Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune"

Transkript

1 Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen s Kommissorium for arbejdsgruppe 1 s Kommissorium for arbejdsgruppe 2 s Kommissorium for arbejdsgruppe 3 s Kommissorium for arbejdsgruppe 4 s Kommissorium for flytte-arbejdsgruppen s Nedsættelse af arbejdsgrupper 2.1 Uddrag af referat fra styregruppemøde d. 4. maj 2005 s Uddrag af referat fra styregruppemøde d. 27. maj 2005 s Afrapporteringer fra arbejdsgrupperne 3.1 Afrapportering fra arbejdsgruppe 1 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 2 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 3 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 4 s Procesnotater 4.1 Notat vedr. faglig styring s Notat vedr. analyse s Notat vedr. ledelsesopbygning s Strategikort s Indstillinger til Byrådet 5.1 Organisering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/ s Organisering af Borgerservicecentret pr. 1/ s Ombygning og etablering af Jobcenter Odense på Tolderlundsvej 2 og s. 128 Borgerservicecenter på Skulkenborg 1, frigivelse af anlægsbevilling 6.0 Nyhedsbreve 6.1 Nyhedsbrev 1 s Nyhedsbrev 2 s Nyhedsbrev 3 s Nyhedsbrev 4 s Nyhedsbrev 5 s Nyhedsbrev 6 s Plancher over organisationen 7.1 Planche over forvaltningsstruktur s Planche over Jobcenter s Planche over Socialcenter s Planche over Ydelsescenter s Planche over BorgerServiceCenter s. 149 side 1 Marts 2006

3 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen Projekt Formål Fastlægge og implementere den ny struktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning Projektets formål er fase 1: Etablering af Social- og Arbejdsmarkedforvaltning pr. 1/1 2006: tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag for at omorganisere den nuværende Kultur- og Socialforvaltning til en kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner, og udarbejde forslag til en visions/værdiproces hvor der arbejdes med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, virksomhedskultur, arbejdsmetoder, prioriteringer mv. I projektets 2. fase skal den besluttede struktur gennemføres. Projektets leverancer skal indrettes på en etapevis omorganisering af forvaltningen. side 2 Marts 2006

4 Resultatkrav At tilvejebringe et forslag til en ny forvaltningsopbygning, bestående af borgerservicecenter, jobcenter, socialforvaltning At udarbejde forslag til en visions/værdiproces hvor der arbejdes med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, arbejdsmetoder, prioriteringer mv At opbygge og drive en intern projektorganisation med tilhørende arbejdsgrupper At gennemføre den nødvendige koordinering, herunder med Reformsekretariatet, til de af kommunens øvrige nedsatte projekter, som beskæftiger sig med strukturen eller på anden måde påvirker projektet At skabe baggrund for politisk afklaring af omfanget af de amtslige opgaver (narko, alkohol, hjemløse, revalidering, sundhedsfremme/forebyggelse), der skal løses i ny forvaltningsregi (egen forsyning eller køb af ydelser hos regionen eller overtagelse af regionens tilbud) At sikre inddragelse af alle relevante interne og eksterne aktører (fx øvrige forvaltninger, Fyns Amt, Kommuneforeningen, stat, etc.) At sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora i processen At beskrive og synliggøre konsekvenser af forslagene i forhold til økonomi og finansiering At beskrive og synliggøre konsekvenser af forslagene i forhold til IT-løsninger (herunder ESDH, borgerjournal, fagsystemer m.m.) At udarbejde forslag til ledelsesstruktur At fremkomme med forslag til procedurer for overflytning af personaleressourcer i overensstemmelse med Hovedudvalgets beslutning At beskrive indhold og snitflader i forhold til tværgående integrationsfunktion At sikre beredskab til integrering af eventuelle kommende sundhedsopgaver At tilvejebringe forslag til fysisk placering side 3 Marts 2006

5 Omfang Projektchefen refererer til Leif Hansen, der er formand for en styregruppe bestående af chefgruppen samt 2 medarbejderrepræsentanter. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede, strategiske beslutninger i projektet. De 4 fagchefer i Job- og Bistandsafdelingen fungerer som sparringspartner for projektchefen. Styregruppen godkender forslag fra projektchefen til kommissorier for de nedsatte arbejdsgrupper. Projektejer Administrerende direktør Leif Hansen, der ligeledes er formand for styregruppen. side 4 Marts 2006

6 Start/slut dato og væsentlige milepæle (UDBYGGES LØBENDE) Milepæl 1: Rammer, organisation (herunder ansættelse af projektchef) og kommissorier klar til godkendelse : 17/ Milepæl 2: Udarbejdelse af kommissorie til sammensætning af arbejdsgrupper, forelæggelse for afdelings-og lokaludvalg. Inden sommerferien Milepæl :3 Planlægning og gennemførelse af informationsmøder og konference samt orientering af samtlige ansatte inden sommerferien - løbende udsendelse af nyhedsbreve Milepæl 4: Arbejdsgrupperne har beskrevet opgaver, nuværende og eksisterende ressourcer/budget til løsning af opgaven. Opliste politisk vedtagne strategier og lignende, der understøtter opgaveløsning, beskrivelse af interne og eksterne snitflader. September Milepæl 5: Udarbejde oversigt over amtslige institutioner og opgaver, som skal/bør overgå til den ny forvaltning, jvf. kommuneforenings arbejdsgruppe. August/September Milepæl 6: Endelig planlægning af politisk struktur i social/sundhed og arbejdsmarkedsforvaltning, herunder jobcentertype og politisk organisering, endelig afklaring af placering af sundhed/forebyggelse. November Milepæl 7: Etablering af BSC-center, socialforvaltning, jobcenter og overflytning af kulturopgaver pr. 1/ Milepæl 8: Etablering af jobcenter pr. 1/ i samarbejde med staten Milepæl 9: Endelig struktur pr. 1/ tilpasset strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. side 5 Marts 2006

7 Baggrundsmateriale (udfyldes løbende) Aktiviteter og leverancer (udfyldes løbende) Projektchef AMS: Tjekliste til planlægning af jobcentre Lovgivning om borgerservicecentre Etablering af borgerservicecentre, rapport oktober 2004 Odense Kommune Temaguides fra KL Lovgivning vedr. styring af beskræftigelsesindsatsen Vedtagelse af service lov, sundhedslov, dagpengelov ect. Konference 24/25 maj 2005 Informationsmøde torsdag 2. juni 2005 for tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter, team- og funktionsledere samt næstformænd i Lokaludvalg Informationsmøde for personalet 7. juni på Kursuscenteret Udsendelse af nyhedsbreve Projektchefen Michael Hein Petersen er ansvarlig for at styre processen og er sekretær for styregruppen. Projektchefens opgaver bl.a. at: sikre at der udarbejdes forslag til kommissorier for de enkelte arbejdsgrupper hvor mulige scenarier beskrives med fordele/ulemper med henblik på beslutning i styregruppen så vidt muligt sikre parallelitet i arbejdsgruppernes tidsplaner og indbyrdes beskrivelser samt at sikre koordination til formand/sekretær for andre arbejdsgrupper Projektdeltagere side 6 Marts 2006

8 Arbejdsgrupper 1.1.1Visions/værdiproces gruppe. Arbejde med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, arbejdsmetoder, prioriteringer mv. Sikring af faglig viden og standarder. Overordnede spørgsmål vedr. personale 1.1.2Opgaver under et Socialudvalg. (dvs. socialafdelingen, borgerservicecenter (behandles i særskilt nedsat arbejdsgruppe), sundhed og socialmedicinsk afdeling (koordineres med 17, stk. 4 udvalg) tværgående integrationsopgaver). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.3Opgaver under et Beskæftigelsesudvalg (dvs. jobcenter/arbejdsmarkedsafdeling, ydelsesafdeling (selvstændig ydelsesafsnit eller ydelser i de enkelte afsnit). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.4Tværgående administrative funktioner ( økonomi, sekretariat, løn, personale, analyse, herunder forhold til jobcenter, controlling, effektmåling, IT.). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.5Borgersynsvinkelgruppe, der - med udgangspunkt i typiske kategorier af borgere - skal beskrive vandring igennem systemet Borgerservicecenter. Arbejdsgruppe er allerede nedsat. Nøgleafhængigheder Vedtagelse af lovgivning Ansøgninger om dispensation Stillingtagen til jobcentertype/politisk organisering Resultat af arbejdsgruppe vedr. fysiske rammer Resultat af arbejdsgruppe vedr. snitflader, (samarbejde med B/U, Æ/H, herunder overgang børn/voksen) Resultat af arbejdsgruppe vedr. BSC samt call-center Omfang af overtagelse af amtets narko-, alkolhol- og revalideringsinstitution samt dele af forebyggelsesafdelingen? Resultat af 17, stk. 4 udvalg fsa. sundhedsområdet. Relationer til erhvervsservice side 7 Marts 2006

9 Risikovurdering (kritiske faktorer) At der kan opnås tilfredsstillende samarbejdsaftaler med interne og eksterne samarbejdspartnere omkring opgaveoverflytning og etablering af de nødvendige snitflader At der stilles de nødvendige personalemæssige ressourcer til rådighed for det samlede projekt At medarbejderinvolveringen lykkes, og at medarbejderne sikres mulighed for at bidrage til projektet med skyldig hensyntagen til løsningen af de daglige driftsopgaver. At der kan etableres hensigtsmæssige IT-løsninger, herunder ESDH (inddragelse af KMD vil være en forudsætning) At der kan etableres en fornuftig finansieringsmæssig løsning for den ny forvaltnings samlede driftsopgaver. Bemærkninger Versionsdato 9. maj 2005 Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen Styregruppemødet den 4. maj Kommissorium for arbejdsgruppe 1 Projekt Arbejdsgruppe 1: Mission, visioner, værdier og forventninger for den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. side 8 Marts 2006

10 Formål Udarbejde et forslag til en virksomhedskulturproces for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor der arbejdes med den nye forvaltnings visioner, værdigrundlag, arbejdsmetoder og prioriteringer samt forventninger. Udarbejde forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejde mission og vision for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, samt arbejde videre med værdigrundlag på baggrund af det værdiarbejde, der allerede er foretaget i forvaltningen. Bemærkning til formålet: Normalt begynder en sådan værdiproces med udarbejdelse af en mission - derefter vision - så arbejdes med værdier og sluttelig strategier og mål, men Job- og Bistandsafdelingen har igennem lang tid arbejdet med sine værdier: troværdighed kvalitet respekt engagement åbenhed fleksibilitet Det fremgår af styregruppens oplæg til kommissorium, at der tages udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag/visionsplan for Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsområdet. Der skal således udarbejdes en mission og en vision, der kan matche det gældende værdigrundlag. Da værdigrundlaget er ved at blive implementeret i Job- og Bistandsafdelingen, foreslår vi derfor, at der arbejdes et spadestik dybere således, at der i den proces vi foreslår iværksat fokuseres på virksomhedskulturen, som den fremstår. Virksomhedskulturen som handler om normer og værdier belyses, så denne kan danne grundlag og holdes op mod værdierne i Job- og Bistandsafdelingen. En kultur er vanskelig og træg at ændre, men via arbejdet med værdier og normer i organisationen, kan dette gøres muligt. Ved at starte fokus på kulturen som den er, gøres det lettere at sikre en bottom-up tilgang, da arbejdet tager side 9 Marts 2006

11 Resultatkrav Projektet har følgende resultatkrav: 1. Kulturproces : Udarbejdelse af forslag til en proces, hvor der arbejdes med den nye forvaltnings virksomhedskultur. Forslaget skal indeholde: en kulturanalyse - som skal danne udgangspunkt for punkterne b og c oplæg til en forventningsafstemnings-proces, hvor ledelsen skitserer forventningerne til medarbejderne - og omvendt forslag til hvorledes kulturprocessen synliggøres i organisationen via værdier, således at arbejdet med virksomhedskulturen forbliver en kontinuerlig proces. Bemærkning: Vi foreslår, at der til at løfte denne del af opgaven - virksomheds-kulturprocessen - medvirker organisations-/proceskonsulenter. 2. Arbejdsmetoder og prioriteringer: Udarbejdelse af oplæg vedr. mulige og relevante arbejdsmetoder samt forslag til hvorledes nye arbejdsmetoder kan implementeres i forvaltningen, f.eks.: arbejde med resultatmål og prioriteringer samt evaluering og evidensbaseret arbejde. 3. Overordnede personalespørgsmål: Udarbejdelse af forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejdelse af oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet. 4. Mission og vision: Udarbejdelse af mission og vision for den nye forvaltning. Medarbejderne skal involveres i processen, så disse bliver hørt. Samtidig skal der sikres synlighed vedr. missionen, visionen samt værdierne. Der tages i arbejdet udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Odense Kommune, og der sikres sammenhæng med Odense Kommunes overordnede side 10 Marts 2006

12 Forudsætning Arbejdet skal tilpasses Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Medarbejderne i forvaltningen skal løbende inddrages. Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Aktiviteter og leverancer Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium medio juni Milepæl 2: August 2005 Arbejdsgruppen afstemmer og klæder sig via oplæg på til opgaven Tæt kontakt til styregruppen. Milepæl 3: September 2005 Oplæg til organisations-/proceskonsulenter med udgangspunkt i Visionsplanen for Social- og Arbejdsmarkedsområdet Milepæl 4: Oktober 2005 Spilleregler for forvaltningens personalerokeringer. Afsøge markedet for kvalificerede organisations-/proceskonsulenter. Milepæl 5: December Afrapportering fra organisations-/proceskonsulenter. Oplæg til nye arbejdsmetoder. Oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet Milepæl 6: December 2005 Afrapportering m.v. drøftes med styregruppen i forhold til mission/ vision og den videre proces. Plan for gennemførelse af projektet: 1. Kulturprocessen : A. Oplæg til styregruppen vedr. forslag til medvirken af organisations-/proceskonsulenter til at løfte denne del af opgaven. B. side 11 Marts 2006

13 Udføre en kulturanalyse. Her tages udgangspunkt i visionsplanen for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Odense Kommune. Idet praksis ses i forhold til visionsplanens: Krav og forventninger til god service i forhold til borgeren De overordnede værdier i Job- og Bistandsafdelinger: troværdighed - kvalitet - respekt - engagement - åbenhed - fleksibilitet. Personaleledelse og udvikling C. Udarbejde forslag til en "forventningsafstemnings-proces", hvor ledelsen skitserer forventningerne til medarbejderne. D. Udarbejde forslag til hvorledes kulturprocessen synliggøres i organisationen, således at arbejdet med virksomheds kulturen forbliver en kontinuerlig proces. 2. Arbejdsmetoder og prioriteringer: - Udarbejde oplæg vedr. mulige og relevante arbejds- og prioriteringsmetoder. - Udarbejde forslag til implementering af nye arbejds- og prioriteringsmetoder. Der nedsættes ikke underarbejdsgrupper. I stedet inddrages nødvendige ressourcepersoner. 3. Overordnede personalespørgsmål: - Udarbejdelse af forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejde oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet. 4. Mission og vision: - Udarbejde forslag til mission og vision. - Udarbejde plan for synliggørelse af mission, vision og værdier. 5. Udgifter: - Udarbejde skøn over udgifter til aktiviteter vedr. gennemførelse af den indledende del af kulturprocessen. side 12 Marts 2006

14 Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Iben Bøtker Socialrådgiver Jørn Ferslev Olesen, assistent Linda Sigvardt, 73-støtteperson Marianne Mogensen, teamleder Ann-Dorrit Lagoni og teamleder Helle Brade (sekretær). At der afsættes de fornødne ressourcer - såvel arbejdsmæssige som økonomiske. At der sikres en samlet vilje, ressourcer og opbakning ledelsesmæssigt til implementeringsprocessen og det kontinuerlige arbejde i afdelingerne. Risikovurdering Manglende prioritering af ressourcer mellem projektet og daglig drift. Manglende kompetencer i forhold til at arbejde med de bløde områder. Dertil kommer, at der er tale om diffuse områder, samt at der skal arbejdes med udgangspunkt i visionsplanen for Socialog Arbejdsmarkedsområdet, hvorfor forventningsafstemningen i forhold til styregruppen er meget vigtig. Bemærkninger Det er væsentligt at arbejdsgruppen undervejs i forløbet afstemmer ideer og tanker med styregruppen. Implementeringsprocessen vedr. synliggørelse af kulturen, nye arbejdsmetoder, overordnede personalespørgsmål, mission og vision iværksættes efter etableringen af de nye forvaltning i Det er således ikke nødvendigt at arbejdsgruppen afleverer et færdigt produkt inden november Versionsdato Resultatafrapportering 22. juni 2005 Der afrapporteres skriftligt til styregruppen via referater samt oplæg. Godkendt af styregruppen side 13 Marts 2006

15 1.3 Kommissorium for arbejdsgruppe 2 Projekt Formål Resultatkrav Arbejdsgruppe 2. Ny forvaltningsopbygning under Socialudvalget. At tilvejebringe et forslag til en ny forvaltningsopbygning for så vidt angår de opgaver, der placeres under et Socialudvalg. Det vil sige socialafdelingen, borgerservicecenter (behandles i særskilt nedsat arbejdsgruppe), sundhed og socialmedicinsk afdeling (koordineres med 17, stk. 4 udvalg), tværgående integrations-opgaver, personale (normering, lokaler mv.) Beskrive opgaverne placeret under et Socialudvalg. Der tages udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og arbejdsmarkedsområdet for Odense Kommune. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, bemanding og ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Snitfladeproblemer i forhold til: eksisterende beslutninger, belysning af eventuelt nye snitflader i kommende struktur, andre forvaltningsområder, andre kommuner, fx driftsansvar, kontrakter, udbud etc., områder som både kan placeres i socialdelen eller i arbejdsmarkedsdelen, kanalanalyser. Beskrive og synliggøre konsekvenserne af en ny forvaltning i forhold til: It-løsninger, økonomi og finansiering samt personale (normering, lokaler mv.) Sikre at arbejdet sker ud fra et helhedssyn på forvaltningen, således at der ses på tværs af faglige arbejdsområder. Tilvejebringe forslag til de fysiske rammer Sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora Organisering af tværgående opgaver somintegration. Undersøge og beskrive hvilke amtslige opgaver der skal overtages Sikre at den nye forvaltning lever op til idealet om borgeren i centrum side 14 Marts 2006

16 Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe ultimo maj Milepæl 2: Udarbejdelse af oversigt over amtslige institutioner og opgaver, som skal/bør overgå til den nye forvaltning. August/September Milepæl 3: Forslag til ny forvaltningsstruktur skal ligge klar (dato skal fastlægges) Milepæl 4: Politisk behandling af ny struktur i Socialforvaltning (dato skal fastlægges) Aktiviteter og leverancer (udfyldes af arbejdsgruppen) Projektleder Projektdeltagere (udfyldes af arbejdsgruppen) Nøgleafhængigheder Risikovurdering Vedtagelse af lovgivning i forhold til opgaveflytning fra amter til kommuner. (udfyldes af arbejdsgruppen) Bemærkninger (udfyldes af arbejdsgruppen) Versionsdato d.23 maj 2005 side 15 Marts 2006

17 Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen (udfyldes af arbejdsgruppen) (udfyldes af arbejdsgruppen) 1.4 Kommissorium for arbejdsgruppe 3 Projekt Formål Resultatkrav Arbejdsgruppe 3. Ny forvaltningsopbygning under et Arbejdsmarkedsudvalg At tilvejebringe et forslag til forvaltningsopbygning for så vidt angår de opgaver, der placeres under et Arbejdsmarkedsudvalg. Det være sig jobcenter/arbejdsmarkedsafdeling, ydelsesafdeling (selvstændig ydelsesafsnit eller ydelser i de enkelte afsnit), tværgående integrationsopgaver, personalenormering, lokaler mv. Beskrive opgaverne under et Arbejdsmarkedsudvalg. Der tages udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og arbejdsmarkedsområdet for Odense Kommune, ny lovgivning, jobcenterguide mv. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, IT-løsninger, bemanding, økonomi/ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Snitfladeproblemer i forhold til: eksisterende beslutninger, belysning af eventuelt nye snitflader i kommende struktur, andre forvaltningsområder, andre kommuner, fx driftsansvar, kontrakter, udbud etc., områder som både kan placeres i socialdelen eller i arbejdsmarkedsdelen, kanalanalyser. Tilvejebringelse af forslag til tværgående integrationsopgaver. Undersøge og beskrive revalideringsopgaver, der skal overtages fra amtet. Sikre, at arbejdet sker ud fra et helhedssyn på forvaltningen, således at der ses på tværs af faglige arbejdsområder. Sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora. side 16 Marts 2006

18 Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Aktiviteter og leverancer Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Arbejdet skal tilpasses Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring, dels forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser, dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1-1/7 2005: Godkendelse af kommissorium. Milepæl 2-15/ : Arbejdsgruppens forslag/rapport afleveres til Styregruppen. Etablering af diverse opgavespecifikke - og tværgående - undergrupper. Afsluttende rapport til Styregruppen. Ib Thieme Rasmussen Lisbet Bendt Bente Høhling Anne Pihl Kurt Rasmussen Jette Jørgensen Jørgen Peter Holst (repræsentant for Styregruppen) Jørgen H. Christensen (sekretær) Risikovurdering Bemærkninger Centrale retningslinier for bl.a. afgrænsning af jobcentrets opgavesæt forventes først udarbejdet omkring årsskiftet 2005/2006. Derfor risiko for, at arbejdsgruppens forslag skal justeres. Versionsdato Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen 5. juli 2005 Afsluttende rapport med forslag til forvaltningsstruktur mv. 1. juli Kommissorium for arbejdsgruppe 4 Projekt Arbejdsgruppe 4. Tværgående administrative funktioner side 17 Marts 2006

19 Formål Resultatkrav At udarbejde et forslag til en ny forvaltningsopbygning for de tværgående administrative funktioner i den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Det vil sige sekretariat, løn, personale, IT, jura, faglig styring, økonomi, controlling, effektmåling og analyse. Beskrive opgaverne i forbindelse med tværgående administrative funktioner i den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Indstilling omkring opbygning af administrationen indeholdende fordele-ulempe analyse af den foreslåede model/opbygning af administrationen. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, bemanding og ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Beskrive arbejdsdelingen og ressourcefordelingen i forhold til den overordnede fællesadministration i forvaltningen og de underliggende sekretariater/administrationer i forvaltningens enheder Beskrive arbejdsdeling i forhold til: - Eksisterende beslutninger - Kompetencecentre - Andre forvaltninger - herunder serviceloven - Eksterne parter så som Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskrive den nye administration i forhold til kommunens tværgående administrative funktioner, så som: - IT-service - Personale - Økonomi Dette vil i mange tilfælde være afhængigt af kompetencecenter eller servicecenter arbejdsgrupperne. Udarbejdelse af handlingsplan for implementering af nye administrative strukturer i forvaltningen. I den forbindelse inddrages de nye fælles styringsværktøjer: projektorganisering, kontrkatstyring, benchmarking og balanced scorecard. side 18 Marts 2006

20 Forudsætning Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder: - forudsætningen om "borgeren i centrum" - enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser - strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Desuden tilpasses arbejdet den besluttede interne struktur med to politiske udvalg. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe ultimo maj Milepæl 2: Beskrivelsen og analysen af de tværgående administrative funktioner skal ligge klar primo november Milepæl 3: Forslag til ny forvaltningsstruktur skal ligge klar medio november Aktiviteter og leverancer Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for hver af de opgavegrupper, der etableres under arbejdsgruppen. De enkelte grupper/nøglepersoners afrapporteringer vil indgå som del-leverancer. Der laves en samlet tids- og aktivitetsplan, hvor de forskellige opgavegrupper indgår. Projektleder Projektdeltagere Tinna Madsen Connie Lentz Jan Schmidt Jens Suhm John Reib Tinna Madsen Kristina Dienhart (sekretær) side 19 Marts 2006

21 Nøgleafhængigheder Hænger sammen med forudsætninger. Desuden: - Beskrivelser af kompetencecentre - Udformning af Borgerservicecenter - Krav til Jobcenter - Andre arbjedsgrupper vedr. ny forvaltning - Kommende servicecentre - Lovgivning Risikovurdering Mange sideløbende arbejdsgrupper - fare for at det kan blive vanskeligt at sikre fremdrift, fordi alle er indbyrdes afhængige. Manglende koordinering med andre arbejdsgrupper Bemærkninger Risiko for at det kan være svært at angive ressourcer i forhold til endnu ikke etablerede enheder. Versionsdato Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen d. 15. juni 2005 (udfyldes af arbejdsgruppen) (udfyldes af arbejdsgruppen) 1.6 Kommissorium for flytte-arbejdsgruppen Projekt Formål Arbejdsgruppe 7 Flytning Sikre koordinering af flytning af medarbejdere i forbindelse med ny struktur, når de fysiske rammer er på plads. Resultatkrav x På baggrund af forslag vedrørende fremtidig opgaveplacering i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, udarbejdes køre- og tidsplaner for flytningerne, herunder: - Hvilket personale flytter hvorfra og hvortil? - Hvornår skal personalet flytte? - Koordinering af lokaler, IT, telefoni og inventar. side 20 Marts 2006

22 x Sikre kontakt og aftaler med forvaltninger, afdelinger, arbejdsgrupper og personale, der inddrages i flytningen, herunder Servicecenter IT, telefoni, flyttemænd o.a. x Skøn over omkostninger forbundet med flytning. x Inddrage relevante personaleudvalg (MED-udvalget, Sikkerhedsgrupper og f.eks. Handicapråd og Ældreråd). Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner, samt i indflytningsklare lokaler. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe januar Milepæl 2: Udfærdigelse af handleplan for flytning af personale februar Milepæl 3 Nedsættelse af lokale flyttegrupper ultimo februar Milepæl 4: Udfærdige overslag over skønnede omkostninger i forbindelse med flytning marts Milepæl 5: Den endelige tidsplan for flytninger til nye fysiske rammer marts Milepæl 6: Flytning til Jobcenter, Tolderlundsvej 2 ultimo april Milepæl 7: Flytning til Borgerservicecenter, Skulkenborg ultimo maj Aktiviteter og leverancer Etablering af diverse underarbejdsgrupper. Inddragelse af Servicecenter IT, telefoni funktionen og flyttefirma.. side 21 Marts 2006

23 Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Risikovurdering Bemærkninger Afsluttende ugentlige tilbagemeldinger til styregruppen omkring status, herunder tidsplan, handleplaner, flytteomkostninger m.v. Jonna Ketty Lund Jonna Ketty Lund Jan Pedersen Flemming Spilcker Janne B. Thomsen Mette Jundiyeh Rikke Mønster (sekretær) Se forudsætninger. Færdiggørelse af ombygninger. Medvirken af underarbejdsgruppe vedr. inventar og lokaleforhold nedsat af projektgruppe. Tidsplan holder ikke Bevilling af økonomi til ombygning m.m. skal godkendes i Byrådet. Kommunalreformens endelig opgavefordeling endnu ikke på plads. Antal medarbejder der overgår fra AF og AMT skal være på plads. (Ingen bemærkninger) Versionsdato Resultatafrapportering Den 21. December 2005 Løbende inddragelse af styregruppen og underarbejdsgrupper. side 22 Marts 2006

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere