Referat fra Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamling 2015-06-28"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent. Ingen havde forslag, så bestyrelsen foreslog Ole Birch. Han blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt udsendt, erklærede generalforsamlingen for lovlig, og gav ordet til formanden for beretningen. 2. Formandens beretning Allerførst vil jeg sige velkommen til de fremmødte grundejere (Det forgangne år var specielt præget af en meget trist begivenhed i efteråret, nemlig vores formand Christian Skjøth`s alt for tidlige død. Jeg syntes vi skal holde 1 minut stilhed til hans ære.) Der har i år været afholdt 5 bestyrelsesmøder, foruden samlingen til drænspulingen, så det bliver I alt 6 møder. Året er gået godt uden de store problemer, hverken med vand, sne eller andet. Vores veje har været holdt i meget fin stand gennem hele året. Etablering af bumps på vejene. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til etablering af bump på Guldkysten og Stenkløvervej. Ideen var at etablere to bump, så farten mod krydset Stenkløvervej/Guldkysten blev reduceret. Kommunen, der jo skal skrive en positiv indstilling til politiet har imidlertid svaret, at man ikke kan dette, da der ikke er etableret nedskiltning i området. Processen frem imod kommunens afgørelse er i øvrigt forløbet lidt trægt. Ansøgningen blev fremsendt til kommunen 24. oktober Da vi intet havde hørt frem til den 18. december, rykkede vi borgmesteren, som den 6. januar svarede, at man ville bede den pgl. afdeling kontakte os. Vi blev herefter ringet op den 10. januar og man lovede at se på sagen hurtigst muligt. Den 4. april havde bestyrelsen endnu intet hørt, hvor vi rykkede den 8. april kom kommunens afgørelse, som altså var en slags afslag. Forstået som, at kommunen ikke kan foretage en positiv indstilling. Den 28. april spurgte vi kommunen om vi kunne få tilladelse til en nedskiltning Anmodning om udbedring af huller på asfaltstykket på Guldkysten Igennem lang tid har der været 3-4 huller i asfalten på Guldkysten. Asfaltstykket er, som bekendt, kommunens ansvar. Samtidig med ansøgning om bump skrev bestyrelsen til kommunen via en speciel WEB blanket. På denne kunne man anføre forskellige informationer om skader på vejen og meget andet. På samme blanket kunne man også anføre om man ønskede status på sin henvendelse, hvilket vi naturligvis gjorde. Side1 af 5

2 I vor rykker til kommunen den 18. december medtog vi samtidig denne indberetning, som vi også fik en slags svar på i den telefoniske henvendelse den 10. januar om end det var et svar af den mere morsomme slags: Vi giver aldrig tilbagemeldinger på de indberetninger tjah.. Saltning af vejene Sidste sommer var vi lidt sent ude med at få foretaget saltning udlægning af støvbinder - på de mest udsatte veje i udstykningen, hvilket vi beklager, men husk, at det er bestyrelsens medlemmer, der foretager dette arbejde, så hav lidt tålmodighed. Bestyrelsen ligger ind med et lille lager af saltet. Hvis det forekommer helt galt i en periode og bestyrelsen ikke kan nå at strø ud, kan man hente en sæk til brug på enten Stenkløvervej eller Guldkysten. Vedligeholdelse af vore veje Til vore vejmænds og Christian Eriksens store ros er vejene vedligeholdt til et stort 12 tal. Udgifterne er holdt pænt nede, samtidig med, at vejene er i topstand det meste af året. Da kommunen ikke kunne tage sig sammen til at reparere asfaltstykket tog et par fra bestyrelsen affære og fyldte hullerne, der efterhånden havde vokset sig store, med beton, så nu er der ikke fare for at få ødelagt sin undervogn dér. Der vil igen i år blive udlagt støvbinder på den nederste del af Guldkysten og en del af Stenkløvervej. Der bliver fortsat kørt alt for stærkt på vores veje, og Vi vil igen opfordre alle til at køre efter forholdene, og tage hensyn til andre trafikanter og beboere. Sænk hastigheden, der er mange børn, og støvet genere dem der har grunde ud til vejen. Ligeledes er hver enkelt grundejer ansvarlig for, at træer og anden bevoksning på grunden, ud mod vejen, beskæres efter kommunens vejledning, således at renovations bilen og andre store biler, kan passere uden problemer. ( beskæringsvejledning ligger på vores hjemmeside.) Slåning af fællesarealet For at fastholde fællesarealet, som den ønskede strandeng, bliver arealet slået hvert andet år, umiddelbart efter, at planterne har kastet frø. Slåningen er nødvendig for at holde ragusaroserne nede, da de ellers, som for nogle år siden, ville overtage hele området. Sidste år blev arealet slået lidt vel tidligt, men vi går ud fra, at blomsterne nok skal komme alligevel. Der har imidlertid udviklet sig en tendens til at flere grundejere slår fællesarealet. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt, da arealet er for alle og blomstervæksten ødelægges, hvis der løbende bliver slået. Et enkelt spor ned mod vandet, kan man næppe have noget imod, men når det har karakter af, at man ligefrem inddrager fællesarealet i sin grund er det altså forbudt. I år vil arealet ikke bliver slået. Drænspuling Drænspulingen blev foretaget d. 7 nov. Med deltagelse af bestyrelsen. Den først aftalte drænspuling blev udsat, da spulevognen var kørt i stykker. Alt så fint ud. Efter vinteren er et af udløbene blevet skubbet af bølgerne og dette vil blive rettet. Vi gør opmærksom på, at dræn der bliver ødelagt, af træer og buske, der står på eller i nærheden af foreningens dræn, og ødelægger disse, vil reparation blive udført for grundejerens regning. De grundejere som har brønde til vores dræn, opfordres til at friholde disse for vegetation og gøre dem synlige. Ramper Begge vores ramper er i øjeblikket i god stand. Hvis man gør brug af rampen til at sætte sin båd i vandet, så kør bil/trailer op på fællesarealet, så badende og andre, frit kan bruge rampen. Side2 af 5

3 Undgå parkering lige foran tilkørslen til rampen. Det er ikke tilladt at have både og lignende liggende på stranden/fællesarealet Ifølge naturbeskyttelseslovens kapitel 4 stk. 22. Indbrud I det forløbne år har der desværre været 3 indbrud Strandrensning Til vores strandrensning var der 12 personer der deltog, og der blev samlet 4 sække med diverse fraktioner. Foreningen sponserede som altid øl og vand til alle frivillige Jeg vil gerne afslutte beretningen med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes vil jeg takke alle der har udført frivilligt arbejde for foreningen, og slutte med at ønske jer alle en rigtig god og varm sommer. Beretningen blev derefter givet til debat. Stenkløvervej 36 Mangler oplysninger om hvor foreningens drænledninger ligger. Bent Gynther (BEGY) Kunne oplyse at disse oplysninger er at finde på foreningens hjemmeside. Hun var også ked af de store sten som var blevet lagt på vores veje, hvilket gjorde at græsslåning på rabatterne kunne ødelægge knivene på græsslåmaskinen. Stenkløvervej 33 Spurgte om hvornår fællesarealerne bliver slået? Mener at det kan gå ud over dyrelivet hvis der bliver slået for meget. HS oplyste at det sker hvert andet år i september efter afblomstring, men undskyldte samtidig at det ved en fejltagelse blev gjort for tidligt sidste år. Slåningen er nødvendig for at holde hybenroserne, som er en invasiv plante, nede. Spurgte om foreningen havde mulighed for at gøre noget ved de tomme grunde som er i udstykningen, og som ikke bliver passet? Bestyrelsen oplyste at der ikke er nogen mulighed for at foretage sig noget. Stenkløvervej 23 Mener at bestyrelsen gør en god indsats ved at sørge for at arealerne bliver slået hvert andet år. Stenkløvervej 49 Efterlyser også informationer om hvor der ligger dræn, så man ikke kommer til at plante træer lige over drænet. Der henvises igen til hjemmesiden hvor disse informationer er at finde. Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med at udpege linieføringen, hvis nogen har behovet. HS oplyste at vores dræn er fra 1963, og at den årlige spuling blev gjort for at vedligeholde systemet Stenkløvervej 27 Foreslår at man undlader at vedligeholde vejene, så de bliver så dårlige at farten naturligt sænkes. Flertallet i forsamlingen synes det er en dårlig ide, ikke mindst af hensyn til bilernes støddæmpere. Stenkløvervej 36 Mener at visse af vejene er for brede, og foreslår de bliver gjort smallere, for derved at sænke farten. Stenkløvervej 33 Oplyste er det var hos dem der var blevet begået indbrud, og at deres havetraktor var blevet stjålet. Formandens beretning blev derefter godkendt. Side3 af 5

4 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014/2015 BEGY gennemgik regnskabet og kunne konstatere at der har været et overskud på årets budget. Regnskabet blev derefter godkendt. 4. Fremlæggelse af budget 2015/2016 BEGY redegjorde for budgettet og mente at vi skulle fortsætte med samme kontingent. Dette var den samlede generalforsamling enige om. Budgettet blev derefter godkendt. 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Forslag fra bestyrelsen Generalforsamlingen gav tilladelse til at bestyrelsen kunne fortsætte med projektet angående et mere miljøvenligt støvbindemiddel til foreningens veje. Humlekløverstien 3 Hvor tit skal det nye bindemiddel lægges på? Ifølge producenten skulle det kunne holde i flere år, men det er ikke til at sige noget med sikkerhed, før end det er afprøvet. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant Dirigenten gik derefter over til valg Jesper Breuning-Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem Bernhard Gdowski blev valgt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen Ole Birch blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Lene Becker blev genvalgt Hanne Floor blev genvalgt 9. Eventuelt Stenkløvervej 36 Foreslog at der blev etableret en badebro, og spurgte til hvordan medlemmerne var instillet til, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne for en sådan? Stenkløvervej 23 Ville være bange for den øgede trafik til og fra vendepladsen på stranden. JBH Havde dårlige erfaringer fra Burvænget, hvor en sådan badebro gav meget øget trafik. Etablering af en badebro vil være en meget omkostelig affære, og ikke mindst vedligeholdelsen vil koste mange penge. Side4 af 5

5 Stemningen hos de fleste fremmødte var overvejende negativ for et sådant forslag. Stenkløvervej 59 Er alvorlig træt af løse hunde i udstykningen. Bestyrelsen opfordrer alle til at have deres hund i snor. Stenkløvervej 23 Spurgte om bestyrelsen ville prøve at opfordre bonden til at etablere en sti til stranden for enden af stenkløvervej, der hvor der nu er ved at blive bygget. Bestyrelsen lovede at tage emnet op med Cristian Eriksen. BEGY oplyste at der, på bestyrelsens opfordring, var blevet ryddet et område for store sten ved siden af rampen mod øst, så børn og andre badene havde nemmere ved at komme i vandet. Man ville sørge for at det samme skete ved den anden rampe. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med at give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede generalforsamlingen for et godt møde og dirigenten for at lede det. Franck Mikkelsen Sekretær Henrik Seifert Larsen formand Ole Birch dirigent Side5 af 5

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Klitborg Grundejerforening

Klitborg Grundejerforening Klitborg Grundejerforening Hjemmeside: www.klitborg.dk September 2011 Referat af generalforsamlingen afholdt lørdag d. 30. juli 2011 på Lyngkroen. Bestyrelsen: Formand Jens Ernst Olsen, næstformand Jørgen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere