1. januar til d. 30. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar til d. 30. september 2013"

Transkript

1 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet og Udvikling 0

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opgørelse for perioden 1. januar til 30. september Antal screenet patienter på afdelingsniveau... 2 Antal patienter der er screenet til besøg pr. kommune... 4 Afholdte besøg ifølge 2 aftalen Antal gennemførte besøg pr. kommune Opgørelse af screenede og afholdte besøg pr. kvartal... 6 Opgørelse for 3. kvartal... 7 Antal screenet og henviste patienter for 3. kvartal... 7 Opgørelse på kommuner for 3. kvartal... 8 Årsager til manglende gennemførelse af besøg Patientperspektiv... 9 Patienttilfredshed Planlægning af følge-op besøget Først, andet og tredje følge-op besøg...12 Borgerens oplevelse af følge-op besøget Fremtidsperspektiv...13 Bilag

3 1. Indledning Midtvejsevalueringens formål er at evaluere implementeringen af følge-op ordningen herunder det tværfaglige samarbejde mellem kommunerne, sygehusene og almen praksis i forhold til gennemførelse af følge-op besøget hos ældre sårbare medicinske patienter. Følge-op besøgene skal sikre, at patienter der udskrives fra sygehus får et kvalificeret og sammenhængende behandlingsforløb. Der er indgået aftale med de praktiserende læger i regionen om gennemførelse af besøg inden for en uge efter udskrivelse med mulighed for yderligere to opfølgende besøg ved behov. Sygehusets læger visiterer målgruppen(bilag 1) af patienter til følge-op besøg, som udføres af egen læge og primærsygeplejersken. Primærsygeplejersken har aftalt tidspunkt for hjemmebesøg med den praktiserende læge samt fremskaffet relevant journalmateriale. I følge den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, er formålet blandt andet at reducere antallet af genindlæggelser, samt at styrke koordineringen af et sammenhængende patientforløb. Der er økonomisk afsat midler til, at der skal foretages opfølgende hjemmebesøg på landsplan til og med Hvorfor det forventes, at der afvikles 1500 besøg om året i gennemsnit i Region Sjælland. Medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling i Køge, medicinske og geriatriske afdeling i Slagelse, Holbæk, Næstved, Nykøbing Falster samt Roskilde og de 17 kommuner i Region Sjælland er omfattet af ordningen. I midtvejsevalueringen for følge-op ordningen indgår data fra landspatientregisteret på antal patienter, som er kodet til ordningen, og fra sygesikringsregistreret på antal lægekontakter, endvidere data fra de kommunale omsorgssystemer. Dertil indgår erfaringer indhentet via løbende klyngemøder samt audits. Endvidere patienttilfredshedsundersøgelse foretaget ved fokusgruppeinterview fra én af de deltagende kommuner og to individuelle interviews. Midtvejsevalueringen omhandler perioden fra 1. januar 2013 til d. 30. september Opgørelse for perioden 1. januar til 30. september 2013 Antal screenet patienter på afdelingsniveau Nedenstående tabel 1 viser, antal patienter som er blevet screenet 2 på sygehusene opgjort på afdelingsniveau. Det er sygehus afdelingen, der udfører screeningen og informerer patient og pårørende om ordningen. I forbindelse med udskrivelse tildeles patienten koden X021F i sygehusets journaliseringssystem (Opus). Lægen indfører henvisningen til Følge-op i epikrisen 1 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, juni Med screenet skal forstås, at patienten har opfyldt screeningskriterierne og er dermed vurderet til at være indenfor målgruppe til at modtage opfølgende besøg med den praktiserende læge og primærsygeplejersken. 2

4 til praktiserende læge samt angiver på hvilken baggrund, patienten er henvist. Sygeplejerskerne sender udskrivningsrapport til patientens kommune, hvor det fremgår af Fremtidige aftaler i de elektroniske udskrivningsrapporter. Som det fremgår af tabellen, er der store variationer i antal screenet patienter. I alt er der screenet 1428 patienter i perioden. Afdeling Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sept I alt Roskilde Ao Roskilde Gea A Køge E2.0 og E2.D Køge Med. D Holbæk Med.H Holbæk Nefro/endo HO Holbæk Kardiologisk H Holbæk Lunge H Holbæk Neu HO Holbæk Gea HO Næstved Med N Næstved Gea N Slagelse R Slagelse R Nykøbing Falster med V Nykøbing Falster Gea V Total Tabel 1 3

5 Antal patienter der er screenet til besøg pr. kommune Antallet af patienter der er screenet til besøg i den enkelte kommune fremgår af tabel 2, som det ses, er der er væsentlige divergens fra kommune til kommune, selvom der korrigeres for indbyggertal. Kommune Jan Feb. Marts April Maj Juni Juli August Sept. I alt Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Øvrige I alt Tabel 2 3 Øvrige er patienter, hvor det ikke er angivet kommune kode, eller hvor kommunen geografisk ikke er i region sjælland. 4

6 Afholdte besøg ifølge 2 aftalen 2013 Tabel 3 angiver antal besøg, som er afholdt med deltagelse af praktiserende læge. Datatræk er foretaget fra sygesikringsregisteret. Lægen modtager henvendelse fra primærsygeplejersken, samt information i epikrisen. Det er lægen, der vurderer, om det er relevant at afvikle følge-op besøgene. Der er meget store variationer i antal besøg pr. kommune. Yder punkterne er Vordingborg med 1 gennemført besøg og Slagelse med 80 gennemførte besøg. kommune jan Feb. marts april maj juni juli august Sept. i alt Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg I alt Tabel 3 5

7 Antal gennemførte besøg pr. kommune Succeskriteriet for følge-op ordningen for 2013 er, at der skal gennemføres minimum 50 % af de henviste patienter fra sygehuset ifølge kommissoriet. Der er meget store variationer i antal gennemførelse i de enkelte kommuner, den eneste kommune, der opfylder dette procesmål er Sorø. Kommune Antal screenede Antal gennemførte besøg Gennemførelses procent i hele tal Greve % Køge % Roskilde % Solrød % Odsherred % Holbæk % Faxe % Kalundborg % Ringsted % Slagelse % Stevns % Sorø % Lejre % Lolland % Næstved % Guldborgsund % Vordingborg % I alt % Tabel 4 3. Opgørelse af screenede og afholdte besøg pr. kvartal Ifølge datatræk er der sket en udvikling i antal gennemførte besøg fra 1. kvartal til 2. og 3. kvartal, dog er gennemførelsesprocenten langt fra succeskriteriet på de 50 %, som det ses af tabel 5. Kvartal Antal screenede Antal gennemførte besøg Gennemførelses procent 1.kvartal % 2. kvartal % 3. Kvartal % I alt % Tabel 5 6

8 Opgørelse for 3. kvartal Følgende afsnit omhandler datatræk, som er foretaget fra perioden fra d.3. juli til d.4.oktober Data er tilsendt kommunerne med henblik på at kunne foretage en monitorering af henviste patienter i forhold til screenet og afholdte besøg, samt antal dage fra patienten blev udskrevet, til der blev foretaget besøg i hjemmet. Det har desværre ikke været muligt at få tilsendt data eller brugbare data fra alle kommuner. Følgende data bygger på tilbagemelding fra 12 kommuner 4. Antal screenet og henviste patienter for 3. kvartal Følgende tabel 6 viser antal af patienter for de 12 kommuner, som er screenet, tildelt koden X021F i sygehusets journaliseringssystem på afdelingen, samt antal af henvisninger som kommunerne har modtaget i udskrivningsrapporten eller på anden vis modtaget besked om. Som det ses, er der samlet screenet 446 patienter, men kommunerne har kun modtaget besked om dette i 301 af tilfældene. Sygehus afdeling Screenet ptt på sygehuse Henvist til kommunen Roskilde A Roskilde A Køge D Køge E Køge E2.D 1 0 Holbæk H Holbæk H Holbæk H Holbæk H Holbæk H Holbæk H Næstved No Næstved N Slagelse R Slagelse R Slagelse ukendt afd. (13) Nykøbing Falster 1 1 Nykøbing Falster V I alt Tabel 6 Ud fra informationer på klyngemøderne og audits ses, at sygehus personalet ikke altid får noteret i udskrivningsrapporten, at patienten er henvist til følge-op ordningen. Henvisning til følge-op ordning skal fremgå af tekstfeltet fremtidige aftaler. I nogle tilfælde har 4 Greve kommuner har kun delvist sendt data, hvorfor det ikke er relevant at medtage disse i en samlet opgørelse. Solrød kommune har ikke modtaget datatræk til tiden, da det ikke har været muligt at sende sikkerpost på grund af IT tekniske problemer. Der er ikke modtaget data fra Lolland, Næstved, Guldborgsund kommune. 7

9 sygehuspersonalet ikke brugt ordene følge-op, men kun oplistet udvælgelseskriterierne fra screeningsskemaet. Dette er oftest ikke opdaget af den kommunale visitation. Der er forskel fra de enkelte sygehusafdelinger, om det er lægen eller sygeplejerskerne, der screener. Der er flere problematikker i disse arbejdsgange. Når sygeplejerskerne screener, er der risiko for, at sygehuslægerne ikke modtager besked, og derfor noteres det ikke i epikrisen til de praktiserende læger, og sekretæren får dermed ikke kodet patienten til følge-op. Den omvendte problemstilling opstår, når lægerne screener, er det ikke altid, at sygeplejerskerne får besked, og dermed noteres det ikke i udskrivningsrapporten til kommunerne. Endvidere har det vist sig, at hvis den udskrivende sygeplejerske ikke har deltaget i stuegang, hvor det er blevet besluttet, at patienten er henvist til følge-op, er det risiko for at kommunerne ikke orienteres. Opgørelse på kommuner for 3. kvartal Kommune Indbyg ger antal Screenet på sygehus Henvist til kommunen Visiterede til besøg Gennemført besøg Dage fra udskrivelse til besøg i gennemsnit Køge uoplyst Roskilde ,3 Odsherred ,5 Holbæk ,6 Faxe ,2 Kalundborg ,2 Ringsted ,0 Slagelse ,2 Stevns ,0 Sorø ,2 Lejre Vordingborg ,1 I alt ,3 Tabel 7 Som tidligere nævnt overses henvisningen fra sygehuset til visitationen i kommunen, hvis det ikke fremgår tydeligt af fremtidige aftaler. Årsager til manglende gennemførelse af besøg Nedenstående tabel 8 angiver årsagerne til manglende gennemførelse af besøg. Ifølge tabellen var der 13 patienter, som boede på plejehjem eller midlertidig plads, disse patienter er ifølge ordningen ikke omfattet at tilbuddet om følge-op besøg. Den manglende respons fra lægerne kan tyde på, at kommunikationsformen med de praktiserende læger ikke er afklaret. I 9 tilfælde har lægerne vurderet, at besøget ikke er relevant, hvilket stiller spørgsmål ved, om det er muligt med de korte indlæggelser, at vurdere om patienten vil have gavn af besøg, eller om kriterierne for besøgene er de rigtige. Genindlæggelse er sket i 11 tilfælde, hvilket kan 8

10 tyder på, at det er en sårbare gruppe af patienter, som henvises. Undersøgelser viser, at hvis genindlæggelse skal forebygges, skal besøget afvikles inden for de første 4 dage 5 efter udskrivelse, hvilket sjældent er muligt, som ordningen på nuværende tidspunkt er organiseret. Perioden fra udskrivning til følge-op besøget ligger i gennemsnit 13,3 dage efter udskrivelse med yderpunkter fra 0 til 40 dage for 3. kvartal, hvilket er senere end forventet, da succeskriteriet er inden for en uge. Årsag til manglende gennemførelse antal Manglende henvisning til kommunen 145 Manglende visitering til sygeplejen 53 Ukendt årsag 21 Patienten ønskede ikke besøg 15 Plejebolig eller midlertidigt ophold 13 Manglende respons fra læge, ønsker ikke at deltage 12 Genindlæggelse 11 Lægen vurderede det ikke relevant 9 Overset af hjemmesygeplejen 5 Ferie 4 Lægen aflægger besøg alene 2 Manglende besked i epikrise 1 Mors 1 Henvist til anden ordning 1 Besked modtaget for sent 1 Borgeren har selv været hos egen læge 1 Læge ikke kontaktet 1 Tidligere fået følge-op 1 I alt 297 Tabel 8 Følgende afsnit beskriver patientens oplevelse af følge-op ordningen. 4. Patientperspektiv 5 Effektiv kommunalforebyggelse med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. April 2013 Udarbejdet af KL. DR, Finansministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 9

11 Patienttilfredshed Da målet var at undersøge patienttilfredshed i henhold til følge-op ordningen, blev der foretaget et fokusgruppeinterview fra en af de deltagende kommuner, samt to individuelle interviews af borgere i hjemmet i en anden kommune. De borgere som var ekskluderet i forhold til at deltage i interviewene var borgere som var demente borgere eller havde et kendt misbrug. Fokusgruppe interviewet blev afholdt i november 2013, hvor seks ældre sårbare borgere deltog, der var to mænd og fire kvinder. De seks borgere var i aldersgruppen mellem år, hvor gennemsnitsalder var 81 år. Efterfølgende blev to kvindelige borgere på 80 år og 91 år interviewet i eget hjem. Endvidere fik vi en tilbagemelding fra en pårørende til en afdød borger, som skulle have medvirket i fokusgruppeinterviewet. Planlægning af følge-op besøget To borgere fra fokusgruppe interviewet fortalte, at de ikke havde fået information om planlægningen af følge-op besøget ved udskrivelse på sygehuset. Den ene borger blev dog orienteret af primærsygeplejersken, mens den anden borger aldrig fik besked om, at han deltog i følge-op ordningen, hvilket borgeren oplevede som frustrerende samt skuffende. Dette beskrives i Vi fik snakket igennem, hvad jeg havde behov for at vide, og sikkert også hvad de [den praktiserende læge og hjemmesygeplejerske] ville vide. Man glor jo noget, når der var tre personer, der træder ind af døren og siger: Goddag ikke. Ingen, ingen forberedelser til det eller noget. Så tænker man jo i grunden: Hvad fanden vil I? på godt dansk ikke. Men det skuffede mig. At der ikke lige var en telefonopringning. Jeg synes man kom vejen rundt citatet til højre. Ligeledes pointerede en borger, at på trods af, at hun var orienteret om forekomsten af følge-op besøget, var indholdet af følge-op besøget ikke kendt. Dette indikerer, at orienteringen om forekomsten af følge-op besøget, samt dagsordenen var to aspekter, som borgerne pegede på er essentielle. Endvidere udtrykte borgerne, at det primært var den praktiserende læge samt en primærsygeplejerske, som deltog på følge-op besøget. På tre af følge-op besøgene medvirkede endvidere pårørende. Desuden var der stor enighed, blandt de seks borgere, at følge-op besøget havde varet én time til halvanden, hvilket de havde oplevede som tilfredsstillende og passende. To borger sagde ligeledes: Primærsygeplejersken og den praktiserende læge havde deltaget på samme tid til følge-op besøget, hvilket var et succeskriterie. I modsætning hertil fortalte en pårørende, i et 10

12 telefoninterview, at primærsygeplejersken var kommet halvanden time efter at den praktiserende læge havde deltaget i følge-op besøget, hvilket blev erfaret som uhensigtsmæssigt, og peger på en central pointe. Interessant var det faktum, at der var stor forskel på, hvornår følge-op besøget var foregået, efter borgerne var blevet udskrevet fra sygehuset forskellen udgjorde fra en dag til tre måneder. På trods af denne forskellighed var det overraskende, at borgerne hver især var tilfredse. Dog var det problematisk for nogle borgere at få indpasset genoptræning samt ambulante aftaler sideløbende med følge-op besøget. Indhold af følge-op besøget Der var en generel opfattelse blandt borgerne, at den praktiserende læge og primærsygeplejerske var godt orienteret og forberedt, inden de deltog på følge-op besøget, hvilket havde stor betydning for borgerne, at den praktiserende læge og primærsygeplejerske havde kendskab til borgerens forløb af den forudgående indlæggelse. Ydermere stemte indholdet af følge-op besøgene overens, og der blev talt om borgerens fysiske helbred, psykiske tilstand, forholdende i hjemmet og behovet for hjælpemidler. Flere af borgerne havde fået forskellige hjælpemidler efter udskrivelsen, og på trods af at borgerne, der deltog i fokusgruppe interviewet og et individuel interview i hjemmet, var gangbesværet, havde ingen af disse fået foretaget en rejse-sig-sættesig test på følge-op besøget, selvom funktionsevnetesten indgår i følge-op ordningen for at vurdere borgerens helbred. Men altså han [den praktiserende lægen]snakkede om medicinen, og hvad skulle jeg nu have, og hvordan det ville gå bagefter. Og sygeplejersken hun supplerede, og det jeg kunne få brug for af hjemmeplejen, det ordnede hun så også, det gik i gang lige efter. Medicingennemgang var et centralt tema på dagsordenen på følge- besøget, som det fremgår af citatet til højre. op I og med at medicinen blev gennemgået, er det tankevækkende, at der bliver ændret på borgernes medicin i alle cases, da de lige var udskrevet fra sygehuset. Der var forskellighed omkring, hvordan borgerne fik deres medicin doseret, men mulighederne var at medicinen blev doseret af borgeren selv, primærsygeplejersken, ægtefællen eller af apoteket. Derfor tyder det på, at selvom borgerens medicin for nylig er blevet gennemgået på sygehuset, sker der alligevel medicinændringer på følge-op besøget ved den praktiserende læge. 11

13 Først, andet og tredje følge-op besøg Ingen af borgerne havde fået et andet eller tredje følge-op besøg. Én af grundene hertil var, at størstedelen af disse borger i forvejen blev fulgt tæt af deres praktiserende læge pga. kroniske Og det, at der er mere tid, det er meget meget vigtigt for mig. At man ikke sidder der og tænker på, hvornår går han [den praktiserende læge] hen og lukker døren op. Det er ikke rart, når der er noget, man gerne vil. Som du siger, det er rart, at man kan komme af med to ting, hvis man har det lige nu og her. Det, synes jeg nok, er ret væsentligt. sygdomme, og en borger fortalte, at hun gik til diabetes kontrol hos egen læge hver tredje måned. Blandt de seks borgere var der enighed og tilfredshed med, at det første følge-op besøg foregik i borgerens eget hjem, hvilket gav borgeren mulighed for at kunne stille den praktiserende læge flere spørgsmål om forskellige emner, samt at andet og tredje følgeop besøg foregik hos den praktiserende læge, hvor der fokuseres mere på behandling og diagnose. Supplerende fremhævede flere borgere at på første følge-op besøg, som foregik i eget hjem, havde tidsfaktoren stor betydning for det fremgår af citatet. I og med borgerne oplevede, der var god tid på første følge-op besøg, udtrykte bekymring for, første følgeop besøg foregik hos den én borger Det er jo det der med, at man sidder alene med lægen eller sygeplejersken, eller hvem det er, og ikke har den der nervøsitetsfornemmelse, at man kun lige har ét kvarter. Det der med at det er privat, det har virkelig meget at sige. hvis praktiserende læge, om der ligeledes ville være afsat samme mængde tid? Endvidere undrede borgerne sig over, at de praktiserende læger havde tid til at besøge borgerne i eget hjem i forhold til, at borgerne generelt oplevede, at lægerne havde meget travlt. En fordel ved at følge-op besøget foregik i borgerens hjem var, at borgerne følte øget tryghed ved at befinde sig i private omgivelser. Borgerne fortalte, at det gav stor tryghed, at den praktiserende læge kom hjem til dem, hvilket bekræftes af citaterne fra to borgere. 12

14 Flere af borgerne oplevede det besværligt at komme ud af døren rent mentalt, hvilket yderligere ses, som en fordel ved at følge-op besøget foregår i hjemmet. Derudover fortalte en borger, at der var blevet skabt en relation mellem borgeren, den praktiserende læge samt hjemmesygeplejerske efter følge-op besøget, hvilket borgeren oplevede som værende meget betydningsfuldt. Ud fra ovenstående peger det på, at borgerne så flere fordele i at følge-op besøget foregik i hjemmet. Samt at hvis borgeren i forvejen blev set af den praktiserende læge ville et andet og tredje følge-op besøg være overflødigt. Borgerens oplevelse af følge-op besøget Overordnet gav borgerne tilfredse tilbagemeldinger på følge-op ordningen. Dog ønskede borgerne at blive orienteret om følge-op ordningen, samt at få kendskab til følge-op ordningens indhold. Endvidere undrede borgerne sig over, at de praktiserende læger havde tid til at besøge borgerne i eget hjem i henhold til følge-op ordningen i forhold til travlhed. Generelt var borgerne ordningen fortsætte, og at stor værdi for borgerne. Ja, der er mange, der vil have glæde af det [følge-op besøg], det tror jeg. enige om, at følge-op skulle ordningen gav Borgerne viste tilfredshed med, at følge-op besøget varede én time til halvanden, samt at både den praktiserende læge samt primærsygeplejerske deltog. Der var ikke et entydigt facit, på hvor mange dage efter udskrivelsen følge-op besøget skulle aflægges, idet der var stor forskel på, hvad borgerne havde oplevet, og alle havde udvist tilfredshed. Tilrettelæggelsen af følge-op besøget var problematiske for nogle borgere pga. ambulante aftaler samt genoptræning. Borgerne var enige i, at den praktiserende læge samt primærsygeplejersken havde været forberedt inden følge-op besøget, hvor indholdet var borgerens fysiske helbred, psykiske tilstand, forholdene i hjemmet, behov for hjælpemidler, medicingennemgang samt ændringer, borgeren for nylig havde været indlagt. Der var stor tilfredshed fra borgernes perspektiv, omkring at følge-op besøget foregik i borgerens hjem, da det gav en øget tryghed, samt en vurdering af, den praktiserende læge havde bedre tid til at indgå dialog med borgeren. Slutteligt udtalte en borger om følge-op ordningen. Man spiller bedst på hjemmebane selvom at 5. Fremtidsperspektiv Ifølge national ordning skal der gennemføres besøg om året, hvorfor det forventes, at Region Sjælland gennemfører I forhold til antal screenet patienter på nuværende tidspunkt 13

15 forventes at antallet for 2013 at blive ca Arbejdsgange og kommunikationens problemer såvel internt som tværsektorielt har bevirket at gennemførelsesprocenten er 28 %. Derfor anbefales, at der foretages en nærmere analyse af arbejdsgange og kommunikations former i de enkelte sektorer, for at optimere gennemførelsesprocenten. De elektroniske korrespondancer meddelelser er ikke optimale til at synliggøre behov for forløbskoordination, herunder følge-op ordningen, hvorfor der arbejdes nationalt for at få optimeret MedCom standarderne ved næste opgradering. Desuden viser midtvejsevalueringen, at besøgene i gennemsnit afvikles 13,9 dage efter udskrivelse, hvilket vil påvirke genindlæggelsen, hvorfor der bør ses på om anden organisering vil kunne medføre større effektivitet i forhold til tidsperioden. Desuden er det usikkert om sygehuset får henvist de rette patienter, da indlæggelserne generelt er meget korte. De praktiserende læger i såvel Roskilde som Vordingborg har udvist interesse for at foretage screening af patienter, som har været indlagt, og efterfølgende advisere primærsygeplejerskerne om besøg. Denne organisering vil supplere den nuværende ordning, og vil blive afprøvet i For fortsat at kunne monitorere ordningen er det en forudsætning, at kommunerne fortsat registrerer antal besøg, samt hvornår besøgene afvikles, samt årsag til afvigelser fra det ordinerede besøg. Midtvejsevaluering har fokuseret på procesevaluering og patienttilfredshed. Der er ikke på nuværende tidspunkt vurderet om antal af genindlæggelser er reduceret eller nærmere undersøgt årsag til genindlæggelser, hvilket vil være relevant at få belyst ved slut evaluering. Patienterne har udvist stor tilfredshed med besøget uanset, hvornår besøget blev afviklet. Patienterne manglede information om besøget og dets indhold, hvilket kan lede til spørgsmål om pjecen for følge-op ordningen er udleveret til patienten forud for besøget. Betydningen af at besøget afvikles i eget hjem skaber tryghed for patienten, de føler sig hørt og medinddraget, da de oplever, at lægen har bedre tid til at lytte til dem. Besøgene har endvidere vist at der oftest foretages medicinændring. Hvorfor formålet med følge-op ordningen stadig er yderst relevant, da formålet er at reducere andel af genindlæggelser samt at skabe bedre opfølgning på behandling og pleje herunder at forebygge medicineringsfejl samt sikre koordinering af tiltag i forhold til behandling og støtte i hjemmet. 14

16 15

17 Bilag 1. Screening til Følge-op ordning Medicinske og geriatriske afdelinger i Region Sjælland, samt ortopædkirurgisk afdeling Køge Sygehus Patientlabel Screeningsprocedure: Patienter i alderen 78 år eller ældre screenes. Patienter yngre end 78 år kan screenes, hvis der ud fra et fagligt skøn er behov for dette. Patienter der ikke udskrives til eget hjem inkluderes ikke i ordningen. Patientens adfærd giver mistanke om kognitive forstyrrelser*, herunder demens, der har betydning for, hvordan patienten mestrer sin hverdag. * Eks. Delir, konfusion, koncentrations-, hukommelses- og rumopfattelsesbesvær. Sæt X Patienten har et misbrug af medicin, stoffer og/eller alkohol, der har betydning for, hvordan patienten mestrer sin hverdag. Patienten har en psykiatrisk sygdom, der har betydning for, hvordan patienten mestrer sin hverdag. Patienten har et belastet socialt netværk: Har for nylig mistet ægtefælle Bor sammen med syg eller overbebyrdet ægtefælle Bor alene og har spinkelt netværk Er selv omsorgsgiver. Patienten har et væsentligt lavere funktionsniveau/adl niveau i forhold til før indlæggelsen. Patienten er ud fra ernæringsscreeningen scoret til at være ernæringstruet svarende til en score på 3 eller derover. Patienten lider af svær kronisk, progredierende* somatisk eller psykiatrisk sygdom *Inden for måneder Patienten skal efter udskrivelsen have 6 eller flere forskellige lægemidler*. *Lægemidler der fremgår af det Fælles Medicinkort. Patienten har efter udskrivelsen 2 eller flere udredningsmæssige, behandlingsmæssige og plejemæssige aftaler, der skal koordineres. Patienten har, inden for de forudgående 6 måneder, haft mindst 1 akut hospitalskontakt* ud over den aktuelle. *Herunder også skadestuekontakter 16

18 Der er mistanke om boligforhold, der i patientens aktuelle helbredstilstand, forhindrer patienten i at klare dagligdagen. Patienten har øget behov for praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje efter udskrivelsen. Patienten skal efter udskrivelsen ikke modtage kommunale plejeydelser*. *praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje. Patienten har uforklaret fald-anamnese, hvor årsagen endnu ikke er endeligt fastlagt. Hvis der opnås 3 eller flere X er: SE INSTRUKS PÅ BAGSIDEN Samlet konklusion på screening samt tværfagligt skøn: Patienten visiteres ikke, eller ønsker ikke følge-op Patienten visiteres til følge-op Version: 2.0 Dato: Udarbejdet af: sarfp Godkendt af: Fælles Styregruppe for Følge-op ordning Understøttes af D4 retningslinje: Instruks: Hvis der ud fra screeningen opnås 3 eller flere krydser, skal det vurderes ud fra et tværfagligt skøn*, om patienten skal tilbydes følge-op ordning. Det tværfaglige skøn træffes så vidt muligt i dialog** med kommunen. * I det tværfaglige skøn tages der blandt andet højde for: Plejemæssige såvel som medicinske forhold Sværhedsgraden af de enkelte problematikker/ screeningskriterier **Gælder i tilfælde hvor kontakten er relevant. Herunder Planlægningskonference ved fremmøde, video- eller telefonkonference mv. Videre procedure: HUSK at markere screeningens konklusion på forsiden af dette skema. 1. Hvis patienten skønnes at have behov for følge-op ordning (og ønsker dette), gives besked til patientens hjemkommune via udskrivningsrapporten (tekstfelt; fremtidige aftaler), OG til praktiserende læge via epikrisen. 2. ALLE screeningsskemaer (uanset konklusion) overdrages til sekretær* *Evt. anden fagperson aftales på den enkelte afdeling 3. VIGTIGT: Hvis patienten er visiteret til følge-op ordning, registrerer sekretær*koden: X021f i GS. *Evt. anden fagperson aftales på den enkelte afdeling 4. Screeningsskemaet scannes til OPUS og makuleres. 17

19 18

Følge-op ordningen. Midtvejsevaluering. December 2013. Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ

Følge-op ordningen. Midtvejsevaluering. December 2013. Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Følge-op ordningen Midtvejsevaluering December 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet og Udvikling 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen

Afslutningsrapport. Følge-hjem ordningen Afslutningsrapport Følge-hjem ordningen August 2016 Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Organisering... 4 Målgruppe og screening... 4 Indhold i følge-hjem besøget... 5 Det videnskabelige set-up 2013-2014...

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april 2015 Janet Johannessen Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet,

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Sundhedsaktørernes stemme. Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering

Sundhedsaktørernes stemme. Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering Sundhedsaktørernes stemme Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering Indhold Indledning... 3 Resumé... 5 Undersøgelsens baggrund og metode... 7 Deltagernes baggrund...

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER

DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER RESUMÉ Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan fem informanter oplever at få et opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard,

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard, Aktiv Patientstøtte DRG-konference 2017 Projektleder, Annette Lunde Stougaard, annette.stougaard@regionh.dk Baggrunden for indsatsen koncept med gode erfaringer fra Sverige og Region Sjælland Analyse af

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere