Tillæg nr. 11 til Kommuneplan Klimatilpasningsplan. Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan. Forslag"

Transkript

1 Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasningsplan Forslag Tillæg nr. 11- Forslag

2 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den til den Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslaget skal skriftligt sendes til: Plan og Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg eller mailadresse: Fristen for indsigelser m.m. udløber tirsdag den Tillæg nr 11 - Forslag

3 Baggrund og formål med kommuneplantillægget Klimaet ændrer sig. I løbet af de kommende årtier forventes det, at vi globalt set vil opleve højere temperaturer, stigende vandstand i havene og mere ekstreme vejrforhold. Klimaændringerne gør, at vi er nødt til at forholde os til en ny virkelighed og tilpasse os fremtidens klima med forandringer inden for ganske mange områder i forhold til i dag. Klimaforandringerne består i første led af en stigning i den globale temperatur pga. det øgede indhold af drivhusgasser i atmosfæren. Forventningen er, at vi i Danmark får et varmere og generelt vådere vejr med flere ekstreme vejrsituationer. Det forventes, at vintrene bliver mildere og vådere, mens somrene vil blive varmere og med flere og længere hedebølger samt flere skybrud. Derudover forventes en generel havvandstandsstigning, og kraftigere stormfloder. Staten og KL har aftalt, at kommunerne skal udarbejde en klimatilpasningsplan med det formål at imødekomme de forventede konsekvenser af klimaforandringerne, for dermed at minimere skaderne på vores værdier såsom byer, infrastruktur og forsyning som følge af oversvømmelse. Det er dog vigtig at understrege, at disse klimatilpasningstiltag og sikringsforanstaltninger bygger på de nuværende forventninger til klimaforandringernes udvikling, og at der kan opstå ekstremsituationer, hvor disse foranstaltninger kan vise sig utilstrækkelige. Der er med disse planer tale om 1. generationsplaner. De vil blive revideret i årene fremover og tilpasset fremtidig viden. Billede Tillæg nr. 11- Forslag

4 Hovedstruktur - mål og retningslinjer Mål for klimatilpasning Kommunalbestyrelsens mål At forebygge oversvømmelser fra ekstemregn, vandløb og havet i byer og landsbyer. At forebygge oversvømmelse af vigtige serviceinstitutioner: såsom plejehjem, fængsler, beredskabscentre og forsyning (kraft- og varmeværker, transformerstationer, vandværksboringer, naturgas, affaldsstationer, renseanlæg). At det i videst muligt omfang undgås, at befolkningen bringes i kontakt med spildevand fra overfyldte kloaker. At forebygge oversvømmelse og oversvømmelsesskader af vigtige infrastrukturanlæg: såsom overordnede veje og jernbaner. At forebygge oversvømmelser i hele kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, hvor det giver mening. At anskue øgede vandmængder som en ressource til at skabe merværdi i både eksisterende og nyanlagte områder fx ved etablering af attraktive rekreative områder med blå elementer. At tilpasse klimatilpasningsanlæg til de eksisterende omgivelser og arbejde for robuste og fleksible løsninger. Handlinger Kommunalbestyrelsen vil fremme sine mål gennem administration af kommuneplanens retningslinjer om klimatilpasning og ved at indarbejde klimahensyn i nye beredskabsplaner, lokalplaner og andre planer, hvor det er relevant samt ved gennemførelse af spildevandsprojekter og fremtidig spildevandsplanlægning. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, så vi bliver bedre til at indtænke klimatilpasning i projekter på tværs. Det er f.eks. vigtigt, at der i planlægningen af nye byområder meget tidligt tages stilling til, hvordan også vand fra vejarealer håndteres, ligesom f.eks. indretningen af en skoles legeplads kan have betydning for, hvorvidt det er nødvendigt at regnvandskloakere i området omkring skolen. Ligeledes er det vigtigt, at borgerne inddrages i det videre arbejde med klimatilspasning rundt om i kommunen. Kun på den måde sikrer vi, at der skabes de bedste muligheder for at imødekomme fremtidige klimaforandringer, så mange steder som muligt. Vi er i gang Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede godt i gang med tilpasningen til fremtidens klima. Kommunens forsyningsvirksomhed FFV Energi & Miljø A/S er i henhold til spildevandsplanen påbegyndt arbejdet med at renovere de kloakerede områder, så de tilpasses de forventede klimaændringer. Samtidig med, at kloakkerne renoveres, tænkes der i forskellige løsninger for lokal afledning/anvendelse af regnvand, kaldet LAR-løsninger. Formålet er at håndtere vandet tættest muligt på kilden, dvs. der hvor problemet opstår, hvilket ikke nødvendigvis er samme sted, som hvor problemet viser sig. I og omkring Årslev er vi i gang med en helhedsvurdering af Vindinge Å vandløbssystem, da kraftige regnskyl allerede i dag giver oversvømmelsesproblematikker i de eksisterende byområder. I Faaborg har vi fået undersøgt, hvordan et højere havvandsniveau og stormflodssituationer vil påvirke havneområdet og dele af byen. Disse analyser vil indgå i det videre arbejde med at skabe løsninger for klimatilpasning af havnearealerne og de dele af byen, der er truet af stormflodshændelser. Tillæg nr 11 - Forslag

5 Retningslinjer for klimatilpasning Tem aet Klima er tema nr. 11 i Kommuneplan Oversvømmelse ved ekstremregn Inden for de oversvømmelsestruede områder kan der kun planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, infrastruktur, byudvikling og spredt bebyggelse, såfremt der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/- sikring, og en udnyttelse af det pågældende område ikke forværrer problematikker med vand andetsteds væsentligt. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på og omkring stedet Ved tilladelser til tekniske anlæg, infrastruktur, byudvikling og spredt bebyggelse inden for de oversvømmelsestruede områder skal det vurderes, om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, som kan afhjælpes samtidigt hvis muligt Inden for de oversvømmelsestruede områder skal nyanlæg og arealer udformes, så eksisterende bymæssige og kulturmæssige værdier, så vidt muligt sikres Oversvømmelse ved stormflod Inden for de oversvømmelsestruede områder kan der kun planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg, byudvikling og spredt bebyggelse, såfremt der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/- sikring Ved tilladelser til tekniske anlæg, infrastruktur, byudvikling og spredt bebyggelse inden for de oversvømmelsestruede områder skal det vurderes, om naboarealer har klimatilpasningsproblemer, som bør afhjælpes samtidigt hvis muligt Ved etablering af større sikringsanlæg mod forhøjet vandstand og stormflod, skal anlæg tilføre lokalområdet en merværdi, hvis muligt. (Oversvømmelsestruede områder er alle områder, som vil blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i år 2100, hvilket svarer til kote 2,53 meter, se kortbilag O3) Ved planlægning af byområder, bygninger og anlæg inden for de oversvømmelsestruede områder skal regnvand håndteres tættest muligt på kilden og for så vidt muligt nyttiggøres Regnvand skal, hvor det er muligt, indgå rekreativt i byens rum og klimatilpasningsanlæg skal tilpasses det eksisterende miljø og hvor muligt tilføre området merværdi Ved udarbejdelse af fremtidige naturplaner og naturprojekter skal det vurderes, hvorvidt fremtidige naturprojekter kan bidrage til håndteringen af de større mængder regnvand. (Oversvømmelsestruede områder er områder der forventes oversvømmet ved ekstremregnssituationer i år Oversvømmelsestruede områder fremgår af kortbilag O1 og O2. ) Tillæg nr. 11- Forslag

6 REDEGØRELSE Denne klimatilpasningsplan er den første af sin slags i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med planen er, at få overblik over, hvor risikoen for oversvømmelser er størst, og hvor store afledte konsekvenser en oversvømmelse medfører. Det giver os et grundlag for at prioritere den fremtidige indsats for at imødekomme klimaforandringernes konsekvenser. I denne plan er oversvømmelsesrisikoen som følge af ekstremregn og stormflod derfor blevet kortlagt. Kortlægningen er udført på screeningsniveau, hvilket vil sige, at de områder hvor kommunen ønsker at prioritere en indsats, skal analyseres nærmere og detailkortlægges. Denne klimatilpasningningsplan omhandler kun tilpasning til de vandrelaterede klimaændringer, dvs. oversvømmelser fra ekstremregn og stormflodshændelser. Forhold omkring grundvand er ikke medtaget pga. mangelfuldt datagrundlag. Når der foreligger ny viden, skal det vurderes, om det giver anledning til ændringer i kommuneplanen. Fremtidigt klima En forudsætning for klimatilpasning er viden om fremtidens klima. Faaborg-Midtfyn Kommunes klimatilpasningsplan er baseret på den viden og de forventninger til klimaforandringerne som FN s Klimapanel (IPPC) gør rede for i deres 4. hovedrapport fra I rapporten opstilles 4 scenarier for, hvorledes klimaet forventes at udvikle sig baseret på en fremskrivning af den hidtidige udvikling. De benævnes A1, A2, B1 og B2 - hvor A1 er det mest pessimistiske og B1 det mest optimistiske scenarie. DMIs klimacenter har sidenhen opstillet et nyt scenarie (A1B), da man i dag forventer, at A1 er den mest sandsynlige fremtid vi går i møde, se figur 1. Kortlægningen i denne klimatilspaningsplan er udført med udgangspunkt i scenarie A1B, som er det scenarie Staten anbefaler anvendes. Der har været afholdt en foroffentlighedsfase fra den 15. oktober november 2013, hvor der var mulighed for at fortælle, hvor man allerede nu oplever problemer med oversvømmelser, samt komme med ideer til klimatilpasningsprojekter. Der indkom 6 bemærkninger i høringsperioden. De 6 bemærkninger omhandlede alle oplevede problemer med oversvømmelser i kældre og haver. Bemærkningerne er indgået i kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen ved regnhændelser. Fremtidigt klima: A1B scenariet årsnedbøren stiger 10 % frem til år 2050 årsmiddelnedbøren i 2100 er vokset med ca. 20 % antallet af døgn med mere end 10 mm regn og stærk intensitet stiger med 7 døgn frem mod år 2050 årsmiddeltemperaturen frem mod år 2050 i gennem snit vil stige med 1,2 C temperaturen frem mod år 2100 stiger med op til 3,2 C havspejlsstigninger omkring Danmark på 0,3 m (± 0,2 m) i 2050 i forhold til i dag havspejlsstigninger omkring Danmark på 0,8 m i 2100 i forhold til i dag. Figur 1: A1B scenariet Tillæg nr 11 - Forslag

7 KONSEKVENSER I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE I Faaborg-Midt Kommune forventes relativt set få konsekvenser af klimaforandringerne. Dette skyldes et veludbygget kloaknet, og et landområde hvor kommunens topografi og jordbundsforhold er gunstige. Men vi skal være os vores ansvar bevidst og ikke bare sende store vandmængder videre til f.eks. Odense Kommune via f.eks Odense Å. Selvfølgelig vil vores kyststrækninger blive påvirket af en forhøjet havvandsstand og hyppigere stormflodshændelser, men set i forhold til hvor meget kystlinje der er i kommunen vil forholdsvist få værdier som bygninger og infrastrukturanlæg blive påvirket. På øerne er boliger og andre bygninger placeret højt, og på fastlandet er det i et samfundsøkonomisk perspektiv primært i dele af Faaborg, at problemet er størst. Faaborg er den største by i kommunen og sammen med Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse er den tiltænkt en rolle som lokomotiv for kommunens udviklingspotentiale. Derfor skal den fremtidige kommunale klimatilpasningsindsats koncentreres her, for så vidt angår kystsikring. Det er vigtigt, da Faaborg med den kulturhistorisk velbevarede bykerne og de mange boliger og erhverv udgør en væsentlig værdi, som skal sikres mod fremtidige stormflodshændelser. Udenfor de kloakerede områder i det åbne land har vi en begrænset viden om, hvor der vil være problemer med at aflede eller nedsive store mængder vand. Derfor vil den datamodel, der er anvendt til at kortlægge de regnvandsrelaterede udfordringer i det åbne land, også resultere i en kortlægning, der viser en større risiko for oversvømmelse end der faktisk vil være rigtig mange steder. Kortlægningen er derfor udtryk for et absolut worst case scenarie. Sammenhæng med anden planlægning Regional Udviklingsplan Region Syddanmark peger på, at det er vigtigt, at fremtidige investeringer bliver placeret i et fysisk sikkert miljø. Faaborg-Midtfyn Kommune fastsætter med denne klimatilpasningsplan retningslinjer der sikrer, at fremtidige arealudlæg til byudvikling og nyinvesteringer i oversvømmelsestruede områder vurderes nøje, ligesom kommunen vil arbejde for, at eksisterende værdier tilpasses det fremtidige klima. Dette er nødvendigt for at væksten kan blive bæredygtig. Kommuneplan Det blev ved udarbejdelse af Kommuneplan 2013 besluttet, at klimatilpasningsplanen skulle udarbejdes som et selvstændigt tillæg til Kommuneplan Det forventes, at der i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 vil blive indført klimarelaterede bestemmelser i rammeområder, der forventes berørt af fremtidens klimaforandringer. Vand- og naturplaner Kommuneplanen og dermed klimatilspasningsplanen er underordnet vand- og naturplanerne, og må derfor ikke stride mod disse. Ved at indtænke klimatilpasning i fremtidige vand- og naturplansprojekter og dermed udnytte de forventede klimaeffekter kan der skabes bedre overensstemmelse mellem naturgrundlag og arealanvendelse, ligesom der kan ske en forbedring af biodiversiteten og landskabsværdierne. Beredskabsplan Beredskabsplanen for stormflod er en praksis-orienteret plan, der omhandler, hvilke handlinger mv. der skal igangsættes ved varsling om stormflod samt hvem der gør hvad og hvor. Den indeholder ikke målsætninger og handlingsorienterede projekter i forhold til imødekommelse af klimaforandringer. Beredskabsplanen indeholder ikke beredskabsmæssige overvejelser om krisehåndtering af overfladevand. Ved udarbejdelse af fremtidige beredskabsplaner skal det beskrives, hvorledes ekstremregnssituationer håndteres fremadrettet. Spildevandsplan Målsætningen er at de øgede regnmængder skal håndteres tættest muligt på kilden ved hjælp af især forsinkning og nedsivning gennem forskellige LAR-løsninger herunder genanvendelse af regnvand. Dette kan gøres i kombination med afledning til kloak. Ved udskiftning og nyanlæg af kloaker dimensioneres rørenes kapacitet med en faktor 1,2 for at imødekomme forvetningen om en stigning i regnintensiteten med 20% frem mod år Fremtidige klimatilpasningsprojekter, der forudsætter medfinanciering fra vandselskaberne skal fremgå af spildevandsplanen. Tillæg nr. 11- Forslag

8 Risikokortlægning Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med kommunens forsyningsselskab FFV Energi & Miljø A/S foretaget en kortlægning af risikobilledet ved fremtidige regnhændelser og stormflodshændelser. Risikokortet er udarbejdet på screeningsniveau. Risikokortet er opbygget af sandsynligheden for oversvømmelse kombineret med værditabet ved oversvømmelse. Der er som grundlag udarbejdet oversvømmelseskort i forhold til ekstremregn (O1+O2) og i forhold til stormflodshændelser (O3). Disse oversvømmelseskort er sammenholdt med et værditabskort (V1), som viser, hvor der vil være de største værditab ved oversvømmelse. Herved er risikokortet (R1) fremkommet, og det viser, hvor der potentielt er den største risiko for værditab ved oversvømmelser. De udarbejdede kort er bekrevet nedenfor og kan ses på kommunens hjemmeside. For yderligere beskrivelse af kortlægningen henvises til klimatilpasningsplanens baggrundsrapport. OVERSVØMMELSESKORT (O1) - KLOAKEREDE OMRÅDER FFV Energi & Miljø A/S har foretaget modelberegninger, der viser, hvor der ved forskellige nedbørshændelser vil ske oversvømmelser i de fælles- og seperatkloakeredeområder. Oversvømmelseskort 01 viser regnhændelser svarende til 5 og 100 års regn i 2050, se kortbilag O1. En 5 års regnhændelse betyder, at det er en kraftigt regnsituation, der kan forventes at ske med 5 års mellemrum i OVERSVØMMELSESKORT (O2) - LANDOMRÅDER Uden for de fælles- og seperatkloakerede områder findes der ikke data, som muliggør en egentlig kortlægning af oversvømmelsesrisikoen. Det er derfor i stedet valgt at kortlægge, hvor vandet vil samle sig ved ekstremregn, dvs. hvor der er lavninger i terrænet, og hvordan vandet vil strømme på terræn. Kortlægningen tager ikke hensyn til over, hvor lang en periode vandet falder. Ligeledes tages der i kortlægningen ikke hensyn til nedsivning og dræning, hvorfor kortlægningen viser væsentligt mere vand end der reelt kan forventes. De potentielt oversvømmede områder vises med forskellige farver alt efter om de er på marker, hvoraf en stor del må forventes at være drænede, i beskyttede naturområder, hvor størstedelen naturligt er våde eller er andre arealer, se kortbilag O2. Ved planlægning af byggeri og anlæg i det åbne land, vil der derfor være behov for en nærmere analyse af de faktiske forhold på det enkelte sted, da der vil være områder, som faktisk ikke vil blive påvirket af ekstremregnssituationer. OVERSVØMMELSESKORT (O3) - STORMFLOD Oversvømmelser forårsaget af stormflod er vurderet ud fra Kystdirektoratets højvandsstatistik for Faaborg Havn. Det forventes, at vandet vil stige til 2,35 m over DVR90 ved 20 års hændelse og til 2,53 m over DVR90 ved en 100 års hændelse begge i år Se figur 2. VÆRDITABSKORT (V1) Der er foretaget en opgørelse af de værditab, der forventes at ville ske ved oversvømmelser fra ekstremregn og stormflod. Værditabene er sammensat af vurderinger af følgende typer konsekvenser: Menneskeliv, økonomiske, samfundsmæssige, miljømæssige, kulturelle og personlige konsekvenser. Konsekvenserne er vurderet i forhold til følgende anvendelsestyper: Bebyggelse (virksomheder, bolig, offentlige institutioner mv.) Landbrug (dyrehold mv.) Forsyning Beskyttelse natur og fortidsminder Infrastruktur Andre arealer Værditabskortet (V1) kan ses på kortbilag V1. Tillæg nr 11 - Forslag

9 RISIKOKORT (R1, R2 og R3) Til brug for prioritering af indsatsen for klimatilpasning er det vigtigt at vide, hvor store værdier, der kan gå tabt ved oversvømmelser. Det er også vigtigt at vide, med hvilken sandsynlighed det sker. Risikokortet viser - opgjort i celler på 100 x 100 m - en kombination af sandsynligheden for oversvømmelse og det vurderede værditab ved oversvømmelse. met renoveret i løbet af de kommende år, hvilket fremgår af spildevandsplanen. Risikobilledet vil derfor ændre sig, når der er gennemført en renovering af kloaksystemet. Landområder I kommunens ukloakerede områder - fortrinsvist i det åbne land, er der ikke en overhængende risiko for større oversvømmelser i den nærmeste fremtid. Det datamæssige grundlag for kortlægning af disse områder er forholdsvist dårligt og udpegning af fokusområder i disse områder afventer bedre analyseværktøjer, som forventes udviklet i de kommende år. Der er udarbejdet 3 forskellige risikokort 1. Risikokort - Kloakerede områder (Bilag R1) 2. Risikokort - Landområder (Bilag R2) 3. Risikokort - Stormflodshændelser (Bilag R3) Kystnære områder Når risikokortene tolkes, er det vigtigt at huske, at en høj Risikoanalysen viser, at især dele af Faaborg by og Faaborg risiko både kan fremkomme ved høj sandsynlig 5 år for en 10 år Havn er særligt 20 år udsat ved 50 stormflod. år Da 100 det år er et lille oversvømmelse og ved lille sandsynlighed for en stor område med store værdier, infrastruktur og mange forskellige oversvømmelse. Statistisk middeltidsvandstand i aktører anser kommunen det som en samfunds- mæssig 154 opgave at 162 koordinere en 173 klimaindsats i 180 området. RISIKOBILLEDET Faaborg Havn Risikoanalysen peger også på, at der i flere sommerhusområder Kloakerede områder og enkelte lokalsamfund langs kysten vil opstå Inden Middelvandsstandsstigning for de kloakerede områder er der udført + 30 beregninger cm + stormflodsrelaterede 30 cm + 30 cm problemer + 30 som cm konsekvens + 30 cmaf kli- for risikoen for oversvømmelser. De viser, at der er maforandringerne. Her er det dog de enkelte grundejere, forholdsvist Landhævning få områder, som vil blive væsentligt 3 cm påvirket der 3 cm i fællesskab 3 må cm igangsætte 3 initiativer cm for at 3 cm imødekomme af kraftige regnhændelser i den nærmeste fremtid. I nogle klimaforandringerne. af Stormflodshændelser områderne som forventes i 2050 berørt forventes 172 kloaksyste- cm 181 cm 189 cm 200 cm 207 cm 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år Statistisk middeltidsvandstand i 2012 Faaborg Havn Middelvandsstandsstigning + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm + 80 cm Landhævning 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm Stormflodshændelser i cm 227 cm 235 cm 246 cm 253 cm Figur 2: Beregnede niveau for stormflodshændelser omkring Faaborg Tillæg nr. 11- Forslag

10 Fokusområder - F1 På baggrund af en nærmere analyse af risikokortet har Kommunalbestyrelsen valgt i de kommende år at fokusere klimatilpasningsindsatsen på: Dele af Faaborg by og havn - høj og middel prioritet Påvirkes forventeligt enten af stormflodshændelser eller regnhændelser, og visse steder af begge dele. Der vil i årene fremover skulle udarbejdes mere detaljerede analyser og løsningsforslag til klimatilpasning- og -sikring af de oversvømmelsestruede arealer i Faaborg. Nogle af de arealer der forventes påvirket af ekstremregnsituationer, er allerede planlagt klimatilpasset gennem Spildevandsplan Konsekvenser af stormflodshændelser har høj prioritet og konsekvenser af regnhændelser har middel prioritet. Områder i Årslev - Sdr. Nærå - middel prioritet Påvirkes allerede i dag ved kraftige regnhændelser, når Vindige Å ikke kan aflede vandet hurtigt nok og vand opstuves på terræn. Derfor har kommunen allerede igangsat en helhedsvurdering af hele oplandet til Vindinge Å, for at finde frem til hvilke afværgeforanstaltninger, der vil være hensigtsmæssige nu og i fremtiden. Ved fremtidig planlægning for bl.a. boligudbygning i Årslev påtænkes fx. en del af arealerne anvendt til håndtering af de større regnmængder forårsaget af klimaforandringerne. Hotspots Risikoanalysen viser, at vandværket i Vester Aaby er i risiko for at blive oversvømmet, derfor vil kommunen indlede en dialog med vandværket om beskyttelse vandværksboringerne. Ydermere viser risikoanalysen, at der kan ske oversvømmelser af varmeforsyningsanlæggene i Grønnegade i Faaborg. Kommunen indgår dialog med FFV Energi & Miljø A/S, og de vil fortage de fornødne foranstaltninger, som vil sikre varmeforsyningen. Risikoanalysen viser en sandsynlighed for, at der kan komme oversvømmelser på genbrugspladsen ved Ringe. FFV Energi & Miljø A/S vil forholde sig til risikoen, og sikre at miljøfarligt affald på genbrugspladsen ikke vil blive en forureningskilde i tilfælde af oversvømmelser. Vejle og Nr. Lyndelse - lav prioritet Begge disse områder er fælleskloakerede idag, og kortlægningen viser, at man nogle steder vil kunne opleve oversvømmelser ved 5 års hændelser i 2050, hvilket svarer til hver 10. år i dag. Mange af disse problematikker forventes afhjulpet gennem tiltagene i Spildevandsplan Tillæg nr 11 - Forslag

11 Miljøvurdering Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune- og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Lov om miljøvurdering. Som en første fase skal disse planer screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes belastning af miljøet. Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige vedtagelse af planen. Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed samtidig med offentliggørelse af forslag til kommuneplantillægget. Det fremgår af loven, at der ved planer og programmer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. SCREENING Kommuneplantillæg nr. 11 er screenet. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede retningslinjer for kommunens klimatilpasningsindsats. Denne indsats vil efterfølgende bliver konkretiseret og detaljeret i spildevandsplanen og i fremtidige lokalplaner. KONKLUSION Det vurderes, at tillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den heller ikke berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde har Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget, jf. 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering, da der er tale om en overordnet plan, hvor der vil blive fulgt op med konkrete planer for fremtidige handlinger. Tillæg nr. 11- Forslag

12 Tillæg nr 11 - Forslag

13 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget til offentliggørelse på kommunalbestyrelsens møde den På kommunalbestyrelsens vegne: Christian Thygesen Borgmester Benny Balsgaard Kommunaldirektør Tillæg nr. 11- Forslag

14 Kortbilag O1 RINGE FAABORG Tillæg nr 11 - Forslag

15 Kortbilag O2 RINGE FAABORG Tillæg nr. 11- Forslag

16 Kortbilag O3 FAABORG Tillæg nr 11 - Forslag

17 Kortbilag V1 RINGE FAABORG Tillæg nr. 11- Forslag

18 Kortbilag R1 RINGE FAABORG Tillæg nr 11 - Forslag

19 Kortbilag R2 RINGE FAABORG Tillæg nr. 11- Forslag

20 Kortbilag R3 FAABORG Tillæg nr 11 - Forslag

21 Kortbilag F1 ÅRSLEV VEJLE NR LYNDELSE RINGE FAABORG Tillæg nr. 11- Forslag

22 Tillæg nr 11 - Forslag Plan og Kultur Mellemgade Faaborg Tlf: Mail:

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune

Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 i Kommuneplan 2014-2026 Klimatilpasningsplan for Esbjerg Kommune December 2013 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2013.02 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.02

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013. Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013. Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 Ny Ramme Rin. B.40 Etageboliger, Rolighedsvej/Søvej, Ringe Tillæg nr. 10. Kommuneplan 2013 Offentlighedsperiode Forslaget er i offentlig høring fra den 20.01.2015 til

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2015

Klimatilpasningsplan 2015 FORSLAG Indhold 1. Indledning... 3 2. Det fremtidige klima... 5 2.1 Klimascenarier... 5 2.2 Konsekvenser af klimaændringerne... 6 2.3 Fordele og ulemper ved klimaændringerne... 7 3. Screeningskort... 9

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4

Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4 Forslag til Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg nr. 4 til Kerteminde Kommuneplan 2013-2025 juni 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN

SOLRØD KOMMUNE BORGMESTER NIELS HÖRUP. VANDPLUS Rum til regn og aktivitet. Flyt eller forebyg? KILEN Flyt eller forebyg? Vi tilpasser os klimaforandringerne Sol og rød = Sump og rydning Ser muligheder i nødvendige tekniske faciliteter Skaber merværdi Samler interesser Udnytter ressourcer Oversvømmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag

Kommuneplantillæg 6. Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup. Forslag Kommuneplantillæg 6 Kommuneplan Ryslinge 2004-2012 - Døgninstitution Børnehuset Ahornvænget i Fjellerup Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Strategi for klimatilpasning. November 2011

Strategi for klimatilpasning. November 2011 Strategi for klimatilpasning November 2011 Godkendt af kommunalbestyrelsen den 15. december 2011 Strategi for klimatilpasning Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Cowi A/S og klimatilpasningsprojektgruppen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017. august 2014

Klimatilpasningsplan 2014-2017. august 2014 Klimatilpasningsplan 2014-2017 august 2014 1 Indhold... 1 Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Vej- og Parkafdelingen VandPlus projekt Lindevangsparken og Sløjfen. Afgørelse om ikke VVMpligt Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 RESUMÉ UDKAST, DECEMBER 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 RESUMÈ Udkast, december 2012 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER

KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER NOVEMBER 2013 RANDERS FORSYNING OG RANDERS KOMMUNE KORTLÆGNING AF OVERSVØMMELSESTRUEDE AREALER TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 46 Kommuneplan 2010-2022 Klimatilpasningsplan for Lolland Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg 46 Kommuneplan 2010-2022 Klimatilpasningsplan for Lolland Kommune Forslag til Kommuneplantillæg 46 Kommuneplan 2010-2022 Klimatilpasningsplan for Lolland Kommune August 2015 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 46 Klimatilpasningsplan for Lolland Kommune Offentlig bekendtgørelsesdato:

Læs mere

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplan Forslag til Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Fremlægges fra 13. august 2014 til 8. oktober 2014 (begge dage incl.) 1 TITEL Tillæg nr. 13 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Læs mere

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Klimatilpasning og detaljerede højdedata Klimatilpasning og detaljerede højdedata 1 Klimatilpasning og detaljerede højdedata Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og vejledning om detaljerede højdedatas betydning for indsatsen mod

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Tilstanden i landets kloaksystemer

Tilstanden i landets kloaksystemer maj 2008 Tilstanden i landets kloaksystemer - om vedligeholdelse og fornyelse af det danske kloaknet Resumé Det danske kloaknet udgør et vigtigt fundament i den infrastruktur, der sikrer, at danske familier

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Vedr. endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan, Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Vedr. endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan, Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune - Sag: 2013/35851 158 Id: 06.00P00 Afdelingsnavn Center for Plan, Klima og Trafik Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 26. januar 2015 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Manual til risikokortlægning UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Nedbør, havvand og vandløb 4 1.2 Oversvømmelseskort 4 1.3 Værdikort 4 1.4 Risikokort 4 2. Opbygning af kortlægningen

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

Lokalplanlægning og klimaforhold i Odense kommune. Ved arkitekt M.A.A Mie Søgaard Rasmussen, Odense kommune

Lokalplanlægning og klimaforhold i Odense kommune. Ved arkitekt M.A.A Mie Søgaard Rasmussen, Odense kommune Lokalplanlægning og klimaforhold i Odense kommune Ved arkitekt M.A.A Mie Søgaard Rasmussen, Odense kommune Odense kommune underskriver Ålborg commitments Mål i miljøpolitikken Delmål 2015 Politisk strategi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil?

Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Vandsektorens rolle og muligheder - hvordan ser selskaberne fremtidens samspil? Carl-Emil Larsen, direktør DANVA KTC Årsmøde 20. september 2013 DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse

Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse Klimatilpasningsplan Temakort teknisk beskrivelse Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan Temakort Teknisk beskrivelse Rekvirent Rådgiver Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft

Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Strategi behold regnvandet på egen grund! Plan og Projekt chef Kirsten Toft Regnvandshåndtering Opstat i 1990érne med at etabler store bassiner i midt byen. - før ordet Klima forandringer og kliamfaktorer

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Skabelon. til klimatilpasningsplan. Et led i realiseringen af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon. til klimatilpasningsplan. Et led i realiseringen af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realiseringen af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelonen er et projekt igangsat af Region Midtjylland og udført i fællesskab med en række

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [ VVM Myndighed Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre I forbindelse med omlægningenunder Gentofte Sportspark

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept

Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL 2 LOKALPLANPROCES. 2.1 Regnvandskoncept Notat VEJLEDNING FOR KLIMATILPASNING I FORBINDELSE MED LOKALPLANSARBEJDE 1 FORMÅL Rebild Kommune ønsker et vejledningsgrundlag for klimasikring i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan. Vejledningen

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategi Herning Kommune Klimatilpasningsstrategi Udarbejdet i marts 2013 af Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand Fotos: Herning Kommune To fotos på side 7, Mogens Nielsen Sdr.

Læs mere