Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning v/ formanden 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 6. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer. 7. Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år (ikke til afstemning) 8. Fastsættelse af kontingent 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af suppleanter 11. Valg af revisor og revisorsuppleant 12. Eventuelt Ad pkt. 1 Åbning Formanden Ove V. Larsen bød velkommen. På nuværende tidspunkt var mødt 39 medlemmer, i løbet af mødet kom 2 mere, så vi endte med at være 41 medlemmer. Ad pkt. 2 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Christensen, som indvilligede. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. Ad pkt. 3 Valg af referent og stemmetællere Vita blev udpeget til referent. Niels Boye og Else Jensen meldte sig som stemmetællere. Ad pkt. 4 - Bestyrelsens beretning v/ formanden Et kanon år med masser af aktivitet!! Da kassereren overtog kassen var vi 96 medlemmer (halv- og helårsmedlemsskaber) og i skrivende stund 127 medklemmer. Og vel at mærke for en stor dels vedkommende meget aktive medlemmer. Ikke mindst er vores caféaftener efterhånden meget velbesøgte med ofte over 30 gæster. Under Carpe Diems ombygning besøgte vi et par andre steder i byen, men må erkende at Carpe Diem passer godt til os. Mange medlemmer har budt ind på jobbet som cafévært, hvilket er rigtig dejligt. Side 1 af 7

2 Og hvad har vi så foretaget os? Fester en mass endda 1 fest mere end i 2013 Julefrokost på Toppen Kulturelle arrangementer: cykleture, biografture samt traveture i omegnen og grillarrangementer Forlænget weekend i Stockholm Sejltur med Sagafjord i samarbejde med Salsa Latina og Havneforum For ikke at glemme Danseriet og sommercaféerne Og en flok var i Thailand Nytårsfest med ikke færre end 142 gæster. På trods af alle de nævnte aktiviteter er det ikke lykkedes os at nedbringe foreningens formue, men det vil kassereren komme ind på lidt senere. Sidste år ved denne tid blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer, så vi i alt var 5. Et par er trådt ud undervejs, men det meste af året har Alice, Mona, Poul, Vita og jeg selv (Ove) været på. Ind imellem kan det være lidt tungt og falde sammen med andre private gøremål, men alt i alt er det sjovt at være front-runner for Single Rock Roskilde! I det kommende år er det vores ambition at få gang i endnu mere til glæde for os selv og hinanden og klubben. Vi hører tit gæster både fra København og andre foreninger sige, at de gerne vil komme her hos os og også at klimaet er langt bedre her end hos søsterklubben i København. Dét nyder vi at høre! Det ligger os på sinde at alle føler sig godt tilpas og at nye potentielle medlemmer bliver taget godt imod. I det kommende år har vi som allerede annonceret lejet et sommerhus på Marielyst på sydfalster og håber det måske kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Vi fortsætter med Danseriet og fredagscaféerne. Sommercaféaftenerne vil vi i hvert fald nogen af dem - forsøge at flytte ud af byen, således at det ikke kun bliver havnen og Djalma Lunds Gård, der besøges. Det kræver lidt planlægning, men vi tror på det. VI vil også forsøge os med et par foredrag mere. Endelig er der selvfølgelig alle de aktiviteter, som I drømmer op. Vi skulle gerne have nogen af de mange aktiviteter, som kom på bordet på visionsdagen til at blive til virkelighed. Men det er her medlemmerne kommer på banen, bestyrelsen kan ikke det hele selv. Men velkommen til jer alle. Som vi har sagt før: er der en aktivitet, man godt kunne tænke sig, er det bare at gå i gang. Og er der behov for det, så hjælper bestyrelsen selvfølgelig gerne. Til slut håber jeg at der er flere af jer, der vil lade jer vælge til bestyrelsen. Henning spurgte til den ekstraordinære generalforsamling for landsforeningen, hvor Roskilde lagde hus til i slutningen af januar. Ove og Bodil kommenterede og fortalte at det ikke handlede om Roskilde, men om at landsforeningen på deres ordinære generalforsamling ikke havde kunnet på valgt en bestyrelse. Det lykkedes heller ikke ved den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor Side 2 af 7

3 landsforeningen p.t. administreres af Silkeborg. Roskilde blev spurgt om vi var interesseret i at administrere landsforeningen, men det er vi ikke. Ad pkt. 5 - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Regnskabet klippes ind her. Kasserer Alice Jonsson gennemgik regnskabet. Der var ingen væsentlige kommentarer og regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Ad pkt. 6 - Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer Der var ingen forslag fra medlemmer. Bestyrelsen havde 3 forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1 Nugældende ordlyd Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside, pr. mail eller ved personligt brev med mindst 30 dages varsel. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Foreslået ny ordlyd Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside og udsendes pr. mail til medlemmerne med mindst 30 dages varsel. Forslag 2 Nugældende ordlyd 4 stk. 4, dagsordenens pkt. 11 Valg af revisor og revisorsuppleant Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 flertal. Foreslået ny ordlyd Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Forslag 3 blev gennemgået af Vita. En vigtig pointe var at forsøge at sikre, at formand og kasserer ikke er på valg samme år, idet dette er de to tungeste poster. Nugældende ordlyd 6 Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der kan bestå af 7 medlemmer inkl. formand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en henholdsvis 2-årig og 1- årig periode. Hvert år kan der vælges 4 medlemmer for 2 år. Er der flere på valg, vælges de øvrige for 1 år. Genvalg kan finde sted. Foreslået ny ordlyd Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der kan bestå af op til 7 medlemmer inkl. formand. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og næstformand. Den person, der udpeges til formand er automatisk valgt for 2 år og altid på valg i ulige år. Finder udskiftning sted i valgperioden mellem to ulige årstal, er vedkommende på valg førstkommende ulige årstal. Den person, der udpeges til kasserer er automatisk valgt for 2 år og altid på valg i lige år. Finder udskiftning sted i valgperioden mellem to lige årstal, er vedkommende på valg førstkommende lige årstal. Side 3 af 7

4 Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer aftales det indbyrdes i bestyrelsen, hvem der er valgt for 1 år henholdsvis 2 år. Ud over formand og kasserer vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år, de øvrige for 1 år. Dette skal fremgå af referat fra generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted for alle poster. Forslaget blev nedstemt, da der ikke var 2/3 flertal for forslaget. Ad pkt. 7 - Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år (ikke til afstemning) Alice gennemgik budget for Hun tilføjede at bestyrelsen forsøger at undgå at vi øger vores pengebeholdning yderligere, da vi mener vores midler skal komme medlemmerne til gode. Vi har indført en grænse for antal deltagere til vores fester, hvilket forventes at betyde et fald i indtægterne. Det kan komme på tale at købe et stort banner til brug for eksempel til byparkkoncerterne. Bodil spurgte til de pænt store bankgebyrer og Alice meddelte at hun snarest vil undersøge om vi kan få reduceret vores gebyrer. Lisbet spurgte til annonceudgifter. Formanden svarede at det ikke kun handler om at få gæster til festerne men også drejer sig om profilering og synliggørelse af vores forening. Bestyrelsen har i indeværende år kun brugt ganske få midler på bestyrelsesmøder og Gitte og Carsten sagde, at det ville finde det rimeligt at bestyrelsen får lidt for deres i øvrigt ellers ulønnede arbejde. Alice nævnte at skal bestyrelsen have gaver eller penge skal dette opgives til SKAT, hvilket ingen er interesseret i. Alice informerede også om at bestyrelsesmedlemmer kun betaler kostpris for fester og deltager gratis i foredrag. Der blev nævnt et punkt vedr. foreningens CVR-nummer, som det allerede er aftalt skal nedlægges, idet vi ikke har behov for sådan et nummer. Ove lovede at få dette gjort snarest muligt. Bestyrelsen fastsætter i vores FORRETNINGSORDEN hvordan formand og kasserer godtgøres for udgifter og hvordan de enkelte budgetposter håndteres. Ad pkt. 8 - Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen forslår at kontingent bibeholdes uændret, hvilket blev godkendt. Satserne er således: 1 måned: 60 kr., et halvt år: 180 kr., et helt år: 300 kr. Formanden tilføjede at København har sat deres kontingent betragteligt op, hvilket måske kan medføre at flere Københavnsmedlemmer vælges at melde sig ind i Roskilde. Ad pkt. 9 - Valg af bestyrelsesmedlemmer Side 4 af 7

5 Bestyrelsen består af Ove, Alice, Poul, Mona og Vita. Ove, Alice og Vita blev valgt for 2 år i 2014 og derfor ikke på valg. Poul blev valgt for 2 år i 2013 og dermed på valg. Mona ønsker at trække sig ud. Således skulle der vælges op til 4 medlemmer. Følgende stillede op: Ejler Brandt, Susanne Hyltoft, Henning Vilsdorf, Poul K. Nielsen, Birgitte Rørstrøm. Disse præsenterede sig for forsamlingen. Der blev afgivet 37 gyldige stemmer og 4 blanke/ugyldige og faldt således: Ejler 37 stemmer Henning 37 stemmer Poul 34 stemmer Birgitte 21 stemmer Susanne 19 stemmer. Dermed er de 4 førstnævnte valgt. Ad pkt Valg af suppleanter Susanne Hyltoft og Helge Jensen stillede op og blev valgt. Ad pkt Valg af revisor og revisorsuppleant Bodil Andreasen stillede op som revisor og blev valgt. Niels Boye stillede op som revisorsuppleant og blev valgt. Ad pkt Eventuelt Ove nævnte at vi har fået en henvendelse fra København, der administrerer spontanlisten. Det har de nu bedt om betaling for. Det kunne være en mulighed at vi laver vores egen spontanliste men dette punkt overlades til den nye bestyrelse at tage stilling til. Man skal jo være opmærksom på at telefonnummer og mailadresse ikke gives til medlemmer udenfor bestyrelsen ud over i de tilfælde hvor folk selv giver sine oplysninger i forbindelse med arrangementer. Gitte foreslog at man kunne tilmelde sig en liste og Else spurgte om det ikke var muligt at få en mail, når der er nyt på hjemmesiden. Vita tilføjer at når folk henvender sig for at få arrangementer på hjemmesiden, sender hun en besked via spontanlisten også, hvis vedkommende ønsker det og det i øvrigt er relevant. Det foreslås at der lægges en mappe i cafeen (Carpe Diem) med aktuelle informationer. Den nye bestyrelse vil overveje ideen. Der var en opfordring fra Susanne til at referater igen publiceres på hjemmesiden. Vita lovede at få dette gjort snarest muligt. Side 5 af 7

6 Dorthe spurgte til biografklubben. Information herom findes også på hjemmesiden. Vita tilføjede at vi jo også har vores Facebookside (Single Rock Cafe Roskilde), som er velegnet til hurtig og dagsaktuel information. Alle der er med i Facebookgruppen kan skrive på siden. Men det er hjemmesiden, der er vores primære informationskilde sammen med information på cafeaftenerne. I øvrigt vil den nye bestyrelse arbejde på at forbedre hele informationsflowet. Rita nævnte at hun holder påskefrokost søndag d. 5. april. Alle er velkomne. Lisbet nævnte cykelløb 31. maj, som også fremgår af hjemmesiden. Vita nævnte spisning på Pipers Hus i Byparken Skt. Hans aften. Generalforsamlingen sluttede ca med at dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter var der mad og fri leg. Således godkendt på konstituerende bestyrelsesmøde 30. marts Den nye bestyrelses sammensætning fremgår på sidste side. Side 6 af 7

7 SRC bestyrelse valgt 21. marts 2015 Ove V. Larsen (medl. 870), Formand Vita A. Olsen (medl. 1138), Næstformand Alice Jonsson (medl. 1369), Kasserer Poul Kurt Nielsen (medl. 668) Ejler Brandt (medl. 1230) Hennning Vilsdorf (medl. 1321) Birgitte Rørstrøm (medl. 1460) Suppleanter: Susanne Hyltoft (medl. 1169) Helge Jensen (medl. 1424) Side 7 af 7

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Formandens beretning.

1. Formandens beretning. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 13. maj 2013 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere