VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab"

Transkript

1 VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010

2 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER Indledning Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen Stiftelsens forløb indtil registreringen eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen Krav til stifter Selskabsloven og de centrale dokumenter Aktieselskabets stiftelsesdokument Hvilke oplysninger skal altid gives i et stiftelsesdokument? Hvilke oplysninger skal kun gives i bestemte situationer? Aktieselskabets vedtægter Vedtægtens minimumsindhold Aktionærrettigheder skal oplyses i vedtægterne Særlige fravigelser, der skal optages i vedtægterne Aktieselskaber med en begrænset levetid Aktieselskabets ejerbog Ejeraftalen Aktieselskabets navn Hvilke begrænsninger gælder for valg af navn? Kan det ønskede navn tjekkes på forhånd? Er navnet endeligt godkendt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsens register? Binavn Hvad skal tilføjes selskabets navn, hvis selskabet endnu ikke er registreret? Aktieselskabets formål Kapitalkrav Selskabskapitalen Andre former for kapital end selskabskapital Indbetaling af selskabskapital Delvis indbetaling af selskabskapital Indbetaling af selskabskapital ved andre værdier end kontanter (apportindskud) Forsvarligt kapitalberedskab Aktien Forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder Nominel værdi eller stykaktie Navneaktie eller ihændehaveraktie Ejerbeviser Omsætningspapir eller ikke-omsætningspapir Tegning af aktier Hvordan tegnes aktier? Hvem træffer beslutning om accept af tegningen? Tegning, der ikke kan accepteres Hvad er overtegning og undertegning? Selskabskapitalen eller det fastsatte mindstebeløb er ikke blevet tegnet Kapitalklasser Stemmeløse aktie, stemmevægt og præferenceaktier December

3 9. Ledelsesorganer og valgmuligheder Bestyrelsen og dens opgaver Tilsynsrådet og dens opgaver Direktionen og dens opgaver Valg af medlemmer til ledelsen Forretningsorden, forhandlingsprotokol og revisionsprotokol Forretningsorden Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Repræsentations- og tegningsret Tilfælde, hvor selskabet ikke er bundet af en aftale indgået af de tegningsberettigede Prokura Regnskabsår, årsrapport og revision Udarbejdelse af årsrapport Undtagelse fra revisionspligt Krav til revisor ved revisionspligt og frivillig revision Valg af revisor Afsættelse af revisor Den valgte revisors opgaver Andre frivillige opgaver udført af en anden revisor Erhvervsstyrelsen udpegning af en revisor og sanktioner Erhvervsstyrelsens udpegning af en minoritetsrevisor Ansvar Erstatningsansvar Strafansvar Anmeldelse vedrørende aktieselskaber Anmeldelse og egenregistrering De påkrævede oplysninger og dokumenter December

4 DEFINITIONER Nedenfor følger et udpluk af definitioner på ord, der er særlig anvendte i forbindelse med et aktieselskab. Definitionerne er at finde i selskabslovens 5, men er til brug for denne vejledning tilpasset til aktieselskaber. 1. Aktieselskab: Et kapitalselskab hvor aktionærernes indskud er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. aktionærerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. 2. Det centrale ledelsesorgan: a. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. b. Direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 3. Det øverste ledelsesorgan: a. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. b. Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 4. Ejeraftale: Aftale, der bl.a. regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere. 5. Ejerbeviser: Bevis på ejerskab til en aktie. 6. Ejerbog: Den fortegnelse, som kapitalselskabet skal føre over alle aktionærer. 7. Hjemsted: Den adresse her i landet, som selskabet kan kontaktes på. 8. Kapitalandel: En aktie. 9. Kapitalejer (aktionær): Enhver ejer af en eller flere aktier. 10. Kapitalklasse: En gruppe aktier, hvortil der er knyttet de samme rettigheder eller pligter. 11. Ledelsen: December

5 Alle de organer, som er nævnt i definition nr. 2 og 3. Et medlem af ledelsen kan være et medlem af et selskabs tilsynsråd, bestyrelse eller direktion. 12. Repræsenteret kapital: Aktier, der er repræsenteret på generalforsamlingen og enten har stemmeret eller er stemmeløse og tillagt repræsentationsret i vedtægterne. 13. Repræsentationsret: Den ret, som kan tillægges stemmeløse aktier til at indgå i opgørelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede del af selskabskapitalen. Aktier med stemmeret har altid repræsentationsret. 14. Selskabskapital: Det indskud, som aktionærernes hæftelse er begrænset til. December

6 1. Indledning Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en ny selskabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktieog anpartsselskaber (selskabsloven). Loven er én samlet lov for aktie- og anpartsselskaber, som erstatter aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Vejledningen har til formål at redegøre for forhold, som Erhvervsstyrelsen finder særligt relevante i forbindelse med stiftelsen af et mindre aktieselskab. Erhvervsstyrelsen har herudover udarbejdet en vejledning om aktieselskabets liv, der redegør for de forhold, som et aktieselskab selskabsretligt løbende skal tage stilling til og situationer, der er særligt relevante i et mindre aktieselskabs liv. Herudover henvises der til Erhvervsstyrelsens øvrige vejledninger, som du finder her: Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen En række af ændringerne i den nye selskabslov forudsætter omfattende tilpasninger af Erhvervsstyrelsens it-system, hvorfor dele af selskabslovens bestemmelser endnu ikke er trådt i kraft men erstattes af bestemmelser i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. De gældende bestemmelser i selskabsloven og i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen er sammenstillet i vejledningen om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som du finder på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/forms/r0900.aspx?s21=selskabsloven&s22=%7c10%7c &s113=0 December

7 2. Stiftelsens forløb indtil registreringen eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen Når du gerne vil drive din virksomhed som et aktieselskab, er de første skridt at stifte og registrere aktieselskabet på Dette kapitel beskriver rammerne for en stiftelse og det forløb, du skal igennem for at kunne registrere selskabet. Et aktieselskab er stiftet ved underskrivelsen af et stiftelsesdokument, og der kan handles på selskabets vegne fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Der skal i den forbindelse tilføjes til navnet, at selskabet er under stiftelse. De, der har indgået en forpligtelse på selskabets vegne, hæfter solidarisk for forpligtelsen dvs. at hver enkelt er forpligtet til at betale hele skylden indtil selskabet er registreret. Når selskabet er registreret overtager selskabet rettigheder og forpligtelser, og det skal ikke længere oplyses, at selskabet er under stiftelse. Mange ting skal falde på plads for at stifte og registrere et aktieselskab. Stiftelsen forløber som en proces, hvor de nødvendige dele indgår til hver sin tid. 1. Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter. 2. Stifterne underskriver stiftelsesdokumentet, der indeholder aktieselskabets vedtægter. 3. Hvis ikke aktierne tegnes i forbindelse med underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, så skal aktierne udbydes til tegning indenfor en tegningsfrist, som skal være mindre end 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. 4. Stifterne bestemmer, om tegningen kan accepteres. 5. Hvis ledelsen og evt. revisor ikke allerede er valgt i selskabets vedtægter, skal stifterne afholde generalforsamling til valg af selskabets ledelse og evt. revisor senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. 6. Kapital / apportindskud skal indbetales senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Se nærmere i afsnit Aktieselskabet skal registreres på eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. December

8 3. Krav til stifter Et aktieselskab kan oprettes af en eller flere stiftere. En stifter kan være en fysisk person eller en juridisk person. Krav til fysiske personer er, at den pågældende: skal være mindst 18 år må ikke være umyndiggjort eller under en form for værgemål. må ikke være under betalingsstandsning eller konkurs. En fysisk person kan godt være stifter, selvom personen er under tvangsakkord eller frivillig akkord. Krav til juridisk personer er, at personen: skal have rets- og handleevne. Det betyder bl.a., at et selskab under stiftelse IKKE kan optræde som stifter af et andet selskab. hvis der er tale om et selskab, skal det være registreret. ikke må være under betalingsstandsning eller konkurs. ikke er under tvangsopløsning. En juridisk person under tvangsakkord eller frivillig akkord kan stifte et nyt selskab. Et selskab under stiftelse kan ikke stifte et nyt selskab, da rets- og handleevnen for selskaber opnås, når de er registreret. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke være stifter af et selskab, da en enkeltmandsvirksomhed ikke har den fornødne selvstændige retsevne. Eksempler på juridiske personer, der kan optræde som stifter, er: Den danske stat Danske kommuner Interessentskaber December

9 Kommanditselskaber ApS er A/S er Selskaber med begrænset ansvar Foreninger Erhvervsdrivende fonde 4. Selskabsloven og de centrale dokumenter Rammerne for stiftelsen af et aktieselskab udgøres af selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter, der skal udarbejdes i forbindelse med aktieselskabets stiftelse. Et selskab stiftes efter selskabsloven ved, at stifterne underskriver stiftelsesdokumentet. Der er ikke længere et krav om, at der afholdes en konstituerende (stiftende) generalforsamling, hvor stifterne endeligt træffer beslutning om, at selskabet skal stiftes. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke erstatte stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne må ikke være i modstrid med ufravigelige bestemmelser i loven. Hvis dette er tilfældet, er det loven som gælder, uanset hvad der står i dokumenterne. Regelhierarki. Ufravigelige bestemmelser i selskabsloven er øverst. De bestemmelser i selskabsloven, der er ufravigelige, kan således aldrig erstattes af selskabets egne dokumenter. Stiftelsesdokument og vedtægter må ikke være i modstrid med selskabslovens ufravigelige regler. Afsnit indeholder nogle af de muligheder, der er for fravigelse af selskabsloven. Ejeraftaler er nederst, hvis der er udarbejdet en ejeraftale. En ejeraftale må hverken være i modstrid med hverken selskabslovens ufravigelige regler, stiftelsesdokumentet eller vedtægterne. Om ejeraftaler se under afsnit 4.4. December

10 4.1. Aktieselskabets stiftelsesdokument Stiftelsesdokumentet er centrum for stiftelsen af aktieselskabet. Stiftelsesdokumentet er selskabets fødselsattest og er den aftale, som stifterne skriver under på for at stifte selskabet. Et stiftelsesdokument skal indeholde aktieselskabets vedtægter. Stiftelsesdokumentet oprettes og underskrives af stifterne. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke anvendes som stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal registreres på eller i forbindelse med anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og er derefter offentligt tilgængeligt via Se nærmere om anmeldelse af et nyt aktieselskab i afsnit Hvilke oplysninger skal altid gives i et stiftelsesdokument? De oplysninger, der altid skal være i stiftelsesdokumentet, er: Navn, adresse evt. cvr-nummer for aktieselskabets stiftere. Hvad aktierne koster. Fristen for at tegne aktierne, medmindre tegningen sker på stiftelsestidspunktet. Hvornår aktierne skal være betalt. Hvornår aktieselskabets regnskabsår skal begynde i tilfælde af indskud af en bestående virksomhed. Det skal desuden oplyses, om aktieselskabet skal betale omkostningerne ved stiftelsen eller ej. Hvis selskabet betaler omkostningerne ved stiftelsen, skal der oplyses et skøn over omkostningerne. December

11 Hvilke oplysninger skal kun gives i bestemte situationer? Stifterne kan beslutte forskellige forhold omkring aktieselskabets stiftelse. Visse forhold er væsentlige for deltagerne at kende. Hvis stifterne har truffet beslutning om en eller flere af de følgende forhold, skal det oplyses i stiftelsesdokumentet: At en stifter eller en anden person skal have en særlig fordel. Eksempel: En bestemt aktionær skal have ret til at bebo en lejlighed, som aktieselskabet ejer. At der er indgået en aftale med en stifter eller en anden person, som kan påføre aktieselskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse. Eksempel: Der er indgået en aftale om, at aktieselskabet skal forpagte eller leje en virksomhed, som en stifter ejer. At aktier i selskabet kan tegnes mod indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud). Se nærmere om apportindskud i afsnit Eksempel: En af ejerne, skal ikke betale penge for aktierne, men overdrager i stedet produktionsudstyr til aktieselskabet. At aktieselskabets årsrapport ikke skal revideres. Se nærmere om fravalg af revision i afsnit Forudsætningerne herfor er, at aktieselskabet det første regnskabsår forventes at have mindre end 12 heltidsansatte, en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr. og en balance på 4 mio. kr. 1 1 Grænseværdierne gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2011 og senere. December

12 4.2. Aktieselskabets vedtægter Et aktieselskabs vedtægter beskrives tit som selskabets grundlov, fordi vedtægterne er grundlaget for aktieselskabet og dets virksomhed. Vedtægter kan være meget kortfattede og alene indeholde de oplysninger, selskabsloven kræver, eller være mere fyldige og regulere de områder, hvor selskabsloven sætter rammer, men giver mulighed for individuel tilpasning, f.eks. fastsættelse af skærpede beslutningskrav, og indeholde en regulering af områder, der slet ikke reguleres i selskabsloven, f.eks. hvordan en konfliktsituation mellem aktionærerne skal håndteres. Du kan finde eksempler på vedtægter i vejledningen om stiftelse af et kapitalselskab, som du finder: Om vedtægterne er lange eller korte afhænger ofte af selskabets størrelse, og hvor mange ejere der er. Selv i meget små aktieselskaber er det dog altid en god idé at beslutte, hvordan man vil håndtere eventuelle konflikter mellem ejerne. Det kan gøres enten i selskabets vedtægter eller i en ejeraftale. Se nærmere om ejeraftaler under afsnit 4.4. Vedtægterne er bindende for alle ejerne. Vedtægterne gælder også for personer, der senere overtager aktier i selskabet. Vedtægterne skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen. Derefter er vedtægterne offentlige tilgængelige og kan købes på Du kan læse mere om selve anmeldelsen af et nyt selskab i afsnit 18. December

13 Vedtægtens minimumsindhold Disse oplysninger skal som minimum fremgå af vedtægterne: Selskabets navn og eventuelle binavne. Se nærmere om navne i afsnit 5. Selskabets formål. Se nærmere herom i afsnit 6. Aktiekapitalens størrelse. Et aktieselskab skal have en selskabskapital (aktiekapital) svarende til mindst kr. Se nærmere herom i afsnit 7. Selskabskapitalens (aktiekapitalens) fordeling, oplyst som enten antallet af aktier eller aktiernes nominelle værdi. Se nærmere herom i afsnit 8.2. De til en aktie knyttede rettigheder. Se nærmere i afsnit og i afsnit 8.1. Hvordan selskabet skal ledes. Se nærmere i afsnit 9. Indkaldelse til generalforsamling. Vedtægterne skal som minimum oplyse, hvordan der indkaldes til generalforsamlingen. Se nærmere om indkaldelsen og generalforsamlingen i vejledningen om selskabets liv, del I. Aktieselskabets regnskabsår. Vedtægterne skal indeholde oplysning om selskabets første regnskabsår samt det derefter faste regnskabsår. Det første regnskabsår løber ved indskud af kontanter fra datoen for stiftelsesdokumentet underskrivelse og kan i det første år omfatte en periode på op til 18 måneder. Se nærmere om regnskabsår i afsnit Aktionærrettigheder skal oplyses i vedtægterne I vedtægterne skal man kunne læse, hvilke rettigheder man har som aktionær i selskabet. Kravet gælder alle de rettigheder, der følger med, når man erhverver en aktie i selskabet. De typiske rettigheder er: Stemmeret på generalforsamlingen. Ret til at være repræsenteret på generalforsamlingen (repræsentantionsret). Ret til at udnævne ledelsesmedlemmer. Om aktierne udstedes på navn eller til ihændehaveren. Om aktien skal være et ikke-omsætningspapir. December

14 Særlige fravigelser, der skal optages i vedtægterne Selskabsloven kan i visse tilfælde fraviges ved særlige vedtægtsbestemmelser. Udover de oplysninger, der altid skal fremgå af vedtægterne, skal vedtægterne indeholde oplysninger om disse fravigelser. Der er mange muligheder for individuelle tilpasninger. En individuel tilpasning af vedtægterne kan være kompliceret og det er derfor ofte nødvendigt med professionel rådgivning. Her er en liste med et lille udpluk af mulighederne: Særlige rettigheder for nogle aktier (aktieklasser) Beregne ret til overskud på andet grundlag end aktieandel Forkøbsret for aktionærer eller andre ved salg af aktier Afholde generalforsamling på andre sprog end dansk Anvende elektronisk kommunikation (f.eks. ) mellem aktieselskabet og aktionærerne, f.eks. ved indkaldelse til generalforsamling Tillade elektronisk deltagelse i generalforsamlingen Aktionærernes ret til at se ejerbogen Aktieselskaber med en begrænset levetid For nogle aktieselskaber gælder det, at man allerede ved stiftelsen af selskabet ved, at selskabet kun skal eksistere midlertidigt. Det er for eksempel tilfældet, hvis selskabet er oprettet med det formål at gennemføre en bestemt opgave et byggeri, anlæg eller lignende projekt. Er der tale om en forud bestemt periode, hvorefter selskabet skal opløses, skal dette oplyses i selskabets vedtægter. Vedtægterne for et selskab med begrænset levetid skal oplyse enten den seneste dato for selskabets ophør eller den længste periode efter stiftelsen, hvor selskabet kan bestå. December

15 Selvom vedtægterne oplyser det planlagte opløsningstidspunkt, opløses selskabet ikke automatisk, når tiden kommer. Aktionærerne skal, når selskabet er klar til at blive afviklet, opløse selskabet. Dette kan enten ske ved likvidation eller ved en betalingserklæring Aktieselskabets ejerbog Det centrale ledelsesorgan, som er bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse og direktionen i selskaber med et tilsynsråd, skal hurtigst muligt efter selskabets stiftelse oprette en fortegnelse over selskabets samtlige aktionærer, den såkaldte ejerbog. Vedtægterne kan bestemme, at ejerbogen føres af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Aktierne skal indføres i nummerfølge i ejerbogen, medmindre disse er udstedt gennem en værdipapircentral. Hvis der ikke udstedes fysiske aktier, navneaktier, eller hvis aktier ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, skal ejerbogen indeholde oplysninger om alle aktionærer og panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktien, aktiernes størrelse, de stemmerettigheder, der er knyttet hertil, og oplysninger om aktionærers og panthaveres navne og bopæl eller for virksomheders vedkommende navne, cvr-nr. og hjemsted. Er aktionæren eller panthaveren en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, skal der vedlægges anden dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af aktionæren. For at sikre aktualitet omkring indholdet af ejerbogen, skal enhver ny aktionær oplyse selskabet om ejerskifte eller pantsætning. Indførelsen af nye ejere og panthavere skal dateres Ejeraftalen Alle eller en del af aktionærerne i et selskab kan vælge at indgå en aftale om forholdet mellem dem og om deres ejerskab til selskabet en såkaldt ejeraftale. Gennem en ejeraftale kan aktionærerne binde hinanden til at udøve deres rettigheder på en i forvejen fastsat måde. December

16 Ejeraftalen binder de aktionærer, der deltager i den men den binder, til forskel fra vedtægterne, ikke aktieselskabet og heller ikke de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Er der en eller flere af aktionærerne, der mener, at ejeraftalen ikke er overholdt, skal dette spørgsmål afgøres af domstolene. Der kan eventuelt blive tale om, at nogle aktionærer skal betale erstatning til andre aktionærer. Aktieselskabet skal, uanset hvad der står i ejeraftalen, efterleve selskabsloven og selskabets vedtægter. En ejeraftale er ikke offentlig tilgængelig og kan eksempelvis indeholde følgende elementer: Klare jobbeskrivelser med retningslinier for evaluering og lønfastsættelse i selskaber, hvor ejerne deltager i ledelsen. Dette kan forebygge konflikter i forbindelse med udskiftning, evt. til en ny generation, i ledelsen. Klar opdeling mellem løn og udbytte, og retningslinier for lønfastsættelse i bred forstand. Dette kan forebygge udsultning. I tilfælde af nye ledelsesmedlemmer bør det planlægges nøje, hvilken rolle tidligere ejere og ledere skal spille i selskabet. Dette er især vigtigt i forbindelse med generationsskifte i familieejet virksomhed. Fastlæggelse af, hvem der skal informeres og om hvad. I hvilket forum, f.eks. ved en voldgiftssag, som en eventuel konflikt mellem ejerne skal løses og om, hvordan og hvornår en beslutning om konflikthåndtering skal træffes. Regler om salg til andre end øvrige kapitalejere samt en prisfastsættelsesmodel i tilfælde af internt salg. Dette kan forebygge en tvist om prisen for kapitalandele, hvis en ønsker at træde ud. 5. Aktieselskabets navn Det er kun aktieselskaber, der må kalde sig aktieselskab og bruge forkortelsen A/S. Når du skal registrere et aktieselskab, skal du være opmærksom på, om navnet kan registreres, December

17 om det er lovligt, og om navnet kan krænke andres rettigheder. Retten til et navn er reguleret af selskabsloven, markedsføringsloven, varemærkeloven, den finansielle lovgivning og anden særlovgivning Hvilke begrænsninger gælder for valg af navn? Et aktieselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra andre selskabsnavne, der er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabsnavnet må ikke være identisk eller forveksleligt med et navn, der f.eks. er registreret som et varemærke. Et selskabsnavn må heller ikke bruge et navn, som selskabet ikke har berettigelse til - for eksempel en andens slægtsnavn, varemærke, forretningskendetegn eller lignende. Stifter og anmelder af et selskabsnavn har ansvaret for, at selskabsnavnet ikke krænker andres eksisterende rettigheder. Et aktieselskabs navn må ikke vildlede. Det er ikke lovligt, at selskabsnavnet f.eks. giver udtryk for at handle inden for et specielt område, hvis selskabet ikke gør det alligevel. Selskabet skal derfor ændre sit navn, hvis navnet betegner en bestemt virksomhed, og denne virksomhed ændres. Det anses endvidere for vildledende, at benytte sig af forkortelser i navnet, der indikerer personlig hæftelse i selskabet, såsom v/hans Hansen eller indehaver Hans Hansen Kan det ønskede navn tjekkes på forhånd? Stifter og/eller anmelder bør undersøge, om det valgte selskabsnavn kan registreres i Erhvervsstyrelsen. Det kan gøres ved at foretage en søgning af det ønskede selskabsnavn på CVR.dk. Hvis der ikke allerede findes et identisk selskabsnavn i styrelsens selskabsregister, kan det valgte selskabsnavn registreres efter de selskabsretlige regler Er navnet endeligt godkendt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsens register? December

18 Erhvervsstyrelsen undersøger ikke om et selskabs navn er i strid med en eller flere eksisterende rettigheder. Det kan derfor efterfølgende vise sig, at et registreret selskabsnavn er i strid med en anden rettighed, som kan betyde, at selskabet er nødt til at ændre sit navn. Hvorvidt et navn krænker en rettighed kan ikke afgøres af Erhvervsstyrelsen, men må ved uenighed indbringes for en domstol. Brug af branchebetegnelser: Må selskabet hedde Tømrerfirmaet Hansen A/S, hvis selskabet beskæftiger sig med murerarbejde? Nej. Dette selskabsnavn vil være vildledende, og selskabet kan derfor ikke anvende dette navn. Dette selskab må i stedet kaldes eksempelvis Murerfirmaet Hansen A/S, hvis branchebetegnelsen skal anvendes i navnet, forudsat at der ikke er et andet selskab registreret i Erhvervsstyrelsen med dette navn Binavn Aktieselskaber kan benytte sig af binavne som supplement til selskabets hovednavn. Et binavn skal registreres i Erhvervsstyrelsen for at kunne benyttes. Det er muligt for et aktieselskab at have et eller flere binavne. Et selskab kan derfor have et hovednavn, ligesom selskabet kan have et eller flere binavne, som selskabet også kan betegne sig under. Tidligere har det været et krav, at selskabets hovednavn skulle anføres i en parentes efter binavnet. Dette krav er nu ophævet. Du skal være opmærksom på at ved registrering af mere end 5 binavne, skal selskabet betale 1000 kr. for hvert binavn. Det gælder dog ikke, når registrering af binavnene sker i forbindelse med en fusion eller spaltning Hvad skal tilføjes selskabets navn, hvis selskabet endnu ikke er registreret? Hvis selskabet endnu ikke er registreret, skal udtrykket under stiftelse tilføjes efter navnet, når der kommunikeres på vegne af selskabet. December

19 December

20 6. Aktieselskabets formål Vedtægterne skal oplyse selskabets formål dvs. hvilken form for virksomhed, aktieselskabet skal drive. Det kan eksempelvis være at drive cykelsmed, opførelse og reparation af byggeri, IT udvikling etc. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at visse former for virksomhed ikke kan drives af et aktieselskab. Dette gælder for visse lovregulerede erhverv som translatør og tolk m.fl. 7. Kapitalkrav For at kunne registrere et nystiftet aktieselskab i Erhvervsstyrelsen er det et krav, at der som minimum er en selskabskapital bestående af kontanter eller andre værdier for mindst kr. eller et tilsvarende beløb i euro i selskabet ved registreringen af selskabet. Dette er begrundet i, at et registreret aktieselskab er et selvstændigt retssubjekt med selvstændig retsevne og handleevne, hvor aktionærernes hæftelse for virksomhedens gæld er begrænset til de værdier i selskabet, aktionæren ejer en del af i kraft af sine aktier i selskabet. Selskabets ledelse skal herudover sørge for, at selskabet i dens drift har en kapital af en størrelse, der er forsvarlig i forhold til selskabets drift, hvilket du kan læse mere om under afsnit Selskabskapitalen Selskabskapitalen indskydes af aktionærerne, der til gengæld får aktier i selskabet svarende til den del af selskabskapitalen, de har indbetalt. Selskabskapitalen skal fremgå af vedtægterne og skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derfor kaldes den også den registrerede selskabskapital. Den kan opgøres i enten danske kroner eller euro. Når kapitalen er indbetalt, tilhører den ikke længere aktionærerne, men derimod selskabet. December

21 Den indbetalte kapital kan have en vekslende størrelse, men den i vedtægterne oplyste selskabskapital skal være et fastsat beløb, f.eks kr. Det er således ikke tilladt at skrive i vedtægterne, at selskabskapitalen er minimum kr. eller kr Andre former for kapital end selskabskapital Det kan nævnes, at former som garantikapital og ansvarlig indskudskapital ikke er en del af selskabskapitalen. Det ofte anvendte udtryk egenkapital dækker over selskabskapitalen + selskabets henlæggelser Indbetaling af selskabskapital Selskabskapitalen med tillæg af eventuel overkurs, skal være indbetalt til selskabet konto på registreringstidspunktet i eller ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Selskabskapitalen kan opnås ved indbetaling af kontanter eller ved apportindskud, som er indskud af andre værdier end kontanter Delvis indbetaling af selskabskapital Der skal til enhver tid være indbetalt mindst 25 % af selskabskapitalen, dog mindst kr. Hvis der fastsættes en eventuel overkurs, skal hele overkursen være fuldt ud indbetalt til selskabet på registreringstidspunktet i eller ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Det er alene muligt, at foretage delvis indbetaling af selskabskapitalen, hvis denne indbetales kontant indbetaling Indbetaling af selskabskapital ved andre værdier end kontanter (apportindskud) Indbetaling kan ske mod indskud af andre værdier (apportindskud) end kontanter, hvis dette er oplyst i stiftelsesdokumentet. Apportindskud skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå af en pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Økonomiske krav på stiftere kan ikke indskydes, uanset om kravene er sikret ved pant. December

22 Hvis selskabet skal overtage andre værdier end kontanter, skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning. Beretningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. Overtager selskabet i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed eller en bestemmende 2 kapitalpost i et andet kapitalselskab 3, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet. Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbningsbalancen skal være uden forbehold. Hvis kapitalselskabet er underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, skal åbningsbalancen tillige være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Beretningen skal være udarbejdet af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd og må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse. Overskrides fristen, må vurderingen foretages på ny. Som vurderingsmænd kan stifterne udpege godkendte revisorer. Skifteretten på det sted, hvor kapitalselskabet skal have hjemsted, kan i andre tilfælde udpege vurderingsmænd Forsvarligt kapitalberedskab Kravet om, at et aktieselskab skal have en selskabskapital på mindst kr. eller det tilsvarende beløb i euro, er kun et minimumskrav ved registreringen af selskabet. Selskabets 2 Hvornår der er tale om bestemmende indflydelse er defineret i selskabslovens 7. 3 Eksempelvis et A/S eller et ApS. December

Vejledning om etablering af anpartsselskaber

Vejledning om etablering af anpartsselskaber Vejledning om etablering af anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 4 2. STIFTELSENS FORLØB INDTIL REGISTRERINGEN ELLER

Læs mere

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014

VEJLEDNING OM. Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS) Juli 2014 Denne vejledning er opdateret med hensyn til tegningskurs i afsnit 4.1.1. Hvilke oplysninger skal der gives i et stiftelsesdokument? Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere