Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om den nye selskabslov Stiftelse"

Transkript

1 Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

2 Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed Anvendelse af andre sprog end dansk Selskabskapital Indbetaling af selskabskapital Overdragelse af ikke fuldt indbetalte kapitalandele Indskud i andre værdier end kontanter (apportindskud) Stiftelser frem i tid Stiftelser tilbage i tid Efterfølgende erhvervelser Stiftelsesprocedure Loven har indført ens og mere smidige procedureregler ved stiftelse af kapitalselskaber, idet stiftelsesreglerne for aktieselskaber er tilpasset reglerne for anpartsselskaber. Hidtil har stiftelsesproceduren været meget formbunden ved aktieselskaber i form af successiv stiftelse ved først underskrivelse af stiftelsesdokument og dernæst afholdelse af konstituerende generalforsamling. I praksis er aktieselskaber dog typisk blevet stiftet ved en simultanstiftelse ligesom ved anpartsselskaber, hvorfor kravet om konstituerende generalforsamling er ophævet i Loven. Der er samtidigt indført fælles tegningsprocedurer for kapitalselskaber, idet tegning af kapitalandele fremover kan ske på stiftelsesdokumentet, i fortegnelsen over ejere eller på tegningslister, der er vedlagt stiftelsesdokumentet. For at give stifterne størst mulig fleksibilitet, er der ikke i Loven foretaget en udtømmende opregning af, på hvilke dokumenter selve tegningen kan ske, men alene nævnt, at det kan ske på stiftelsesdokumentet med eventuelle bilag. Stifterne kan således selv bestemme den nærmere form heraf. Efter de nye regler stilles der intet krav om, at aktierne eller anparterne skal tegnes af stifterne selv, hvilket hidtil har været et krav i anpartsselskabsloven. Det er således muligt at udbyde tegning af anparter til en videre kreds end stifterne. Denne kreds skal imidlertid begrænses til en nærmere defineret gruppe, således at der ikke sker udbud til offentligheden, jf. Lovens 1, stk. 3, som alene er tilladt ved aktier. Henvendelse gennem en annonce i en avis vil blive anset for at være så udefineret, at der er tale om et udbud til offentligheden. Det skal bemærkes, at såfremt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen, skal de anslåede omkostninger oplyses i stiftelsesdokumentet, jf. Lovens 26, nr. 6. Denne bestemmelse har hidtil kun omfattet aktieselskaber, men oplysningerne skal som led i ensretningen af reglerne fremover også anføres ved anpartsselskaber. Den tidligere bestemmelse i aktieselskabslovens 7, stk. 1, 2. pkt., der foreskriver, hvornår indsigelser mod opfyldelse af de formelle forskrifter ved tegningsproceduren kan gøres gældende, er ikke videreført, hvorfor indsigelser om mangler ved tegning fremover må indbringes for domstolene.

3 Side 3 Standardvedtægter I forlængelse af den foreslåede forenkling af stiftelsesproceduren er det desuden hensigten at gennemføre et system, der gør det muligt, når anmelder registrerer stiftelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, at overføre de registrerede oplysninger til en standardvedtægt udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det vil fortsat være nødvendigt at træffe en række beslutninger om udformningen af selskabets vedtægter, herunder størrelsen af selskabskapitalen, ledelsesmodellen, navn mv., således at vedtægterne opfylder mindstekravene i Lovens 28. Anvendelsen af standardvedtægterne vil imidlertid gøre det lettere for små erhvervsdrivende at starte virksomhed. Når vedtægterne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil det centrale ledelsesorgan være ansvarligt for senere tilpasninger af vedtægterne i overensstemmelse med gældende ret. Hjemsted Kravet om at selskabets hjemsted skal fremgå af vedtægterne, er med Loven ophævet. Reglen har i praksis givet anledning til unødig administration i forbindelse med selskabers flytning over kommunegrænserne i form af tilretning af vedtægterne ved generalforsamlingsbeslutning. Oplysning om selskabers hjemsted vil fremover alene være registreringspligtig og omfattet af anmeldelsesbekendtgørelsens krav, således at hjemstedet fremgår af de offentligt tilgængelige oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Revisor Det hidtidige krav om at der i vedtægterne skal angives en række oplysninger om et selskabs eventuelle revisor, er i Loven ophævet, da der ikke stilles krav om sådanne oplysninger efter 1. selskabsdirektiv. Oplysning om revisor skal imidlertid fremgå af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen it-system, når selskabet er underlagt revisionspligt. Selskabets varighed Efter Lovens 29 skal selskabets vedtægter indeholde oplysning om en eventuel begrænsning i selskabets levetid. Dette krav er nyt og følger af 2. selskabsdirektiv, hvorefter selskabets varighed skal oplyses i vedtægter eller stiftelsesoverenskomst, såfremt denne varighed ikke er ubegrænset. Oplysningen skal eksempelvis gives, hvor et selskab stiftes med henblik på at skulle spaltes i to nye selskaber, således at det oprindeligt stiftede selskab ophører. Vedtægterne skal i alle tilfælde, hvor et kapitalselskab ved stiftelsen forudses at have en begrænset levetid, angive enten den seneste dato for selskabets ophør eller den længste periode efter stiftelsen, hvor selskabet kan bestå. Anvendelse af andre sprog end dansk Vedtægterne skal som noget nyt indeholde oplysninger om eventuelle særlige regler, der måtte være truffet i kapitalselskabet om afholdelse af generalforsamling på andre sprog end dansk samt elektronisk deltagelse i generalforsamlinger og anvendelse af elektronisk kommunikation mellem kapitalselskabet og ejerne. Der henvises til notatet vedrørende Generalforsamlinger under afsnittet Anvendelse af andre sprog end dansk for en nærmere gennemgang af reglerne herom. Selskabskapital Alle kapitalselskaber skal have en selskabskapital, der kan opgøres i danske kroner eller euro. Det legale minimumskapitalkrav for anpartsselskaber er nedsat fra kr. til kr. 2. selskabsdirektiv omfatter alene aktieselskaber, og der stilles således ikke EU-retlige krav til anpartsselskabers kapital. I Betænkningen var det forslået helt at afskaffe kapitalkravet for anpartsselska-

4 Side 4 ber. Det påhviler iøvrigt stifterne under hensyn til selskabets påtænkte virksomhedsdrift at vurdere, hvor stor en kapital et anpartsselskab skal have. Selskabets ledelsesorganer skal herefter løbende vurdere, om kapitalselskabet har det fornødne kapitalberedskab og vil efter omstændighederne kunne ifalde ansvar, hvis dette ikke er tilfældet. Minimumskapitalkravet for aktieselskaber er fortsat kr. og modsvarer niveauet i de øvrige EU-lande. Indbetaling af selskabskapital Ved kontant stiftelse af kapitalselskaber stilles der kun krav om indbetaling af 25 % af selskabskapitalen, dog mindst kr. Dette indebærer, at 25 %-reglen først slår fuldt igennem for anpartsselskaber, der har en selskabskapital på minimum kr. En evt. overkurs skal dog indbetales fuldt ud, uanset at kun 25 % af selskabskapitalen indbetales. Den resterende del af den tegnede kapital udestår som en personlig fordring på kapitalejeren og skal kun indbetales på anfordring fra kapitalselskabets centrale ledelsesorgan. I stiftelsesdokumentet skal angives størrelsen af den del af den tegnede selskabskapital, der er indbetalt på tidspunktet for stiftelsen, jf. 27, stk. 1, nr. 5. Indbetalingen skal ske i forhold til den enkelte kapitalejers kapitalandel. Den procentdel af kapitalen, der kræves indbetalt, skal være ens for alle kapitalejere, medmindre det i vedtægterne er bestemt, at selskabskapitalen opdeles i klasse, og at nogle klasser kan have en anden indbetalingsgrad end andre klasser. Dog kan ingen klasser have en indbetalingsgrad på under 25 %. Et selskab kan i vedtægterne træffe bestemmelse om, at en større del af selskabskapitalen eller hele selskabskapitalen skal være indbetalt ved stiftelsen. En kapitaltegner kan vælge at indbetale yderligere kapital end den af selskabet krævede, når den pågældende måtte ønske det, og således reducere sin gældsforpligtelse overfor kapitalselskabet. Frivillig indbetaling kan eksempelvis være fordelagtig, hvis kapitalejeren ønsker at overdrage kapitalandelen, idet vedkommende derved undgår at komme til at hæfte solidarisk med erhververen for den resterende indbetaling af kapitalandelen, jf. nærmere nedenfor. Ønsker kapitalejeren at foretage frivillig indbetaling på en kapitalandel, skal det fulde udestående beløb på den pågældende kapitalandel indbetales på én gang, medmindre vedtægterne giver mulighed for, at der kan foretages indbetalinger af mindre beløb ad gangen. Baggrunden for dette er, at indbetaling af mindre beløb kan blive administrativt byrdefuldt for selskabet, eksempelvis i forbindelse med selskabets registrering af størrelsen på den indbetalte del af selskabskapitalen, eller i de tilfælde hvor kapitalselskabet angiver størrelsen på den tegnede og den indbetalte selskabskapital i brev og andre forretningspapirer mv. i medfør af Lovens 33, stk. 4. Det er vigtigt at bemærke, at én gang indbetalt selskabskapital ikke kan tilbageføres uden iagttagelse af reglerne for kapitalafgang. Adgangen til at lade tegnet selskabskapital udestå, gælder alene selskabskapital, der tegnes kontant, hvorimod der ved apportindskud skal ske indbetaling af hele selskabskapitalen forud for registreringen af selskabet. Dette gælder også, selvom kun en enkelt kapitalejer indbetaler sin andel helt eller delvist i andre værdier end kontanter. Kravet om indbetaling af hele selskabskapitalen er begrundet i, at det ikke er hensigtsmæssigt at have udestående kapital ved apportindskud på grund af den løbende værdiforringelse af apportindskuddet. Kravet gælder også ved efterfølgende kapitalforhøjelse og medvirker til at skabe lighed mellem indskydere af værdier og indskydere af kontanter. Efterfølgende indbetaling af udestående

5 Side 5 kapital i form af apportindskud er imidlertid tilladt, men kræver ledelsens samtykke samt udarbejdelse af vurderingsberetning. Indbetaling i form af modregning af kapitalselskabets gæld til kapitalejeren kræver ligeledes samtykke fra det centrale ledelsesorgan. Samtykke må ikke gives, hvis modregningen kan skade kapitalselskabet eller dets kreditorer, jf. Lovens 34, stk. 4. Det centrale ledelsesorgan træffer på baggrund af dets løbende vurdering af, hvorvidt selskabets kapitalberedskab er forsvarligt og står i rimeligt forhold til selskabets aktiviteter, beslutning om indkaldelse af den udstående del af den tegnede selskabskapital. Kapitalen kan kræves indbetalt på anfordring, og fristen for indbetaling er to uger fra modtagelsen af indkaldelsen, medmindre længere varsel er fastsat i vedtægterne, dog højst fire uger. Ved indkaldelsen skal princippet om kapitalandelenes ligebehandling iagttages, således at alle kapitalejere indkaldes samtidigt, medmindre dette er fraveget i vedtægterne, således at nogle kapitalklasser indkaldes før andre kapitalklasser. En kapitalejer har pligt til at foretage indbetaling på en kapitalandel, når selskabets centrale ledelsesorgan har fremsat krav herom. Udgangspunktet er, at kapitalejere har samme forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser på fuldt indbetalte og ikke fuldt indbetalte kapitalandele, men i de situationer, hvor ledelsen har indkaldt enten hele eller en del af den udstående kapital, mister en kapitalejer, der ikke har foretaget rettidig indbetaling på en kapitalandel, de forvaltningsmæssige beføjelser for hele sin kapitalpost - dvs. den samlede beholdning af kapitalandele, den pågældende ejer i selskabet, herunder indbetalte kapitalandele - indtil indbetalingen er foretaget og registreret i selskabet, jf. Lovens 34, stk. 3, 1. pkt. Har den pågældende eksempelvis valgt at indbetale det krævede i én kapitalklasse, men undladt at betale det krævede i en anden kapitalklasse, kan der hverken stemmes eller udøves andre rettigheder i den ene eller den anden kapitalklasse. Kapitalejeren bevarer dog sine økonomiske beføjelser i forhold til den pågældende kapitalandel og dermed retten til at modtage udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye kapitalandele ved kapitalforhøjelse. Det forhold, at selskabskapitalen ikke er fuldt indbetalt, er ikke til hinder for, at kapitalselskabet forhøjer selskabskapitalen med nye kapitalandele, herunder ikke fuldt indbetalte kapitalandele. Det centrale ledelsesorgan kan ved manglende rettidig indbetaling af indkaldt kapital søge sig fyldestgjort ved modregning, herunder i krav på det udbytte kapitalejeren er berettiget til, hvis rettidig betaling er overskredet. Undlader det centrale ledelsesorgan at benytte en mulighed for at modregne, kan ledelsesmedlemmerne efter omstændighederne pådrage sig ansvar, hvis selskabet derved lider tab. Selskabets ledelsesorganer har som nævnt ansvaret for selskabets forsvarlige kapitalberedskab, og konstaterer det centrale ledelsesorgan i forbindelse med indkaldelse af udestående kapital, at fordringen på en kapitalejer er uerholdelig, skal det centrale ledelsesorgan søge fordringen inddrevet med de almindelige retsmidler, der gælder for simple fordringer, herunder udlæg og inkasso, medmindre det fremgår af de relevante selskabsretlige dokumenter, at kravet kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Selskabet skal desuden afskrive fordringen i overensstemmelse med de gældende regler i skattelovgivningen. Kapitaltegneren har ingen forpligtelse til at meddele selskabet eventuelle økonomiske vanskeligheder før det tidspunkt, hvor selskabet vælger at indkalde resten af kapitalen. Selskabskapitalen må

6 Side 6 om nødvendigt nedsættes ved en rettet kapitalnedsættelse, hvis kapitalen ikke indbetales efter påkrav herom. I det tilfælde nedskrivningen bringer et selskab under minimumskapitalkravet, skal der enten foretages en samtidig kapitalforhøjelse eller gennemføres en omdannelse til et anpartsselskab, hvis relevant. Det kan tilsvarende blive relevant for et kapitalselskab at nedsætte selskabskapitalen, såfremt man ønsker at nedskrive selskabets fordringer på kapitalejerne, uanset fordringerne ikke er uerholdelige. Overdragelse af ikke fuldt indbetalte kapitalandele Lovens 34, stk. 6, fastslår, at kapitalandele, der ikke er fuldt indbetalt, kan overdrages. Kapitalejeren, der overdrager en ikke fuldt indbetalt kapitalandel, hæfter solidarisk med erhververen og senere erhververe for den udestående betaling på kapitalandelen. Herved sikres det, at forpligtelserne ved de ikke fuldt indbetalte kapitalandele ikke undgås ved overdragelse til personer eller selskaber uden betalingsevne, samtidigt med at overdrageren løses fra sin forpligtelse. Den solidariske hæftelse ved handel med kapitalandele, der ikke er fuldt indbetalte, gælder generelt for alle former for kapitalselskaber. I praksis vil det dog være vanskeligt at anvende ikke fuldt indbetalte kapitalandele ved børsnoterede selskaber, hvor aktierne handles hele tiden, idet reglen om solidarisk hæftelse vil medføre en kæde af hæftende overdragere. Indskud i andre værdier end kontanter (apportindskud) Lovens 38 indeholder en ny bestemmelse, hvorefter vurderingsberetning ved apportindskud kan undlades, såfremt indskuddet allerede har været genstand for en anerkendt uafhængig sagkyndig vurdering. Undtagelsen omfatter indskud af (i) aktiver, som er individuelt målt og præsenteret til dagsværdi i et revideret års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, eller (ii) værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et reguleret marked i de fire uger, der går forud for stiftelsesdokumentets underskrivelse. Der skal imidlertid udarbejdes vurderingsberetning, hvis kapitalselskabets centrale ledelsesorgan vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi. Det centrale ledelsesorgan kan efter omstændighederne blive ansvarlig for eventuelle tab, der påføres selskabet som følge af anvendelsen af en kurs, der er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller andet, der medfører, at det ikke er den aktuelle værdi, der afspejles. Ved undladelse af at lade udarbejde en vurderingsberetning er kapitalselskabets centrale ledelsesorgan ansvarlig for, at apportindskuddet ikke er til skade for kapitalselskabet, kapitalejere eller kreditorer. Det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en erklæring, der indeholder (i) en beskrivelse af aktivet og dets værdi, (ii) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, (iii) en udtalelse om, at de angivne værdier mindst svarer til værdien af og i givet fald overkursen for de kapitalandele, der skal udstedes som vederlag, og (iv) en udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder, der har betydning for den oprindelige vurdering. Erklæringen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest samtidigt med, at stiftelsen registreres eller anmeldes til registrering. Hvis erklæringen ikke er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde på dette tidspunkt, kan stiftelsen af selskabet ikke registreres. Stiftelser frem i tid De tidligere gældende anmeldelsesfrister for aktie- og anpartsselskaber på henholdsvis seks måneder og otte uger er i Loven forkortet og ensrettet, idet langt de fleste selskaber stiftes simultant og anmeldes digitalt via web-reg. Efter 40 skal et kapitalselskab registreres eller anmeldes til regi-

7 Side 7 strering senest to uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, og overskrides fristen vil det medføre registreringsnægtelse. Der er åbnet mulighed for at stifte et kapitalselskab med virkning fremad i tid. I stiftelsesdokumentet skal det angives fra hvilken bestemt dato, stiftelsen skal have retsvirkning, og registreringen eller anmeldelsen af selskabet skal ske senest to uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, uanset at stiftelsen først får virkning efter dette tidspunkt. Betales selskabskapitalen ved indskud af kontanter, kan retsvirkningen af stiftelsen udstrækkes til 12 måneder efter stiftelsesdokumentets underskrift, jf. 40, stk. 4. Virkningstidspunktet kan dermed fastlægges til et hvilket som helst tidspunkt mellem underskriftsdatoen og det senest mulige virkningstidspunkt, som er 12 måneder efter stiftelsesdokumentets underskrift. Ved valg af virkningstidspunkt må det imidlertid haves for øje, at virkningstidspunktet ved stiftelse i kontanter skal være sammenfaldende med begyndelsestidspunktet for kapitalselskabets første regnskabsår, uanset at Lovens 40, stk. 4, giver mulighed for at udskyde virkningstidspunktet i længere tid. Hvis stiftelsesdokumentet eksempelvis er underskrevet den 1. februar år 2010, og kapitalselskabet ønsker, at dets første regnskabsår skal starte den 1. juli år 2010, skal virkningstidspunktet for stiftelsen ligeledes fastsættes til den 1. juli år Skal kapitalselskabet i forbindelse med stiftelsen overtage andre værdier end kontanter, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end tidspunktet for kapitalselskabets registrering eller anmeldelse til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, jf. 40, stk. 5, hvilket vil sige højst to uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Årsagen hertil er, at der er risiko for, at vurderingen af de værdier, selskabet skal overtage, har ændret sig fra beslutningstidspunktet til virkningstidspunktet for selskabets stiftelse, hvorfor muligheden for udskydelse af retsvirkningen er begrænset ved apportindskud i forhold til indskud i kontanter. Registrering af stiftelser frem i tid forudsætter indbetaling af mindst 25 % af selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs, dog mindst kr. Der skal indsendes dokumentation herfor ved registreringen. Der kan ikke i tidsperioden frem til retsvirkningen for kapitalselskabets stiftelse erhverves rettigheder eller indgås forpligtelser på kapitalselskabets vegne. Modsætningsvis kan der, som hidtil, godt indgås forpligtelser på selskabets vegne i den forholdsvis korte periode mellem beslutningstidspunktet og registreringstidspunktet, der kan komme på tale for de stiftelsesbeslutninger, der skal have virkning straks dvs. ved underskrivelse af stiftelsesdokumentet. Stiftelse tilbage i tid Hidtil har et selskab i forbindelse med overtagelse af en allerede bestående virksomhed (aktiver/passiver) kunnet stiftes med regnskabsmæssig virkning fra overtagelsestidspunktet. Derimod har stiftelse ved indskud af aktier ikke kunnet sidestilles med indskud af en bestående virksomhed, uanset om aktieposten repræsenterede 100 % af kapitalen i virksomheden. Lovens 40, stk. 6, lemper dette, idet der fremover kan ske stiftelse med regnskabsmæssig virkning med tilbagevirkende kraft fra første dag i indeværende regnskabsår ved indskud af en bestemmende kapitalpost. Den regnskabsmæssige virkning kan maksimalt begynde 18 måneder før, stiftelsen i øvrigt får virkning, jf. årsregnskabslovens 15. Ligesom ved overtagelse af en bestående virksomhed skal der udarbejdes vurderingsberetning indeholdende en åbningsbalance, jf. 36, stk. 3.

8 Side 8 Efterfølgende erhvervelser Fremover finder alene de direktivpligtige regler vedrørende efterfølgende erhvervelser anvendelse på aktieselskaber. Lovens 42 foreskriver, at det centrale ledelsesorgan i aktieselskaber alene skal udarbejde en redegørelse om de nærmere omstændigheder ved erhvervelse af aktiver fra en stifter, hvis (i) erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift og indtil 24 måneder efter, at kapitalselskabet er registreret, og (ii) vederlaget mindst svarer til en tiendedel af selskabskapitalen. Lovteksten må forstås således, at det er den nominelle kapital / stykkapital, der henvises til, og ikke den indbetalte del af kapitalen. Det tidligere gyldighedskrav om at generalforsamlingen skal godkende erhvervelsen, er ophævet, hvorfor aftale om efterfølgende erhvervelse kan besluttes uden generalforsamlingens godkendelse. Den almindelige ansvarsregel for det centrale ledelsesorgan finder anvendelse, hvis det centrale ledelsesorgan ved erhvervelsen ikke varetager kapitalselskabets eller kapitalejernes interesser, eller hvis erhvervelsen ikke stemmer overens med kapitalselskabets økonomiske eller likviditetsmæssige stilling. Derudover gælder kravet om udarbejdelse af vurderingsberetning fortsat, dog kan vurderingsberetning undlades ligesom ved stiftelse ved apportindskud i medfør af reglerne i 38, jf. ovenfor. Bestemmelsen er begrænset i forhold til den tidligere gældende bestemmelse i aktieselskabslovens 6c, idet redegørelsen alene gælder erhvervelser fra stiftere, mens erhvervelser fra aktionærer er undtaget. I 42, stk. 2, præciseres det imidlertid, at ved erhvervelse af aktiver fra andre end stiftere, er det centrale ledelsesorgan ansvarlig for, at erhvervelsen ikke er til skade for aktieselskabet, dets aktionærer eller kreditorer.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vejledning om etablering af anpartsselskaber

Vejledning om etablering af anpartsselskaber Vejledning om etablering af anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 4 2. STIFTELSENS FORLØB INDTIL REGISTRERINGEN ELLER

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) LBK nr 1089 af 14/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-10332 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende:

De med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af Selskabet, og forventes at udgøre følgende: Stiftelsesdokument for Norddjurs Gadelys A/S. Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og Sønderhald (del af) kommuner, der pr. 1. januar 2007 bliver til Norddjurs Kommune, har dags dato besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger

Bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger BEK nr 822 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 15/01592 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v.

Kapitalnedsættelse, kapitaltab m.v. , kapitaltab m.v. Lektion 7 Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach WWW.PLESNER.COM Dagens program Kapitalnedsættelse og kapitaltab JSC kap. 14 Begreb og nedsættelsesformer Overblik kapitalafgang

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere