Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune"

Transkript

1 Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen s Kommissorium for arbejdsgruppe 1 s Kommissorium for arbejdsgruppe 2 s Kommissorium for arbejdsgruppe 3 s Kommissorium for arbejdsgruppe 4 s Kommissorium for flytte-arbejdsgruppen s Nedsættelse af arbejdsgrupper 2.1 Uddrag af referat fra styregruppemøde d. 4. maj 2005 s Uddrag af referat fra styregruppemøde d. 27. maj 2005 s Afrapporteringer fra arbejdsgrupperne 3.1 Afrapportering fra arbejdsgruppe 1 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 2 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 3 s Afrapportering fra arbejdsgruppe 4 s Procesnotater 4.1 Notat vedr. faglig styring s Notat vedr. analyse s Notat vedr. ledelsesopbygning s Strategikort s Indstillinger til Byrådet 5.1 Organisering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/ s Organisering af Borgerservicecentret pr. 1/ s Ombygning og etablering af Jobcenter Odense på Tolderlundsvej 2 og s. 128 Borgerservicecenter på Skulkenborg 1, frigivelse af anlægsbevilling 6.0 Nyhedsbreve 6.1 Nyhedsbrev 1 s Nyhedsbrev 2 s Nyhedsbrev 3 s Nyhedsbrev 4 s Nyhedsbrev 5 s Nyhedsbrev 6 s Plancher over organisationen 7.1 Planche over forvaltningsstruktur s Planche over Jobcenter s Planche over Socialcenter s Planche over Ydelsescenter s Planche over BorgerServiceCenter s. 149 side 1 Marts 2006

3 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen Projekt Formål Fastlægge og implementere den ny struktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning Projektets formål er fase 1: Etablering af Social- og Arbejdsmarkedforvaltning pr. 1/1 2006: tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag for at omorganisere den nuværende Kultur- og Socialforvaltning til en kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner, og udarbejde forslag til en visions/værdiproces hvor der arbejdes med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, virksomhedskultur, arbejdsmetoder, prioriteringer mv. I projektets 2. fase skal den besluttede struktur gennemføres. Projektets leverancer skal indrettes på en etapevis omorganisering af forvaltningen. side 2 Marts 2006

4 Resultatkrav At tilvejebringe et forslag til en ny forvaltningsopbygning, bestående af borgerservicecenter, jobcenter, socialforvaltning At udarbejde forslag til en visions/værdiproces hvor der arbejdes med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, arbejdsmetoder, prioriteringer mv At opbygge og drive en intern projektorganisation med tilhørende arbejdsgrupper At gennemføre den nødvendige koordinering, herunder med Reformsekretariatet, til de af kommunens øvrige nedsatte projekter, som beskæftiger sig med strukturen eller på anden måde påvirker projektet At skabe baggrund for politisk afklaring af omfanget af de amtslige opgaver (narko, alkohol, hjemløse, revalidering, sundhedsfremme/forebyggelse), der skal løses i ny forvaltningsregi (egen forsyning eller køb af ydelser hos regionen eller overtagelse af regionens tilbud) At sikre inddragelse af alle relevante interne og eksterne aktører (fx øvrige forvaltninger, Fyns Amt, Kommuneforeningen, stat, etc.) At sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora i processen At beskrive og synliggøre konsekvenser af forslagene i forhold til økonomi og finansiering At beskrive og synliggøre konsekvenser af forslagene i forhold til IT-løsninger (herunder ESDH, borgerjournal, fagsystemer m.m.) At udarbejde forslag til ledelsesstruktur At fremkomme med forslag til procedurer for overflytning af personaleressourcer i overensstemmelse med Hovedudvalgets beslutning At beskrive indhold og snitflader i forhold til tværgående integrationsfunktion At sikre beredskab til integrering af eventuelle kommende sundhedsopgaver At tilvejebringe forslag til fysisk placering side 3 Marts 2006

5 Omfang Projektchefen refererer til Leif Hansen, der er formand for en styregruppe bestående af chefgruppen samt 2 medarbejderrepræsentanter. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede, strategiske beslutninger i projektet. De 4 fagchefer i Job- og Bistandsafdelingen fungerer som sparringspartner for projektchefen. Styregruppen godkender forslag fra projektchefen til kommissorier for de nedsatte arbejdsgrupper. Projektejer Administrerende direktør Leif Hansen, der ligeledes er formand for styregruppen. side 4 Marts 2006

6 Start/slut dato og væsentlige milepæle (UDBYGGES LØBENDE) Milepæl 1: Rammer, organisation (herunder ansættelse af projektchef) og kommissorier klar til godkendelse : 17/ Milepæl 2: Udarbejdelse af kommissorie til sammensætning af arbejdsgrupper, forelæggelse for afdelings-og lokaludvalg. Inden sommerferien Milepæl :3 Planlægning og gennemførelse af informationsmøder og konference samt orientering af samtlige ansatte inden sommerferien - løbende udsendelse af nyhedsbreve Milepæl 4: Arbejdsgrupperne har beskrevet opgaver, nuværende og eksisterende ressourcer/budget til løsning af opgaven. Opliste politisk vedtagne strategier og lignende, der understøtter opgaveløsning, beskrivelse af interne og eksterne snitflader. September Milepæl 5: Udarbejde oversigt over amtslige institutioner og opgaver, som skal/bør overgå til den ny forvaltning, jvf. kommuneforenings arbejdsgruppe. August/September Milepæl 6: Endelig planlægning af politisk struktur i social/sundhed og arbejdsmarkedsforvaltning, herunder jobcentertype og politisk organisering, endelig afklaring af placering af sundhed/forebyggelse. November Milepæl 7: Etablering af BSC-center, socialforvaltning, jobcenter og overflytning af kulturopgaver pr. 1/ Milepæl 8: Etablering af jobcenter pr. 1/ i samarbejde med staten Milepæl 9: Endelig struktur pr. 1/ tilpasset strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. side 5 Marts 2006

7 Baggrundsmateriale (udfyldes løbende) Aktiviteter og leverancer (udfyldes løbende) Projektchef AMS: Tjekliste til planlægning af jobcentre Lovgivning om borgerservicecentre Etablering af borgerservicecentre, rapport oktober 2004 Odense Kommune Temaguides fra KL Lovgivning vedr. styring af beskræftigelsesindsatsen Vedtagelse af service lov, sundhedslov, dagpengelov ect. Konference 24/25 maj 2005 Informationsmøde torsdag 2. juni 2005 for tillidsfolk, sikkerhedsrepræsentanter, team- og funktionsledere samt næstformænd i Lokaludvalg Informationsmøde for personalet 7. juni på Kursuscenteret Udsendelse af nyhedsbreve Projektchefen Michael Hein Petersen er ansvarlig for at styre processen og er sekretær for styregruppen. Projektchefens opgaver bl.a. at: sikre at der udarbejdes forslag til kommissorier for de enkelte arbejdsgrupper hvor mulige scenarier beskrives med fordele/ulemper med henblik på beslutning i styregruppen så vidt muligt sikre parallelitet i arbejdsgruppernes tidsplaner og indbyrdes beskrivelser samt at sikre koordination til formand/sekretær for andre arbejdsgrupper Projektdeltagere side 6 Marts 2006

8 Arbejdsgrupper 1.1.1Visions/værdiproces gruppe. Arbejde med den nye forvaltnings vision, værdigrundlag, arbejdsmetoder, prioriteringer mv. Sikring af faglig viden og standarder. Overordnede spørgsmål vedr. personale 1.1.2Opgaver under et Socialudvalg. (dvs. socialafdelingen, borgerservicecenter (behandles i særskilt nedsat arbejdsgruppe), sundhed og socialmedicinsk afdeling (koordineres med 17, stk. 4 udvalg) tværgående integrationsopgaver). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.3Opgaver under et Beskæftigelsesudvalg (dvs. jobcenter/arbejdsmarkedsafdeling, ydelsesafdeling (selvstændig ydelsesafsnit eller ydelser i de enkelte afsnit). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.4Tværgående administrative funktioner ( økonomi, sekretariat, løn, personale, analyse, herunder forhold til jobcenter, controlling, effektmåling, IT.). Personale (normering, lokaler mv.) 1.1.5Borgersynsvinkelgruppe, der - med udgangspunkt i typiske kategorier af borgere - skal beskrive vandring igennem systemet Borgerservicecenter. Arbejdsgruppe er allerede nedsat. Nøgleafhængigheder Vedtagelse af lovgivning Ansøgninger om dispensation Stillingtagen til jobcentertype/politisk organisering Resultat af arbejdsgruppe vedr. fysiske rammer Resultat af arbejdsgruppe vedr. snitflader, (samarbejde med B/U, Æ/H, herunder overgang børn/voksen) Resultat af arbejdsgruppe vedr. BSC samt call-center Omfang af overtagelse af amtets narko-, alkolhol- og revalideringsinstitution samt dele af forebyggelsesafdelingen? Resultat af 17, stk. 4 udvalg fsa. sundhedsområdet. Relationer til erhvervsservice side 7 Marts 2006

9 Risikovurdering (kritiske faktorer) At der kan opnås tilfredsstillende samarbejdsaftaler med interne og eksterne samarbejdspartnere omkring opgaveoverflytning og etablering af de nødvendige snitflader At der stilles de nødvendige personalemæssige ressourcer til rådighed for det samlede projekt At medarbejderinvolveringen lykkes, og at medarbejderne sikres mulighed for at bidrage til projektet med skyldig hensyntagen til løsningen af de daglige driftsopgaver. At der kan etableres hensigtsmæssige IT-løsninger, herunder ESDH (inddragelse af KMD vil være en forudsætning) At der kan etableres en fornuftig finansieringsmæssig løsning for den ny forvaltnings samlede driftsopgaver. Bemærkninger Versionsdato 9. maj 2005 Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen Styregruppemødet den 4. maj Kommissorium for arbejdsgruppe 1 Projekt Arbejdsgruppe 1: Mission, visioner, værdier og forventninger for den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. side 8 Marts 2006

10 Formål Udarbejde et forslag til en virksomhedskulturproces for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor der arbejdes med den nye forvaltnings visioner, værdigrundlag, arbejdsmetoder og prioriteringer samt forventninger. Udarbejde forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejde mission og vision for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, samt arbejde videre med værdigrundlag på baggrund af det værdiarbejde, der allerede er foretaget i forvaltningen. Bemærkning til formålet: Normalt begynder en sådan værdiproces med udarbejdelse af en mission - derefter vision - så arbejdes med værdier og sluttelig strategier og mål, men Job- og Bistandsafdelingen har igennem lang tid arbejdet med sine værdier: troværdighed kvalitet respekt engagement åbenhed fleksibilitet Det fremgår af styregruppens oplæg til kommissorium, at der tages udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag/visionsplan for Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsområdet. Der skal således udarbejdes en mission og en vision, der kan matche det gældende værdigrundlag. Da værdigrundlaget er ved at blive implementeret i Job- og Bistandsafdelingen, foreslår vi derfor, at der arbejdes et spadestik dybere således, at der i den proces vi foreslår iværksat fokuseres på virksomhedskulturen, som den fremstår. Virksomhedskulturen som handler om normer og værdier belyses, så denne kan danne grundlag og holdes op mod værdierne i Job- og Bistandsafdelingen. En kultur er vanskelig og træg at ændre, men via arbejdet med værdier og normer i organisationen, kan dette gøres muligt. Ved at starte fokus på kulturen som den er, gøres det lettere at sikre en bottom-up tilgang, da arbejdet tager side 9 Marts 2006

11 Resultatkrav Projektet har følgende resultatkrav: 1. Kulturproces : Udarbejdelse af forslag til en proces, hvor der arbejdes med den nye forvaltnings virksomhedskultur. Forslaget skal indeholde: en kulturanalyse - som skal danne udgangspunkt for punkterne b og c oplæg til en forventningsafstemnings-proces, hvor ledelsen skitserer forventningerne til medarbejderne - og omvendt forslag til hvorledes kulturprocessen synliggøres i organisationen via værdier, således at arbejdet med virksomhedskulturen forbliver en kontinuerlig proces. Bemærkning: Vi foreslår, at der til at løfte denne del af opgaven - virksomheds-kulturprocessen - medvirker organisations-/proceskonsulenter. 2. Arbejdsmetoder og prioriteringer: Udarbejdelse af oplæg vedr. mulige og relevante arbejdsmetoder samt forslag til hvorledes nye arbejdsmetoder kan implementeres i forvaltningen, f.eks.: arbejde med resultatmål og prioriteringer samt evaluering og evidensbaseret arbejde. 3. Overordnede personalespørgsmål: Udarbejdelse af forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejdelse af oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet. 4. Mission og vision: Udarbejdelse af mission og vision for den nye forvaltning. Medarbejderne skal involveres i processen, så disse bliver hørt. Samtidig skal der sikres synlighed vedr. missionen, visionen samt værdierne. Der tages i arbejdet udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Odense Kommune, og der sikres sammenhæng med Odense Kommunes overordnede side 10 Marts 2006

12 Forudsætning Arbejdet skal tilpasses Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Medarbejderne i forvaltningen skal løbende inddrages. Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Aktiviteter og leverancer Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium medio juni Milepæl 2: August 2005 Arbejdsgruppen afstemmer og klæder sig via oplæg på til opgaven Tæt kontakt til styregruppen. Milepæl 3: September 2005 Oplæg til organisations-/proceskonsulenter med udgangspunkt i Visionsplanen for Social- og Arbejdsmarkedsområdet Milepæl 4: Oktober 2005 Spilleregler for forvaltningens personalerokeringer. Afsøge markedet for kvalificerede organisations-/proceskonsulenter. Milepæl 5: December Afrapportering fra organisations-/proceskonsulenter. Oplæg til nye arbejdsmetoder. Oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet Milepæl 6: December 2005 Afrapportering m.v. drøftes med styregruppen i forhold til mission/ vision og den videre proces. Plan for gennemførelse af projektet: 1. Kulturprocessen : A. Oplæg til styregruppen vedr. forslag til medvirken af organisations-/proceskonsulenter til at løfte denne del af opgaven. B. side 11 Marts 2006

13 Udføre en kulturanalyse. Her tages udgangspunkt i visionsplanen for Social- og Arbejdsmarkedsområdet i Odense Kommune. Idet praksis ses i forhold til visionsplanens: Krav og forventninger til god service i forhold til borgeren De overordnede værdier i Job- og Bistandsafdelinger: troværdighed - kvalitet - respekt - engagement - åbenhed - fleksibilitet. Personaleledelse og udvikling C. Udarbejde forslag til en "forventningsafstemnings-proces", hvor ledelsen skitserer forventningerne til medarbejderne. D. Udarbejde forslag til hvorledes kulturprocessen synliggøres i organisationen, således at arbejdet med virksomheds kulturen forbliver en kontinuerlig proces. 2. Arbejdsmetoder og prioriteringer: - Udarbejde oplæg vedr. mulige og relevante arbejds- og prioriteringsmetoder. - Udarbejde forslag til implementering af nye arbejds- og prioriteringsmetoder. Der nedsættes ikke underarbejdsgrupper. I stedet inddrages nødvendige ressourcepersoner. 3. Overordnede personalespørgsmål: - Udarbejdelse af forslag til spilleregler for forvaltningens personalerokeringer med udgangspunkt i Retningslinjer og procedure for interne rokeringer - vedtaget af hovedudvalget den Udarbejde oplæg til forvaltningens personalepolitiske satsningsområder og konkrete tiltag inden for personaleområdet. 4. Mission og vision: - Udarbejde forslag til mission og vision. - Udarbejde plan for synliggørelse af mission, vision og værdier. 5. Udgifter: - Udarbejde skøn over udgifter til aktiviteter vedr. gennemførelse af den indledende del af kulturprocessen. side 12 Marts 2006

14 Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Iben Bøtker Socialrådgiver Jørn Ferslev Olesen, assistent Linda Sigvardt, 73-støtteperson Marianne Mogensen, teamleder Ann-Dorrit Lagoni og teamleder Helle Brade (sekretær). At der afsættes de fornødne ressourcer - såvel arbejdsmæssige som økonomiske. At der sikres en samlet vilje, ressourcer og opbakning ledelsesmæssigt til implementeringsprocessen og det kontinuerlige arbejde i afdelingerne. Risikovurdering Manglende prioritering af ressourcer mellem projektet og daglig drift. Manglende kompetencer i forhold til at arbejde med de bløde områder. Dertil kommer, at der er tale om diffuse områder, samt at der skal arbejdes med udgangspunkt i visionsplanen for Socialog Arbejdsmarkedsområdet, hvorfor forventningsafstemningen i forhold til styregruppen er meget vigtig. Bemærkninger Det er væsentligt at arbejdsgruppen undervejs i forløbet afstemmer ideer og tanker med styregruppen. Implementeringsprocessen vedr. synliggørelse af kulturen, nye arbejdsmetoder, overordnede personalespørgsmål, mission og vision iværksættes efter etableringen af de nye forvaltning i Det er således ikke nødvendigt at arbejdsgruppen afleverer et færdigt produkt inden november Versionsdato Resultatafrapportering 22. juni 2005 Der afrapporteres skriftligt til styregruppen via referater samt oplæg. Godkendt af styregruppen side 13 Marts 2006

15 1.3 Kommissorium for arbejdsgruppe 2 Projekt Formål Resultatkrav Arbejdsgruppe 2. Ny forvaltningsopbygning under Socialudvalget. At tilvejebringe et forslag til en ny forvaltningsopbygning for så vidt angår de opgaver, der placeres under et Socialudvalg. Det vil sige socialafdelingen, borgerservicecenter (behandles i særskilt nedsat arbejdsgruppe), sundhed og socialmedicinsk afdeling (koordineres med 17, stk. 4 udvalg), tværgående integrations-opgaver, personale (normering, lokaler mv.) Beskrive opgaverne placeret under et Socialudvalg. Der tages udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og arbejdsmarkedsområdet for Odense Kommune. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, bemanding og ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Snitfladeproblemer i forhold til: eksisterende beslutninger, belysning af eventuelt nye snitflader i kommende struktur, andre forvaltningsområder, andre kommuner, fx driftsansvar, kontrakter, udbud etc., områder som både kan placeres i socialdelen eller i arbejdsmarkedsdelen, kanalanalyser. Beskrive og synliggøre konsekvenserne af en ny forvaltning i forhold til: It-løsninger, økonomi og finansiering samt personale (normering, lokaler mv.) Sikre at arbejdet sker ud fra et helhedssyn på forvaltningen, således at der ses på tværs af faglige arbejdsområder. Tilvejebringe forslag til de fysiske rammer Sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora Organisering af tværgående opgaver somintegration. Undersøge og beskrive hvilke amtslige opgaver der skal overtages Sikre at den nye forvaltning lever op til idealet om borgeren i centrum side 14 Marts 2006

16 Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe ultimo maj Milepæl 2: Udarbejdelse af oversigt over amtslige institutioner og opgaver, som skal/bør overgå til den nye forvaltning. August/September Milepæl 3: Forslag til ny forvaltningsstruktur skal ligge klar (dato skal fastlægges) Milepæl 4: Politisk behandling af ny struktur i Socialforvaltning (dato skal fastlægges) Aktiviteter og leverancer (udfyldes af arbejdsgruppen) Projektleder Projektdeltagere (udfyldes af arbejdsgruppen) Nøgleafhængigheder Risikovurdering Vedtagelse af lovgivning i forhold til opgaveflytning fra amter til kommuner. (udfyldes af arbejdsgruppen) Bemærkninger (udfyldes af arbejdsgruppen) Versionsdato d.23 maj 2005 side 15 Marts 2006

17 Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen (udfyldes af arbejdsgruppen) (udfyldes af arbejdsgruppen) 1.4 Kommissorium for arbejdsgruppe 3 Projekt Formål Resultatkrav Arbejdsgruppe 3. Ny forvaltningsopbygning under et Arbejdsmarkedsudvalg At tilvejebringe et forslag til forvaltningsopbygning for så vidt angår de opgaver, der placeres under et Arbejdsmarkedsudvalg. Det være sig jobcenter/arbejdsmarkedsafdeling, ydelsesafdeling (selvstændig ydelsesafsnit eller ydelser i de enkelte afsnit), tværgående integrationsopgaver, personalenormering, lokaler mv. Beskrive opgaverne under et Arbejdsmarkedsudvalg. Der tages udgangspunkt i udkast til visionsplan for Social- og arbejdsmarkedsområdet for Odense Kommune, ny lovgivning, jobcenterguide mv. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, IT-løsninger, bemanding, økonomi/ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Snitfladeproblemer i forhold til: eksisterende beslutninger, belysning af eventuelt nye snitflader i kommende struktur, andre forvaltningsområder, andre kommuner, fx driftsansvar, kontrakter, udbud etc., områder som både kan placeres i socialdelen eller i arbejdsmarkedsdelen, kanalanalyser. Tilvejebringelse af forslag til tværgående integrationsopgaver. Undersøge og beskrive revalideringsopgaver, der skal overtages fra amtet. Sikre, at arbejdet sker ud fra et helhedssyn på forvaltningen, således at der ses på tværs af faglige arbejdsområder. Sikre medarbejderinvolvering gennem de relevante fora. side 16 Marts 2006

18 Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Aktiviteter og leverancer Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Arbejdet skal tilpasses Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring, dels forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser, dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1-1/7 2005: Godkendelse af kommissorium. Milepæl 2-15/ : Arbejdsgruppens forslag/rapport afleveres til Styregruppen. Etablering af diverse opgavespecifikke - og tværgående - undergrupper. Afsluttende rapport til Styregruppen. Ib Thieme Rasmussen Lisbet Bendt Bente Høhling Anne Pihl Kurt Rasmussen Jette Jørgensen Jørgen Peter Holst (repræsentant for Styregruppen) Jørgen H. Christensen (sekretær) Risikovurdering Bemærkninger Centrale retningslinier for bl.a. afgrænsning af jobcentrets opgavesæt forventes først udarbejdet omkring årsskiftet 2005/2006. Derfor risiko for, at arbejdsgruppens forslag skal justeres. Versionsdato Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen 5. juli 2005 Afsluttende rapport med forslag til forvaltningsstruktur mv. 1. juli Kommissorium for arbejdsgruppe 4 Projekt Arbejdsgruppe 4. Tværgående administrative funktioner side 17 Marts 2006

19 Formål Resultatkrav At udarbejde et forslag til en ny forvaltningsopbygning for de tværgående administrative funktioner i den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Det vil sige sekretariat, løn, personale, IT, jura, faglig styring, økonomi, controlling, effektmåling og analyse. Beskrive opgaverne i forbindelse med tværgående administrative funktioner i den nye Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Indstilling omkring opbygning af administrationen indeholdende fordele-ulempe analyse af den foreslåede model/opbygning af administrationen. Organisering i forhold til: løsning af opgaven, hvilke enheder, der skal indgå, bemanding og ressourcer, sagstal etc., lokaler, fysisk placering, borgerservicevinkel. Beskrive arbejdsdelingen og ressourcefordelingen i forhold til den overordnede fællesadministration i forvaltningen og de underliggende sekretariater/administrationer i forvaltningens enheder Beskrive arbejdsdeling i forhold til: - Eksisterende beslutninger - Kompetencecentre - Andre forvaltninger - herunder serviceloven - Eksterne parter så som Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskrive den nye administration i forhold til kommunens tværgående administrative funktioner, så som: - IT-service - Personale - Økonomi Dette vil i mange tilfælde være afhængigt af kompetencecenter eller servicecenter arbejdsgrupperne. Udarbejdelse af handlingsplan for implementering af nye administrative strukturer i forvaltningen. I den forbindelse inddrages de nye fælles styringsværktøjer: projektorganisering, kontrkatstyring, benchmarking og balanced scorecard. side 18 Marts 2006

20 Forudsætning Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder: - forudsætningen om "borgeren i centrum" - enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser - strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Desuden tilpasses arbejdet den besluttede interne struktur med to politiske udvalg. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe ultimo maj Milepæl 2: Beskrivelsen og analysen af de tværgående administrative funktioner skal ligge klar primo november Milepæl 3: Forslag til ny forvaltningsstruktur skal ligge klar medio november Aktiviteter og leverancer Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for hver af de opgavegrupper, der etableres under arbejdsgruppen. De enkelte grupper/nøglepersoners afrapporteringer vil indgå som del-leverancer. Der laves en samlet tids- og aktivitetsplan, hvor de forskellige opgavegrupper indgår. Projektleder Projektdeltagere Tinna Madsen Connie Lentz Jan Schmidt Jens Suhm John Reib Tinna Madsen Kristina Dienhart (sekretær) side 19 Marts 2006

21 Nøgleafhængigheder Hænger sammen med forudsætninger. Desuden: - Beskrivelser af kompetencecentre - Udformning af Borgerservicecenter - Krav til Jobcenter - Andre arbjedsgrupper vedr. ny forvaltning - Kommende servicecentre - Lovgivning Risikovurdering Mange sideløbende arbejdsgrupper - fare for at det kan blive vanskeligt at sikre fremdrift, fordi alle er indbyrdes afhængige. Manglende koordinering med andre arbejdsgrupper Bemærkninger Risiko for at det kan være svært at angive ressourcer i forhold til endnu ikke etablerede enheder. Versionsdato Resultatafrapportering Godkendt af styregruppen d. 15. juni 2005 (udfyldes af arbejdsgruppen) (udfyldes af arbejdsgruppen) 1.6 Kommissorium for flytte-arbejdsgruppen Projekt Formål Arbejdsgruppe 7 Flytning Sikre koordinering af flytning af medarbejdere i forbindelse med ny struktur, når de fysiske rammer er på plads. Resultatkrav x På baggrund af forslag vedrørende fremtidig opgaveplacering i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, udarbejdes køre- og tidsplaner for flytningerne, herunder: - Hvilket personale flytter hvorfra og hvortil? - Hvornår skal personalet flytte? - Koordinering af lokaler, IT, telefoni og inventar. side 20 Marts 2006

22 x Sikre kontakt og aftaler med forvaltninger, afdelinger, arbejdsgrupper og personale, der inddrages i flytningen, herunder Servicecenter IT, telefoni, flyttemænd o.a. x Skøn over omkostninger forbundet med flytning. x Inddrage relevante personaleudvalg (MED-udvalget, Sikkerhedsgrupper og f.eks. Handicapråd og Ældreråd). Forudsætning Projektejer Start/slut dato og væsentlige milepæle Arbejdet skal tilpasset Odense Kommunes overordnede rammer for den besluttede strukturændring - herunder forudsætningen om "borgeren i centrum" og enkle overskuelige indgange til de kommunale serviceydelser og dels strukturreformens endelige opgaveflytninger mellem stat, regioner og kommuner, samt i indflytningsklare lokaler. Styregruppen for arbejdet med at udarbejde en ny forvaltningsstruktur for den kommende Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Milepæl 1: Godkendelse af kommissorium samt sammensætning af arbejdsgruppe januar Milepæl 2: Udfærdigelse af handleplan for flytning af personale februar Milepæl 3 Nedsættelse af lokale flyttegrupper ultimo februar Milepæl 4: Udfærdige overslag over skønnede omkostninger i forbindelse med flytning marts Milepæl 5: Den endelige tidsplan for flytninger til nye fysiske rammer marts Milepæl 6: Flytning til Jobcenter, Tolderlundsvej 2 ultimo april Milepæl 7: Flytning til Borgerservicecenter, Skulkenborg ultimo maj Aktiviteter og leverancer Etablering af diverse underarbejdsgrupper. Inddragelse af Servicecenter IT, telefoni funktionen og flyttefirma.. side 21 Marts 2006

23 Projektleder Projektdeltagere Nøgleafhængigheder Risikovurdering Bemærkninger Afsluttende ugentlige tilbagemeldinger til styregruppen omkring status, herunder tidsplan, handleplaner, flytteomkostninger m.v. Jonna Ketty Lund Jonna Ketty Lund Jan Pedersen Flemming Spilcker Janne B. Thomsen Mette Jundiyeh Rikke Mønster (sekretær) Se forudsætninger. Færdiggørelse af ombygninger. Medvirken af underarbejdsgruppe vedr. inventar og lokaleforhold nedsat af projektgruppe. Tidsplan holder ikke Bevilling af økonomi til ombygning m.m. skal godkendes i Byrådet. Kommunalreformens endelig opgavefordeling endnu ikke på plads. Antal medarbejder der overgår fra AF og AMT skal være på plads. (Ingen bemærkninger) Versionsdato Resultatafrapportering Den 21. December 2005 Løbende inddragelse af styregruppen og underarbejdsgrupper. side 22 Marts 2006

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Skagen Rådhus, Byrådssalen

Skagen Rådhus, Byrådssalen Page 1 of 8 Referat Direktionsgruppen Ordinært møde Dato Tid Sted 13. januar 2005 09:00 Skagen Rådhus, Byrådssalen NB. Der serveres en let frokost i kantinen kl. 12.00. Sekretariatschef Henriette B. Wandborg

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument Organisering af HR på Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: Baggrunden for nedsættelse af arbejdsgruppen vedr. Organisering af HR på Aarhus Universitet

Læs mere

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning

Notat. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative område. Indledning DIREKTIONEN Ullasvej 23 DK-3700 Rønne www.brk.dk Notat Modtagere: Økonomi og Erhvervsudvalget Udarbejdet af. Projektkoordinatoren Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af besparelser på det administrative

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM

1-års evaluering af Ungeenheden. CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 1-års evaluering af Ungeenheden CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune KOMMISSORIUM 16. januar 2015 1 Kommissorium for 1-årsevaluering af Ungeenheden, Center for Unge I forbindelse med etableringen af

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål

Projekttilbud. Vejen til den gode arbejdsplads. Trekløveret. Indledning. Formål Page 1 of 5 Trekløveret Vejen til den gode arbejdsplads COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Projekttilbud Trekløveret er et døgnbaseret tilbud

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler 2015 Kommissorium Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann Tværbæltlig samarbejdsaftale 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium

Læs mere