Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129"

Transkript

1 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100 % opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2011 Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon

2 Social kapital Social kapital organisationens sammenhængskraft af Lene Aaen, cand.psych. og konsulent, ALECTIA A/S og Joan Rytter, tidligere konsulent v. ALECTIA A/S 1. Introduktion Artiklens indhold Formålet med denne artikel er at give en introduktion til social kapital i teori og praksis, idet begrebet er ved at blive etableret som et omdrejningspunkt for trivsel, kvalitet og produktivitet på danske arbejdspladser. I artiklen introduceres social kapital som et samfundsvidenskabeligt begreb, hvorefter virksomhedens sociale kapital vil blive defineret og beskrevet. Endvidere præsenteres en række forskningsresultater, der dokumenterer effekten af at arbejde med social kapital. Herefter går artiklen over til den praktiske del og sætter fokus på redskaber til udvikling af den sociale kapital. Her beskrives bl.a. en ny metode OSK, som ALECTIA har udviklet. Metoden kombinerer fordelene ved at inddrage medarbejderne, være anerkendende, både kvalitativ og kvantitativ samt effektiv og ressourcebesparende. Alectia har udviklet metoden i forbindelse med et projekt Attraktive Arbejdspladser social kapital til bedre trivsel og mindre sygefravær som Odense Kommune har igangsat, og hvor ALECTIA har været proceskonsulenter. Der har deltaget tolv arbejdspladser i projektet. Det beskrives i et par konkrete cases, hvordan de enkelte arbejdspladser har arbejdet med social kapital. Artiklen afsluttes med en række læringspunkter og forudsætninger, som, vi har erfaring for, vil bidrage til succesen med udvikling af den sociale kapital. 1/Februar 2011 Offentlig Ledelse 1

3 Social kapital 2. Begrebet social kapital Oprindelse i sociologi og samfundsvidenskab Begrebet social kapital har sin oprindelse i sociologi og samfundsvidenskab, hvor det i 1980 erne og 90 erne er formuleret og udviklet af bl.a. Bourdieu, Coleman og Putnam (Olesen, Thoft, Hasle & Kristensen, 2008). Her defineres social kapital fx af Bourdieu: Social kapital er summen af aktuelle eller potentielle ressourcer, som afhænger af ens deltagelse i varige netværk af mere eller mindre institutionaliserede relationer med fælles anerkendelse (1986, i Olesen et al. 2008, s. 28) Holsteins opfattelse af social kapital En uddybende beskrivelse af den samfundsvidenskabelige forståelse af social kapital kan findes hos Holstein (2002): Social kapital defineres som omfanget af gensidighed, normer og gensidig hjælp, tillid og andre kendetegn ved den sociale struktur, som er en ressource for det enkelte menneske og fremmer den fælles indsats (Kawachi & Berkman, 2000). Social kapital er et aspekt af den sociale struktur, især dens sociale sammenhængskraft eller solidaritet. Den sociale sammenhængskraft har to dimensioner, dels de uformelle sociale bånd mellem mennesker og dels de bånd, som på en mere formel måde knytter mennesker til samfundet, fx via skolen, arbejdspladsen, klubber og foreninger. Som andre former for kapital er den produktiv: Den gør det lettere at nå visse mål, og man kan bruge af den. I modsætning til andre former for kapital bliver der ikke mindre af den, når den bliver brugt, der bliver mere af den. Og i modsætning til andre former for kapital er den ikke knyttet til individer, men til kollektivet (Woolcock, 1998). Individer kan ikke besidde social kapital, men fællesskaber og lokalsamfund kan. Den sociale kapital i et fællesskab eller lokalsamfund forsvinder ikke, hvis individet rejser væk. (Holstein, 2002, s. 77) Siden 1990 er der gennemført utallige forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på social kapital inden for økonomisk teori, udviklingsbistand og folkesundhed (Halpern, 2005 i: Olesen et al. 2008). Fx fandt en amerikansk undersøgelse i en sammenligning af 39 stater en tæt sammenhæng mellem social kapital, operationaliseret som tillid til andre mennesker, og dødelighed (Kawashi, 1999, i Holstein, 2002). 2 Offentlig Ledelse 1/Februar 2011

4 Social kapital De nordiske lande har høj social kapital Danmark scorer højt på institutionel tillid I sin artikel Hvorfor flyver brumbassen argumenterer Svendsen (2006) for, at den særligt høje sociale kapital, der karakteriserer de nordiske lande i sammenligning med andre lande, er baggrunden for, at vi kan opretholde en høj konkurrenceevne til trods for den store offentlige sektor og det høje skattetryk. I sin analyse sætter Svendsen (ibid.) fokus på tillid som den afgørende faktor i social kapital. Tillid i et samfundsmæssigt perspektiv beskriver det, at man stoler på de fleste andre mennesker (generel tillid), og at man stoler på samfundets fire vigtigste formelle institutioner; retssystemet, politiet, administrationen og regeringen (institutionel tillid). Undersøgelser viser, at Danmark ud af 86 lande scorer højest på generel tillid, og ud af 20 lande scorer højest på institutionel tillid. Svendsen henviser til, at økonomer kan forklare ca. halvdelen af det økonomiske niveau i et land med menneskelig kapital (dvs. uddannelse), mens ca. fjerdedelen forklares med den fysiske kapital. Der argumenteres for, at de sidste 25 %, the missing link, kunne være betinget af den sociale kapital, der som en ny produktionsfaktor fremmer den økonomiske vækst i et land (Svendsen, 2006). 3. Virksomhedens sociale kapital Social kapital på dagsordenen i AMforsikningen i 00 erne I den internationale forskning begynder man først at interessere sig for den sociale kapital på arbejdspladser i 00 erne, og i den danske arbejdsmiljøforskning kommer emnet for alvor på dagsordenen i 2008, hvor Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Arbejdsmiljørådet publicerer Virksomhedens Sociale Kapital. Hvidbog (Olesen et al. 2008). I hvidbogen præsenteres følgende definition af virksomhedens sociale kapital: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Fx at medarbejderne udviser godt kollegaskab, hvor man gør mere end man strengt taget får sin løn for, og hvor man giver uden hensigten er at få det samme igen. (Olesen et al. 2008, s. 44) 1/Februar 2011 Offentlig Ledelse 3

5 Social kapital Nøglebegreber: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Det vil sige, at social kapital kan sammenfattes med de tre nøglebegreber: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne også kaldet de tre diamanter. Således som det er vist i figur 1. Figur 1. Inspireret af Olesen et al. (2008), s. 43 Tillid Tillid kan defineres som en tilstand, hvor man accepterer egen sårbarhed på baggrund af positive forventninger til en anden persons hensigter eller opførsel (Rosseau et al. 1998; i Olesen et al., 2008, s. 46). Tillid indebærer en forventning om, at andre mennesker er til at stole på, og at de generelt har positive hensigter, som styrer deres adfærd. Tillid er ikke noget, som man kan afkræve af hinanden, men derimod noget, som kan opbygges over tid, ved at man optræder troværdigt og forudsigeligt. Nielsen (2009) udfolder i sin kandidatafhandling tillidsaspektet i social kapital, og præsenterer begrebet som en syntese bestående af: En individuelt baseret medfødt parathed til at indgå i tillidsvækkende relationer. Denne medfødte parathed har en evolutionshistorisk oprindelse baseret på, at urmennesket havde behov for at være en del af en flok eller gruppe, for at kunne overleve. En individuel modning af den medfødte parathed. Denne modning foregår i relation til de nærmeste omsorgspersoner i den tidlige barndom, og afhænger af tilknytningsrelationens kvalitet. 4 Offentlig Ledelse 1/Februar 2011

6 Social kapital Et generaliseret fænomen, der optræder i systemer eller organisationer, og som ikke er knyttet til enkeltpersoner, men til fællesskabet eller gruppen. Retfærdighed Retfærdighed på arbejdspladsen kan vedrøre flere aspekter (Olesen et al. 2008): Fordelingsmæssig retfærdighed, som handler om, hvorvidt medarbejderne oplever, at goder fordeles retfærdigt på arbejdspladsen. Det kan fx være fordelingen af løn, forfremmelsesmuligheder, efteruddannelse, vagter, ros m.v. Processuel retfærdighed handler om, hvorvidt tingene foregår på en retfærdig måde. Det kan fx være, hvorvidt afskedigelser foregår på en ordentlig måde, hvorvidt beslutningsprocesser er gennemskuelige, og om det er muligt at omgøre forkerte beslutninger i virksomheden. Interpersonel retfærdighed vedrører, hvorvidt medarbejderne bliver behandlet på en ordentlig måde, fx hvis der skal påpeges fejl i en medarbejders opgaveløsning. Informativ retfærdighed omhandler, hvorvidt medarbejdere får tilstrækkelig information på et passende tidspunkt. Samarbejdsevnen Samarbejdsevnen på en arbejdsplads bygger på det niveau af tillid og retfærdighed, som findes (Olesen et al, 2008). Man kan fx forestille sig, at en medarbejder, som føler sig uretfærdigt behandlet, eller som ikke stoler på sin leder eller sine kollegaer, vil være mindre tilbøjelig til at bidrage til et godt samarbejde. Samarbejdsevnen omhandler den fælles evne til at koordinere og samarbejde om opgaveløsningen, og den består af: normer for gensidige forpligtelser, samt rammer, hvor samarbejdet kan udvikle sig, fx tid, mødefaciliteter og kommunikationskanaler. Samarbejdsevnen er i tråd med de andre faktorer i social kapital ikke en personlig egenskab hos den enkelte medarbejder, men en egenskab ved arbejdspladsen, som udvikler sig i fællesskabet. Det er vigtigt, at samarbejdet på en arbejdsplads både er velfungerende mellem kollegaerne internt i en afdeling (kaldet samlende, på engelsk bonding ) mellem afdelinger eller arbejdsgrupper (kaldet brobyggende, på engelsk bridging ) mellem medarbejdere og ledelse (kaldet forbindende, på engelsk linking ). 1/Februar 2011 Offentlig Ledelse 5

7 Social kapital Figur 2. Social kapital: forbindende, brobyggende og samlende En optimal situation vil være, at samarbejdsevnen er høj på alle tre områder, hvorved der etableres en velintegreret organisation, som der er vist i figur 3. Figur 3. En velintegreret organisation (Olesen et al. 2008, s. 55) Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon Offentlig Ledelse 1/Februar 2011

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

[Social kapital det nye sort?]

[Social kapital det nye sort?] [Social kapital det nye sort?] Af, Jonas Sprogøe, chefkonsulent i ARGO Social kapital synes at være det nye sort inden for organisationsudvikling og ledelse. Det giver resultater på bundlinjen at arbejde

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Dokumentationsrapport Vilhelm Borg, Nuri Cayuelas Mateu og Thomas Clausen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag

Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Trivsel og produktivitet to sider af samme sag En gennemgang af den internationale litteratur om arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne Tage Søndergård Kristensen 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere