Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj Maj Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft"

Transkript

1 Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

2 Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de fleste jobcentre bliver der tænkt tanker om samarbejde med frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner i EU's frivillighedsår Nogle jobcentre har konkrete, gode erfaringer, andre har planer og intentioner, og andre igen er overvejende skeptiske og forbeholdne. De jobcentre, CABI har talt med, udtrykker hvad enten de overvejende har erfaring, planer eller skepsis interesse for at høre om andre jobcentres erfaringer og overvejelser. Det er en del af baggrunden for dette idékatalog. CABI har i foråret 2011 gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om jobcentrenes samarbejde med frivillige. Resultaterne af undersøgelsen er sammenfattet i notatet Jobcentrenes samarbejde med frivillige notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre, maj Undersøgelsen viser bl.a., at 40 pct. af jobcentrene samarbejder eller har samarbejdet med frivillige organisationer eller foreninger om den aktive beskæftigelsesindsats. Dette idékatalog opsamler resultaterne af en række efterfølgende, kvalitative interviews med udvalgte jobcentre om samarbejde med frivillige. Hensigten med idékataloget er at formidle de positive erfaringer at præsentere hele spektret af holdninger fra gode erfaringer til skepsis som grundlag for diskussion og stillingtagen. Idékataloget beskriver samarbejdsformer, cases, holdninger og forventninger, oplæg til diskussion og holdningsafklaring samt gode råd.

3 Samarbejdsformer Generelt har kommunerne en længere tradition og flere erfaringer med at samarbejde med frivillige på ældreområdet, det sociale område og fritids- og kulturområdet end på beskæftigelsesområdet. Derfor kan jobcentrene formodentlig hente inspiration til samarbejdet med frivillige også fra andre områder end selve beskæftigelsesområdet. Kommuners samarbejde med frivillige omfatter forskellige former for samarbejde med organisationer, foreninger, individuelle frivillige og via kommunale frivilligkoordinatorer. Samarbejde med organisationer og foreninger - definitioner På forskellige forvaltningsområder samarbejder kommuner dels med frivillige organisationer og dels med frivillige foreninger. Ved en frivillig organisation forstås her en organisation, der modtager økonomisk støtte til bl.a. aflønning af medarbejdere. Det kunne f.eks. være Kofoeds Skole eller KFUMs Sociale Arbejde i Danmark. Typisk vil samarbejdet med kommunen være formaliseret i en samarbejdsaftale, der f.eks. beskriver, hvor mange pladser den frivillige organisation stiller til rådighed, og hvad den frivillige organisation yder. Ved en frivillig forening forstås her en forening, der ikke udfører lønnede opgaver men eventuelt modtager 18-midler eller støtte efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Det kunne f.eks. være Dansk Flygtningehjælp eller en spejderforening. Typisk vil samarbejdet med kommunen være mere uformelt, og foreningen vil selvstændigt og uafhængigt gennemføre aktiviteter, som kommunen mere indirekte kan drage nytte af ved f.eks. at gøre borgere opmærksomme på foreningens aktiviteter eller gøre foreningen opmærksom på borgeres behov. Samarbejde med individuelle frivillige Nogle kommuner laver direkte aftaler med den enkelte frivillige uafhængigt af frivillige organisationer og foreninger. Det kan være en kommunal institution f.eks. et plejecenter der har frivillige tilknyttet individuelt. I Projekt kommunen og civilsamfundet en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter beskriver Lundgaard Konsulenterne erfaringer fra en række projekter, hvor frivillige har været inde på matriklen i forskellige kommunale institutioner (biblioteker, daginstitutioner, folkeskoler, ældre- og plejecentre m.v.). I de fleste tilfælde var de frivillige ikke tilknyttet gennem frivillige foreninger eller organisationer. Side 3

4 Kommunal frivilligkoordinator Nogle kommuner samarbejder med frivillige gennem en kommunalt ansat frivilligkoordinator med ansvar for f.eks. rekruttering, opkvalificering, opgavefordeling, match og frivilligpleje i forhold til individuelle frivillige eller med ansvar for samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger. Jobcenter Middelfart har således en frivilligkoordinator, der har opbygget og koordinerer et netværk af frivillige mentorer for unge med særlig risiko for frafald fra ungdomsuddannelser. Dette netværk er beskrevet som case nedenfor. En række kommuner har frivilligkoordinatorer på ældreområdet, der koordinerer netværk af frivillige omkring kommunens ældre- og plejecentre. Cases - de gode erfaringer Jobcenter Middelfart frivilligt mentorkorps Jobcenter Middelfart har på halvandet år opbygget et korps på frivillige, ulønnede mentorer for kontanthjælpsmodtagere og unge under uddannelse med særlig stor risiko for frafald fra uddannelsen. Det er lykkedes at fastholde unge i uddannelse, der har fire til otte frafald fra uddannelser bag sig. Mentorernes opgaver er mangfoldige: råd og vejledning, hjælp til at komme op om morgenen, hjælp til at styre økonomien, lektiehjælp m.v. Uddannelse af mentorer og match med borgere varetages af en koordinator, der er medarbejder i jobcenteret. Borgere henvises til koordinatoren fra sagsbehandlere i forskellige afdelinger i kommunen og fra kommunens skoler. De frivillige mentorer har oprettet deres egen mentorforening, der har søgt fonde, så de nu har deres egne midler, hvor bl.a. den kommunale koordinator søger penge til aktiviteter. Foreningen laver et stort antal arrangementer, f.eks. fællesspisning, hvor byens kokke på skift har stillet sig gratis til rådighed for at komme og lave mad sammen med de unge. En mentor har stillet et stykke jord til rådighed, hvor nogle af de unge dyrker grøntsager, bl.a. til fællesspisningen. De frivillige mentorer har mulighed for at deltage i netværksarrangementer for virksomhedsmentorernes netværk med 600 medlemmer, og kåringen af årets virksomhedsmentor er nu udvidet med den årlige kåring af en frivillig, social mentor. Koordinatoren ser det som en stor fordel, at mentorerne er frivillige og ulønnede de har lyst til indsatsen, er klar til den og er motiverede. Der er meget stor interesse for at blive frivillig mentor, og det er derfor let at skaffe tilstrækkeligt mange egnede og motiverede frivillige. Koordinatorens ressourcer til at uddanne og matche er den væsentligste flaskehals for omfanget af samarbejde mellem jobcenter og frivillige. Side 4

5 Koordinatoren vurderer, at samarbejdet med frivillige kunne udvides til flygtninge og til ensomme, isolerede borgere. Fra Sport Til Job unge nydanskere i sportsklub-netværk I projektet Fra Sport Til Job er der oprettet integrationspartnerskaber mellem jobcenter, sportsklubber, frivillige og lokale netværk i tre kommuner. I partnerskaberne afklares unge nydanskere mellem 15 og 25 år med hensyn til interesse og muligheder for uddannelse, fritidsjob og job. Det sker gennem sportslige aktiviteter og andre aktiviteter i tilknytning til sportsklub eller andre tilholdssteder for unge i lokalområdet. Vejledning og opkvalificering sker gennem jobklubaktiviteter: udarbejde CV, afsøge ledige jobs, skrive jobansøgninger, vejlede og træne jobsøgningssituation, hjælpe med den første kontakt til virksomheder, støtte den unges kontakt til virksomheden og følge op på erfaringerne sammen med den unge og på virksomheden. I partnerskabet er der en koordinator lønnet af kommunen der er rekrutteret og ansat med udgangspunkt i klubben/partnerskabet. Koordinatoren har baggrund og tilknytning til sportsklubben og signalerer ikke kommune. Der samarbejdes med klubbens frivillige ledere og trænere, der hjælper med udvikling og opfølgning på de kompetencer, den unge udvikler gennem aktiviteter i klubben eller i samspil med koordinatoren. Koordinatoren opsøger virksomheder med henblik på konkrete job eller fritidsjob til den unge. Virksomhederne lægger vægt på klubbens forberedelse af og opfølgning på den unge og på samarbejdet under introduktion til jobbet. Den unges tilknytning til klubben og de sportslige aktiviteter medvirker til fastholdelse i job og uddannelse. Partnerskabet mellem kommune, sportsklub og frivillige i lokalområdet skaber netværk og fællesskaber til gavn for de unge. Ud over det uddannelses- og beskæftigelsesrettede fokus er der en høj grad af forebyggende og inkluderende effekt af indsatsen. Partnerskabets roller og opgaver er beskrevet i en partnerskabsaftale mellem de involverede parter. I projektperioden har ca. 60 pct. af de unge udsluset fra projektet påbegyndt uddannelse eller fået fritidsjob eller job. Projektet er beskrevet på Side 5

6 KFUMs Sociale Arbejde projekt Indsats på Kanten Projekt Indsats på Kanten var målrettet udsatte ledige med en kaotisk livssituation og ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet bag sig. Projektet var tilknyttet 12 af organisationens sociale cafeer, væresteder eller bosteder. Projektet involverede en række frivillige, som bidrog med intensiv, opsøgende og støttende indsats i forhold til den enkelte ledige. Alle lokale projekter havde tilknyttet en formidlingskonsulent med koordinerende funktion i den enkeltes forløb, som varetog kontakten til de mange parter, der var involveret i hver enkelt sag. Formidlingskonsulenterne var også til rådighed for de frivillige støttepersoner, når der var brug for det. Cafeer, væresteder og bosteder var omdrejningspunkt for kontakten mellem den ledige og formidlingskonsulenten og for tilknytning af frivillige støttepersoner. Her deltog den ledige i de daglige aktiviteter og opnåede en afklaring af interesse og muligheder for job eller uddannelse. Med tilknytning af frivillige støttepersoner opnåede den ledige en intensiv støtte og opbakning, samtidig med at formidlingskonsulenterne fik frigivet tid og ressourcer til koordinering og samarbejde med de øvrige parter, der var involveret i den enkelte lediges forløb. Målet for den 4-årige projektperiode var tilknytning af 300 af de mest udsatte borgere. Resultatet blev 732 deltagere. 43 pct. af disse kom i job eller uddannelse. Der var 92 frivillige tilknyttet projektet. Du kan læse mere om projektet på KFUMs Sociale Arbejde projekt Indsats i Udkanten Projekt Indsats i Udkanten er igangsat i 2011 med afsæt i erfaringer bygget på flere års arbejde med opsøgende, individuelt tilrettelagte vejlednings- og afklaringsforløb for udsatte ledige længst væk fra arbejdsmarkedet, bl.a. i KFUMs sociale cafeer. Projektets mål over en 4-årig periode er oprettelse af 30 socialøkonomiske virksomheder med inddragelse af 100 frivillige og 300 udsatte borgere. I projektet involveres socialt udsatte i idéudvikling og etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder og bliver således sociale iværksættere. De socialøkonomiske virksomheder kan f.eks. være sociale cafeer som Kafé Kolind på Djursland, der er oprettet og drevet af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark. Målet er, at de socialøkonomiske virksomheder skal involvere det omkringliggende lokalsamfund og skal sætte fokus på empowerment af udsatte ledige i en form, der rækker ud over den enkeltes situation og omfatter hele lokalsamfund. Du kan læse mere om Projekt Indsats i Udkanten på Side 6

7 Holdninger og forventninger De jobcenterchefer og -medarbejdere, CABI har interviewet om jobcentres samarbejde med frivillige, udtrykker meget forskellige erfaringer, holdninger og forventninger til dette samarbejde. Som nævnt ovenfor har kommunerne færre erfaringer med samarbejde med frivillige på beskæftigelsesområdet end på ældreområdet, det sociale område og fritids- og kulturområdet. Derfor bygger en del af de jobcenterchefer og -medarbejdere, CABI har interviewet, deres vurderinger på forventninger snarere end på konkrete erfaringer i forhold til mulighederne for samarbejde mellem jobcentre og frivillige. Interviewene dækker et bredt spektrum fra entusiasme til skepsis. Det har ført til en opstilling af tre arketyper, som vi har kaldt den entusiastiske den forventningsfulde den skeptiske. Der er jobcenterchefer og -medarbejdere, der falder rent inden for én af arketyperne og der er nogle, som spænder over to arketyper. Den entusiastiske Nogle af de entusiastiske har set gode resultater med ressourcesvage, langvarigt ledige, der er kommet i praktik i f.eks. væresteder drevet af frivillige organisationer. Gennem at være sammen med og arbejde sammen med frivillige og ansatte har de ledige opbygget selvværd, sociale kompetencer og netværk og er kommet tættere på arbejdsmarkedet. En af de entusiastiske har set gode resultater med frivillige mentorer for unge, der er i stor risiko for at droppe ud af uddannelse (se casebeskrivelsen ovenfor). Der er meget stor vilje til at blive frivillig, og det er let at skaffe kvalificerede mentorer. De frivillige er meget motiverede og tager initiativer til et stort antal aktiviteter med de unge. De entusiastiske udtrykker generelt, at det frivillige område rummer nogle drivkræfter, som hverken en offentlig eller en privat virksomhed kan rumme. Den forventningsfulde En del chefer og medarbejdere i jobcentrene har positive holdninger og forventninger til samarbejde mellem jobcenteret og frivillige selv om de har et begrænset erfaringsgrundlag at bygge det på. Side 7

8 Nogle har haft de første kontakter, har opbygget en gensidig forståelse med de frivillige og vil meget gerne etablere et samarbejde. De fremhæver bl.a., at det frivillige foreningsliv kan være meget værdifuldt at deltage i for borgere, der er isolerede og ensomme, fordi der er stor mangfoldighed og forståelse i de frivillige foreninger. De peger bl.a. på muligheden for, at borgere typisk i matchgruppe 3 gennem at komme i en frivillig forening kan bryde deres isolation og komme ud i samfundet, og at de frivillige foreninger på den måde kan hjælpe med socialiseringsopgaven. De forventningsfulde fremhæver bl.a., at den frivillige har en styrke i ikke at være myndighed, fordi der ikke er et magtforhold mellem den frivillige og borgeren. En jobcenterchef blandt de forventningsfulde mener, at organiseringen af kommunens samarbejde med frivillige på beskæftigelsesområdet organisatorisk bør placeres ved siden af jobcenter og ydelsescenter, så det ikke er hægtet op på de klassiske driftsog myndighedsopgaver. Den skeptiske En anden del af cheferne og medarbejderne i jobcentrene er skeptiske over for ideen om et samarbejde mellem jobcenteret og frivillige. Denne skepsis synes at bygge på forventninger og forestillinger om begrænsninger og problemer snarere end på konkrete, dårlige erfaringer. De skeptiske fremhæver bl.a., at det er for usikkert og risikabelt at lade frivillige være f.eks. mentor eller kontaktperson for borgere på kontanthjælp med svære sociale og psykosociale problemer kommunen kan ikke sikre, at de frivillige kan løfte opgaven. En skeptiker fremhæver, at med den totale produktionsplanlægning, der er inden for kernefunktionen i jobcentrene, er der ikke plads til den usikre arbejdskraft, der ville være i frivillige. Nogle fremhæver, at frivillige på det sociale område kan være med til f.eks. at give nyankomne flygtninge den allerførste introduktion til livet i Danmark men mener ikke, der er tilsvarende muligheder på beskæftigelsesområdet. En skeptiker udtrykker, at kommunen kan hjælpe frivillige foreninger med arbejdskraft, men at der ikke er nogen frivillige, der gør noget for kommunen. Ligeledes påpeger en skeptiker, at frivillige meget hurtigt kan blive advokater for borgerne og dermed kommunens modstandere. En skeptiker mener, at der er en udbredt naivitet omkring, hvad man kan få ganske almindelige borgere til at gøre for ledige, og at det er ønsketænkning, at vi træder ind i en ny æra, hvor frivillige i stort omfang tager sig af samfundets svageste. Side 8

9 Et bredt spektrum Som det fremgår af beskrivelsen af de tre arketyper, er der en meget stor variation i de holdninger til samarbejde mellem jobcentre og frivillige, CABI har mødt i rækken af interviews. Der er tilsyneladende flest positive forventninger til samarbejde med frivillige hos de jobcentre, der har mest erfaring med dette samarbejde. Og der er tilsyneladende størst skepsis over for samarbejde med frivillige hos de jobcentre, der har mindst erfaring med samarbejdet. Imidlertid er holdningerne på området så markante, at det synes at være oplagt for en kommune og et jobcenter allerførst at se på og drøfte holdninger og forventninger. Start med holdningerne og forventningerne Gode resultater og positive erfaringer med samarbejde mellem jobcenter og frivillige opnår man formodentlig kun, hvis holdningerne og forventningerne til samarbejdet er positive og hvis aktiviteterne og rammerne giver god mening for både de frivillige og jobcenteret. Samarbejdet passer ikke bare uden videre ind i den totale produktionsplanlægning inden for kernefunktionen i jobcentrene, som en af skeptikerne udtrykker det. Samarbejdets succes vil afhænge af, at det opleves som umiddelbart meningsgivende. Derfor bør den allerførste, indledende øvelse i et samarbejde mellem jobcenter og frivillige være at afdække, om der er den nødvendige basis i form af holdninger og forventninger om et meningsfuldt samarbejde blandt de chefer og medarbejdere, der i givet fald skal beslutte og gennemføre dette samarbejde. I kan bruge beskrivelserne af prototyperne ovenfor til at tage hul på denne afdækning: Hvilke 3 udsagn og synspunkter i beskrivelserne er du mest enig i? Hvilke 3 er du mest uenig i? Placér dig ind på skalaen fra entusiastisk til skeptisk. Hvis samarbejdet skal blive en succes, skal der være en god base af entusiaster og forventningsfulde blandt dem, der skal trække læsset. Side 9

10 Gode råd om organisering og information Hvis grundlaget er på plads, og det bliver besluttet at udvikle jobcenterets samarbejde med frivillige, kan det være nyttigt at være opmærksom på nogle få, enkle råd om organisering og information: Hold fokus på, at samarbejdet giver god mening for både de frivillige og jobcenteret. Lav klare aftaler om ansvar og roller. Skab størst mulig sikkerhed for, at de frivillige kan løfte opgaven. Vær parat med hjælp og støtte, hvis der alligevel opstår problemer. Sørg for tydelig ledelsesmæssig opbakning til samarbejdet. Sørg for forankring hos nøglepersoner, der er engagerede i samarbejdet. Undgå for meget bureaukrati. Disse enkle råd bygger på erfaringer fra CABIs evalueringer af projekter, der involverer samarbejde med frivillige, på Projekt kommunen og civilsamfundet en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter fra Lundgaard Konsulenterne og på interviews med jobcenterchefer og -medarbejdere. Det kan være en udfordring for et jobcenter at operere på et område, hvor man løbende bliver udfordret og målt på, at aktiviteterne er umiddelbart meningsgivende og bygger på engagement. Men der er tilsyneladende potentiale for et meget stort udbytte, når det lykkes. Side 10

Jobcentrenes samarbejde med frivillige

Jobcentrenes samarbejde med frivillige Jobcentrenes samarbejde med frivillige Notat fra kvantitativ undersøgelse med landets jobcentre Maj 2011 Peter R. Frederiksen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige 40 pct. af jobcentrene

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister

Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Førtidspensionister i job Hvordan? II Konkrete erfaringer med jobformidling til førtidspensionister Ballerup Kommunes medvirken i to projekter igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen: Flere førtidspensionister

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi

Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Handlingsorienteret frivillighedsstrategi Indledning Aalborg Kommune forventes i løbet af 2015 at præsentere en samlet Frivillighedsstrategi dækkende for al samarbejde med frivillige i Aalborg kommune.

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret ophørt eller

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER Er du soldat og har en eller flere udsendelser til en international mission i bagagen? Er din kontrakt med Forsvaret

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012

Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Sociale Entreprenører i Danmark Studietur november 2012 Oplæg: Esben Hulgård Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde Program om socialt entreprenørskab og innovation Esben Hulgård 1 Disposition

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

Midtvejskonference i Fra Sport til Job

Midtvejskonference i Fra Sport til Job Invitation Midtvejskonference i Fra Sport til Job Partnerskaber mellem kommuner og sportsklubber viser nye veje til job og uddannelse for unge nydanskere Dato: Tirsdag den 23. november kl. 14.00 18.00

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere