VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab"

Transkript

1 VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010

2 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER Indledning Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen Stiftelsens forløb indtil registreringen eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen Krav til stifter Selskabsloven og de centrale dokumenter Aktieselskabets stiftelsesdokument Hvilke oplysninger skal altid gives i et stiftelsesdokument? Hvilke oplysninger skal kun gives i bestemte situationer? Aktieselskabets vedtægter Vedtægtens minimumsindhold Aktionærrettigheder skal oplyses i vedtægterne Særlige fravigelser, der skal optages i vedtægterne Aktieselskaber med en begrænset levetid Aktieselskabets ejerbog Ejeraftalen Aktieselskabets navn Hvilke begrænsninger gælder for valg af navn? Kan det ønskede navn tjekkes på forhånd? Er navnet endeligt godkendt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsens register? Binavn Hvad skal tilføjes selskabets navn, hvis selskabet endnu ikke er registreret? Aktieselskabets formål Kapitalkrav Selskabskapitalen Andre former for kapital end selskabskapital Indbetaling af selskabskapital Delvis indbetaling af selskabskapital Indbetaling af selskabskapital ved andre værdier end kontanter (apportindskud) Forsvarligt kapitalberedskab Aktien Forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder Nominel værdi eller stykaktie Navneaktie eller ihændehaveraktie Ejerbeviser Omsætningspapir eller ikke-omsætningspapir Tegning af aktier Hvordan tegnes aktier? Hvem træffer beslutning om accept af tegningen? Tegning, der ikke kan accepteres Hvad er overtegning og undertegning? Selskabskapitalen eller det fastsatte mindstebeløb er ikke blevet tegnet Kapitalklasser Stemmeløse aktie, stemmevægt og præferenceaktier December

3 9. Ledelsesorganer og valgmuligheder Bestyrelsen og dens opgaver Tilsynsrådet og dens opgaver Direktionen og dens opgaver Valg af medlemmer til ledelsen Forretningsorden, forhandlingsprotokol og revisionsprotokol Forretningsorden Forhandlingsprotokol Revisionsprotokol Repræsentations- og tegningsret Tilfælde, hvor selskabet ikke er bundet af en aftale indgået af de tegningsberettigede Prokura Regnskabsår, årsrapport og revision Udarbejdelse af årsrapport Undtagelse fra revisionspligt Krav til revisor ved revisionspligt og frivillig revision Valg af revisor Afsættelse af revisor Den valgte revisors opgaver Andre frivillige opgaver udført af en anden revisor Erhvervsstyrelsen udpegning af en revisor og sanktioner Erhvervsstyrelsens udpegning af en minoritetsrevisor Ansvar Erstatningsansvar Strafansvar Anmeldelse vedrørende aktieselskaber Anmeldelse og egenregistrering De påkrævede oplysninger og dokumenter December

4 DEFINITIONER Nedenfor følger et udpluk af definitioner på ord, der er særlig anvendte i forbindelse med et aktieselskab. Definitionerne er at finde i selskabslovens 5, men er til brug for denne vejledning tilpasset til aktieselskaber. 1. Aktieselskab: Et kapitalselskab hvor aktionærernes indskud er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. aktionærerne hæfter alene med deres indskud i selskabet. 2. Det centrale ledelsesorgan: a. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. b. Direktionen i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 3. Det øverste ledelsesorgan: a. Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. b. Tilsynsrådet i selskaber, der både har en direktion og et tilsynsråd. 4. Ejeraftale: Aftale, der bl.a. regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere. 5. Ejerbeviser: Bevis på ejerskab til en aktie. 6. Ejerbog: Den fortegnelse, som kapitalselskabet skal føre over alle aktionærer. 7. Hjemsted: Den adresse her i landet, som selskabet kan kontaktes på. 8. Kapitalandel: En aktie. 9. Kapitalejer (aktionær): Enhver ejer af en eller flere aktier. 10. Kapitalklasse: En gruppe aktier, hvortil der er knyttet de samme rettigheder eller pligter. 11. Ledelsen: December

5 Alle de organer, som er nævnt i definition nr. 2 og 3. Et medlem af ledelsen kan være et medlem af et selskabs tilsynsråd, bestyrelse eller direktion. 12. Repræsenteret kapital: Aktier, der er repræsenteret på generalforsamlingen og enten har stemmeret eller er stemmeløse og tillagt repræsentationsret i vedtægterne. 13. Repræsentationsret: Den ret, som kan tillægges stemmeløse aktier til at indgå i opgørelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede del af selskabskapitalen. Aktier med stemmeret har altid repræsentationsret. 14. Selskabskapital: Det indskud, som aktionærernes hæftelse er begrænset til. December

6 1. Indledning Folketinget vedtog den 29. maj 2009 en ny selskabslov, lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktieog anpartsselskaber (selskabsloven). Loven er én samlet lov for aktie- og anpartsselskaber, som erstatter aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. Vejledningen har til formål at redegøre for forhold, som Erhvervsstyrelsen finder særligt relevante i forbindelse med stiftelsen af et mindre aktieselskab. Erhvervsstyrelsen har herudover udarbejdet en vejledning om aktieselskabets liv, der redegør for de forhold, som et aktieselskab selskabsretligt løbende skal tage stilling til og situationer, der er særligt relevante i et mindre aktieselskabs liv. Herudover henvises der til Erhvervsstyrelsens øvrige vejledninger, som du finder her: Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen En række af ændringerne i den nye selskabslov forudsætter omfattende tilpasninger af Erhvervsstyrelsens it-system, hvorfor dele af selskabslovens bestemmelser endnu ikke er trådt i kraft men erstattes af bestemmelser i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen. De gældende bestemmelser i selskabsloven og i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen er sammenstillet i vejledningen om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som du finder på retsinformation.dk: https://www.retsinformation.dk/forms/r0900.aspx?s21=selskabsloven&s22=%7c10%7c &s113=0 December

7 2. Stiftelsens forløb indtil registreringen eller anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen Når du gerne vil drive din virksomhed som et aktieselskab, er de første skridt at stifte og registrere aktieselskabet på Dette kapitel beskriver rammerne for en stiftelse og det forløb, du skal igennem for at kunne registrere selskabet. Et aktieselskab er stiftet ved underskrivelsen af et stiftelsesdokument, og der kan handles på selskabets vegne fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Der skal i den forbindelse tilføjes til navnet, at selskabet er under stiftelse. De, der har indgået en forpligtelse på selskabets vegne, hæfter solidarisk for forpligtelsen dvs. at hver enkelt er forpligtet til at betale hele skylden indtil selskabet er registreret. Når selskabet er registreret overtager selskabet rettigheder og forpligtelser, og det skal ikke længere oplyses, at selskabet er under stiftelse. Mange ting skal falde på plads for at stifte og registrere et aktieselskab. Stiftelsen forløber som en proces, hvor de nødvendige dele indgår til hver sin tid. 1. Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter. 2. Stifterne underskriver stiftelsesdokumentet, der indeholder aktieselskabets vedtægter. 3. Hvis ikke aktierne tegnes i forbindelse med underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, så skal aktierne udbydes til tegning indenfor en tegningsfrist, som skal være mindre end 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. 4. Stifterne bestemmer, om tegningen kan accepteres. 5. Hvis ledelsen og evt. revisor ikke allerede er valgt i selskabets vedtægter, skal stifterne afholde generalforsamling til valg af selskabets ledelse og evt. revisor senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. 6. Kapital / apportindskud skal indbetales senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Se nærmere i afsnit Aktieselskabet skal registreres på eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. December

8 3. Krav til stifter Et aktieselskab kan oprettes af en eller flere stiftere. En stifter kan være en fysisk person eller en juridisk person. Krav til fysiske personer er, at den pågældende: skal være mindst 18 år må ikke være umyndiggjort eller under en form for værgemål. må ikke være under betalingsstandsning eller konkurs. En fysisk person kan godt være stifter, selvom personen er under tvangsakkord eller frivillig akkord. Krav til juridisk personer er, at personen: skal have rets- og handleevne. Det betyder bl.a., at et selskab under stiftelse IKKE kan optræde som stifter af et andet selskab. hvis der er tale om et selskab, skal det være registreret. ikke må være under betalingsstandsning eller konkurs. ikke er under tvangsopløsning. En juridisk person under tvangsakkord eller frivillig akkord kan stifte et nyt selskab. Et selskab under stiftelse kan ikke stifte et nyt selskab, da rets- og handleevnen for selskaber opnås, når de er registreret. Enkeltmandsvirksomheder kan ikke være stifter af et selskab, da en enkeltmandsvirksomhed ikke har den fornødne selvstændige retsevne. Eksempler på juridiske personer, der kan optræde som stifter, er: Den danske stat Danske kommuner Interessentskaber December

9 Kommanditselskaber ApS er A/S er Selskaber med begrænset ansvar Foreninger Erhvervsdrivende fonde 4. Selskabsloven og de centrale dokumenter Rammerne for stiftelsen af et aktieselskab udgøres af selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, stiftelsesdokumentet og selskabets vedtægter, der skal udarbejdes i forbindelse med aktieselskabets stiftelse. Et selskab stiftes efter selskabsloven ved, at stifterne underskriver stiftelsesdokumentet. Der er ikke længere et krav om, at der afholdes en konstituerende (stiftende) generalforsamling, hvor stifterne endeligt træffer beslutning om, at selskabet skal stiftes. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke erstatte stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne må ikke være i modstrid med ufravigelige bestemmelser i loven. Hvis dette er tilfældet, er det loven som gælder, uanset hvad der står i dokumenterne. Regelhierarki. Ufravigelige bestemmelser i selskabsloven er øverst. De bestemmelser i selskabsloven, der er ufravigelige, kan således aldrig erstattes af selskabets egne dokumenter. Stiftelsesdokument og vedtægter må ikke være i modstrid med selskabslovens ufravigelige regler. Afsnit indeholder nogle af de muligheder, der er for fravigelse af selskabsloven. Ejeraftaler er nederst, hvis der er udarbejdet en ejeraftale. En ejeraftale må hverken være i modstrid med hverken selskabslovens ufravigelige regler, stiftelsesdokumentet eller vedtægterne. Om ejeraftaler se under afsnit 4.4. December

10 4.1. Aktieselskabets stiftelsesdokument Stiftelsesdokumentet er centrum for stiftelsen af aktieselskabet. Stiftelsesdokumentet er selskabets fødselsattest og er den aftale, som stifterne skriver under på for at stifte selskabet. Et stiftelsesdokument skal indeholde aktieselskabets vedtægter. Stiftelsesdokumentet oprettes og underskrives af stifterne. Generalforsamlingsprotokollatet kan ikke anvendes som stiftelsesdokument. Stiftelsesdokumentet skal registreres på eller i forbindelse med anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og er derefter offentligt tilgængeligt via Se nærmere om anmeldelse af et nyt aktieselskab i afsnit Hvilke oplysninger skal altid gives i et stiftelsesdokument? De oplysninger, der altid skal være i stiftelsesdokumentet, er: Navn, adresse evt. cvr-nummer for aktieselskabets stiftere. Hvad aktierne koster. Fristen for at tegne aktierne, medmindre tegningen sker på stiftelsestidspunktet. Hvornår aktierne skal være betalt. Hvornår aktieselskabets regnskabsår skal begynde i tilfælde af indskud af en bestående virksomhed. Det skal desuden oplyses, om aktieselskabet skal betale omkostningerne ved stiftelsen eller ej. Hvis selskabet betaler omkostningerne ved stiftelsen, skal der oplyses et skøn over omkostningerne. December

11 Hvilke oplysninger skal kun gives i bestemte situationer? Stifterne kan beslutte forskellige forhold omkring aktieselskabets stiftelse. Visse forhold er væsentlige for deltagerne at kende. Hvis stifterne har truffet beslutning om en eller flere af de følgende forhold, skal det oplyses i stiftelsesdokumentet: At en stifter eller en anden person skal have en særlig fordel. Eksempel: En bestemt aktionær skal have ret til at bebo en lejlighed, som aktieselskabet ejer. At der er indgået en aftale med en stifter eller en anden person, som kan påføre aktieselskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse. Eksempel: Der er indgået en aftale om, at aktieselskabet skal forpagte eller leje en virksomhed, som en stifter ejer. At aktier i selskabet kan tegnes mod indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud). Se nærmere om apportindskud i afsnit Eksempel: En af ejerne, skal ikke betale penge for aktierne, men overdrager i stedet produktionsudstyr til aktieselskabet. At aktieselskabets årsrapport ikke skal revideres. Se nærmere om fravalg af revision i afsnit Forudsætningerne herfor er, at aktieselskabet det første regnskabsår forventes at have mindre end 12 heltidsansatte, en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr. og en balance på 4 mio. kr. 1 1 Grænseværdierne gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2011 og senere. December

12 4.2. Aktieselskabets vedtægter Et aktieselskabs vedtægter beskrives tit som selskabets grundlov, fordi vedtægterne er grundlaget for aktieselskabet og dets virksomhed. Vedtægter kan være meget kortfattede og alene indeholde de oplysninger, selskabsloven kræver, eller være mere fyldige og regulere de områder, hvor selskabsloven sætter rammer, men giver mulighed for individuel tilpasning, f.eks. fastsættelse af skærpede beslutningskrav, og indeholde en regulering af områder, der slet ikke reguleres i selskabsloven, f.eks. hvordan en konfliktsituation mellem aktionærerne skal håndteres. Du kan finde eksempler på vedtægter i vejledningen om stiftelse af et kapitalselskab, som du finder: Om vedtægterne er lange eller korte afhænger ofte af selskabets størrelse, og hvor mange ejere der er. Selv i meget små aktieselskaber er det dog altid en god idé at beslutte, hvordan man vil håndtere eventuelle konflikter mellem ejerne. Det kan gøres enten i selskabets vedtægter eller i en ejeraftale. Se nærmere om ejeraftaler under afsnit 4.4. Vedtægterne er bindende for alle ejerne. Vedtægterne gælder også for personer, der senere overtager aktier i selskabet. Vedtægterne skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen. Derefter er vedtægterne offentlige tilgængelige og kan købes på Du kan læse mere om selve anmeldelsen af et nyt selskab i afsnit 18. December

13 Vedtægtens minimumsindhold Disse oplysninger skal som minimum fremgå af vedtægterne: Selskabets navn og eventuelle binavne. Se nærmere om navne i afsnit 5. Selskabets formål. Se nærmere herom i afsnit 6. Aktiekapitalens størrelse. Et aktieselskab skal have en selskabskapital (aktiekapital) svarende til mindst kr. Se nærmere herom i afsnit 7. Selskabskapitalens (aktiekapitalens) fordeling, oplyst som enten antallet af aktier eller aktiernes nominelle værdi. Se nærmere herom i afsnit 8.2. De til en aktie knyttede rettigheder. Se nærmere i afsnit og i afsnit 8.1. Hvordan selskabet skal ledes. Se nærmere i afsnit 9. Indkaldelse til generalforsamling. Vedtægterne skal som minimum oplyse, hvordan der indkaldes til generalforsamlingen. Se nærmere om indkaldelsen og generalforsamlingen i vejledningen om selskabets liv, del I. Aktieselskabets regnskabsår. Vedtægterne skal indeholde oplysning om selskabets første regnskabsår samt det derefter faste regnskabsår. Det første regnskabsår løber ved indskud af kontanter fra datoen for stiftelsesdokumentet underskrivelse og kan i det første år omfatte en periode på op til 18 måneder. Se nærmere om regnskabsår i afsnit Aktionærrettigheder skal oplyses i vedtægterne I vedtægterne skal man kunne læse, hvilke rettigheder man har som aktionær i selskabet. Kravet gælder alle de rettigheder, der følger med, når man erhverver en aktie i selskabet. De typiske rettigheder er: Stemmeret på generalforsamlingen. Ret til at være repræsenteret på generalforsamlingen (repræsentantionsret). Ret til at udnævne ledelsesmedlemmer. Om aktierne udstedes på navn eller til ihændehaveren. Om aktien skal være et ikke-omsætningspapir. December

14 Særlige fravigelser, der skal optages i vedtægterne Selskabsloven kan i visse tilfælde fraviges ved særlige vedtægtsbestemmelser. Udover de oplysninger, der altid skal fremgå af vedtægterne, skal vedtægterne indeholde oplysninger om disse fravigelser. Der er mange muligheder for individuelle tilpasninger. En individuel tilpasning af vedtægterne kan være kompliceret og det er derfor ofte nødvendigt med professionel rådgivning. Her er en liste med et lille udpluk af mulighederne: Særlige rettigheder for nogle aktier (aktieklasser) Beregne ret til overskud på andet grundlag end aktieandel Forkøbsret for aktionærer eller andre ved salg af aktier Afholde generalforsamling på andre sprog end dansk Anvende elektronisk kommunikation (f.eks. ) mellem aktieselskabet og aktionærerne, f.eks. ved indkaldelse til generalforsamling Tillade elektronisk deltagelse i generalforsamlingen Aktionærernes ret til at se ejerbogen Aktieselskaber med en begrænset levetid For nogle aktieselskaber gælder det, at man allerede ved stiftelsen af selskabet ved, at selskabet kun skal eksistere midlertidigt. Det er for eksempel tilfældet, hvis selskabet er oprettet med det formål at gennemføre en bestemt opgave et byggeri, anlæg eller lignende projekt. Er der tale om en forud bestemt periode, hvorefter selskabet skal opløses, skal dette oplyses i selskabets vedtægter. Vedtægterne for et selskab med begrænset levetid skal oplyse enten den seneste dato for selskabets ophør eller den længste periode efter stiftelsen, hvor selskabet kan bestå. December

15 Selvom vedtægterne oplyser det planlagte opløsningstidspunkt, opløses selskabet ikke automatisk, når tiden kommer. Aktionærerne skal, når selskabet er klar til at blive afviklet, opløse selskabet. Dette kan enten ske ved likvidation eller ved en betalingserklæring Aktieselskabets ejerbog Det centrale ledelsesorgan, som er bestyrelsen i selskaber med en bestyrelse og direktionen i selskaber med et tilsynsråd, skal hurtigst muligt efter selskabets stiftelse oprette en fortegnelse over selskabets samtlige aktionærer, den såkaldte ejerbog. Vedtægterne kan bestemme, at ejerbogen føres af en person, som er valgt af selskabet, på selskabets vegne. Aktierne skal indføres i nummerfølge i ejerbogen, medmindre disse er udstedt gennem en værdipapircentral. Hvis der ikke udstedes fysiske aktier, navneaktier, eller hvis aktier ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, skal ejerbogen indeholde oplysninger om alle aktionærer og panthavere, dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktien, aktiernes størrelse, de stemmerettigheder, der er knyttet hertil, og oplysninger om aktionærers og panthaveres navne og bopæl eller for virksomheders vedkommende navne, cvr-nr. og hjemsted. Er aktionæren eller panthaveren en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, skal der vedlægges anden dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af aktionæren. For at sikre aktualitet omkring indholdet af ejerbogen, skal enhver ny aktionær oplyse selskabet om ejerskifte eller pantsætning. Indførelsen af nye ejere og panthavere skal dateres Ejeraftalen Alle eller en del af aktionærerne i et selskab kan vælge at indgå en aftale om forholdet mellem dem og om deres ejerskab til selskabet en såkaldt ejeraftale. Gennem en ejeraftale kan aktionærerne binde hinanden til at udøve deres rettigheder på en i forvejen fastsat måde. December

16 Ejeraftalen binder de aktionærer, der deltager i den men den binder, til forskel fra vedtægterne, ikke aktieselskabet og heller ikke de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Er der en eller flere af aktionærerne, der mener, at ejeraftalen ikke er overholdt, skal dette spørgsmål afgøres af domstolene. Der kan eventuelt blive tale om, at nogle aktionærer skal betale erstatning til andre aktionærer. Aktieselskabet skal, uanset hvad der står i ejeraftalen, efterleve selskabsloven og selskabets vedtægter. En ejeraftale er ikke offentlig tilgængelig og kan eksempelvis indeholde følgende elementer: Klare jobbeskrivelser med retningslinier for evaluering og lønfastsættelse i selskaber, hvor ejerne deltager i ledelsen. Dette kan forebygge konflikter i forbindelse med udskiftning, evt. til en ny generation, i ledelsen. Klar opdeling mellem løn og udbytte, og retningslinier for lønfastsættelse i bred forstand. Dette kan forebygge udsultning. I tilfælde af nye ledelsesmedlemmer bør det planlægges nøje, hvilken rolle tidligere ejere og ledere skal spille i selskabet. Dette er især vigtigt i forbindelse med generationsskifte i familieejet virksomhed. Fastlæggelse af, hvem der skal informeres og om hvad. I hvilket forum, f.eks. ved en voldgiftssag, som en eventuel konflikt mellem ejerne skal løses og om, hvordan og hvornår en beslutning om konflikthåndtering skal træffes. Regler om salg til andre end øvrige kapitalejere samt en prisfastsættelsesmodel i tilfælde af internt salg. Dette kan forebygge en tvist om prisen for kapitalandele, hvis en ønsker at træde ud. 5. Aktieselskabets navn Det er kun aktieselskaber, der må kalde sig aktieselskab og bruge forkortelsen A/S. Når du skal registrere et aktieselskab, skal du være opmærksom på, om navnet kan registreres, December

17 om det er lovligt, og om navnet kan krænke andres rettigheder. Retten til et navn er reguleret af selskabsloven, markedsføringsloven, varemærkeloven, den finansielle lovgivning og anden særlovgivning Hvilke begrænsninger gælder for valg af navn? Et aktieselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra andre selskabsnavne, der er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabsnavnet må ikke være identisk eller forveksleligt med et navn, der f.eks. er registreret som et varemærke. Et selskabsnavn må heller ikke bruge et navn, som selskabet ikke har berettigelse til - for eksempel en andens slægtsnavn, varemærke, forretningskendetegn eller lignende. Stifter og anmelder af et selskabsnavn har ansvaret for, at selskabsnavnet ikke krænker andres eksisterende rettigheder. Et aktieselskabs navn må ikke vildlede. Det er ikke lovligt, at selskabsnavnet f.eks. giver udtryk for at handle inden for et specielt område, hvis selskabet ikke gør det alligevel. Selskabet skal derfor ændre sit navn, hvis navnet betegner en bestemt virksomhed, og denne virksomhed ændres. Det anses endvidere for vildledende, at benytte sig af forkortelser i navnet, der indikerer personlig hæftelse i selskabet, såsom v/hans Hansen eller indehaver Hans Hansen Kan det ønskede navn tjekkes på forhånd? Stifter og/eller anmelder bør undersøge, om det valgte selskabsnavn kan registreres i Erhvervsstyrelsen. Det kan gøres ved at foretage en søgning af det ønskede selskabsnavn på CVR.dk. Hvis der ikke allerede findes et identisk selskabsnavn i styrelsens selskabsregister, kan det valgte selskabsnavn registreres efter de selskabsretlige regler Er navnet endeligt godkendt, når det er registreret i Erhvervsstyrelsens register? December

18 Erhvervsstyrelsen undersøger ikke om et selskabs navn er i strid med en eller flere eksisterende rettigheder. Det kan derfor efterfølgende vise sig, at et registreret selskabsnavn er i strid med en anden rettighed, som kan betyde, at selskabet er nødt til at ændre sit navn. Hvorvidt et navn krænker en rettighed kan ikke afgøres af Erhvervsstyrelsen, men må ved uenighed indbringes for en domstol. Brug af branchebetegnelser: Må selskabet hedde Tømrerfirmaet Hansen A/S, hvis selskabet beskæftiger sig med murerarbejde? Nej. Dette selskabsnavn vil være vildledende, og selskabet kan derfor ikke anvende dette navn. Dette selskab må i stedet kaldes eksempelvis Murerfirmaet Hansen A/S, hvis branchebetegnelsen skal anvendes i navnet, forudsat at der ikke er et andet selskab registreret i Erhvervsstyrelsen med dette navn Binavn Aktieselskaber kan benytte sig af binavne som supplement til selskabets hovednavn. Et binavn skal registreres i Erhvervsstyrelsen for at kunne benyttes. Det er muligt for et aktieselskab at have et eller flere binavne. Et selskab kan derfor have et hovednavn, ligesom selskabet kan have et eller flere binavne, som selskabet også kan betegne sig under. Tidligere har det været et krav, at selskabets hovednavn skulle anføres i en parentes efter binavnet. Dette krav er nu ophævet. Du skal være opmærksom på at ved registrering af mere end 5 binavne, skal selskabet betale 1000 kr. for hvert binavn. Det gælder dog ikke, når registrering af binavnene sker i forbindelse med en fusion eller spaltning Hvad skal tilføjes selskabets navn, hvis selskabet endnu ikke er registreret? Hvis selskabet endnu ikke er registreret, skal udtrykket under stiftelse tilføjes efter navnet, når der kommunikeres på vegne af selskabet. December

19 December

20 6. Aktieselskabets formål Vedtægterne skal oplyse selskabets formål dvs. hvilken form for virksomhed, aktieselskabet skal drive. Det kan eksempelvis være at drive cykelsmed, opførelse og reparation af byggeri, IT udvikling etc. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at visse former for virksomhed ikke kan drives af et aktieselskab. Dette gælder for visse lovregulerede erhverv som translatør og tolk m.fl. 7. Kapitalkrav For at kunne registrere et nystiftet aktieselskab i Erhvervsstyrelsen er det et krav, at der som minimum er en selskabskapital bestående af kontanter eller andre værdier for mindst kr. eller et tilsvarende beløb i euro i selskabet ved registreringen af selskabet. Dette er begrundet i, at et registreret aktieselskab er et selvstændigt retssubjekt med selvstændig retsevne og handleevne, hvor aktionærernes hæftelse for virksomhedens gæld er begrænset til de værdier i selskabet, aktionæren ejer en del af i kraft af sine aktier i selskabet. Selskabets ledelse skal herudover sørge for, at selskabet i dens drift har en kapital af en størrelse, der er forsvarlig i forhold til selskabets drift, hvilket du kan læse mere om under afsnit Selskabskapitalen Selskabskapitalen indskydes af aktionærerne, der til gengæld får aktier i selskabet svarende til den del af selskabskapitalen, de har indbetalt. Selskabskapitalen skal fremgå af vedtægterne og skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Derfor kaldes den også den registrerede selskabskapital. Den kan opgøres i enten danske kroner eller euro. Når kapitalen er indbetalt, tilhører den ikke længere aktionærerne, men derimod selskabet. December

21 Den indbetalte kapital kan have en vekslende størrelse, men den i vedtægterne oplyste selskabskapital skal være et fastsat beløb, f.eks kr. Det er således ikke tilladt at skrive i vedtægterne, at selskabskapitalen er minimum kr. eller kr Andre former for kapital end selskabskapital Det kan nævnes, at former som garantikapital og ansvarlig indskudskapital ikke er en del af selskabskapitalen. Det ofte anvendte udtryk egenkapital dækker over selskabskapitalen + selskabets henlæggelser Indbetaling af selskabskapital Selskabskapitalen med tillæg af eventuel overkurs, skal være indbetalt til selskabet konto på registreringstidspunktet i eller ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Selskabskapitalen kan opnås ved indbetaling af kontanter eller ved apportindskud, som er indskud af andre værdier end kontanter Delvis indbetaling af selskabskapital Der skal til enhver tid være indbetalt mindst 25 % af selskabskapitalen, dog mindst kr. Hvis der fastsættes en eventuel overkurs, skal hele overkursen være fuldt ud indbetalt til selskabet på registreringstidspunktet i eller ved anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Det er alene muligt, at foretage delvis indbetaling af selskabskapitalen, hvis denne indbetales kontant indbetaling Indbetaling af selskabskapital ved andre værdier end kontanter (apportindskud) Indbetaling kan ske mod indskud af andre værdier (apportindskud) end kontanter, hvis dette er oplyst i stiftelsesdokumentet. Apportindskud skal have en økonomisk værdi og kan ikke bestå af en pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse. Økonomiske krav på stiftere kan ikke indskydes, uanset om kravene er sikret ved pant. December

22 Hvis selskabet skal overtage andre værdier end kontanter, skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning. Beretningen skal indeholde 1) en beskrivelse af hvert indskud, 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, 3) angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen, og 4) erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. Overtager selskabet i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed eller en bestemmende 2 kapitalpost i et andet kapitalselskab 3, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for kapitalselskabet. Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Åbningsbalancen skal være uden forbehold. Hvis kapitalselskabet er underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, skal åbningsbalancen tillige være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Beretningen skal være udarbejdet af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd og må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets underskrivelse. Overskrides fristen, må vurderingen foretages på ny. Som vurderingsmænd kan stifterne udpege godkendte revisorer. Skifteretten på det sted, hvor kapitalselskabet skal have hjemsted, kan i andre tilfælde udpege vurderingsmænd Forsvarligt kapitalberedskab Kravet om, at et aktieselskab skal have en selskabskapital på mindst kr. eller det tilsvarende beløb i euro, er kun et minimumskrav ved registreringen af selskabet. Selskabets 2 Hvornår der er tale om bestemmende indflydelse er defineret i selskabslovens 7. 3 Eksempelvis et A/S eller et ApS. December

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere