Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013"

Transkript

1 NOTAT Bilag 11: Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi for arkitekturrådet) Introduktion... 2 Kommunikationsopgaven... 3 Målsætninger for det første år pr. maj Interessentanalyse... 4 Kommunikationsstrategi Direkte dialog dedikeret til to målgrupper i kommunerne... 5 Vi fanger anledninger på den kommunale dagsorden... 5 Substans er grundlag for kommunikationen... 6 Konkrete aktiviteter i den kommende periode... 8 Appendix 1: Kanaler Arkitekturrådets egne kanaler Kommunalt rettede medier Landsdækkende medier Den 18. februar 2013 Sags ID: Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/11

2 Introduktion Arkitekturrådets arbejde har et langsigtet perspektiv og skaber samtidig resultater på den korte bane. En kommunikationsstrategi for rådets arbejde skal derfor være dynamisk med mulighed for løbende at justere fokus og aktiviteter på den korte bane, men hele tiden med det langsigtede perspektiv for øje. Det kan derfor forventes, at kommunikationsstrategien skal opdateres forholdsvist hyppigt. Sigtet for denne version af strategien er Udkast til kommunikationsstrategi for 2013 foreslår et øget fokus på udvalgte kommunikationsindsatser, udvalgt på baggrund af udkast til strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen. Nedenfor følger først et baggrundsafsnit om kommunikationsopgaven relateret til arkitekturrådet, og de hidtidige indsatser, og dernæst skitseres forslag til fokuspunkter og strategi for kommunikationsindsatsen i Afslutningsvis foreslås følgende aktiviteter i den kommende periode. Bagest i dokumentet er et appendix med en oversigt over de kanaler, som arkitekturråd og sekretariatet benytter. 2

3 Kommunikationsopgaven Kommunernes It-Arkitekturråd er sat i verden for at understøtte udviklingen og udbredelsen af en fælleskommunal arkitekturstyring, som skal sikre sammenhængende og effektivt it til kommunerne udviklet på et flerleverandørmarked. Det er en stor forankringsopgave, og kommunikation er derfor en helt central opgave for arkitekturrådet. De overordnede målsætninger med kommunikationsindsatsen er i prioriteret rækkefølge: At kommunerne tager aktiv arkitekturstyring og den fælles rammearkitektur til sig og støtter aktivt op om den som et strategisk værktøj til at bryde monopolet og som et grundlag for at udvikle kommunernes opgavevaretagelse digitalt. Bl.a. ved konkret at stille krav ud fra rammearkitekturen i forbindelse med deres udbud. At Staten støtter op om kommunernes brug af den fælles rammearkitektur bl.a. ved at fællesoffentlige initiativer harmonerer med rammearkitekturen. At leverandørerne bruger rammearkitekturen, når de leverer løsninger til det kommunale marked, og at de i nødvendigt omfang bidrager med Proof of Concepts o.lign. Kommunikationen med leverandørerne er primært et KOMBIT ansvar. Derfor er denne målgruppe, for nuværende, ikke en direkte prioriteret del af indsatsen i regi af It-Arkitekturrådet. Målsætninger for det første år pr. maj 2012 Maj 2012 fastsatte arkitekturrådet en række målsætninger for rådets arbejde det første år, fordelt på fem fokusområder: Øge kendskabet til It-Arkitekturrådet og dets opgaver. Rådet vil være kendt for åbenhed, nytænkning, og at dets anbefalinger smitter af på virkeligheden. Skabe fokus på behovet for it-arkitekturkompetencer i kommunerne som en forudsætning for, at vi når målene med digitalisering. Høj grad af involvering af kommunale medarbejdere i arbejdsgrupper m.v. Arbejdet skal ske ud fra en forudsætning om, at vi bliver en succes sammen, når vi fælleskommunalt tager opgaven med tværgående arkitekturstyring på os. Sætte It-Arkitekturrådet og arkitekturstyring på dagsordenen også politisk og i medier 1. 1 Målsætningerne er uddybet og beskrevet i dokumentet Kriterier for evaluering af 3

4 I praksis har den hidtidige kommunikationsindsats haft fokus på for det første at etablere It-Arkitekturrådet og skabe et fælles fundament blandt rådets medlemmer og dernæst på at etablere rådets eksterne relationer ved at skabe opmærksomhed om rådet og dets målsætninger samt den fælleskommunale rammearkitektur. Samtidig er der etableret et netværk i tilknytning til rådet, hvor alle kommunale it-arkitekter m.fl. har været inviteret åbent. Der er etableret subsites på kl.dk, hvor der løbende publiceres nyheder, og hvor materiale fra møder i It-Arkitekturrådet og i netværket publiceres. Senest er der etableret et subsite, der samler den tilgængelige dokumentation om den fælleskommunale rammearkitektur. Interessentanalyse Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger og med fokus på målsætningerne for arbejdet det første år, er der udarbejdet en bruttointeressentanalyse, som skitserer målgrupper og målsætninger for kommunikationsindsatsen for den enkelte målgruppe, budskaber, særlige risici m.v. Bruttointeressentanalysen er i særskilt dokument 2. indsatserne i Kommunernes It-Arkitekturråd det første år, som ligger online her: 2 Bilag 12 i materiale til arkitekturrådet til 5. ordinære møde, 27. februar

5 Kommunikationsstrategi 2013 Nedenfor skitseres forslag til fokuspunkter og strategi for kommunikationsindsatsen i Direkte dialog dedikeret til to målgrupper i kommunerne Udviklingen af rammearkitekturen er og skal være drevet af kommunernes strategiske og forretningsmæssige behov. En fælleskommunal rammearkitektur skaber kun og først værdi i det omfang, den anvendes og omsættes lokalt i de 98 kommuner. Udbredelse af rammearkitekturen indebærer, at de forskellige brugere i kommunen kan se værdien i at bruge rammearkitekturen og ved, hvordan de gør det i praksis. I målsætningerne for arkitekturrådets arbejde det første år, pr. maj 2012, og i den tilhørende bruttointeressentanalyse er der skitseret en række forskellige kommunale interessenter. Forslaget er nu, at vi i den kommende tid fokuserer på to målgrupper, som er primære interessenter i forhold til at involvere sig i arbejdet med rammearkitekturen og omsætte den til praksis i kommunerne: 1) de strategisk ansvarlige for digitalisering i kommunerne /digitaliserings- og it-cheferne, og 2) (kommende) forretnings og itarkitekter i kommunerne o. lign. specialister. Den direkte dialog med disse to grupper skal intensiveres med fokus på dialog om kommunernes oplevede behov samt det hidtidige og kommende rammearkitekturarbejde, og hvad det betyder for kommunerne. Det skal videre være et led i dialogen med disse to målgrupper at afklare behovet for kommunikationsindsats rettet mod øvrige målgrupper i kommunerne. Vi fanger anledninger på den kommunale dagsorden Arbejdet med at introducere aktiv, tværgående arkitekturstyring i kommunerne er og skal være dagsordensættende, men samtidig har arbejdet en karakter, hvor det skal bringes i spil og skabe værdi på områder, hvor der er et strategisk, forretningsmæssigt behov for en forandring. Kommunikationsmæssigt kan vi selvstændigt introducere arkitekturstyringen overordnet og sikre, at der er en awareness om behovet, men det bliver først rigtig interessant, når vi aktivt går ind og demonstrerer værdi på et konkret område. Udbuddene på monopolområderne er et godt eksempel i det hidtidige arbejde, hvor behovet for en moderne erstatning for monopolsystemerne har drevet den første, centrale del af rammearkitekturarbejdet. 5

6 Denne tilgang bringer vi også i anvendelse i forhold til den kommunale dagsorden, herunder interessevaretagelsen i forhold til staten og øvrige fællesoffentlige samarbejdspartnere. Vi arbejder agilt og er opmærksomme på dagsordenen og går ind på områder, hvor vi har mulighed for at påvirke med budskaber relateret til arkitekturrådet, den fælleskommunale rammearkitektur og arkitekturstyring i kommunerne generelt. De fælleskommunale beslutningsprocesser har en særlig opmærksomhed i den kommende periode. Der skal gøres en indsats for at sikre, at arkitekturrådets rådgivning inddrages proaktivt i rammesættende og principielle diskussioner om digitalisering, og rammearkitekturen skal tænkes ind som et redskab til både at beskrive retningen og implementere større forandringer, der har en digital vinkel. Substans er grundlag for kommunikationen Forankring af fælleskommunal arkitekturstyring er i vid udstrækning en kommunikationsopgave, og som skitseret ovenfor er der fokus på både direkte dialog med interessenter, som skal bringe rammearkitekturen ud i praksis i kommunerne, og agilt at fange og aktivt påvirke den kommunale dagsorden. Det må imidlertid ikke skygge for, at udvikling af en fælleskommunal rammearkitektur er et stykke innovativt arbejde, der kræver fokus på substansen. På områder hvor arkitekturrådet går ind med en specifik indsats forudsættes et stykke arkitekturudviklingsarbejde. Det afspejles i udkast til strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen. Dels i form af oplistningen af en række forhold, der skal afklares og præciseres i substansen af rammearkitektur, og dels i modellen for fremadrettet tilgang til arbejdet, hvor det præciseres, at der vil være et behov for løbende konsolidering af nye erfaringer. Det er vigtigt, både for videndeling på tværs, men i høj grad også for at sikre et godt grundlag for kommunikation og den bredere udbredelse af rammearkitekturen. Det betyder eksempelvis, at forud for egentlige uddannelsesaktiviteter i netværket af kommunale it-arkitekter er der behov for en række grundlæggende præciseringer af forholdet mellem den fælleskommunale rammearkitektur og den lokale arkitektur i kommunerne, mens eksempelvis dialogmøder og reviewmøder etc. kan arrangeres umiddelbart på baggrund af erfaringer i projekterne og arbejdsgrupper. 6

7 Et andet opmærksomhedspunkt er, at en del af kommunikationen vil og skal være møntet på arkitekter. Målgruppeorienteret kommunikation betyder, at der i kommunikation om substansen i arkitekturen anvendes fagudtryk. Kommunikation til beslutningstagere og andre interessenter har en anden karakter. 7

8 Konkrete aktiviteter i den kommende periode På baggrund af ovenstående kommunikationsstrategi for 2013 foreslås følgende aktiviteter i den kommende periode: Dialogmøder rettet mod kommunerne Åbne dialogmøder med 1) de strategisk ansvarlige for digitalisering i kommunerne /digitaliserings- og it-cheferne, og 2) (kommende) forretnings og it-arkitekter i kommuneren o.lign. specialister. Fokus vil være på dialog om det foreløbige og fremadrettede arbejde relateret til rammearkitekturen og arkitekturrådet, herunder netværksarbejdsgrupper. Oplægsholdere er medlemmer af arkitekturrådet, arkitekter fra KL og/eller KOMBIT og meget gerne kommunale arkitekter, der har medvirket i arbejdsgrupper. Dagene arrangeres som en kombination af plenumoplæg og gruppeinddelte drøftelser, så ledere og medarbejdere kan tage af sted sammen og deltage i de samme møder. Møderne kan planlægges, så de afholdes to eller tre steder i landet. Vi fanger anledningerne på dagsordenen Som beskrevet ovenfor arbejder vi agilt, er opmærksomme på dagsordenen og går ind på områder, hvor vi har mulighed for at påvirke med budskaber relateret til arkitekturrådet, den fælleskommunale rammearkitektur og arkitekturstyring i kommunerne generelt. Det indebærer et vågent øje for anledninger på den kommunale dagsorden hvad der er strategisk, forretningsmæssigt vigtigt for kommunerne, og på dagsordenen om kommunerne hvad siger de andre om kommunerne. Der er fortsat fokus på dialog med interessenter på den fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsfront. Samtidig øges opmærksomheden ved at sikre, at arkitekturrådets rådgivning med en arkitekturstyringsvinkel inddrages i relevante rammesættende diskussioner om digitalisering. Samlet webstrategi og indgang Arkitekturrådet og netværket af kommunale it-arkitekter har siden sin etablering haft egen portal (subsite på kl.dk) med løbende nyheder og materialer fra møder i rådet og netværket, reviews og høringer etc. Februar 2013 er der videre etableret et pilotsite for rammearkitekturen, der samler den tilgængelige dokumentation om rammearkitekturen. 8

9 Der skal etableres en samlet og langtidsholdbar webstrategi for arkitekturråd, netværk og rammearkitektur med én samlet indgang. 9

10 Appendix 1: Kanaler Det er et led i arkitekturrådets kommunikationsstrategi løbende at sætte fokus på arkitekturstyring i kommunerne, herunder gennem løbende at koble vores budskaber på den kommunale dagsorden og på dagsordenen om kommunerne. Samtidig er arbejdet i rådet og det tilhørende netværk meget åbent, med offentlig publicering af dagsordener referater m.v. Arkitekturrådet sikrer videre, at den tilgængelige dokumentation om rammearkitekturen løbende stilles til rådighed. Til disse formål betjener arkitekturrådet sig af en række kanaler, som skitseres nedenfor. Arkitekturrådets egne kanaler Arkitekturrådet ved sekretariat driver selv websites, med flere formål: Udstilling af information og dokumentation Dokumentation af rammearkitekturen og materialer fra møder i arkitekturrådet og netværk, materiale fra åbne høringer og reviews m.v. stilles permanent til rådighed på rådets websites. Nyheder Der publiceres løbende nyheder relateret til rammearkitekturen og aktiviteter i råd og netværk på rådets websites. Nyhederne har, i sagens natur, en mere flygtig karakter. Nyhederne søges i vid udstrækning koblet til KL s nyhedsbrev for administration og digitalisering, og i et vist omfang til forsidenyhederne på kl.dk (se nedenfor under kommunerettede kanaler). Idet nyhederne publiceres via kl.dk, kopieres de ofte af andre nyhedsbreve, eks. altinget.dk og CEDI m.fl. Videre udsendes der fra kl.dk et nyhedsbrev to gange dagligt, som indeholder både forsidenyheder og nyheder fra fagsektionerne (herunder rådets websites). Dialogportal Der er etableret en dialogportal for netværket af kommunale it-arkitekter møntet på løbende dialog. Kommunalt rettede medier Arkitekturrådet ved sekretariatet søger løbende at udsende budskaber via en række kommune rettede medier: 10

11 KL s nyhedsbrev for administration og digitalisering Nyhedsbrevet udsendes ca. 1 gang om måneden til godt abonnenter. Abonnenterne er primært ansat i kommunerne (som ledere og udviklingskonsulenter m.v.), ligesom der er en del abonnenter fra andre offentlige myndigheder og it-virksomheder. Alle kan tilmelde sig som abonnenter. Forsidenyheder på kl.dk Forsidenyhederne på kl.dk læses af kommunale politikere og ansatte i kommunerne primært i forvaltningerne og i mindre grad i de decentrale institutioner, og i højere grad på chefniveau end på medarbejderniveau. Videre læses kl.dk forsidenyhederne også af ansatte i centralorganisationen, folketingsmedlemmer og af journalister. Forsidenyhederne på kl.dk bruges til hurtige her-og-nu -nyheder de kommer hurtigt på og er hurtigt væk igen. Forsidenyhederne udsendes som et nyhedsbrev til abonnenter to gange dagligt. Danske Kommuner Læserskaren af Danske Kommuner er den samme som kl.dk s forsidenyheder, men historier i Danske Kommuner skal have en mere blivende værdi. Det betyder, at barren for at en artikel optages i Danske Kommuner er højere end på kl.dk forsidenyhederne. Magasinet magasinet udgives af foreningen af kommunale it-chefer. Hvert nummer har et trykt oplæg på 6.000, hvoraf distribueres til kommuner, ligesom der er unikke læsere af online versionen. s elektroniske nyhedsbrev s elektroniske nyhedsbrev udsendes til de godt 200 it-chefer, som har login til s intranet. Nyhedsbrevet er bestyrelsens talebrev til medlemmerne. En historie kan afsættes til nyhedsbrevet, hvis det passer med det øvrige indhold og frekvens. Landsdækkende medier Arkitekturråd og sekretariat benytter landsdækkende medier til at komme ud til en bredere skare. Det har hidtil været Version 2 og Computerworld, som er rettet mod it-specialister og it-branchen, men der rettes også løbende henvendelse til øvrige medier. 11

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur

Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur NOTAT Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur (Bilag til dagsordenspunkt 12: Strategi for udvikling og udbredelse af rammearkitekturen og kommunikationsstrategi

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd DAGSORDEN Dagsorden 5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Den 20. februar 2013 Sags ID: 1568096 Dok.ID: 1568096 Mødet afholdes onsdag den 27. februar 2013, kl. 10.00 16.00 i KL- Huset, Weidekampsgade

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem

OS2KITOS. Kommunernes IT OverbliksSystem OS2KITOS Kommunernes IT OverbliksSystem Formål Leverancer Succeskriterier Moving target, men som de langt hen ad vejen er blevet kommunikeret indtil nu! Idé Fælles kommunal digitaliseringsstrategi Indsatsområde

Læs mere

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur

RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 8 til pkt. 9 RACI-model for arkitekturprodukter i den fælleskommunale rammearkitektur INDHOLD Indledning... 2 Definitioner... 3 Fælleskommunale arkitekturmål:... 3 Forretningsprocesmønstre... 4 Fælleskommunale

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

SAGERA PROJEKT 1 IT-ARKITEKTURRÅDET

SAGERA PROJEKT 1 IT-ARKITEKTURRÅDET SAGERA IT-ARKITEKTURRÅDET 06.12.18 Styringsmodel for indhold på INFO for rammearkitekturen INFO.rammearkitekur.dk Optaget i rammearkitekturen Forslag til nyt indhold På vej (overblik) Laboratorium / prototyper

Læs mere

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur

RAMMEARKITEKTUR. Den fælleskommunale rammearkitektur RAMMEARKITEKTUR Den fælleskommunale rammearkitektur Den fælleskommunale rammearkitektur 2. udgave 1. oplag 2017 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 skar@kl.dk www.kl.dk Tekst: KL Foto:

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER. 6. december 2018, Lars Vraa

ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER. 6. december 2018, Lars Vraa ARKITEKTURSTYRING I INNOVATIONSPROJEKTER 6. december 2018, Lars Vraa Agenda Baggrund, strategi 2018-2022 Forslag til arkitekturstyring i pilotprojekter (checkliste) Drøftelse og input proces og model Virkemidler

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune Økonomiudvalget 18.01.2011 Punkt 14, bilag 1 Gladsaxe en kommunikerende kommune Kommunikationsstrategi for Gladsaxe Kommune 11.01.2011 Baggrund Gladsaxe Kommune ønsker en fælles kommunikationsstrategi,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016

SAMARBEJDE MAJKONFERENCEN 2016 SAMARBEJDE. Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Majkonferencen 2016, Herlev Medborgerhus, onsdag d. 18. maj 2016 Hvad er det fællesoffentlige niveau? Udfordringer, som vi deler på tværs, som alle parter har en fordel af eller hvor det er nødvendigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Digitaliseringsstrategi UDKAST Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen...5 3. Borgerbetjening

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen'

K KOMBiT. ?),c, l I rt-{ Indhold. Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' ?),c, l -. - +1 I rt-{.. 40 K KOMBiT L Kommunernes it-fællesskab 26-09-2016 Sammenhæng og Genbrug med Rammearkitekturen Projekt 1' Governance, mål og indhold for rammearkitekturen' Forslag til arkitektur-

Læs mere

SIKKERHEDS- PROGRAMMET

SIKKERHEDS- PROGRAMMET SIKKERHEDS- PROGRAMMET Beth Tranberg, Programleder 1 LOKAL OG DIGITAL et sammenhængende Danmark Den fælleskommunale handlingsplan 2016-2020 Et par af Resultatmålene Programmet skal understøtte den kommunale

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Sikkerhedsprogrammet Aktivitets- og leveranceplan 3 kvt kvt. 2018

Sikkerhedsprogrammet Aktivitets- og leveranceplan 3 kvt kvt. 2018 Baseline Analyse Revision af KLs spørgeramme fra 1. Baseline analyse i 2016 Baseline analyse og spørgeramme målrettet folkeskolerne Resultater fra 2. Baseline undersøgelse Fælleskommunal afrapportering

Læs mere

FLIS-projektets mål og prioritering

FLIS-projektets mål og prioritering FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende

Læs mere

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN

MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN MINIUDGAVE AF DIGITALISERINGS- POLITIKKEN 2014-17 Visionen Visionen for politikken er: DETTE ER EN KORT GENNEMGANG AF DIGITALISERINGSPOLITIKKENS FORMÅL, OPBYGNING OG INDHOLD, SOM SKAL ANSES SOM ET SUPPLEMENT

Læs mere

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik,

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, Bilag 1. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen NOTAT Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, behandling Dato: 19. december 2017 Af: Trine Wulff Larsen og Michael Jensen Formål

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Kommunikations- politik. December 2017

Kommunikations- politik. December 2017 Kommunikations- politik December 2017 Indhold En kommunikationspolitik for alle Fem principper for god kommunikation Målgrupper Kommunikationskanaler Det daglige kommunikationsansvar Ekstern kommunikation

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt KL: NOTAT Håndtering af KL dokumenter Den 2. maj 2014 Der er ofte spørgsmål til, hvad man kan gøre med KL-dokumenter hvilken karakter de har, og hvem man kan give dem til. Dette notat har til formål at

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE

RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE RAMMEARKITEKTUREN I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE IT-arkitekturrådet, Den 1. dec. 2015 Kaare Pedersen, projektchef, KL Bevægelse 2010-15 Monopolbrud og strategi KOMBIT 15% af IT-markedet Arkitekturmål Principper

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, Maj 2018 Implementeringskonsulent, Anders Bagger Hvad er målet? Målene: - At få kommunikeret Lemvig Kommunes opfattelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

S T Y R E G R U P P E M Ø D E I D E T F Æ L L E S P R O J E K T O M P I L O T J O B C E N T R E

S T Y R E G R U P P E M Ø D E I D E T F Æ L L E S P R O J E K T O M P I L O T J O B C E N T R E REFERAT 2007 S T Y R E G R U P P E M Ø D E I D E T F Æ L L E S P R O J E K T O M P I L O T J O B C E N T R E Dato : 9-11-07 Tidspunkt: 12.30 Sted: COK / Den Kommunale Højskole i Grenå KL s mission Varetage

Læs mere

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg

Handleplan. Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag. Sundhed og Omsorg Handleplan Implementering af velfærdsteknologi og digitale tiltag Sundhed og Omsorg Ringkøbing Skjern Kommune December 2017 Indledning Som led i Analyse af velfærdsteknologi og digitalisering er der udarbejdet

Læs mere

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD

PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA MARTS 2019 STRATEGI PÅ FORKANT MED FREMTIDENS VELFÆRD STRATEGI FOR KL S ARBEJDE MED DIGITALISERING, NY TEKNOLOGI OG DATA 2 Forord Hvad kan jeg hjælpe dig med? Den digitale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet

Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet Baggrund... 2 Formål... 2 Hovedresultater/leverancer og succeskriterier... 2 Vision... 2 Mål (kortsigtet)... 3 Strategi for udførelsen af arbejdet med

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNERNES IT- ARKITEKTURNETVÆRK 2019

KOMMUNERNES IT- ARKITEKTURNETVÆRK 2019 KOMMUNERNES IT- ARKITEKTURNETVÆRK 2019 It-Arkitekturrådsmødet 6/12-2018 Agenda Evaluering hvad er godt, skidt og hvad skal ændres? Nøgleord for Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019 Model for netværket

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Bilag 2: Procesbeskrivelse og resultater fra undersøgelse af Økonomiforvaltningens københavnerdialog i 2017

Bilag 2: Procesbeskrivelse og resultater fra undersøgelse af Økonomiforvaltningens københavnerdialog i 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 18. juni 2018 Bilag 2: Procesbeskrivelse og resultater fra undersøgelse af Økonomiforvaltningens københavnerdialog i 2017

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere