Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde."

Transkript

1 Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jørgen Brinck, Jahn Legarth, Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes : kgf evaluering samt evaluering af nye mødested. 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. kredsgeneralforsamling / evaluering : Det begrænsede fremmøde blev beklaget. Generelt var kgf en positiv oplevelse på trods heraf og ingen i kredsbestyrelsen kunne referere utilfredshed i medlemsskaren. For demokratiets skyld bør vi stræbe efter tiltag, der får flere af huse. 4. vederlag i DTF : STF s lille arbejdsgruppe har bearbejdet Jahns gamle oplæg sammenholdt med oplægget fra HB. Dette vandt ikke gehør på kredsformandsmødet den 1. oktober, hvor der så blev udarbejdet et kompromis. Sus. A oplevede ikke nogen positiv respons heraf i HB. Den væsentlige forskel lå i, at de menige HB medlemmer får et bedre vederlag medens det øvrige fra HB forslaget bevares. Det besluttes at fremsætte ændringsforslaget til vederlagene. Det besluttes at ønske en funktionsbeskrivelse af de forskellige politiske jobs / funktioner i DTF ( ikke af besparelsesårsager!). 5. oplæg til god kollegial skik : Marianne Riis, Susanne Kristensen og Henning Kristensen laver et oplæg. Marianne spørger Henning samt indkalder 6. ændringsforslag til lovene : Kredsbestyrelsen er positive for de elektroniske stemmekasser men ser gerne, at det kan registreres, hvem der stemmer hvad. A. vi er generelt imod stemmeret til studenterne. B. vi fremsætter forslag om stemmeret til HB. C. urafstemning på udvalg A området : kun væsentlige forhandlingsresultater til urafstemning, men det kræver, at 45 stk 2 laves om således, at der er god tid til drøftelse i kredsbestyrelserne forud for beslutningen om + / - urafstemning. Alternativt bør udv.a nedlægges og lade kredsbestyrelserne fungere som beslutningstagere + urafstemning efter behov. 7. stemmeret til HB : STF indstiller, at HB får stemmeret (én imod). 8. praksisdeklaration på Sundhed.dk : STF bifalder initiativet. Er allerede omtalt i nyeste Tandlægeblad. Emnet tages op i STF-info ultimo november meddelelser : Sus.A refererede brev fra S. amt om at en enkelt klinik i 3. kreds initierer rigtig mange klagesager især ved dårlig kollegial etik. Vi enes om, at Sus A udpeger 2 kolleger ( ikke fra området) til at tage en kollegial snak med dem. Også fordi det kollegiale klima af samme årsag er langt under frysepunktet i hele området. Sus.A og Dorthe laver den et klubmøde for at få den gamle Frederiksværkklub+ omegnskommuner i gang igen. Jan efterlyser nyt medlem til lederinfo-gruppen i stedet for Hannah Andersen. FJ lover at tage emnet op i KATFU.

2 10. evaluering af nye mødested : Langt fra ideelt. Dorthe leder fortsat efter nye steder. 11. næste møder : mandag den kl 18, forprang onsdag den tirsdag den torsdag den mandag den onsdag den internatmøde den kredsgeneralforsamling den Mødedatoerne er et udspil til endelig afklaring enten den eller den Referent: Flemming Juul.

3 Referat fra 2. bestyrelsesmøde mandag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Uden afbud : Chr. Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat U : formanden arbejder videre med reetablering af Frederiksværkklubben. 3. konstituering : FU : SusA, Dorthe, FJ og Jan. Primko / BUT : Jan og Brinck STF-Info : Kirsten, MR og SusA Etik.udv.: MR, Bjørn og Jens Olav Kursusudv.: Kleist, Poul og Susanne Kr. Visionsudv.: Dorthe, Kleist, Per, Laila og Christian Kollegahjælp : MR og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalg : Kleist, Dorthe, Camilla, Leni Møllsøe og Hanne Berthelsen 4. meddelelser : årets møder : , , 10.3 ændres til , , , ændres til , Jan redegjorde for en ansøgning fra Odsherred klubben om støtte til afholdt kursus. Det besluttedes at sende extra kr ud over sædvanlige klubtilskud, dog først efter at klubben har sendt et fyldigt referat til STF-INFO. I samme nummer skal igen redegøres for de vedtagne regler vedr klubtilskud. Jens Olav fortalte, at Næstvedklubben nedlægger den lokale vagtordning med årets udgang. Poul fortalte, at vagtordningen i Holbæk ligeledes nedlægges nu. Poul orienterede om Arbejdstilsynets kommende screening af alle tandklinikker samt om kommende kursustilbud om emnet til kredsene. Emnet tages op i STF-INFO. 5. HGF gennemgang : HGF materialet blev hastigt gennemgået og det blev fastlagt, hvem der indledningsvist går på talerstolen. Denne del af mødet er udenfor referat. Referent : Flemming

4 Ordinært bestyrelsesmøde Comwell, Roskilde 8. december Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melcior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Christian Eggers-Lura, Dorthe Schødt, Per Skov -Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul, Jahn Legarth, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Claus Munck, Dorthe Schødt var mødeleder. Jørgen J. Brinck var referent. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Som følger 2. Opfølgning af referat U fra sidste bestyrelsesmøde den 15. november Få bemærkninger. 3. Nye bestemmelser omkring afholdelse af bestyrelsesmøder. Det blev besluttet at fremtidige møder, der forventes at finde sted på Comwell i Roskilde, skal starte præcis kl Bestyrelsesmedlemmerne bedes indtage deres pladser ved det reserverede bord i restauranten på dette tidspunkt således, at det egentlige møde kan starte senest kl Ligeledes skal afbud til mødet være meddelt senest 3 dage før af hensyn til de indgåede aftaler med mødestedet. Det blev besluttet at der kunne indkøbes en ny kontorstol til brug for sekretæren. 4. Opstart af Frederiksværkklubben. Det forekommer lidt vanskeligt med hensyn til at få det rette trækplaster. Vi afventer til hen på året HGF evaluering. Formanden med flere var lidt frustreret over forløbet bl.a. med hensyn til studentermedlemmers stemmeret og ingen stemmeret til HB. Bestyrelsen udtrykte forventning til formanden om fornemmelse for tendenserne umiddelbart op til HGF. Men der blev udtrykt forståelse for, at det kan være svært når der stemmes mere følelsesmæssigt end politisk. Det er vigtigt at komme med indlæg til debatten der gør en forskel. De bør ikke være for lange, måske deles i to. Det skønnes stadigt, at det ikke er et problem at HB får stemmeret. Det var en god dirigent, men vejledende afstemninger undervejs har ikke tilstrækkelig demokratisk værdi. Der burde være stillet lovændringsforslag, hvis man virkelig vil fastholde en mening på et enkelt område. Der var enighed om, at der til næste år fremsættes lovforslag om afvikling af de to studentermedlemmers stemmeret og tildeling af stemmeret til hovedbestyrelsen således er der kun er 91 delegerede inklusiv HB. 6. Strukturreformen. Det blev fastslået at det stadig er vigtigt, at amtstandplejen der bliver til regionaltandplejen stadig har mulighed for at påtage sig omsorgstandpleje opgaver, hvor den kommunale tandpleje eller private tandpleje ikke har ressourcer eller ønsker om at påtage sig denne opgave. Det har hidtil været gældende og er blevet praktiseret i 24 kommuner. Amtsspecialtandplejen skal efter lovforslaget forankres i regionerne. DTF har kun ringe indflydelse på placering af behandlingerne, men i flere amter er der indgået aftale om maksimalpriser på fixatur plus krone på ca kr. Det fremgår ikke af det oplyste om alle relevante behandlingsdele er indbefattet. Der bør arbejdes på at privat praksis får gode muligheder for at få del i amtsspecialtandplejens behandlingsopgaver.

5 DTF bør have en fastprispolitik. Ikke alle amters specialtandpleje er lige tilfredse med Videncentrene. 7. Internatmøde spørgsmål. Formanden ser gerne, at der virkeligt bliver fulgt op på områder der også ligger lidt udenfor det traditionelle indhold i bestyrelsesmøderne. Der ønskes udført en eller anden form for tilfredshedsundersøgelse blandt alle STF s medlemmer, specielt de der ikke så ofte giver sig til kende ved fremmøde til arrangementer eller ved skriftlige indlæg i INFO. Det blev aftalt at Visionsgruppen prøver at fremkomme med spørgsmål der kunne indgå i en sådan undersøgelse. Formen blev også debatteret: måske elektronisk eller ved indlæg i INFO. Måske kunne en præmie lokke svar frem. Det kunne være provokerende spørgsmål der indbefattede en økonomisk vurdering af udkommet fra kontingentbetalingen set fra det enkelte medlems side. Det blev aftalt at der udvikles oplæg til næste bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes aftalt at Kollegialt - Etisk udvalg til bestyrelses mødet den 3. marts 2005 kommer med udkast til indhold i reglerne på deres område. Gerne set ud fra en ny vinkel. Det skulle gerne inspirere andre til også at komme med ideer. Der ønskes at et endeligt forslag kan vedtages på bestyrelsesmødet den 15. juni Kredens holdning til sundhedspolitik er hovedemne til næste bestyrelsesmøde der finder sted den 25. januar Kredsens medlemmer af DTF s sundhedsudvalg sender i god tid et oplæg. Jan Frederiksen arbejder med et kursus i billigst forsvarlige behandlingsløsninger i sociale sager sammen med Professor Flemming Isidor fra tandlægeskolen i Århus. De vil komme med det første forslag på indholdet i et sådant kursus ved konsulentkursus i Billund den januar Ændring af regnskabsåret for STF. Der er et ønske fra kassereren med flere om, at ændre regnskabsåret således at det følger kalenderåret. Det kræver sikkert først ½ egentligt regnskabsår og muligvis også en lovændring evt. en ekstraordinær generalforsamling i STF. Det foreslås samtidigt, at der bliver opstillet flere kandidater til fremtidige valg til revisorposterne. 9. Mail vedtagelser omkring bestyrelsesvedtagelser. Der bør i hvert tilfælde formuleres en præcis svarprocedure, således at det klart kan komme til udtryk om man er for eller imod. Måske skal svaret bare sendes til spørgeren og ikke rundsendes til alle. Der kan så meldes ud hvad vedtagelsen blev. I andre tilfælde kan det være hensigtsmæssig, at alle er inddraget i en bredere debat før vedtagelsen, men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

6 Sjællands Tandlægeforening U 2-05 Referat fra 4. bestyrelsesmøde tirsdag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camille Thøgersen. Afbud : Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : lov om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner som punkt opfølgning af referat, U : Mødetidspunkt fremover bekræftes til kl. 18,15 med slut kl. 22,00. Formanden initierer Frederiksværkklubben med en invitation til spisning og fagligt møde for at få klubben i gang igen. 3. tilfredshedsundersøgelse blandt STFs medlemmer : visionsgruppen skal udarbejde spørgsmålene og dette arbejde skal forelægges på bestyrelsesmødet den hvem gør hvad vedr omlægning af STFs regnskabsår : FU pålægges opgaven til forelæggelse på bestyrelsesmødet den a. kredskurserne : Poul forelagde sit skriftlige oplæg vedr fremtidige kurser i kredsen, bl.a. med mere professionelle invitationer. Dertil mere kommunikation med medlemmerne via e- mails. Kredsbestyrelsen tilslutter sig forslaget om fremtidige kursusinvitationer i farver og på pænt papir. Dog behov for at kursusinvitationer ikke kan nøjes med at komme på s alene. Et flertal ønsker at bevare den relative primitive papirform som STF-Info udgives i. Et flertal godkender at der investeres i en server, der kan hoste alle s vedr vore medlemmer. Poul laver et oplæg herom. APV kurserne har været velbesøgte og får god omtale. b. konsulentkursus :.er nu prøvekørt i Billund med Flemming Isidor og Jan Frederiksen. Kan bruges både til kommunekonsulenterne (som oprindelig planlagt) samt til de tandlæger, der laver ansøgningerne til kommunerne. Jørgen Brinck og N.O. Andersen skiftes til at være til stede såfremt, der måtte komme spørgsmål med relation til amtstandplejen. Ønskes 3 x aftenkursus for konsulenterne og alle tandlæger med interesse. Pris : kr pr deltager. Tilstræbes afholdt i september 05. Jan laver oplæg til indkaldelse efter at have lavet aftale med Flemming Isidor. 6. udpegning vedr STFs internatmøde : Christian og Flemming (+ Dorthe) laver oplæg til næste møde. Et af emnerne bør omhandle etik / kollegiale vejledninger. Mødet kan evt afholdes uden ledsagere. 7. drøftelse af udgiftsniveau vedr STFs møder : Hidtil max 400 kr i forbindelse med møder med spisning. Beløbet besluttes hævet til 450 kr.

7 8. brainstorming vedr kredsens struktur i forbindelse med de nye regioner : samlet i én kreds? Uændret fire kredse? Splitte kredsene op svarende til klubber / selskaber og med DTF til at varetage regionsarbejdet? Et flertal ønsker at se tiden an og først tilpasse kredsstrukturen efter behov. Dog kan udpegning til 23 udvalgene i de nye regioner formentlig med fordel overføres til DTF efter indstilling fra de berørte kredse, der hvor der er flere kredse i en region. 9. lovforslag om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner : Drøftet. Massiv beklagelse af denne tendens. Poul og Flemming redegjorde for DTFs svar og holdning. 10. A. STFs sundhedspolitik sættes på dagsordenen til næste møde. B. etik oplæg sættes på dagsordenen til næste møde. C. Laila oplyser, at hun træder ud af PATU, da hun er ved at etablere egen klinik. D. markedsføring af sundhedsydelser : Christian og Susanne Kleist laver en oversigt til næste STF-Info (marts 2005). E. erhvervsudygtighedsforsikringen er ajourført. Se på nettet. 11. evt. : næste møde er torsdag den kl. 18,15. Referent : Flemming

8 Ordinært bestyrelsesmøde, Comwell, Roskilde den 2. marts 2005 (U-3-05). Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melchior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Dorthe Schødt, Per Skov Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jahn Legarth, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul,, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Claus Munck, Christian Eggers-Lura Jørgen J. Brinck var referent. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Opfølgning af referat U-2-05 fra sidste bestyrelsesmøde den 25. januar Få bemærkninger. STF s sundhedspolitik. Oplæg fra udvalget. Der havde været afholdt møde hvor man havde drøftet kommunikation til offentligheden. Der blev derudover foreslået 3 aktive områder i kreds regi: Sociale kompetence.r Der skal anvendes spørgsmål fra Hanne Berthelsens MPH afhandling med ca. 11 spørgsmål der indlægges i INFO og svarene skal findes på sidste side eller på STF s hjemmeside. Evt. rent projekt Svarene skulle være til eget brug og samtidig en appetitvækker på et kursus om emnet senere på året. Røgfrit arbejdsmiljø. Baggrunden er at der evt. skal være røgfrit offentligt miljø fra Hvordan gør man hvis klinikken skal være røgfri? Hvor får man praktisk hjælp? ( plastre m.m.) Der kommer en leder i Tandlægebladet snart. Projektet kunne være artikel i INFO og på hjemmesiden. Drop out. Det er en stadig løbende problematik. DTF s Sundhedsudvalg kæmper med et projekt der er flere år gammelt. Der er store divergenser blandt fagfolk om eftersyns intervallernes længde. Det ville være spændende om vi kunne vise forskellen mellem praksistandplejens og den kommunale tandplejes drop out. Måske kan DTF hjælpe. Det synes som om den kommunale tandpleje ikke lever op til lovens krav om at børnene/ de unge skal opdrages til at se betydningen af en regelmæssig tandpleje. Kan Sundhedsstyrelsen oplyse om de 25. åriges tandlægebesøg udfra indberetningerne? ( Jan Frederiksen) STF s sundhedsudvalg kommer med en vifte af forslag til behandling på internatmødet. Evt. til brug for resolutionsforslag på hovedgeneralforsamlingen. DTF efter kommunalreformen. Poul Møller har igen udarbejdet et forslag. For vores område foreslås 5 mindre kredse. Der skulle så være en fælleresregional repræsentation, måske lidt mindre repræsentantskab. DTF kunne udpege folk til klagsagsarbejde. Der var også andre forslag om noget større enheder, og der var spørgsmål om der var landsdækning for et nyt forslag. Der var enighed om at problemerne bør ses fra DTF s synspunkter og ønsker og ikke nødvendigvis bundet op på regeringens struktur. Nyt fra Visionsudvalget: Der er lavet et oplæg til medlemstilfredshedsundersøgelse, som er ret langt fremme. Det vil blive et kort oplæg der dog skal kunne give et bredt indtryk. Der arbejdes med en spørgeskemaundersøgelse, der nok skal være anonym og med kort svarfrist. Succeskriteriet er svar fra mindst 33 %. Der tænkes på følgende spørgeområder: a) Generelle forhold ( alder, arbejdsområde) b) Hvorledes opfattes INFO fagligt? c) Kredskursus ( mange muligheder for spørgsmål) d) STF s hjemmeside?

9 e) Råd til medlemmer fra bestyrelsesmedlemmer i STF, har nogen spurgt? f) Tilhørsforhold til netværk/ klubber? g) Kredsgeneralforsamling? Det tænkes på indlæg i INFO med svarkuvert eller på mail efter henvisning i INFO. Der kunne tænkes en rødvinspræmie for at højne svarprocenten. Konsulentkursus. Dato er ikke fastlagt. Der kunne tænkes et kursus for de ca. 50 konsulenter i kredsen og derefter kunne erfaringerne herfra efterfølgende anvendes til et kursus for alle tandlæger. Internatmøde. Det blev besluttet at der ikke skulle ledsagere med og at det skulle være på Sjælland. Der ønskes flere forslag udover de allerede fremkomne. Niveauet skulle være passende. Orientering. STF er blevet testkreds på udtræk af labels fra DTF s system, således at vi kan trække labels ud på lokalt definerede kriterier. Der bliver 2 kurser for hele teamet med en koreograf m.m til 200 kr. pr. person og et andet kursus om køb og salg af praksis samt pension. Her bliver udgifterne primært DTFs. Formanden sender Camilla til udvalg A møde som stedfortræder og hun har flere projekter som gerne skulle løses i det igangværende klubår. Der i blandt omlægning af regnskabsåret, Frederiksværkklubben, Kredskommunikation herunder evt. e.mail adresser for alle medlemmer. Det ses gerne at punkter på dagsordenen sendes i en skriftlig version inden mødet. Mødet sluttede klokken 2155.

10 Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Roskilde. (U 6 05) Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Claus Munck, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : ingen. Fastlæggelse af endelig dagsorden : kredskurser, tandplejerne og overenskomst, HB aktuelt tilføjes. Opfølgning af referat, U-3-05 : Den afholdes kurset for kommunekonsulenterne i 2. og 3. kreds. Flemming laver notits til Tandlægebladet. Jan og kursusudvalget arrangerer mødested og laver indbydelsen. Flemming udsender, helst i juni. Dorthe mailer medlemsspørgeskemaet til bestyrelsen til orientering. Etik: Bjørn, Jens Olav og Marianne har gennemgået vore etiske regler og vedtægter samt lavet sammenligning med andre organisationers. Resultatet er en indstilling om, at nuværende regler er gode nok. Debatten efterlyste det engelske princip om whistleblowing. Mange beklagelser over de manglende sanktionsmuligheder i vort system, men samtidig glæde over at næsten alle kolleger opfører sig som gode tandlæger. Største fejl ligger i, at ikke mange kolleger kender reglerne. Det besluttes at vi på internatmødet laver kommentarer til de vigtigste paragraffer samt laver anonymiserede aktuelle sager til offentliggørelse ad flere omgange i STF-INFO. Internatmødet: Tidspunkt : lørdag kl 09 til søndag kl ca 09, den 17. til den 18. september 05. Stedet er ændret, idet Skjoldenæsholm ikke havde plads til os om lørdagen!! I stedet er der nu reserveret på Sonnerupgaard ved Tølløse ( ). STF, opfølgning af sundhedsdebat fra sidste møde: Forskellige mål og muligheder blev skitseret på sidste møde. Alternative arbejdsområder som f.eks. fedme og kost skal undersøges. Et andet emne er udvidet brug af BW, især nu med længere us-intervaller og flere med skjult caries. Endelig blev der ønsket obligatorisk OCR registrering af de 17 årige. Sundhedsudvalget tager selv alle disse emner op. STF, fortsat strukturdebat: Formanden ønsker ideer til at tage med i det miniudvalg i DTF, som hun er med i. Kredsstrukturen kan udmærket fortsætte uændret og så tilpasses hen ad vejen. Men behov for centralisering af 23 og amtstandlægenævn. De deltagende tandlæger må aflønnes passende, da udvidet tidsforbrug må forventes. Det blev foreslået som en ide at etablere en regionsforening, der repræsenterer de underliggende nuværende kredse. STF, regnskabsåret: kredsbestyrelsen godkendte enstemmigt, at vi laver et forslag til kredsgeneralforsamlingen om omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret. Flemming udfører. Orientering: flere deltog i møde i Tryghedsordningerne med en ansat i amtsrådsforeningen om den kommende struktur i Danmark. Ny hospitalsforsikring dækkende hele Norden for hele personalet - dækkende indtil 65 års alderen. PTOs bestyrelse har haft besøg af direktør og formand i Tryghedsordningerne. En god ide til et kredsmøde men også til et bestyrelsesmøde. Tandplejerne og sygesikringstilskud: Amtsrådsforeningen er blevet bedt om at lave de nødvendige forhandlinger. Brevet fra Sundhedsministeren er dateret den , væsentligt før det blev kendt i bredere kredse.

11 HB aktuelt: Poul og Flemming orienterede meget kort om dagsordenen til HB mødet den Kredskurserne: Der er alt for mange, der melder afbud i allersidste øjeblik eller møder op uden tilmelding. Især et problem ved den bestilte servering til kursusdeltagerne. Indtil nu har det dog trods besvær fungeret og bestyrelsen beder kursusudvalget fortsat administrere afviklingen med mild hånd. Evt.: Der ankes over manglende referater fra DTFs mange underudvalg. En postliste kunne måske være løsningen. referent: Flemming Juul

12 Referat fra 7. bestyrelsesmøde, onsdag den i Roskilde. U Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Claus Munck. 1. møde med Joakim Lilholt, Tryghedsordningerne : Joakim gennemgik muligheder, scenarier, gode forslag og ulemper på en særdeles inspirerende og humoristisk måde. Indlægget var berammet til 1 time men varede ca 2 timer på gr af den gode dialog. Gennemgangen kan varmt anbefales til andre kredse samt foredrag i større eller mindre medlemskredse. 2. fastlæggelse af endelig dagsorden : som 3a tilføjes STFs medlemsundersøgelse. 3. opfølgning af referat, U-6-05 : vedr etik : det nedsatte udvalg laver selv materiale til STF-info, så emnet skal ikke drøftes på internatmødet opfølgning på STFs spørgeskema : Dorthe fortalte kort om resultatet, hvor STF generelt får rigtig gode karakterer af medlemmerne. Stor ros til STF-info, til kredskurserne samt til rådgivning i kredsen. 4. orientering fra udvalg A internatmødet : Susanne Andersen gav en kort orientering og lovede, at det videre forløb med den kommende sygesikringsoverenskomst vil blive sat på dagsordenen på passende tidspunkter. Marianne orienterde kort om BUT overenskomsten, især om pro capita afregning. 5. strukturdebatten : Susanne Andersen fortalte fra arbejdsgruppens 2 møder om de ideer, de har under bearbejdning. Det besluttes at sætte emnet på dagsordenen til internatmødet. 6. orientering fra HB : Flemming fortalte om arbejdet med jobbeskrivelserne og lovede at vende tilbage med et kort referat efter HB mødet de næste 2 dage 7. kredskurser i næste halvår : Forslag : et kursus om opbygninger, da dette ofte er en faktor i sager behandlet i Praksisforsikringen. Forslag : Tryghedsordningerne. Kredskursusudvalget arbejder videre med at lave et program. 8. orientering : Kirsten vedr 23 i F. amt : 60 ud af 180 praksis afregner endnu ikke med edifact, som skal træde i kraft pr efter aftale i overenskomsten. 9. evt.: Marianne citerede en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen om tandbehandling af cancerpatienter. Næste møde : lørdag den kl. 09 til søndag den kl. 10 Referent : Flemming Juul

13 Sjællands Tandlægeforening. U Fuglebjerg, den Referat fra 8. bestyrelsesmøde, lørdag den på Sonnerupgård, Hvalsø. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura (deltog fra kl 12), Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes 5a : kredsens efterudd. udv. 2. opfølgning af referat, U : i.a. 3. oplæg til ny sygesikringsoverenskomst, mundtligt oplæg : Oplægget er fortsat fortroligt, så drøftelserne refereres ikke detaljeret men vore repræsentanter i udv A samt Sysifo tager konklusionerne med i det videre forløb. Der var tid til en lang og konstruktiv debat. 4. kredsgeneralforsamlingen : enkelte medlemmers aktivitetsniveau drøftedes. Det påpeges at indkaldelsen mangler deadline for tilmeldingen til spisningen. Poul agter at udsende en reminder om kgf pr mail, incl deadline for tilmelding til spisningen, idet vi nu har ca 70 % af alles mailadresser. 5. kredsens sundhedsudvalg : Kleist orienterede om gruppens aktiviteter. Møllsøe er trådt ud af udvalget.. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at satse på drop out med henblik på at informere de unge om den billige forsikring, som et tandeftersyn er. Udvalget udarbejder et forslag til et oplæg til HGF. Formanden lodder stemningen for en DTF sundhedskampagne desangående. Forslag om at samle cases med årige med kompliseret caries som indslag i denne kampagne 6. kredsens efteruddannelsesudvalg : Kort orientering fra kredsens tandlægekonsulentmøde i denne uge. Forslag om samme (tilpasset) kursus for praktiserende kolleger, der her kunne høre om betingelserne deres ansøgninger behandles under. Forslag fra konsulentmødet om en fælles grupp , der kan fungere som en stor mail kvalitetsgruppe. Sekretariatet arbejder videre hermed. Ønske om en opfølgning af journalkurset i kredsen. Jahn overvejer. Ønske om at deltagerprisen for de faglige kredskurser hæves fra 100 kr til 200 kr (max 250 kr) pr deltager, da årets mange kredskurser har drænet kredsens formue betydeligt. Godkendt. 7. orientering : a. DTFs jobbank : FJ redegjorde kort for problemstillingen. Generelt ønsker kredsbestyrelsen gratis IT adgang og er positiv overfor en vis kontingentfinansiering af Tandlægebladet. Dog skal den der sætter en annonce i fortsat betale herfor, men derudover er der fri adgang. B. kort orientering fra Tryghedsordningernes internatmøde, herunder ny Falck Securitas forsikringstilbud. C. DTF og HK, FJ orienterede om seneste skærmydsler. D. Susanne Andersen fik bestyrelsens opbakning til sit kandidatur til formandsposten for DTF. Internatmødet refereres ikke. Vi behandlede udførligt : forslag om tilpasning af kredsstrukturen, etik samt krediteringssystem for efteruddannelse. Referent : Flemming Juul

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 3. MAJ 2006 KL. 13.00 MØDET STARTER PÅ VÆRESTEDET I LØGSTØR,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere