Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Direkte Mobil Weidekampsgade 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10"

Transkript

1 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Velkommen og siden sidst Videreudvikling af rammearkitektur.dk Arkitekturaspekter ved LetBlanket Sikring af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD, og SAPA FORM efter Fælles snitflader og serviceplatform Støttesystemer Eventuelt Side 1/10

2 Fremmøde: Eva Minke Andersen, Aabenraa Henrik Brix, Favrskov Kirsten Skovrup, Aalborg Steffen Mark Jensen, Odense Peter Egelund, KOMBIT Ghita Thiesen, KL Pia Færch, KL Pia Hansen, sekretariatet Julie Thinesen Bendtsen (referent) Fraværende: Anna Schou Johansen, København Per Aalbæk Nielsen, Høje-Taastrup Flemming Nielsen, Aarhus Ralf Klitgaard Jensen, KL 2

3 1. Velkommen og siden sidst Henrik Brix og Ghita Thiesen Henrik Brix orienterede om status på arbejdet med VERA, hvor der er god fremdrift, og hvor projektet forventer at overdrage til OS2 fællesskabet til efteråret. Projektet efterl y- ser dog bedre specifikationer i den fælleskommunale rammearkitektur. Henrik Brix orienterede videre om, at OS2 fællesskabet har planer om at foreslå en opmanding på den kommende generalforsamling og i første omgang ansætte en fuldtidsressource. Samtidigt drøftes det freamdrettet, at kræve abonnement hos leverandører og evt. forhøje kommunernes betaling. Ghita Thiesen orienterede om, at der på Kommunalpolitisk Topmøde d. 12. og 13. marts 2015 vil være en stand dedikeret til digitalisering med fokus på den nye digitaliseringsstrategi, bredsbåndsdækning og den fælleskommunale rammearkitektur. Arkitekturrådets forretningsudvalg har været involveret i at udarbejde en hand-out publikation, som bl.a. har fokus på, hvad kommunerne kan gøre i egen organisation for at læne sig op ad rammearkitekturen. I den forbindelse vil der også ske en opdatering af rammearkitektur.dk, som bl.a. indbefatter en tydeligere målgrupperettet information og lancering af en wiki om rammearkitekturen, som særligt er henvendt til forretnings- og løsningsarkitekter.. Arkitekturrådets sekretariat har i den kommende periode fokus på at bringe nyt liv i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter, i første omgang ved at afdække medlemmernes behov og ønsker. Den 10. juni bliver der afholdt et dagsarrangement rettet mod netværket. Afdækningen af behov og ønsker vil videre være input til at forberede netværkets rolle i den kommende strategiperiode. KL gennemfører i samarbejde med parter i staten m.fl. og med involvering af flere kommuner i løbet af første halvår 2015 to større arkitekturanalyser om hhv. socialdata og komplekse patientforløb, som skal give en solid basis og fælles retning for digitaliseringsarbejdet på områderne de kommende år. Analyserne tager udgangspunkt i rammearkitekturens metodiske fundament. En stor del af KL s arkitektressourcer er dedikeret til arbejdet, og efter aftale med Anna Schou, er der indstationeret en arkitekt fra Københavns Kommmune i KL, til at medvirke i arbejdet. En foranalyse i forbindelse med genudbud af NemID, som skal afdække behovene i næste fase, er ved at være klar. Det er Rambøll, som udarbejder analysen, og Odense, Favrskov og Københavns Kommuner har biraget til at afdække bruger- og interessentbehov, businesscaseforudsætninger, tekniske muligheder og udfordringer. Der er aktuelt fokus på om, og hvordan det offentlige kan få private med i partnerskaber, så NemID bliver mere udbredt og flere kan bidrage til at dække udgifterne. Endelig gjorde Ghita Thiesen opmærksom på, at KL har åbnet for tilmelding til dialogmøder i forbindelse med høringen af den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 3

4 3. Videreudvikling af rammearkitektur.dk Marius Hartmann Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd Tager orientering om status på arbejdet med rammearkitektur.dk til efterretning. Giver input til det videre arbejde og den videre proces. n blev indledt med en kort præsentation af den overordnede forside på rammearkitektur.dk, som er inddelt i tre kolonner, hvor hver kolonne fungerer som indgang for hver sin målgruppe. Den ene målgruppe er kommunale beslutningstagere, d.v.s. politikere og den overordnede administrative ledelse i kommunerne, den anden målgruppe er de kommunale ledere og medarbejder, som arbejder med it-arkitekturstyring, og endelig er den tredje målgruppe de it-arkitekter m.fl ved både kommuner og leverandører, som er brugere af rammearkitekturen. Den bagvedliggende struktur for det område, som er dedikeret til brugere af ramm earkitekturen, er nu en wiki. Indholdet vil være både dokumentation af rammearkitekturen og konkrete eksempler på anvendelse af rammearkitekturen i kommunerne. Wiki en giver mulighed for dialog og diskussion om et emne, og målet er at få kommunerne direkte involveret i udvikling af rammearkitekturen. Samtidigt gør wiki en det muligt, at linke relevant indhold og informationer på kryds og tværs, som man kender det fra Wikipedia, at præsentere modeller m.v. direkte fra Qualiware samt at linke direkte til informationskilder fra eksterne interessenter. It-Arkitekturrådet bakkede op om den målgruppeinddelte struktur, og lagde vægt på, at det fremadrettet er vigtigt, at kommunikere mere politisk og holdningspræget på den del, som er rettet mod politikere og andre beslutningstagere. Fx gennem executive briefs om, hvad rammearkitekturen er, og hvorfor politikerne bør kende til den, artikler om udfordringerne og mulighederne ved rammearkitekturen, og om hvad KL mener om konkrete initiativer som fx brugerportalsinitiativet m.v. Det er vigtigt, at man her kan finde materiale med baggrund, argumenter og kommunikationsprodukter til brug for det politiske arbejde med arkitektur i kommunerne. Samtidigt udtrykte rådet stor opbakning til valget af wiki en som platform, særligt med vægt på, at det giver mulighed for øget inddragelse af de kommunale it-arkitekter. Det er vigtigt kontinueligt at arbejde på, at indholdet er aktuelt og vedkommende. Rådet fremhævede en bibliotekerrolle som fantastisk vigtigt bl.a. fordi det bliver vigtigt, at tydeliggøre forskellen med autoritative dokumenter og andre dele af wiki en. 2 Præsentation Videreudvikling af rammearkitektur.dk 4

5 4. Arkitekturaspekter ved LetBlanket Ole Hansen Det indstilles, at It-Arkitekturrådet støtter, at KL s nuværende blanketsamling successivt omlægges til LetBlanket ved anvendelse af den fælles metode udviklet af KL, KOMBIT, Effektiv digital selvbetjening og LetBlanketprojektet, hvor forretningen analyseres som opsplittet i processer, regler og information og dokumenteres i standarderne BPMN, Decision Models og UML. Ole Hansen indledte med kort at præsentere baggrunden for LetBlanket projektet og projektets strategiske betydning for kommunerne. Den traditionelle blanket indeholder fælleskommunal og leverandøruafhængig forretningsviden, som nu vil blive dokumenteret i form af Decision Models for regler, BPMN diagrammer for processer og klassediagrammer for data. Herved kan denne viden anvendes umiddelbart i krav til digitale løsninger m.v. Tilbagemeldinger fra leverandører er meget positive i forhold til, at den nye dokumentationsform er lige til at implementere i de digitale løsninger. Der vil dog fortsat også blive udarbejdet en egentlig blanket, dels af hensyn til undtagelser fra digital selvbetjening, dels fordi blanketten er et godt grundlag for samtale med borgere, og for dialogen med de kommunale fageksperter, som indgår i arbejdet. It-Arkitekturrådet udtrykte stor opbakning til, at KL arbejder på at omlægge blanketsamlingen til LetBlanket i den udstrækning, det er bæredygtigt i forhold til den enkelte blankets levetid og udbredelse. Samtidigt bemærkede rådet, at navnet LetBlanket ikke er velvalgt, da der netop er tale om at den traditionelle blanket erstates af en mere tidssvarende dokumentation af forretningsviden. Fx er ordet blanket afskaffet på sundhedsområdet, i stedet anvendes termen kommunikationsstandard. LetBlanket projektet har ikke udarbejdet en egentlig arkitekturrapport, da den eksisterende skabelon alene er hensigtsmæssig for projekter, som bygger en egentlig løsning, mens LetBlanket nærmere bidrager til rammearkitekturen i form af en standard for dokumentation af forretningsviden. Det ledte til en diskussion i rådet af, at skabelonen for arkitekturrapporter bør tilpasses, så den dækker mere bredt. 3 Præsentation Arkitekturaspekter ved LetBlanket 5

6 5. Sikring af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD, og SAPA Michael Strand Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd: tager orientering om status for arbejdet med sikring af arkitekturstyring til efterretning giver input til det videre arbejde med sikring af arkitekturstyring Michael Strand indledte med at fortælle, at KOMBIT s projektgrundlov er opdateret i november 2014, og at det nu er meget tydeligt, at alle projekter skal udarbejde en Arkitekturrapport efter skabelon fastsat af It-Arkitekturrådet og sendes i høring i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter. Rapporten skal udarbejdes i forbindelse med alle væsentlige arkitekturbeslutninger, og altid efter fasen Analyse & Plan. Videre kører KOMBIT en intern styring, hvor alle arkitekturemner registreres centralt og behandles efter fast skabelon, der inkluderer stillingtagen til, om spørgsmålet berører brugen af rammearkitekturen, og om der vil være behov for en høring. Der er for Støttesystemerne etableret fire arbejdsgrupper med deltagere fra kommunerne og ATP. Arbejdsgrupperne skal sikre, at kommunernes forretningsnære operationelle viden anvendes aktivt både i forhold til udviklingen og til implementeringen af Støttesystemerne. I forhold til SAPA, er det planen at involvere kommunerne og Udbetaling Danmark til at bidrage med forretningsviden til detailspecifikationen af løsningen, review af specifikation/dokumentation og deltagelse af test af løsningen. Videre involveres et mindre antal it-arkitekter og it-specialister i at kvalitetssikre den tekniske løsning, med fokus på hvordan løsningen passer ind i den enkelte kommunes it-landskab. KY og KSD kører individuelle forløb for at sikre inddragelse af kommunale netværk via. kommuneprojektgrupper og brugerinddragelse. It-Arkitekturrådet bemærkede, at den opdaterede projektgrundlov i KOMBIT vil medføre en øget frekvens af Arkitekturrapporter, hvilket igen aktualiserer behovet for aktivering af netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter. Rådet spurgte ind til muligheden for at få adgang til det system, hvor KOMBIT s arkitekturemner er registreret. KOMBIT bemærkede, at med håndtering af licensmæssige problemstillinger kan det godt lade sig gøre, men vi skal være klar på formålet. Der er tale om meget detajlerede og tekniske diskussioner, og det er vigtigt, at værktøjet fortsat er et effektivt arbejdsredskab for de specialister, som arbejder i projekterne i KOMBIT. 4 Præsentation Sikringen af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD og SAPA 6

7 6. FORM efter 2015 Joachim Eriksson It-Arkitekturrådet bedes drøfte kommunernes brug og nytte af referencemodellen FORM, med henblik på at rådgive KL om, hvilken interesse kommunerne har i fortsat at bevare, vedligeholde og evt. udbygge FORM, når den nuværende bevilling udløber ved årets slutning. Joachim Eriksson præsenterede kort den aktuelle problemstilling, hvor der er behov for stillingtagen til, om kommunerne ønsker en fortsat opretholdelse af FORM. It-Arkitekturrådet bemærkede, at på nuværende tidspunkt er KLE det vigtige opmærkningsværktøj i kommunerne. KLE er optimeret til kommunernes opgaver og organisering, mens FORM er tilpasset de statslige opgaver og ikke hænger godt nok sammen med de kommunale opgaver til at spille en reel rolle i kommunernes hverdag. De steder, hvor FORM i dag anvendes, fx i forhold til SKI-aftaler, kan der findes en anden løsning. Det virker dog paradoksalt at overveje at kassere syv års arbejde samtidigt med, at der mere end nogensinde er fokus på og behov for at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Rådet anbefalede derfor at se på mulighederne for at optimere FORM og den konkrete brug frem for at lukke arbejdet eller gøre det til et snævert statsligt arbejde. Fokus bør være på sammenhæng på tværs af sektorer, og samtidigt er der behov for en tættere kobling mellem FORM og KLE opmærkningen, hvis det skal give værdi for kommunerne. Der ligger også et uudnyttet potentiale i forhold til de muligheder der ligger i FORM ved udarbejdelse af lovgivning, på tværs af ministerområder. Fx er der i FORM defineret en lang række forvaltningsord, som hvis andvendt konsistent i formuleringen af lovgivning, ville lette kommunernes arbejde med tolkning af lovgivning betragteligt. 5 Præsentation FORM efter

8 7. Fælles snitflader og serviceplatform Mette Holm Simonsen Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager den mundtlige status til efterretning for Datafællesskabet og Serviceplatformen. Mette Holm Simonsen indledte med at redegøre for status for snitflader, hvor man til dato har identificeret ca. 130 snitflader, hvoraf ca. 110 er monopolbrudssnitflader. Disse snitflader, samt snitflader i pipeline, offentliggøres løbende på KOMBITs hjemmeside. Når de ligger klar til brug vil informationerne ligge på serviceplatformen. Siden sidst har man åbnet forhandlinger med de leverandører, som har underskrevet hensigtserklæringer. KOMBIT oplever, at leverandørerne er forstående for at de bliver nødt til at være med, hvis de fortsat vil kunne operere på det kommunale marked. Der er en ambitiøs strategisk målsætning om, at alle 98 kommuner har tilsluttet sig Serviceplatformen inden årets udgang. For at nå målet vil der i den kommende periode blive afholdt dialogmøder rettet mod både kommuner og leverandører. KOMBIT har offentliggjort en liste over de leverandører, som har tilsluttet sig serviceplatformen. På den måde er det lettere for kommunerne at orientere sig om, hvilke leverandører der kender til tilslutning til Serviceplatformen. It-Arkitekturrådet var positive over fremdriften i arbejdet og fremhævede, at værdien for kommunerne skal tydeliggøres. Fx mener Aalborg Kommune at kunne spare 1-2 millioner om året alene på at omlægge fra decentrale personregistre til brug af Serviceplatformen. It-Arkitekturrådet mente, at der skal laves en kommunikationsindsats, som får kommunerne til at tænke over, hvor de henter deres data, og hvad de betaler for det, dette indgår delvist i planerne om kommunikation for at få 98 kommuner på serviceplatformen. Rådet påpegede, at der blandt kommuner er en misforståelse omkring den nye betalingsmodel i forhold til CPR-data. Kommunerne tror, at de skal betale ekstra for enhver type cpr-data. Det skal tydeliggøres, at den ekstra omkostning kun angår realtids opdaterede data. I langt de fleste tilfælde kan kommunerne godt klare sig med timer gamle persondata, hvilket er en del af den samlede afgift for brug af Serviceplatformen. 6 Præsentation Status på snitflader til monopolbruddet og status på serviceplatformen 8

9 8. Støttesystemer Michel Jacob Sassene Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Siden sidste møde i It-Arkitekturrådet har KOMBIT bl.a. gennemført afklaringsetape med KMD, hvor aftalen nu er betinget godkendt. Når aftalen er betinget godkendt handler det om, at nogle af de indgåede aftaler endnu ikke er indarbejdet i de opdaterede løsningsbeskrivelser. Ligeledes er der modtaget snitfladebeskrivelser. Disse er ikke godkendt, da der er en del udeståender, og da beskrivelserne ikke kan anvendes af fagsystemerne, før de er endelige. I den kommende periode vil der bl.a. være fokus på genreview og efterfølgende offentliggørelse af opdaterede integrationsvilkår. Videre er der sat fokus på den fremadrettede fortælling om støttesystemerne. Der har været forvirring, hvor støttesystemerne er blevet forvekslet med rammearkitekturen, og det skal den fremadrettede kommunikationsindsats rydde op i. Andre kommunikationsindsatser inkluderer en FAQ, samt opdateret opgaveoverblik via KIGO. Derudover arbejdes der på en ny projekthjemmeside. It-Arkitetekturrådet spurgte ind til, om forsinkelser på specifikationerne vil have betydning for den samlede tidsplan. Michel Sassene redegjorde for, at det samlet set vil betyde en forsinkelse på ca. 1 måned. Videre spurgte It-Arkitekturrådet ind til i hvor høj grad kommunale it-arkitekter m.fl. inddrages i vurderinger, hvor der kan blive behov for at gå på kompromis med rammearkitekturen. Michel Sassene forklarede, at der som udgangspunkt ikke gås på kompromis med rammearkitekturen. Der er dog forskel på modenhed i de anvendte standarder for sag- og dokument, hvor Klassifikation og Organisation er gennemafprøvede standarder, mens andre kræver noget tilpasning. Kommunerne, KL og ATP involveres via de arbejdsgrupper, hvor alle har været inviterede. Michel Sassene er på vej på barsel i en tre måneders periode. I den periode vil Annette Feldskov overtage hans opgaver som projektleder. Dog vil det i perioden være Michael Strand, som rapporterer ind til It-Arkitekturrådet. 7 Præsentation - Status på projekt støttesystemerne 9

10 9. Eventuelt It-Arkitekturrådet foreslog, at Søren Kromann, Direktør for forvaltning i KOMBIT, inviteres til næste møde til en drøftelse af forvaltningsmodellerne. 10

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 8. maj 2014, på Schæffergården, Gentofte Den 6. juni 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1867765 Fremmøde...

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd

Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 18. december 2014 i: Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S.

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014

Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014 R e f e r a t Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014 Mødet blev afholdt den 25. februar 2014 kl. 10-16 i mødelokale 2-1 2 i KL- Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Referat

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion...

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere:

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere: REFERAT Følgegruppemøde Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet

Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet R e f e r a t Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet Mødet blev afholdt d. 10. september 2014 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 18. september 2014 Sags ID: SAG-2013-07862

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

N OTAT. Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Sags ID: SAG Dok.ID:

N OTAT. Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Sags ID: SAG Dok.ID: N OTAT Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 30. september 2015 i: KL, lokale S-10 Weidekampsgade 10 2300 København S. Den 22. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-00441

Læs mere

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd R EFERAT Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt i KL, onsdag den 12. september 2012, kl. 9.30 14.30. Den 12. september 2012 Jnr 01.04.10 P35 Sagsid 000243464 Ref

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Arkitekturrapport:

Arkitekturrapport: <PROJEKTNAVN> Arkitekturrapport: Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER V. Projektleder Mette Holm Simonsen, KOMBIT It- og digitaliseringschef Henrik Brix, Favrskov Kommune Digitaliseringskonsulent Michael Breuning, Odense Kommune

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd

R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd R EFERAT R e f e r a t af 14. møde i K o m m u- n e r nes It-Arkitekturråd Den 4. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00440 Dok.ID: 2024389 Mødet blev afholdt den 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade

Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade N OTAT Referat af 7. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl. 10-16 i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S Fremmøde... 3 1. Velkommen

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Opstartsmøde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Opstartsmøde i Kommunernes It-Arkitekturråd R EFERAT Opstartsmøde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt fredag den 11. november 2011 kl. 9.30 i lokale S-10 i KL-Huset. Tilstedeværende: Allan S. Bager, Odense Kommune (asb) Henrik Brix,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd NOTAT Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 30. september 2015 i: KL, lokale S-10 Weidekampsgade 10 2300 København S. Den 22. september 2015 Sags ID: SAG-2015-00441

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y INDHOLD Baggrund for risikoanalysen

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET

KL UDSPIL. Fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud BRUGERPORTALSINITIATIVET KL UDSPIL Fremtidens digitale løsninger BRUGERPORTALSINITIATIVET 2 Fremtidens digitale løsninger Brugerportalsinitiativet fremtidens digitale løsninger Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

KOMBITs arbejde med it-arkitektur

KOMBITs arbejde med it-arkitektur KOMBITs arbejde med it-arkitektur Fælleskommunal rammearkitektur Mette Kurland, KOMBIT 29.09.2011 KOMBIT/Fælleskommunal rammerarkitektur 1 Rammearkitektur ift. KOMBITs mission Forhandlingskraft Effektivisering

Læs mere

SPOR 2: STØTTESYSTEMER

SPOR 2: STØTTESYSTEMER SPOR 2: STØTTESYSTEMER Organisering, opgaver og kompetencer V/ Peter Hansen KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Indhold i sporet I dette spor ser vi nærmere på kommunernes organisering af støttesystemerne,

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS STØTTESYSTEMER STS Organisering i kommunerne V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 4 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER. Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler

KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER. Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler KONTRAKTER, LEVERANDØRER OG FORHANDLINGER Projektleder Louise Dalby Markedschef Jesper Seidler Kommunedage januar 2016 Videncenteret er Overblik Vejledninger Inspiration Videncentret samler trådene Økonomien

Læs mere

D A G S ORDEN. 4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

D A G S ORDEN. 4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd D A G S ORDEN 4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes tirsdag den 27. november 2012, kl. 9.30 14.30 i KL- Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, i mødelokale S-06. 1. Velkommen

Læs mere

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG?

ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? ØKONOMIEN I MONOPOLBRUDDET HOLDER DEN STADIG? Kommunedage 30.-31. maj - 1. juni 2017 Vicedirektør marked, Poul Ditlev Christiansen Dagsorden MONOPOLBRUDDET Status Forlig med KMD den 13. marts 2017 Alternativ

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital samarbejdsplatform og læringsplatform den 23. april 2015 Sted: Comwell Middelfart Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING

KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING KOMMUNERNES FORBEREDELSE OG IMPLEMENTERING Ved Steen Pedersen og Mette Vinther Poulsen, KOMBIT Netværksmøder, november 2014 Du får svar på: Hvordan det samlede kommunale implementeringsforløb ser ud? Hvilke

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

Referat af 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 2. maj 2016 i: Indhold. KL, lokale S-10.

Referat af 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 2. maj 2016 i: Indhold. KL, lokale S-10. Referat af 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet blev afholdt den 2. maj 2016 i: KL, lokale S-10. Indhold Side 1 af 15 1. Velkommen og siden sidst... 3 2. Mundtligt oplæg: Arkitekturimplementering

Læs mere

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset.

D a gsorden. Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset. D a gsorden Dagsorden til 11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes 10. september 2014 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra kl. 09.30

Læs mere