Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk"

Transkript

1 Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed fra den Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen: 4.1 Jubilæums sommerfest den 26. juni på stranden. 4.2 Køb af ny bro 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Fastsættelse af kontingent til grundejerforening og vejlaug 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Jette Finn Ole og alle 3 genopstiller. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10.Eventuelt Da de mange fremmødte var bænket og forsynet med jubilæumskaffe, ditto-rundstykker og Gl. Dansk, bød formand Ole Jensen (OJ) velkommen og gik direkte til dagsordenen. Der var 49 stemmeberettigede fremmødte. 1. Valg af dirigent OJ foreslog Pauli Rafn (PR), der blev enstemmigt valgt. PR takkede for valget og indledte med at undersøge, hvorvidt generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Det konstaterede han, at den var, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. PR gav derefter ordet til formanden.

2 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed Efter en rolig og hyggelig generalforsamling den 9. maj i Sognegården blev broen med møje og besvær sat op. Den har holdt i 30 år, men er ved at være helt færdig. Brobisserne lavede som sædvanlig små mirakler, således broen kunne bruges endnu et år. Og der var som sædvanlig liv og glade dage i og omkring broen da sommeren for alvor satte ind. Det var også det første år på vor egen strand. Handlen om stranden har ellers været en langtrukket affære, og det skyldes i høj grad tinglysningen, som mere eller mindre var gået i stå. Vi har fået god støtte fra Pauli som bl.a. har rykket utallige gange for en afslutning af sagen. Vi fik hjælp fra Syddjurs kommune til i efteråret 2009 at få skåret hybenroserne ned og med en gentagelse i foråret Vejene har været i en fantastisk stand - i de 3 måneder der lå sne jævne, faste og glatte at køre på. Snerydningen har fungeret fint. Entreprenøren har været der straks efter snefald og alle veje gennemgås inden sæsonen for de huller der findes. Atter skal bestyrelsen bede om at grundejerne klipper de buske, hække og træer der står i skel til vejen. Flere steder er vejen blevet meget smal, ikke fordi den er krympet, men fordi beplantningen vokser. Check skelpæle ofte samme linje som el-skabe og klip ind dertil. Søen og mosen har ikke manglet vand og bestyrelsesmedlem Viggo Knudsen (VK) har i samarbejde med Ebeltoft Kloak Service fået vandstanden under kontrol. Sognegården blev bestilt i godt tid til dette års generalforsamling, men vi modtog et brev fra sognerådsformanden Poul Norup Koch, der skrev, at sognegården kun måtte lejes ud til foreninger med kirkelige, kulturelle, oplysende eller sociale formål, hvilket vi efter hans vurdering ikke falder ind under. Hjemmesiden fungerer helt efter hensigten, og vi får megen ros fra andre bl.a. ejendoms-mæglerne i området for en god hjemmeside. Brug den læs den og send gerne billeder samt andet relevant stof ind, som I mener andre kan have glæde af at se og læse. Der har været skrevet meget om oliedepoterne i Lyngsbæk bakker, hvilket også har haft indflydelse i vor grundejerforening, da den risiko-zone man har tegnet, overlapper vort vestlige område. Debatten er dog ved at klingre af, da Syddjurs kommune har lempet det regelsæt, som de lagde ud med. Sagen er af bestyrelsen overgivet til Sammenslutningen af grundejerforeninger i området, SAMS. Dette er jo den 40. generalforsamling. På de første 10 generalforsamlinger var emnet træfældning og nedskæring næppe på agendaen, af den simple grund at der ikke var noget at fælde eller nedskære.

3 Men atter i år 2010 må bestyrelsen bede enkelte grundejere om at gå en runde på deres grund og tjekke, om der er nogle træer, der generer andre. På mange ældre træer er der ingen grene de nederste 7 meter, og de gør derfor ingen gavn. Der må godt være høje træer i området, men vi appellerer til alle om at vise hensyn og godt naboskab ved at hjælpe hinanden til udsyn og udsigt til glæde for alle. Vi nærmer os 200 medlemmer i grundejerforeningen, hvilket er et rigtig godt resultat. Vi har en meget velfungerende forening med en bestyrelses sammensætning, der gør det let at være formand. Bestyrelsens beretning fortsatte med, at formanden gav ordet til de forskellige teamformænd: Bro og Strand: Veje: Sø & Mose: Information: Forhandling: Finn Engelbrekt (FE) + Viggo Knudsen (VK) Frits Pedersen (FP) Viggo Knudsen Frits Pedersen Ole Jensen 2.1 Bro & Strand FE: Bro-teamet har haft store problemer med at restaurere broen efter vinterens ødelæggelser. Stålkonstruktionerne er nødtørftigt udbedret, men dette bliver broens sidste sæson. Vejrguderne har lovet kraftigt regn i eftermiddag hvorfor FE foreslog at lægge broen ud i morgen formiddag i stedet fra salen meldte adskillige hjælpere sig frivilligt til møde op kl VK: Sten fra selve strandarealet vil blive flyttet herfra og lagt ud i høfderne. På tirsdag vil såvel store som lille strand blive klippet ned, så ikke hyben tager overhånd. Selvfølgelig ikke lyng-arealet på det lille strandområde. 2.2 Veje OJ: Samarbejdet med vores entreprenør har fungeret aldeles upåklageligt. Der blev ryddet sne i vinter til den beskedne sum af kr for hele vinteren kan vi vist kun være tilfredse med. De opståede skader vil blive udbedret. Det eneste, vi mangler at få styr på, er udlægning af grus-depoter dels til grusning om vinteren dels til udbedring af huller ud for egen grund på alle årstider. Der vil blive lagt et kort på hjemmesiden, som viser, hvor depoterne fremover vil findes. Alle grundejere bedes bidrage til at udbedre skader ud for egen grund. 2.3 Sø & Mose: VK: Søen der i daglig tale også kaldes Mågesøen har gennem længere tid haft en usædvanligt høj vandstand. Vi har derfor allieret os med en kloakmester, og det lykkedes i første forsøg i efteråret sænkede vanstanden en smule dog ikke nok. Derfor måtte vi i gang igen her i vinter. DET gav hul brønden løb helt over og ud på forskellige

4 grunde i vores grundforening og nabo-foreningen, Østervang. I tre dage styrtløb vandet, derefter tog det af. Vi måtte følge vandstrømmen og rense rør længere nede, og til sidst lykkedes det at få hul igennem ud til havet. Vandstanden er nu sænket ½ m. Vi deler udgiften til kloakmester med naboforeningen, Østervang. Hvis problemerne genopstår, samarbejder vi om en løsning rørene er formentlig for gamle og for snævre. 2.4 Informationsteam: OJ: Vi overvejer at opstille et større udhængsskab på hjørnet af Lundshøjvej/Glentevej, men den væsentligste kilde til information til medlemmer er hjemmesiden. Medlemmerne opfordres til at sende informationer, billeder m.m. til bestyrelsen, så lægger vi på. Vi har haft god hjælp af vore eksterne webmaster, men denne funktion overtages nu af Klithøj-medlem, Søren Ejlersen. 2.5 Forhandlingsteam: OJ bad vores faste støtte og samarbejdspartner i forbindelse med tinglysning af købet af strand, veje og fællesarealer, Pauli Rafn (PR), give en status. PR: Da vi købte arealerne, skrev en Randers-advokat skødet. Sammenlægningen af tinglysningen i Hobro digitalt havde for ½ år siden ubehandlede sager liggende, inkl. vores. Vi var desværre langt nede i rækkefølgen. Da vi er en forening var der ekstra formaliteter, som skulle på plads. Det krævede godkendelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og vi skulle registreres med et CVR-nummer. Godkendelsen har vi i mellemtiden fået det samme gælder CVR-nummer og vi er blevet lovet, at vi inden for de næste 10 dage skulle modtage endeligt tinglyst skøde. OJ: Vi markerer den endelige tinglysning af handlen med udsendelse af kopi af tinglyst skøde til samtlige fuldgyldige, betalende medlemmer af grundejerforeningen samt et certifikat, der bekræfter indbetalingen for den pågældende matrikel. Efter afslutning af beretning fra bestyrelsen undersøgte dirigenten punkt for punkt dels om der var spørgsmål fra generalforsamlingen dels om forsamlingen kunne godkende beretningens enkelte punkter. Der var ingen spørgsmål og samtlige punkter i beretningen blev enstemmigt vedtaget. Derefter foreslog dirigenten en kort pause. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse FE gennemgik det reviderede regnskab for grundejerforeningen og derefter for vejlauget. Antallet af betalende medlemmer i grundejerforeningen steg i 2009 til 175 og i vejlauget til 194.

5 PR tjekkede med forsamlingen, om der var spørgsmål til de to regnskaber. Det var der ikke. Derefter blev begge regnskaber enstemmigt vedtaget. 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Jubilæums sommerfest den 26. juni på stranden OJ tjekkede med forsamlingen, om der var stemning for bestyrelsens forslag om 40 års jubilæumsfest hvilket forsamlingen bekræftede. Bestyrelsen tilbød Frits Petersen som formand for festudvalget, men bad om et antal frivillige deltagere i festudvalget. Udvalget har mandat til at flytte tidspunktet for festen. Der er bl.a. kommet et ønske fra en grundejer om at afholde festen i industriferien der var dog delte meninger herom i forsamlingen. Der blev sendt en seddel rundt, som de frivillige skulle skrive sig på. I skrivende stund står ET navn på listen (tak til Jørgen Hejrevej 2) øvrige frivillige bedes melde sig pr. mail til Frits Pedersen. Hvis vi får yderligere 3 frivillige, vil tid og sted blive meddelt via hjemmesiden og udhængsskabet hvis ikke, vil arrangementet blive aflyst. 4.2 Køb af ny bro FE: Køb af badebro var også oppe som tema på sidste generalforsamling. Bro-teamet har opstillet følgende kriterier for valg af ny bro: Let at stille op Stabil Robust Let at vedligeholde Tilgodese flest mulige ønsker fra medlemmer FE har indhentet flere tilbud og bestyrelsen har valgt at fremlægge følgende forslag: Espergærde Broen principskitse blev vist og gennemgået. Denne bro udmærker sig ved at være noget lettere at håndtere end den eksisterende. De nuværende brobisser kan imidlertid ikke blive ved med at klare opgaven med at opstille og nedtage broen uanset hvilken løsning vi vælger. Derfor har vi valgt et forslag, hvor det er muligt at købe sig til udlægning + optagning. Der kan ses to eksempler på Espergærde broer ude på Mols bl.a. ved Begtrup Vig. Det forslag, vi har kigget på, er 160 cm bred (mod de nuværende 80 cm) og forsynet med nedsænkede fag mod vest i to højder til krabbefiskere og kajakker. I lighed med i dag derud over to trapper ned,

6 ca. samme steder som i dag. OJ gennemgik herefter bestyrelsens forslag til finansieringsmodel. Broen indkøbes forår 2011 Skulle betalingen forfalde inden indbetaling af kontingent for 2011, foreslås finansieringen løst ved et rentefrit lån fra vejlaugets kasse. Løsningen indebærer, at der ikke opkræves ekstraordinært kontingent. OJ præciserede, at bestyrelsen beder om mandat fra generalforsamlingen til at købe en ny bro PR åbnede herefter for spørgsmål og forslag fra generalforsamlingen. Af forslag kan nævnes: Gelænder af hensyn til gangbesværede og børn Tværgående brofag yderst Bænk på yderste brofag Efter en livlig debat besluttede dirigenten at sende det mest vidtgående forslag til afstemning: Han spurgte, om generalforsamlingen ville give bestyrelsen mandat til at indkøbe en Espergærde bro. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Opsætning/nedtagning af en Espergærde bro vil koste kr. pr. gang altså i alt kr./år. Der kom forslag fra salen om at sætte dette beløb på budgettet fremover. Der kom forslag fra salen om at forlænge bro-sæsonen. Der blev ikke truffet endelig beslutning herom, men bestyrelsen vil undersøge, om evt. køb af broudlægning og optagning åbner mulighed for en længere sæson. 5. Forslag fra medlemmerne: Eneste forslag var førnævnte ønske om sommerfest i industriferien det blev modtaget for sent, men er nævnt for festudvalget. 6. Fastsættelse af kontingent til grundejerforening og vejlaug OJ: Bestyrelsen satser på:

7 185 betalende medlemmer til grundejerforening forslag til kontingent: 600 kr. Forslag til indskud: kr. 200 betalende medlemmer til vejlauget forslag til kontingent: 100 kr. PR tjekkede, om der var spørgsmål fra generalforsamlingen til budget og kontingentforslag samt forslag om indskud. Det var der ikke. Budget, forslag til kontingent i hhv. grundejerforening og vejlaug samt indskud blev enstemmigt vedtaget. 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Jette Finn Ole og alle 3 genopstiller PR tjekkede for der var andre forslag. Det var der ikke. Alle 3 kandidater blev herefter enstemmigt genvalgt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Ann Sørensen og Søren Christiansen Begge blev enstemmigt valgt. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Bestyrelsen foreslog Fritz Wulf som revisor og Jytte Caprani som revisorsuppleant. Begge blev enstemmigt valgt. 10. Eventuelt Et medlem opfordrede bestyrelsen til at søge at købe/overtage en brændekløver af ældre model fra en af grundejerne i området. Søren Christiansen tager initiativ til fremstilling af en tømmerflåde. Dette forslag blev positivt modtaget. Der udspandt sig en livlig debat om parkering på strandarealet med mange forskelligartede forslag om, hvordan vi kan sikre, at P-pladserne forbeholdes grundejerforeningens egne medlemmer og gæster frem for udefra kommende.

8 Der var almindelig enighed om, at den valgte løsning skulle have en psykologisk effekt, som afholdt udefra kommende fra at parkere på pladsen uden at vi skal til at påtage os politi- eller P-vagt lignende opgaver. Forslag, der muligvis kunne tilgodese dette, ville være opsætning af et skilt med en tekst à la: Privat strand - Parkering kun for lodsejere eller Privat strand - Parkering kun med P-tilladelse. PR foreslog at overlade til bestyrelsen at finde en løsning. Generalforsamlingen klappede af bestyrelsen for deres indsats og et vellykket arrangement med kaffe og rundstykker PR afsluttede dirigentopgaven med håbet om, at alle havde haft en god generalforsamling og ønskede alle en god sommer. På hele generalforsamlingens vegne takker bestyrelsen ligeledes dirigenten for vel udført gerning. Denne tak druknede desværre i bestyrelsens/dirigentens gentagne opfordringer om at skrive sig på listen for Festudvalget samt om stille til broudlægning søndag den kl

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere