Anbefalinger for fremtidens hospitalsforplejning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger for fremtidens hospitalsforplejning"

Transkript

1 Anbefalinger for fremtidens hospitalsforplejning

2 Anbefalingerne er udarbejdet af: Charlotte Ancker, Køkkenchef på Sygehus Lillebælt Anna Marie Østergaard Andersen, Køkkenchef i Fælleskøkkenet I/S Gitte Breum, Køkkenchef på Glostrup Hospital Birgit Drost, Cheføkonoma i Hospitalsenheden Vest Palle Erbs, Køkkenchef på Hvidovre Hospital Ole Hoffmann, Cheføkonoma på Århus Universitetshospital/Risskov Hanne Jensen, Køkkenchef i Koncernservice - Holbæk Mona Carøe Jensen, Cheføkonoma på Regionshospitalet Randers Bodil Jessen, Cheføkonoma på Regionshospitalet Viborg/Skive Vibeke Jochumsen, Køkkenchef på Sydvestjysk Sygehus Vibeke Kjærgård, Ledende økonoma på Regionshospitalet Silkeborg Kirsten Rytter Knudsen, Ledende økonoma på Regionshospitalet Horsens Carsten Larsen, Køkkenchef på Sygehus Himmerland Birgitte Lund, Køkkenchef på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Sune Læborg, Køkkenchef på Bispebjerg Hospital Susanne C. Løje, Køkkenchef i Koncernservice - Slagelse Trine Mossman, Køkkenchef på Gentofte Hospital Bruno Nielsen, Servicechef på Sygehus Vendsyssel Mie Nielsen, Cheføkonoma på Sygehus Thy-Mors Michael Allerup Nielsen, Køkkenchef på Herlev Hospital Pernille Nørbak, Cheføkonoma på Ålborg Sygehus Anne-Lis Olsen, Køkkenchef på Rigshospitalet Lis Sjørup Petersen, Leder af ernæringsservice på Sygehus Sønderjylland Helle Steen Petersen, Driftsleder på Hillerød Hospital Lilian Rasmussen, Kostfaglig leder på Kong Christians X s Gigthospital Bente Sloth, Cheføkonoma på Århus Universitetshospital Hanne Stuhr, Ledende økonoma på Bornholms Hospital Hanne Østergaard, Markedschef i KRAM A/S I samarbejde med:

3 Indledning I dag er ca. 40 % af patienterne på danske hospitaler underernærede. Under indlæggelse bliver den ernæringsmæssige tilstand forværret for tre ud fire af de allerede underernærede patienter. Underernæring betyder, at patienterne i gennemsnit er indlagt 3,4 dage mere, end det ellers er nødvendigt i. Det har enorme menneskelige konsekvenser og betyder milliardomkostninger for det danske sundhedsvæsen i kraft af bl.a. længere indlæggelsestider, mere komplekse operationer og flere genindlæggelser ii. Samtidig er den offentlige forplejning på danske hospitaler under pres. Etableringen af nye supersygehuse i regionerne indebærer strukturelle og logistiske omlægninger inden for områder som madproduktion, transport af maden og samarbejde mellem køkken og afdelinger. Fra regionernes side tilkendegives intentionen om, at maden skal indgå som en del af behandlingen, men samtidig betyder nye sparekrav en risiko for, at køkkenfaciliteterne på de kommende sygehuse indskrænkes. Dette gælder såvel arealer til spisemiljøer, arealer til klargøring af måltider i afdelingsafsnit, som produktionsfaciliteter til professionel forplejning til patienter, deres pårørende og personale. Et realistisk scenarie er, at flere af regionerne vil indføre store centralkøkkener. Dette vil indebære en række nye udfordringer bl.a. logistiske og kommunikationsmæssige - med at behandle de 40 % af patienterne, der er underernærede. Med de kommende omlægninger er der derfor behov for at tænke i nye innovative løsninger, der understøtter indsatsen med at dække patienternes individuelle behov for veltilberedt og velsmagende mad og drikke, og få dækket behovet for energi og protein. For at få et optimalt behandlingsforløb er det afgørende, at sundhedsvæsenets aktører på tværs af sektorer - både før, under og efter indlæggelse - har et grundigt samarbejde om og kendskab til den enkelte borgers individuelle behov. Herigennem opnås en vellykket ernæring som en del af behandlingen. Det er i mange undersøgelser dokumenteret, at mad og ernæring har en central betydning for behandlingsforløb, rekonvalescens og rehabilitering iii. Samtidig viser fremskrivninger, at en stadig større andel af patientgrundlaget vil udgøres af ambulante patienter iv. Det stiller sundhedssystemet over for store udfordringer i forhold til regionernes intention om, at maden skal indgå som en del af behandlingen. Erfaringerne viser, at der på ernæringsdelen er langt fra ord til handling, og at mange barrierer strukturelle, kulturelle, ledelsesmæssige og holdningsmæssige skal overvindes. For at komme underernæringen blandt patienter til livs, er det derfor nødvendigt at sidestille ernæringen med den medicinske behandling. Det er i lyset af disse udfordringer, at vi som køkkenchefer på landets hospitaler er gået sammen og har udarbejdet en række anbefalinger, der skal medvirke til at styrke ernæringsindsatsen i sundhedssektoren. Vi anbefaler tiltag inden for fire centrale indsatsområder: Ledelsesmæssig forankring - fra service til sundhed Ernæringsjournaler - øget tværsektorielt samarbejde Den fælles opgave - tværprofessionelt fokus Ernæring som behandling - måltidet på hospitalet

4 Ledelsesmæssig forankring fra service til sundhed Et kendetegn ved hospitalsforplejningen er, at den organisatorisk er placeret under serviceområdet på linje med portør- og rengøringsydelserne typisk med en driftschef som øverste leder. Dermed betragtes mad og måltider organisatorisk som en serviceydelse og ikke en del af kerneydelsen i patienternes behandlingsforløb. Det udgør en væsentlig organisatorisk og strukturel barriere for at nedbringe andelen af underernærede patienter. En organisatorisk omstrukturering og ledelsesmæssig opprioritering på alle niveauer af ernæringsfeltet, fra direktion, til afdelinger og køkken, bidrager til en systematisk implementering og opfølgning på væsentlige ernæringsmæssige indsatsfelter f.eks. opnået via tværfaglige udviklingsprojekter og at positive erfaringer og resultater således forankres på tværs i sygehusorganisationen. At mad, måltider og ernæring skifter strategisk platform fra en servicefaglig til en sundhedsfaglig tilgang, hvor sundhedsaftaler, mad- og måltidspolitikker, kliniske retningslinjer m.v. udgør det strategiske grundlag for ernæringsindsatsen. At organiseringen af mad, måltider og ernæring forankres ledelsesmæssigt i hospitalets topledelse i form af en ernæringsfaglig chef, som indgår på linje med den læge- og sygeplejefaglige ledelse. På den måde sikres, at de kost- og ernæringspolitiske målsætninger indgår i hospitalets behandlingsstrategi, og at disse får et kontinuert ledelsesmæssigt fokus i forhold til blandt andet strategiske, udviklingsmæssige, tværfaglige og kommunikationsmæssige dispositioner. At den ernæringsfaglige chef er formand for en Ernæringsenhed, hvori der indgår ledende fagpersoner indenfor medicin, kirurgi, pleje, fysio- og ergoterapi, farmaci, diætetik og professionel forplejning. Ernæringsenheden skal fungere som koordinerende organ, der sikrer opfølgning såvel som samarbejdet internt mellem hospitalets afdelinger og eksternt på tværs af sektorer. At den ernæringsfaglige ledelse medvirker til, at der på tværs af afdelinger, ambulatorier mv. sikres en tilstedeværelse af kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer, der konkret kan bistå i at implementere hospitalets kost- og ernæringspolitiske målsætninger. At den ernæringsfaglige ledelse afsætter ressourcer til løbende uddannelses- og forskningsmæssig udvikling af mad og måltidernes understøttende rolle i behandlingsforløbet.

5 Ernæringsjournaler øget tværsektorielt samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen vil i stigende grad være kendetegnet ved, at patienter og deres pårørende stiller krav til og har forventninger om et sammenhængende behandlingsforløb. Vi forventer, at borgeren fremover i højere grad skal ses som en samarbejdspartner i behandlingsforløbet såvel på hospitalet som i eget hjem. En udvikling, der samtidig indebærer, at de sundhedsprofessionelle aktører i såvel sekundær som primær sektoren i langt højere grad samarbejder og kommunikerer på tværs. I den forbindelse er det vigtigt, at de ernæringsmæssige faktorer tænkes ind i det samlede patientforløb. Der er derfor et behov for, at der på ledelsesplan løbende foregår en koordinering og opfølgning på de indsatser, aftaler, procedurer og aktiviteter, der vedrører ernæringsdelen. at der indføres en ernæringsjournal som redskab for tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. Journalen skal her tænkes ind i eksisterende teknologiske løsninger, som eksempelsvis den elektroniske patientjournal, det fælles medicinkort eller udskrivningsjournalen. Ernæringsjournalen skal indeholde løbende ernæringsvurderinger og oplysninger om iværksatte indsatser, herunder klare retningslinjer og ansvarsfordeling i forhold til at sikre patienten den rette ernæringsindsats før, under og efter indlæggelse. Her skal ligeledes registreres informationer om screening, ordinering af kostform, kostregistreringer, ernæringspræparater, diætplaner, sondeplaner etc. Alle relevante parter, på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer, skal have adgang til ernæringsjournalens data. Vi anbefaler, at ernæringsjournalen forankres i den foreslåede ernæringsenhed, som sikrer tværprofessionel vidensdeling, instrukser og kvalitetssikring. At den tværsektorielle koordinering og kommunikation vedr. ambulante patienters behandlingsforløb styrkes. Herunder gælder f.eks. screening, ordineret kostform, evt. diætplan og sikringen at korrekt og tilgængeligt forplejningstilbud. At ledelsen på alle niveauer er med til at skabe og understøtte optimale rammer for det tværsektorielle samarbejde herunder en patientorienteret kultur med fælles mål og fælles forståelse af kerneopgaven. At der udarbejdes tværfaglige instrukser, som bidrager til systematisk stillingtagen til ernæringens betydning for øvrige iværksatte indsatser. F.eks. at patienter op-ernæres forud for kirurgisk indgreb, eller at fysisk træning følges op med proteinberigede mellemmåltider, der øger udbyttet af træningen.

6 Den fælles opgave tværprofessionelt fokus Det er afgørende, for at nedbringe andelen af underernærede patienter, at hospitalskøkkenets arbejde bliver integreret og anerkendt som en del af de tværprofessionelle sundhedsfaglige teams, der samarbejder om den ernæringsmæssige del af patientbehandlingen. Vi deltager i mange perspektivrige udviklingsprojekter på tværs af hospitalsorganisationen, men vi ønsker os, at ny viden og erfaring fra disse projekter også bliver forankret i behandlingsstrategien og bragt i anvendelse. at der fremadrettet prioriteres tværfaglige implementerings og forankringsprocesser på baggrund af de mange projektresultater som praksisnær og anvendt forskning erfarer, udvikler og afdækker. Forankringsprocesser, som sikrer vedvarende fokus på koordinering, dokumentation og opfølgning omkring ernæringsterapi og patientvejledning i de forskellige typer af behandlingsforløb. At mad- og måltidskonsulenter forstærker den koordinerende kommunikation mellem fagpersoner for at sikre korrekt brug og fuldt udbytte af forplejningstilbuddets muligheder. Udvikling og implementering af følge-hjem ordninger, hvor en klinisk diætist sikrer kontinuitet i ernæringsindsatser for den enkelte patient. Ordningen skal understøtte overlevering til primærsektoren og sammenhængen i patientforløb.

7 Ernæring som behandling - måltidet på hospitalet Ernæringstruede patienter: Det er essentielt at patienten tilbydes den rette ernæringsindsats fra starten, herunder mulighed for individuel ernæringsterapi. Tilstrækkelig ernæring har betydning for behandlingsforløbet, og ernæringsvurderingen er afgørende for den videre indsats. Patientens ernæringstilstand har en betydning for patienters sundhedstilstand og dermed for udvikling af eksempelvis tryksår, infektioner, og dermed brugen af antibiotika, effekt af medicinsk behandling, indvirkning på funktionsevne, og effekt af genoptræning og rehabilitering. at alle patienter, på relevante afdelinger, betragtes som værende ernæringstruede, og at der etableres et tæt samarbejde mellem plejepersonale, afdelingskøkkener og centralkøkkenet om at tilrettelægge forplejningstilbud, der passer til patientgruppen. at der sættes øget fokus på muligheden for ernæringsindsatser overfor ernæringstruede ambulante patienter, suppleret af forplejningstilbud i tilknytning til patienters ambulatoriebesøg. at frontpersonalet, f.eks. pleje- og omsorgspersonale, kan fungere som mad- og måltidsværter for patienten, da disse har indgående kendskab og forståelse for brugen af forplejningstilbuddene herunder muligheder for individuelle ernæringshensyn. Derudover kan de vurdere, hvornår der skal ordineres individuel diætvejledning af en klinisk diætist, og kan videregive informationer om patienterne til køkkenet. Det kan fremover også være personale med ernæringsfaglig baggrund, da dette med fordel vil understøtte opgaven. at der indrettes indbydende sociale områder og spisemiljøer, som bidrager til at øge spiselysten at pårørende i fremtiden inddrages i ernæringsindsatsen, og fungerer som vejleder for patienten. Ikke-ernæringstruede patienter og pårørende samt pleje- og servicepersonale: Det drejer sig konkret om f.eks. gravide og fødende kvinder, nogle plastic- og ortopædkirurgiske patienter og nogle psykiatriske patienter. Dertil kommer raske pårørende, som besøger eller ledsager indlagte og ambulante patienter, samt hospitalernes personale. Gruppen forventes samlet set selv at kunne tage vare på egen sundhed i forhold til deres indtag af mad og drikke, dette på baggrund af deres viden om de officielle kostråd og sund livsførelse. At der arbejdes målrettet med fokus på patient-empowerment, som styrker patientcentreret kommunikation og metoder, og involvering af patienter, borgere og pårørende i forbindelse med håndtering af patientforløb. At der sikres lettilgængelig adgang til attraktive og sunde forplejningstilbud hele døgnet, under hensyn til at afstandene internt på hospitaler ofte er store. Regional implementering af attraktive sundhedsfremmende og forebyggende forplejningsløsninger, der giver mulighed for at vælge Nøglehulscertificerede måltider.

8 i Sundhedsstyrelsen: Medicinske patienters ernæringspleje, Medicinsk Teknologivurdering, 2005 ii Sundhedsstyrelsen, Bedre mad til syge. Hvorfor? Hvordan?, 2003 Rasmussen HH, Kondrup J et al: Prevalence of patinets at nutritional risk in Danish hospitals, Clinical Nutrition (2004) 23, Sundhedsstyrelsen, Bedre mad til syge Fællesrapport, 2007 Russel C.A, Elai M: Nutrition Screening Survey in the UK and Republic of Ireland in 2010, BAPEN 2011 iii Socialstyrelsen, National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen, maj 2013 iv

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Veje til god mad og godt liv for ældre borgere Implementeringsguide til indsatser i køkkenerne omkring mad og måltider Socialstyrelsen - social viden til gavn Veje til god mad og godt liv for ældre borgere

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Offentlig forplejning

Offentlig forplejning Offentlig forplejning Resumé og redigeret udskrift af høring for Folketingets Fødevareudvalg den 12. oktober 2005 i Landstingssalen Teknologirådets rapporter 2005/14 Offentlig forplejning Resumé og redigeret

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere