Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013"

Transkript

1 OPLÆG FRA FORENINGEN KULTURBRO-AALBORG TIL ET KOMBINERET GLASFIBER- OG STÅLPROJEKT, VERSION Kulturbro-Aalborg Kombiprojekt 2013 INDHOLD Indledning og pris Konstruktion og design Afskærmning mellem stibro og bane Stibrotilgængelighed Stitilslutninger ved landfæster Belysning Myndighedsgodkendelser Sikkerhedsforanstaltninger Spærresystem Dimensioneringsgrundlag/belastninger Drift og vedligeholdelse Indledning og pris Dette notat giver en kortfattet beskrivelse af stibroprojektet udformet som et kombineret glasfiber- og stålprojekt, samt af den endelige udformning, benyttelse og drift af stibroen i h.t. de seneste aftaler med Banedanmark vedrørende projektets realisering. Det vurderes, at dette projekt kan realiseres for ca mill. kr. 1

2 Konstruktion og design I kombiprojektet udføres broen i stål på de 370 m faste fag, som vist på dette billede. Svanehalslygtepælene erstattes af LED-lamper, der monteres på/over hegnet mod banen, således at lamperne lyser udad på stibroen og kan ses af skibe, der nærmer sig broen. På gangfladen monteres ugennemsigtig, skridsikker gummibelægning ovenpå bærende gitterriste. Der er 2 m fra hegn til hegn. På broklappens 30 m erstattes gangfladen af glasfiberelementer, som projekteret af COWI : 2

3 Dette valg skyldes, at glasfiberelementerne er så lette, at den fulde bredde på 2 m også kan opnås på broklappen. Stibroens bærende gitterriste og glasfiberelementer hviler på ophæng af stål, fastgjort til Jernbanebroen med bolte og afstandsrør : 3

4 På maskinhuset midt på broen etableres stibroen som en udsigtsplatform : Den eksisterende platform bevares. Udsigtsplatformen etableres ved at lave en udkragning ovenpå taget af det eksisterende maskinhus, der ikke påvirkes. Stibrotilgængelighed Stibroen er åben for gående og cyklister når der ikke kører tog. 4

5 Stibroen er åben for gående og cyklister når der kører passagertog forbi. Stibroen er åben for gående og cyklister når der kører godstog forbi, forudsat at den nye broklaps bæreevne berettiger dette. Stibroen er lukket for gående og cyklister når skibe passerer, og broklappen er åben. Udformningen af dækket på klappillen medfører lokale udvidelser af stibredden, så stien ved klappillen også får funktion som udsigtsplatform. Fritrumsprofilet tilgodeser mulighed for snerydning på stibroen med en minitraktor med snefræser/sneslynge. Der er udført en uvildig tilgængelighedsrevision for stibroprojektet. Det er forudsat, at stibroen skal have karakter af en rekreativ stiforbindelse og at den udformes og afmærkes efter reglerne for en dobbeltrettet fællessti, idet skiltene udformes, så brugere opfordres til at holde til højre. Dette sikrer en høj passabilitet og tryghed. Det forventes dog, at de bløde trafikanter er opmærksomme på hinanden i forhold til nødvendigheden af at nedsætte hastigheden, stoppe op eller helt at stå af cyklen ved passage af barnevogn eller lignende. Stibredden overholder vejreglernes generelle angivelser af pladsbehov for let trafik, herunder mindste bredde for passage af 2 cyklister. Knallertkørsel bliver ikke tilladt. Afskærmning mellem stibro og bane Mellem stibroen og jernbanen etableres en afskærmning, der skal sikre, at stibroens brugere ikke har adgang til banen, manøvrehuset samt installationerne, der styrer togtrafikken og skibstrafikken. Afskærmningen vil blive udformet som et gittermåttehegn. I afskærmningen ved klappillen etableres aflåselig låge for bropersonalets adgang til stibroen. Beredskabscenter Aalborg har endvidere ønsket etableret aflåselig låge nord for broklappen samt midtvejs mod begge landfæster af hensyn til redningsmandskabets adgang - samt mulige flugtveje - mellem Jernbanebroen og stibroen ved ulykke på stibroen eller Jernbanebroen. Stitilslutninger ved landfæster Stitilslutningen ved landfæstet på Aalborg-siden følger den eksisterende ambulancevej/adgangsvej fra Skudehavnsvej, idet stien (grøn) dog forbindes til den nyanlagte rekreative sti på Kloakforsyningens område (gul) i stedet for at gå direkte til Skudehavnsvej. 5

6 Herved sikres, at handicapreglerne om maximal stihældning er overholdt, og desuden er der dermed forbindelse både mod Skudehavnsvej og mod Aalborg C, idet den nyanlagte rekreative sti fortsætter sydpå langs banedæmningen ind mod Aalborg C. Den nyanlagte sti er vist med gult. Den nye handicapvenlige adgangsvej på Ambulancevejen og langs banen er vist med grønt. Langs banen, frem til broen, udformes stien som en let konstruktion af gitterriste monteret med skridsikker gummibelægning, i en bredde af 2 m, med hegn langs både bane og skrænt. Stitilslutningen ved landfæstet på Nørresundby-siden passerer hen over den allerede eksisterende sti, og fortsætter ad en handicapvenlig rampe ind på gruspladsen nordvest for broen, og herfra ad handicapvenlig sti mod vest ud til eksisterende sti igennem Strandparken: 6

7 Belysning Funktionsbelysningen af stibroens gangzone udføres fra LED-lamper påmonteret hegnet mod banen. Armaturerne vil give en jævn nedadrettet belysning på stibrodækket, som ikke generer lokoførere eller skibsfarten, men kan medvirke til, at skibe om natten advares om, at broklappen eventuelt ikke er åben. LED-lamper der monteres på hegnet Foreningen Kulturbro-Aalborg, som har opnået støtte fra Vækstforum Nordjylland til scenografisk belysning mod vandet. Dette tænkes etableret ved, at nogle af LED-lamperne 7

8 udstyres med styring, så de efter ønske kan skifte farve. Funktionsbelysning langs grussti ved landfæster udføres med lyspullerter med en indbyrdes afstand, der sikrer opfyldelse af belysningsklasse E1 på gang- og cykelzoner. Alternativt LED-lamper som på selve stibroen. Myndighedsgodkendelser Status på myndighedsgodkendelser i forhold til Projektliste/hoveddokumenter i bilag til Hovedaftale mellem Banedanmark (BDK) og Aalborg Kommune (AAK) underskrevet 25. maj 2012: Beregningseftervisning af Jernbanebroens bæreevne for påhængt stibro er udført og godkendt af BDKs validator ved sluterklæring den 21. dec BDK har på møde den 28. juni 2012 yderligere anmodet om beregningseftervisning for Jernbanebroens fundering i forbindelse med CSM-assesment for ibrugtagningstilladelse for Jernbanebroens broklap og sporombygning. Beregningseftervisning for ny broklap indgår i BDKs klapentreprise. Beregningseftervisning for funderingen pågår, men besværliggøres af manglende beregningsdokumentation for den eksisterende Jernbanebro. APV-vurderinger af arbejdsmiljø for bropersonalet er udført og dokumenteret af BDK den 8. nov på grundlag af materiale fra COWI vedr. beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger samt oplæg til ny broinstruks af 7. okt. 2010, som det var forudsat at BDK skulle færdiggøre. Styring af sikkerhedsforanstaltningerne og bropersonalets arbejdsopgaver hermed er endvidere drøftet på møde med bropersonalet den 17. nov BDK har ved af 10. aug anmodet COWI om, at der i broinstruksen indarbejdes detaljeret procedurebeskrivelse vedr. skibspassager og fejltilstande m.v. i relation til stibroen. Detaljeret procedurebeskrivelse til broinstruksen i relation til stibroen skal udarbejdes og godkendes af BDK/bropersonalet. Besejlingsforhold, supplerende risikovurderinger og sikkerhedsforanstaltninger for afspærring af stibro er godkendt af Søfartsstyrelsen den 16. dec under forudsætning af, at der ved anlægsstart indsendes dokumentation for overholdelse af sejladssikkerheden. Farvandets brugere er hørt vedrørende anlægsarbejdet, og det er den 20. juni 2012 meddelt Søfartsstyrelsen, at der ikke er indkommet kommentarer. Dokumentation for overholdelse af sejladssikkerheden skal udarbejdes af den udførende entreprenør i samråd med tilsynet og fremsendes til Søfartsstyrelsen for godkendelse. Det kan komme på tale at foretage ny høring hos farvandets brugere på grund af ny udførelsestidsplan for stibroen. Lys og signallys i forhold til togtrafik på Jernbanebroen er principgodkendt af BDKs Signalkommission, idet endelig godkendelse må afvente ibrugtagning af stibroen. 8

9 BDKs Signalkommission skal endeligt godkende placering af signallys efter stibroens ibrugtagning. Lys og signallys i forhold til de søfarende, herunder muligt scenografisk lys på stibroens yderside, er godkendt af Søfartsstyrelsen den 25. jan Det overvejes at ændre belysningen til at være LED-lys monteret som enkeltlamper på hegnet mod banen, hvorved lyset, så længe broklappen er nede, kan ses som en vandret ubrudt række af skibe, der ønsker gennemsejling, og således være med til at forhindre påsejlinger om natten. Denne løsning er anbefalet af Havarikommissionen. Skiltning/tavler og videoovervågning er godkendt af Nordjyllands Politi. Trafikstyrelsen har den 9. feb meddelt, at stibroen ikke vil påvirke jernbanesikkerheden og dermed ikke kræver godkendelse. I forbindelse med nye procedurer pr. 1. jan for ibrugtagningstilladelse for anlæg har TS den 30. mar og efter yderligere orientering den 10. maj 2012 bekræftet, at stibroen ikke kræver godkendelse, men har samtidigt gjort opmærksom på, at BDK i forbindelse med ansøgning om ibrugtagningstilladelse for ny broklap og sporombygninger på Jernbanebroen skal sikre, at stibroen ikke giver problemer for Jernbanebroens bæreevne. BDK har den 2. juli 2012 anmodet AAK om at assistere BDK med dokumentation for stibroen, herunder udarbejdelse af Systemdefinition, Sikkerhedsplan og Sikkerhedsdokumentation for stibroen, idet dette materiale vil indgå i en ibrugtagningstilladelse for Jernbanebroen med påhængt stibro. Udarbejdelse af dokumentation for stibroen for BDKs ansøgning om ibrugtagningstilladelse for Jernbanebroen med påhængt stibro pågår i h.t tidsplan udarbejdet af BDK. Sikkerhedsforanstaltninger Spærresystem Stibroen forsynes med et bomsystem bestående af bomme ved klapfaget, der lukkes i forbindelse med alle klapåbninger, samt låger (alternativt bomme med gitterværk) ved broens landfæster, der lukkes i forbindelse med klapåbninger for større skibe. Lågerne/bommene kan ved afspærring kun åbnes fra indersiden (i retning fra broen mod land) ved betjening af håndtag hhv. tryk på knap. Brovagten kan nødåbne lågerne/bommene via betjeningspanel i brohuset. Lågerne/bommene ved broens landfæster og ved trappeanlægget kan endvidere lukkes for afspærring af stibroen ved særligt vejrlig samt ved vedligeholdelsesarbejder på stibroen eller Jernbanebroen m.v. Spærretiden vil være ca minutter ved passage af erhvervsfartøjer (ca. 2-6 gange/døgn) og ca minutter ved passage af lystsejlere (ca. 2 gange/time omkring 7-10 minutter før og efter en klapåbning ved Limfjordsbroen af hensyn til gennemsejlingstiden mellem de to broer). 9

10 Stibro-brugerne informeres om klapåbningsproceduren ved en orienteringstavle opsat før afspærringen ved broenderne og ved trappeanlæg på Aalborg-siden. Brovagten skal overvåge og styre rømning af klapfaget via videoovervågning, men har ikke mulighed for at sikre rømning af stibroen på de faste fag ved passage af erhvervsfartøjer. Brovagten skal ikke ændre den normale klapåbningsprocedure, hvis det konstateres, at personer ikke respekterer afspærringen ved landfæsterne. Detaljeret procedurebeskrivelse til broinstruksen i relation til stibroen skal udarbejdes og godkendes af BDK/bropersonalet. Med bropersonalet er drøftet placering af bom på klappillen. Placering ved broklappen kan reducere udsynet fra brohuset, hvis stibrobrugere samler sig på stibroens repos ved klappillen. Placering syd for klappillen kan medføre, at stibrobrugere ikke respekterer rømning af klappillen, når bommen lukker. Det er aftalt, at bom placeres ved broklappen, idet der eventuelt senere kan opsættes spejl/videokamera for brovagtens udsyn. Dimensioneringsgrundlag/belastninger I beregningseftervisningen for stibro påhængt Jernbanebroen er der i h.t. norm forudsat fuld personlast på 3,8 kn/m 2 samtidigt med godstogslast D4 ved beregning af den globale/samlede konstruktion. Banedanmark har yderligere krævet beregningseftervisning af "crowd" last på 5,0 kn/m 2 samtidigt med last fra passagertog (IC4 el.lign.) af hensyn til risiko for sammenstimling af menneskemængder i forbindelse med offentlige forsamlinger. Jernbanebroens faste fag kunne klare denne belastning, men der kunne beregnes en overudnyttelse på 6% i den gamle broklaps underflange i klap-enden. Banedanmarks validator krævede derfor, at stibroen skulle spærres, når godstog passerer Jernbanebroen (gennemsnitligt én gang om ugen). Spærringer udenfor broens åbningstid, som i sommerhalvåret er kl og i vinterhalvåret kl , kunne være problematisk og kunne medføre, at bropersonalet skulle etablere spærring af stibroen natten over ved forventning om "crowd" last samtidigt med mulig godstogspassage. I forbindelse med Banedanmarks udførelse af ny broklap som erstatning for den gamle klap, der blev påsejlet den 28. mar. 2012, er den nye klap forstærket. Ovenstående dimensioneringsgrundlag er udleveret til broklapentreprenøren, som skal eftervise broklappens bæreevne. Det vil da ikke længere være nødvendigt at afspærre stibroen, når godstog passerer Jernbanebroen. I forbindelse med Banedanmarks ansøgning om ibrugtagningstilladelse for Jernbanebroen med påhængt stibro, har Banedanmark den 28. juni 2012 yderligere anmodet om beregningseftervisning af Jernbanebroens underbygning (bropiller og fundamenter). Denne eftervisning pågår, men afhænger af eksisterende beregningsdokumentation fra Banedanmarks brorådgiver (Rambøll A/S). 10

11 Drift og vedligeholdelse Det antages at almindelige generelle driftsudgifter indgår i udgifterne til drift af Aalborg Kommunes arealer ved havnefronterne i Aalborg og Nørresundby. Disse aktiviteter omfatter bl.a.: Kontrol og erstatning af eventuelt forsvundet førstehjælpsudstyr (redningskrans o.a.) Almindelig rengøring og tømning af affaldsbeholdere Graffitibekæmpelse Fuger og anslag ved pille 1, pille 4 og landfæste nord. Aalborg Kommune skal muligvis yde indeksreguleret bidrag til Banedanmark på kr./år for bropersonalets ekstra arbejdsopgaver i forbindelse med overvågning og afspærring af stibroen ved klapåbninger og vedligeholdelse m.v. Dette beløb er dog ikke endeligt opgjort, idet det i løbet af forhandlingerne har vist sig, at Banedanmarks personale på andre oplukkelige broer, der også betjener civil trafik, ikke oppebærer dette tillæg. På den gamle broklap skulle bropersonalet fjerne tung sne og is for at klappen kunne åbne, og det ville da også være nødvendigt at fjerne sne og is på stibroen påhængt broklappen. Den nye forstærkede broklap kan forbedre klapfunktionen ved tung sne og is. Der mangler afklaring/aftale med Banedanmark om særlig fjernelse af sne og is på klapdelen af stibroen - udover normal snebekæmpelse på stibroen. Udgifterne til nukendt drift og vedligehold af stibroen er opsummeret i nedenstående tabel. Drift og vedligeholdelse (Årligt bidrag til BDK for bropersonalets stibroopgaver) ( ) Årlig driftsudgift ,- Belysning (hvert 15. år) ,- (Eventuel nedtagning og genopsætning for maling af Jernbanebro hvert 25 år. Dette punkt udgår sandsynligvis, da kombiprojektets stålbro kan blive hængende, mens Jernbanebroen males) Reparation af overfladebehandling og stibelægning (hvert 25 år) ( ,-) Stibelægning (hvert 15. år) , ,- Udskiftning af afskærmning (hvert 50. år) ,- På grundlag af en realrente på 5 % er nutidsværdien af de samlede udgifter til drift og vedligehold i en periode på 50 år fundet til kr. 10,8 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør bidrag til Banedanmark kr. 8,2 mio. ekskl. moms. 11

12 Nutidsværdien er beregnet i h.t. Vejdirektoratets forskrifter for vurdering af drift af bygværker - og for sammenligning af økonomien ved forskellige projekter. VD anvender generelt en tilbagediskonteringsrate på 5% p.a. på dags dato udgiften (dvs. på udgifter uden fremskrivning). 12

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Driftsrisikoanalyse. Fagnotat, Fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Fagnotat, Fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375512003 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET MES, JGIM GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Broløsninger. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Broløsninger Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A0237557002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET JGIM KONTROLLERET TVE GODKENDT LHE Ny forbindelse Storstrømmen

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab

Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab 3 Ring 3 Letbanen i et Offentligt Privat Partnerskab Januar 2004 1 3 Letbanen Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 7 2.1 Baggrund 7 2.2 Opgavens omfang 7 3 Hvorfor et Offentligt Privat Partnerskab (OPP)?

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen

Samfundsøkonomisk analyse. -Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Samfundsøkonomisk analyse -Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømmen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-138-7 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Storstrømsbroen

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere