Mobility Management Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobility Management Plan"

Transkript

1 Mobility Management Plan Site Måløv Maj 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Mobility Management 4 Idékatalog 11 Handlingsplan 21 RESUMÉ Denne mobility management plan er udarbejdet af Niras til Novo Nordisk for site Måløv. Planen har til formål at effektivisere og reducere energiforbruget til persontransport både den tjenesterelaterede persontransport samt medarbejdernes pendling til og fra arbejdspladsen. Mobility management planen præsenterer udvalgte resultater samt et idékatalog med en række prioriterede initiativer indenfor tjenesterelateret transport, samkørsel, cykling og pendling med bus og tog. Dette sammenfattes til sidst i en handlingsplan.

3 Mobility Management Mål og visioner Metode Resultater

4 Mål og visioner Hvad er formålet med en mobility management plan for Site Måløv? Projektets hovedformål er at skabe en effektivisering af persontransporten. Denne effektivisering skal give sig udslag i energieffektiviseringer, som f.eks. kan måles i en reduktion i udledningen af CO 2. Der er ligeledes et sekundært formål, der handler om at reducerer behovet for at udvide parkeringskapaciteten i forbindelse med Novo Nordisks forsatte udvikling i Måløv. Planens tilblivelse Denne Mobility Management plan er den første af sin art i Novo Nordisk. Novo Nordisk havde i 2010 et ønske om mere konstruktiv dialog med Ballerup Kommune. Ballerup Kommune kom med ideen om Mobility Management og det blev en god anledning til at samarbejde med kommunen om fælles mål. Center for Grøn Transport har støttet arbejdet med kr. 4

5 Hvorfor Mobility Management i Novo Nordisk? Udvalgte Novo Nordisk Essentials: 3) We are accountable for our financial, environmental and social performance. (Triple bottom line). 8) We have a healthy and engaging working environment. Triple bottom line: financial, environmental and social På den finansielle bundlinje handler det om sparede anlægsudgifter (primært P-pladser) og sparede transportomkostninger. På den miljømæssige bundlinje har Novo Nordisk lavet energieffektivisering af produktion og bygninger - nu udfordres persontransporten, ved at hjælpe medarbejderne til selv at vælge. Målet er at bidrage til en reduktion af klimapåvirkningen. På den sociale bundlinje handler det om bedre sundhed for os alle, når det er lettere ikke at bruge bil. Skiftes bilen ud med en transportform, der kræver fysisk aktivitet forbedres den enkelte medarbejders generelle sundhed. 5

6 Metode Fremgangsmåde Arbejdet med mobility management på Site Måløv er grundlæggende inddelt i to procesdele: Del 1: En site-based mobility management plan, der internationalt er et velkendt instrument til systematisk og struktureret effektivisering af energiforbruget til transport for større virksomheder. Del 1 består af tre faser: Kortlægningsfasen, analysefasen og planlægningsfasen. Kortlægningsfasen omfatter en kortlægning af dels virksomhedens egen tjenesterelaterede persontransport, dels medarbejdernes transport til og fra arbejde, samt bearbejdning af de indsamlede data. Kortlægningen af medarbejdernes pendling blev gennemført i form af et mindre survey blandt samtlige medarbejdere ud af 1820 medarbejdere på sitet i Måløv samt 44 ud af 149 medarbejdere i Gentofte, som forventes at skulle rykke til Måløv, har besvaret et spørgeskema med 7 spørgsmål, som belyser medarbejdernes transporttid og valg af transportmiddel. Den tjenesterelaterede persontransport er kortlagt på grundlag af en gennemgang regnskabsposteringer, hvor der er udbetalt kørselsgodtgørelse for to udvalgte måneder. Den trafikale infrastruktur omkring sitet blev kortlagt i samarbejde med Ballerup Kommune. Analysefasen omfatter bearbejdning af kvalitative data til belysning af potentialer og mulige virkemidler. Der blev gennemført en kvalitativ analyse i form af fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdergrupper. Formålet med disse interviews var at få en dybere indsigt i medarbejdernes motiver for valg af transportmiddel, samt potentialer og barrierer for ændring af transportvaner. Planlægningsfasen omfatter bl.a. udarbejdelse af denne mobility management plan, der samler det vigtigste fra processen. På grundlag af kortlægningen og analysen blev alle tiltag og virkemidler samlet i et idékatalog opdelt i de fire emner: Tjenesterelateret persontransport, samkørsel, cykling og pendling med bus og tog. Idéerne blev præsenteret og diskuteret på en medarbejderworkshop med 25 deltagere. Workshoppen havde til formål at informere om og diskutere kortlægnings- og analyseresultaterne samt facilitere en kreativ proces forud for udarbejdelse af den forhåndenværende mobility mangement plan. Del 2: Implementering, der omfatter udmøntning af de prioriterede virkemidler i konkrete indsatser. På baggrund af erfaringerne med forløbet udvikler Novo Nordisk og Ballerup Kommune et koncept for offentligt-privat samarbejde om energieffektivisering af den tjeneste- og pendlingsrelaterede persontransport. 6

7 Prioritering Potentialet for tjenesterelateret persontransport, samkørsel, cykling og pendling med bus og tog er sideløbende blevet kvantificeret ved hjælp af en GIS-kortlægning af transportvalg og rejsetid for samtlige medarbejdere, som har besvaret surveyet i kortlægningsfasen. Efterfølgende er idéerne blevet effektvurderet ud fra: - medarbejdernes prioritering - antagelser om effektiviseringspotentiale - hvorvidt en implementering ligger hos Novo Nordisk alene eller skal ske i samarbejde med eksterne aktører. På baggrund heraf er udvalgt et antal tiltag, som vurderes at have den største effekt for at reducere energiforbruget og dermed CO 2 udledningen og som samtidig er implementerbare for Novo Nordisk. Idéerne præsenteres for virksomhedens ledelse, der fastlægger, hvilke indsatser og aktiviteter, der skal prioriteres forud for implementeringen af mobility management planen. 7

8 Resultater Medarbejdernes pendlingsmønstre Der pendles årligt 19,3 mio. km, svarende til en årlig CO 2 udledning på tons. Heraf stammer 97 % af udledningen fra biltransport. Medarbejderne har gennemsnitligt 24 km til arbejde og bruger 33 minutter hver vej. Ser man på tilbagelagt distance med det primære transportmiddel, udgør bilen hele 81 %, toget 11 % og cyklen 6 %. På det regionale overblik på kortet til højre, ses bilen (de røde prikker) da også som det foretrukne transportmiddel. For medarbejdere med under 5 km til arbejde er cyklen det foretrukne transportmiddel, men der er dog stadig 30 %, der tager bilen. Allerede ved en afstand på 6-10 km er bilen det foretrukne valg med en andel på 69 %. 89 % af de medarbejdere, som kører i bil til arbejde, har svaret, at de kører alene i bil. Der er altså et stort potentiale for, at medarbejdere, der bor i det samme geografiske område, kunne køre sammen til og fra arbejde. Der er også et stort potentiale for mange i at skifte bilen ud med tog og/eller bus, især for de medarbejdere, der bor langs Frederikssundsbanen eller i København. 8

9 Tjenesterelateret persontransport Medarbejderne tilbagelægger på baggrund heraf årligt km i egen bil, svarende til en CO 2 udledning på 117 tons. 79 % af turene er mindre end 50 km i distance og hovedparten af turene ligger mellem 10 og 40 km i distance. Dog udgør ture over 50 km lidt over halvdelen af de samlede tilbagelagte kilometre og bidrager dermed til mere end halvdelen af den samlede udledning. 66 % af antallet af ture og 47 % af den tilbagelagte distance foregår mellem Novo Nordisk sites, primært til og fra Bagsværd, Gentofte og Kalundborg. For disse typer rejser er der et stort potentiale for at udskifte kørsel i egen bil med et Novo Nordiskejet transportmiddel, som f.eks. elbiler eller elcykler. 68 % af den tilbagelagte distance har samme start og returpunkt. Heraf foregår nogle af turene til og fra hjemmet, for hvilke det er svært at erstatte egen bil med et Novo Nordisk transportmiddel. Udover kørsel i egen bil er der årligt store udgifter til medarbejdernes kørsel i taxa, som med fordel kunne effektiviseres. 9

10

11 Idékatalog Tjenesterelateret persontransport Samkørsel Pendling med bus og tog Cykling

12 Tjenesterelateret persontransport Potentialer Den tjenesterelaterede persontransport kan groft deles op i to former: Kørsel i egen bil og kørsel i taxa. Kørsel i egen bil medfører årligt en CO 2 udledning på 117 tons. Ved omlægning til flere kørte kilometer i elbil reduceres CO 2 udledningen fra ca. 177 g/km (for gennemsnitlig benzin/dieselbil) til ca. 60 g/km (for elbil). Effekten af initiativer i forhold til samkørsel i taxa vil blive undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af Mobility Management planen i Bagsværd. Virkemidler Det ligger et stort energieffektiviseringspotentiale for tjenesterelateret transport i at reducere antal taxature. Flere elbiler kan til dels hjælpe på dette, men der ligger også et stort potentiale i at få effektiviseret taxakørslen. Novo Nordisk bruger mange ressourcer på taxakørsel hvert år - både transport af medarbejdere og produkter/prøver mellem sites. Det vurderes, at der er et stort reduktionspotentiale ved at indgå i et samarbejde med en leverandør om at koordinere taxakørslen. Ved at ansvaret lægges over på taxaselskabet, giver det samtidig mindst muligt besvær for Novo Nordisk. Derudover anbefales indkøb af flere elbiler, som allerede er en succes blandt medarbejderne. Tilbuddet om at kunne låne en elbil, hvis man skal til møde ude i byen, vil samtidig støtte medarbejderne i at cykle eller tage det offentlige til og fra arbejde, da man ikke er afhængig af at have en bil med på arbejde. 12

13 Fra Idékatalog Øvrige tiltag for tjenesterelateret transport Udvalgte tiltag Shuttlebus mellem sites Elbiler Tiltaget drejer sig om indkøb af flere elbiler med dertilhørende ladestationer og øget markedsføring. En undersøgelse af den eksisterende ordning for elbiler vil være et godt udgangspunkt for den videre udvikling. Koordineret taxa Tiltaget omhandler igangsættelse af et forløb omkring koordineret taxakørsel i samarbejde med mulige leverandører, gerne ved genforhandling af eksisterende kontrakter. Samkørsel i egen bil Påvirke mødekulturen: Videokonference Påvirke mødekulturen: Nedsætte takst på kørepenge Elcykler til fri afbenyttelse mellem sites 13

14 Samkørsel Potentialer Samkørsel er en løsning, som især er attraktiv for medarbejdere, som har lang transportvej, idet der er et økonomisk incitament i at køre sammen. Men motivationen for samkørsel afhænger i høj grad også af sociale elementer, og kan også være attraktivt for pendlere med kortere afstande, hvis det ikke er for besværligt og det er nemt at finde samkørselspartnere. Potentialet for samkørsel i Novo Nordisk er stort. 75 % af medarbejderne bruger bilen som det primære transportmiddel og 89 % angiver, at de kører alene i bil. Reduktionspotentialet for samkørsel afhænger af hvor mange, der kan motiveres, men det vurderes at der er potentiale for at spare op mod 205 ton CO 2 pr. år. Virkemidler Implementering af samkørsel kræver en særlig indsats med fokus på de sociale og adfærdsmæssige barrierer, der ligger i at skulle skifte fra at køre alene i bil til at køre sammen med andre. De medarbejdere, som bor i Sverige, har allerede en god ordning, som fungerer. Erfaringerne kan bruges til at skabe nye samkørselsklubber. Til at understøtte dette er der brug for en IT-platform, hvor man nemt kan finde relevante samkørselsmatch og som kan fungere som et forum for klubberne. Der er gennemsnitligt 1,1 person i hver bil i myldretiden. I de fleste biler er der plads til 4-5 personer. CO 2 reduktion: 205,1 ton per år Reduktion i antal P-pladser: 75,5 per år 12

15 Fra Idékatalog Øvrige tiltag for samkørsel Udvalgte tiltag Tryghed: Garanteret hjemtur Samkørselsklubber og understøttende IT-platform Det foreslås at der igangsættes et pilotprojekt, hvor der trækkes på erfaringer fra den eksisterende samkørselsklub i Sverige og med etablering af en eller flere nye klubber, f.eks. i Hillerød, hvorfra der kan indhentes viden og inspiration, som kan bruges i den bredere implementering i organisationen. Konkurrencer Afmærkede afsætningspladser Synlighed af muligheden for samkørsel kan også understøttes med særlige afsætningspladser eller P-pladser for samkørere. Især afsætningspladser tæt ved indgangen blev vurderet som et vigtigt virkemiddel. Informationsmøder og markedsføring Information, afmystificering og at nedbryde barrierer er de vigtigste forudsætninger for at samkørsel kan lykkes. Derfor er informationsmøder en essentiel del af at fremme samkørsel. 13

16 Pendling med bus og tog Potentialer Der er et stort potentiale for at tage toget. Kortlægningen viser, at 36 % af alle Novo Nordiskmedarbejdere bor langs Frederikssundsbanen og i København. Ca. 50 % af disse kører i bil til arbejde. Dvs. at 17,8 % af samtlige medarbejdere potentielt kunne flytte fra bil til tog. Heraf antages det, at det er muligt at flytte halvdelen fra bil til tog. Derudover er der et mindre uudnyttet potentiale for de medarbejdere, som bor i Værløse, Slagslunde og Ganløse for at tage bussen, idet der er direkte buslinier. Det antages, at det er muligt at flytte 30 % af disse overpå bussen. Virkemidler En af de største barrierer for at tage S-toget er afstanden fra sitet til stationen. Undervejs i arbejdet med denne plan, er busruten fra stationen blevet forbedret, så den går helt ind på sitet, og forbedringen er allerede en stor succes, og busruten vurderes at have en stor effekt. Det første virkemiddel er derfor at forbedre busruten, især sørge for at busafgange matcher togankomster. Afstanden til stationen er lige præcis lang nok til at cyklen vil være et godt alternativ til bussen eller til at gå. Delecykler på stationen vil derfor være et fint understøttende initiativ. Et essentielt virkemiddel for at få medarbejderne til at overveje at skifte bilen ud med bus og tog er information om de alternativer, som findes, så medarbejderne kan tage et informeret valg. CO 2 reduktion: 86 ton per år Reduktion i antal P-pladser: 103,5 per år 12

17 Fra Idékatalog Øvrige tiltag for pendling med bus og tog Udvalgte tiltag Workplus ordning Busrute fra stationen Busruten fra stationen er et oplagt indsatsområde. Denne er allerede forbedret væsentligt ved at bussen nu kører igennem sitet med to stoppesteder. Næste skridt bliver at forbedre bustiderne og evt. frekvensen af afgange. Delecykler på stationen Bedre busforbindelser fra bopæl Information, herunder mobilløsning med rejseplan For at busruten skal have den nødvendige effekt, vurderes det, at nem tilgængelig information om afgang og ankomsttider er vigtigt. Derfor er information, herunder udvikling af en mobilløsning med rejseplan, et vigtigt tiltag. Receptionsskærme med afgangstider for bus og tog (realtid) kan også medvirke til at synliggøre alternativer til bilen. Bedre S-togplan Billigere priser på offentlig transport Bedre forhold på Måløv og Kildedal station 13

18 Cykling Potentialer Cyklen som transportmiddel til og fra arbejde er mest interessant for de medarbejdere, som bor tæt på sitet. Kortlægningen viste, at 18 % medarbejdere bor indenfor 10 km fra sitet. Heraf tager 54 % bilen, svarende til 9,7 % af alle medarbejderne. Det er her, det største potentiale for at flytte medarbejderne over på cyklen ligger. Det antages, at 50 % af disse medarbejdere potentielt kunne cykle på arbejde. For de medarbejdere, som bor mere end 10 km fra sitet, cykler 6 %. Der ligger et mindre, men ikke ubetydeligt potentiale i at øge dette tal. Det antages, at 20 % af disse medarbejde kunne cykle. Virkemidler En stor del af virkemidlerne drejer sig om bedre forhold for cyklister og kan ses som understøttende både for at fastholde de medarbejdere, som allerede cykler og for at tilgodese dem, som beslutter sig for at prøve at cykle frem for at tage bilen. De virkemidler, som har den største effekt, er dem, som kan få medarbejderne til at ændre deres transportvaner. Her er ét virkemiddel essentielt, nemlig at der er ordentlige og sikre cykelforhold fra medarbejdernes bopæl til sitet. Der er ikke så stor viden om de stiforbindelser, som allerede findes, hvorfor bedre oplysning kan have en effekt. Hertil kommer det potentiale, som ligger i at benytte cyklen sammen med toget, som især kan være relevant for medarbejdere med længere transportafstand. CO 2 reduktion: 121 ton per år Reduktion i antal P-pladser: 172 per år 12

19 Fra Idékatalog Øvrige tiltag for cykling Udvalgte tiltag Cykelservice Elcykelordning Etableringen af en elcykelordning kan være med til at bryde medarbejdernes transportvaner på en positiv måde og måske får medarbejdere med længere cykelafstand til at overveje en elcykel som alternativ til bilen. Cykelparkering Delecykler på stationen Oplysningskampagne Oplys om de udemærkede cykelruter, som allerede findes til og fra Måløv. Cykelruteplanlægger Bedre cykelforhold Det vigtigste initiativ bliver at starte en dialog med omegnskommunerne om forbedrede cykelforhold på udvalgte strækninger. Implementeringen af dette tiltag har dog en længere tidshorisont og derfor er dialogen i første omgang den vigtigste aktivitet. Beløning/præmier Omklædningsfaciliteter Til at understøtte de medarbejder, som allerede cykler eller som begynder at cykle, foreslås det at gennemgå omklædningsfaciliteterne med henblik på øge kendskabet til faciliteterne og evt. opgradere dem. Omklædningsfaciliteter vægtes særligt højt hos de cyklister, som har en lang cykeltur. 13

20

21 Handlingsplan

22 Handlingsplan Handlingsplanen summerer alle de prioriterede tiltag fra idékataloget. Handlingsplanen viser status og hvem der har ansvaret for at tiltagene bliver gennemført. Handlingsplanen er således det fremadrettede styringsværktøj, som løbende kan opdateres efterhånden, som der sker fremdrift på de enkelte områder. Tiltag Aktivitet Elbiler Detaljeret undersøgelse af tilfredshed mm. Tjenesterelateret persontransport Koordineret taxa Definition af kapacitetsudvidelse på baggrund af erfaringer fra eksisterende ordning Evt. indkøb af elbiler og ladere Evt. bookingsystem for samkørsel Markedsføring med bl.a. prøverunder Indsamling af viden fra lignende initiativer Definition af koncept incitamentsaftale Forhandling med taxaselskaber Implementering Klubber og portal Gennemførsel af pilotprojekt i Hillerød (evt. med konsulentbistand) Samkørsel Pendling med bus og tog Cykling Afmærkede afsætningspladser Informationsmøder og markedsføring Busrute fra station Information, herunder mobilløsning med rejseplan Omklædningsfaciliteter Elcykel-ordning Oplysningskampagne (fokus på oplysning om cykelruter og nye tiltag) Indkøb/Udvikling af IT-løsning Ansøgning om tilladelse Skiltning ved af/påsætningsområde Planlægning (konsulentbistand) Generel information sendes ud Afholdelse af informationsmøder Bussen føres gennem sitet Optimering af ankomst og afgang fra stationen (i samarbejde med Movia og kommunen) Forhandlinger om udvidet busbetjening (flere afgange direkte mellem Måløv st. og Novo Nordisk) Indkøb af yderligere håndsendere Receptionsskærme med afgangstider for bus og tog (realtid) Udvikling af mobilløsning Informationskampagne Bedre skiltning Evt. opgradering af faciliteter Indkøb af elcykler og ladere til Site Måløv Indkøb af markedsføringsmateriale og - ydelser Bedre cykelforhold Indlede dialog med omegnskommuner om at forbedre cykelforhold på udvalgte strækninger 24

23 Ansvarligt område Status Corporate Sourcing Igangsat Corporate Sourcing Igangsat Corporate Sourcing Corporate Sourcing Corporate Sourcing Corporate Sourcing Corporate Sourcing Corporate Sourcing Corporate Sourcing Facility Mgt. Gennemført Igangsat Igangsat Forsøg igangsat Igangsat Facility Mgt. Facility Mgt. Facility Mgt. Facility Mgt. og Corporate Communication Facility Mgt. og Corporate Communication Facility Mgt. og Corporate Communication Facility Mgt. Facility Mgt. Delvist finansieret Finansieret Finansieret Implementeret Igangsat Facility Mgt. og Corporate Sourcing Facility Mgt. Facility Mgt. Facility Mgt. Facility Mgt. og Corporate Communication Facility Mgt. og CMC Support Facility Mgt. og CMC Support Facility Mgt. og Corporate Sustainerbilyty Facility Mgt. og Corporate Sustainerbilyty Igangsat Delvist finansieret Facility Mgt. 25

24

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT MOBILITY MANAGEMENT MÅLØV

AFSLUTTENDE RAPPORT MOBILITY MANAGEMENT MÅLØV Novo Nordisk August 2013 AFSLUTTENDE RAPPORT MOBILITY MANAGEMENT MÅLØV BILAG B Rapporten er udarbejdet i samarbejde med : NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002.

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002. HUR Pendlerkontor Projektleder Mette Haas, Hovedstadens Udviklingsråd Forsøg med mobility management HUR besluttede den 24. april 2002 at etablere et toårigt forsøg med mobility management. Samtidig besluttede

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012

Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20. Version 10 10 2012 Cykelhandleplan 2012 lang udgave udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 Version 10 10 2012 1 Indholdsfortegnelse område 1: Forbedrede faciliteter for cyklister... 5 område 2: Sikkerhed....

Læs mere

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet

Notat om behandling af høringssvar på forslaget til Strategi for Grøn mobilitet Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Centrene for Drift og Teknik, By, Miljø og Erhverv, Sundhed og Kultur & Idræt, Dagtilbud og Skole Notat om behandling af høringssvar på forslaget

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Dato: 08.12.2015 Borger: Gitta Kristensen fra Bistrup 340 er pr. 13. december 2015 omlagt. Der vil derfor ikke fremover være busforbindelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Mobility Management: Den fleksible transportadfærd fremmes Af Claes Nilas, adm.direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) HUR Pendlerkontor startede i september måned 2002 et samarbejde med virksomheder

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitetsstrategi 2013-2025 mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet af Mette Haas, Trafikplanlægger, DSB og Andreas Røhl, Trafikplanlægger, Banestyrelsen Begrebet Parkér & Rejs (herefter P&R) dækker over kombinationen af bil og kollektiv

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren 31. august 2011 Revideret 13. september 2011 Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren Indledning Den kommende letbane langs Ring 3, med tilhørende

Læs mere

Bæredygtig transport

Bæredygtig transport Bæredygtig transport Baggrund Det overordnede mål for projektet er, på bæredygtig vis at medvirke til at fremtidssikre mobiliteten i Tjæreborg. De klimamæssige påvirkninger af transportarbejdet skal nedbringes.

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015 Projektnr. A042982 Dokumentnr. A042982-1 Version 1.0 Udgivelsesdato 22.05.2015 Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

ARCHIMEDES projektet

ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet ARCHIMEDES projektet Aalborg er kendt som en af foregangsbyerne i Europa inden for miljø- og energirigtige løsninger på transportområdet. Med ARCHIMEDES projektet bliver denne placering

Læs mere