Aftaler om Finansloven for Marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008"

Transkript

1 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

2

3 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

4 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang 4, 2620 Albertslund Telefon Fax: Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Udgiftspolitisk center Christiansborg Slotsplads København K Telefon Omslag: B:GRAPHIC Tryk: Schultz Grafisk Oplag: Pris: 125 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Schultz ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside:

5 Indholdsfortegnelse Oversigt over finanslovsaftalerne for Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om: Finansloven for 2008 (5. marts 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Nye initiativer på sundhedsområdet (1. marts 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om: Flerårsaftale for kriminalforsorgen (28. februar 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Styrket indsats på naturområdet (29. februar 2008) Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om: Etableringen af et center for hormonforstyrrende stoffer (29. februar 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafik for 2008 (22. februar 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Forebyggelsesfonden fordeling og prioritering af midler for 2008 (21. januar 2008) Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om: Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond (2. marts 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Udmøntning af satspuljen for 2008 (25. februar 2008)

6 12 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Ny Alliance om: Det Kongelige Teater (27. februar 2008)

7 Oversigt over finanslovaftalerne for 2008 Aftale om Finansloven for 2008 Aftale om bedre kvalitet i den offentlige service: - En mere sammenhængende offentlig service - Kvalitetsudvikling og afbureaukratisering - Investeringer i arbejdsbesparende teknologi - Trepartsaftalerne med LO, FTF og AC Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Aftale om en jobplan Aftale for kriminalforsorgen for Aftale om styrket indsats på naturområdet Aftale om etablering af et center for hormonforstyrrende stoffer Aftale om trafik for 2008 Aftale om udmøntning af midler fra Forebyggelsesfonden Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 Aftale om Det Kongelige Teater V K DF NA RV S SF EL Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i det pågældende forlig. Gul markering betyder, at partiet ikke deltager i det pågældende forlig. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

8

9 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance om: Finansloven for 2008 (5. marts 2008)

10 Aftale om finansloven for 2008 Det går godt i Danmark. Der har aldrig før været så mange i beskæftigelse, og ledigheden var ved udgangen af året den laveste siden Den store fremgang i beskæftigelsen har givet nye grupper fodfæste på arbejdsmarkedet. Men de gode tider giver også nogle udfordringer. Arbejdsmarkedet er presset og lønstigningerne er højere end en balanceret udvikling i konkurrenceevne og beskæftigelse tilsiger. Den økonomiske situation tilsiger således en forholdsvis afdæmpet økonomisk politik, og at der tilvejebringes mere arbejdskraft. Desuden er det centralt, at kommunernes økonomi flugter med det aftalte. Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er med aftalen om finansloven for 2008 enige om en række tiltag, som kan medvirke til at dæmpe efterspørgslen i 2008 og øge arbejdsudbuddet. Det omfatter blandt andet en midlertidig opsparingsordning på de statslige driftsrammer og udskydelser af blandt andet en række statslige byggeog anlægsprojekter. Samtidig afspejler aftalerne om finansloven en række initiativer som led i jobplanen, der skal bidrage til at sikre mere arbejdskraft. For at modvirke skred i de kommunale udgifter er partierne enige om at understøtte kommunernes overholdelse af de vedtagne budgetter for Der er herudover enighed om at gennemføre justeringer af aftalesystemet for den kommunale økonomi med henblik på at understøtte, at kommunerne overholder de indgåede aftaler mellem regeringen og KL. Der er endvidere indgået bredere forlig om nye sundhedsinitiativer, jobplanen, satspuljen, energi, natur, Det Kongelige Teater, opfølgning på globaliseringsaftalen, udmøntning fra forebyggelsesfonden og trafikområdet. Aftale om bedre kvalitet i den offentlige service Den offentlige sektor står over for en udfordring med at rekruttere personale til den borgernære service og omsorg. Det afspejler blandt andet den gode beskæftigelse, og at hver tredje af de ansatte i den offentlige sektor i dag er over 50 år. Samtidig er brugernes forventninger til den offentlige service stadigt stigende. Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. 8 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

11 Formålet er at sætte ekstra skub i kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor. Det skal bidrage til at imødekomme de stigende forventninger i en situation, hvor befolkningsudviklingen sætter grænser for væksten i den offentlige beskæftigelse. Kvalitetsreformen tager blandt andet afsæt i de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået med parterne på det offentlige arbejdsmarked. I trepartsaftalerne er fokus især rettet mod at sikre attraktive offentlige arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Der er bred politisk opbakning til trepartsaftalerne. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance blev den 18. december 2007 enige om at gennemføre de ca. 50 initiativer i aftalerne. Kvalitetsreformen indeholder herudover en lang række konkrete initiativer beskrevet i det følgende, der indebærer forbedringer på sundheds-, ældre- og børneområdet. Disse initiativer kan samles under tre overskrifter: En mere sammenhængende offentlig service Kvalitetsudvikling og afbureaukratisering Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi I forbindelse med kvalitetsreformen er der afsat en kvalitetspulje på i alt 10 mia. kr. i perioden Heraf anvendes i alt ca. 6 mia. kr. til initiativerne i trepartsaftalerne. Endvidere anvendes i alt godt 2½ mia. kr. til en række konkrete initiativer, jf. nedenfor. Den resterende kvalitetspulje på i alt 1½ mia. kr. udmøntes i de kommende år. Der afsættes derudover 3 mia. kr. i perioden til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, som skal aflaste medarbejderne, give mere tid til borgernær service og omsorg, og som samtidig bidrager til at sikre en mere moderne offentlig sektor til gavn for borgerne. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

12 Kvalitet på sundhedsområdet Løft til sundhedsområdet på 2,3 mia. kr. i aftalen om regionernes økonomi for 2008 Aftalen om regionernes økonomi for 2008 muliggør en fortsat øget aktivitet på sygehusene og forkortelse af ventetiderne, herunder fremrykning af det udvidede frie sygehusvalg, der trådte i kraft 1. oktober Der er med aftalen afsat yderligere ca. 2,3 mia. kr. i 2008 til regionerne til sundhedsområdet. Heri indgår i alt mio. kr. ekstra til sygehusene i 2008 blandt andet til øget aktivitet. Som et led i aktivitetsløftet er den særlige strålebehandlingspulje fra 2007 forlænget til 2008 og udvidet med yderligere 100 mio. kr. Endvidere indgår 300 mio. kr. til sygesikring (praksissektoren) og 290 mio. kr. til sygesikringsmedicin. Endelig er der afsat 20 mio. kr. til en forsøgsordning med psykologbehandling af personer med ikke-psykotiske lidelser. Derudover er der med aftalen afsat en låneramme på 900 mio. kr. i 2008 til anskaffelse af medico-teknisk udstyr mv. Akut handling og klar besked til kræftpatienter Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Aftalen skal sikre, at patienter ikke oplever unødig ventetid hen over et behandlingsforløb, og at de får den nødvendige information. Det skal skabe tryghed for både patienten og de pårørende. Aftalen indebærer, at der udarbejdes pakkeforløb for alle kræftformer. I forlængelse af aftalen afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 225 mio. kr. i 2007 til regionerne til at finansiere midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet. Som opfølgning herpå aftalte regeringen og Danske Regioner i januar 2008 at udvide regionernes lånerammer for 2008 med 850 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur. Dermed er der plads til at udskifte eksempelvis gamle scannere og strålekanoner med bedre og hurtigere apparatur, og der er mulighed for at udvide kapaciteten. Med mere og bedre apparatur kan regionerne undersøge og behandle flere patienter hurtigere og med bedre kvalitet. Det præhospitale akutberedskab Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at nedbringe responstiden ved akut tilkald med henblik på, at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

13 Der nedsættes et udvalg med relevante parter, der nærmere skal vurdere og kortlægge behovet for kapacitetsudvidelsen af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur. En samlet plan for den overordnede indretning af fremtidens sygehusstruktur forventes at foreligge inden udgangen af 2008, og udvalgets kortlægning kan på den baggrund foreligge i efteråret Opfølgning på kræftområdet Partierne er enige om at afsætte 33 mio. kr. i 2008, 8 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt i fra kvalitetspuljen til opfølgning og monitorering af implementeringen af pakkeforløb, ventetider mv. samt udvikling af takstsystemet. Yderligere initiativer på sundhedsområdet Der er mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgået aftale om en række nye initiativer på sundhedsområdet. Pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance er enige om, at der for patienter med livstruende hjertesygdomme indføres optimale pakkeforløb for forundersøgelse og behandling på linje med kræftområdet. Det skal sikre, at patienterne får den rette information og den rette behandling på det rette tidspunkt uden unødig ventetid. Pakkeforløbene vil være klar senest ved udgangen af 2008, hvorefter implementering kan påbegyndes. Der vil skulle ske en afvikling af den nuværende ventetidspukkel på området. Det vil indebære en midlertidig højere aktivitet i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene. Til dette formål afsættes i alt 100 mio. kr. i 2008 og 50 mio. kr. i Livmoderhalskræftvaccine Der er desuden enighed mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om at indføre livmoderhalskræftvaccinen i børnevaccinationsprogrammet. Det ordinære vaccinationsprogram påbegyndes 1. januar 2009 og gives til piger i 12-års alderen startende med årgang Der gennemføres endvidere et catch-up program for tre årgange fra oktober 2008 til udgangen af Der afsættes 54 mio. kr. i 2008, 188 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 96 mio. kr. årligt fra 2011 og frem til indførelse af livmoderhalskræftvaccinen. Meningitis-vaccine og screening af donorblod Derudover vil regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance afsætte 127 mio. kr. i 2008 og 95 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til en vaccine mod meningitis i børnevaccinationsprogrammet. Desuden afsættes der 11 mio. kr. i 2008 og 42 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til indførelse af NAT-screening af donorblod. Dermed vil det være muligt så godt som at eliminere risikoen for smitte med Hepatitis C (leverbetændelse) og HIV. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

14 Partierne er enige om at finansiere de nye sundhedsinitiativer ved en opdatering og justering af den nuværende reguleringsordning for medicintilskud. Desuden nedlægges Garantifonden for Skibsbygning, og der gennemføres en budgetforbedring vedrørende støtte til turisme. Bedre sammenhæng i behandlingsforløb for patienter med kronisk sygdom Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at afsætte 438 mio. kr. i perioden fra kvalitetspuljen som en samlet ramme for udviklingen af forløb for patienter med kronisk sygdom. Patienter med kronisk sygdom bevæger sig ofte på tværs af forskellige sundhedstilbud og behandlingsforløb på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne. Partierne er enige om, at der skal gennemføres en forstærket indsats for udvikling af nye forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom. De centrale sundhedsmyndigheder skal gennemføre dette arbejde i samarbejde med kommuner og regioner. Forløbsprogrammerne skal sikre en klar arbejdsdeling mellem sygehus, kommune og almen praksis, så patienten får den rette hjælp på det rigtige tidspunkt og sted og dermed et sundere og bedre liv med sygdommen. Det første forløbsprogram vil blive udsendt i Ældre medicinske patienter lider ofte af kroniske sygdomme. Bedre forløb for patienter med kroniske sygdomme er centralt for udviklingen og kvalitetssikringen i behandlingen for ældre medicinske patienter. Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2008, 100 mio. kr. i 2009 og herefter 150 mio. kr. årligt i fra kvalitetspuljen. Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kroniske sygdomme Partierne er enige om at afsætte i alt 128 mio. kr. i perioden fra kvalitetspuljen til et målrettet uddannelsesprogram, som skal ruste kroniske patienter til at håndtere deres sygdom. Programmet skal omfatte både generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom og sygdomsspecifik patientundervisning (astmaskoler, diabetesskoler mv.). Sundhedsstyrelsen skal endvidere i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udbredelsen af egenbehandling som behandlingsprincip, så flere patienter efterhånden omfattes. Regeringen vil i 2008 søge at aftale programmet med kommuner og regioner. Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2008, 25 mio. kr. i 2009, 40 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen til programmet. 12 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

15 Den Danske Kvalitetsmodel kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Partierne er enige om at afsætte i alt 375 mio. kr. i perioden fra kvalitetspuljen til at implementere Den Danske Kvalitetsmodel i sygehussektoren. Heraf skal der anvendes 150 mio. kr. i 2008 til etableringsomkostninger mv. og herefter 75 mio. kr. årligt i Den nærmere udmøntning af midlerne fra kvalitetspuljen drøftes med Danske Regioner. Med Den Danske Kvalitetsmodel er der enighed om nogle fælles standarder for kvaliteten i sundhedsvæsenet, herunder bl.a. korrekt medicinering, planlægning af udredningsforløb i forbindelse med diagnosticering mv. Modellen skal fremme kontinuerlig klinisk, faglig og organisatorisk kvalitetsforbedring af patientforløbene. Der vil blive gennemført en ekstern vurdering af de involverede sygehuse, hvilket vil understøtte gennemsigtighed og gennemskuelighed af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen. Fast kontaktperson for patienter på sygehuse En indlagt patient eller en patient i et længerevarende, ambulant forløb skal have tilknyttet én fast kontaktperson til sin behandling. Kontaktpersonordningen skal tilpasses den enkelte patients behov for information, vejledning mv. Kontaktpersonordningen er allerede aftalt med de daværende amter, men er ikke fuldt ud gennemført. Regeringen vil fremsætte lovforslag i 1. halvdel af 2008 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar Der afsættes 20 mio. kr. årligt i fra kvalitetspuljen. Bedre vejledning til patienter om frit valg i sygehusvæsenet Når patienter henvises til sygehusbehandling, bør de informeres om deres valgmuligheder. De regionale patientkontorer skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de praktiserende læger om reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg samt valgmulighederne i det regionale sygehusvæsen. Samtidig vil der ske en udbygning af Sundhedsstyrelsens venteinfo samt udarbejdelse af centralt informationsmateriale, der aktivt kan bruges af patientkontorerne og de praktiserende læger i deres vejledning af patienterne. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2008 og 5 mio. kr. årligt i perioden fra kvalitetspuljen. Udvidet frit valg når sygehuset aflyser operation Det er tidligere aftalt, at patienter, der fra 1. oktober 2007 har udsigt til en ventetid på sygehusbehandling i regionen på mere end én måned, får adgang til at vælge et privat sygehus, som regionerne har indgået aftale med. Partierne er enige om, at patienter, der får aflyst en operation på et offentligt sygehus, skal kunne vælge at få foretaget behandlingen på et privat sygehus, som regionerne har indgået aftale med. Ordningen træder i kraft inden udgangen af Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

16 Fodbehandling for leddegigtpatienter Patienter med leddegigt har risiko for fodproblemer på grund af fejlstillinger og svækkelser i fod og tåled samt nedsat funktionsevne i fingerled, som vanskeliggør passende fodpleje. Der er indført en ordning med tilskud til behandling hos fodterapeut for personer med svær leddegigt, når der foreligger lægehenvisning. Der er afsat 24 mio. kr. til ordningen i Partierne er enige om at afsætte yderligere 6 mio. kr. i 2008 og 24 mio. kr. i hvert af årene med henblik på videreførelse af ordningen. Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker Antallet af tilfælde af multiresistente stafylokokker i Danmark er i de seneste år steget fra ca. 50 årligt i midten af 1990 erne til ca. 800 tilfælde i Modsat tidligere opstår en stor del af tilfældene i den primære sektor, f.eks. på plejehjem. Partierne er enige om at afsætte knap 4 mio. kr. årligt i perioden til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker. Nationalt Organdonationscenter Der er i 2007 oprettet et Nationalt Organdonationscenter. Centeret har til opgave at sikre bedre sammenhæng og effektivitet i forbindelse med organdonation og stillingtagen til donation. Centret består af en sekretariatsfunktion på Århus Universitetshospital Skejby og et organdonationskorps (rejsehold). Centret understøtter endvidere nøglepersoner på de enkelte sygehuses anæstesi- og intensivafdelinger. Partierne er enige om, at der udover de afsatte midler i 2007, afsættes 4 mio. kr. i 2008 og 7 mio. kr. årligt fra 2009 og frem til drift af centeret. Børneastmacenter Partierne er enige om at styrke indsatsen inden for forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi. Der afsættes derfor 5 mio. kr. årligt til Dansk BørneAstma Center. Med den afsatte ramme kan centeret styrke indsatsen på sine kerneområder. Pulje til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet Partierne er enige om at afsætte en pulje på 75 mio. kr. i 2008 til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet. 14 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

17 Løft til de borgernære serviceområder i kommunerne Regeringen indgik den 10. juni 2007 aftale med KL om kommunernes økonomi i Aftalen afspejler et samlet løft i kommunernes serviceudgifter på 1,6 mia. kr. i 2008, hvoraf 1,3 mia. kr. er prioriteret til ældre-, børne- og socialområderne. Derudover er der afsat yderligere 300 mio. kr. til kommunernes opgaver på genoptræningsområdet. I aftalen om kommunernes økonomi er der finansieret et samlet anlægsniveau på 16,8 mia. kr., herunder i form af frigivne deponerede midler på 2,0 mia. kr. og en lånepulje til investeringer på blandt andet folkeskoleområdet på 0,8 mia. kr. Styrket indsats for ældre Højere supplerende pensionsydelse Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende pensionsydelse til kr. Det svarer til en stigning på kr. i forhold til gældende sats (2008-niveau). Der er ca folkepensionister, der modtager supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse udbetales årligt i januar måned og er således allerede blevet udbetalt for Forhøjelsen træder derfor i kraft i Forhøjelsen af ydelsens maksimumsbeløb indebærer en forøgelse af de samlede udgifter til supplerende pensionsydelse med 480 mio. kr. til i alt mio. kr. (2008- niveau) i Den supplerende pensionsydelse er gradvist blevet forbedret siden I forbindelse med finansloven for 2003 blev der indført en engangsydelse på kr. Ydelsen blev fra 2004 en permanent supplerende pensionsydelse samtidig med, at antallet af modtagere blev udvidet. I 2005 blev ydelsen forhøjet til kr. samtidig med, at antallet af modtagere blev yderligere udvidet. Med finansloven for 2007 gennemførtes nye forbedringer af den supplerende pensionsydelse svarende til 400 mio. kr. Satsen blev forhøjet til kr. samtidig med, at ydelsen ikke længere kunne føre til reduktion i eventuel boligstøtte. Med et maksimumsbeløb på kr. vil den supplerende pensionsydelse samlet set have medført, at rådighedsbeløbet for en typisk enlig pensionist i lejebolig uden supplerende indkomst er forhøjet med omkring 8 pct. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

18 Med henblik på at understøtte folkepensionisters tilskyndelse til at arbejde indføres med jobplanen et bundfradrag på kr. ved beregning af den supplerende pensionsydelse, personlige tillæg mv. samt pensionstillæg. Bundfradraget indebærer blandt andet., at der ved beregning af den supplerende pensionsydelse ses bort fra arbejdsindkomst på op til kr. For de nuværende modtagere indebærer det en højere gennemsnitlig ydelse og samtidig udvides modtagerkredsen med godt personer. Bundfradraget medfører isoleret set merudgifter til den supplerende pensionsydelse på godt 20 mio. kr. (2008-niveau) fra Partierne er enige om at finansiere forhøjelsen af den supplerende pensionsydelse ved målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordninger mv. Den negative budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv. på 450 mio. kr. årligt fra 2009 forudsættes udmøntet på forslag til finanslov for Desuden afskaffes godtgørelsesordningen for Nikkel-Cadmium-batterier. Fast kontaktperson for modtagere af hjemmehjælp Det er væsentligt for ældres oplevelse af kvalitet i ældreplejen, at der ikke alene leveres en god hjælp, men at den ældre samtidig har nem adgang til at komme til at tale med en kontaktperson, der kan hjælpe med spørgsmål vedrørende den personlige og praktiske hjælp. Partierne er derfor enige om at afsætte 9,6 mio. kr. årligt i fra kvalitetspuljen for at give modtagere af hjemmehjælp ret til én fast kontaktperson, som de kan henvende sig til for at få råd og vejledning og med alle typer af spørgsmål vedrørende hjemmehjælpen. Samtidig skal der stilles krav om, at den udpegede kontaktperson skal sidde så tæt på borgeren som muligt. Regeringen vil fremsætte lovforslag i 2008 med henblik på ikrafttrædelse 1. januar Færre forskellige hjemmehjælpere hos den enkelte ældre Partierne er enige om, at antallet af forskellige hjælpere hos den enkelte ældre skal nedbringes. Regeringen vil derfor drøfte dette med kommunerne som et centralt tema i Samtidig skal det drøftes, hvordan man kan opgøre antallet af forskellige hjælpere i hjemmet, og om der kan fastsættes krav til de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp om, hvor mange forskellige hjælpere, der bør komme i den enkelte ældres hjem. De ældres tilfredshed med antallet af forskellige hjælpere skal løbende følges via årlige brugertilfredshedsundersøgelser. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen Partierne er enige om at gennemføre forsøg med udvikling og afprøvning af et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen. Forslaget er blandt andet inspireret af sundhedsområdet, hvor man har gode erfaringer med et tilsvarende system. Målsætningen er at 16 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

19 skabe bedre læringsmuligheder på tværs af kommunegrænser og sektorer. Systemet forankres i kommunerne, og skal være klart afgrænset fra det eksisterende klagesystem. Sideløbende hermed skal en national vidensindsamling supplere det lokale system. Der afsættes i alt 7,4 mio. kr. i fra kvalitetspuljen til gennemførelse af forsøg i 8 kommuner. Plejeboliggarantien For at understøtte kommunernes opførelse af nye plejeboliger er der gældende fra 1. januar 2008 sket en særlig opregulering af maksimumsbeløbene for anskaffelsessummerne for almene ældre- og plejeboliger i dele af landet, hvor stigende bygge- og grundpriser har vanskeliggjort opførelsen af nye boliger. Herudover er den kommunale grundkapital for plejeboliger pr. 1. januar 2008 sat ned fra 14 pct. til 7 pct. i en ét-årig periode. Som en del af finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2006 blev der indført en plejeboliggaranti med ikrafttrædelse pr. 1. januar Garantien indebærer, at en ældre, som er visiteret til en plejebolig, maksimalt skal vente to måneder på at få tilbudt en sådan bolig. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

20 Kvalitet i dagpasningen Mere kvalitet i børnepasningen og bedre vilkår for børnefamilierne Der er fortsat behov for at styrke kvaliteten i børnepasningen samt at give børnefamilierne bedre vilkår. Regeringen og Dansk Folkeparti har med finanslovsaftalerne for 2006 og 2007 i alt afsat 1 mia. kr. til at forbedre kvaliteten i dagtilbuddene, bl.a. til bekæmpelse af negativ social arv, børnemiljøvurderinger samt ny dagtilbudslov, herunder sprogvurdering af alle 3-årige børn og opfølgning i forhold til de pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven har styrket kvaliteten i dagtilbuddene ved at øge fokus på det pædagogiske arbejde og børnenes trivsel og udvikling. Med trepartsaftalerne iværksættes en række initiativer, som vil skabe mere kvalitet i dagtilbuddene. Blandt andet en omfattende opkvalificeringsindsats på dagtilbudsområdet, så for eksempel flere ikke-faguddannede medarbejdere får mulighed for at tage en pædagogisk grunduddannelse samt bedre rammer for efter- og videreuddannelse for ledere og medarbejdere i dagtilbud. Ingen løsrevne lukkedage Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om, at pasningsgarantien i daginstitutionerne skal være et reelt pasningstilbud. Der skal derfor ikke være løsrevne lukkedage. Regeringen vil søge at indgå en aftale med kommunerne herom. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i perioden fra kvalitetspuljen hertil. Et sundt måltid mad i alle daginstitutioner Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om, at alle børn i daginstitutioner senest 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad som en del af kerneydelsen for førskolebørn i daginstitutioner. Madordningen bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat. Forældre omfattet af økonomisk friplads eller søskenderabat vil få mad gratis eller til nedsat pris. Kommunerne kompenseres for merudgifterne hertil. Betalingen for madordningen vil blive opkrævet i forbindelse med den almindelige betaling til daginstitutionen. Det nuværende loft for forældrebetalingsandelen på 25 procent hæves svarende til, at den enkelte kommune får mulighed for at opkræve forældrebetaling for madordningen. Det betyder, at det nuværende loft hæves til ca. 28 pct. Det konkrete loft for den maksimale forældrebetaling for mad fastsættes efter nærmere drøftelser med KL. 18 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

21 Ordningen er obligatorisk fra 1. januar 2010, men for at give kommunerne mulighed for indfasning fra 1. januar 2009 åbnes for at opkræve betaling for madordningen inden for det forhøjede forældrebetalingsloft fra denne dato. De offentlige merudgifter udgør ca. 150 mio. kr. fuldt indfaset. Højere børnefamilieydelse Partierne er enige om fra og med 2. halvår 2008 at hæve børnefamilieydelsen (børnechecken) med kr. årligt pr. barn under 3 år. Aftaler om Finansloven for 2008 Marts

22 Yderligere kvalitetsreforminitiativer Udover de ovenfor beskrevne kvalitetsreforminitiativer er der indgået aftale på nedenstående områder. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi Bedre arbejdsgange og ny teknologi vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg blandt andet på ældreområdet. Det vil give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft og bidrage til at sikre en moderne offentlig sektor til gavn for borgerne. Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om at afsætte en ramme på 3 mia. kr. i perioden til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Når medarbejderne får bedre redskaber og mere avancerede hjælpemidler, kan de offentligt ansatte med den samme arbejdsindsats levere mere service til borgerne. For at få fremmet gode ideer fra bl.a. offentlige medarbejdere og ledere, brugere, institutioner og erhvervsliv skal der gives mulighed for at få afprøvet, implementeret og medfinansieret de bedste af disse ideer og forslag. Der afsættes 6 mio. kr. i 2008 til forberedelse og administration. For at understøtte initiativet afsættes 5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. i 2010 til et forskningsprogram i fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Attraktive arbejdspladser, god ledelse samt uddannelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere (Trepartsaftaler) Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i sommeren 2007 trepartsaftaler med LO, FTF og AC. Aftalerne indeholder ca. 50 initiativer og indebærer bruttoudgifter på i alt 8 mia. kr. i Initiativerne vedrører tre hovedområder: Mere attraktive arbejdspladser God ledelse Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Trepartsaftalerne indebærer blandt andet: Opkvalificering af ikke-faglærte i (1.085 mio. kr.) Styrket efter- og videreuddannelse (1.075 mio. kr.) Flere pladser til unge på pædagogisk grunduddannelse (963 mio. kr.) Fastholdelse af ældre medarbejdere (900 mio. kr.) 20 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009.

Partierne er enige om at drøfte en samlet status for indsatsen primo maj 2009. Sundhedsområdet Sundhedsområdet har siden 2001 været højt prioriteret. Der er tilført 19,4 mia. kr. fra 2001 til 2009 til sundhedsområdet generelt. Aktiviteten i sygehusvæsenet er samtidig øget markant,

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Vurdering af til Finanslovsforliget 2008

Vurdering af til Finanslovsforliget 2008 07-0345 - ANAN - 06.03.2008 Kontakt: Andy Andreseen anan@ftf.dk- Tlf: 3336 8852 Vurdering af til Finanslovsforliget 2008 Regeringen har for 7. gang indgået et samlet finanslovsforlig med Dansk Folkeparti.

Læs mere

4. Kvalitetsreform bedre kvalitet i den offentlige service mia. kr. til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi

4. Kvalitetsreform bedre kvalitet i den offentlige service mia. kr. til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi oversigt 5. marts 2008 1. Oversigt over aftalerne om finansloven for 2008 2. Nye initiativer i finanslovsaftalerne for 2008 3. Finansiering af nye initiativer i finanslovsaftalerne for 2008 4. Kvalitetsreform

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

I form til fremtiden Finanslovforslaget for August 2008

I form til fremtiden Finanslovforslaget for August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I form til fremtiden Finanslovforslaget for 2009 August 2008 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser

Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser Institutioner, der udbyder professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Indledning. Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 7

Indledning. Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 7 Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med aftalen om finansloven for 2009 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Fortsat styrkelse af sundhedsområdet

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat.

Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008

Aftaler om Finansloven for 2009. November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 Aftaler om Finansloven for 2009 November 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Service i en omstillingstid

Service i en omstillingstid Regeringen Maj 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12, 2620 Albertslund Telefon 43 63 23 00 Fax: 43 63 19 69 E-mail: schultz@schultz.dk Hjemmeside: www.schultz.dk eller

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere