Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj Maj Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft"

Transkript

1 Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

2 Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de fleste jobcentre bliver der tænkt tanker om samarbejde med frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner i EU's frivillighedsår Nogle jobcentre har konkrete, gode erfaringer, andre har planer og intentioner, og andre igen er overvejende skeptiske og forbeholdne. De jobcentre, CABI har talt med, udtrykker hvad enten de overvejende har erfaring, planer eller skepsis interesse for at høre om andre jobcentres erfaringer og overvejelser. Det er en del af baggrunden for dette idékatalog. CABI har i foråret 2011 gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om jobcentrenes samarbejde med frivillige. Resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i notatet Jobcentrenes samarbejde med frivillige notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre, maj Undersøgelsen viser bl.a., at 40 pct. af jobcentrene samarbejder eller har samarbejdet med frivillige organisationer eller foreninger om den aktive beskæftigelsesindsats. Dette idékatalog opsamler resultaterne af en række efterfølgende, kvalitative interviews med udvalgte jobcentre om samarbejde med frivillige. Hensigten med idékataloget er at formidle de positive erfaringer at præsentere hele spektret af holdninger fra gode erfaringer til skepsis som grundlag for diskussion og stillingtagen. Idékataloget beskriver samarbejdsformer, cases, holdninger og forventninger, oplæg til diskussion og holdningsafklaring samt gode råd.

3 Samarbejdsformer Generelt har kommunerne en længere tradition og flere erfaringer med at samarbejde med frivillige på ældreområdet, det sociale område og fritids- og kulturområdet end på beskæftigelsesområdet. Derfor kan jobcentrene formodentlig hente inspiration til samarbejdet med frivillige også fra andre områder end selve beskæftigelsesområdet. Kommuners samarbejde med frivillige omfatter forskellige former for samarbejde med organisationer, foreninger, individuelle frivillige og via kommunale frivilligkoordinatorer. Samarbejde med organisationer og foreninger - definitioner På forskellige forvaltningsområder samarbejder kommuner dels med frivillige organisationer og dels med frivillige foreninger. Ved en frivillig organisation forstås her en organisation, der modtager økonomisk støtte til bl.a. aflønning af medarbejdere. Det kunne f.eks. være Kofoeds Skole eller KFUMs Sociale Arbejde i Danmark. Typisk vil samarbejdet med kommunen være formaliseret i en samarbejdsaftale, der f.eks. beskriver, hvor mange pladser den frivillige organisation stiller til rådighed, og hvad den frivillige organisation yder. Ved en frivillig forening forstås her en forening, der ikke udfører lønnede opgaver men eventuelt modtager 18-midler eller støtte efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Det kunne f.eks. være Dansk Flygtningehjælp eller en spejderforening. Typisk vil samarbejdet med kommunen være mere uformelt, og foreningen vil selvstændigt og uafhængigt gennemføre aktiviteter, som kommunen mere indirekte kan drage nytte af ved f.eks. at gøre borgere opmærksomme på foreningens aktiviteter eller gøre foreningen opmærksom på borgeres behov. Samarbejde med individuelle frivillige Nogle kommuner laver direkte aftaler med den enkelte frivillige uafhængigt af frivillige organisationer og foreninger. Det kan være en kommunal institution f.eks. et plejecenter der har frivillige tilknyttet individuelt. I Projekt kommunen og civilsamfundet en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter beskriver Lundgaard Konsulenterne erfaringer fra en række projekter, hvor frivillige har været inde på matriklen i forskellige kommunale institutioner (biblioteker, daginstitutioner, folkeskoler, ældre- og plejecentre m.v.). I de fleste tilfælde var de frivillige ikke tilknyttet gennem frivillige foreninger eller organisationer. Side 3

4 Kommunal frivilligkoordinator Nogle kommuner samarbejder med frivillige gennem en kommunalt ansat frivilligkoordinator med ansvar for f.eks. rekruttering, opkvalificering, opgavefordeling, match og frivilligpleje i forhold til individuelle frivillige eller med ansvar for samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger. Jobcenter Middelfart har således en frivilligkoordinator, der har opbygget og koordinerer et netværk af frivillige mentorer for unge med særlig risiko for frafald fra ungdomsuddannelser. Dette netværk er beskrevet som case nedenfor. En række kommuner har frivilligkoordinatorer på ældreområdet, der koordinerer netværk af frivillige omkring kommunens ældre- og plejecentre. Cases - de gode erfaringer Jobcenter Middelfart frivilligt mentorkorps Jobcenter Middelfart har på halvandet år opbygget et korps på frivillige, ulønnede mentorer for kontanthjælpsmodtagere og unge under uddannelse med særlig stor risiko for frafald fra uddannelsen. Det er lykkedes at fastholde unge i uddannelse, der har fire til otte frafald fra uddannelser bag sig. Mentorernes opgaver er mangfoldige: råd og vejledning, hjælp til at komme op om morgenen, hjælp til at styre økonomien, lektiehjælp m.v. Uddannelse af mentorer og match med borgere varetages af en koordinator, der er medarbejder i jobcenteret. Borgere henvises til koordinatoren fra sagsbehandlere i forskellige afdelinger i kommunen og fra kommunens skoler. De frivillige mentorer har oprettet deres egen mentorforening, der har søgt fonde, så de nu har deres egne midler, hvor bl.a. den kommunale koordinator søger penge til aktiviteter. Foreningen laver et stort antal arrangementer, f.eks. fællesspisning, hvor byens kokke på skift har stillet sig gratis til rådighed for at komme og lave mad sammen med de unge. En mentor har stillet et stykke jord til rådighed, hvor nogle af de unge dyrker grøntsager, bl.a. til fællesspisningen. De frivillige mentorer har mulighed for at deltage i netværksarrangementer for virksomhedsmentorernes netværk med 600 medlemmer, og kåringen af årets virksomhedsmentor er nu udvidet med den årlige kåring af en frivillig, social mentor. Koordinatoren ser det som en stor fordel, at mentorerne er frivillige og ulønnede de har lyst til indsatsen, er klar til den og er motiverede. Der er meget stor interesse for at blive frivillig mentor, og det er derfor let at skaffe tilstrækkeligt mange egnede og motiverede frivillige. Koordinatorens ressourcer til at uddanne og matche er den væsentligste flaskehals for omfanget af samarbejde mellem jobcenter og frivillige. Side 4

5 Koordinatoren vurderer, at samarbejdet med frivillige kunne udvides til flygtninge og til ensomme, isolerede borgere. Fra Sport Til Job unge nydanskere i sportsklub-netværk I projektet Fra Sport Til Job er der oprettet integrationspartnerskaber mellem jobcenter, sportsklubber, frivillige og lokale netværk i tre kommuner. I partnerskaberne afklares unge nydanskere mellem 15 og 25 år med hensyn til interesse og muligheder for uddannelse, fritidsjob og job. Det sker gennem sportslige aktiviteter og andre aktiviteter i tilknytning til sportsklub eller andre tilholdssteder for unge i lokalområdet. Vejledning og opkvalificering sker gennem jobklubaktiviteter: udarbejde CV, afsøge ledige jobs, skrive jobansøgninger, vejlede og træne jobsøgningssituation, hjælpe med den første kontakt til virksomheder, støtte den unges kontakt til virksomheden og følge op på erfaringerne sammen med den unge og på virksomheden. I partnerskabet er der en koordinator lønnet af kommunen der er rekrutteret og ansat med udgangspunkt i klubben/partnerskabet. Koordinatoren har baggrund og tilknytning til sportsklubben og signalerer ikke kommune. Der samarbejdes med klubbens frivillige ledere og trænere, der hjælper med udvikling og opfølgning på de kompetencer, den unge udvikler gennem aktiviteter i klubben eller i samspil med koordinatoren. Koordinatoren opsøger virksomheder med henblik på konkrete job eller fritidsjob til den unge. Virksomhederne lægger vægt på klubbens forberedelse af og opfølgning på den unge og på samarbejdet under introduktion til jobbet. Den unges tilknytning til klubben og de sportslige aktiviteter medvirker til fastholdelse i job og uddannelse. Partnerskabet mellem kommune, sportsklub og frivillige i lokalområdet skaber netværk og fællesskaber til gavn for de unge. Ud over det uddannelses- og beskæftigelsesrettede fokus er der en høj grad af forebyggende og inkluderende effekt af indsatsen. Partnerskabets roller og opgaver er beskrevet i en partnerskabsaftale mellem de involverede parter. I projektperioden har ca. 60 pct. af de unge udsluset fra projektet påbegyndt uddannelse eller fået fritidsjob eller job. Projektet er beskrevet på Side 5

6 KFUMs Sociale Arbejde projekt Indsats på Kanten Projekt Indsats på Kanten var målrettet udsatte ledige med en kaotisk livssituation og ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet bag sig. Projektet var tilknyttet 12 af organisationens sociale cafeer, væresteder eller bosteder. Projektet involverede en række frivillige, som bidrog med intensiv, opsøgende og støttende indsats i forhold til den enkelte ledige. Alle lokale projekter havde tilknyttet en formidlingskonsulent med koordinerende funktion i den enkeltes forløb, som varetog kontakten til de mange parter, der var involveret i hver enkelt sag. Formidlingskonsulenterne var også til rådighed for de frivillige støttepersoner, når der var brug for det. Cafeer, væresteder og bosteder var omdrejningspunkt for kontakten mellem den ledige og formidlingskonsulenten og for tilknytning af frivillige støttepersoner. Her deltog den ledige i de daglige aktiviteter og opnåede en afklaring af interesse og muligheder for job eller uddannelse. Med tilknytning af frivillige støttepersoner opnåede den ledige en intensiv støtte og opbakning, samtidig med at formidlingskonsulenterne fik frigivet tid og ressourcer til koordinering og samarbejde med de øvrige parter, der var involveret i den enkelte lediges forløb. Målet for den 4-årige projektperiode var tilknytning af 300 af de mest udsatte borgere. Resultatet blev 732 deltagere. 43 pct. af disse kom i job eller uddannelse. Der var 92 frivillige tilknyttet projektet. Du kan læse mere om projektet på KFUMs Sociale Arbejde projekt Indsats i Udkanten Projekt Indsats i Udkanten er igangsat i 2011 med afsæt i erfaringer bygget på flere års arbejde med opsøgende, individuelt tilrettelagte vejlednings- og afklaringsforløb for udsatte ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, bl.a. i KFUMs sociale cafeer. Projektets mål over en 4-årig periode er oprettelse af 30 socialøkonomiske virksomheder med inddragelse af 100 frivillige og 300 udsatte borgere. I projektet involveres socialt udsatte i idéudvikling og etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder og bliver således sociale iværksættere. De socialøkonomiske virksomheder kan f.eks. være sociale cafeer som Kafé Kolind på Djursland, der er oprettet og drevet af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark. Målet er, at de socialøkonomiske virksomheder skal involvere det omkringliggende lokalsamfund og skal sætte fokus på empowerment af udsatte ledige i en form, der rækker ud over den enkeltes situation og omfatter hele lokalsamfund. Du kan læse mere om Projekt Indsats i Udkanten på Side 6

7 Holdninger og forventninger De jobcenterchefer og -medarbejdere, CABI har interviewet om jobcentres samarbejde med frivillige, udtrykker meget forskellige erfaringer, holdninger og forventninger til dette samarbejde. Som nævnt ovenfor har kommunerne færre erfaringer med samarbejde med frivillige på beskæftigelsesområdet end på ældreområdet, det sociale område og fritids- og kulturområdet. Derfor bygger en del af de jobcenterchefer og -medarbejdere, CABI har interviewet, deres vurderinger på forventninger snarere end på konkrete erfaringer i forhold til mulighederne for samarbejde mellem jobcentre og frivillige. Interviewene dækker et bredt spektrum fra entusiasme til skepsis. Det har ført til en opstilling af tre arketyper, som vi har kaldt den entusiastiske den forventningsfulde den skeptiske. Der er jobcenterchefer og -medarbejdere, der falder rent inden for én af arketyperne og der er nogle, som spænder over to arketyper. Den entusiastiske Nogle af de entusiastiske har set gode resultater med ressourcesvage, langvarigt ledige, der er kommet i praktik i f.eks. væresteder drevet af frivillige organisationer. Gennem at være sammen med og arbejde sammen med frivillige og ansatte har de ledige opbygget selvværd, sociale kompetencer og netværk og er kommet tættere på arbejdsmarkedet. En af de entusiastiske har set gode resultater med frivillige mentorer for unge, der er i stor risiko for at droppe ud af uddannelse (se casebeskrivelsen ovenfor). Der er meget stor vilje til at blive frivillig, og det er let at skaffe kvalificerede mentorer. De frivillige er meget motiverede og tager initiativer til et stort antal aktiviteter med de unge. De entusiastiske udtrykker generelt, at det frivillige område rummer nogle drivkræfter, som hverken en offentlig eller en privat virksomhed kan rumme. Den forventningsfulde En del chefer og medarbejdere i jobcentrene har positive holdninger og forventninger til samarbejde mellem jobcenteret og frivillige selv om de har et begrænset erfaringsgrundlag at bygge det på. Side 7

8 Nogle har haft de første kontakter, har opbygget en gensidig forståelse med de frivillige og vil meget gerne etablere et samarbejde. De fremhæver bl.a., at det frivillige foreningsliv kan være meget værdifuldt at deltage i for borgere, der er isolerede og ensomme, fordi der er stor mangfoldighed og forståelse i de frivillige foreninger. De peger bl.a. på muligheden for, at borgere typisk i matchgruppe 3 gennem at komme i en frivillig forening kan bryde deres isolation og komme ud i samfundet, og at de frivillige foreninger på den måde kan hjælpe med socialiseringsopgaven. De forventningsfulde fremhæver bl.a., at den frivillige har en styrke i ikke at være myndighed, fordi der ikke er et magtforhold mellem den frivillige og borgeren. En jobcenterchef blandt de forventningsfulde mener, at organiseringen af kommunens samarbejde med frivillige på beskæftigelsesområdet organisatorisk bør placeres ved siden af jobcenter og ydelsescenter, så det ikke er hægtet op på de klassiske driftsog myndighedsopgaver. Den skeptiske En anden del af cheferne og medarbejderne i jobcentrene er skeptiske over for ideen om et samarbejde mellem jobcenteret og frivillige. Denne skepsis synes at bygge på forventninger og forestillinger om begrænsninger og problemer snarere end på konkrete, dårlige erfaringer. De skeptiske fremhæver bl.a., at det er for usikkert og risikabelt at lade frivillige være f.eks. mentor eller kontaktperson for borgere på kontanthjælp med svære sociale og psykosociale problemer kommunen kan ikke sikre, at de frivillige kan løfte opgaven. En skeptiker fremhæver, at med den totale produktionsplanlægning, der er inden for kernefunktionen i jobcentrene, er der ikke plads til den usikre arbejdskraft, der ville være i frivillige. Nogle fremhæver, at frivillige på det sociale område kan være med til f.eks. at give nyankomne flygtninge den allerførste introduktion til livet i Danmark men mener ikke, der er tilsvarende muligheder på beskæftigelsesområdet. En skeptiker udtrykker, at kommunen kan hjælpe frivillige foreninger med arbejdskraft, men at der ikke er nogen frivillige, der gør noget for kommunen. Ligeledes påpeger en skeptiker, at frivillige meget hurtigt kan blive advokater for borgerne og dermed kommunens modstandere. En skeptiker mener, at der er en udbredt naivitet omkring, hvad man kan få ganske almindelige borgere til at gøre for ledige, og at det er ønsketænkning, at vi træder ind i en ny æra, hvor frivillige i stort omfang tager sig af samfundets svageste. Side 8

9 Et bredt spektrum Som det fremgår af beskrivelsen af de tre arketyper, er der en meget stor variation i de holdninger til samarbejde mellem jobcentre og frivillige, CABI har mødt i rækken af interviews. Der er tilsyneladende flest positive forventninger til samarbejde med frivillige hos de jobcentre, der har mest erfaring med dette samarbejde. Og der er tilsyneladende størst skepsis over for samarbejde med frivillige hos de jobcentre, der har mindst erfaring med samarbejdet. Imidlertid er holdningerne på området så markante, at det synes at være oplagt for en kommune og et jobcenter allerførst at se på og drøfte holdninger og forventninger. Start med holdningerne og forventningerne Gode resultater og positive erfaringer med samarbejde mellem jobcenter og frivillige opnår man formodentlig kun, hvis holdningerne og forventningerne til samarbejdet er positive og hvis aktiviteterne og rammerne giver god mening for både de frivillige og jobcenteret. Samarbejdet passer ikke bare uden videre ind i den totale produktionsplanlægning inden for kernefunktionen i jobcentrene, som en af skeptikerne udtrykker det. Samarbejdets succes vil afhænge af, at det opleves som umiddelbart meningsgivende. Derfor bør den allerførste, indledende øvelse i et samarbejde mellem jobcenter og frivillige være at afdække, om der er den nødvendige basis i form af holdninger og forventninger om et meningsfuldt samarbejde blandt de chefer og medarbejdere, der i givet fald skal beslutte og gennemføre dette samarbejde. I kan bruge beskrivelserne af prototyperne ovenfor til at tage hul på denne afdækning: Hvilke 3 udsagn og synspunkter i beskrivelserne er du mest enig i? Hvilke 3 er du mest uenig i? Placér dig ind på skalaen fra entusiastisk til skeptisk. Hvis samarbejdet skal blive en succes, skal der være en god base af entusiaster og forventningsfulde blandt dem, der skal trække læsset. Side 9

10 Gode råd om organisering og information Hvis grundlaget er på plads, og det bliver besluttet at udvikle jobcenterets samarbejde med frivillige, kan det være nyttigt at være opmærksom på nogle få, enkle råd om organisering og information: Hold fokus på, at samarbejdet giver god mening for både de frivillige og jobcenteret. Lav klare aftaler om ansvar og roller. Skab størst mulig sikkerhed for, at de frivillige kan løfte opgaven. Vær parat med hjælp og støtte, hvis der alligevel opstår problemer. Sørg for tydelig ledelsesmæssig opbakning til samarbejdet. Sørg for forankring hos nøglepersoner, der er engagerede i samarbejdet. Undgå for meget bureaukrati. Disse enkle råd bygger på erfaringer fra CABIs evalueringer af projekter, der involverer samarbejde med frivillige, på Projekt kommunen og civilsamfundet en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter fra Lundgaard Konsulenterne og på interviews med jobcenterchefer og -medarbejdere. Det kan være en udfordring for et jobcenter at operere på et område, hvor man løbende bliver udfordret og målt på, at aktiviteterne er umiddelbart meningsgivende og bygger på engagement. Men der er tilsyneladende potentiale for et meget stort udbytte, når det lykkes. Side 10

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight

Produktkatalog. Integrationsnet og LG Insight Produktkatalog Integrationsnet og LG Insight Integrationsnet og LG Insight har samarbejdet igennem mange år. Vi løser begge opgaver på integrations- og beskæftigelsesområdet, men har hver vores faglige

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder?

Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Lars Hilberg Hvorfor arbejder BRFkredit i partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder? Sørup Herregård Hvem er BRFkredit? BRFkredit er en finansiel virksomhed... Fondsejet og uafhængigt Forretningsområder:

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere