Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014"

Transkript

1 R e f e r a t Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar 2014 Mødet blev afholdt den 25. februar 2014 kl i mødelokale i KL- Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Referat fra Arkitekturrådets 9. ordinære møde 25. februar Fremmøde Velkommen og siden sidst Udvikling af uddannelsestilbud i arkitekturstyring KITOS Samarbejde mellem kommunerne og ATP om arkitektur Operationalisering af forslag vedrørende en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet Fællesoffentligt arbejde om hændelseshåndtering Arkitekturrapport for Kommunernes Sygedagpenge system (KSD) Status på arbejdet med fælles snitflader (fast punkt) Status på arbejdet med fælles infrastruktur (fast punkt) Fremadrettede fokusområder i arkitekturrådets arbejde Eventuelt Den 17. marts 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/22

2 Fremmøde Deltagere: Henrik Brix, Favrskov Kommune Ghita Thiesen, KL Peter Egelund, KOMBIT Flemming Nielsen, Aarhus Kommune Eva Minke Andersen, Aabenraa Kommune Per Strand, Strand & Donslund (Under punkt 2) Brian Andersen, Roskilde Kommune (Under punkt 3) Erik Helweg-Larsen, KL (Under punkt 3) Erik Hove, KL (Under punkt 5) Peter Falkenberg, KL (Under punkt 6) Michael Strand, KOMBIT (Under punkt 6+7) Michael Kleven, KOMBIT (Under punkt 7) Kåre Kjelstrøm, KOMBIT (Under punkt 7) Anette Due, KOMBIT (Under punkt 8) Michel Sassene, KOMBIT (Under punkt 9) Referent: Natascha Hoffmann Müller, KL Afbud: Anna Schou Johansen, Københavns Kommune Per Aalbæk Nielsen, Høje-Taastrup Kommune Steffen Mark Jensen, Odense Kommune Pia Færch, KL Ralf Klitgaard Jensen, KL Pia Hansen, Sekretariatet 2

3 1. Velkommen og siden sidst Henrik Brix, formand for Kommunernes It-Arkitekturråd, og Ghita Thiesen, KL. Ghita Thiesen indledte med at byde Flemming Nielsen fra Aarhus Kommune velkommen. Flemming er nyt medlem af arkitekturrådet og overtager pladsen efter Kjeld Lauritsen. Dernæst blev Eva Minke Andersen fra Aabenraa Kommune budt velkommen. Eva deltager som midlertidig repræsentant efter Jørgen Kristensen Rasch. Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Ghita Thiesen fortalte, at der siden sidst er blevet indstationeret en arkitekt i KL. KL og Frederiksberg Kommune deler stillingen imellem sig. I regi af KL, er han allerede i fuld gang med at kigge nærmere på rammearkitektur.dk med henblik på en relancering. Både KL og Frederiksberg Kommune ser en kæmpe synergifordel ved at dele stillingen mellem sig, hvor han som udgangspunkt befinder sig 3 dage om ugen i Frederiksberg Kommune og 2 dage i KL. Ghita Thiesen gav en status på Sag- og Dokument standarderne, hvor det tidligere har været drøftet, at standarderne ikke er blevet vedligeholdt efter at IT- og Telestyrelsen blev nedlagt, og opgaven overflyttet til Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen har endnu ikke etableret en organisation omkring videreførelse af OIO opgaverne. Inden jul tiltrådte styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi en indstilling på, at Klassifikation og Organisation fremadrettet vil blive vedligeholdt og brugt fællesoffentligt i forhold til sikkerhedsløsninger m.m. Der er dog endnu ikke blevet gjort yderligere i sagen. Der er iværksat et fællesoffentligt samarbejde omkring udarbejdelsen af et netværk med fokus på forvaltning og drift, hvor Søren Kromann fra KOMBIT og Ghita Thiesen fra KL er med. Netværket er et udtryk for en erkendelse af, at der alene har været fokus på udvikling, og at der mangler et større fokus på driftssiden. KL har indgået et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen omkring Digital Post og NemID, hvor der både er organisatoriske og finansielle udfordringer i forbindelse med de forestående genudbud. Kommunerne er og vil blive inddraget i arbejdet. Støttesystemerne er medio februar sendt i udbud, så den Fælleskommunale Rammearkitektur får nogle konkrete håndtag at dreje på. Peter Egelund orienterede om, at man er gået i prækvalifikation, og at man møder stor 3

4 interesse fra leverandørerne. KOMBIT har haft fokus på at tilpasse udbudslisten sådan, at der lægges op til, at leverandørerne byder på hele den nuværende vifte af støttesystemer. Der er 8 komponenter i støttesystemerne, og det er vigtigt, at man ikke ender med 8 usammenhængende komponenter, men 8 sammenhængende komponenter. Udbudsmaterialet er klar til at blive sendt ud i april 2014, hvor 5 leverandører bliver prækvalificeret. Udgangspunktet er, at udviklingen af nye komponenter i fremtiden kan ske isoleret set og af hvem som helst, men de skal ligge i et samlet driftscenter. Siden sidste møde i november 2013, er der næsten indgået aftale om udfasning med KMD. Der blev før jul lavet en hensigtserklæring, og man er meget tæt på en aftale om fuldstændig udfasning. Der opleves en større operationel vilje fra KMD, idet der eksisterer en erkendelse af, at udfasningen er en realitet. En fuldstændig udfasning vil skabe ro i det omkringliggende marked. KMD har købt Axapoint. Arkitekturrådet ser det som en klar indikation på, at markedet opkvalificerer kompetencerne omkring den fælleskommunale rammearkitektur. Bilaget Kundens It-Miljø har været til høring i netværket og i en bredere kommunal høring. 4

5 2. Udvikling af uddannelsestilbud i arki tekturstyring Per Strand, Strand & Donslund Indstilling Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager status til efterretning og giver input til det videre forløb. Drøftelse Per Strand indledte med at orientere Arkitekturrådet om status på udviklingen af uddannelsestilbuddet i arkitekturstyring, med hhv. et 1-dags kursus og et 3-dags kursus. I referencegruppen har man brugt tid på definitionen på arkitekturstyring og indholdet i grupperne. Oplægget har været, at det skal være praktisk orienteret, hvorfor det har været vigtigt at implementere virkelige cases i uddannelsesmaterialet. Der efterspørges lige nu deltagere til pilotprojektet. Der er fastsat datoer i april og maj måned 2014 for pilotkurserne, som afholdes i KL-Huset. De endelige kurser, som udbydes i samarbejde med spredes ud i landet - hhv. Viborg, Nyborg/Odense og Ballerup/Høje Taastrup. Når Arkitekturrådet mødes igen i maj 2014, bliver det interessant at evaluere på pilotkurserne. It-Arkitekturrådet drøftede, at tidligere erfaringer viser, at udfordringen kan være, at når man kommer hjem fra sådan et kursus og skal bruge det hjemme i kommunen, kan det være svært. Derfor er det relevant at søge noget mere praktik i kurserne, så man har noget konkret at arbejde med, når man kommer hjem fra kurset. It-Arkitekturrådet foreslog, at man i forbindelse med kurset lægger op til at skabe nogle lokale netværk, som efterfølgende kan bruges. Her er det dog vigtigt at have en plan for, hvordan man holder liv i netværkene efterfølgende. Det blev drøftet, at der ikke er tale om et generelt kursus i arkitekturstyring, men et kursus i arkitekturstyring baseret på kommunale problemstillinger. It-Arkitekturrådet var enige i, at styrken er, hvis man kan gøre det praksisnært i forhold til de kommunale udfordringer. Per Strand identificerede beslægtede discipliner, hvor relevansen ligger i at kunne koble disciplinerne sammen med arkitekturstyring. Den fælles ramme i kursene bliver rammearkitekturen og OIO EA. 5

6 It-Arkitekturrådet drøftede, at prisen ikke må være en hindring - hvilket ikke bliver et problem, da prisen er sat lavt. I markedsføringen bør der være eksempler på, hvad dårlig arkitekturstyring kan medføre, for på den måde at kommunikere vigtigheden af, at man sætter fokus på arkitekturstyring. It-Arkitekturrådet tilkendegav stor begejstring for kurserne, og kan godt se den potentielle gevinst for kommunerne. Det blev afslutningsvis diskuteret, at man skal skærpe, hvem man vil invitere, f.eks. statslige interessenter med flere. Bilag Bilag 5: Status på udvikling af uddannelsestilbud i arkitekturstyring 6

7 3. KITOS Brian Andersen, Roskilde Kommune Drøftelse Brian Andersen orienterede om, hvordan man har tænkt sig at gøre indsatsen tilgængelig for andre kommuner. Det sker ved, at løsningen udbydes som en Cloud løsning, hvor der tildeles rettigheder, og hvor man har mulighed for i et vist omfang at tilpasse løsningen til den enkelte kommunes behov ved, at den lokale administrator kan til- og fravælge moduler. Herefter gennemgik Brian Andersen Bilag 1 med udvalgte skærmbilleder af KITOS. Løsningen skaber et grundlag, som gør det muligt for de kommuner, som vælger at benytte løsningen at videns- og erfaringsudveksle om en lang række forhold. F.eks. vil kommunerne have mulighed for at videndele om, hvilke kommuner der skal i udbud med hvilke systemer indenfor de næste x antal måneder m.v. Peter Egelund kommenterede på forslaget til et fælleskommunalt opfølgningsværktøj til monopolbruddet. I KOMBIT har man diskuteret, at behovet for at kunne se, hvilke kommuner der er hvor, er vigtigt. Derfor har KOMBIT sagt ja til at sætte udviklingsmidler af til dette. It-Arkitekturrådet bakker op om initiativet og tror på, at KITOS kan blive en stor succes. Det er positivt, at KL også er en del af udviklingen, sådan at rammearkitekturen bliver tænkt ind i løsningen. It-Arkitekturrådet påpegede, at den fremtidige governance er vigtig og opfordrer OS2 til nøje at overveje, hvordan en solid governancestruktur inkl. finansieringsmuligheder kan tilvejebringes så KITOS sikres fremtidig vedligeholdelse og videreudvikling. It-Arkitekturrådet spurgte til driften af det, hvilket man måske kan lave noget fællesarbejde på. Erik Helweg supplerede med, at der bliver taget højde for muligheden for at implementere komponenter fra KOMBIT, og herunder overblik over it-systemer og koblinger imellem. Brian Andersen orienterede om, at der i KITOS kravspec en er tænkt, at det skal kunne håndtere et globalt bibliotek for flere af systemets objekter f.eks. projekter, systemer og leverandører, men at disse muligheder også rejser et behov for at etablere forvaltningsmæssigt governance set-up omkring sådanne fælleskataloger. Henrik Brix opfordrede resten af It-Arkitekturrådet til at øge deres kendskab til OS2, idet han anser det for et oplagt sted til netop håndtering af den type fælles udfordringer. 7

8 Der blev på mødet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt redskabet i højere grad understøtter porteføljestyring end arkitekturstyring. Og det blev påpeget, at der er en risiko for, at det bliver en for bred løsning. Ghita Thiesen foreslog, at sagen bliver taget op næste gang, hvor der også ligger noget fra KOMBIT, hvorved der sikres et bedre beslutningsgrundlag. Den endelige konklusion på dette punkt blev, at arkitekturrådet giver stor opbakning til det videre arbejde. Bilag Bilag 1: Udvalgte mockups/skærmbilleder af KITOS. Bilag 6: KITOS Præsentation 8

9 4. Samarbejde mellem kommunerne og ATP om arkitektur Michael Strand indledte med at orientere om sagen, hvor hovedfokus har været at se på samarbejdet mellem kommunerne og ATP om arkitektur. Jytte Bertelsen fra ATP fortsatte med at fortælle om forløbet, hvor der har været fokus på, hvordan man i fælleskab får størst muligt udbytte af rammearkitekturen. ATP og KOMBIT har arbejdet tæt sammen i forbindelse med Udbetaling Danmark, og har derpå indgået aftale om en fælles udbudsplan. Udbetaling Danmark har besluttet at anvende SAPA og Støttesystemerne. På mødet blev It-Arkitekturrådet præsenteret for rationalet bag den reviderede forretningsarkitektur. Der har været fokus på at diskutere og lægge vinkler ind på driften, leverandører m.m. KOMBIT har anbefalet, at man samler fagsystemerne, og bruger SAPA tværgående til at få skabt et overblik internt, men også mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Under SAPA ligger fagsystemerne, med den underliggende arkitektur bestående af serviceplatformen og støttesystemer. Ændringen i arkitekturen har ATP forpligtet sig til. It-Arkitekturrådet var positive overfor det samarbejde, der har været mellem KOMBIT og ATP. Peter Glargaard fra ATP supplerede med at rose fleksibiliteten i arkitekturen, hvor fagsystemerne nemt kan skiftes ud. It-Arkitekturrådet foreslog ATP, at de udarbejder arkitekturrapporter, som bør være en lettelse for projektet, idet det er bygget op som en tjekliste. ATP var positive overfor ideen og efterlyste tilkendegivelse om hjælp til udarbejdelse, hvilket de fik It-Arkitekturrådet efterspurgte, hvordan borgeren er tænkt ind i arkitekturen. Jytte Bertelsen fortalte, at selvbetjeningsløsningen kommer til at ligge på borger.dk, men selve organiseringen af fagsystemerne har været første prioritet. Peter Glargaard fra ATP supplerede med, at man er meget optaget af brugerinddragelse fra start til slut. På nuværende tidspunkt er der ikke nogle ansvarlige for borgervinklen, hvilket er vigtigt at få klargjort i forhold til usability. ATP fortalte, at man bruger input fra borgerens henvendelse, hvor man ser på, hvad de ringer om og bruger det i udviklingen af løsningen. 9

10 Arkitekturrådet henledte opmærksomheden på den fællesoffentlige udviklingsvejledning, som indeholder 24 krav til digitale selvbetjeningsløsninger samt gode eksempler og en værktøjskasse ( It-Arkitekturrådet var enige om, at man kan gøre mere for at promovere dem, således at man tvinges til at bruge dem, og derved opnår en ensrettet brugeroplevelse. It-arkitekturrådet udtrykte begejstring for samarbejdet, og vil meget gerne bidrage med input løbende. Bilag Bilag 7: ATP præsentation. 10

11 5. Operationalisering af forslag vedrørende en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet Erik Hove, KL Indstilling Til orientering og evt. drøftelse. Drøftelse Erik Hove indledte med at orientere It-Arkitekturrådet om status på operationaliseringen. Udgangspunktet for at tale om resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet er den blå rapport, som rådet tidligere har drøftet. Tidshorisonten for realisering af de fleste tanker i rapporten er lang, mindst 4-6 år. De fleste jobcentre skal imidlertid i udbud allerede i år eller i 2015, og derfor er det allerede nu nødvendigt at sikre normdannelse og fælles retning på området. Dels skal det sikres, at ingen aftaler eller anskaffelser direkte modarbejder intentionerne med forretningsarkitekturen herunder integrerede væg-til-væg løsninger, udokumenterede snitflader m.m. Ydermere skal det sikres, at man fremmer intentionen i arkitekturen, herunder krav om modulopbygning, dokumenterede snitflader og mulighed for datadeling på tværs af forvaltningerne. COWI Consult er blevet bedt om at rådgive KL om, hvilke dele af rapporten der kan realiseres med en kortere tidshorisont på ca. 2 år og vurdere, hvad vi kan få med i de kommende SKI-udbud. Det endelige arbejde forventes færdigt i marts 2014, hvorefter KL igen ønsker input fra arkitekturrådet. Erik Hove fortalte, at det på baggrund af førnævnte problemstillinger er vigtigt at få spredt budskabet til jobcentrene, sådan at de ikke køber forkert ind. Der ligger derfor en opgave i at sikre opmærksomhed på opgaven i jobcentrene. It-Arkitekturrådet drøftede, at der er tale om et konkurrencemarked modsat monopolbruddet. Der var enighed om, at den samlede tidshorisont på 6 år må anses for værende realistisk, men det er dog vigtigt at spørge sig selv, hvad man kan gøre for at fremme processen. It-Arkitekturrådet spurgte ind til dialogen med leverandørerne, og hvorvidt man har formået at give dem fuld indsigt i, hvilke krav der stilles. Erik Hove forklarede, at KL har afholdt møder med de to leverandørgrupper, hvor reaktionen har givet anledning til at tro på, at der er stor overensstemmelse. Der er planlagt flere møder med leverandørerne, hvor man f.eks. vil sikre modulopbygningen m.v. 11

12 Det er It-Arkitekturrådets opfattelse, at dialogen med leverandørerne skal fastholdes/udbygges, så det sikres, at leverandørerne lever op til kravene i den resultatorienterede forretningsarkitektur. Erik Hove supplerede med, at målet er at få flere end kun de to leverandører på markedet: små og mellemstore virksomheder, der havde specialiseret sig i bestemte moduler, fx ledelsesværktøjer, screeningsmoduler, m.m. I udbudsprocessen skal kravene præsenteres her gav Erik Hove genudbud af SKI som eksempel, hvor man i udbuddet vil få så meget af arkitekturen med. Erik Hove orienterede afslutningsvis om status for igangværende initiativer, hvor målet er at udarbejde en udbudsvejledning i flere trin, efterhånden som man får mere viden. 1. Governance: Dialoggruppen (Digitaliseringsstyrelsen, AK-Samvirke, FM, Departementet). 2. Drøftelse med leverandørerne (2 møder med KMD og et med FA- SIT). KMD-møde om modularisering. 3. Drøftelse med SKI. 4. Selvbetjening (Jobnet-monopol, dog partshøring/min side for sygemeldte åbnes i første omgang for sygemeldte ledige). 5. Etablering af projektgruppe (vil en eller to deltage?). It-Arkitekturrådet var enige i, at få arkitekturkrav som f.eks. integrationsvilkår ind i udbuddet på SKI. Hvortil Erik Hove kunne svare, at der er stort fokus på SKI, idet den samler kommunernes indkøbskraft. Der arbejdes lige nu på en projektgruppe, hvor f.eks. kommuner som snart skal i udbud deltager. It-Arkitekturrådet blev opfordret til at byde ind, hvis de har forslag til deltagere. Bilag Bilag 2: COWI disposition. Til øvrig orientering kan projektbeskrivelse, resultatkontrakt og midtvejsevaluering for 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet findes på KL s hjemmeside: Rapporten "Forslag vedrørende en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet": 12

13 6. Fællesoffentligt arbejde om hændelse s- håndtering Peter Falkenberg, KL, og Michael Strand, KOMBIT Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet tager orientering om det fællesoffentlige arbejde til efterretning. Drøftelse Peter Falkenberg orienterede om projektet, som er igangsat med henblik på at etablere en fælles referencearkitektur. Rammearkitekturen har beskrevet de forskellige integrationsmønstre, og dens formål er netop at skabe en arkitekturmæssig ramme for, hvordan man skal indrette løsninger. Der sættes derfor fokus på integrationer og ikke kun data isoleret set. Peter Falkenberg lavede en reference til projektet Effektiv social kontrol, som netop peger på integrationer som et vigtigt element for at kunne understøtte bedst muligt. Der er et behov for at kunne løse det fællesoffentligt. Referencearkitekturen er under udarbejdelse og forventes færdig i maj Den første leverance var til grunddata programmet. Udbudsmaterialet er blevet offentliggjort på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan se de krav, der er specificeret. Der er plads til forandringer og input til materialet. Det er specielt KL, og herunder kommunerne der har tænkt over dette i mange år, hvilket afspejler sig i arbejdet. Men andre bliver mere og mere modne i arbejdet, hvorfor de også vil give deres tilkendegivelser. It-Arkitekturrådet satte pris på orienteringen, og gav fuld opbakning til arbejdet. 13

14 7. Arkitekturrapport for Kommunernes Syg e- dagpenge system (KSD) Michael Kleven og Kåre Kjelstrøm, KOMBIT Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - KSD s brug af rammearkitekturen er sund - KSD s arkitektur er fornuftig Drøftelse Kåre Kjelstrøm orienterede om arkitekturrapporten for Kommunernes Sygedagpenge System (KSD). Rapporten er rettet mod både virksomheder og personer, hvorfor alle hændelsesforløb er medtænkt. Arkitekturrapporten tager udgangspunkt i den Fælleskommunale Rammearkitektur og anvender således forretningsservices derfra, hvor det er relevant i KSD. Kåre Kjelstrøm gav It-Arkitekturrådet eksempler på, hvilke it-principper man har anvendt i projektet. Der er ydermere lavet en nettoliste over de støttesystemer, projektet anvender som f.eks. Organisation, Klassifikation m.fl. KSD løsningen bygger på fællesoffentlige standarder. Der eksisterer også brug af andre services, hvor KSD har brug for at integrere med snitfladerne. Projektet binder sig op på SAPA for at opnå et fælles sagspart overblik. Tidsplanen for projektet befinder sig snart i en udbudsproces, hvorefter udvikling og implementering starter. It-Arkitekturrådet udtrykte stor ros til projektet og var enige om, at rapporten er gennemarbejdet og god, og at der umiddelbart ingen arkitekturhuller er i forhold til rammearkitekturen. Arkitekturrapporten vil være en god rapport til inspiration for øvrige projekter i KOMBIT, KL, kommunerne og ATP. Der har kun været to kommentarer i høringsrunden, hvilket må anses for værende et udtryk for et godt stykke arbejde. It-Arkitekturrådet spurgte projektet, om de har forslag til en videre udvikling af arkitekturrapporten. Kåre Kjelstrøm svarede, at arkitekturrapporten er abstrakt, og at man eventuelt kunne synliggøre koblingen mellem niveauerne, forretningen og arkitekturen yderligere. Dog er det vigtigt, at man 14

15 husker, det er rettet mod beslutningstagerne, og at formen derfor ikke skal blive alt for teknisk. Bilag Bilag 3: Arkitekturrapport KSD. Bilag 4: Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for KSD. Bilag 8: KSD Arkitekturrapport præsentation. 15

16 8. Status på arbejdet med fælles snitflader (fast punkt) Annette Due, KOMBIT Indstilling Det indstilles, at It-Arkitekturrådet tager den aktuelle, mundtlige status til efterretning. Drøftelse Annette Due gav en status på arbejdet med fælles snitflader til monopolprojekterne. Milepælsplan for snitflader Alle snitflader er grupperet i bølger, f.eks. SKAT, Feriekonto m.v. Derudfra er der defineret 5 milepæle, hvor første milepæl går ud på at vise, hvad man mener skal indgå af snitflader i udbuddet af KY. Milepælen efterfølgende består i at gå til kildeleverandørerne, hvor der skal laves en plan for, hvornår snitfladen er klar. Derefter skal der laves en teknisk dokumentation. Principper for Roadmap Der kigges på at få lavet en roadmap for alle snitfladerne, således at man laver en indikation af, hvor man ser udviklingen gå hen. Derfor er der blevet udformet nogle principper, hvor etablering af monopol-snitfladerne har første prioritet, og hvor kommunernes behov kan påvirke prioriteringen af snitfladerne Der skal laves en proces for, hvordan roadmappen kan blive påvirket, således at der kan komme nye snitflader på, når det bliver nødvendigt. JIT princippet er lavet for at sikre, at man ikke betaler for data, man ikke bruger. It-Arkitekturrådet diskuterede, at det er relevant at skelne mellem need to have og nice to have. Der er forskel på, om der er tale om en fixed pris eller fast pris. Annette Due påpegede, at det derfor er væsentligt at etablere en faggruppe for, hvilke snitflader der skal etableres hvornår. It-Arkitekturrådet diskuterede, hvorvidt det vil være relevant at gå til dataejerne i stedet for kildeejerne. Hvis det er dyrt at have ubrugte data liggende et sted, skal man måske overveje, om ens data ligger det rigtige sted? Arkitekturrådet påpegede, at en vigtig faktorfor prisen er at overveje, om man skal tilpasse sig leverandøren, eller om leverandørerne skal tilpasse sig vores standarder i forhold til, at den samlede pris derved bliver billigere. 16

17 Annette Due fortalte, at man forventer, at 80 % af snitfladerne bliver frigivet i løbet af Involvering af kommunerne er vigtig, fordi de kan hjælpe med relevansen. It-Arkitekturrådet diskuterede, at man må have nogle erfaringer på området for at skabe noget trafik. Hvis det viser sig, at der er for mange opslag, må man sige til leverandøren, at man har brug for en ændring, hvor systemet lever mere op til rammearkitekturen og reagerer på hændelser. Vurderingskriterier for SP eller ej? I KOMBIT er man blevet bevidst om, at det ikke nødvendigvis er alt, der skal på serviceplatformen. Hvis et dataområde ikke er interessant for andre løsninger, vil man ikke lægge det på serviceplatformen. Der skal laves en teknisk vurdering af størrelsen på datamængden, og hvorvidt det er relevant at lægge på serviceplatformen. Hvis integrationen laves, og det ikke giver mening at lægge på service platformen her og nu, kan det på sigt godt give mening at lægge på serviceplatformen. It-Arkitekturrådet diskuterede, at en af ideerne med serviceplatformen er, at man kan gå ét sted hen. Vurderingskriterierne er dog lavet med henblik på udveksling af data mellem systemer, hvorfor der ikke ændres ved den måde, hvorpå serviceplatformen er tænkt. Men der skal kunne skabes et overblik over, hvad der ikke er lagt på serviceplatformen, så kommunerne hurtigt kan tilgå viden om, hvad der ligger i forvejen. Aktuel problemstilling I en periode vil offentlige myndigheder opleve at modtage data fra eksempelvis både KMD Aktiv og KY. Implementeringen af KY vil forløbe henover 6-12 måneder, og når en kommune er overgået til KY, skal KY aflevere data, eksempelvis til Danmarks Statistik. Alle øvrige kommuner fortsætter med at anvende KMD Aktiv, og disse kommuner vil aflevere data, lige som de plejer. Det betyder, at Danmarks Statistik modtager to datasæt, som skal samkøres i deres løsning. Annette Due præsenterede to forskellige løsningsalternativer. Den ene løsning er, at modtagerne af de to datasæt selv sammenstiller data og efterfølgende indlæser dem i deres egne løsninger og den anden løsning er, at KOMBIT sammenstiller de to datasæt og videresender til modtageren. Begge løsninger indeholder forskellige fordele og ulemper. It-Arkitekturrådet foreslog, at Annette Due kontakter Erik Hove med henblik på input fra arbejdsgruppen, der er nedsat på beskæftigelsesområdet til de udfordringer, der er i den aktuelle problemstilling. 17

18 Materiale fra KMD vedrørende eksisterende snitflader KOMBIT har modtaget oversigterne, som desværre ikke er selvforklarende. Lige nu sidder KOMBIT og udformer en læsevejledning. It-Arkitekturrådet tilkendegav, at de er positive overfor dokumentet, og at det giver et godt overblik over hvilke snitflader den enkelte kommune skal tage højde for i forbindelse planlægningen af implementering af de nye fælleskommunale systemer. It-Arkitekturrådet efterspurgte, fra Annette Due, at materialet bliver tilsendt forinden mødet, sådan at det er nemmere at forholde sig til. Bilag Bilag 9: Status på arbejdet med fælles snitflader præsentation. 18

19 9. Status på arbejdet med fælles infrastru k- tur (fast punkt) Michel Sassene, KOMBIT Indstilling Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. Drøftelse Michel orienterede om status på arbejdet med fælles infrastruktur på hhv. støttesystemerne og serviceplatformen. Støttesystemerne Der har været teknisk dialog med de potentielle leverandører, hvor de kritiske spørgsmål vedrørende sikkerhed, drift m.v. er blevet stillet. Leverandørerne gav ros for, at arbejdet var tilstrækkeligt og ikke overambitiøst. I forbindelse med bekendtgørelse af udbud, er der nogle områder, som er så kritiske, at leverandørerne skal opfordres til at orientere sig tidligt i udbud s- fasen. Den netop indgåede udfasningsaftale har medført nogle konsekvenser i forhold til infrastrukturen, hvilket nu er indarbejdet i støttesystemerne. Der gennemføres prækvalifikation over det næste stykke tid. Serviceplatformen Siden sidst har KOMBIT åbnet op for fælles brug af serviceplatformen. Den har været åben med et servicekatalog over tilgængelige services, teknisk indhold, driftsstatus på hver service og fremtidige services. Der er lavet en ny selvbetjeningsfunktionalitet til at anmode, godkende og administrere adgang til services, følge med i brug af data, oprette og deaktivere medarbejdere og tildele dem roller. Der er endvidere kommet nogle få nye CPRservices. Over den næste tid vil anskaffelsesprojektet blive lukket ned, og der vil ske en overdragelse til forvaltningen. Der skal ske en administratoroprettelse for de resterende kommuner, og der skal være en prioritering af videreudviklingsmulighederne - herunder kommunikation og demonstration. It-Arkitekturrådet spurgte, hvorvidt KOMBIT har lavet et værktøj til at håndtere prioriteringerne og videreudviklingsmulighederne. Hvis leverandørerne har et redskab som er godt, kan man vælge det. Det er væsentligt at man stiller krav til åbenhed i sådan et redskab. It-Arkitekturrådet drøftede, hvorvidt drift og support hænger sammen med kildeudvikleren. Lige præcis på serviceplatformen vil det, fra brugerens side, være den samme som står for drift og support. 19

20 Michel viste en illustration af det aktuelle brug, hvor der i høj grad er plads til en større volumen. Peter Egelund supplerede med, at der betales for det, der forbruges. På den anden side kan man spørge, om platformen er klar til volumen - hvilket den er, idet man har udført stresstest på platformen. Man kan på serviceplatformen se alle de tilgængelige services - man kan følge med i sit forbrug af data, og man kan fakturere brug af data. Forretningsmæssigt kan man få adgang til data. Det er vigtigt, at kommunerne skaber et overblik over eksisterende aftaler med henblik på, hvorvidt det kan svare sig at lave en flytning af data. It-Arkitekturrådet påpegede, at der er en kommunikations- og markedsføringsopgave, hvilket eventuelt kan være et oplagt tema fremadrettet. Michel kan fra It-Arkitekturrådet bruge deres stemme til at skabe det daglige pres i kommunerne. Bilag Bilag 10 - Status på fælleskommunale infrastrukturprojekter Serviceplatformen og Støttesystemer præsentation. 20

21 10. Fremadrettede fokusområder i arkitekturrådets arbejde Ghita Thiesen, KL, på vegne af Pia Hansen. Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet kommer med input til fremadrettede temadrøftelser, som kan medvirke til at forme rådets arbejde. Drøftelse It-Arkitekturrådet lagde vægt på, at kommunikation og udbredelse af arkitekturstyring og rammearkitekturen fortsat bør være et højt prioriteret tema. Arkitekturrådet har spillet en stor rolle i at sætte arkitekturstyring på agendaen, og der er brug for en kontinuerlig indsats for at fastholde opmærksomheden og sikre forankring af arkitekturstyring i praksis. Herunder er der behov for en fortsat særlig indsats målrettet kommunernes øverste ledelse og forretningen. Ambitionsniveauet med arkitekturstyring skal være klart, og kommunikationen skal lægge vægt på gevinsterne. Det er vigtigt med fokus på rådets kommunikation mellem møderne og en løbende historiefortælling. Det vil være oplagt at drøfte kommunikation som et tema på rådets to-dages møde til maj. Som et mere fagligt tema på et fremadrettet møde blev foreslåret Big Data, hvor arkitekturvinklen er fritstilling af data. Peter Egelund orienterede om, at FLIS projektet afholder en dag, hvor Gartner kommer og fortæller om Big Data. Ghita Thiesen forslog Accenture som mulig oplægsholder på emnet, da de kender rammearkitekturen, og derfor kan bringe emnet ind i den kommunale kontekst. Videre blev velfærdsteknologi nævnt som et potentielt emne, såfremt man finder en relevant arkitekturvinkel, ligesom et fremtidigt tema kunne være forskelle i arkitekturstyring mellem det private og det offentlige og muligheder for inspiration fra det private. 21

22 11. Eventuelt Henrik Brix informerede arkitekturrådet om, at Team Online har offentliggjort, at de ønsker at levere det første fagsystem, der understøtter den Fælleskommunale Rammearkitektur. Rådet imødeser en arkitekturrapport fra projektet. 22

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 8. maj 2014, på Schæffergården, Gentofte Den 6. juni 2014 Sags ID: SAG-2013-07860 Dok.ID: 1867765 Fremmøde...

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd

Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd R e f e r a t Referat af 12. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 18. december 2014 i: Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade

Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade N OTAT Referat af 7. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 11. september 2013 kl. 10-16 i lokale S-10 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S Fremmøde... 3 1. Velkommen

Læs mere

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter

Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl i: Indhold. Lukkede punkter Dagsorden for 18. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Mødet afholdes den 2. maj 2016 kl. 10.00 i: KL, lokale S-10. Der er morgenmad fra kl. 09.30 Indhold Side 1 af 7 Indhold... 1 1. Velkommen og siden

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd

Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd R EFERAT Referat af 3. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt i KL, onsdag den 12. september 2012, kl. 9.30 14.30. Den 12. september 2012 Jnr 01.04.10 P35 Sagsid 000243464 Ref

Læs mere

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere:

Følgegruppemøde REFERAT. Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014. Deltagere: REFERAT Følgegruppemøde Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. november 2014 Deltagere: Anders Tandrup, Fredensborg Kommune Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen

SAPA OG STØTTESYSTEMERNE. V/ projektleder Kenneth Møller Johansen SAPA OG STØTTESYSTEMERNE V/ projektleder Kenneth Møller Johansen I dag 1. KMD Sag: Konkurrence hvordan? 2. Kort om SAPA og om Støttesystemerne 3. Samspil med kommunernes sagsbærende løsninger 4. Hvad gør

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Status på projekt støttesystemerne

Status på projekt støttesystemerne Status på projekt støttesystemerne Støttesystemerne fra sidst Støttesystemerne siden sidst Gennemført tilbudsfase og modtaget tilbud fra tilbudsgivere til kontrakt om udvikling, vedligehold og drift af

Læs mere

Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet

Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet R e f e r a t Referat af 11. ordinære møde i It- Arkitekturrådet Mødet blev afholdt d. 10. september 2014 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 18. september 2014 Sags ID: SAG-2013-07862

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering

Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering Udarbejdelse af strategier for hændelsesorientering En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Opsamling af leverandørdialog

Opsamling af leverandørdialog Opsamling af leverandørdialog November 2012 januar 2013 Teknisk afklaringsdialog: Opsamling (1) Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområdet KOMBIT og ATP undersøger i øjeblikket mulighederne

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur

It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur www.pwc.dk It-Arkitekturrådets møde 28. februar Effektmåling af rammearkitektur Revision. Skat. Rådgivning. Interviews og workshop har været primær input til udarbejdelsen af målepunkter, som har haft

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Dagsorden for 20. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden for 20. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Dagsorden for 20. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 1. december 2016 i lokale S-10 i KL-Huset,,. Indhold 1. Velkomst og siden sidst... 2 2. Introduktion til It-Arkitekturrådets medlemmer...

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet

Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet (2.4), fase 2 Denne resultatkontrakt indgår i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi som en fase 2 i projekt 2.4: Ny generation

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING

STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING Bilag 8 seneste version af grundfortællingen Pkt. 11 Grundfortælling om støttesystemer STØTTESYSTEMERNE NØGLEN TIL NYE MULIGHEDER OG FREMTIDENS SAGSBEHANDLING 1 HISTORIEN BAG STØTTESYSTEMERNE KMD har monopol

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due

SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS. Ved Lone Høltzer og Annette Due SPOR 2: SNITFLADER FRA KOMMUNERNES SYSTEMER PRAKTISK PLANLÆGNING AF KOMMUNENS INDSATS Ved Lone Høltzer og Annette Due AGENDA GODE NYHEDER FORMÅL MED SPORET KATEGORISERING AF SNITFLADER CASES EKSEMPLER

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011

RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR. Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 RISIKOANALYSE AF DEN FÆLLES KOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR Det fælles kommunale arkitekturråd, 11.november, 2011 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y INDHOLD Baggrund for risikoanalysen

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

SPOR 3. Værktøj til overblik over it-projekter, -systemer og kontrakter. V./ Brian Andersen (Roskilde Kommune) og Nils Thor Rosted (KOMBIT)

SPOR 3. Værktøj til overblik over it-projekter, -systemer og kontrakter. V./ Brian Andersen (Roskilde Kommune) og Nils Thor Rosted (KOMBIT) SPOR 3 Værktøj til overblik over it-projekter, -systemer og kontrakter V./ Brian Andersen (Roskilde Kommune) og Nils Thor Rosted (KOMBIT) I dag Et fremtidigt opfølgningsværktøj til implementeringen af

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). N OTAT Bilag 7 - Opsamling på høringssvar til rapport og anbefalingsnotat (Bilag til dagsordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet). NSI har sammen med arbejdsgruppe med repræsentanter

Læs mere

N OTAT. Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Sags ID: SAG Dok.ID:

N OTAT. Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd. Sags ID: SAG Dok.ID: N OTAT Referat af 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt den 30. september 2015 i: KL, lokale S-10 Weidekampsgade 10 2300 København S. Den 22. oktober 2015 Sags ID: SAG-2015-00441

Læs mere

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion...

Læs mere

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd

Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd Indlæg på Kommunerne IT arkitektur råd 25. februar 2014 Peter Glargaard Jytte Bertelsen Hvor vi kom fra Kommunerne UDK SAPA Overblik, Opgavestyring Driftsstabilitet afhænger bl.a. af leverandørafhængigheder

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS

STØTTESYSTEMER. STS Organisering i kommunerne. V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS STØTTESYSTEMER STS Organisering i kommunerne V/ Peter Hansen implementeringskonsulent på STS Hvem er jeg? Seniorkonsulent/Implementering af Støttesystemerne 4 måneder i KOMBIT 14 år i en kommune Dagsorden

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU?

BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? BUSINESS CASEN FOR MONOPOLBRUDDET HVAD RØRER SIG LIGE NU? Kommunedage 30. maj 1. juni 2017 Chefkonsulenter Iver Winther og Tomas Volf Dagsorden 1. Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) 2. Buffetpris 3. Fjernprint

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd NOTAT Dagsorden til 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet afholdes den 30. september 2015 i: KL, lokale S-10 Weidekampsgade 10 2300 København S. Den 22. september 2015 Sags ID: SAG-2015-00441

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere