Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Direkte Mobil Weidekampsgade 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10"

Transkript

1 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Velkommen og siden sidst Videreudvikling af rammearkitektur.dk Arkitekturaspekter ved LetBlanket Sikring af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD, og SAPA FORM efter Fælles snitflader og serviceplatform Støttesystemer Eventuelt Side 1/10

2 Fremmøde: Eva Minke Andersen, Aabenraa Henrik Brix, Favrskov Kirsten Skovrup, Aalborg Steffen Mark Jensen, Odense Peter Egelund, KOMBIT Ghita Thiesen, KL Pia Færch, KL Pia Hansen, sekretariatet Julie Thinesen Bendtsen (referent) Fraværende: Anna Schou Johansen, København Per Aalbæk Nielsen, Høje-Taastrup Flemming Nielsen, Aarhus Ralf Klitgaard Jensen, KL 2

3 1. Velkommen og siden sidst Henrik Brix og Ghita Thiesen Henrik Brix orienterede om status på arbejdet med VERA, hvor der er god fremdrift, og hvor projektet forventer at overdrage til OS2 fællesskabet til efteråret. Projektet efterl y- ser dog bedre specifikationer i den fælleskommunale rammearkitektur. Henrik Brix orienterede videre om, at OS2 fællesskabet har planer om at foreslå en opmanding på den kommende generalforsamling og i første omgang ansætte en fuldtidsressource. Samtidigt drøftes det freamdrettet, at kræve abonnement hos leverandører og evt. forhøje kommunernes betaling. Ghita Thiesen orienterede om, at der på Kommunalpolitisk Topmøde d. 12. og 13. marts 2015 vil være en stand dedikeret til digitalisering med fokus på den nye digitaliseringsstrategi, bredsbåndsdækning og den fælleskommunale rammearkitektur. Arkitekturrådets forretningsudvalg har været involveret i at udarbejde en hand-out publikation, som bl.a. har fokus på, hvad kommunerne kan gøre i egen organisation for at læne sig op ad rammearkitekturen. I den forbindelse vil der også ske en opdatering af rammearkitektur.dk, som bl.a. indbefatter en tydeligere målgrupperettet information og lancering af en wiki om rammearkitekturen, som særligt er henvendt til forretnings- og løsningsarkitekter.. Arkitekturrådets sekretariat har i den kommende periode fokus på at bringe nyt liv i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter, i første omgang ved at afdække medlemmernes behov og ønsker. Den 10. juni bliver der afholdt et dagsarrangement rettet mod netværket. Afdækningen af behov og ønsker vil videre være input til at forberede netværkets rolle i den kommende strategiperiode. KL gennemfører i samarbejde med parter i staten m.fl. og med involvering af flere kommuner i løbet af første halvår 2015 to større arkitekturanalyser om hhv. socialdata og komplekse patientforløb, som skal give en solid basis og fælles retning for digitaliseringsarbejdet på områderne de kommende år. Analyserne tager udgangspunkt i rammearkitekturens metodiske fundament. En stor del af KL s arkitektressourcer er dedikeret til arbejdet, og efter aftale med Anna Schou, er der indstationeret en arkitekt fra Københavns Kommmune i KL, til at medvirke i arbejdet. En foranalyse i forbindelse med genudbud af NemID, som skal afdække behovene i næste fase, er ved at være klar. Det er Rambøll, som udarbejder analysen, og Odense, Favrskov og Københavns Kommuner har biraget til at afdække bruger- og interessentbehov, businesscaseforudsætninger, tekniske muligheder og udfordringer. Der er aktuelt fokus på om, og hvordan det offentlige kan få private med i partnerskaber, så NemID bliver mere udbredt og flere kan bidrage til at dække udgifterne. Endelig gjorde Ghita Thiesen opmærksom på, at KL har åbnet for tilmelding til dialogmøder i forbindelse med høringen af den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi. 3

4 3. Videreudvikling af rammearkitektur.dk Marius Hartmann Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd Tager orientering om status på arbejdet med rammearkitektur.dk til efterretning. Giver input til det videre arbejde og den videre proces. n blev indledt med en kort præsentation af den overordnede forside på rammearkitektur.dk, som er inddelt i tre kolonner, hvor hver kolonne fungerer som indgang for hver sin målgruppe. Den ene målgruppe er kommunale beslutningstagere, d.v.s. politikere og den overordnede administrative ledelse i kommunerne, den anden målgruppe er de kommunale ledere og medarbejder, som arbejder med it-arkitekturstyring, og endelig er den tredje målgruppe de it-arkitekter m.fl ved både kommuner og leverandører, som er brugere af rammearkitekturen. Den bagvedliggende struktur for det område, som er dedikeret til brugere af ramm earkitekturen, er nu en wiki. Indholdet vil være både dokumentation af rammearkitekturen og konkrete eksempler på anvendelse af rammearkitekturen i kommunerne. Wiki en giver mulighed for dialog og diskussion om et emne, og målet er at få kommunerne direkte involveret i udvikling af rammearkitekturen. Samtidigt gør wiki en det muligt, at linke relevant indhold og informationer på kryds og tværs, som man kender det fra Wikipedia, at præsentere modeller m.v. direkte fra Qualiware samt at linke direkte til informationskilder fra eksterne interessenter. It-Arkitekturrådet bakkede op om den målgruppeinddelte struktur, og lagde vægt på, at det fremadrettet er vigtigt, at kommunikere mere politisk og holdningspræget på den del, som er rettet mod politikere og andre beslutningstagere. Fx gennem executive briefs om, hvad rammearkitekturen er, og hvorfor politikerne bør kende til den, artikler om udfordringerne og mulighederne ved rammearkitekturen, og om hvad KL mener om konkrete initiativer som fx brugerportalsinitiativet m.v. Det er vigtigt, at man her kan finde materiale med baggrund, argumenter og kommunikationsprodukter til brug for det politiske arbejde med arkitektur i kommunerne. Samtidigt udtrykte rådet stor opbakning til valget af wiki en som platform, særligt med vægt på, at det giver mulighed for øget inddragelse af de kommunale it-arkitekter. Det er vigtigt kontinueligt at arbejde på, at indholdet er aktuelt og vedkommende. Rådet fremhævede en bibliotekerrolle som fantastisk vigtigt bl.a. fordi det bliver vigtigt, at tydeliggøre forskellen med autoritative dokumenter og andre dele af wiki en. 2 Præsentation Videreudvikling af rammearkitektur.dk 4

5 4. Arkitekturaspekter ved LetBlanket Ole Hansen Det indstilles, at It-Arkitekturrådet støtter, at KL s nuværende blanketsamling successivt omlægges til LetBlanket ved anvendelse af den fælles metode udviklet af KL, KOMBIT, Effektiv digital selvbetjening og LetBlanketprojektet, hvor forretningen analyseres som opsplittet i processer, regler og information og dokumenteres i standarderne BPMN, Decision Models og UML. Ole Hansen indledte med kort at præsentere baggrunden for LetBlanket projektet og projektets strategiske betydning for kommunerne. Den traditionelle blanket indeholder fælleskommunal og leverandøruafhængig forretningsviden, som nu vil blive dokumenteret i form af Decision Models for regler, BPMN diagrammer for processer og klassediagrammer for data. Herved kan denne viden anvendes umiddelbart i krav til digitale løsninger m.v. Tilbagemeldinger fra leverandører er meget positive i forhold til, at den nye dokumentationsform er lige til at implementere i de digitale løsninger. Der vil dog fortsat også blive udarbejdet en egentlig blanket, dels af hensyn til undtagelser fra digital selvbetjening, dels fordi blanketten er et godt grundlag for samtale med borgere, og for dialogen med de kommunale fageksperter, som indgår i arbejdet. It-Arkitekturrådet udtrykte stor opbakning til, at KL arbejder på at omlægge blanketsamlingen til LetBlanket i den udstrækning, det er bæredygtigt i forhold til den enkelte blankets levetid og udbredelse. Samtidigt bemærkede rådet, at navnet LetBlanket ikke er velvalgt, da der netop er tale om at den traditionelle blanket erstates af en mere tidssvarende dokumentation af forretningsviden. Fx er ordet blanket afskaffet på sundhedsområdet, i stedet anvendes termen kommunikationsstandard. LetBlanket projektet har ikke udarbejdet en egentlig arkitekturrapport, da den eksisterende skabelon alene er hensigtsmæssig for projekter, som bygger en egentlig løsning, mens LetBlanket nærmere bidrager til rammearkitekturen i form af en standard for dokumentation af forretningsviden. Det ledte til en diskussion i rådet af, at skabelonen for arkitekturrapporter bør tilpasses, så den dækker mere bredt. 3 Præsentation Arkitekturaspekter ved LetBlanket 5

6 5. Sikring af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD, og SAPA Michael Strand Det indstilles, at Kommunernes It-Arkitekturråd: tager orientering om status for arbejdet med sikring af arkitekturstyring til efterretning giver input til det videre arbejde med sikring af arkitekturstyring Michael Strand indledte med at fortælle, at KOMBIT s projektgrundlov er opdateret i november 2014, og at det nu er meget tydeligt, at alle projekter skal udarbejde en Arkitekturrapport efter skabelon fastsat af It-Arkitekturrådet og sendes i høring i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter. Rapporten skal udarbejdes i forbindelse med alle væsentlige arkitekturbeslutninger, og altid efter fasen Analyse & Plan. Videre kører KOMBIT en intern styring, hvor alle arkitekturemner registreres centralt og behandles efter fast skabelon, der inkluderer stillingtagen til, om spørgsmålet berører brugen af rammearkitekturen, og om der vil være behov for en høring. Der er for Støttesystemerne etableret fire arbejdsgrupper med deltagere fra kommunerne og ATP. Arbejdsgrupperne skal sikre, at kommunernes forretningsnære operationelle viden anvendes aktivt både i forhold til udviklingen og til implementeringen af Støttesystemerne. I forhold til SAPA, er det planen at involvere kommunerne og Udbetaling Danmark til at bidrage med forretningsviden til detailspecifikationen af løsningen, review af specifikation/dokumentation og deltagelse af test af løsningen. Videre involveres et mindre antal it-arkitekter og it-specialister i at kvalitetssikre den tekniske løsning, med fokus på hvordan løsningen passer ind i den enkelte kommunes it-landskab. KY og KSD kører individuelle forløb for at sikre inddragelse af kommunale netværk via. kommuneprojektgrupper og brugerinddragelse. It-Arkitekturrådet bemærkede, at den opdaterede projektgrundlov i KOMBIT vil medføre en øget frekvens af Arkitekturrapporter, hvilket igen aktualiserer behovet for aktivering af netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter. Rådet spurgte ind til muligheden for at få adgang til det system, hvor KOMBIT s arkitekturemner er registreret. KOMBIT bemærkede, at med håndtering af licensmæssige problemstillinger kan det godt lade sig gøre, men vi skal være klar på formålet. Der er tale om meget detajlerede og tekniske diskussioner, og det er vigtigt, at værktøjet fortsat er et effektivt arbejdsredskab for de specialister, som arbejder i projekterne i KOMBIT. 4 Præsentation Sikringen af arkitekturstyring under og efter implementeringen af KY, KSD og SAPA 6

7 6. FORM efter 2015 Joachim Eriksson It-Arkitekturrådet bedes drøfte kommunernes brug og nytte af referencemodellen FORM, med henblik på at rådgive KL om, hvilken interesse kommunerne har i fortsat at bevare, vedligeholde og evt. udbygge FORM, når den nuværende bevilling udløber ved årets slutning. Joachim Eriksson præsenterede kort den aktuelle problemstilling, hvor der er behov for stillingtagen til, om kommunerne ønsker en fortsat opretholdelse af FORM. It-Arkitekturrådet bemærkede, at på nuværende tidspunkt er KLE det vigtige opmærkningsværktøj i kommunerne. KLE er optimeret til kommunernes opgaver og organisering, mens FORM er tilpasset de statslige opgaver og ikke hænger godt nok sammen med de kommunale opgaver til at spille en reel rolle i kommunernes hverdag. De steder, hvor FORM i dag anvendes, fx i forhold til SKI-aftaler, kan der findes en anden løsning. Det virker dog paradoksalt at overveje at kassere syv års arbejde samtidigt med, at der mere end nogensinde er fokus på og behov for at skabe sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Rådet anbefalede derfor at se på mulighederne for at optimere FORM og den konkrete brug frem for at lukke arbejdet eller gøre det til et snævert statsligt arbejde. Fokus bør være på sammenhæng på tværs af sektorer, og samtidigt er der behov for en tættere kobling mellem FORM og KLE opmærkningen, hvis det skal give værdi for kommunerne. Der ligger også et uudnyttet potentiale i forhold til de muligheder der ligger i FORM ved udarbejdelse af lovgivning, på tværs af ministerområder. Fx er der i FORM defineret en lang række forvaltningsord, som hvis andvendt konsistent i formuleringen af lovgivning, ville lette kommunernes arbejde med tolkning af lovgivning betragteligt. 5 Præsentation FORM efter

8 7. Fælles snitflader og serviceplatform Mette Holm Simonsen Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager den mundtlige status til efterretning for Datafællesskabet og Serviceplatformen. Mette Holm Simonsen indledte med at redegøre for status for snitflader, hvor man til dato har identificeret ca. 130 snitflader, hvoraf ca. 110 er monopolbrudssnitflader. Disse snitflader, samt snitflader i pipeline, offentliggøres løbende på KOMBITs hjemmeside. Når de ligger klar til brug vil informationerne ligge på serviceplatformen. Siden sidst har man åbnet forhandlinger med de leverandører, som har underskrevet hensigtserklæringer. KOMBIT oplever, at leverandørerne er forstående for at de bliver nødt til at være med, hvis de fortsat vil kunne operere på det kommunale marked. Der er en ambitiøs strategisk målsætning om, at alle 98 kommuner har tilsluttet sig Serviceplatformen inden årets udgang. For at nå målet vil der i den kommende periode blive afholdt dialogmøder rettet mod både kommuner og leverandører. KOMBIT har offentliggjort en liste over de leverandører, som har tilsluttet sig serviceplatformen. På den måde er det lettere for kommunerne at orientere sig om, hvilke leverandører der kender til tilslutning til Serviceplatformen. It-Arkitekturrådet var positive over fremdriften i arbejdet og fremhævede, at værdien for kommunerne skal tydeliggøres. Fx mener Aalborg Kommune at kunne spare 1-2 millioner om året alene på at omlægge fra decentrale personregistre til brug af Serviceplatformen. It-Arkitekturrådet mente, at der skal laves en kommunikationsindsats, som får kommunerne til at tænke over, hvor de henter deres data, og hvad de betaler for det, dette indgår delvist i planerne om kommunikation for at få 98 kommuner på serviceplatformen. Rådet påpegede, at der blandt kommuner er en misforståelse omkring den nye betalingsmodel i forhold til CPR-data. Kommunerne tror, at de skal betale ekstra for enhver type cpr-data. Det skal tydeliggøres, at den ekstra omkostning kun angår realtids opdaterede data. I langt de fleste tilfælde kan kommunerne godt klare sig med timer gamle persondata, hvilket er en del af den samlede afgift for brug af Serviceplatformen. 6 Præsentation Status på snitflader til monopolbruddet og status på serviceplatformen 8

9 8. Støttesystemer Michel Jacob Sassene Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Siden sidste møde i It-Arkitekturrådet har KOMBIT bl.a. gennemført afklaringsetape med KMD, hvor aftalen nu er betinget godkendt. Når aftalen er betinget godkendt handler det om, at nogle af de indgåede aftaler endnu ikke er indarbejdet i de opdaterede løsningsbeskrivelser. Ligeledes er der modtaget snitfladebeskrivelser. Disse er ikke godkendt, da der er en del udeståender, og da beskrivelserne ikke kan anvendes af fagsystemerne, før de er endelige. I den kommende periode vil der bl.a. være fokus på genreview og efterfølgende offentliggørelse af opdaterede integrationsvilkår. Videre er der sat fokus på den fremadrettede fortælling om støttesystemerne. Der har været forvirring, hvor støttesystemerne er blevet forvekslet med rammearkitekturen, og det skal den fremadrettede kommunikationsindsats rydde op i. Andre kommunikationsindsatser inkluderer en FAQ, samt opdateret opgaveoverblik via KIGO. Derudover arbejdes der på en ny projekthjemmeside. It-Arkitetekturrådet spurgte ind til, om forsinkelser på specifikationerne vil have betydning for den samlede tidsplan. Michel Sassene redegjorde for, at det samlet set vil betyde en forsinkelse på ca. 1 måned. Videre spurgte It-Arkitekturrådet ind til i hvor høj grad kommunale it-arkitekter m.fl. inddrages i vurderinger, hvor der kan blive behov for at gå på kompromis med rammearkitekturen. Michel Sassene forklarede, at der som udgangspunkt ikke gås på kompromis med rammearkitekturen. Der er dog forskel på modenhed i de anvendte standarder for sag- og dokument, hvor Klassifikation og Organisation er gennemafprøvede standarder, mens andre kræver noget tilpasning. Kommunerne, KL og ATP involveres via de arbejdsgrupper, hvor alle har været inviterede. Michel Sassene er på vej på barsel i en tre måneders periode. I den periode vil Annette Feldskov overtage hans opgaver som projektleder. Dog vil det i perioden være Michael Strand, som rapporterer ind til It-Arkitekturrådet. 7 Præsentation - Status på projekt støttesystemerne 9

10 9. Eventuelt It-Arkitekturrådet foreslog, at Søren Kromann, Direktør for forvaltning i KOMBIT, inviteres til næste møde til en drøftelse af forvaltningsmodellerne. 10

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere