Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) HB-koordinator: Jan A. Frederiksen (JAF) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Peter Holm Nielsen, Claus Mikkelsen og Lars Hjelmqvist, PFA deltager under punkt Peter Melchior, aktuar deltager under punkt Hans Boye Clausen deltager under punkt 8.3 Christian Carpentier deltager under punkt og Paul Allaart deltager under punkt 8 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling 6.2. Økonomi 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Indeksregulering af præmie og dækningssum Erhvervsudygtighedsforsikring Årsrapportering fra PFA Bonusfonden Pension Provisionssatser Sundhedsforsikring Privatforsikringer 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer 8.3. Møde med Lægernes Pensionsbank - opfølgning 9. Markedsføring 9.1 Fornyelse af samarbejdsaftale med TUG 10. Tilfredshedsundersøgelse opfølgning 11. Mødekalender 12. Emner til seminar Advisory Board evaluering og opfølgning 14. Årsberetning 14.1 Revideret forretningsgang 1

2 14.2 Politisk statusrapportering ultimo december Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. KM oplyste, at hun ville erklære sig inhabil, når der skulle træffes beslutning under punkt 8.3 UF oplyste, at hun under samme punkt også ville være inhabil. Begge kan være med til den forudgående drøftelse, men forlader lokalet, når der skal træffes endelig beslutning. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Dagpengeordningens fremtid vil først blive drøftet på seminar i januar Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - Deltagelse i kredsgeneralforsamling i 2. kreds. - Modtaget mail fra Anders Hasselbalch med nyhedsbrev, hvor der er en artikel om Erhvervsudygtighedsforsikringen. PATU efterspørger en liste over fordele for ansatte tandlæger ved at være med i Tandlægeforeningen/Tryghedsordningerne. KM har oplyst, at den er under udarbejdelse ligesom Tryghedsordningerne er ved at undersøge mulighederne for lønsikring. UF orienterede om: - Deltagelse i kredsgeneralforsamling i kreds 2 med indlæg fra Thyra Frank. - Artikel i HK-bladet om krisehjælp. SUJ orienterede om: - Deltagelse i kredsgeneralforsamling i kreds 2 med indlæg fra Thyra Frank. MJH orienterede om: - Deltagelse i kredsgeneralforsamling i kreds 6. NB orienterede om: - Deltagelse i kredsgeneralforsamling i kreds Orientering fra TFs HB JAF orienterede om: - Intet nyt fra HB - Konsulentmøde med Codans konsulenter og Praksisforsikringsudvalget - Skriverier om nationale kliniske retningslinjer - Sag fra Frederiksberg Kommune, hvor et medlem blev erklæret inhabil af DOFT som valgt tillidsmand fordi vedkommende sidder i TFs hovedbestyrelse. 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - Genoptagelse af fordeling af ejendomsomkostningerne for årene SKAT havde imødekommet genoptagelsen fuldt ud. Det betyder en samlet besparelse på ca. ½ mio. kr. - incl

3 - Forespørgsel og svar til PTO vedrørende antallet af medlemmer, der er med i erhvervsudygtighedsforsikringen - Afslag til sponsorat til afholdelse af Gentofte Kommunes Tandplejes 90 års fødselsdag - Invitation til PTOs årsmøde og generalforsamling. MAH + LEH deltager i årsmødet. - Nyt punkt i bestyrelsesnotatet. Bestyrelsen orienteres fremover kort om Praksisforsikringens og TSAN s gøremål. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling KM orienterede om en mailkorrespondance vedrørende barselsydelser. 6.2 Økonomi Ind- og udbetalingssiden hænger stadig fornuftigt sammen. 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Codan ville opsige forsikringen for et enkelt medlem, som havde haft flere sager og været meget ressourcekrævende. Sekretariatet gik i dialog med Codan og udbad sig yderligere oplysninger om forløbet og årsagen til opsigelsen. Dette bevirkede, at Codan revurderede opsigelsen og ikke opsiger medlemmet på det foreliggende grundlag. Der er intet nyt om kampagnen vedr. sikringsskabene Sygedriftstabsforsikring Intet nyt Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring Yderligere 50 medlemmer har tegnet forsikringen Gruppeliv Indeksregulering af præmie og dækningssum Forsikringen kan indekseres både for så vidt angår præmie og dækningssum, hvis dette ønskes. Sekretariatets indstilling er dog, at der, som hidtil ikke foretages indeksering men at der hvert 3. år tages stilling til, om der skal ske en regulering af dækningssummen. Præmien vurderes i forhold til skadesregnskabet. Indstillingen blev vedtaget Erhvervsudygtighedsforsikring Processen med at få ordningen med Danica på plads til den 1. januar 2014 forløber planmæssigt. Alle medlemmer, der har ordningen i PFA, vil blive direkte oplyst om overførslen til Danica. Desuden vil der blive informeret om flytning af ordningen til Danica og de særlige muligheder for indtegning i perioden fra 1.1. til i både Tandlægebladet, PTO-bladet, nyhedsbrevet og på vores hjemmeside Årsrapportering fra PFA Peter Holm Nielsen gennemgik og forklarede tallene i den tilsendte årsrapport 2012, som er opdateret med den nyeste viden og tal, der foreligger for

4 Metoden for rapportering er ændret i forhold til sidste år. Specialaftale pakke i SEB: Christian Carpentier gennemgik en sammenligning mellem SEBs specialtilbud til tandlægerne og Tryghedsordningernes forsikringer og pensioner Bonusfonden Et advokatnotat konkluderer, at der ikke er noget til hinder for, at beløbet, der henstår i PFA på Bonusfonden kan placeres uafhængigt af Erhvervsudygtighedsforsikringen. Det blev herefter vedtaget at overføre beløbet til en bank eller selskab, hvor den bedst mulige forrentning opnås Pension Der var i ordninger i alt. God opgørelse over af- og tilgang i ordningen Provisionssatser MAH informerede om, at der er forskellige måder provision kan fastsættes på. Det blev vedtaget, at der skal arbejdes videre med en omkostningsprocent til TDLT på 3 % up-front. Omkostningsprocenten kan nedsættes, hvis volumen bliver meget stor Sundhedsforsikring MAH oplyste, at forsikringen er opsagt i Tryg på grund af ændringer tariffen, som Tryg ikke havde oplyst. Tryg er dog blevet bedt om at komme med et nyt konkurrencedygtigt tilbud. Sekretariatet er ved at udarbejde en sammenligning af sundhedsforsikringer i flere forskellige selskaber Privatforsikringer MAH orienterede om forhandlingerne om en ny aftale, herunder også status for de nye markedstilpassede produkter. Der afventes et oplæg fra Tryg. I det seneste PTO-blad er trykt både en henvendelse til PTO vedrørende præmiefastsættelser i Tryg og Tryghedsordningernes svar på henvendelsen. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp Intet Fonde og Hjælpeforening Intet 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Der er intet nyt at tilføje Investeringer Intet nyt Møde med Lægernes Pensionsbank - opfølgning Hans Boye Clausen orienterede om mødet med Lægernes Pensionsbank. Hans Boye Clausen gennemgik de fordele og ulemper, der kan være ved at indgå en aftale med banken. Banken kan tilbyde 2 former for forvaltningsaftale: 1) Investering i udvalgte LPI afdelinger og 4

5 2) Fuldmagtsforvaltning, hvor der er fuldmagt for forskellige fordelinger af beholdningen med et indlagt spænd. Fuldmagtsforvaltningen ligner mest det, Tryghedsordningerne har i dag. Det blev understreget, at der har været meget stor tilfredshed med den nuværende investeringsrådgiver, herunder hans opgørelser og det opnåede afkast. Det kan dog ikke afvises, at der vil være en større fordel ved at komme ind i et større foretagende. Det blev vedtaget, at der skal ses på en ny investeringspolitik, som kan vedtages på næste generalforsamling. Det blev vedtaget, at der skal indgås en aftale med Lægernes Pensionsbank om formueforvaltning. Aftalen skal om muligt træde i kraft ved årsskiftet 2013/2014. Den nuværende strategi føres videre, indtil vedtagelse af ny investeringspolitik på næste generalforsamling i Banken kan evt. være med til at rådgive om formulering af en ny politik. MAH vil - sammen med Hans Boye Clausen som ekstern konsulent - arbejde videre med henblik på en aftale. 9. Markedsføring Fornyelse af samarbejdsaftale med TUG Bestyrelsen vedtog, at de skal støttes, men for et år ad gangen. 10. Tilfredshedsundersøgelse opfølgning Tilfredshedsundersøgelsen blev drøftet ud fra nogle mere detaljerede opgørelser over de medlemmer, der havde svaret. Der er 953, der har svaret fra gruppen med privatansatte, klinikejere og privat/offentligt ansatte. Det er en flot svarprocent. Der er et par punkter, der kræver lidt mere synlighed: 1/3 af de svarende kender ikke til dagpengeordningen. Pensionsrådgivningen er også ret ukendt. Kan måske fokusere lidt mere på årskursus. Personlige møder. 11. Mødekalender 2014 Mødekalenderen blev godkendt. 12. Emner til seminar 2014 Dagpenge oplæg Evaluering af bestyrelse Swot-analyse skal præsenteres på bestyrelsesmødet inden seminaret Møde med Advisory Board starter kl Advisory Board evaluering og opfølgning Advisory Board havde anbefalet en Swot-analyse. 5

6 Det blev vedtaget, at MAH udarbejder en analyse som bestyrelsen drøfter på bestyrelsesmødet den og som efterfølgende drøftes med Advisory Boardet. Herefter tages der stilling til strategiprocessen. 14. Årsberetning Revideret forretningsgang Den reviderede forretningsgang blev godkendt Politisk statusrapportering ultimo december 2013 Der skrives en årsberetning til generalforsamlingen i 2014 som vanligt. Den allerede udsendte skriftlige information om nyt fra Tryghedsordningerne anses for tilstrækkelig på nuværende tidspunkt. 15. Eventuelt Intet Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere