Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde."

Transkript

1 Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jørgen Brinck, Jahn Legarth, Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes : kgf evaluering samt evaluering af nye mødested. 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. kredsgeneralforsamling / evaluering : Det begrænsede fremmøde blev beklaget. Generelt var kgf en positiv oplevelse på trods heraf og ingen i kredsbestyrelsen kunne referere utilfredshed i medlemsskaren. For demokratiets skyld bør vi stræbe efter tiltag, der får flere af huse. 4. vederlag i DTF : STF s lille arbejdsgruppe har bearbejdet Jahns gamle oplæg sammenholdt med oplægget fra HB. Dette vandt ikke gehør på kredsformandsmødet den 1. oktober, hvor der så blev udarbejdet et kompromis. Sus. A oplevede ikke nogen positiv respons heraf i HB. Den væsentlige forskel lå i, at de menige HB medlemmer får et bedre vederlag medens det øvrige fra HB forslaget bevares. Det besluttes at fremsætte ændringsforslaget til vederlagene. Det besluttes at ønske en funktionsbeskrivelse af de forskellige politiske jobs / funktioner i DTF ( ikke af besparelsesårsager!). 5. oplæg til god kollegial skik : Marianne Riis, Susanne Kristensen og Henning Kristensen laver et oplæg. Marianne spørger Henning samt indkalder 6. ændringsforslag til lovene : Kredsbestyrelsen er positive for de elektroniske stemmekasser men ser gerne, at det kan registreres, hvem der stemmer hvad. A. vi er generelt imod stemmeret til studenterne. B. vi fremsætter forslag om stemmeret til HB. C. urafstemning på udvalg A området : kun væsentlige forhandlingsresultater til urafstemning, men det kræver, at 45 stk 2 laves om således, at der er god tid til drøftelse i kredsbestyrelserne forud for beslutningen om + / - urafstemning. Alternativt bør udv.a nedlægges og lade kredsbestyrelserne fungere som beslutningstagere + urafstemning efter behov. 7. stemmeret til HB : STF indstiller, at HB får stemmeret (én imod). 8. praksisdeklaration på Sundhed.dk : STF bifalder initiativet. Er allerede omtalt i nyeste Tandlægeblad. Emnet tages op i STF-info ultimo november meddelelser : Sus.A refererede brev fra S. amt om at en enkelt klinik i 3. kreds initierer rigtig mange klagesager især ved dårlig kollegial etik. Vi enes om, at Sus A udpeger 2 kolleger ( ikke fra området) til at tage en kollegial snak med dem. Også fordi det kollegiale klima af samme årsag er langt under frysepunktet i hele området. Sus.A og Dorthe laver den et klubmøde for at få den gamle Frederiksværkklub+ omegnskommuner i gang igen. Jan efterlyser nyt medlem til lederinfo-gruppen i stedet for Hannah Andersen. FJ lover at tage emnet op i KATFU.

2 10. evaluering af nye mødested : Langt fra ideelt. Dorthe leder fortsat efter nye steder. 11. næste møder : mandag den kl 18, forprang onsdag den tirsdag den torsdag den mandag den onsdag den internatmøde den kredsgeneralforsamling den Mødedatoerne er et udspil til endelig afklaring enten den eller den Referent: Flemming Juul.

3 Referat fra 2. bestyrelsesmøde mandag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Uden afbud : Chr. Eggers-Lura. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat U : formanden arbejder videre med reetablering af Frederiksværkklubben. 3. konstituering : FU : SusA, Dorthe, FJ og Jan. Primko / BUT : Jan og Brinck STF-Info : Kirsten, MR og SusA Etik.udv.: MR, Bjørn og Jens Olav Kursusudv.: Kleist, Poul og Susanne Kr. Visionsudv.: Dorthe, Kleist, Per, Laila og Christian Kollegahjælp : MR og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalg : Kleist, Dorthe, Camilla, Leni Møllsøe og Hanne Berthelsen 4. meddelelser : årets møder : , , 10.3 ændres til , , , ændres til , Jan redegjorde for en ansøgning fra Odsherred klubben om støtte til afholdt kursus. Det besluttedes at sende extra kr ud over sædvanlige klubtilskud, dog først efter at klubben har sendt et fyldigt referat til STF-INFO. I samme nummer skal igen redegøres for de vedtagne regler vedr klubtilskud. Jens Olav fortalte, at Næstvedklubben nedlægger den lokale vagtordning med årets udgang. Poul fortalte, at vagtordningen i Holbæk ligeledes nedlægges nu. Poul orienterede om Arbejdstilsynets kommende screening af alle tandklinikker samt om kommende kursustilbud om emnet til kredsene. Emnet tages op i STF-INFO. 5. HGF gennemgang : HGF materialet blev hastigt gennemgået og det blev fastlagt, hvem der indledningsvist går på talerstolen. Denne del af mødet er udenfor referat. Referent : Flemming

4 Ordinært bestyrelsesmøde Comwell, Roskilde 8. december Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melcior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Christian Eggers-Lura, Dorthe Schødt, Per Skov -Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul, Jahn Legarth, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Claus Munck, Dorthe Schødt var mødeleder. Jørgen J. Brinck var referent. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Som følger 2. Opfølgning af referat U fra sidste bestyrelsesmøde den 15. november Få bemærkninger. 3. Nye bestemmelser omkring afholdelse af bestyrelsesmøder. Det blev besluttet at fremtidige møder, der forventes at finde sted på Comwell i Roskilde, skal starte præcis kl Bestyrelsesmedlemmerne bedes indtage deres pladser ved det reserverede bord i restauranten på dette tidspunkt således, at det egentlige møde kan starte senest kl Ligeledes skal afbud til mødet være meddelt senest 3 dage før af hensyn til de indgåede aftaler med mødestedet. Det blev besluttet at der kunne indkøbes en ny kontorstol til brug for sekretæren. 4. Opstart af Frederiksværkklubben. Det forekommer lidt vanskeligt med hensyn til at få det rette trækplaster. Vi afventer til hen på året HGF evaluering. Formanden med flere var lidt frustreret over forløbet bl.a. med hensyn til studentermedlemmers stemmeret og ingen stemmeret til HB. Bestyrelsen udtrykte forventning til formanden om fornemmelse for tendenserne umiddelbart op til HGF. Men der blev udtrykt forståelse for, at det kan være svært når der stemmes mere følelsesmæssigt end politisk. Det er vigtigt at komme med indlæg til debatten der gør en forskel. De bør ikke være for lange, måske deles i to. Det skønnes stadigt, at det ikke er et problem at HB får stemmeret. Det var en god dirigent, men vejledende afstemninger undervejs har ikke tilstrækkelig demokratisk værdi. Der burde være stillet lovændringsforslag, hvis man virkelig vil fastholde en mening på et enkelt område. Der var enighed om, at der til næste år fremsættes lovforslag om afvikling af de to studentermedlemmers stemmeret og tildeling af stemmeret til hovedbestyrelsen således er der kun er 91 delegerede inklusiv HB. 6. Strukturreformen. Det blev fastslået at det stadig er vigtigt, at amtstandplejen der bliver til regionaltandplejen stadig har mulighed for at påtage sig omsorgstandpleje opgaver, hvor den kommunale tandpleje eller private tandpleje ikke har ressourcer eller ønsker om at påtage sig denne opgave. Det har hidtil været gældende og er blevet praktiseret i 24 kommuner. Amtsspecialtandplejen skal efter lovforslaget forankres i regionerne. DTF har kun ringe indflydelse på placering af behandlingerne, men i flere amter er der indgået aftale om maksimalpriser på fixatur plus krone på ca kr. Det fremgår ikke af det oplyste om alle relevante behandlingsdele er indbefattet. Der bør arbejdes på at privat praksis får gode muligheder for at få del i amtsspecialtandplejens behandlingsopgaver.

5 DTF bør have en fastprispolitik. Ikke alle amters specialtandpleje er lige tilfredse med Videncentrene. 7. Internatmøde spørgsmål. Formanden ser gerne, at der virkeligt bliver fulgt op på områder der også ligger lidt udenfor det traditionelle indhold i bestyrelsesmøderne. Der ønskes udført en eller anden form for tilfredshedsundersøgelse blandt alle STF s medlemmer, specielt de der ikke så ofte giver sig til kende ved fremmøde til arrangementer eller ved skriftlige indlæg i INFO. Det blev aftalt at Visionsgruppen prøver at fremkomme med spørgsmål der kunne indgå i en sådan undersøgelse. Formen blev også debatteret: måske elektronisk eller ved indlæg i INFO. Måske kunne en præmie lokke svar frem. Det kunne være provokerende spørgsmål der indbefattede en økonomisk vurdering af udkommet fra kontingentbetalingen set fra det enkelte medlems side. Det blev aftalt at der udvikles oplæg til næste bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes aftalt at Kollegialt - Etisk udvalg til bestyrelses mødet den 3. marts 2005 kommer med udkast til indhold i reglerne på deres område. Gerne set ud fra en ny vinkel. Det skulle gerne inspirere andre til også at komme med ideer. Der ønskes at et endeligt forslag kan vedtages på bestyrelsesmødet den 15. juni Kredens holdning til sundhedspolitik er hovedemne til næste bestyrelsesmøde der finder sted den 25. januar Kredsens medlemmer af DTF s sundhedsudvalg sender i god tid et oplæg. Jan Frederiksen arbejder med et kursus i billigst forsvarlige behandlingsløsninger i sociale sager sammen med Professor Flemming Isidor fra tandlægeskolen i Århus. De vil komme med det første forslag på indholdet i et sådant kursus ved konsulentkursus i Billund den januar Ændring af regnskabsåret for STF. Der er et ønske fra kassereren med flere om, at ændre regnskabsåret således at det følger kalenderåret. Det kræver sikkert først ½ egentligt regnskabsår og muligvis også en lovændring evt. en ekstraordinær generalforsamling i STF. Det foreslås samtidigt, at der bliver opstillet flere kandidater til fremtidige valg til revisorposterne. 9. Mail vedtagelser omkring bestyrelsesvedtagelser. Der bør i hvert tilfælde formuleres en præcis svarprocedure, således at det klart kan komme til udtryk om man er for eller imod. Måske skal svaret bare sendes til spørgeren og ikke rundsendes til alle. Der kan så meldes ud hvad vedtagelsen blev. I andre tilfælde kan det være hensigtsmæssig, at alle er inddraget i en bredere debat før vedtagelsen, men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

6 Sjællands Tandlægeforening U 2-05 Referat fra 4. bestyrelsesmøde tirsdag den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jørgen Brinck, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Claus Munck, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camille Thøgersen. Afbud : Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Per Skov-Johansen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : lov om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner som punkt opfølgning af referat, U : Mødetidspunkt fremover bekræftes til kl. 18,15 med slut kl. 22,00. Formanden initierer Frederiksværkklubben med en invitation til spisning og fagligt møde for at få klubben i gang igen. 3. tilfredshedsundersøgelse blandt STFs medlemmer : visionsgruppen skal udarbejde spørgsmålene og dette arbejde skal forelægges på bestyrelsesmødet den hvem gør hvad vedr omlægning af STFs regnskabsår : FU pålægges opgaven til forelæggelse på bestyrelsesmødet den a. kredskurserne : Poul forelagde sit skriftlige oplæg vedr fremtidige kurser i kredsen, bl.a. med mere professionelle invitationer. Dertil mere kommunikation med medlemmerne via e- mails. Kredsbestyrelsen tilslutter sig forslaget om fremtidige kursusinvitationer i farver og på pænt papir. Dog behov for at kursusinvitationer ikke kan nøjes med at komme på s alene. Et flertal ønsker at bevare den relative primitive papirform som STF-Info udgives i. Et flertal godkender at der investeres i en server, der kan hoste alle s vedr vore medlemmer. Poul laver et oplæg herom. APV kurserne har været velbesøgte og får god omtale. b. konsulentkursus :.er nu prøvekørt i Billund med Flemming Isidor og Jan Frederiksen. Kan bruges både til kommunekonsulenterne (som oprindelig planlagt) samt til de tandlæger, der laver ansøgningerne til kommunerne. Jørgen Brinck og N.O. Andersen skiftes til at være til stede såfremt, der måtte komme spørgsmål med relation til amtstandplejen. Ønskes 3 x aftenkursus for konsulenterne og alle tandlæger med interesse. Pris : kr pr deltager. Tilstræbes afholdt i september 05. Jan laver oplæg til indkaldelse efter at have lavet aftale med Flemming Isidor. 6. udpegning vedr STFs internatmøde : Christian og Flemming (+ Dorthe) laver oplæg til næste møde. Et af emnerne bør omhandle etik / kollegiale vejledninger. Mødet kan evt afholdes uden ledsagere. 7. drøftelse af udgiftsniveau vedr STFs møder : Hidtil max 400 kr i forbindelse med møder med spisning. Beløbet besluttes hævet til 450 kr.

7 8. brainstorming vedr kredsens struktur i forbindelse med de nye regioner : samlet i én kreds? Uændret fire kredse? Splitte kredsene op svarende til klubber / selskaber og med DTF til at varetage regionsarbejdet? Et flertal ønsker at se tiden an og først tilpasse kredsstrukturen efter behov. Dog kan udpegning til 23 udvalgene i de nye regioner formentlig med fordel overføres til DTF efter indstilling fra de berørte kredse, der hvor der er flere kredse i en region. 9. lovforslag om offentliggørelse af klager over sundhedspersoner : Drøftet. Massiv beklagelse af denne tendens. Poul og Flemming redegjorde for DTFs svar og holdning. 10. A. STFs sundhedspolitik sættes på dagsordenen til næste møde. B. etik oplæg sættes på dagsordenen til næste møde. C. Laila oplyser, at hun træder ud af PATU, da hun er ved at etablere egen klinik. D. markedsføring af sundhedsydelser : Christian og Susanne Kleist laver en oversigt til næste STF-Info (marts 2005). E. erhvervsudygtighedsforsikringen er ajourført. Se på nettet. 11. evt. : næste møde er torsdag den kl. 18,15. Referent : Flemming

8 Ordinært bestyrelsesmøde, Comwell, Roskilde den 2. marts 2005 (U-3-05). Tilstede var Susanne Andersen (formand), Kirsten Melchior, Jan Frederiksen, Poul Møller, Dorthe Schødt, Per Skov Johansen, Bjørn Haulrig, Laila Seidelin, Jahn Legarth, Camilla Thøgersen, Susanne Kleist, Jørgen J. Brinck. Afbud fra Jens Olav Holm Christensen, Flemming Juul,, Susanne B. Kristensen, Marianne Riis, Claus Munck, Christian Eggers-Lura Jørgen J. Brinck var referent. Fastlæggelse af endelig dagsorden: Opfølgning af referat U-2-05 fra sidste bestyrelsesmøde den 25. januar Få bemærkninger. STF s sundhedspolitik. Oplæg fra udvalget. Der havde været afholdt møde hvor man havde drøftet kommunikation til offentligheden. Der blev derudover foreslået 3 aktive områder i kreds regi: Sociale kompetence.r Der skal anvendes spørgsmål fra Hanne Berthelsens MPH afhandling med ca. 11 spørgsmål der indlægges i INFO og svarene skal findes på sidste side eller på STF s hjemmeside. Evt. rent projekt Svarene skulle være til eget brug og samtidig en appetitvækker på et kursus om emnet senere på året. Røgfrit arbejdsmiljø. Baggrunden er at der evt. skal være røgfrit offentligt miljø fra Hvordan gør man hvis klinikken skal være røgfri? Hvor får man praktisk hjælp? ( plastre m.m.) Der kommer en leder i Tandlægebladet snart. Projektet kunne være artikel i INFO og på hjemmesiden. Drop out. Det er en stadig løbende problematik. DTF s Sundhedsudvalg kæmper med et projekt der er flere år gammelt. Der er store divergenser blandt fagfolk om eftersyns intervallernes længde. Det ville være spændende om vi kunne vise forskellen mellem praksistandplejens og den kommunale tandplejes drop out. Måske kan DTF hjælpe. Det synes som om den kommunale tandpleje ikke lever op til lovens krav om at børnene/ de unge skal opdrages til at se betydningen af en regelmæssig tandpleje. Kan Sundhedsstyrelsen oplyse om de 25. åriges tandlægebesøg udfra indberetningerne? ( Jan Frederiksen) STF s sundhedsudvalg kommer med en vifte af forslag til behandling på internatmødet. Evt. til brug for resolutionsforslag på hovedgeneralforsamlingen. DTF efter kommunalreformen. Poul Møller har igen udarbejdet et forslag. For vores område foreslås 5 mindre kredse. Der skulle så være en fælleresregional repræsentation, måske lidt mindre repræsentantskab. DTF kunne udpege folk til klagsagsarbejde. Der var også andre forslag om noget større enheder, og der var spørgsmål om der var landsdækning for et nyt forslag. Der var enighed om at problemerne bør ses fra DTF s synspunkter og ønsker og ikke nødvendigvis bundet op på regeringens struktur. Nyt fra Visionsudvalget: Der er lavet et oplæg til medlemstilfredshedsundersøgelse, som er ret langt fremme. Det vil blive et kort oplæg der dog skal kunne give et bredt indtryk. Der arbejdes med en spørgeskemaundersøgelse, der nok skal være anonym og med kort svarfrist. Succeskriteriet er svar fra mindst 33 %. Der tænkes på følgende spørgeområder: a) Generelle forhold ( alder, arbejdsområde) b) Hvorledes opfattes INFO fagligt? c) Kredskursus ( mange muligheder for spørgsmål) d) STF s hjemmeside?

9 e) Råd til medlemmer fra bestyrelsesmedlemmer i STF, har nogen spurgt? f) Tilhørsforhold til netværk/ klubber? g) Kredsgeneralforsamling? Det tænkes på indlæg i INFO med svarkuvert eller på mail efter henvisning i INFO. Der kunne tænkes en rødvinspræmie for at højne svarprocenten. Konsulentkursus. Dato er ikke fastlagt. Der kunne tænkes et kursus for de ca. 50 konsulenter i kredsen og derefter kunne erfaringerne herfra efterfølgende anvendes til et kursus for alle tandlæger. Internatmøde. Det blev besluttet at der ikke skulle ledsagere med og at det skulle være på Sjælland. Der ønskes flere forslag udover de allerede fremkomne. Niveauet skulle være passende. Orientering. STF er blevet testkreds på udtræk af labels fra DTF s system, således at vi kan trække labels ud på lokalt definerede kriterier. Der bliver 2 kurser for hele teamet med en koreograf m.m til 200 kr. pr. person og et andet kursus om køb og salg af praksis samt pension. Her bliver udgifterne primært DTFs. Formanden sender Camilla til udvalg A møde som stedfortræder og hun har flere projekter som gerne skulle løses i det igangværende klubår. Der i blandt omlægning af regnskabsåret, Frederiksværkklubben, Kredskommunikation herunder evt. e.mail adresser for alle medlemmer. Det ses gerne at punkter på dagsordenen sendes i en skriftlig version inden mødet. Mødet sluttede klokken 2155.

10 Referat fra 6. bestyrelsesmøde, den i Roskilde. (U 6 05) Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Claus Munck, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : ingen. Fastlæggelse af endelig dagsorden : kredskurser, tandplejerne og overenskomst, HB aktuelt tilføjes. Opfølgning af referat, U-3-05 : Den afholdes kurset for kommunekonsulenterne i 2. og 3. kreds. Flemming laver notits til Tandlægebladet. Jan og kursusudvalget arrangerer mødested og laver indbydelsen. Flemming udsender, helst i juni. Dorthe mailer medlemsspørgeskemaet til bestyrelsen til orientering. Etik: Bjørn, Jens Olav og Marianne har gennemgået vore etiske regler og vedtægter samt lavet sammenligning med andre organisationers. Resultatet er en indstilling om, at nuværende regler er gode nok. Debatten efterlyste det engelske princip om whistleblowing. Mange beklagelser over de manglende sanktionsmuligheder i vort system, men samtidig glæde over at næsten alle kolleger opfører sig som gode tandlæger. Største fejl ligger i, at ikke mange kolleger kender reglerne. Det besluttes at vi på internatmødet laver kommentarer til de vigtigste paragraffer samt laver anonymiserede aktuelle sager til offentliggørelse ad flere omgange i STF-INFO. Internatmødet: Tidspunkt : lørdag kl 09 til søndag kl ca 09, den 17. til den 18. september 05. Stedet er ændret, idet Skjoldenæsholm ikke havde plads til os om lørdagen!! I stedet er der nu reserveret på Sonnerupgaard ved Tølløse ( ). STF, opfølgning af sundhedsdebat fra sidste møde: Forskellige mål og muligheder blev skitseret på sidste møde. Alternative arbejdsområder som f.eks. fedme og kost skal undersøges. Et andet emne er udvidet brug af BW, især nu med længere us-intervaller og flere med skjult caries. Endelig blev der ønsket obligatorisk OCR registrering af de 17 årige. Sundhedsudvalget tager selv alle disse emner op. STF, fortsat strukturdebat: Formanden ønsker ideer til at tage med i det miniudvalg i DTF, som hun er med i. Kredsstrukturen kan udmærket fortsætte uændret og så tilpasses hen ad vejen. Men behov for centralisering af 23 og amtstandlægenævn. De deltagende tandlæger må aflønnes passende, da udvidet tidsforbrug må forventes. Det blev foreslået som en ide at etablere en regionsforening, der repræsenterer de underliggende nuværende kredse. STF, regnskabsåret: kredsbestyrelsen godkendte enstemmigt, at vi laver et forslag til kredsgeneralforsamlingen om omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret. Flemming udfører. Orientering: flere deltog i møde i Tryghedsordningerne med en ansat i amtsrådsforeningen om den kommende struktur i Danmark. Ny hospitalsforsikring dækkende hele Norden for hele personalet - dækkende indtil 65 års alderen. PTOs bestyrelse har haft besøg af direktør og formand i Tryghedsordningerne. En god ide til et kredsmøde men også til et bestyrelsesmøde. Tandplejerne og sygesikringstilskud: Amtsrådsforeningen er blevet bedt om at lave de nødvendige forhandlinger. Brevet fra Sundhedsministeren er dateret den , væsentligt før det blev kendt i bredere kredse.

11 HB aktuelt: Poul og Flemming orienterede meget kort om dagsordenen til HB mødet den Kredskurserne: Der er alt for mange, der melder afbud i allersidste øjeblik eller møder op uden tilmelding. Især et problem ved den bestilte servering til kursusdeltagerne. Indtil nu har det dog trods besvær fungeret og bestyrelsen beder kursusudvalget fortsat administrere afviklingen med mild hånd. Evt.: Der ankes over manglende referater fra DTFs mange underudvalg. En postliste kunne måske være løsningen. referent: Flemming Juul

12 Referat fra 7. bestyrelsesmøde, onsdag den i Roskilde. U Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Claus Munck. 1. møde med Joakim Lilholt, Tryghedsordningerne : Joakim gennemgik muligheder, scenarier, gode forslag og ulemper på en særdeles inspirerende og humoristisk måde. Indlægget var berammet til 1 time men varede ca 2 timer på gr af den gode dialog. Gennemgangen kan varmt anbefales til andre kredse samt foredrag i større eller mindre medlemskredse. 2. fastlæggelse af endelig dagsorden : som 3a tilføjes STFs medlemsundersøgelse. 3. opfølgning af referat, U-6-05 : vedr etik : det nedsatte udvalg laver selv materiale til STF-info, så emnet skal ikke drøftes på internatmødet opfølgning på STFs spørgeskema : Dorthe fortalte kort om resultatet, hvor STF generelt får rigtig gode karakterer af medlemmerne. Stor ros til STF-info, til kredskurserne samt til rådgivning i kredsen. 4. orientering fra udvalg A internatmødet : Susanne Andersen gav en kort orientering og lovede, at det videre forløb med den kommende sygesikringsoverenskomst vil blive sat på dagsordenen på passende tidspunkter. Marianne orienterde kort om BUT overenskomsten, især om pro capita afregning. 5. strukturdebatten : Susanne Andersen fortalte fra arbejdsgruppens 2 møder om de ideer, de har under bearbejdning. Det besluttes at sætte emnet på dagsordenen til internatmødet. 6. orientering fra HB : Flemming fortalte om arbejdet med jobbeskrivelserne og lovede at vende tilbage med et kort referat efter HB mødet de næste 2 dage 7. kredskurser i næste halvår : Forslag : et kursus om opbygninger, da dette ofte er en faktor i sager behandlet i Praksisforsikringen. Forslag : Tryghedsordningerne. Kredskursusudvalget arbejder videre med at lave et program. 8. orientering : Kirsten vedr 23 i F. amt : 60 ud af 180 praksis afregner endnu ikke med edifact, som skal træde i kraft pr efter aftale i overenskomsten. 9. evt.: Marianne citerede en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen om tandbehandling af cancerpatienter. Næste møde : lørdag den kl. 09 til søndag den kl. 10 Referent : Flemming Juul

13 Sjællands Tandlægeforening. U Fuglebjerg, den Referat fra 8. bestyrelsesmøde, lørdag den på Sonnerupgård, Hvalsø. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura (deltog fra kl 12), Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Claus Munck. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : tilføjes 5a : kredsens efterudd. udv. 2. opfølgning af referat, U : i.a. 3. oplæg til ny sygesikringsoverenskomst, mundtligt oplæg : Oplægget er fortsat fortroligt, så drøftelserne refereres ikke detaljeret men vore repræsentanter i udv A samt Sysifo tager konklusionerne med i det videre forløb. Der var tid til en lang og konstruktiv debat. 4. kredsgeneralforsamlingen : enkelte medlemmers aktivitetsniveau drøftedes. Det påpeges at indkaldelsen mangler deadline for tilmeldingen til spisningen. Poul agter at udsende en reminder om kgf pr mail, incl deadline for tilmelding til spisningen, idet vi nu har ca 70 % af alles mailadresser. 5. kredsens sundhedsudvalg : Kleist orienterede om gruppens aktiviteter. Møllsøe er trådt ud af udvalget.. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at satse på drop out med henblik på at informere de unge om den billige forsikring, som et tandeftersyn er. Udvalget udarbejder et forslag til et oplæg til HGF. Formanden lodder stemningen for en DTF sundhedskampagne desangående. Forslag om at samle cases med årige med kompliseret caries som indslag i denne kampagne 6. kredsens efteruddannelsesudvalg : Kort orientering fra kredsens tandlægekonsulentmøde i denne uge. Forslag om samme (tilpasset) kursus for praktiserende kolleger, der her kunne høre om betingelserne deres ansøgninger behandles under. Forslag fra konsulentmødet om en fælles grupp , der kan fungere som en stor mail kvalitetsgruppe. Sekretariatet arbejder videre hermed. Ønske om en opfølgning af journalkurset i kredsen. Jahn overvejer. Ønske om at deltagerprisen for de faglige kredskurser hæves fra 100 kr til 200 kr (max 250 kr) pr deltager, da årets mange kredskurser har drænet kredsens formue betydeligt. Godkendt. 7. orientering : a. DTFs jobbank : FJ redegjorde kort for problemstillingen. Generelt ønsker kredsbestyrelsen gratis IT adgang og er positiv overfor en vis kontingentfinansiering af Tandlægebladet. Dog skal den der sætter en annonce i fortsat betale herfor, men derudover er der fri adgang. B. kort orientering fra Tryghedsordningernes internatmøde, herunder ny Falck Securitas forsikringstilbud. C. DTF og HK, FJ orienterede om seneste skærmydsler. D. Susanne Andersen fik bestyrelsens opbakning til sit kandidatur til formandsposten for DTF. Internatmødet refereres ikke. Vi behandlede udførligt : forslag om tilpasning af kredsstrukturen, etik samt krediteringssystem for efteruddannelse. Referent : Flemming Juul

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård.

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Deltagere : Susanne Andersen, Steen Boel, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Susanne Andersen anbefaler Susanne Kleist til DTF`s sundhedsudvalg.

Susanne Andersen anbefaler Susanne Kleist til DTF`s sundhedsudvalg. Deltagere : Susanne Andersen, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Claus Munck, Poul Møller, Jørgen Raffenberg,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER

MEDLEMMER OG ARBEJDSOPGAVER Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED: Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL: Samrådets formål er at varetage de tilsluttede

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK GENERALFORSAMLING 2016 FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK 1 Navn Fraktionens navn er: Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, en fraktion under Danske Fysioterapeuter.

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler

Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard Jacobsen Mathias Krarup Rasmus Thingholm Simon Kristian Frøsig Snorre Andreas Kehler DJØF ADVOKAT BESTYRELSE DEN 15. JUNI 2016 Referat Djøf Advokats bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni 2016 Til stede fra bestyrelsen: Anna Cecilie Knudsen (Observatør) Camilla Fabech-Larsen Iben Bundgaard

Læs mere

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. :

Fægteklubben Trekanten Referat af bestyrelsesmøde d. 10. dec Møde nr. : Deltagere: Simon, Miriam, Marlene, Marianne, Allan, Catharina, Claus og Troels Dirigent: Simon. Afbud: Magnus Tidligere handlingspunkter Emne Ansvarlig og deadline Emne 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2008 INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING - dagsorden, beretninger og regnskab inde i bladet. www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere