder nedskrives ikke. Indtast de mængder der planlægges anvendt, i hver enkelt post i TBL. 3. For poster der afregnes med enhedspriser der ikke fremgår af tilbudslisten: Tryk på. Herved åbnes et vindue hvor man kan oprette en supplerende tilbudsliste: Planlagt pris uden for prislisten. Opret posten med navn, enhedspris og antal der skal afregnes. Tryk på knappen på siden Opdatér for at gemme oplysningerne i databasen.

21 se af Påbegynd Stop midlertidigt AC Udfør Linjer i listen Færdigmeldte/klarmeldte mængder kan slettes, hvis de IKKE har status go d- kendt. Linjen slettes ved at klikke på den pågældende linjens efterfulgt af knappen. OPDATER Tryk på knappen på siden Opdatér for at gemme oplysningerne i databasen. SKIFT STATUS Skift statustrin på bet til Mængder opgjort ved at vælge knappen af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. i højre side I dette vindue vælger du status trin Mængder opgjort som pil 1 indikerer herunder. Vælg he r- efter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. For at gemme den valgte status p å bet, skal bet opdateres. OPDATER Ændringerne gemmes endeligt ved at trykke på knappen eller. S idstnævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet. Nu er mængderne opgjort på bet og bet i statustrin Mængder opgjort.

22 se af AC Påbegynd Stop midlertidigt Udfør AF RE GN JOB Dette afsnit omhandler det at afregne et. Når entreprisestyreren har godkendt mængde r- ne, kan bet afregnes. Afregning af sker ved at danne en acontobegæring, se materialet omkring Acontobeg æ- ringer. I acontobegæringen opsamles, for alle inden for en entreprise, alle linjer med godkendt mængdeopgørelse. Herefter skiftes statustrin på bet til Slutafregnet. Proceduren for dette afsnit er vist heru n- der. Søg Vælg Tjek oply sninger Skift status Opdatér SØG JOB For at afregne et, skal du via JobManager Forsiden navigere til Job herunder. Jobliste, som vist Herfra åbnes skærmbilledet Jobliste og udvælgelseskriterier kan angives, så søgningen bl i- ver mere effektiv. Som udvælgelseskriterium angives med statustrin Godkendt til afre g-

23 se af AC Påbegynd Stop midlertidigt Udfør ning og evt. Opgavenr. eller Entreprise. Herved kommer en liste frem over med statustrin Godkendt til slutafregning på det givne opgavenr. eller den givne entr eprise. VÆLG JOB Find i listen det der skal have status Slutafregnet og t ryk på ikonet ud for Jobbet. He r- ved åbnes skærmbilledet Opdatér. TJEK OPLYSNINGER Tjek at alle oplysningerne er som aftalt. Påfør evt. eget fakturanr. i feltet Entreprenørens reference hvis det er relevant. SKIFT STATUS Skift statustrin på bet til Midlertidigt stoppet hvis det skal delafregnes. Hvis bet skal slutafregnes skifter du status til Slutafregnet ved at vælge knappen i højre side af skærmbilledet. Vinduet Status åbner herefter. I dette vindue vælger du status trin Slutafregnet som pil 1 indikerer herunder. Vælg herefter knappen eller som pil 2 indikerer. Sidstnævnte har den fordel, at den lukker Status dialogen og vender tilbage til siden Opdatér. Hvis du valgte statustrin Midlertidigt stoppet kan bet opgøres og afreg nes igen. Nu er ovenstående dog i statustrin Slutafregnet og er slutafregnet. OPDATÉR Afregningen gemmes endeligt ved at trykke på knappen eller. S ids t- nævnte har den fordel, at den også lukker redigerings skærmbilledet.

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

GODKEND OG AFSTEM JOB

GODKEND OG AFSTEM JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 GODKEND OG AFSTEM JOB ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. september 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 INDRAPPORTERING INDRAPPORTØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1.februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DEBITORBOGHOLDEREN Dan næste acontobegæring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JobManager,- Quick Guide

JobManager,- Quick Guide JobManager,- Quick Guide Kom godt i gang og effektivt videre Overblik Vejledning Hjælp Hvad er JobManager? JobManager er Vejdirektoratets entreprisestyringssystem. Det understøtter samarbejdet mellem bestiller/entreprisestyrer

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12.maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING SAP-OPGAVEANSVARLIG Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 2.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER, ENTREPRENØR, DEBITORBOGHOLDER, SAP OPGAVEANSVARLIG Guldalderen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTO DEBITORBOGHOLDEREN Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten 7244 7422 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.0 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7422 STEDFORTRÆDER FOR 2. GODKENDER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. august 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF TILBUD ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER

BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF EKSTRAARBEJDER ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

HåndOffice spiller ret og opret

HåndOffice spiller ret og opret HåndOffice spiller ret og opret For at kunne indtaste individuelle resultater for Liga og 1. divisions kampe skal spillere og officials være oprettet og placeret på et hold. Kvikguide. 1. Find Hold søg

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster

Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig - Grundmodul Brugervejledning Funktionstaster BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1 Vejledning til DOF Data 2010 Side 1 Hvad er? er er et web-baseret net udviklet til det administrative system DoCAS, hvor du som underviser, foredragsholder eller andet kan få adgang til data vedrørende

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi.

Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. Vejledning til dyb integration til Mikrobiologi. MidtEPJ Test og Support, EPJ-Produkter Adgang til mikrobiologi foregår via Rekvisition/svar, der er kommet en ny fane som hedder Mikrobiologi. Side 1 af

Læs mere

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet?

Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? VEJLEDNING FOR PRAKTIKSTEDER Hvordan arbejder jeg med praktikforløbet? Indhold Praktikforløbet...2 Hvordan du arbejder i praktikforløbet...5 Åbne og redigere aktivitet:...5 Godkende en aktivitet...6 Dialogforum

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Opret og rediger protokol

Opret og rediger protokol Eksamen Protokoller Opret protokol (genvej: Alt + M og E-P-O) RE127 Opret eksamensprotokol: Felter markeret med * (stjerne) er obligatoriske og skal udfyldes. 1 Status: Administrativ enhed*: Termin*: Eksamenstype*:

Læs mere

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen

Introduktion. Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Introduktion Formål Manualen giver omfattende retningslinjer og trin for trin instruktioner til at arbejde med appen Hvem er manualen til? Manualen er skrevet til slutbrugere som bruger appen. For opsætning

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort

HåndOffice Spillertrupper og Holdkort HåndOffice Spillertrupper og Holdkort Spillertrupper - opret... 3 Tilføj spillere til spillertrup... 6 Tilføj kontaktpersoner til spillertrup... 8 Tilføj hold til spillertrup... 9 Holdfællesskaber og spillertrup....

Læs mere

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r zexpense Danske Ølentusiasters rejse og udlægs afregningssystem Version 0.6 2016.02.08 Forfatter: William S. Jacobsen Danske Ølentusiaster har implementeret et rejse og omkostnings afregningssystem, der

Læs mere

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN

Arbejde i Citrix. Vejledning. Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. juli 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Arbejde i Citrix Hvordan du logger ind på Citrix med Windows 8.1 og opretter genveje til login Norddjurs

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast din AAU e-mail

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C

Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Vejledning i brug af CPOP databasen 3C Indledning... 2 Sådan logges på databasen... 3 Før data skal indtastes... 4 CPOP Patientoplysninger... 5 Oprettelse af nye patienter (kun for lokale og regionale

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg

Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser 1 Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: Gennem Valg Afspiller og åbn en aktivitet... 3 Øvelse 2... 5 Konfigurer-menuen... 5 Kort om indstillinger

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere