Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond"

Transkript

1 ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond Til projektet, der vedrører et tværregionalt projekt, der i samspil med det nye Videncenter for Kystturisme skal sikre et stærkt fagligt fundament gennem blandt andet tværregionale netværk for fem temabaserede demonstrationsprojekter, for i alt ,00 kr., bevilges der herved efter indstilling erhvervsstyrelsen og Danmarks Vækstråd et tilskud på ,00 kr. af EU's regionalfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. EU-tilskuddet bevilges under prioritet I hinovation og viden, indsatsområde 1.1. hinovation, videndelmg og videnopbygning. Projektet gennemføres i perioden fra og med den til og med den ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej Silkeborg TIf Fax CVR-nr Tilskuddet er beregnet på grundlag af følgende projektbudget, der er godkendt af styrelsen (kr., ekskl. moms): 1220 Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats , Projektarbejde, faktiske udgifter , Indirekte omkostninger, 18% standardsats , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) , Andet ,00 Deltagerudgifter , Delt.udg. (underhold løn), standardsats , Delt.udg. (underhold løn), fakt. udgifter ,00 Samlede støtteberettigede udgifter ,00 DEN EUROPÆISKE UNiON Don Eliropæiskf) S )ciatfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæisks Fond for Regionaludvikling Region,M=-'+'vl!and Vi investerer i din fremtid Modt, 16

2 Følgende finansiering af projektet er godkendt af styrelsen (kr.): EU-støtte , Privat deltagerfinansiering , Egenfinansiering , Heraf regional egenfinansiering , Heraf kommunal egenfinansiering , Heraf privat egenfinansiering , Heraf offentlig lignende egenfinansiering ,00 Samlet finansiering ,00 Idet de ansøgte regionalfondsmidler i de prioriterede projekter tilsammen overstiger de resterende fondsmidler, er der reduceret i regionalfondstilskuddet til 'Oplevelsesbaseret kystturisme'. Det er sket ud fra en samlet vurdering af de prioriterede ansøgningers indhold og budget, herunder en vurdering af projekternes sparsommelighedshensyn, øvrige medfinansiering mv. Det betyder, at det ansøgte projektbudget er reduceret med kr. i henhold til uidstilling fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Vækstråd. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer vedrørende ansøgninger om tilskud under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed'. Der er knyttet en række forpligtelser til dette tilsagn. Disse fremgår dels af vilkårene på de følgende sider, og dels af bekendtgørelserne m af 18. april 2007 med senere ændringer og nr. 207 af 5. marts De to bekendtgørelser er vedlagt som bilag. I styrelsens retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter på findes en oversigt over regelsættet vedrørende tilskud fra EU's Regionalfond. Tilsagnet kan bortfalde, hvis vilkårene eller de generelle regler om tilskud til projekter under Regionalfonden ikke overholdes. De bør derfor gennemlæse de følgende sider grundigt og orientere Dem om reglerne i de to bekendtgørelser. Hvis De accepterer tilsagnet, skal vedlagte kopi underskrives af den/de tegningsberettigede for institutionen og sendes til Erhvervsstyrelsen i scaimet form på adressen inden en måned fra dags dato. Samtidig skal der indsendes en oversigt over projektets målbare succeskriterier, jf. vilkår nr. konceptets vilkår nr. 3. Bemærk, at alle sider i kopien af tilsagnet skal scannes - også siderne om vilkår og udbetaling. ' Jf. 2 i bekendtgørelse nr af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond.

3 Med venlig hilsen Linda Øllgaard Christensen Fuldmægtig TIf. ^ E-post Steen Frederiksen Chefkonsulent

4 Tilsagnsmodtagers accept og underskrift Undertegnede accepterer hermed tilsagnet på de vilkår, der er beskrevet på de følgende sider. Undertegnede erklærer hermed, at projektgennemførelsen ikke ville kunne finde sted i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden det bevilgede tilskud. Undertegnede giver hermed samtykke til, at repræsentanter for EU- Kommissionen, EU's revisionsret. Rigsrevisionen, revisor og Erhvervsstyrelsen med henblik på revision, kontrol og evaluering kan få adgang til på stedet at gennemgå alle relevante oplysninger (herunder bilag) om projektet. Undertegnede er ansvarlig for gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, som er anført i tilsagnet og tilsagnsvilkårene, samt for overholdelse af gældende regler for tilskud fra Den Europæiske Regionalfond. Undertegnede accepterer hermed, at institutionen figurerer på den liste over støttemodtagere, projekttitler og tilskudsbeløb, der offentliggøres i henhold til Kommissionens gennemførelsesbestemmelser for strukturfondene^. Undertegnede tiltræder hermed, at alle udbetalinger af tilskud sker til nedenstående konto (udfyldes af tilsagnsmodtager). Reg. m.: konto nr.: Bankadr.: Accept (tilsagnsmodtager) CVR-nr.: [FRA INTERESSENTFANEN] Dato: Navn: Blokbogstaver Dato: Navn: Blokbogstaver Underskrift: Underskrift: ^ Artikel 7, stk. 2, litra d) i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

5 Bilag: Pjecen "Kom godt i gang" (kan indtil videre hentes på Kopi af tilsagn Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 Information om persondataloven Klistermærker til generel information. Følgende værktøjer til afrapportering hentes på Timeregistreringsskema Skema til brug for halvårlig afrapportering.

6 6/22 Vilkår A. Regelgrundlag og projektafvikling 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne vedrørende Den Europæiske Regionalfond, herunder Europa-Parlamentets, Rådets og EU-Kommissionens forordninger vedrørende Den Europæiske Regionalfond/Den Europæiske Socialfond, RFO 1080/2006, RFO 1081/2006, RFO 1083/2006 med senere ændringer og KFO 1828/2006 som berigtiget. Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 med senere ændringer om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Der henvises endvidere til de til enhver tid gældende Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter og øvrige vejledninger, som kan findes på 2. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål og milepæle samt i overensstemmelse med det godkendte projektbudget. 3. Region Midtjylland skal senest ved fremsendelse af accept af tilsagn til styrelsen indsende en oversigt over projektets målbare succeskriterier for dets aktiviteter, output og effekter. Styrelsen anbefaler, at det skema der kan findes på følgende link anvendes: vedr succeskriterium.xls 4. Projektet bliver oprettet som bruger i Erhvervsstyrelsens digitale projektrapporteringsværktøj (PRV). Brugernavn og kodeord fremsendes til den projektansvarlige. Værktøjet skal bl.a. anvendes i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer, jf. vilkår 26. Værktøjet indeholder hjælpefiinktioner og vejledning, hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger og dokumentation som skal fremsendes via PRV.

7 Statsstøtte - vedrørende tværgående udviklingsaktiviteter og støtte til innovationsrådgivning i regi af Videncenter for Kystturisme Det er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen overfor styrelsen oplyst, at de udviklingsaktiviteter, der foregår i regi af Videncenter for Kystturisme ikke udgør økonomisk aktivitet fra henholdsvis tilsagnsmodtager eller partnere. Dette tilsagn gives derfor under forudsætning af, at den bevilligede støtte til de tværgående udviklingsaktiviteter ikke vil få karakter af statsstøtte til tilsagnsmodtager og partnere, jf. TEUF art. 107, stk. 1. Støtten til SMV'eres køb af ekstern innovationsrådgivning eller innovationssupportydelser kan ydes under den generelle gruppefritagelsesforordning. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (støtte til køb af innovationsrådgivning eller innovationssupportydelser) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som støtte til køb af tjenester, jf. forordningens artikel 36 og i henhold til programmet; [ ]. Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Virksomhederne skal have indgivet en ansøgning eller lignende inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til

8 hvor der findes en erklæring om SMV-status. De støtteberettigede omkostninger er på baggrund af ansøgningen vurderet til at være innovationsrådgivning: omkostninger til ledelsesrådgivning, teknologisk bistand, tjenesteydelser i tilknytning til teknologioverførsel, uddannelse, konsulentbistand i forbindelse med indgåelse af licensaftaler samt rådgivning vedrørende brug af standarder Støttebeløbet må ikke overstige EUR pr. virksomhed inden for nogen treårig periode. Tjenesteyderen skal være certificeret på nationalt eller europæisk plan. Hvis tjenesteyderen ikke er certificeret, må støtten ikke overstige 75 % af de støtteberettigede omkostninger. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. 6. Statsstøtte - vedrørende demonstrationsprojekter, som indeholder rådgivningsaktiviteter, kursusdeltagelse og ekstern konsulentbistand til SMV'er Projektet indeholder fem demonstrationsprojekter med fokus på erhvervsmæssig vækst i tilknytning til en række temaer, som bliver gennemført i fem forskellige geografiske områder: Følgende demonstrationsprojekterne indeholder rådgivningsaktiviteter: Naturoplevelser med fokus på det maritime v. Naturturisme I/S (Syddanmark) By og havnemiljøer v. Ringkøbing-Skjern Kommune Smagsoplevelser v. Midtjysk Turisme Følgende demonstrationsprojekt indeholder kursusdeltagelse og rådgivningsaktiviteter Kysten som servicelandskab v. VisitNordjylland Følgende demonstrationsprojekt indeholder ekstern konsulentbistand til SMV'er og rådgivningsaktiviteter Kulturoplevelser - vækstprogram for kystturismevirksomheder V. Østdansk Turisme Støtten til deltagende virksomheder/institutioners udgifter til rådgivningsaktiviteter kan ydes under de minimis-reglen i de tilfælde, hvor gruppefritagelsen ikke bringes i anvendelse. Projektet indebærer, at de deltagende virksomheder opnår en økonomisk fordel, som udgør statsstøtte. Såvel direkte udbetalt støtte som indirekte støtte skal medregnes. Støtten kan ydes under de minimis-reglen.

9 Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til derme dokumentation. Støtten skal ydes i overensstemmelse med de minimis reglerne. Der henvises til Kommissionens forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte [EUT L 379/5]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Når det er besluttet, at en given virksomhed skal deltage i projektet, indhenter tilsagnsmodtager udfyldt de minimis erklæring fra virksomheden. Erklæringen skal indeholde minimum samme oplysninger som det eksempel på de minimis erklæring, der findes på Erklæringen skal være dateret og underskrevet, inden virksomheden kan deltage i aktiviteten. Den enkelte virksomhed skal skriftligt oplyses om værdien af den de minimis støtte, virksomheden vil modtage i forbindelse med projektet. Statsstøtten (de minimis-støtten) omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. Støtten til deltagende virksomheder/institutioners udgifter til kursusdeltagelse kan ydes den generelle gruppefritagelsesforordning som uddannelsesstøtte. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (uddannelsesstøtte) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3].

10 Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som uddannelsesstøtte, jf. forordningens afsnit 8 og i henhold til programmet; [ ]. Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Uddannelsesdelen i projektet er på baggrund af ansøgningen kategoriseret som generel og evt. specifik, og de deltagende virksomheder er både store og små og mellemstore virksomheder. For generel uddannelse gælder følgende støttesatser: Store virksomheder 60 %, mellemstore virksomheder 70 % og små virksomheder 80%. For specifik uddannelse gælder følgende støttesatser: Store virksomheder 25 %, mellemstore virksomheder 35 % og små virksomheder 45%. For en nærmere definition af indholdet i henholdsvis generel og specifik uddannelse henvises til forordningen, som kan findes på For at undgå, at statsstøtten til den enkelte virksomhed overstiger de fastsatte støttelofter, skal der for hver deltager/virksomhed beregnes dels et beløb for støtteberettigede udgifter og dels et beløb for statsstøtten. Beregningen tager udgangspunkt i uddannelsesprojektets samlede støtteberettigede udgifter samt den samlede statsstøtte. Udgifter til uddannelsesprojektet kan være udgifter til undervisningspersonale, underviseres og deltageres rejseomkostninger, herunder hotelophold, andre løbende udgifter, som f.eks. materialer og udstyr, afskrivning af hjælpemidler og instrumenter, udgifter til vejledning og rådgivning i forbindelse med uddaimelsesprojektet samt udgifter til personaleomkostninger og generelle indirekte omkostninger. Personaleomkostninger og generelle indirekte omkostnmger kan højst udgøre et beløb svarende til de øvrige omkostninger. I forbindelse med opgørelsen af de samlede støtteberettigede udgifter skal der ses bort fra udgifter, som er finansieret af taxameter og SVU-/VEU-godtgørelse. VEU-finansierede udgifter skal dog medregnes, når VEU-finansieringen er udløst pga. socialfondsmidler, jf. bekendtgørelsen om VEU-godtgørelse. De samlede støtteberettigede udgifter fradrages udgifter, som deltagerne/virksomhederne har finansieret. Herved fremkommer det samlede statsstøttebeløb. Det samlede støttebeløb deles som udgangs-

11 punkt med antallet af deltagere i kurset. Hver deltager modtager dette beløb i støtte på virksomhedens vegne. Det udregnede støttebeløb pr. deltager/vhksomhed udgør sammen med virksomhedens faktiske egenfinansiering virksomhedens støtteberettigede udgifter. Støttebeløbet må maksimalt udgøre de ovennævnte støtteprocenter af udgifterne. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til hvor der findes en erklæring om SMV-status. Det bemærkes særligt jf. artikel 8 stk. 3, at tilsagnsmodtager for så vidt angår store virksomheder forud for tilsagnet til virksomheden skal sikre, at disse i et internt dokument har analyseret mulighederne for at gennemføre det pågældende projekt eller de pågældende aktiviteter med og uden støtten og_skal sikre, at der fremlægges et sådant internt dokument, og at det indeholder en troværdig analyse og påvisning af tilskyndelsesvirkningen. En retorisk erklæring, om at støtten hjælper med at øge omfanget og størrelsen af projektet, er ikke tilstrækkelig. Det skal endvidere sikres, at virksomhederne uanset størrelse har indgivet en ansøgning eller lignende, inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. Store virksomheder henvises alternativt til at anvende de minimisreglen jf. vilkår 8, hvis tilsagnsmodtager vurderer, at kravene til påvisning af tilskyndelsesvirkningen vanskeligt kan opfyldes. Region Midtjylland har ansvaret for, at projektet gennemføres i overensstemmelse hermed. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. Støtten til ekstern konsulentbistand for SMV kan ydes under den generelle gruppefritagelsesforordning. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (støtte til konsulentbistand) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til trak-

12 tatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som støtte til konsulentbistand, jf. forordningens artikel 26 og i henhold til programmet; [ Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Hver virksomhed skal yde en kontant betaling svarende til mindst 50 % af konsulentudgifterne. Udgifterne må hverken være varige eller regelmæssige og må ikke indgå i virksomhedens almindelige driftsudgifter, såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed. Virksomhederne skal have indgivet en ansøgning eller lignende inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til hvor der findes en erklæring om SMV-status. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. B. Tidsfrister 7. Projektet må ikke være påbegyndt før den , men skal være påbegyndt inden 3 måneder fra dags dato. Meddelelse om projektets påbegyndelse skal gives til styrelsen inden den Udgifter afholdt før den er ikke støtteberettigede. En udgift anses for afholdt på det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale mellem støttemodtageren og leverandøren om leverancen. 8. Projektet skal gennemføres, jf. vilkår 2, inden den Udgifter, der ikke er dokumenteret afholdt - eller hvor ydelsen ikke er erlagt - i den godkendte projektperiode, eller som ikke er dokumenteret betalt inden tilskuddets udbetaling, er ikke støtteberettigede. C. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 9. EU-tilskuddet kan højst udgøre 49,72 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

13 Hvis der ydes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet, ud over hvad der fremgår af ansøgningen, skal dette oplyses til styrelsen. Styrelsen kan i så fald nedsætte tilskuddet. D. Det godkendte projektbudget Generelle principper - prisfastsættelse, sparsommelighed o. lign. 10. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter støtteberettigede udgifter. Nye budgetposter, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af styrelsen, vil ikke kunne påregnes medtaget i beregningsgrundlaget ved udbetaling af tilskud. Det samme gælder for overskridelse af allerede godkendte budgetposter^. 11. Det godkendte projektbudget indeholder ikke udgifter til moms forbindelse med projektets gennemførelse skal det generelt kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder udvist økonomisk sparsommelighed. Prisen for en given ydelse må derfor ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Et sådant sammenfald af interesser kan eksempelvis være tætte personlige relationer, familiemæssige forhold eller forbindelser mellem selskaber/ institutioner/ personer (interesseforbundne parter) tilfælde, hvor en prisfastsættelse ikke har fundet sted ved offentligt udbud, skal det på anden vis kunne dokumenteres, at betingelserne for indgåede aftaler og lignende er udtryk for markedets vilkår. For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal støttemodtager derfor i relevant omfang indhente tilbud på de ydelser, der anvendes i projektet. 14. Forventes der indtægter fra projektet, skal disse trækkes fra støttegrundlaget. Generelle principper-eu's udbudsregler og tilbudsloven 15. EU's udbudsregler og tilbudsloven skal overholdes. Hvis der skal afholdes EU-udbud, skal styrelsen have meddelelse om, i hvilket nummer af EU-Tidende udbuddet offentliggøres. For projekter, hvor der ikke skal afholdes EU-udbud, skal tilbudsloven overholdes, hvis projektet skal indhente tilbud på bygge- og anlægskontrakter eller vare- og tjenesteydelseskontr^ter. Projektet skal opbevare dokumentation for, at projektet overholder EU's udbudsregler og tilbudsloven sammen med projektets øvrige bilag. Dokumentationen skal f.eks. omfatte alle indkomne tilbud, annoncer, beslutningsreferater og skrivelser til de bydende. For nærmere oplysninger om udbud og ^ Se dog 8, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010.

14 tilbudsloven henvises til Der henvises i øvrigt til vejledningen om offentlige indkøb på market/publicprocurement/quidelines en.htm Generelle principper - selskabsforhold 16. Institutionens vedtægter skal til enhver tid kunne godkendes af styrelsen. Eventuelle ændringer i vedtægterne skal fra projektets gennemførelse og mdtil 5 år efter sidste udbetaling til projektet forelægges styrelsen. Konkrete budgetposter - løn til projektansatte 17. For løn til projektansatte, der er baseret på faktisk afholdte og betalte udgifter, kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske årsløn divideret med Der skal etableres en særskilt opgørelse for-delt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdets art, tidsfor-brug pr. dag, løn, timesatser m.v. Registreringen skal ske kontinu-erligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være underskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Styrel-sen anbefaler, at projektet hertil anvender det skema, som kan findes på For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid, kan lønberegningen ske på grundlag af en aftale, f.eks. ansættelses-aftale eller tillæg til ansættelsesaftale, hvori arbejdets art, tids-forbrug og løn er fyldestgørende angivet. 18. For løn til projektansatte, der er baseret på en standardsats, kan der maksimalt medregnes en standardsats for timeløn svarende til den højeste dagpengesats ganget med det antal timer, som anven-des på projektet (for 2012 udgør den højeste dagpengesats 106,49 kr. i timen. Standardsatsen for løn vurderes jævnligt, og oplysning om eventuelle justeringen kan fås fra Erhvervsstyrelsen.). Der skal etableres en særskilt opgørelse fordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdets art, tidsforbrug pr. dag, timesats m.v. Registreringen skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være imderskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Styrelsen anbefaler, at projektet hertil anvender det skema, som kan findes på Konkrete budgetposter - indirekte omkostninger 19. Af de samlede godkendte, støtteberettigede udgifter til administration (kt ), projektarbejde (kt ), ekstern konsulentbistand (kt. 1260), revision (kt. 1270), inventar og udstyr (kt.

15 1280), grundkøb (kt. 1290), køb og opførelse af bygning (kt. 1300), patenter, knowhow og produktionslicenser (kt. 1310) og andet (kt. 1320) er projektet berettiget til at beregne sig et tillæg på 18 %, som konteres under konto Dette tillæg er en støtteberettiget udgift, som ikke skal dokumenteres anvendt til specifikke udgifter under projektet, men kan anvendes udokumenteret til dækning af følgende udgiftstyper, som ikke kan konteres under andre kontolinjer: Husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, reception, vicevært, reparation og vedligehold, ITservice, armoncering, rej ser/kost/logi/fortærring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, materialer og forbrugsartikler, leje/leasing, ikke-refimderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter og forsikringer. E. Projektændringer 20. Ændringer i fordelingen af det bevilgede tilskud mellem de enkelte budgetterede halvår og overskridelse af allerede godkendte budgetposter kan kun ske efter indsendelse af en skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen og efter styrelsens godkendelse heraf. Tilsvarende gælder for ændringer i projektperiodens varighed. 21. Styrelsen forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet ved forbrugsforskydninger i forhold til de halvårlige budgetter. Se vedlagte bilag. 22. Støttemodtager skal straks underrette styrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Styrelsen vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres, eller om ændringerne er af så væsentlig karakter, at Det Regionale Vækstforum skal inddrages i beslutningen. 23. En interessent i et strukturfondsfinansieret projekt skal indplaceres i projektet efter sin reelle rolle i projektet. Når en interessent er indplaceret i projektet (tilsagnsmodtager, projektpartner, netværksdeltager, jf. Retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter side 9-11, eller ekstern leverandør af varer eller tjenesteydelser), kan derme status ikke ændres. 24. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles st5a:elsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. Erklæringerne indsendes i scannet form. Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet, jf. vilkår 4.

16 25. Ændringer i projektets stamoplysninger, herunder ændringer af bankoplysninger, skal skriftligt meddeles Erhvervsstyrelsen. Afrapportering til Erhvervsstyrelsen. 26. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal tilsagnsmodtager to gange årligt indsende perioderegnskab og statusrapport for projektet. Herudover kan tilsagnsmodtager - med henblik på ekstraordinær udbetaling - indsende perioderegnskab og statusrapport for projektet uden for de to årlige terminer. Perioderegnskabet skal indeholde et regnskab for perioden fra projektstart og til opgørelsestidspunktet og om nødvendigt forslag til justering af budgettet for den resterende del af projektperioden, herunder halvårsbudgetteme. Statusrapporten skal indeholde en kort beskrivelse af status for projektets gennemførelse, herunder status i forhold til de i projektet fastsatte milepæle. Regnskab og statusrapport skal opgøres ved udgangen af februar og august hvert år og indsendes til styrelsen senest 21 kalenderdage herefter. For regnskabet opgjort ved udgangen af august og for regnskab i forbindelse med tilsagnsmodtagers anmodning om ekstraordinær udbetaling kræves der erklæring fra revisor. For regnskabet opgjort ved udgangen af februar kræves der kun erklæring fra revisor, hvis tilsagnsmodtager anmoder om udbetaling. Skema til brug for halvårlig afrapportering kan hentes på forbindelse med hver afrapportering, skal tilsagnsmodtager indsende en opdateret liste over samtlige virksomheder og personer som projektet må forventes at have en effekt på. Det er derfor vigtigt at tilsagnsmodtager igennem hele projektperioden er opmærksom på at indhente og registrere CVR og CPR-numre på disse. Den opdaterede liste indsendes til styrelsen via projektrapporteringsværktøjet, jf. vilkår 4. Værktøjet indeholder hjælpefunktioner og vejledning til hvilke virksomheder og personer som skal indrapporteres. Vejledningen kan desuden hentes på projekt regnskab forbindelse med hver afrapportering skal tilsagnsmodtager indsende en opfølgning på de målbare succeskriterier for projektets aktiviteter, output og effekter som senest ved accept af tilsagnet blev oplyst til styrelsen. Stjo-elsen anbefaler, at skemaet som kan findes på anvendes til afrapporteringen. Såfremt projektets opgørelse af succeskriterierne ikke følger det forventede niveau, skal der redegøres herfor forbindelse med indsendelse af perioderegnskab, hvor der anmodes om udbetaling, og afsluttende projektregnskab, jf. afsnittet nedenfor om "Udbetaling", skal der indsendes et transaktionsspor. Det bety-

17 der, at projekt- og perioderegnskaber skal ledsages af en oversigt over, hvordan udgifterne - opgjort på posterne i det godkendte projektbudget, som det fremgår af side 1 i dette tilsagn - er sammensat. Oversigten skal vise sammenhængen mellem strukturfondskontonummer (jf. det godkendte projektbudget på side 1 i dette tilsagn) og tilsagnsmodtagers kontonummer og bilag, der dokumenterer hver enkelt udgift. Der skal vedlægges en bilagsliste, som linje for linje viser alle de fakturaer eller tilsvarende bilag, der er blevet bogført til projektet. Totalen på bilagslisten skal stemme overens med de samlede anmeldte udgifter. Er dette ikke tilfældet, skal der vedlægges en forklarende note, ligesom det af listen skal fremgå, hvilke fakturaer der ikke er fuldt medregnet i det anmeldte beløb. På adressen projekt regnskab ligger et værktøj (Regnskabsskema til statusrapportering i excel-format med tilhørende vejledning) til brug for tilsagnsmodtagers statusrapportering og udarbejdelse af transaktionsspor. Styrelsen anbefaler, at dette værktøj anvendes. For bilagsdokumentation kan projektet vælge at indsende al dokumentation til styrelsen, dvs. bogførte bilag, dokumentation for betaling for de opførte udgifter og øvrige bilag. Alternativt kan projektet vælge at lade PricewaterhouseCoopers tage stikprøver af bilagene mod en forøgelse af honoraret for revision af projektregnskabet / det afsluttende projektregnskab. På adressen priser.pdf ligger oplysninger om honoraret for revision. Ved fremsendelse af afrapporteringsmaterialet til Erhvervsstyrelsen skal det anføres, hvilken procedure der benyttes. Uanset valget af procedure for indsendelse af bilag skal der til Erhvervsstyrelsen - ved halvårsrapportering og afsluttende rapportering samt i forbindelse med tilsagnsmodtagers anmodning om ekstraordinær udbetaling - indsendes filer til timeregistrering af eventuelle deltagere og deltidsansatte, som kan hentes på projekt regnskab samt eventuel anden dokumentation (end den nævnte bilagsdokumentation), som Erhvervsstyrelsen særskilt har efterspurgt i dette tilsagn. Uanset valget af procedure for indsendelse af bilag skal alle bilag opbevares på projektet til udgangen af år Transaktionsspor og bilag er en del af grundlaget for den kontrol, der udføres af revisor. Som led i sin revision foretager revisor stikprøvevis kontrol af bilagene. Det skal understreges, at styrelsen ikke

18 foretager en systematisk gennemgang af bilagene, eller tager stilling til indholdet af disse. Styrelsen tager således ikke nødvendigvis stilling til, hvorvidt nogle af de indsendte bilag kan indeholde udgifter, som ikke kan godkendes. Det samlede materiale skal sendes til Erhvervsstyrelsen på adressen Regnskabsskema og transaktionsspor sendes i excel-format, og eventuelle bilag sendes i scannet form. Styrelsen sender materialet videre til PricewaterhouseCoopers, som reviderer og afgiver erklæring om regnskabet. 30. For sen indsendelse af perioderegnskab/statusrapport opgjort ved udgangen af februar og august vil kunne medføre, at udbetalingen af tilskud forsinkes tilsvarende. Manglende rettidig fremsendelse af flere perioderegnskaber/statusrapporter kan medføre, at tilskuddet nedsættes delvist eller helt bortfalder forbindelse med det afsluttende projektregnskab skal der udarbejdes en projektrapport. Rapporten skal beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført f.s.v.a. forankring af erfaringer, resultater (mainstreaming) og information. 32. Projektet skal anvende den af Erhvervsstyrelsen anviste revisor (PricewaterhouseCoopers). 33. Da der er flere partnere i projektet, skal følgende betingelser overholdes: Region Midtjylland skal udarbejde ét fælles projektregnskab, som danner grundlag for revision og dokumentation af afholdte og støtteberettigede projektrelaterede omkost-ninger over for styrelsen. Region Midtjylland skal ikke her-udover udarbejde et separat regnskab for sin andel af proj ektudgifteme. Region Midtjylland skal sammen med det fælles regnskab indsende transaktionsspor for alle partneres udgifter, ledsaget af en samlet oversigt over postermger i sum-poster, som følger det godkendte projektbudget. Krav til indsendelse af bilag fremgår ovenfor i vilkåret om trans-aktionsspor. Projekter med et samlet støtteberettiget budget på mini-mum kr. skal desuden undergives en suppleren-de revision af samtlige partnere, som afholder minimum kr. i projektudgifter, en gang i projektperioden.

19 34. Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal tilsagnsmodtager i overensstemmelse med reglerne om regnskab og revision"* indsende til Erhvervsstyrelsen på adressen Endeligt projektregnskab med henblik på revisors (PricewaterhouseCoopers) afgivelse af erklæring og revisionsprotokol (med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision). Afsluttende projektrapport, jf. vilkår nr. 35 Effektvurderingsskema, hvor det oplyses, i hvilken grad forventede mål og resultater for projektet er opnået. Transaktionsspor og eventuelt bilag, jf. ovenfor. Dokumentation for opfyldelse af øvrige tilsagnsvilkår, som er krævet dokumenteret opfyldt, men som ikke tidligere er dokumenteret opfyldt. 35. Der skal tilrettelægges forretningsgange, der effektivt sikrer, at projektdokumentation, bilag, regnskaber m.m. opbevares til udgangen af år G. Offentliggørelse og information 36. Region Midtjylland er ansvarlig for, at deltagerne i et projekt på en passende måde informeres om projektets indhold og resultater samt om, at projektet er iværksat med tilskud fra Regionalfonden. Som et led heri skal alle dokumenter indeholde oplysninger om Regionalfondens bidrag til finansieringen af projektet. 37. Region Midtjylland er ansvarlig for, at projektets resultater stilles til rådighed for offentligheden, og at EU-logoet fremgår af projektrapport, hjemmeside eller lignende. EU-logoet kan downloades fra 38. Hvis der i øvrigt udgives publikationer eller gennemføres andre informationsforanstaltninger vedrørende selve projektet, skal det ligeledes angives, at EU har bidraget, og EU-logoet skal anven-des. De tekniske karakteristika findes på hvor-fra EU-logoet også kan downloades. H. Overholdelse af andre regler 39. Det forudsættes, at institutionen i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirker til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. * Jf. kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010.

20 40. Det forudsættes, at aktører fra Bomholm indgår i projektet, da projektet har landsdækkende karakter. I. Kontrol- og dokumentationskrav 41. Tilsagnsmodtager skal opbevare alle regnskabsbilag m.v. indtil udgangen af 2025, så repræsentanter for EU Kommissionen, EU's revisionsret, Rigsrevisionen, Erhvervsstyrelsen eller den, Erhvervsstyrelsen bemyndiger dertil, på stedet kan kontrollere alle relevante oplysnmger om projektet. Kun udgifter, der i forbindelse med et kontrolbesøg kan dokumenteres i henhold til regelsættet i vilkår 1, herunder styrelsens "Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter ", vil blive anerkendt som støtteberettigede. Der kan foretages kontrolbesøg indtil udgangen af Styrelsen og vækstforumsekretariatet skal under og efter gennemførelsen af projektet have adgang til at indhente alle relevante evalueringsoplysninger hos støttemodtager. J. Tilbagebetaling 43. Styrelsen kan bestemme, at tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist, og at et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt fra tilsagnsmodtager helt eller delvist, eventuelt med tillæg af renter, hvis det konstateres, at^ projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, de gældende regler ikke overholdes, herunder betingelserne i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer og administrative bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov eller de gældende forordninger og programmer på området, eller forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilsagnsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller der foretages udlæg eller arrest hos tilsagnsmodtager. Vedrørende bestemmelserne i de gældende forordninger henledes opmærksomheden særligt på reglerne om projekters varighed^, herunder at ændringer i ejendomsretten til et infrastrukturelement eller ophør med en produktionsaktivitet inden fem år efter projektets afslutning kan medføre krav om tilbagebetaling. ' Jf. 6, stk. 2, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. ^ Artikel 57 i RFO 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden.

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen

Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Kontrakt for produktudvikling af andekød Kontrakt for projekter i Differentieringspuljen Juni 2011/GB 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Projektets navn er: Produktudvikling af andekød og forløber fra 1.8.2011

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere