Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde."

Transkript

1 Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jørgen Brinck, Jahn Legarth, Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes : kgf evaluering samt evaluering af nye mødested. 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. kredsgeneralforsamling / evaluering : Det begrænsede fremmøde blev beklaget. Generelt var kgf en positiv oplevelse på trods heraf og ingen i kredsbestyrelsen kunne referere utilfredshed i medlemsskaren. For demokratiets skyld bør vi stræbe efter tiltag, der får flere af huse. 4. vederlag i DTF : STF s lille arbejdsgruppe har bearbejdet Jahns gamle oplæg sammenholdt med oplægget fra HB. Dette vandt ikke gehør på kredsformandsmødet den 1. oktober, hvor der så blev udarbejdet et kompromis. Sus. A oplevede ikke nogen positiv respons heraf i HB. Den væsentlige forskel lå i, at de menige HB medlemmer får et bedre vederlag medens det øvrige fra HB forslaget bevares. Det besluttes at fremsætte ændringsforslaget til vederlagene. Det besluttes at ønske en funktionsbeskrivelse af de forskellige politiske jobs / funktioner i DTF ( ikke af besparelsesårsager!). 5. oplæg til god kollegial skik : Marianne Riis, Susanne Kristensen og Henning Kristensen laver et oplæg. Marianne spørger Henning samt indkalder 6. ændringsforslag til lovene : Kredsbestyrelsen er positive for de elektroniske stemmekasser men ser gerne, at det kan registreres, hvem der stemmer hvad. A. vi er generelt imod stemmeret til studenterne. B. vi fremsætter forslag om stemmeret til HB. C. urafstemning på udvalg A området : kun væsentlige forhandlingsresultater til urafstemning, men det kræver, at 45 stk 2 laves om således, at der er god tid til drøftelse i kredsbestyrelserne forud for beslutningen om + / - urafstemning. Alternativt bør udv.a nedlægges og lade kredsbestyrelserne fungere som beslutningstagere + urafstemning efter behov. 7. stemmeret til HB : STF indstiller, at HB får stemmeret (én imod). 8. praksisdeklaration på Sundhed.dk : STF bifalder initiativet. Er allerede omtalt i nyeste Tandlægeblad. Emnet tages op i STF-info ultimo november meddelelser : Sus.A refererede brev fra S. amt om at en enkelt klinik i 3. kreds initierer rigtig mange klagesager især ved dårlig kollegial etik. Vi enes om, at Sus A udpeger 2 kolleger ( ikke fra området) til at tage en kollegial snak med dem. Også fordi det kollegiale klima af samme årsag er langt under frysepunktet i hele området. Sus.A og Dorthe laver den et klubmøde for at få den gamle Frederiksværkklub+ omegnskommuner i gang igen. Jan efterlyser nyt medlem til lederinfo-gruppen i stedet for Hannah Andersen. FJ lover at tage emnet op i KATFU.

2 10. evaluering af nye mødested : Langt fra ideelt. Dorthe leder fortsat efter nye steder. 11. næste møder : mandag den kl 18, forprang onsdag den tirsdag den torsdag den mandag den onsdag den internatmøde den kredsgeneralforsamling den Mødedatoerne er et udspil til endelig afklaring enten den eller den Referent: Flemming Juul.

3 Referat fra 2. bestyrelsesmøde mandag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Uden afbud : Chr. Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat U : formanden arbejder videre med reetablering af Frederiksværkklubben. 3. konstituering : FU : SusA, Dorthe, FJ og Jan. Primko / BUT : Jan og Brinck STF-Info : Kirsten, MR og SusA Etik.udv.: MR, Bjørn og Jens Olav Kursusudv.: Kleist, Poul og Susanne Kr. Visionsudv.: Dorthe, Kleist, Per, Laila og Christian Kollegahjælp : MR og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalg : Kleist, Dorthe, Camilla, Leni Møllsøe og Hanne Berthelsen 4. meddelelser : årets møder : , , 10.3 ændres til , , , ændres til , Jan redegjorde for en ansøgning fra Odsherred klubben om støtte til afholdt kursus. Det besluttedes at sende extra kr ud over sædvanlige klubtilskud, dog først efter at klubben har sendt et fyldigt referat til STF-INFO. I samme nummer skal igen redegøres for de vedtagne regler vedr klubtilskud. Jens Olav fortalte, at Næstvedklubben nedlægger den lokale vagtordning med årets udgang. Poul fortalte, at vagtordningen i Holbæk ligeledes nedlægges nu. Poul orienterede om Arbejdstilsynets kommende screening af alle tandklinikker samt om kommende kursustilbud om emnet til kredsene. Emnet tages op i STF-INFO. 5. HGF gennemgang : HGF materialet blev hastigt gennemgået og det blev fastlagt, hvem der indledningsvist går på talerstolen. Denne del af mødet er udenfor referat. Referent : Flemming

4 Ordinært bestyrelsesmøde Comwell, Roskilde 8. december Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melcior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Christian Eggers-Lura, Dorthe Schødt, Per Skov -Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul, Jahn Legarth, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Claus Munck, Dorthe Schødt var mødeleder. Jørgen J. Brinck var referent. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Som følger 2. Opfølgning af referat U fra sidste bestyrelsesmøde den 15. november Få bemærkninger. 3. Nye bestemmelser omkring afholdelse af bestyrelsesmøder. Det blev besluttet at fremtidige møder, der forventes at finde sted på Comwell i Roskilde, skal starte præcis kl Bestyrelsesmedlemmerne bedes indtage deres pladser ved det reserverede bord i restauranten på dette tidspunkt således, at det egentlige møde kan starte senest kl Ligeledes skal afbud til mødet være meddelt senest 3 dage før af hensyn til de indgåede aftaler med mødestedet. Det blev besluttet at der kunne indkøbes en ny kontorstol til brug for sekretæren. 4. Opstart af Frederiksværkklubben. Det forekommer lidt vanskeligt med hensyn til at få det rette trækplaster. Vi afventer til hen på året HGF evaluering. Formanden med flere var lidt frustreret over forløbet bl.a. med hensyn til studentermedlemmers stemmeret og ingen stemmeret til HB. Bestyrelsen udtrykte forventning til formanden om fornemmelse for tendenserne umiddelbart op til HGF. Men der blev udtrykt forståelse for, at det kan være svært når der stemmes mere følelsesmæssigt end politisk. Det er vigtigt at komme med indlæg til debatten der gør en forskel. De bør ikke være for lange, måske deles i to. Det skønnes stadigt, at det ikke er et problem at HB får stemmeret. Det var en god dirigent, men vejledende afstemninger undervejs har ikke tilstrækkelig demokratisk værdi. Der burde være stillet lovændringsforslag, hvis man virkelig vil fastholde en mening på et enkelt område. Der var enighed om, at der til næste år fremsættes lovforslag om afvikling af de to studentermedlemmers stemmeret og tildeling af stemmeret til hovedbestyrelsen således er der kun er 91 delegerede inklusiv HB. 6. Strukturreformen. Det blev fastslået at det stadig er vigtigt, at amtstandplejen der bliver til regionaltandplejen stadig har mulighed for at påtage sig omsorgstandpleje opgaver, hvor den kommunale tandpleje eller private tandpleje ikke har ressourcer eller ønsker om at påtage sig denne opgave. Det har hidtil været gældende og er blevet praktiseret i 24 kommuner. Amtsspecialtandplejen skal efter lovforslaget forankres i regionerne. DTF har kun ringe indflydelse på placering af behandlingerne, men i flere amter er der indgået aftale om maksimalpriser på fixatur plus krone på ca kr. Det fremgår ikke af det oplyste om alle relevante behandlingsdele er indbefattet. Der bør arbejdes på at privat praksis får gode muligheder for at få del i amtsspecialtandplejens behandlingsopgaver.

5 DTF bør have en fastprispolitik. Ikke alle amters specialtandpleje er lige tilfredse med Videncentrene. 7. Internatmøde spørgsmål. Formanden ser gerne, at der virkeligt bliver fulgt op på områder der også ligger lidt udenfor det traditionelle indhold i bestyrelsesmøderne. Der ønskes udført en eller anden form for tilfredshedsundersøgelse blandt alle STF s medlemmer, specielt de der ikke så ofte giver sig til kende ved fremmøde til arrangementer eller ved skriftlige indlæg i INFO. Det blev aftalt at Visionsgruppen prøver at fremkomme med spørgsmål der kunne indgå i en sådan undersøgelse. Formen blev også debatteret: måske elektronisk eller ved indlæg i INFO. Måske kunne en præmie lokke svar frem. Det kunne være provokerende spørgsmål der indbefattede en økonomisk vurdering af udkommet fra kontingentbetalingen set fra det enkelte medlems side. Det blev aftalt at der udvikles oplæg til næste bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes aftalt at Kollegialt - Etisk udvalg til bestyrelses mødet den 3. marts 2005 kommer med udkast til indhold i reglerne på deres område. Gerne set ud fra en ny vinkel. Det skulle gerne inspirere andre til også at komme med ideer. Der ønskes at et endeligt forslag kan vedtages på bestyrelsesmødet den 15. juni Kredens holdning til sundhedspolitik er hovedemne til næste bestyrelsesmøde der finder sted den 25. januar Kredsens medlemmer af DTF s sundhedsudvalg sender i god tid et oplæg. Jan Frederiksen arbejder med et kursus i billigst forsvarlige behandlingsløsninger i sociale sager sammen med Professor Flemming Isidor fra tandlægeskolen i Århus. De vil komme med det første forslag på indholdet i et sådant kursus ved konsulentkursus i Billund den januar Ændring af regnskabsåret for STF. Der er et ønske fra kassereren med flere om, at ændre regnskabsåret således at det følger kalenderåret. Det kræver sikkert først ½ egentligt regnskabsår og muligvis også en lovændring evt. en ekstraordinær generalforsamling i STF. Det foreslås samtidigt, at der bliver opstillet flere kandidater til fremtidige valg til revisorposterne. 9. Mail vedtagelser omkring bestyrelsesvedtagelser. Der bør i hvert tilfælde formuleres en præcis svarprocedure, således at det klart kan komme til udtryk om man er for eller imod. Måske skal svaret bare sendes til spørgeren og ikke rundsendes til alle. Der kan så meldes ud hvad vedtagelsen blev. I andre tilfælde kan det være hensigtsmæssig, at alle er inddraget i en bredere debat før vedtagelsen, men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

6 Sjællands Tandlægeforening U 2-05 Referat fra 4. bestyrelsesmøde tirsdag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camille Thøgersen. Afbud : Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : lov om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner som punkt opfølgning af referat, U : Mødetidspunkt fremover bekræftes til kl. 18,15 med slut kl. 22,00. Formanden initierer Frederiksværkklubben med en invitation til spisning og fagligt møde for at få klubben i gang igen. 3. tilfredshedsundersøgelse blandt STFs medlemmer : visionsgruppen skal udarbejde spørgsmålene og dette arbejde skal forelægges på bestyrelsesmødet den hvem gør hvad vedr omlægning af STFs regnskabsår : FU pålægges opgaven til forelæggelse på bestyrelsesmødet den a. kredskurserne : Poul forelagde sit skriftlige oplæg vedr fremtidige kurser i kredsen, bl.a. med mere professionelle invitationer. Dertil mere kommunikation med medlemmerne via e- mails. Kredsbestyrelsen tilslutter sig forslaget om fremtidige kursusinvitationer i farver og på pænt papir. Dog behov for at kursusinvitationer ikke kan nøjes med at komme på s alene. Et flertal ønsker at bevare den relative primitive papirform som STF-Info udgives i. Et flertal godkender at der investeres i en server, der kan hoste alle s vedr vore medlemmer. Poul laver et oplæg herom. APV kurserne har været velbesøgte og får god omtale. b. konsulentkursus :.er nu prøvekørt i Billund med Flemming Isidor og Jan Frederiksen. Kan bruges både til kommunekonsulenterne (som oprindelig planlagt) samt til de tandlæger, der laver ansøgningerne til kommunerne. Jørgen Brinck og N.O. Andersen skiftes til at være til stede såfremt, der måtte komme spørgsmål med relation til amtstandplejen. Ønskes 3 x aftenkursus for konsulenterne og alle tandlæger med interesse. Pris : kr pr deltager. Tilstræbes afholdt i september 05. Jan laver oplæg til indkaldelse efter at have lavet aftale med Flemming Isidor. 6. udpegning vedr STFs internatmøde : Christian og Flemming (+ Dorthe) laver oplæg til næste møde. Et af emnerne bør omhandle etik / kollegiale vejledninger. Mødet kan evt afholdes uden ledsagere. 7. drøftelse af udgiftsniveau vedr STFs møder : Hidtil max 400 kr i forbindelse med møder med spisning. Beløbet besluttes hævet til 450 kr.

7 8. brainstorming vedr kredsens struktur i forbindelse med de nye regioner : samlet i én kreds? Uændret fire kredse? Splitte kredsene op svarende til klubber / selskaber og med DTF til at varetage regionsarbejdet? Et flertal ønsker at se tiden an og først tilpasse kredsstrukturen efter behov. Dog kan udpegning til 23 udvalgene i de nye regioner formentlig med fordel overføres til DTF efter indstilling fra de berørte kredse, der hvor der er flere kredse i en region. 9. lovforslag om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner : Drøftet. Massiv beklagelse af denne tendens. Poul og Flemming redegjorde for DTFs svar og holdning. 10. A. STFs sundhedspolitik sættes på dagsordenen til næste møde. B. etik oplæg sættes på dagsordenen til næste møde. C. Laila oplyser, at hun træder ud af PATU, da hun er ved at etablere egen klinik. D. markedsføring af sundhedsydelser : Christian og Susanne Kleist laver en oversigt til næste STF-Info (marts 2005). E. erhvervsudygtighedsforsikringen er ajourført. Se på nettet. 11. evt. : næste møde er torsdag den kl. 18,15. Referent : Flemming

8 Ordinært bestyrelsesmøde, Comwell, Roskilde den 2. marts 2005 (U-3-05). Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melchior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Dorthe Schødt, Per Skov Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jahn Legarth, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul,, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Claus Munck, Christian Eggers-Lura Jørgen J. Brinck var referent. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Opfølgning af referat U-2-05 fra sidste bestyrelsesmøde den 25. januar Få bemærkninger. STF s sundhedspolitik. Oplæg fra udvalget. Der havde været afholdt møde hvor man havde drøftet kommunikation til offentligheden. Der blev derudover foreslået 3 aktive områder i kreds regi: Sociale kompetence.r Der skal anvendes spørgsmål fra Hanne Berthelsens MPH afhandling med ca. 11 spørgsmål der indlægges i INFO og svarene skal findes på sidste side eller på STF s hjemmeside. Evt. rent projekt Svarene skulle være til eget brug og samtidig en appetitvækker på et kursus om emnet senere på året. Røgfrit arbejdsmiljø. Baggrunden er at der evt. skal være røgfrit offentligt miljø fra Hvordan gør man hvis klinikken skal være røgfri? Hvor får man praktisk hjælp? ( plastre m.m.) Der kommer en leder i Tandlægebladet snart. Projektet kunne være artikel i INFO og på hjemmesiden. Drop out. Det er en stadig løbende problematik. DTF s Sundhedsudvalg kæmper med et projekt der er flere år gammelt. Der er store divergenser blandt fagfolk om eftersyns intervallernes længde. Det ville være spændende om vi kunne vise forskellen mellem praksistandplejens og den kommunale tandplejes drop out. Måske kan DTF hjælpe. Det synes som om den kommunale tandpleje ikke lever op til lovens krav om at børnene/ de unge skal opdrages til at se betydningen af en regelmæssig tandpleje. Kan Sundhedsstyrelsen oplyse om de 25. åriges tandlægebesøg udfra indberetningerne? ( Jan Frederiksen) STF s sundhedsudvalg kommer med en vifte af forslag til behandling på internatmødet. Evt. til brug for resolutionsforslag på hovedgeneralforsamlingen. DTF efter kommunalreformen. Poul Møller har igen udarbejdet et forslag. For vores område foreslås 5 mindre kredse. Der skulle så være en fælleresregional repræsentation, måske lidt mindre repræsentantskab. DTF kunne udpege folk til klagsagsarbejde. Der var også andre forslag om noget større enheder, og der var spørgsmål om der var landsdækning for et nyt forslag. Der var enighed om at problemerne bør ses fra DTF s synspunkter og ønsker og ikke nødvendigvis bundet op på regeringens struktur. Nyt fra Visionsudvalget: Der er lavet et oplæg til medlemstilfredshedsundersøgelse, som er ret langt fremme. Det vil blive et kort oplæg der dog skal kunne give et bredt indtryk. Der arbejdes med en spørgeskemaundersøgelse, der nok skal være anonym og med kort svarfrist. Succeskriteriet er svar fra mindst 33 %. Der tænkes på følgende spørgeområder: a) Generelle forhold ( alder, arbejdsområde) b) Hvorledes opfattes INFO fagligt? c) Kredskursus ( mange muligheder for spørgsmål) d) STF s hjemmeside?

9 e) Råd til medlemmer fra bestyrelsesmedlemmer i STF, har nogen spurgt? f) Tilhørsforhold til netværk/ klubber? g) Kredsgeneralforsamling? Det tænkes på indlæg i INFO med svarkuvert eller på mail efter henvisning i INFO. Der kunne tænkes en rødvinspræmie for at højne svarprocenten. Konsulentkursus. Dato er ikke fastlagt. Der kunne tænkes et kursus for de ca. 50 konsulenter i kredsen og derefter kunne erfaringerne herfra efterfølgende anvendes til et kursus for alle tandlæger. Internatmøde. Det blev besluttet at der ikke skulle ledsagere med og at det skulle være på Sjælland. Der ønskes flere forslag udover de allerede fremkomne. Niveauet skulle være passende. Orientering. STF er blevet testkreds på udtræk af labels fra DTF s system, således at vi kan trække labels ud på lokalt definerede kriterier. Der bliver 2 kurser for hele teamet med en koreograf m.m til 200 kr. pr. person og et andet kursus om køb og salg af praksis samt pension. Her bliver udgifterne primært DTFs. Formanden sender Camilla til udvalg A møde som stedfortræder og hun har flere projekter som gerne skulle løses i det igangværende klubår. Der i blandt omlægning af regnskabsåret, Frederiksværkklubben, Kredskommunikation herunder evt. e.mail adresser for alle medlemmer. Det ses gerne at punkter på dagsordenen sendes i en skriftlig version inden mødet. Mødet sluttede klokken 2155.

10 Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Roskilde. (U 6 05) Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Claus Munck, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : ingen. Fastlæggelse af endelig dagsorden : kredskurser, tandplejerne og overenskomst, HB aktuelt tilføjes. Opfølgning af referat, U-3-05 : Den afholdes kurset for kommunekonsulenterne i 2. og 3. kreds. Flemming laver notits til Tandlægebladet. Jan og kursusudvalget arrangerer mødested og laver indbydelsen. Flemming udsender, helst i juni. Dorthe mailer medlemsspørgeskemaet til bestyrelsen til orientering. Etik: Bjørn, Jens Olav og Marianne har gennemgået vore etiske regler og vedtægter samt lavet sammenligning med andre organisationers. Resultatet er en indstilling om, at nuværende regler er gode nok. Debatten efterlyste det engelske princip om whistleblowing. Mange beklagelser over de manglende sanktionsmuligheder i vort system, men samtidig glæde over at næsten alle kolleger opfører sig som gode tandlæger. Største fejl ligger i, at ikke mange kolleger kender reglerne. Det besluttes at vi på internatmødet laver kommentarer til de vigtigste paragraffer samt laver anonymiserede aktuelle sager til offentliggørelse ad flere omgange i STF-INFO. Internatmødet: Tidspunkt : lørdag kl 09 til søndag kl ca 09, den 17. til den 18. september 05. Stedet er ændret, idet Skjoldenæsholm ikke havde plads til os om lørdagen!! I stedet er der nu reserveret på Sonnerupgaard ved Tølløse ( ). STF, opfølgning af sundhedsdebat fra sidste møde: Forskellige mål og muligheder blev skitseret på sidste møde. Alternative arbejdsområder som f.eks. fedme og kost skal undersøges. Et andet emne er udvidet brug af BW, især nu med længere us-intervaller og flere med skjult caries. Endelig blev der ønsket obligatorisk OCR registrering af de 17 årige. Sundhedsudvalget tager selv alle disse emner op. STF, fortsat strukturdebat: Formanden ønsker ideer til at tage med i det miniudvalg i DTF, som hun er med i. Kredsstrukturen kan udmærket fortsætte uændret og så tilpasses hen ad vejen. Men behov for centralisering af 23 og amtstandlægenævn. De deltagende tandlæger må aflønnes passende, da udvidet tidsforbrug må forventes. Det blev foreslået som en ide at etablere en regionsforening, der repræsenterer de underliggende nuværende kredse. STF, regnskabsåret: kredsbestyrelsen godkendte enstemmigt, at vi laver et forslag til kredsgeneralforsamlingen om omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret. Flemming udfører. Orientering: flere deltog i møde i Tryghedsordningerne med en ansat i amtsrådsforeningen om den kommende struktur i Danmark. Ny hospitalsforsikring dækkende hele Norden for hele personalet - dækkende indtil 65 års alderen. PTOs bestyrelse har haft besøg af direktør og formand i Tryghedsordningerne. En god ide til et kredsmøde men også til et bestyrelsesmøde. Tandplejerne og sygesikringstilskud: Amtsrådsforeningen er blevet bedt om at lave de nødvendige forhandlinger. Brevet fra Sundhedsministeren er dateret den , væsentligt før det blev kendt i bredere kredse.

11 HB aktuelt: Poul og Flemming orienterede meget kort om dagsordenen til HB mødet den Kredskurserne: Der er alt for mange, der melder afbud i allersidste øjeblik eller møder op uden tilmelding. Især et problem ved den bestilte servering til kursusdeltagerne. Indtil nu har det dog trods besvær fungeret og bestyrelsen beder kursusudvalget fortsat administrere afviklingen med mild hånd. Evt.: Der ankes over manglende referater fra DTFs mange underudvalg. En postliste kunne måske være løsningen. referent: Flemming Juul

12 Referat fra 7. bestyrelsesmøde, onsdag den i Roskilde. U Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Claus Munck. 1. møde med Joakim Lilholt, Tryghedsordningerne : Joakim gennemgik muligheder, scenarier, gode forslag og ulemper på en særdeles inspirerende og humoristisk måde. Indlægget var berammet til 1 time men varede ca 2 timer på gr af den gode dialog. Gennemgangen kan varmt anbefales til andre kredse samt foredrag i større eller mindre medlemskredse. 2. fastlæggelse af endelig dagsorden : som 3a tilføjes STFs medlemsundersøgelse. 3. opfølgning af referat, U-6-05 : vedr etik : det nedsatte udvalg laver selv materiale til STF-info, så emnet skal ikke drøftes på internatmødet opfølgning på STFs spørgeskema : Dorthe fortalte kort om resultatet, hvor STF generelt får rigtig gode karakterer af medlemmerne. Stor ros til STF-info, til kredskurserne samt til rådgivning i kredsen. 4. orientering fra udvalg A internatmødet : Susanne Andersen gav en kort orientering og lovede, at det videre forløb med den kommende sygesikringsoverenskomst vil blive sat på dagsordenen på passende tidspunkter. Marianne orienterde kort om BUT overenskomsten, især om pro capita afregning. 5. strukturdebatten : Susanne Andersen fortalte fra arbejdsgruppens 2 møder om de ideer, de har under bearbejdning. Det besluttes at sætte emnet på dagsordenen til internatmødet. 6. orientering fra HB : Flemming fortalte om arbejdet med jobbeskrivelserne og lovede at vende tilbage med et kort referat efter HB mødet de næste 2 dage 7. kredskurser i næste halvår : Forslag : et kursus om opbygninger, da dette ofte er en faktor i sager behandlet i Praksisforsikringen. Forslag : Tryghedsordningerne. Kredskursusudvalget arbejder videre med at lave et program. 8. orientering : Kirsten vedr 23 i F. amt : 60 ud af 180 praksis afregner endnu ikke med edifact, som skal træde i kraft pr efter aftale i overenskomsten. 9. evt.: Marianne citerede en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen om tandbehandling af cancerpatienter. Næste møde : lørdag den kl. 09 til søndag den kl. 10 Referent : Flemming Juul

13 Sjællands Tandlægeforening. U Fuglebjerg, den Referat fra 8. bestyrelsesmøde, lørdag den på Sonnerupgård, Hvalsø. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura (deltog fra kl 12), Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes 5a : kredsens efterudd. udv. 2. opfølgning af referat, U : i.a. 3. oplæg til ny sygesikringsoverenskomst, mundtligt oplæg : Oplægget er fortsat fortroligt, så drøftelserne refereres ikke detaljeret men vore repræsentanter i udv A samt Sysifo tager konklusionerne med i det videre forløb. Der var tid til en lang og konstruktiv debat. 4. kredsgeneralforsamlingen : enkelte medlemmers aktivitetsniveau drøftedes. Det påpeges at indkaldelsen mangler deadline for tilmeldingen til spisningen. Poul agter at udsende en reminder om kgf pr mail, incl deadline for tilmelding til spisningen, idet vi nu har ca 70 % af alles mailadresser. 5. kredsens sundhedsudvalg : Kleist orienterede om gruppens aktiviteter. Møllsøe er trådt ud af udvalget.. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at satse på drop out med henblik på at informere de unge om den billige forsikring, som et tandeftersyn er. Udvalget udarbejder et forslag til et oplæg til HGF. Formanden lodder stemningen for en DTF sundhedskampagne desangående. Forslag om at samle cases med årige med kompliseret caries som indslag i denne kampagne 6. kredsens efteruddannelsesudvalg : Kort orientering fra kredsens tandlægekonsulentmøde i denne uge. Forslag om samme (tilpasset) kursus for praktiserende kolleger, der her kunne høre om betingelserne deres ansøgninger behandles under. Forslag fra konsulentmødet om en fælles grupp , der kan fungere som en stor mail kvalitetsgruppe. Sekretariatet arbejder videre hermed. Ønske om en opfølgning af journalkurset i kredsen. Jahn overvejer. Ønske om at deltagerprisen for de faglige kredskurser hæves fra 100 kr til 200 kr (max 250 kr) pr deltager, da årets mange kredskurser har drænet kredsens formue betydeligt. Godkendt. 7. orientering : a. DTFs jobbank : FJ redegjorde kort for problemstillingen. Generelt ønsker kredsbestyrelsen gratis IT adgang og er positiv overfor en vis kontingentfinansiering af Tandlægebladet. Dog skal den der sætter en annonce i fortsat betale herfor, men derudover er der fri adgang. B. kort orientering fra Tryghedsordningernes internatmøde, herunder ny Falck Securitas forsikringstilbud. C. DTF og HK, FJ orienterede om seneste skærmydsler. D. Susanne Andersen fik bestyrelsens opbakning til sit kandidatur til formandsposten for DTF. Internatmødet refereres ikke. Vi behandlede udførligt : forslag om tilpasning af kredsstrukturen, etik samt krediteringssystem for efteruddannelse. Referent : Flemming Juul

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. INFO Forår, 2014 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING. Formand: tlf: 2759 1939 Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk Næstformand: tlf: 4635 7661 Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer:

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere