Digitale læringsressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale læringsressourcer"

Transkript

1 DREAM:DanishResearchCentreonAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Digitale læringsressourcer i folkeskolen og degymnasialeungdomsuddannelser! Januar2009 1

2 Digitalelæringsressourcer Tekst: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterials og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Udgiveti2009af: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterials SyddanskUniversitet Campusvej55,DK5230OdenseM og Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler Asylgade7 9,DK5000OdenseC ISBN Rapportenkanhentespå: Ophavsrettentildennepublikationtilhører: DREAM:DanishResearchCentreonEducationandAdvancedMediaMaterialsog Læremiddel.dk Nationaltvidencenterforlæremidler UndersøgelsenergennemførtafanalyseinstituttetZaperaiseptember oktober2008.adjunktannemarie Dahler,Læremiddel.dk,harforetagetuddybendeanalyserafdatamaterialet,ogkonsulentValdemarDuus ogprofessorkirstendrotner,dream,harhaftansvaretforudformningenafrapportenstekst. Dennepublikationkanfritciteresmedtydeligangivelseafkilden.Skrifter,deromtaler,anmelder,henviser tilellergengiverdennepublikation,bedessendttiludgiverne. 2

3 INDHOLD FORORD... 5 TABELOVERSIGT... 6 RESUMÉOGANBEFALINGER... 8 RESUMÉ... 8 ANBEFALINGER UNDERSØGELSENSBAGGRUND Læringsressourcer Digitalekompetencerogvalgaflæringsressourcer Transportafinformationellerkatalysatorforviden? Digitalelæringsressourceridennerapport Læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialer HidtidigsatsningpåIKT infrastruktur Nyeinitiativer OMDATAMATERIALET ANSKAFFELSE Læringsressourcerogskolernesøkonomi Statensinitiativer SKOLERNESPRIORITERINGAFINDKØB Skoleledernes/rektorernesprioritering Undervisernesprioritering PÆDAGOGISKECENTRALEROGCENTREFORUNDERVISNINGSMIDLER Folkeskolelærerne Gymnasielærerne Orienteringomlæringsressourcer PROCEDURERFORINDKØBOGANVENDELSE Formuleretprocedurerforindkøb Formuleretprocedurerforanvendelse LÆRINGSRESSOURCERIFORBEREDELSENOGUNDERVISNINGEN LÆRINGSRESSOURCERIFORBEREDELSEN LÆRINGSRESSOURCERIUNDERVISNINGEN OMFANGETAFLÆRINGSRESSOURCERIUNDERVISNINGEN Omfangafbogligeundervisningsmaterialer Omfangafhjemmesider Omfangafdigitaleav materialer Omfangafweb2.0 tjenester

4 UNDERVISERNESIKT KOMPETENCER Lærertyperogundervisningsformeridansk Lærertyperogundervisningsformerimatematik FOTOKOPIER VISIONEROGPRIORITERINGER SKOLERNESØNSKEDEINVESTERINGIOGPRIORITERINGAF LÆRINGSRESSOURCER Skoleledernesønskedeprioriteringeraflæringsressourcer Skoleledernesønskedeprioriteringervedensærbevilling DEDIGITALELÆRINGSRESSOURCERSFREMTIDIGEINTEGRATION IUNDERVISNINGEN OPSUMMERING LITTERATURLISTE BILAG Bilag1.Mediebilledet1995.Enundersøgelseomundervisningsmaterialer Bilag2:Materialeplatformen Bilag3:Introduktionsmailtilskolerne Bilag4:Erindringsmailtilskolerne Bilag5:Spørgeskematilunderviserne Bilag6:Spørgeskematillederne/rektorer Bilag7:Frafaldsanalyse

5 FORORD Ietvidensamfunderdetafgørende,atbefolkningenkananvendeinformations og kommunikationsteknologi(ikt)ogdigitalemedieriarbejds ogfritidsliv.detfremhæverit ogtelestyrelsen inationalstrategiforikt støttetlæring(2007),ogdetunderstregereu kommissionenisinsåkaldtei2010 strategi(2005)omudviklingenafdeteuropæiskeinformations ogvidensamfund. Etomdrejningspunktforatudvikledigitalkompetence(digitalliteracy)er,ateleveranvenderenbredvifte afdigitaleteknologiersomendelafderesundervisning.dennerapportafdækker,hvordandigitale teknologierindgårsomlæringsressourceridendanskefolkeskolesældsteklassetrinogidegymnasiale ungdomsuddannelser.hvaderdeøkonomiskerammerogprioriteringer?hvordanfordelerunderviserne forskelligelæringsressourcersåsombøger,netbaseredematerialer,filmogværktøjsprogrammertil produktionogpræsentation? Rapportenbaserespåenlandsdækkendeundersøgelseforetagetiseptember oktober2008blandt skoleledere/rektorerogundervisereihenholdsvisdanskogmatematikpåfolkeskolens8.klassetrinsamti 2.gpågymnasialeuddannelser.Rapportenviser,attryktebøgersamtfotokopierudgørhovedpartenafde anvendtelæringsressourcer;atdigitaleredskaberanvendessomsupplement;ogatskolernemangler økonomiskeressourcerogpædagogiskeincitamentertilatændrepådennefordeling. SidenårtusindskiftetharUndervisningsministerietsatsetnæstentrekvartmilliardifolkeskolentil computerudstyrsamtefteruddannelseafunderviserne.rapportensresultaterdokumenterer,atder trods dennemassiveindsats erlangvejtilatopfyldedenationaleoginternationalemålomdigitaltkompetente elever.rapportenanbefaler,atfremtidigepolitiske,økonomiskeogpædagogiskeinitiativerkoordineres;at fremtidigestrategierfokuserermerepåanvendelseendadgang;ogatdigitalkompetencedefineres,såden tagerhøjdeforkompleksitetenidedigitaleteknologierogderesanvendelser. Rapportensresultatergiveretopdateretvidensgrundlagtilatdebatterelæringsressourcernesbetydning forfremtidenskompetenceudvikling.detervoreshåb,atrapportenvilansporedennedebatblandt beslutningstageresåvelsomskoleledereogundervisere. KirstenDrotner ThomasIllumHansen Professor,dr.phil. Ph.d. CenterlederDREAM CenterlederLæremiddel.dk 5

6 TABELOVERSIGT Tabel2.1,side20:Skolelederesangivelseaflæremiddelbudgetpr.elevpr.år.Folkeskolenoggymnasiet Tabel2.2,side21:Markedsestimater.IKT baseredeundervisningsmaterialer Tabel2.3,side23:Skoleledernesprioriteringaflæremiddelområdervedindkøb Tabel2.4,side24:Undervisernesprioriteringaflæremiddelområdervedindkøb Tabel2.5,side25:Folkeskolelærernesvurderingaf,ihvilketomfanghenholdsvisdetlokaleCenterfor UndervisningsmidlerogPædagogiskCentraldækkerbehovforlæringsressourcerihenholdsvisdanskog matematik. Tabel2.6,side26:Gymnasielærernesvurderingaf,ihvilketomfanghenholdsvisdetlokaleCenterfor UndervisningsmidlerogPædagogiskeCentraldækkerbehovforlæringsressourcerihenholdsvisdanskog matematik. Tabel2.7,side26:Undervisernesanvendelseaforienteringskildervedrørendeundervisningsmidler. Folkeskolenoggymnasiet1995og2008. Tabel2.8,side27:Lærernesogledernesopfattelseaf,omdererformuleretenprocedureforindkøbaf læringsressourcerpåskolen.folkeskolenoggymnasiet2008. Tabel2.9,side28:Lærernesogledernesopfattelseaf,omdererformuleretenprocedureforanvendelseaf læringsressourcerpåskolen.folkeskolenoggymnasiet2008. Tabel3.1,side29:Læringsressourcerbrugtiforberedelsenafdansk ogmatematikundervisning.folkeskole oggymnasietsamlet Tabel3.2,side31:Lærernesfordelingaflæringsressourcerisenesteundervisningslektion2008. Tabel3.3,side32:Omfangafanvendelseafbogligeundervisningsmaterialeriundervisningenidanski henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.4,side33:Omfangafanvendelseafbogligeundervisningsmaterialeriundervisningenimatematiki henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.5,side33:Gradafanvendelseafhjemmesideriundervisningenidanskihenholdsvisfolkeskoleog gymnasium2008. Tabel3.6,side33:Omfangafanvendelseafhjemmesideriundervisningenimatematikihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.7,side34:Omfangafanvendelseafdigitaleav materialeriundervisningenidanskihenholdsvis folkeskoleoggymnasium

7 Tabel3.8,side34:Omfangafanvendelseafdigitaleav materialeriundervisningenimatematiki henholdsvisfolkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.9,side35:Omfangafanvendelseafweb2.0 tjenesteriundervisningenidanskihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.10,side35:Omfangafanvendelseafweb2.0 tjenesteriundervisningenimatematikihenholdsvis folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.11,side36:Lærernesvurderingafegneit kompetencer.folkeskoleoggymnasium2008. Tabel3.12,side37:Lærertyperogundervisningsformeridansk2008 Tabel3.13,side37:Lærertyperogundervisningsformerimatematik2008 Tabel3.14,side38:Undervisernesanvendelseaffotokopieriforberedelseafundervisning2008 Tabel3.15,side38:Undervisernesvurderingafanvendelseaffotokopieriundervisningen2008 Tabel4.1,side40:Undervisernesønskertilprioriteringaflæringsressourcer ihenholdsvisdanskog matematik.folkeskolenoggymnasiet. Tabel4.2,side42:Skoleledernesønskertilprioriteringafinvesteringerilæringsressourcer Folkeskolenoggymnasiet. Tabel4.3,side43:Skoleledernesprioriteringafindkøbaflæringsressourcervedensærbevillingpå kr. Tabel4.4,side44:Skoleledernesvurderingafdigitalemediersintegrationiundervisningenidanskog matematikom3 5år.Folkeskoleoggymnasietsamlet. Tabel4.5,side44:Undervisernesvurderingafdigitalemediersintegrationiundervisningenidanskog matematikom3 5år. TabelB2.1,side54:OplysningeromlæringsressourcerpåMaterialeplatformen 7

8 RESUMÉOGANBEFALINGER RESUMÉ Dennerapporterresultatetafenlandsdækkendeundersøgelseomprioriteringoganvendelseafforskellige læringsressourcerifolkeskolenogdegymnasialeungdomsuddannelser.dataerindsamletgennemen elektroniskspørgeskemaundersøgelseudførtafanalysebureauetzaperaiperioden23.september 8. oktober2008påfolkeskoleroggymnasialeungdomsuddannelser.nedenforgivesenoversigtover undersøgelsenshovedresultateroganbefalinger.hvordetermuligtogrelevant,sammenlignes resultaternemedtilsvarenderesultaterfraenlignendeundersøgelsegennemførtaf Undervisningsministerieti1995. Budgettettillæringsressourcererstramt Næstenhalvdelenafallefolkeskoleledernesvarer,atdeårligtharunder1.500kr.pr.elevtilrådighedtil indkøbaflæringsressourcer.fordegymnasialeungdomsuddannelsersvedkommendeharhalvdelenunder 2.000kr.pr.elevårligttilindkøbaflæringsressourcer. Tryktelæringsressourcerervigtige Undersøgelsenviser,atlærernebådeideresforberedelseogideresundervisningprimærtvælgertrykte læringsressourcer,skabttilundervisning.94%afalledansklærere(118respondenter)og95%(136 respondenter)afmatematiklærerneanvendersådannematerialerideresforberedelse.iundervisningen anvender93%afalledansklærereskøn ogfaglitteratur,mensbogligeundervisningsmaterialerkommer indpåentredjepladsefterfotokopieredematerialer.hosmatematiklærernebruger95%eller136lærere bogligeundervisningsmaterialer. Hjemmesideribådeforberedelseogundervisning Hjemmesideranvendesbådeiforberedelsenogiundervisningensometsupplementtildetrykte læringsressourcer.62%afdansklærerneog33%afmatematiklærernebrugerhjemmesiderideres forberedelse.iundervisningenbruger45%afdansklærerneifolkeskolenog53%aflærernei matematikundervisningenhjemmesider.undersøgelsengiverikkesvarpå,hvorforlærernebruger hjemmesider,ellerhvordandeanvendersiderne.menmangeforlagsamlerlinkspåderesegne hjemmesideriforbindelsemedudgivelsenaflærebogssystemerogtilbyderlinksamlingerneblandtandet foratlettelærernesforberedelse.forlagenesstatistikafonline besøgendeviser,atdisselinksudgøren populærservice,somserudtilatstimulerelærernesanvendelseafnettet. Fotokopier Iforberedelsenafdanskundervisningenbrugermed81%aflærerneifolkeskolenog78%aflærerneide gymnasialeungdomsuddannelserfotokopier.imatematikertallenehenholdsvis56%og32%.i undervisningslektionenertallenenæstendesammemed84%ifolkeskolensdanskundervisningog83%i degymnasialeungdomsuddannelser.imatematikundervisningenertallene59%forfolkeskolenog31% forgymnasiet. 8

9 Klasseundervisning Skolernehargennemdesidstefemårinvesteretilærebøger,ogisærfolkeskolerneharbrugtmidlerpå interaktivetavler.igymnasieterderinvesteretiprojektorer.undersøgelsenviserogså,at45%afalle dansklærereifolkeskolenbrugteklasseundervisningideressenesteundervisningslektionidansk.i gymnasietgennemførte58%afdansklærerneklasseundervisningideressenestelektion.imatematik anvendteover70%afallelærerneibådefolkeskoleoggymnasietklasseundervisning. Visionerogprioriteringer Blandtlærerneifolkeskolenmenernæsten60%,atdigitalemediererintegreretinogengradindenforen periodepåmellem3og5år,ogblandtdansklærerneogmatematiklærernefinderhenholdsvis15%og13 %,atdigitalemediererheltintegreretifageneifolkeskolen.igymnasietermatematiklærernemere optimistiskeenddansklærernemedhensyntilintegrationenafdigitalemedieriundervisningen.hersvarer 27%,atdemenerdigitalemediervilværeheltintegreretiundervisningenindenfordenæstetretilfemår. Hvisskolernefikenekstrabevillingpå50.000kr.,villelederneifolkeskolerneinvestereiinteraktivetavler.I gymnasierneerprioriteringenmerejævntfordeltmellemdeforskelligelæringsressourcer,menmeden tendenstil,atledernehervilleinvestereibogligeundervisningsmaterialer,softwaretilproduktionog netbaseredematerialermedlogin. Mp3 mediervægteslavtbådeafledereogundervisere.menhvorundervisereifolkeskolenoggymnasiet samtledereigymnasietprioriterermobileenhederlavt,finder20%afskolelederneifolkeskolen,at områdetskalprioriteres.web2.0 tjenester,mobileenhederogmp3 lydbøgerprioriteresgenereltrelativt lavt. 9

10 ANBEFALINGER Rapportendokumentereretgabmellemvidensamfundetskrav,EU'suddannelsespolitiskeprioriteringerog skolernesøkonomiskeogpædagogiskepraksisihverdagen.atmindskedettegabkræverhandlingpåen rækkeområder.nedenforopregnesanbefalingertilhandlingindenfortredimensioner.allermest afgørendeerimidlertid,atdissedimensionersamtænkessomdeleafensamletuddannelsesmæssig udvikling. Denpolitiskedimension skabeensamletvisionfordigitalkompetence,dereromfattetadgang,anvendelse,produktion, delingogrefleksion.efterleveeu'skrav,samthenteinspirationoglæreaferfaringerfrafxnorge, AustralienogCanada.Derbørfremoverværemerefokuspåanvendelseendadgang koordinerevisionerpåtværsafuddannelsesniveauerogunderhensyntilforskelligetrin systematiseresamarbejdemellemuvmogvtu(ogkum)vedrørendepraksisbaseretforskningi læringsressourcer formulerenationaleminimumskravtilelevernesdigitalekompetencerefterafslutningaf henholdsvisfolkeskoleoggymnasialuddannelse integreredigitalekompetencersometcentraltelementiafsluttendeprøver. Denpædagogiske/institutionelledimension integreredigitalkompetenceislutmålogfagligebekendtgørelser sikrediversitetianvendelseaflæringsressourcerunderhensyntildedidaktiskeformål udformekonkretekriterierfor,hvilkedigitalemedieroglæringsressourcer,derbedstmuligt understøtterforskelligelærings ogundervisningstiltag systematisereevidensbaseretforskningvedrørendekvalitetsudviklingoganvendelseafforskellige læringsressourcer prioriteredigitalekompetencersomindsatsområdepåskolernemedhenblikpåatudvikleenfælles pædagogiskpraksis,hvordigitalekompetencerindgårsomenkvalitativdimensioniallefagene,og hvorbrugenafdigitalelæringsressourcersesisammenhængmedandenundervisning formuleretydeligekravfraledersideomintegrationafdigitalemedieriundervisningenogomsætte dissekravienpraksis,hvorallerelevanteparter ledelse,lærereogelever følersiginddragetog motiveret. Produktionsdimension skabeoffentlige,økonomiskeincitamentertilkommercielleforlagogandreprofessionelle producentervedrørendeinnovativproduktionaflæringsressourcer støtteuni C'smaterialeplatformogstimulerelærereogelevertilatproducereogdeledigitale læringsressourcer udviklelederesoglærereskompetencermedhensyntilindkøb,kvalitetssikringogbrugafdigitale læringsressourcer skabeetdialogforumiundervisningsministerietmedrelevantrepræsentationfraudviklere, forskereogbrugereaflæringsressourcer,derkansikrevidensbaseretrådgivningvedrørende læringsressourcersbetydningforudviklingogsikringafdigitalekompetencer. 10

11 1.UNDERSØGELSENSBAGGRUND Dennerapporterresultatetafenlandsdækkendeundersøgelsegennemførti2008omlæringsressourceri folkeskolenogdegymnasialeungdomsuddannelser.nedenforbeskrivesbegreberogdefinitioner,som brugesirapporten.hvordetermuligtogrelevant,sammenlignesresultaternemedtilsvarenderesultater fraenlignendeundersøgelsegennemførti1995. Rapportenbaserespådata,somerindsamletvedenelektroniskspørgeskemaundersøgelsegennemførtaf analysebureauetzaperaiperiodenseptember oktober2008påfolkeskoleroggymnasiale ungdomsuddannelser.undersøgelsenomtalesirapportensomdigitalelæringsressourcer2008. Densenesteundersøgelseførdenforeliggendeerfra1995.DagennemførteUndervisningsministeriets mediekontorogfondenundervisningsinformation(fui)isamarbejdemedgallupa/soginstitutfor KommunikationpåRoskildeUniversitetscenterenspørgeskemaundersøgelseomundervisningsmidleri folkeskolen,degymnasialeungdomsuddannelserogvuc.resultatetafdenneundersøgelseblev offentliggjortundertitlenmediebilledet:skolerneogundervisningsmidlerne. Undervisningsmiddelundersøgelse1995.UndersøgelsenomtalesirapportenhersomMediebilledet1995og ernærmerebeskrevetibilag1. Tidensiden1995harværetprægetafstoreteknologiskeoguddannelsespolitiskeændringer.Derfortages emnetnuopigenforatvurderelæringsressourcernesøkonomiskeprioriteringoganvendelseilærernes forberedelseogundervisning. Læringsressourcer Idennerapportanvendesbegrebetlæringsressourcersomensamlebetegnelseforallederedskaber,der kanbefordreenlæreproces fraskolebogenogatlassettilenfysikopstilling,enfilmellerenhjemmeside påinternettet.vedatbrugeordet læringsressource fremhæves,atlæringaltidtagerudgangspunkthos personerogikkeienelleranden ting fxenbogelleretbestemtpensumietfag. Vifokusererpåtegnbaseredelæringsressourcer,dvs.læringsressourcerhvormedmankanlagre,søge, skabe,deleogmodificeretegn(tekst,tal,ord,lyde,billederogblandingerafdisse).nogleafdisse læringsressourcererskabtsomgrundlagforundervisning(fxenlærebog),andreinddragesi undervisningenfraandrebrugssammenhænge(fxenavisartikel).uansetderesintenderede brugssammenhænge,såforeliggernoglelæringsressourceritryktform,ogtegneneeranaloge(fx lærebøgerogfotokopier),mensandrelæringsressourcererdigitale(fxetforlagselektroniskeopgavesæt). Atvifokusererspecieltpåtegnbaseredelæringsressourcerhartogrunde.Fordetførsteerdetde tegnbaseredelæringsressourcer,derundergårdenstørsteændringidisseårbådeiomfangogindhold.for detandeterdetdetegnbaseredelæringsressourcer,sommestafgørendeprægerglobalesamfunds organiseringaflæringogviden. 11

12 Digitalekompetencerogvalgaflæringsressourcer Redskabererkatalysatorerforlæring,hvadentenderertaleomathåndtereenhammerforatbyggeet skurellertolkeentekstforatforståenfortidighændelse.idagudgørtegn ord,tekst,tal,billederoglyd enstigendeandelafderedskaber,hvormedvilærerivoresdelafverden.ogalledissetegner,ellerkan bringes,pådigitalform,sådekantalesammenpånyeogmerekompleksemåderendtidligere.det klassisketegnbaseredelæringsredskab,lærebogen,harfåetfølgeskabafenmegetbredvifteafdigitale læringsredskaber,ogdigitaliseringengørdisseredskabermerekomplekseatudvikleoganvende. Detegnbaserederedskaber,dererkatalysatorerforlæring,kanvidefineresomlæringsressourcer,idet dennebetegnelsenetopunderstreger,atdeerkatalysatorerfor,atnogenlærernogetomnogetindenfor bestemtesammenhænge.tegnbaseredelæringsressourcereradgangsportentilatudviklekompetencer,så brugernekanomskabeinformationtilviden. Ietvidensamfundudgørvidenengrundlæggendekildetilsamfundsmæssigvelfærd.Befolkningenmå derforlæreatanvendedenødvendigelæringsressourcersystematisk,sådenkanopøvetilstrækkelige kompetencertilatudvikle,deleogbearbejdevidenbådeiarbejds ogfritidsliv.dennekoblingmellem læringsressourcerogkompetenceudviklingliggerbagenrækkepolitiskevisionerogpædagogiskeinitiativer idetsidsteårtibådeherhjemmeogiudlandet. I2007udgavIT ogtelestyrelsenunderministerietforvidenskab,teknologiogudviklingsåledesnational StrategiforIKT støttetlæring:indsatsforatfremmeanvendelsenafikt støttetlæring (IT og Telestyrelsen2007).Strategienunderstreger,atDanmarkmåudvikleensamletkompetencestrategiforat anvendeikttilsamarbejdeiuddannelsessystemet,ierhvervslivetogidenoffentligeforvaltning. RapportenBorgernesIKT færdighederidanmark(teknologiskinstitut2007)konkretiserer,hvoridisse kompetencerbestår.herdefineres(teknologiskinstitut2007:12)såkaldtdigitalekompetencer(digital literacy)somevnetilatanvendeiktforatkunne: definereogidentificereetinformationsbehov skaffesigadgangtilrelevantinformation håndtereogorganisereinformation integrere,fortolkeogsammenfatteinformation evaluereinformationenskvalitet,relevansoganvendelighed skabeogpræsenterenyinformation kommunikereogudveksleinformationogviden væreteknologiskselvhjulpen. OgsåEUfremhæverdigitalekompetencerscentralebetydningfordeeuropæiskevidensamfund,ogman læggerstigendevægtpåsammenhængenmellemforskelligedigitalemedierogpåderesdifferentierede anvendelse(sefxeu kommissionen2005,2007). Enlignendeudviklingopsummeresidenførste,sammenlignendeanalyseaf,hvilkeneffektIKTharfor undervisningenidenordiskelande.analysenerforetagetisamarbejdemellemutbildningsstyrelseni Finland,MyndighetenförskolutvecklingiSverige,KunnskapsdepartementetiNorgeog UndervisningsministerietiDanmark,ogdenunderstreger: 12

13 Måden,hvorpåiterblevetanvendtiundervisnings oglæringssammenhænge,harudvikletsigovertiditaktmed,at teknologienerblevetmeretilgængeligogmereavanceret.frablotatværeendnuenny gadget forildsjæleblandt lærerne,eritnuendelafdagligdagenpåalleskoler.fokuspåitiuddannelsessektorenharflyttetsigfraatlære, hvordanmanbrugerittilatanvendeitsomenkatalysatorforatforbedreundervisningoglæringen medandreord: Hvordanitkanbrugessometværktøjellermedie,sommanlærermed(Rambøll2006:39). Transportafinformationellerkatalysatorforviden? Læringsressourcereretbindeledmellemden,derlærer,ogdet,derlæres.Iskolesammenhænger underviserenendvidereenafgørendeaktør,derdefinererformåletmeddet,derlæresogoftetillige arbejdsformerogtidsrammer.atvælgeogatanvendebestemtelæringsressourcerhængersnævert sammenmedatudviklebestemtekompetencer.setilysetafdeudbredtediskussioneromvidensamfundet erdennekoblingblevettydeligere;ogdennetydeliggørelsemedvirkerpåsinsidetil,atvanteforståelseraf læringsressourcerogdereskredsløberifærdmedatændres. Traditioneltharforlagproduceretogunderviserevalgtmaterialeudfraovervejelserover,hvordan bestemteformerforeksisterendevidenkanformidlesmesteffektivtogmotiverendetileleverne,enten enkeltvisellersamlet.idagerdetikkeblotvigtigt,atelevernekanreproducereeksisterendeviden;deter tilligeafgørende,atdekanskabenyviden,atdekanudvekslevidenmedandrepåenforståeligmåde,ogat dekanomformeeksisterendevideniforholdtilnyeproblemstillinger.dissekravmedvirkertil,at læringsressourcerogsåkanproduceresogvælges,sådeunderstøtternyelærings,videns og arbejdsformer. HovedpartenaflæringsressourceriDanmarkproducereskommercieltogmedskyldigthensyntil eksisterendefagligekrav,uddannelsesniveauogpædagogiskpraksis.forfolkeskolenogdegymnasiale ungdomsuddannelserudgørkommunalepædagogiskecentralerogde16centreforundervisningsmidler vigtigebrobyggeremellemdeprofessionelleproducenteroglokaleundervisere,idetdesystematisksamler, formidlerogoftevaliderertilgængeligelæringsressourcer.pådeenkelteuddannelsesstedervælges læringsressourceroftestafdenenkelteunderviserellergruppenaffaglærere,hyppigtmedassistancefra deansvarligeforskolenspædagogiskeservice ellerlæringscenter,somskolebibliotekerbenævnesmange stederidag. Itillægtildetprofessionellekredsløbkommerproduktionoganvendelseaflæringsressourcer,somhidrører fraandrebrugssammenhænge,fxavisartikler,skønlitteraturoghjemmesiderfrainternettet.samtidigkan underviserefremstilleegnelæringsressourcersomfxopgavesæt. Densåkaldtematerialeplatformgiveridagensamlet,elektroniskpræsentationafenlangrække læringsressourcer,bådefraprofessionelleproducenterogfraundervisere,ligesomdenindeholder værktøjertilatskabefxbillederogmusik(senærmerebeskrivelseibilag2).materialeplatformener udvikletafuni C,dererenvirksomhedunderUndervisningsministeriet,oghartilformålatlettevalgog anvendelserforunderviserneiforholdtilkonkretefagligeogpædagogiskemål.lignendeportalererunder udviklingienrækkeandrelandeogvidnerom,atproduktion,valgoganvendelseaflæringsressourcerer underforandring. 13

14 Digitalelæringsressourceridennerapport Digitalelæringsressourcerer,somordetangiver,tegnbaseredelæringsressourcer,hvordetegn,der anvendes,erdigitale.digitaliseringgivertekniskmulighedfor,atord,billeder,tal,tekstoglydekanbringes påsammeplatformogblandespåmåder,manikkekenderfrafxtryktebøger.vedhjælpafsåkaldte hyperlinkskanbrugerenfxsammenkobletekstellerbillederikompleksenetværk.medkoblingtil internettetmuliggørestillige,atbrugerehurtigtkandeleinformationerogoplevelserogindgåivirtuelle, socialenetværk.megetafgørendeerdet,atdenenkeltebrugerkanændrepådeforeliggendetegn (Andersen1997)ogsåledesselvmedvirketilatskabeogomformefxtekster,billederoglyde. Læringsressourceromfatteridennerapportfølgende: Materialer,dererproduceretogindkøbtmedhenblikpåundervisning,hvadentendeertrykte(fx bogligeundervisningsmaterialeriformaflærebøger,elevarbejdshæfterogopslagsbøger), audiovisuelle(fxenundervisningsfilm)ellerdigitale(fxetlæringsspil). Materialer,derikkeerproduceretmedhenblikpåundervisning,mensomerindkøbtmed undervisningforøjefxskønlitteraturogandenfaglitteraturtilskolensbibliotek. Materialer,dererindkøbtsomforudsætningforundervisning,fxsoftwaretiltekst og talbehandlingoginteraktivetavler. Materialer,somikkeerproduceretellerindkøbttilundervisning,mensomanvendesi læringsøjemed,fxhjemmesiderpånettet,aviskronikkerogtv produktioner. Undersøgelsenspecificererdissekategoriersomfølger: Undervisningsmaterialer Materialer,dererproduceretmedhenblikpåundervisning(typisklærebogssystemer,digitale undervisningsmaterialerogaudiovisuellematerialer).fx: Bogligeundervisningsmaterialer(tryktebøgerm.v.) E bøger(elektroniskebøger)(elektroniskebøger) Netbaseredematerialermedlogin(fxsupplerendematerialertilbogligeundervisningsmaterialer fraforlag) Digitaleav materialer Fotokopier. Andrematerialer Materialer,derikkeerproduceretmedhenblikpåundervisning,mensomerindkøbtmedhenblikpåat bliveinddragetoganvendtiundervisningen(typiskskønlitteratur,faglitteratur,aviserogtidsskrifter, computerspilogfilm).fx: Skøn ogfaglitteratur Aviserogtidsskrifter Mp3 lydbøger Analogeav materialer 14

15 Netabonnementermedlogin(fxnetaviserogindholdpåUNI servere 1 medklipfradansketv kanalerogfiktions ogdokumentarfilmsamtinformationsvideoerogreklamefilm). Værktøjsprogrammerogit infrastruktur It hardwareog software,derunderstøtterundervisningen,mensomikkeisigselveret undervisningsmateriale(typiskcomputereogtekstbehandlingsprogrammer).fx: Software: tilproduktion(fxtekstbehandling,billedredigering,webredigeringog præsentation/grafikfremstilling) tilkommunikation(fxintranetsystemeroglm systemertile læring) tileksperimenteltarbejde(fxlegomindstormsogmathcad) Hardware: Interaktivetavler Projektorer Digitaltoptageudstyrtilbilleder,lydogvideo Mobileenheder(fxmobiltelefoner,PDA'er,iPodsogSmartPhones) Gratislæringsressourcer Alleandreressourcer,somanvendesmeningsfuldtilæringsøjemed.Fx: Hjemmesiderpånettet Digitalematerialerfraministerier,organisationerogvirksomheder Web2.0 tjenester(fxblogs,wikis,fildelingstjenester) Podcast Gratisspilogprogrammerfranettet(fxspiltiltaltræning,LegoDigitalDesignerogprogrammerfra Google) Hæfterfraskoletjenesteroggratisaviser Lærertillærer tjenesterframaterialeplatformen Undervisersegnematerialer. Læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialer Derfindesingenalmentaccepteretdefinitionafderedskaber,derformidlerlæring.Begrebersom læringsressourcer,undervisningsmidlerogundervisningsmaterialeranvendesofteiflæng;menblandt undervisereogproducentererderentendenstilatanvendeordene læringsressourcer og læremidler foratunderstregemidlernesprimærebetydningforeleversogstuderendeslæringfremforlærerens undervisning.idenneundersøgelsesspørgeskemaanvendesderforordet læremidler,fordideterdet begreb,undervisereumiddelbartforbindermedenkonkretpraksis. 1 UNI Serverenerentekniskplatform,dergørdetlettereatbenyttevideooglydiundervisningen.Brugafvideooglydvia internettetstillernormaltstorekravtilskolernesinternetforbindelser.derforharuni Cudvikletetsystembaseretpålokale medieservere,derkaldesuni Servere. 15

16 Atderikkefindesetentydigbegreb,pegerpådetvigtigeforhold,atdeteknologier,hvormed læringsressourcerudviklesoganvendes,ændres,ogdetsammegørgængsopfattelseafdesammenhænge, hvorideanvendes.imediebilledet1995anvendessåledesprimærtordet undervisningsmidler ogafogtil materialer og undervisningsprogrammer.ligeledesbrugesudtrykket edb somenbredbetegnelsefor alt,hvadderharatgøremedcomputereogderesanvendelsesområder.iktanvendesderimodikketil,som idag,atbetegneteknologi,deranvendestilskabe,lagre,bearbejdeogformidledigitalinformation. Pågrundafdenforskelligesprogbrugogændredebegrebsanvendelsererdetkunselektivtmuligtat foretagekonkreteogdirektesammenligningermellemresultaterneidigitalelæringsressourcer2008og Mediebilledet1995.Determeddissebetingelserinmente,atviirapportenkonstatererforandringeri skolernesanvendelseaflæringsressourcer.deterligeledesmeddissebegrænsningerinmente,at betydningenafdisseforandringerkandiskuteres. HidtidigsatsningpåIKT infrastruktur Undervisningsministerietharsidenmidtenafhalvfemsernebrugtmangeøkonomiskemidlerpåatskabeet godtfundamentforatintegrereiktiundervisningennavnligifolkeskolen.fxskullebanebryder projekterneiperiodenfra1997til2001udvikleundervisningsmaterialerblandtandetiformafsoftwareog andredigitalelæringsressourcer. I2000besluttederegeringenatbruge340millionerkronerpåetlandsdækkendeprojektomitogmedieri folkeskolen.projektetgennemførteialt87udviklingsprojekter,somfxhavdetilformålatstyrkeelevernes IKT ogmediekvalifikationersamtskaberumfornyelæringsmetoder(itmf sekretariatet2005). I2003besluttederegeringenatbruge495millionerkronerblandtandetsomtilskudtilkommunerneskøb afcomputereifolkeskolen.desudenfiklæreremulighedforefteruddannelsegennemskole it,dereret kursusforløb,hvorkursistensammenmedsinekollegerfåretgrundlæggendecomputerkendskaboglærer atbrugedemestalmindeligeikt programmer.lærernefårogsåindsigti,hvordandeintegrerer informations ogmedieteknologienideresundervisning.detskerved,atdeudarbejderenrække beskrivelserafundervisningsforløb,devilgennemføreideresklasse. Lærerneerhververdetpædagogiskeit kørekort,somtilbydestilfolkeskolen,gymnasietog erhvervsuddannelsernesamtandremålgrupperindenforuddannelsessektoren.tilelevernetilbydesjunior pc kørekortet. Tilskudsordningenharværetpopulær.Folkeskolernehariløbetaf2005indkøbt51.000nyecomputeretil undervisningsbrug.iforåret2006kortlagdeuni Comfangogkvalitetaffolkeskolernesit udstyri forbindelsemedgennemførelsenafdeførstewebbaseredenationaletestifolkeskoleniforåret2007.hver folkeskoleråderidagigennemsnitover70computeretilundervisningsbrug,hvordeti2002igennemsnit var48computereperskole.antalletafcomputerepåskolerneerstegetmed46%(aarsland,2007). Derharikkeværettilsvarendestøtteordningeriforholdtildegymnasialeungdomsuddannelser.Rapporten BenchmarkingAccessandUseofICTinEuropeanSchools(EU kommissionen2006)dokumenterer imidlertid,atdanskegymnasielærereereuropasflittigstebrugereafcomputereiundervisningen. 16

17 Undersøgelsenerbaseretpåinterviewsmedlærereogledelseri27europæiskelandes uddannelsesinstitutionerfragrundskoletilogmedungdomsuddannelser(gymnasium,erhvervsskoler). Dethidtilmestsystematiskeudviklingsarbejdeiforholdtildegymnasialeuddannelser,ogherunder læringsressourcer,ersketsombaggrundforgymnasiereformen.såledesgennemførte Undervisningsministerietiperioden etprojekt,hvorfirearbejdsgruppermedfokuspå fagområdernedansk,matematik,fremmedsprogognaturfagbeskrevforudsætningerneforennyfaglighed ifremtidensuddannelser,mensenfemtearbejdsgruppeudarbejdedeensamletanalyseogenrække anbefalingertilundervisningsministerietpåbaggrundafdefirerapporter(buschmfl.2004). Afslutningsrapportenunderstreger,atsåfremtmanforsømmer integrationenafdedigitalemedieri læremiddeludviklingen,vileleverogstuderendeistigendegradopleveundervisningensomutidssvarende oguautentisk (Buschmfl.2004:60).Gruppenanbefaler,atderudviklesnye,fremtidssikrede læringsressourcer,ogatundervisningsministerietøkonomiskstøtterudviklingen.detskalskeitæt samarbejdemedlæremiddelforskningen,ogmåleteratfremkommemedkompetencebaserede fagbeskrivelser,derintegrererdenyelæringsressourcer.hidtilerdisseanbefalingerikkeudmønteti politiskhandling. Samletseterstatusidanskefolkeskoleroggymnasier,atmangenereltsetharensolidinfrastruktur,derer forudsætningforatintegreredigitalelæringsressourcer.deflesteskolerharbredbåndsadgangtil internettetogantalletafcomputeretilelevbrugerstegetmarkant.hertilkommer,atmangeskoleridisse åranskafferinteraktivetavler(smartboards)tilbrugibestemtefaglokaler.ligeledeserfolkeskolelærere efteruddannetsystematisksidenårtusindskiftet. EndvidereanvenderstortsetallefolkeskolerdagligtetLearningManagementSystem(LMS)ideresinterne kommunikationmedeleveroglærere,ogidenmereeksternekommunikationmedfxforældre.etlms fungererogsåsomenportalforlæring,udviklingogdistributionafkurseroglæringsproduktersomfxelæring,klasseundervisning,virtuellemøderogfagligekurser. Menatinfrastrukturenerpåpladsogteknologienfindes,betyderikkenødvendigvis,atdenkanogskal anvendes.rammevilkårenepådeenkelteskolererenvæsentligfaktor,somindvirkerpåanvendelsenog effektafikt.undersøgelsene learningnordic2006(rambøll2006)viserblandtandet,atselvomtoudaf trelærerehardeltagetikompetenceudviklingvedrørendeiktindenfordesidstetreår,såerdetkunénud aftreafdisselærere,somfølersigsikreiforholdtilikt,ogderkanikkeregistreresnogensærligeffektpå anvendelsenafikt.effektenafiktiundervisningenidenordiskelandevisersåledes,atselvom størstepartenaflærerneharerhvervetdetpædagogiskeit kørekortellertilsvarende,synestoudaftre lærerestadig,atdeikkeergodenoktilatbrugeiktiundervisningen(rambøll2006:11,87). Nyeinitiativer Medbaggrundiregeringensglobaliseringsstrategifraapril2006Fremgang,fornyelseogtryghed(2006) nedsatteundervisningsministerieti2006enrækkearbejdsgrupper,derskulleudarbejdeudkasttilnye FællesMålforundervisningenienrækkefagifolkeskolen.Derskulleforetagesengennemgangafalle fagenesformål,ogtrinmåleneskulletilpassesioverensstemmelsehermed.detindgikiarbejdet,at 17

18 behovetforajourføringafdefagligetekstermedhensyntilikt ogmediekompetencerindenfordeenkelte trin ogslutmålgenereltskulleovervejes.detvarherundertankenatudarbejdeensamletvejledende tekst,sombeskrevmåleneforikt ogmediekompetencerifællesmål. Dettearbejdeernuafsluttetogmedvirkningfraskoleåret gælderdernyeFællesMålfor undervisningenifolkeskolen. I2007nedsatteUndervisningsministerietenit ekspertgruppe.denskalblandtandetpåbaggrundafdenye FællesMålogtrin ogslutmålenesamtoplægfraskolestyrelsenomudviklingafevalueringsformerfor målingafelevernesdigitalekompetencerafgiveudtalelseromarbejdsgruppernesoplægtilnye beskrivelser. Vigtigtidennesammenhængerministerietsbemærkning,at ekspertpaneletsudtalelserskalialletilfælde tageudgangspunktielevernesrollesombrugeresetilysetafudviklingenafweb2.0 (Kommissorium 2007).Web2.0henvisertildehastigtvoksendeudbudafisærkommercielle,digitaletjenestersom Facebook,ArtoogFlickr,dergiverinternetbrugeremulighedforselvatskabe,deleogmodificereindholdi formaffxtekst,billederogmusik. Somdetfremgårafovenstående,indgårproduktion,anskaffelseoganvendelseaflæringsressourceriet komplekstsamspilafteknologiskemuligheder,uddannelsespolitiskeprioriteringer,økonomiske afvejninger,pædagogiskemålogpraktiskeforhold.idefølgendekapitlerdokumenteres,hvorledes læringsressourceranvendesmedsærligvægtpådeøkonomiskeprioriteringerogdepædagogiskevalgseti lysetafdeforeliggendeteknologiskebetingelserogundervisningsmæssigevilkår. OMDATAMATERIALET Denforeliggendeundersøgelseergennemførtiperioden23.september 8.oktober2008somen landsdækkende,elektroniskspørgeskemaundersøgelse,ensåkaldtcawi undersøgelse(computer assisted webinterviewing).undersøgelsenergennemførtafanalyseinstituttetzapera. AdjunktAnneMarieDahler,Læremiddel.dk,harforetagetuddybendeanalyserafdatamaterialet,og konsulentvaldemarduusogprofessorkirstendrotner,dream,harhaftansvaretforudformningenaf rapportenstekst. Dererrettethenvendelsetilialt1.243uddannelsesinstitutioner,hvilketsvarertilalledanskefolkeskolerog gymnasialeungdomsuddannelser.henvendelsenersketviae mailtilskoleledere/rektorerpåbaggrundaf d lister,somundervisningsministerietanvenderisinkommunikationmedskolerne.ministeriethar udelukkendeinstitutionell adresser,ogdetharikkeværetmuligtatsendespørgeskemaog påmindelsepersonligttildeenkelteledereogundervisere. 18

19 Målgruppe Undersøgelsenergennemførtblandttogrupper,nemligskoleledere/rektorersamtundervisereidanskogi matematikpå8.klassetrinifolkeskolenogi2.gpågymnasialeuddannelser. Ialt124skoleledere/rektorerharbesvaretspørgeskemaet,hvilketsvarertilenbesvarelsesandelpå10%. Dennebesvarelsesandelerioverensstemmelsemedlignendeundersøgelser,ogmuliggørvalideanalyser medenrimeligstatistisksikkerhed. Blandtde124ledereer81skoleledereienfolkeskole,og43ersomledertilknyttetengymnasial ungdomsuddannelse.94skolerharenmandsomleder.71harmindreendtiårserfaringsomlederog47er ansatpåenskoleienbymæssigbebyggelsemedover50.000indbyggere.resten,dvs.77,eransatpåen skoleienbymæssigbebyggelsemedunder50.000indbyggere. Ialt267undervisereidanskogmatematikpå8.klassetrinifolkeskolenogi2.gpådegymnasiale uddannelserstx,hhxoghtxharbesvaretspørgeskemaet.dadeterskolelederne/rektorerne,somhar videresendtetlinktilunderviserepåskolenfindesderingenoversigtover,hvormangeundervisere,derer blevetbedtomatdeltage.enbesvarelsesprocentkanderforikkeangives. Blandtunderviserenhar126dansklærereog141matematiklæreredeltagetiundersøgelsen.Halvdelenaf undervisernekommerfrafolkeskolenogdenandenhalvdelfradegymnasialeungdomsuddannelser,ogde fordelersigjævntmedhensyntilalderogundervisningsanciennitet.undersøgelsensrespondenterudgør såledesetrepræsentativtudsnitafundervisereifolkeskolenoggymnasiet. Frafaldsanalyse AnalysebureauetZaperaharforetagetenfrafaldsanalyse,hvormantelefoniskharkontaktetledere,hvis skolerikkehardeltaget,ogspurgtdemomgrunden.genereltarbejds ogevalueringspresangivessomde vigtigstegrundetilikkeatdeltageiundersøgelser.idensituationprioriterespligtigeanalyserog evalueringeriværksatafundervisningsministeriet.flereskoleledereharvalgtatudfyldeegetskema,mens enkelteharbrugtskolensnyhedsbrevogvalgtikkeatvideresendetilspecifikkeundervisere. Tabellerne Ialletabeller,hvorderertaleomsignifikanteforskellemellemfolkeskoleogdegymnasiale ungdomsuddannelserertallenemarkeretmedfed/rødskrift. 19

20 2.ANSKAFFELSE Læringsressourcerogskolernesøkonomi Etoverordnetfokuspunktfornærværendeundersøgelseerskolernesinvesteringiogprioriteringaf læringsressourcer.skolelederneerblevetbedtomatangiveetcirkatalforskolensbrugafpengepå læringsressourcerpr.eleviskoleåret Derer,somdetfremgårafnedenståendetabel,store forskellepådeenkelteskolersinvesteringilæringsressourcerpr.elev,ognavnligforskellenmellem folkeskoleroggymnasialeuddannelserermarkant: Tabel2.1:Skolelederesangivelseaflæremiddelbudgetpr.elevpr.år.Folkeskolenoggymnasiet Pct. FOLKESKOLEN GYMNASIUM Under1.000kr Fra1.000kr.til1.250kr Fra1.250kr.til1.500kr Fra1.500kr.til2.000kr Fra2.000kr.til3.000kr Mereend3.000kr Vedikke Halvdelenafallefolkeskolerogcirkaentredjedelafskolerneblandtidegymnasialeungdomsuddannelser harmindreend1.500kr.tilrådighedtilindkøbaflæringsressourcerpr.elevomåret.ensøgningblandt forlagenepåderesudgivelserviser,atenlærebogidanskellermatematikkostergennemsnitligt kr.,ogetenkeltindkøbudgørsåledesmereendentiendedelafdetbeløb,skolerneårligtdisponererover tilindkøbaflæringsressourcerpr.elev. Gymnasiernebrugerflerepengepålæringsressourcerpr.elevendfolkeskolerne.Næsten50%afde adspurgteledereigymnasierneangiver,atderanvendesmereend2000kr.pr.elevpr.årpå læringsressourcer,menskun15%aflederneifolkeskolenangiveratanvendemereend2000kr.pr.elev. Statensinitiativer Implementeringenafgymnasiereformenharikkeværetfulgtafstørre,økonomisketilskudtiludviklingaf skolernesdigitaleinfrastrukturellerudviklingafnyelæringsressourcer.derimodharregeringeni tidsrummet bevilgetoverenkvartmilliardkr.tiltostoreprojekterforfolkeskolen: TilProjektet IT,medierogfolkeskolen (ITMF)bevilgedes340mio.kr.(pågrundafbesparelser reducerettil323mio.kr.).projektethavdesomoverordnetformålatstyrkedenpædagogiske anvendelseafitogandremedieriundervisningenoggøreitogmediertilmedspillerogdrivkrafti 20

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk

Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010. Kl 13.00-13.55. Helle Mathiasen, professor, Aarhus Universitet hema@imv.au.dk Temamøde 1. og 2. d. 27.oktober 2010 Kl 13.00-13.55 Aarhus Universitet It-anvendelser i undervisningen afsluttede projekter, http://person.au.dk/da/hema@imv Grundskolen: 2002-2003: Junior pc-kørekort,

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis

IT I UNDERVISNINGEN. Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis IT I UNDERVISNINGEN Et redskab til støtte for lokal udvikling af bedre praksis Indholdsfortegnelse 1. Radikal elevinddragelse... 5 2. Thoughts from abroad... 7 3. Holder strukturen efter 200 år?...9 4.

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg.

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Den Digitale Skole - Testingsport Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Testingsport.dk Brian Bo Madsen & Leon Thore G. Henriksen. Uddannet skolelærere Silkeborg Seminarium Idrætslærere I

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Forberedelse Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx IT B Michael Ebbesen Schmidt STU-ITBhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Undervisningsministeriet 2008 Indhold 1. RESSOURCER 5 Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 Danmark

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer

Prækvalificering til arkitektkonkurrencer i Danmark. Del 2: Arkitekternes perspektiv og erfaringer PrækvalificeringtilarkitektkonkurrenceriDanmark Del2:Arkitekternesperspektivogerfaringer Arbejdspapiraf KristianKreinerogMajkenMereteGorm April2009 0 Arbejdspapiretsindholdogopbygning Dennerapporterenfortsættelseafenrapportfrajanuar2008,hvorpraksisomkringprækvalificering

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen

Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: IT og medier i skolen. i Sko en. IT og medier. i skolen Nr. 1 april 2010 12. årgang Tema: i Sko en IT og medier i skolen Liv i Skolen 2010 i Sko en Temaer i 2010 I takt med informationsteknologiens udvikling sker der en udvikling med de didaktiske og læringsmæssige

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010

It uden benspænd. Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing. Odense 28.10.2010 28-10-2010 side 1 It uden benspænd Nye veje i formidling af læremidlerne netbooks og Cloud Computing Odense 28.10.2010 Niels Lyhne-Hansen Center for Undervisningsmidler 28-10-2010 side 2 Formidlingsstrategi

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?)

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Aalborg Tekniske Gymnasium 4.11.2011 Mads Bo-Kristensen Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk Denne PPT ligger på min blog Indvandrerlærer 1985

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne er o t a d e t as f å p Kurser r e s r u k de e r e as b Sk ole er c n e r e Kon f Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2015-16 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler indhold Kurser på

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole EUX Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handeslskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Indstilling om vikartimer

Indstilling om vikartimer Byrådet Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C ÅUF/17.04.13 Indstilling om vikartimer Børn og Unge-byrådet 2012/2013 1. Resumé Børn og Unge-byrådet i Aarhus består af 31 unge i alderen 13 til 17 år og beskæftiger

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Informationsteknologi niveau

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012, skoleår 2011/12 Institution Roskilde Handelsskole, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen

Årsberetning 2008. v/ Ebbe Dam Nielsen Årsberetning 2008 Digitale læremidler Den digitale udvikling fortsætter med at sætte sit præg på de emner, som er blevet behandlet i SFUs forretningsudvalg i 2008. Skolebogsforlagene lancerede i januar

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere