Digitale læringsressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale læringsressourcer"

Transkript

1 DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1

2 Digitalelæringsressourcer Tekst: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Udgiveti2009af: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterials SyddanskUniversitet Campusvej55,DK5230OdenseM og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Asylgade7 9,DK5000OdenseC ISBN Rapportenkanhentespå: Ophavsrettentildennepublikationtilhører: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterialsog Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler UndersøgelsenergennemførtafanalyseinstituttetZaperaiseptember oktober2008.adjunktannemarie Dahler,Læremiddel.dk,harforetagetuddybendeanalyserafdatamaterialet,ogkonsulentValdemarDuus ogprofessorkirstendrotner,dream,harhaftansvaretforudformningenafrapportenstekst. Dennepublikationkanfritciteresmedtydeligangivelseafkilden.Skrifter,deromtaler,anmelder,henviser tilellergengiverdennepublikation,bedessendttiludgiverne. 2

3 INDHOLD FORORD... 5 TABELOVERSIGT... 6 RESUMÉOGANBEFALINGER... 8 RESUMÉ... 8 ANBEFALINGER UNDERSØGELSENSBAGGRUND Læringsressourcer Digitalekompetencerogvalgaflæringsressourcer Transportafinformationellerkatalysatorforviden? Digitalelæringsressourceridennerapport Læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialer HidtidigsatsningpåIKT infrastruktur Nyeinitiativer OMDATAMATERIALET ANSKAFFELSE Læringsressourcerogskolernesøkonomi Statensinitiativer SKOLERNESPRIORITERINGAFINDKØB Skoleledernes/rektorernesprioritering Undervisernesprioritering PÆDAGOGISKECENTRALEROGCENTREFORUNDERVISNINGSMIDLER Folkeskolelærerne Gymnasielærerne Orienteringomlæringsressourcer PROCEDURERFORINDKØBOGANVENDELSE Formuleretprocedurerforindkøb Formuleretprocedurerforanvendelse LÆRINGSRESSOURCERIFORBEREDELSENOGUNDERVISNINGEN LÆRINGSRESSOURCERIFORBEREDELSEN LÆRINGSRESSOURCERIUNDERVISNINGEN OMFANGETAFLÆRINGSRESSOURCERIUNDERVISNINGEN Omfangafbogligeundervisningsmaterialer Omfangafhjemmesider Omfangafdigitaleav materialer Omfangafweb2.0 tjenester

4 UNDERVISERNESIKT KOMPETENCER Lærertyperogundervisningsformeridansk Lærertyperogundervisningsformerimatematik FOTOKOPIER VISIONEROGPRIORITERINGER SKOLERNESØNSKEDEINVESTERINGIOGPRIORITERINGAF LÆRINGSRESSOURCER Skoleledernesønskedeprioriteringeraflæringsressourcer Skoleledernesønskedeprioriteringervedensærbevilling DEDIGITALELÆRINGSRESSOURCERSFREMTIDIGEINTEGRATION IUNDERVISNINGEN OPSUMMERING LITTERATURLISTE BILAG Bilag1.Mediebilledet1995.Enundersøgelseomundervisningsmaterialer Bilag2:Materialeplatformen Bilag3:Introduktionsmailtilskolerne Bilag4:Erindringsmailtilskolerne Bilag5:Spørgeskematilunderviserne Bilag6:Spørgeskematillederne/rektorer Bilag7:Frafaldsanalyse

5 FORORD Ietvidensamfunderdetafgørende,atbefolkningenkananvendeinformations og kommunikationsteknologi(ikt)ogdigitalemedieriarbejds ogfritidsliv.detfremhæverit ogtelestyrelsen inationalstrategiforikt støttetlæring(2007),ogdetunderstregereu kommissionenisinsåkaldtei2010 strategi(2005)omudviklingenafdeteuropæiskeinformations ogvidensamfund. Etomdrejningspunktforatudvikledigitalkompetence(digitalliteracy)er,ateleveranvenderenbredvifte afdigitaleteknologiersomendelafderesundervisning.dennerapportafdækker,hvordandigitale teknologierindgårsomlæringsressourceridendanskefolkeskolesældsteklassetrinogidegymnasiale ungdomsuddannelser.hvaderdeøkonomiskerammerogprioriteringer?hvordanfordelerunderviserne forskelligelæringsressourcersåsombøger,netbaseredematerialer,filmogværktøjsprogrammertil produktionogpræsentation? Rapportenbaserespåenlandsdækkendeundersøgelseforetagetiseptember oktober2008blandt skoleledere/rektorerogundervisereihenholdsvisdanskogmatematikpåfolkeskolens8.klassetrinsamti 2.gpågymnasialeuddannelser.Rapportenviser,attryktebøgersamtfotokopierudgørhovedpartenafde anvendtelæringsressourcer;atdigitaleredskaberanvendessomsupplement;ogatskolernemangler økonomiskeressourcerogpædagogiskeincitamentertilatændrepådennefordeling. SidenårtusindskiftetharUndervisningsministerietsatsetnæstentrekvartmilliardifolkeskolentil computerudstyrsamtefteruddannelseafunderviserne.rapportensresultaterdokumenterer,atder trods dennemassiveindsats erlangvejtilatopfyldedenationaleoginternationalemålomdigitaltkompetente elever.rapportenanbefaler,atfremtidigepolitiske,økonomiskeogpædagogiskeinitiativerkoordineres;at fremtidigestrategierfokuserermerepåanvendelseendadgang;ogatdigitalkompetencedefineres,såden tagerhøjdeforkompleksitetenidedigitaleteknologierogderesanvendelser. Rapportensresultatergiveretopdateretvidensgrundlagtilatdebatterelæringsressourcernesbetydning forfremtidenskompetenceudvikling.detervoreshåb,atrapportenvilansporedennedebatblandt beslutningstageresåvelsomskoleledereogundervisere. KirstenDrotner ThomasIllumHansen Professor,dr.phil. Ph.d. CenterlederDREAM CenterlederLæremiddel.dk 5

6 TABELOVERSIGT Tabel2.1,side20:Skolelederesangivelseaflæremiddelbudgetpr.elevpr.år.Folkeskolenoggymnasiet Tabel2.2,side21:Markedsestimater.IKT baseredeundervisningsmaterialer Tabel2.3,side23:Skoleledernesprioriteringaflæremiddelområdervedindkøb Tabel2.4,side24:Undervisernesprioriteringaflæremiddelområdervedindkøb Tabel2.5,side25:Folkeskolelærernesvurderingaf,ihvilketomfanghenholdsvisdetlokaleCenterfor UndervisningsmidlerogPædagogiskCentraldækkerbehovforlæringsressourcerihenholdsvisdanskog matematik. Tabel2.6,side26:Gymnasielærernesvurderingaf,ihvilketomfanghenholdsvisdetlokaleCenterfor UndervisningsmidlerogPædagogiskeCentraldækkerbehovforlæringsressourcerihenholdsvisdanskog matematik. Tabel2.7,side26:Undervisernesanvendelseaforienteringskildervedrørendeundervisningsmidler. Folkeskolenoggymnasiet1995og2008. Tabel2.8,side27:Lærernesogledernesopfattelseaf,omdererformuleretenprocedureforindkøbaf læringsressourcerpåskolen.folkeskolenoggymnasiet2008. Tabel2.9,side28:Lærernesogledernesopfattelseaf,omdererformuleretenprocedureforanvendelseaf læringsressourcerpåskolen.folkeskolenoggymnasiet2008. Tabel3.1,side29:Læringsressourcerbrugtiforberedelsenafdansk ogmatematikundervisning.folkeskole oggymnasietsamlet Tabel3.2,side31:Lærernesfordelingaflæringsressourcerisenesteundervisningslektion2008. Tabel3.3,side32:Omfangafanvendelseafbogligeundervisningsmaterialeriundervisningenidanski henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.4,side33:Omfangafanvendelseafbogligeundervisningsmaterialeriundervisningenimatematiki henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.5,side33:Gradafanvendelseafhjemmesideriundervisningenidanskihenholdsvisfolkeskoleog gymnasium2008. Tabel3.6,side33:Omfangafanvendelseafhjemmesideriundervisningenimatematikihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.7,side34:Omfangafanvendelseafdigitaleav materialeriundervisningenidanskihenholdsvis folkeskoleoggymnasium

7 Tabel3.8,side34:Omfangafanvendelseafdigitaleav materialeriundervisningenimatematiki henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.9,side35:Omfangafanvendelseafweb2.0 tjenesteriundervisningenidanskihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.10,side35:Omfangafanvendelseafweb2.0 tjenesteriundervisningenimatematikihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.11,side36:Lærernesvurderingafegneit kompetencer.folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.12,side37:Lærertyperogundervisningsformeridansk2008 Tabel3.13,side37:Lærertyperogundervisningsformerimatematik2008 Tabel3.14,side38:Undervisernesanvendelseaffotokopieriforberedelseafundervisning2008 Tabel3.15,side38:Undervisernesvurderingafanvendelseaffotokopieriundervisningen2008 Tabel4.1,side40:Undervisernesønskertilprioriteringaflæringsressourcer ihenholdsvisdanskog matematik.folkeskolenoggymnasiet. Tabel4.2,side42:Skoleledernesønskertilprioriteringafinvesteringerilæringsressourcer Folkeskolenoggymnasiet. Tabel4.3,side43:Skoleledernesprioriteringafindkøbaflæringsressourcervedensærbevillingpå kr. Tabel4.4,side44:Skoleledernesvurderingafdigitalemediersintegrationiundervisningenidanskog matematikom3 5år.Folkeskoleoggymnasietsamlet. Tabel4.5,side44:Undervisernesvurderingafdigitalemediersintegrationiundervisningenidanskog matematikom3 5år. TabelB2.1,side54:OplysningeromlæringsressourcerpåMaterialeplatformen 7

8 RESUMÉOGANBEFALINGER RESUMÉ Dennerapporterresultatetafenlandsdækkendeundersøgelseomprioriteringoganvendelseafforskellige læringsressourcerifolkeskolenogdegymnasialeungdomsuddannelser.dataerindsamletgennemen elektroniskspørgeskemaundersøgelseudførtafanalysebureauetzaperaiperioden23.september 8. oktober2008påfolkeskoleroggymnasialeungdomsuddannelser.nedenforgivesenoversigtover undersøgelsenshovedresultateroganbefalinger.hvordetermuligtogrelevant,sammenlignes resultaternemedtilsvarenderesultaterfraenlignendeundersøgelsegennemførtaf Undervisningsministerieti1995. Budgettettillæringsressourcererstramt Næstenhalvdelenafallefolkeskoleledernesvarer,atdeårligtharunder1.500kr.pr.elevtilrådighedtil indkøbaflæringsressourcer.fordegymnasialeungdomsuddannelsersvedkommendeharhalvdelenunder 2.000kr.pr.elevårligttilindkøbaflæringsressourcer. Tryktelæringsressourcerervigtige Undersøgelsenviser,atlærernebådeideresforberedelseogideresundervisningprimærtvælgertrykte læringsressourcer,skabttilundervisning.94%afalledansklærere(118respondenter)og95%(136 respondenter)afmatematiklærerneanvendersådannematerialerideresforberedelse.iundervisningen anvender93%afalledansklærereskøn ogfaglitteratur,mensbogligeundervisningsmaterialerkommer indpåentredjepladsefterfotokopieredematerialer.hosmatematiklærernebruger95%eller136lærere bogligeundervisningsmaterialer. Hjemmesideribådeforberedelseogundervisning Hjemmesideranvendesbådeiforberedelsenogiundervisningensometsupplementtildetrykte læringsressourcer.62%afdansklærerneog33%afmatematiklærernebrugerhjemmesiderideres forberedelse.iundervisningenbruger45%afdansklærerneifolkeskolenog53%aflærernei matematikundervisningenhjemmesider.undersøgelsengiverikkesvarpå,hvorforlærernebruger hjemmesider,ellerhvordandeanvendersiderne.menmangeforlagsamlerlinkspåderesegne hjemmesideriforbindelsemedudgivelsenaflærebogssystemerogtilbyderlinksamlingerneblandtandet foratlettelærernesforberedelse.forlagenesstatistikafonline besøgendeviser,atdisselinksudgøren populærservice,somserudtilatstimulerelærernesanvendelseafnettet. Fotokopier Iforberedelsenafdanskundervisningenbrugermed81%aflærerneifolkeskolenog78%aflærerneide gymnasialeungdomsuddannelserfotokopier.imatematikertallenehenholdsvis56%og32%.i undervisningslektionenertallenenæstendesammemed84%ifolkeskolensdanskundervisningog83%i degymnasialeungdomsuddannelser.imatematikundervisningenertallene59%forfolkeskolenog31% forgymnasiet. 8

9 Klasseundervisning Skolernehargennemdesidstefemårinvesteretilærebøger,ogisærfolkeskolerneharbrugtmidlerpå interaktivetavler.igymnasieterderinvesteretiprojektorer.undersøgelsenviserogså,at45%afalle dansklærereifolkeskolenbrugteklasseundervisningideressenesteundervisningslektionidansk.i gymnasietgennemførte58%afdansklærerneklasseundervisningideressenestelektion.imatematik anvendteover70%afallelærerneibådefolkeskoleoggymnasietklasseundervisning. Visionerogprioriteringer Blandtlærerneifolkeskolenmenernæsten60%,atdigitalemediererintegreretinogengradindenforen periodepåmellem3og5år,ogblandtdansklærerneogmatematiklærernefinderhenholdsvis15%og13 %,atdigitalemediererheltintegreretifageneifolkeskolen.igymnasietermatematiklærernemere optimistiskeenddansklærernemedhensyntilintegrationenafdigitalemedieriundervisningen.hersvarer 27%,atdemenerdigitalemediervilværeheltintegreretiundervisningenindenfordenæstetretilfemår. Hvisskolernefikenekstrabevillingpå50.000kr.,villelederneifolkeskolerneinvestereiinteraktivetavler.I gymnasierneerprioriteringenmerejævntfordeltmellemdeforskelligelæringsressourcer,menmeden tendenstil,atledernehervilleinvestereibogligeundervisningsmaterialer,softwaretilproduktionog netbaseredematerialermedlogin. Mp3 mediervægteslavtbådeafledereogundervisere.menhvorundervisereifolkeskolenoggymnasiet samtledereigymnasietprioriterermobileenhederlavt,finder20%afskolelederneifolkeskolen,at områdetskalprioriteres.web2.0 tjenester,mobileenhederogmp3 lydbøgerprioriteresgenereltrelativt lavt. 9

10 ANBEFALINGER Rapportendokumentereretgabmellemvidensamfundetskrav,EU'suddannelsespolitiskeprioriteringerog skolernesøkonomiskeogpædagogiskepraksisihverdagen.atmindskedettegabkræverhandlingpåen rækkeområder.nedenforopregnesanbefalingertilhandlingindenfortredimensioner.allermest afgørendeerimidlertid,atdissedimensionersamtænkessomdeleafensamletuddannelsesmæssig udvikling. Denpolitiskedimension skabeensamletvisionfordigitalkompetence,dereromfattetadgang,anvendelse,produktion, delingogrefleksion.efterleveeu'skrav,samthenteinspirationoglæreaferfaringerfrafxnorge, AustralienogCanada.Derbørfremoverværemerefokuspåanvendelseendadgang koordinerevisionerpåtværsafuddannelsesniveauerogunderhensyntilforskelligetrin systematiseresamarbejdemellemuvmogvtu(ogkum)vedrørendepraksisbaseretforskningi læringsressourcer formulerenationaleminimumskravtilelevernesdigitalekompetencerefterafslutningaf henholdsvisfolkeskoleoggymnasialuddannelse integreredigitalekompetencersometcentraltelementiafsluttendeprøver. Denpædagogiske/institutionelledimension integreredigitalkompetenceislutmålogfagligebekendtgørelser sikrediversitetianvendelseaflæringsressourcerunderhensyntildedidaktiskeformål udformekonkretekriterierfor,hvilkedigitalemedieroglæringsressourcer,derbedstmuligt understøtterforskelligelærings ogundervisningstiltag systematisereevidensbaseretforskningvedrørendekvalitetsudviklingoganvendelseafforskellige læringsressourcer prioriteredigitalekompetencersomindsatsområdepåskolernemedhenblikpåatudvikleenfælles pædagogiskpraksis,hvordigitalekompetencerindgårsomenkvalitativdimensioniallefagene,og hvorbrugenafdigitalelæringsressourcersesisammenhængmedandenundervisning formuleretydeligekravfraledersideomintegrationafdigitalemedieriundervisningenogomsætte dissekravienpraksis,hvorallerelevanteparter ledelse,lærereogelever følersiginddragetog motiveret. Produktionsdimension skabeoffentlige,økonomiskeincitamentertilkommercielleforlagogandreprofessionelle producentervedrørendeinnovativproduktionaflæringsressourcer støtteuni C'smaterialeplatformogstimulerelærereogelevertilatproducereogdeledigitale læringsressourcer udviklelederesoglærereskompetencermedhensyntilindkøb,kvalitetssikringogbrugafdigitale læringsressourcer skabeetdialogforumiundervisningsministerietmedrelevantrepræsentationfraudviklere, forskereogbrugereaflæringsressourcer,derkansikrevidensbaseretrådgivningvedrørende læringsressourcersbetydningforudviklingogsikringafdigitalekompetencer. 10

11 1.UNDERSØGELSENSBAGGRUND Dennerapporterresultatetafenlandsdækkendeundersøgelsegennemførti2008omlæringsressourceri folkeskolenogdegymnasialeungdomsuddannelser.nedenforbeskrivesbegreberogdefinitioner,som brugesirapporten.hvordetermuligtogrelevant,sammenlignesresultaternemedtilsvarenderesultater fraenlignendeundersøgelsegennemførti1995. Rapportenbaserespådata,somerindsamletvedenelektroniskspørgeskemaundersøgelsegennemførtaf analysebureauetzaperaiperiodenseptember oktober2008påfolkeskoleroggymnasiale ungdomsuddannelser.undersøgelsenomtalesirapportensomdigitalelæringsressourcer2008. Densenesteundersøgelseførdenforeliggendeerfra1995.DagennemførteUndervisningsministeriets mediekontorogfondenundervisningsinformation(fui)isamarbejdemedgallupa/soginstitutfor KommunikationpåRoskildeUniversitetscenterenspørgeskemaundersøgelseomundervisningsmidleri folkeskolen,degymnasialeungdomsuddannelserogvuc.resultatetafdenneundersøgelseblev offentliggjortundertitlenmediebilledet:skolerneogundervisningsmidlerne. Undervisningsmiddelundersøgelse1995.UndersøgelsenomtalesirapportenhersomMediebilledet1995og ernærmerebeskrevetibilag1. Tidensiden1995harværetprægetafstoreteknologiskeoguddannelsespolitiskeændringer.Derfortages emnetnuopigenforatvurderelæringsressourcernesøkonomiskeprioriteringoganvendelseilærernes forberedelseogundervisning. Læringsressourcer Idennerapportanvendesbegrebetlæringsressourcersomensamlebetegnelseforallederedskaber,der kanbefordreenlæreproces fraskolebogenogatlassettilenfysikopstilling,enfilmellerenhjemmeside påinternettet.vedatbrugeordet læringsressource fremhæves,atlæringaltidtagerudgangspunkthos personerogikkeienelleranden ting fxenbogelleretbestemtpensumietfag. Vifokusererpåtegnbaseredelæringsressourcer,dvs.læringsressourcerhvormedmankanlagre,søge, skabe,deleogmodificeretegn(tekst,tal,ord,lyde,billederogblandingerafdisse).nogleafdisse læringsressourcererskabtsomgrundlagforundervisning(fxenlærebog),andreinddragesi undervisningenfraandrebrugssammenhænge(fxenavisartikel).uansetderesintenderede brugssammenhænge,såforeliggernoglelæringsressourceritryktform,ogtegneneeranaloge(fx lærebøgerogfotokopier),mensandrelæringsressourcererdigitale(fxetforlagselektroniskeopgavesæt). Atvifokusererspecieltpåtegnbaseredelæringsressourcerhartogrunde.Fordetførsteerdetde tegnbaseredelæringsressourcer,derundergårdenstørsteændringidisseårbådeiomfangogindhold.for detandeterdetdetegnbaseredelæringsressourcer,sommestafgørendeprægerglobalesamfunds organiseringaflæringogviden. 11

12 Digitalekompetencerogvalgaflæringsressourcer Redskabererkatalysatorerforlæring,hvadentenderertaleomathåndtereenhammerforatbyggeet skurellertolkeentekstforatforståenfortidighændelse.idagudgørtegn ord,tekst,tal,billederoglyd enstigendeandelafderedskaber,hvormedvilærerivoresdelafverden.ogalledissetegner,ellerkan bringes,pådigitalform,sådekantalesammenpånyeogmerekompleksemåderendtidligere.det klassisketegnbaseredelæringsredskab,lærebogen,harfåetfølgeskabafenmegetbredvifteafdigitale læringsredskaber,ogdigitaliseringengørdisseredskabermerekomplekseatudvikleoganvende. Detegnbaserederedskaber,dererkatalysatorerforlæring,kanvidefineresomlæringsressourcer,idet dennebetegnelsenetopunderstreger,atdeerkatalysatorerfor,atnogenlærernogetomnogetindenfor bestemtesammenhænge.tegnbaseredelæringsressourcereradgangsportentilatudviklekompetencer,så brugernekanomskabeinformationtilviden. Ietvidensamfundudgørvidenengrundlæggendekildetilsamfundsmæssigvelfærd.Befolkningenmå derforlæreatanvendedenødvendigelæringsressourcersystematisk,sådenkanopøvetilstrækkelige kompetencertilatudvikle,deleogbearbejdevidenbådeiarbejds ogfritidsliv.dennekoblingmellem læringsressourcerogkompetenceudviklingliggerbagenrækkepolitiskevisionerogpædagogiskeinitiativer idetsidsteårtibådeherhjemmeogiudlandet. I2007udgavIT ogtelestyrelsenunderministerietforvidenskab,teknologiogudviklingsåledesnational StrategiforIKT støttetlæring:indsatsforatfremmeanvendelsenafikt støttetlæring (IT og Telestyrelsen2007).Strategienunderstreger,atDanmarkmåudvikleensamletkompetencestrategiforat anvendeikttilsamarbejdeiuddannelsessystemet,ierhvervslivetogidenoffentligeforvaltning. RapportenBorgernesIKT færdighederidanmark(teknologiskinstitut2007)konkretiserer,hvoridisse kompetencerbestår.herdefineres(teknologiskinstitut2007:12)såkaldtdigitalekompetencer(digital literacy)somevnetilatanvendeiktforatkunne: definereogidentificereetinformationsbehov skaffesigadgangtilrelevantinformation håndtereogorganisereinformation integrere,fortolkeogsammenfatteinformation evaluereinformationenskvalitet,relevansoganvendelighed skabeogpræsenterenyinformation kommunikereogudveksleinformationogviden væreteknologiskselvhjulpen. OgsåEUfremhæverdigitalekompetencerscentralebetydningfordeeuropæiskevidensamfund,ogman læggerstigendevægtpåsammenhængenmellemforskelligedigitalemedierogpåderesdifferentierede anvendelse(sefxeu kommissionen2005,2007). Enlignendeudviklingopsummeresidenførste,sammenlignendeanalyseaf,hvilkeneffektIKTharfor undervisningenidenordiskelande.analysenerforetagetisamarbejdemellemutbildningsstyrelseni Finland,MyndighetenförskolutvecklingiSverige,KunnskapsdepartementetiNorgeog UndervisningsministerietiDanmark,ogdenunderstreger: 12

13 Måden,hvorpåiterblevetanvendtiundervisnings oglæringssammenhænge,harudvikletsigovertiditaktmed,at teknologienerblevetmeretilgængeligogmereavanceret.frablotatværeendnuenny gadget forildsjæleblandt lærerne,eritnuendelafdagligdagenpåalleskoler.fokuspåitiuddannelsessektorenharflyttetsigfraatlære, hvordanmanbrugerittilatanvendeitsomenkatalysatorforatforbedreundervisningoglæringen medandreord: Hvordanitkanbrugessometværktøjellermedie,sommanlærermed(Rambøll2006:39). Transportafinformationellerkatalysatorforviden? Læringsressourcereretbindeledmellemden,derlærer,ogdet,derlæres.Iskolesammenhænger underviserenendvidereenafgørendeaktør,derdefinererformåletmeddet,derlæresogoftetillige arbejdsformerogtidsrammer.atvælgeogatanvendebestemtelæringsressourcerhængersnævert sammenmedatudviklebestemtekompetencer.setilysetafdeudbredtediskussioneromvidensamfundet erdennekoblingblevettydeligere;ogdennetydeliggørelsemedvirkerpåsinsidetil,atvanteforståelseraf læringsressourcerogdereskredsløberifærdmedatændres. Traditioneltharforlagproduceretogunderviserevalgtmaterialeudfraovervejelserover,hvordan bestemteformerforeksisterendevidenkanformidlesmesteffektivtogmotiverendetileleverne,enten enkeltvisellersamlet.idagerdetikkeblotvigtigt,atelevernekanreproducereeksisterendeviden;deter tilligeafgørende,atdekanskabenyviden,atdekanudvekslevidenmedandrepåenforståeligmåde,ogat dekanomformeeksisterendevideniforholdtilnyeproblemstillinger.dissekravmedvirkertil,at læringsressourcerogsåkanproduceresogvælges,sådeunderstøtternyelærings,videns og arbejdsformer. HovedpartenaflæringsressourceriDanmarkproducereskommercieltogmedskyldigthensyntil eksisterendefagligekrav,uddannelsesniveauogpædagogiskpraksis.forfolkeskolenogdegymnasiale ungdomsuddannelserudgørkommunalepædagogiskecentralerogde16centreforundervisningsmidler vigtigebrobyggeremellemdeprofessionelleproducenteroglokaleundervisere,idetdesystematisksamler, formidlerogoftevaliderertilgængeligelæringsressourcer.pådeenkelteuddannelsesstedervælges læringsressourceroftestafdenenkelteunderviserellergruppenaffaglærere,hyppigtmedassistancefra deansvarligeforskolenspædagogiskeservice ellerlæringscenter,somskolebibliotekerbenævnesmange stederidag. Itillægtildetprofessionellekredsløbkommerproduktionoganvendelseaflæringsressourcer,somhidrører fraandrebrugssammenhænge,fxavisartikler,skønlitteraturoghjemmesiderfrainternettet.samtidigkan underviserefremstilleegnelæringsressourcersomfxopgavesæt. Densåkaldtematerialeplatformgiveridagensamlet,elektroniskpræsentationafenlangrække læringsressourcer,bådefraprofessionelleproducenterogfraundervisere,ligesomdenindeholder værktøjertilatskabefxbillederogmusik(senærmerebeskrivelseibilag2).materialeplatformener udvikletafuni C,dererenvirksomhedunderUndervisningsministeriet,oghartilformålatlettevalgog anvendelserforunderviserneiforholdtilkonkretefagligeogpædagogiskemål.lignendeportalererunder udviklingienrækkeandrelandeogvidnerom,atproduktion,valgoganvendelseaflæringsressourcerer underforandring. 13

14 Digitalelæringsressourceridennerapport Digitalelæringsressourcerer,somordetangiver,tegnbaseredelæringsressourcer,hvordetegn,der anvendes,erdigitale.digitaliseringgivertekniskmulighedfor,atord,billeder,tal,tekstoglydekanbringes påsammeplatformogblandespåmåder,manikkekenderfrafxtryktebøger.vedhjælpafsåkaldte hyperlinkskanbrugerenfxsammenkobletekstellerbillederikompleksenetværk.medkoblingtil internettetmuliggørestillige,atbrugerehurtigtkandeleinformationerogoplevelserogindgåivirtuelle, socialenetværk.megetafgørendeerdet,atdenenkeltebrugerkanændrepådeforeliggendetegn (Andersen1997)ogsåledesselvmedvirketilatskabeogomformefxtekster,billederoglyde. Læringsressourceromfatteridennerapportfølgende: Materialer,dererproduceretogindkøbtmedhenblikpåundervisning,hvadentendeertrykte(fx bogligeundervisningsmaterialeriformaflærebøger,elevarbejdshæfterogopslagsbøger), audiovisuelle(fxenundervisningsfilm)ellerdigitale(fxetlæringsspil). Materialer,derikkeerproduceretmedhenblikpåundervisning,mensomerindkøbtmed undervisningforøjefxskønlitteraturogandenfaglitteraturtilskolensbibliotek. Materialer,dererindkøbtsomforudsætningforundervisning,fxsoftwaretiltekst og talbehandlingoginteraktivetavler. Materialer,somikkeerproduceretellerindkøbttilundervisning,mensomanvendesi læringsøjemed,fxhjemmesiderpånettet,aviskronikkerogtv produktioner. Undersøgelsenspecificererdissekategoriersomfølger: Undervisningsmaterialer Materialer,dererproduceretmedhenblikpåundervisning(typisklærebogssystemer,digitale undervisningsmaterialerogaudiovisuellematerialer).fx: Bogligeundervisningsmaterialer(tryktebøgerm.v.) E bøger(elektroniskebøger)(elektroniskebøger) Netbaseredematerialermedlogin(fxsupplerendematerialertilbogligeundervisningsmaterialer fraforlag) Digitaleav materialer Fotokopier. Andrematerialer Materialer,derikkeerproduceretmedhenblikpåundervisning,mensomerindkøbtmedhenblikpåat bliveinddragetoganvendtiundervisningen(typiskskønlitteratur,faglitteratur,aviserogtidsskrifter, computerspilogfilm).fx: Skøn ogfaglitteratur Aviserogtidsskrifter Mp3 lydbøger Analogeav materialer 14

15 Netabonnementermedlogin(fxnetaviserogindholdpåUNI servere 1 medklipfradansketv kanalerogfiktions ogdokumentarfilmsamtinformationsvideoerogreklamefilm). Værktøjsprogrammerogit infrastruktur It hardwareog software,derunderstøtterundervisningen,mensomikkeisigselveret undervisningsmateriale(typiskcomputereogtekstbehandlingsprogrammer).fx: Software: tilproduktion(fxtekstbehandling,billedredigering,webredigeringog præsentation/grafikfremstilling) tilkommunikation(fxintranetsystemeroglm systemertile læring) tileksperimenteltarbejde(fxlegomindstormsogmathcad) Hardware: Interaktivetavler Projektorer Digitaltoptageudstyrtilbilleder,lydogvideo Mobileenheder(fxmobiltelefoner,PDA'er,iPodsogSmartPhones) Gratislæringsressourcer Alleandreressourcer,somanvendesmeningsfuldtilæringsøjemed.Fx: Hjemmesiderpånettet Digitalematerialerfraministerier,organisationerogvirksomheder Web2.0 tjenester(fxblogs,wikis,fildelingstjenester) Podcast Gratisspilogprogrammerfranettet(fxspiltiltaltræning,LegoDigitalDesignerogprogrammerfra Google) Hæfterfraskoletjenesteroggratisaviser Lærertillærer tjenesterframaterialeplatformen Undervisersegnematerialer. Læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialer Derfindesingenalmentaccepteretdefinitionafderedskaber,derformidlerlæring.Begrebersom læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialeranvendesofteiflæng;menblandt undervisereogproducentererderentendenstilatanvendeordene læringsressourcer og læremidler foratunderstregemidlernesprimærebetydningforeleversogstuderendeslæringfremforlærerens undervisning.idenneundersøgelsesspørgeskemaanvendesderforordet læremidler,fordideterdet begreb,undervisereumiddelbartforbindermedenkonkretpraksis. 1 UNI Serverenerentekniskplatform,dergørdetlettereatbenyttevideooglydiundervisningen.Brugafvideooglydvia internettetstillernormaltstorekravtilskolernesinternetforbindelser.derforharuni Cudvikletetsystembaseretpålokale medieservere,derkaldesuni Servere. 15

16 Atderikkefindesetentydigbegreb,pegerpådetvigtigeforhold,atdeteknologier,hvormed læringsressourcerudviklesoganvendes,ændres,ogdetsammegørgængsopfattelseafdesammenhænge, hvorideanvendes.imediebilledet1995anvendessåledesprimærtordet undervisningsmidler ogafogtil materialer og undervisningsprogrammer.ligeledesbrugesudtrykket edb somenbredbetegnelsefor alt,hvadderharatgøremedcomputereogderesanvendelsesområder.iktanvendesderimodikketil,som idag,atbetegneteknologi,deranvendestilskabe,lagre,bearbejdeogformidledigitalinformation. Pågrundafdenforskelligesprogbrugogændredebegrebsanvendelsererdetkunselektivtmuligtat foretagekonkreteogdirektesammenligningermellemresultaterneidigitalelæringsressourcer2008og Mediebilledet1995.Determeddissebetingelserinmente,atviirapportenkonstatererforandringeri skolernesanvendelseaflæringsressourcer.deterligeledesmeddissebegrænsningerinmente,at betydningenafdisseforandringerkandiskuteres. HidtidigsatsningpåIKT infrastruktur Undervisningsministerietharsidenmidtenafhalvfemsernebrugtmangeøkonomiskemidlerpåatskabeet godtfundamentforatintegrereiktiundervisningennavnligifolkeskolen.fxskullebanebryder projekterneiperiodenfra1997til2001udvikleundervisningsmaterialerblandtandetiformafsoftwareog andredigitalelæringsressourcer. I2000besluttederegeringenatbruge340millionerkronerpåetlandsdækkendeprojektomitogmedieri folkeskolen.projektetgennemførteialt87udviklingsprojekter,somfxhavdetilformålatstyrkeelevernes IKT ogmediekvalifikationersamtskaberumfornyelæringsmetoder(itmf sekretariatet2005). I2003besluttederegeringenatbruge495millionerkronerblandtandetsomtilskudtilkommunerneskøb afcomputereifolkeskolen.desudenfiklæreremulighedforefteruddannelsegennemskole it,dereret kursusforløb,hvorkursistensammenmedsinekollegerfåretgrundlæggendecomputerkendskaboglærer atbrugedemestalmindeligeikt programmer.lærernefårogsåindsigti,hvordandeintegrerer informations ogmedieteknologienideresundervisning.detskerved,atdeudarbejderenrække beskrivelserafundervisningsforløb,devilgennemføreideresklasse. Lærerneerhververdetpædagogiskeit kørekort,somtilbydestilfolkeskolen,gymnasietog erhvervsuddannelsernesamtandremålgrupperindenforuddannelsessektoren.tilelevernetilbydesjunior pc kørekortet. Tilskudsordningenharværetpopulær.Folkeskolernehariløbetaf2005indkøbt51.000nyecomputeretil undervisningsbrug.iforåret2006kortlagdeuni Comfangogkvalitetaffolkeskolernesit udstyri forbindelsemedgennemførelsenafdeførstewebbaseredenationaletestifolkeskoleniforåret2007.hver folkeskoleråderidagigennemsnitover70computeretilundervisningsbrug,hvordeti2002igennemsnit var48computereperskole.antalletafcomputerepåskolerneerstegetmed46%(aarsland,2007). Derharikkeværettilsvarendestøtteordningeriforholdtildegymnasialeungdomsuddannelser.Rapporten BenchmarkingAccessandUseofICTinEuropeanSchools(EU kommissionen2006)dokumenterer imidlertid,atdanskegymnasielærereereuropasflittigstebrugereafcomputereiundervisningen. 16

17 Undersøgelsenerbaseretpåinterviewsmedlærereogledelseri27europæiskelandes uddannelsesinstitutionerfragrundskoletilogmedungdomsuddannelser(gymnasium,erhvervsskoler). Dethidtilmestsystematiskeudviklingsarbejdeiforholdtildegymnasialeuddannelser,ogherunder læringsressourcer,ersketsombaggrundforgymnasiereformen.såledesgennemførte Undervisningsministerietiperioden etprojekt,hvorfirearbejdsgruppermedfokuspå fagområdernedansk,matematik,fremmedsprogognaturfagbeskrevforudsætningerneforennyfaglighed ifremtidensuddannelser,mensenfemtearbejdsgruppeudarbejdedeensamletanalyseogenrække anbefalingertilundervisningsministerietpåbaggrundafdefirerapporter(buschmfl.2004). Afslutningsrapportenunderstreger,atsåfremtmanforsømmer integrationenafdedigitalemedieri læremiddeludviklingen,vileleverogstuderendeistigendegradopleveundervisningensomutidssvarende oguautentisk (Buschmfl.2004:60).Gruppenanbefaler,atderudviklesnye,fremtidssikrede læringsressourcer,ogatundervisningsministerietøkonomiskstøtterudviklingen.detskalskeitæt samarbejdemedlæremiddelforskningen,ogmåleteratfremkommemedkompetencebaserede fagbeskrivelser,derintegrererdenyelæringsressourcer.hidtilerdisseanbefalingerikkeudmønteti politiskhandling. Samletseterstatusidanskefolkeskoleroggymnasier,atmangenereltsetharensolidinfrastruktur,derer forudsætningforatintegreredigitalelæringsressourcer.deflesteskolerharbredbåndsadgangtil internettetogantalletafcomputeretilelevbrugerstegetmarkant.hertilkommer,atmangeskoleridisse åranskafferinteraktivetavler(smartboards)tilbrugibestemtefaglokaler.ligeledeserfolkeskolelærere efteruddannetsystematisksidenårtusindskiftet. EndvidereanvenderstortsetallefolkeskolerdagligtetLearningManagementSystem(LMS)ideresinterne kommunikationmedeleveroglærere,ogidenmereeksternekommunikationmedfxforældre.etlms fungererogsåsomenportalforlæring,udviklingogdistributionafkurseroglæringsproduktersomfxelæring,klasseundervisning,virtuellemøderogfagligekurser. Menatinfrastrukturenerpåpladsogteknologienfindes,betyderikkenødvendigvis,atdenkanogskal anvendes.rammevilkårenepådeenkelteskolererenvæsentligfaktor,somindvirkerpåanvendelsenog effektafikt.undersøgelsene learningnordic2006(rambøll2006)viserblandtandet,atselvomtoudaf trelærerehardeltagetikompetenceudviklingvedrørendeiktindenfordesidstetreår,såerdetkunénud aftreafdisselærere,somfølersigsikreiforholdtilikt,ogderkanikkeregistreresnogensærligeffektpå anvendelsenafikt.effektenafiktiundervisningenidenordiskelandevisersåledes,atselvom størstepartenaflærerneharerhvervetdetpædagogiskeit kørekortellertilsvarende,synestoudaftre lærerestadig,atdeikkeergodenoktilatbrugeiktiundervisningen(rambøll2006:11,87). Nyeinitiativer Medbaggrundiregeringensglobaliseringsstrategifraapril2006Fremgang,fornyelseogtryghed(2006) nedsatteundervisningsministerieti2006enrækkearbejdsgrupper,derskulleudarbejdeudkasttilnye FællesMålforundervisningenienrækkefagifolkeskolen.Derskulleforetagesengennemgangafalle fagenesformål,ogtrinmåleneskulletilpassesioverensstemmelsehermed.detindgikiarbejdet,at 17

18 behovetforajourføringafdefagligetekstermedhensyntilikt ogmediekompetencerindenfordeenkelte trin ogslutmålgenereltskulleovervejes.detvarherundertankenatudarbejdeensamletvejledende tekst,sombeskrevmåleneforikt ogmediekompetencerifællesmål. Dettearbejdeernuafsluttetogmedvirkningfraskoleåret gælderdernyeFællesMålfor undervisningenifolkeskolen. I2007nedsatteUndervisningsministerietenit ekspertgruppe.denskalblandtandetpåbaggrundafdenye FællesMålogtrin ogslutmålenesamtoplægfraskolestyrelsenomudviklingafevalueringsformerfor målingafelevernesdigitalekompetencerafgiveudtalelseromarbejdsgruppernesoplægtilnye beskrivelser. Vigtigtidennesammenhængerministerietsbemærkning,at ekspertpaneletsudtalelserskalialletilfælde tageudgangspunktielevernesrollesombrugeresetilysetafudviklingenafweb2.0 (Kommissorium 2007).Web2.0henvisertildehastigtvoksendeudbudafisærkommercielle,digitaletjenestersom Facebook,ArtoogFlickr,dergiverinternetbrugeremulighedforselvatskabe,deleogmodificereindholdi formaffxtekst,billederogmusik. Somdetfremgårafovenstående,indgårproduktion,anskaffelseoganvendelseaflæringsressourceriet komplekstsamspilafteknologiskemuligheder,uddannelsespolitiskeprioriteringer,økonomiske afvejninger,pædagogiskemålogpraktiskeforhold.idefølgendekapitlerdokumenteres,hvorledes læringsressourceranvendesmedsærligvægtpådeøkonomiskeprioriteringerogdepædagogiskevalgseti lysetafdeforeliggendeteknologiskebetingelserogundervisningsmæssigevilkår. OMDATAMATERIALET Denforeliggendeundersøgelseergennemførtiperioden23.september 8.oktober2008somen landsdækkende,elektroniskspørgeskemaundersøgelse,ensåkaldtcawi undersøgelse(computer assisted webinterviewing).undersøgelsenergennemførtafanalyseinstituttetzapera. AdjunktAnneMarieDahler,Læremiddel.dk,harforetagetuddybendeanalyserafdatamaterialet,og konsulentvaldemarduusogprofessorkirstendrotner,dream,harhaftansvaretforudformningenaf rapportenstekst. Dererrettethenvendelsetilialt1.243uddannelsesinstitutioner,hvilketsvarertilalledanskefolkeskolerog gymnasialeungdomsuddannelser.henvendelsenersketviae mailtilskoleledere/rektorerpåbaggrundaf d lister,somundervisningsministerietanvenderisinkommunikationmedskolerne.ministeriethar udelukkendeinstitutionell adresser,ogdetharikkeværetmuligtatsendespørgeskemaog påmindelsepersonligttildeenkelteledereogundervisere. 18

19 Målgruppe Undersøgelsenergennemførtblandttogrupper,nemligskoleledere/rektorersamtundervisereidanskogi matematikpå8.klassetrinifolkeskolenogi2.gpågymnasialeuddannelser. Ialt124skoleledere/rektorerharbesvaretspørgeskemaet,hvilketsvarertilenbesvarelsesandelpå10%. Dennebesvarelsesandelerioverensstemmelsemedlignendeundersøgelser,ogmuliggørvalideanalyser medenrimeligstatistisksikkerhed. Blandtde124ledereer81skoleledereienfolkeskole,og43ersomledertilknyttetengymnasial ungdomsuddannelse.94skolerharenmandsomleder.71harmindreendtiårserfaringsomlederog47er ansatpåenskoleienbymæssigbebyggelsemedover50.000indbyggere.resten,dvs.77,eransatpåen skoleienbymæssigbebyggelsemedunder50.000indbyggere. Ialt267undervisereidanskogmatematikpå8.klassetrinifolkeskolenogi2.gpådegymnasiale uddannelserstx,hhxoghtxharbesvaretspørgeskemaet.dadeterskolelederne/rektorerne,somhar videresendtetlinktilunderviserepåskolenfindesderingenoversigtover,hvormangeundervisere,derer blevetbedtomatdeltage.enbesvarelsesprocentkanderforikkeangives. Blandtunderviserenhar126dansklærereog141matematiklæreredeltagetiundersøgelsen.Halvdelenaf undervisernekommerfrafolkeskolenogdenandenhalvdelfradegymnasialeungdomsuddannelser,ogde fordelersigjævntmedhensyntilalderogundervisningsanciennitet.undersøgelsensrespondenterudgør såledesetrepræsentativtudsnitafundervisereifolkeskolenoggymnasiet. Frafaldsanalyse AnalysebureauetZaperaharforetagetenfrafaldsanalyse,hvormantelefoniskharkontaktetledere,hvis skolerikkehardeltaget,ogspurgtdemomgrunden.genereltarbejds ogevalueringspresangivessomde vigtigstegrundetilikkeatdeltageiundersøgelser.idensituationprioriterespligtigeanalyserog evalueringeriværksatafundervisningsministeriet.flereskoleledereharvalgtatudfyldeegetskema,mens enkelteharbrugtskolensnyhedsbrevogvalgtikkeatvideresendetilspecifikkeundervisere. Tabellerne Ialletabeller,hvorderertaleomsignifikanteforskellemellemfolkeskoleogdegymnasiale ungdomsuddannelserertallenemarkeretmedfed/rødskrift. 19

20 2.ANSKAFFELSE Læringsressourcerogskolernesøkonomi Etoverordnetfokuspunktfornærværendeundersøgelseerskolernesinvesteringiogprioriteringaf læringsressourcer.skolelederneerblevetbedtomatangiveetcirkatalforskolensbrugafpengepå læringsressourcerpr.eleviskoleåret Derer,somdetfremgårafnedenståendetabel,store forskellepådeenkelteskolersinvesteringilæringsressourcerpr.elev,ognavnligforskellenmellem folkeskoleroggymnasialeuddannelserermarkant: Tabel2.1:Skolelederesangivelseaflæremiddelbudgetpr.elevpr.år.Folkeskolenoggymnasiet Pct. FOLKESKOLEN GYMNASIUM Under1.000kr Fra1.000kr.til1.250kr Fra1.250kr.til1.500kr Fra1.500kr.til2.000kr Fra2.000kr.til3.000kr Mereend3.000kr Vedikke Halvdelenafallefolkeskolerogcirkaentredjedelafskolerneblandtidegymnasialeungdomsuddannelser harmindreend1.500kr.tilrådighedtilindkøbaflæringsressourcerpr.elevomåret.ensøgningblandt forlagenepåderesudgivelserviser,atenlærebogidanskellermatematikkostergennemsnitligt kr.,ogetenkeltindkøbudgørsåledesmereendentiendedelafdetbeløb,skolerneårligtdisponererover tilindkøbaflæringsressourcerpr.elev. Gymnasiernebrugerflerepengepålæringsressourcerpr.elevendfolkeskolerne.Næsten50%afde adspurgteledereigymnasierneangiver,atderanvendesmereend2000kr.pr.elevpr.årpå læringsressourcer,menskun15%aflederneifolkeskolenangiveratanvendemereend2000kr.pr.elev. Statensinitiativer Implementeringenafgymnasiereformenharikkeværetfulgtafstørre,økonomisketilskudtiludviklingaf skolernesdigitaleinfrastrukturellerudviklingafnyelæringsressourcer.derimodharregeringeni tidsrummet bevilgetoverenkvartmilliardkr.tiltostoreprojekterforfolkeskolen: TilProjektet IT,medierogfolkeskolen (ITMF)bevilgedes340mio.kr.(pågrundafbesparelser reducerettil323mio.kr.).projektethavdesomoverordnetformålatstyrkedenpædagogiske anvendelseafitogandremedieriundervisningenoggøreitogmediertilmedspillerogdrivkrafti 20

Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1 Digitalelæringsressourcer

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Basis hold, (12072) NATURFAG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en del

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium Tablets er nyt element i pædagogikken? ipad vs Windows 8 tablet 1/2 Infrastruktur er klar: - Tablet med Windows 8 passer

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de lægger vægt på. (gymnasieelev, 1.g) Samarbejde mellem grundskoler

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

anslag: Søgehistorier

anslag: Søgehistorier anslag: Søgehistorier Formål: Projektets formål er at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning

Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning Barrierer for IT støttet undervisning Fokus på andetsprogs- og specialundervisning Mads Bo-Kristensen Chefkonsulent, ph.d. Uddannelse & Læring Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk www.madsbokristensen.dk

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010 Kl 13.00-13.55 Aarhus Universitet It-anvendelser i undervisningen afsluttede projekter, http://person.au.dk/da/hema@imv Grundskolen: 2002-2003: Junior pc-kørekort,

Læs mere

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser

Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser AU Undervisningsorganisering,-former og -medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser Afslutningskonference Aarhus Universitet 28. november 2011 Tendenser fra interview og observation Temaer

Læs mere

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole

Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Foranalyse til den Digitale Erhvervsskole Den Digitale Erhvervsskole løfter udfordringer og imødekommer uddannelsespolitiske målsætninger ved at integrere it-værktøjer i undervisningspraksis på de erhvervsrettede

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Notat. Status på Materialeplatformen oktober 2015

Notat. Status på Materialeplatformen oktober 2015 Notat Vedrørende: Status på Materialeplatformen Skrevet af: Niklas Grønlund Lind Version: 1.1 Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail:

Læs mere

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg.

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Den Digitale Skole - Testingsport Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Testingsport.dk Brian Bo Madsen & Leon Thore G. Henriksen. Uddannet skolelærere Silkeborg Seminarium Idrætslærere I

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google?

Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Hvad skal vi med bibliotekarer, når vi har Google? Jeg har søgt på nettet, men det er uoverskueligt! er en standardreplik bibliotekaren møder igen og igen. Kender du Faktalink? er et ligeså ofte stillet

Læs mere

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd

IT i folkeskolen. - en investering i viden og velfærd IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd Regeringen August 2003 1 IT i folkeskolen - en investering i viden og velfærd 1. udgave, 1. oplag, august 2003: 2000 stk. ISBN 87-603-2358-2 ISBN (WWW)

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 9. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis IT I UNDERVISNINGEN Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis Indholdsfortegnelse 1. Radikal elevinddragelse... 5 2. Thoughts from abroad... 7 3. Holder strukturen efter 200 år?...9 4.

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelseslederne 21. september på Hindsgavl Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

Kære kommende gefionit,

Kære kommende gefionit, Kære kommende gefionit, Mange elever oplever, at det er svært at starte i gymnasiet. Dette skyldes naturligvis blandt andet, at man skal til at vænne sig til en anden skole, andre lærere, andre klassekammerater,

Læs mere

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009

Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 Hver elev i folkeskolen lånte i gennemsnit 42 bøger på skolebiblioteket i 2009 De 1.522 skolebiblioteker rummer i at 42 mio. forskellige undervisningsmidler eller i gennemsnit knapt 28.000 på hvert skolebibliotek.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Uddannelse. Baggrundsoplysninger

Uddannelse. Baggrundsoplysninger Uddannelse. Baggrundsoplysninger Skatte- og Velfærdskommission og Økonomisk Råd 11.November 2010 Uvidenskabelig undersøgelse Nu skal de unge lige have lidt motion. Rejse sig 2 gange. Hvem her i lokalet

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-Januar 2016-2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Informationsteknologi

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

CFU. Efterår 2012 VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER. For lærere ved gymnasiale uddannelser og VUC/HF

CFU. Efterår 2012 VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER. For lærere ved gymnasiale uddannelser og VUC/HF CFU Efterår 2012 For lærere ved gymnasiale uddannelser og VUC/HF VIA CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER 1 Gymnasie/HF-konsulenter ved VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx IT B Michael Ebbesen Schmidt STU-ITBhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere