Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond"

Transkript

1 ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond Til projektet, der vedrører et tværregionalt projekt, der i samspil med det nye Videncenter for Kystturisme skal sikre et stærkt fagligt fundament gennem blandt andet tværregionale netværk for fem temabaserede demonstrationsprojekter, for i alt ,00 kr., bevilges der herved efter indstilling erhvervsstyrelsen og Danmarks Vækstråd et tilskud på ,00 kr. af EU's regionalfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. EU-tilskuddet bevilges under prioritet I hinovation og viden, indsatsområde 1.1. hinovation, videndelmg og videnopbygning. Projektet gennemføres i perioden fra og med den til og med den ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej Silkeborg TIf Fax CVR-nr Tilskuddet er beregnet på grundlag af følgende projektbudget, der er godkendt af styrelsen (kr., ekskl. moms): 1220 Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats , Projektarbejde, faktiske udgifter , Indirekte omkostninger, 18% standardsats , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) , Andet ,00 Deltagerudgifter , Delt.udg. (underhold løn), standardsats , Delt.udg. (underhold løn), fakt. udgifter ,00 Samlede støtteberettigede udgifter ,00 DEN EUROPÆISKE UNiON Don Eliropæiskf) S )ciatfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæisks Fond for Regionaludvikling Region,M=-'+'vl!and Vi investerer i din fremtid Modt, 16

2 Følgende finansiering af projektet er godkendt af styrelsen (kr.): EU-støtte , Privat deltagerfinansiering , Egenfinansiering , Heraf regional egenfinansiering , Heraf kommunal egenfinansiering , Heraf privat egenfinansiering , Heraf offentlig lignende egenfinansiering ,00 Samlet finansiering ,00 Idet de ansøgte regionalfondsmidler i de prioriterede projekter tilsammen overstiger de resterende fondsmidler, er der reduceret i regionalfondstilskuddet til 'Oplevelsesbaseret kystturisme'. Det er sket ud fra en samlet vurdering af de prioriterede ansøgningers indhold og budget, herunder en vurdering af projekternes sparsommelighedshensyn, øvrige medfinansiering mv. Det betyder, at det ansøgte projektbudget er reduceret med kr. i henhold til uidstilling fra Erhvervsstyrelsen og Danmarks Vækstråd. Afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer vedrørende ansøgninger om tilskud under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed'. Der er knyttet en række forpligtelser til dette tilsagn. Disse fremgår dels af vilkårene på de følgende sider, og dels af bekendtgørelserne m af 18. april 2007 med senere ændringer og nr. 207 af 5. marts De to bekendtgørelser er vedlagt som bilag. I styrelsens retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter på findes en oversigt over regelsættet vedrørende tilskud fra EU's Regionalfond. Tilsagnet kan bortfalde, hvis vilkårene eller de generelle regler om tilskud til projekter under Regionalfonden ikke overholdes. De bør derfor gennemlæse de følgende sider grundigt og orientere Dem om reglerne i de to bekendtgørelser. Hvis De accepterer tilsagnet, skal vedlagte kopi underskrives af den/de tegningsberettigede for institutionen og sendes til Erhvervsstyrelsen i scaimet form på adressen inden en måned fra dags dato. Samtidig skal der indsendes en oversigt over projektets målbare succeskriterier, jf. vilkår nr. konceptets vilkår nr. 3. Bemærk, at alle sider i kopien af tilsagnet skal scannes - også siderne om vilkår og udbetaling. ' Jf. 2 i bekendtgørelse nr af 24. november 2008 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Byggestyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond.

3 Med venlig hilsen Linda Øllgaard Christensen Fuldmægtig TIf. ^ E-post Steen Frederiksen Chefkonsulent

4 Tilsagnsmodtagers accept og underskrift Undertegnede accepterer hermed tilsagnet på de vilkår, der er beskrevet på de følgende sider. Undertegnede erklærer hermed, at projektgennemførelsen ikke ville kunne finde sted i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden det bevilgede tilskud. Undertegnede giver hermed samtykke til, at repræsentanter for EU- Kommissionen, EU's revisionsret. Rigsrevisionen, revisor og Erhvervsstyrelsen med henblik på revision, kontrol og evaluering kan få adgang til på stedet at gennemgå alle relevante oplysninger (herunder bilag) om projektet. Undertegnede er ansvarlig for gennemførelsen af projektet i overensstemmelse med de betingelser og vilkår, som er anført i tilsagnet og tilsagnsvilkårene, samt for overholdelse af gældende regler for tilskud fra Den Europæiske Regionalfond. Undertegnede accepterer hermed, at institutionen figurerer på den liste over støttemodtagere, projekttitler og tilskudsbeløb, der offentliggøres i henhold til Kommissionens gennemførelsesbestemmelser for strukturfondene^. Undertegnede tiltræder hermed, at alle udbetalinger af tilskud sker til nedenstående konto (udfyldes af tilsagnsmodtager). Reg. m.: konto nr.: Bankadr.: Accept (tilsagnsmodtager) CVR-nr.: [FRA INTERESSENTFANEN] Dato: Navn: Blokbogstaver Dato: Navn: Blokbogstaver Underskrift: Underskrift: ^ Artikel 7, stk. 2, litra d) i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

5 Bilag: Pjecen "Kom godt i gang" (kan indtil videre hentes på Kopi af tilsagn Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 Information om persondataloven Klistermærker til generel information. Følgende værktøjer til afrapportering hentes på Timeregistreringsskema Skema til brug for halvårlig afrapportering.

6 6/22 Vilkår A. Regelgrundlag og projektafvikling 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne vedrørende Den Europæiske Regionalfond, herunder Europa-Parlamentets, Rådets og EU-Kommissionens forordninger vedrørende Den Europæiske Regionalfond/Den Europæiske Socialfond, RFO 1080/2006, RFO 1081/2006, RFO 1083/2006 med senere ændringer og KFO 1828/2006 som berigtiget. Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 med senere ændringer om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Der henvises endvidere til de til enhver tid gældende Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter og øvrige vejledninger, som kan findes på 2. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål og milepæle samt i overensstemmelse med det godkendte projektbudget. 3. Region Midtjylland skal senest ved fremsendelse af accept af tilsagn til styrelsen indsende en oversigt over projektets målbare succeskriterier for dets aktiviteter, output og effekter. Styrelsen anbefaler, at det skema der kan findes på følgende link anvendes: vedr succeskriterium.xls 4. Projektet bliver oprettet som bruger i Erhvervsstyrelsens digitale projektrapporteringsværktøj (PRV). Brugernavn og kodeord fremsendes til den projektansvarlige. Værktøjet skal bl.a. anvendes i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer, jf. vilkår 26. Værktøjet indeholder hjælpefiinktioner og vejledning, hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger og dokumentation som skal fremsendes via PRV.

7 Statsstøtte - vedrørende tværgående udviklingsaktiviteter og støtte til innovationsrådgivning i regi af Videncenter for Kystturisme Det er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen overfor styrelsen oplyst, at de udviklingsaktiviteter, der foregår i regi af Videncenter for Kystturisme ikke udgør økonomisk aktivitet fra henholdsvis tilsagnsmodtager eller partnere. Dette tilsagn gives derfor under forudsætning af, at den bevilligede støtte til de tværgående udviklingsaktiviteter ikke vil få karakter af statsstøtte til tilsagnsmodtager og partnere, jf. TEUF art. 107, stk. 1. Støtten til SMV'eres køb af ekstern innovationsrådgivning eller innovationssupportydelser kan ydes under den generelle gruppefritagelsesforordning. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (støtte til køb af innovationsrådgivning eller innovationssupportydelser) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som støtte til køb af tjenester, jf. forordningens artikel 36 og i henhold til programmet; [ ]. Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Virksomhederne skal have indgivet en ansøgning eller lignende inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til

8 hvor der findes en erklæring om SMV-status. De støtteberettigede omkostninger er på baggrund af ansøgningen vurderet til at være innovationsrådgivning: omkostninger til ledelsesrådgivning, teknologisk bistand, tjenesteydelser i tilknytning til teknologioverførsel, uddannelse, konsulentbistand i forbindelse med indgåelse af licensaftaler samt rådgivning vedrørende brug af standarder Støttebeløbet må ikke overstige EUR pr. virksomhed inden for nogen treårig periode. Tjenesteyderen skal være certificeret på nationalt eller europæisk plan. Hvis tjenesteyderen ikke er certificeret, må støtten ikke overstige 75 % af de støtteberettigede omkostninger. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. 6. Statsstøtte - vedrørende demonstrationsprojekter, som indeholder rådgivningsaktiviteter, kursusdeltagelse og ekstern konsulentbistand til SMV'er Projektet indeholder fem demonstrationsprojekter med fokus på erhvervsmæssig vækst i tilknytning til en række temaer, som bliver gennemført i fem forskellige geografiske områder: Følgende demonstrationsprojekterne indeholder rådgivningsaktiviteter: Naturoplevelser med fokus på det maritime v. Naturturisme I/S (Syddanmark) By og havnemiljøer v. Ringkøbing-Skjern Kommune Smagsoplevelser v. Midtjysk Turisme Følgende demonstrationsprojekt indeholder kursusdeltagelse og rådgivningsaktiviteter Kysten som servicelandskab v. VisitNordjylland Følgende demonstrationsprojekt indeholder ekstern konsulentbistand til SMV'er og rådgivningsaktiviteter Kulturoplevelser - vækstprogram for kystturismevirksomheder V. Østdansk Turisme Støtten til deltagende virksomheder/institutioners udgifter til rådgivningsaktiviteter kan ydes under de minimis-reglen i de tilfælde, hvor gruppefritagelsen ikke bringes i anvendelse. Projektet indebærer, at de deltagende virksomheder opnår en økonomisk fordel, som udgør statsstøtte. Såvel direkte udbetalt støtte som indirekte støtte skal medregnes. Støtten kan ydes under de minimis-reglen.

9 Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til derme dokumentation. Støtten skal ydes i overensstemmelse med de minimis reglerne. Der henvises til Kommissionens forordning (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte [EUT L 379/5]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Når det er besluttet, at en given virksomhed skal deltage i projektet, indhenter tilsagnsmodtager udfyldt de minimis erklæring fra virksomheden. Erklæringen skal indeholde minimum samme oplysninger som det eksempel på de minimis erklæring, der findes på Erklæringen skal være dateret og underskrevet, inden virksomheden kan deltage i aktiviteten. Den enkelte virksomhed skal skriftligt oplyses om værdien af den de minimis støtte, virksomheden vil modtage i forbindelse med projektet. Statsstøtten (de minimis-støtten) omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. Støtten til deltagende virksomheder/institutioners udgifter til kursusdeltagelse kan ydes den generelle gruppefritagelsesforordning som uddannelsesstøtte. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (uddannelsesstøtte) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3].

10 Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som uddannelsesstøtte, jf. forordningens afsnit 8 og i henhold til programmet; [ ]. Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Uddannelsesdelen i projektet er på baggrund af ansøgningen kategoriseret som generel og evt. specifik, og de deltagende virksomheder er både store og små og mellemstore virksomheder. For generel uddannelse gælder følgende støttesatser: Store virksomheder 60 %, mellemstore virksomheder 70 % og små virksomheder 80%. For specifik uddannelse gælder følgende støttesatser: Store virksomheder 25 %, mellemstore virksomheder 35 % og små virksomheder 45%. For en nærmere definition af indholdet i henholdsvis generel og specifik uddannelse henvises til forordningen, som kan findes på For at undgå, at statsstøtten til den enkelte virksomhed overstiger de fastsatte støttelofter, skal der for hver deltager/virksomhed beregnes dels et beløb for støtteberettigede udgifter og dels et beløb for statsstøtten. Beregningen tager udgangspunkt i uddannelsesprojektets samlede støtteberettigede udgifter samt den samlede statsstøtte. Udgifter til uddannelsesprojektet kan være udgifter til undervisningspersonale, underviseres og deltageres rejseomkostninger, herunder hotelophold, andre løbende udgifter, som f.eks. materialer og udstyr, afskrivning af hjælpemidler og instrumenter, udgifter til vejledning og rådgivning i forbindelse med uddaimelsesprojektet samt udgifter til personaleomkostninger og generelle indirekte omkostninger. Personaleomkostninger og generelle indirekte omkostnmger kan højst udgøre et beløb svarende til de øvrige omkostninger. I forbindelse med opgørelsen af de samlede støtteberettigede udgifter skal der ses bort fra udgifter, som er finansieret af taxameter og SVU-/VEU-godtgørelse. VEU-finansierede udgifter skal dog medregnes, når VEU-finansieringen er udløst pga. socialfondsmidler, jf. bekendtgørelsen om VEU-godtgørelse. De samlede støtteberettigede udgifter fradrages udgifter, som deltagerne/virksomhederne har finansieret. Herved fremkommer det samlede statsstøttebeløb. Det samlede støttebeløb deles som udgangs-

11 punkt med antallet af deltagere i kurset. Hver deltager modtager dette beløb i støtte på virksomhedens vegne. Det udregnede støttebeløb pr. deltager/vhksomhed udgør sammen med virksomhedens faktiske egenfinansiering virksomhedens støtteberettigede udgifter. Støttebeløbet må maksimalt udgøre de ovennævnte støtteprocenter af udgifterne. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til hvor der findes en erklæring om SMV-status. Det bemærkes særligt jf. artikel 8 stk. 3, at tilsagnsmodtager for så vidt angår store virksomheder forud for tilsagnet til virksomheden skal sikre, at disse i et internt dokument har analyseret mulighederne for at gennemføre det pågældende projekt eller de pågældende aktiviteter med og uden støtten og_skal sikre, at der fremlægges et sådant internt dokument, og at det indeholder en troværdig analyse og påvisning af tilskyndelsesvirkningen. En retorisk erklæring, om at støtten hjælper med at øge omfanget og størrelsen af projektet, er ikke tilstrækkelig. Det skal endvidere sikres, at virksomhederne uanset størrelse har indgivet en ansøgning eller lignende, inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. Store virksomheder henvises alternativt til at anvende de minimisreglen jf. vilkår 8, hvis tilsagnsmodtager vurderer, at kravene til påvisning af tilskyndelsesvirkningen vanskeligt kan opfyldes. Region Midtjylland har ansvaret for, at projektet gennemføres i overensstemmelse hermed. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. Støtten til ekstern konsulentbistand for SMV kan ydes under den generelle gruppefritagelsesforordning. Region Midtjylland har ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer og relevant dokumentation samt afgivelse af oplysninger. Dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal behandles som øvrige bilag vedrørende projektet. Erhvervsstyrelsen forholder sig ikke til denne dokumentation. For støtte ydet som statsstøtte under den generelle gruppefritagelse, (støtte til konsulentbistand) gælder følgende: Støtten skal ydes i overensstemmelse med reglerne i Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til trak-

12 tatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) [EUT L 214/3]. Det bemærkes, at forordningen udløber pr. 30. juni Forordningen findes på Støtten ydes som støtte til konsulentbistand, jf. forordningens artikel 26 og i henhold til programmet; [ Region Midtjylland skal oplyse de deltagende virksomheder om denne hjemmel. Hver virksomhed skal yde en kontant betaling svarende til mindst 50 % af konsulentudgifterne. Udgifterne må hverken være varige eller regelmæssige og må ikke indgå i virksomhedens almindelige driftsudgifter, såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed. Virksomhederne skal have indgivet en ansøgning eller lignende inden virksomhedsaktiviteten påbegyndes. For bestemmelse af en virksomheds størrelse henvises der til nævnte forordnings bilag I. Endvidere henvises der til hvor der findes en erklæring om SMV-status. Statsstøtten omfatter tilskud/støtte fra EU, stat, regioner og kommuner. B. Tidsfrister 7. Projektet må ikke være påbegyndt før den , men skal være påbegyndt inden 3 måneder fra dags dato. Meddelelse om projektets påbegyndelse skal gives til styrelsen inden den Udgifter afholdt før den er ikke støtteberettigede. En udgift anses for afholdt på det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale mellem støttemodtageren og leverandøren om leverancen. 8. Projektet skal gennemføres, jf. vilkår 2, inden den Udgifter, der ikke er dokumenteret afholdt - eller hvor ydelsen ikke er erlagt - i den godkendte projektperiode, eller som ikke er dokumenteret betalt inden tilskuddets udbetaling, er ikke støtteberettigede. C. Tilskuddets størrelse og projektets finansiering 9. EU-tilskuddet kan højst udgøre 49,72 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

13 Hvis der ydes offentlige tilskud, offentlige lån eller anden offentlig støtte til projektet, ud over hvad der fremgår af ansøgningen, skal dette oplyses til styrelsen. Styrelsen kan i så fald nedsætte tilskuddet. D. Det godkendte projektbudget Generelle principper - prisfastsættelse, sparsommelighed o. lign. 10. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter støtteberettigede udgifter. Nye budgetposter, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af styrelsen, vil ikke kunne påregnes medtaget i beregningsgrundlaget ved udbetaling af tilskud. Det samme gælder for overskridelse af allerede godkendte budgetposter^. 11. Det godkendte projektbudget indeholder ikke udgifter til moms forbindelse med projektets gennemførelse skal det generelt kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder udvist økonomisk sparsommelighed. Prisen for en given ydelse må derfor ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Et sådant sammenfald af interesser kan eksempelvis være tætte personlige relationer, familiemæssige forhold eller forbindelser mellem selskaber/ institutioner/ personer (interesseforbundne parter) tilfælde, hvor en prisfastsættelse ikke har fundet sted ved offentligt udbud, skal det på anden vis kunne dokumenteres, at betingelserne for indgåede aftaler og lignende er udtryk for markedets vilkår. For at dokumentere, at der udvises økonomisk sparsommelighed, skal støttemodtager derfor i relevant omfang indhente tilbud på de ydelser, der anvendes i projektet. 14. Forventes der indtægter fra projektet, skal disse trækkes fra støttegrundlaget. Generelle principper-eu's udbudsregler og tilbudsloven 15. EU's udbudsregler og tilbudsloven skal overholdes. Hvis der skal afholdes EU-udbud, skal styrelsen have meddelelse om, i hvilket nummer af EU-Tidende udbuddet offentliggøres. For projekter, hvor der ikke skal afholdes EU-udbud, skal tilbudsloven overholdes, hvis projektet skal indhente tilbud på bygge- og anlægskontrakter eller vare- og tjenesteydelseskontr^ter. Projektet skal opbevare dokumentation for, at projektet overholder EU's udbudsregler og tilbudsloven sammen med projektets øvrige bilag. Dokumentationen skal f.eks. omfatte alle indkomne tilbud, annoncer, beslutningsreferater og skrivelser til de bydende. For nærmere oplysninger om udbud og ^ Se dog 8, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010.

14 tilbudsloven henvises til Der henvises i øvrigt til vejledningen om offentlige indkøb på market/publicprocurement/quidelines en.htm Generelle principper - selskabsforhold 16. Institutionens vedtægter skal til enhver tid kunne godkendes af styrelsen. Eventuelle ændringer i vedtægterne skal fra projektets gennemførelse og mdtil 5 år efter sidste udbetaling til projektet forelægges styrelsen. Konkrete budgetposter - løn til projektansatte 17. For løn til projektansatte, der er baseret på faktisk afholdte og betalte udgifter, kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske årsløn divideret med Der skal etableres en særskilt opgørelse for-delt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdets art, tidsfor-brug pr. dag, løn, timesatser m.v. Registreringen skal ske kontinu-erligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være underskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Styrel-sen anbefaler, at projektet hertil anvender det skema, som kan findes på For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid, kan lønberegningen ske på grundlag af en aftale, f.eks. ansættelses-aftale eller tillæg til ansættelsesaftale, hvori arbejdets art, tids-forbrug og løn er fyldestgørende angivet. 18. For løn til projektansatte, der er baseret på en standardsats, kan der maksimalt medregnes en standardsats for timeløn svarende til den højeste dagpengesats ganget med det antal timer, som anven-des på projektet (for 2012 udgør den højeste dagpengesats 106,49 kr. i timen. Standardsatsen for løn vurderes jævnligt, og oplysning om eventuelle justeringen kan fås fra Erhvervsstyrelsen.). Der skal etableres en særskilt opgørelse fordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdets art, tidsforbrug pr. dag, timesats m.v. Registreringen skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være imderskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Styrelsen anbefaler, at projektet hertil anvender det skema, som kan findes på Konkrete budgetposter - indirekte omkostninger 19. Af de samlede godkendte, støtteberettigede udgifter til administration (kt ), projektarbejde (kt ), ekstern konsulentbistand (kt. 1260), revision (kt. 1270), inventar og udstyr (kt.

15 1280), grundkøb (kt. 1290), køb og opførelse af bygning (kt. 1300), patenter, knowhow og produktionslicenser (kt. 1310) og andet (kt. 1320) er projektet berettiget til at beregne sig et tillæg på 18 %, som konteres under konto Dette tillæg er en støtteberettiget udgift, som ikke skal dokumenteres anvendt til specifikke udgifter under projektet, men kan anvendes udokumenteret til dækning af følgende udgiftstyper, som ikke kan konteres under andre kontolinjer: Husleje, el, vand, varme, kontorartikler, porto, telefon, internet, rengøring, pedel, reception, vicevært, reparation og vedligehold, ITservice, armoncering, rej ser/kost/logi/fortærring (inkl. interne kantineudgifter), afskrivninger, materialer og forbrugsartikler, leje/leasing, ikke-refimderbar moms, bankudgifter, andre finansielle udgifter og forsikringer. E. Projektændringer 20. Ændringer i fordelingen af det bevilgede tilskud mellem de enkelte budgetterede halvår og overskridelse af allerede godkendte budgetposter kan kun ske efter indsendelse af en skriftlig anmodning til Erhvervsstyrelsen og efter styrelsens godkendelse heraf. Tilsvarende gælder for ændringer i projektperiodens varighed. 21. Styrelsen forbeholder sig ret til at nedsætte tilskuddet ved forbrugsforskydninger i forhold til de halvårlige budgetter. Se vedlagte bilag. 22. Støttemodtager skal straks underrette styrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Styrelsen vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres, eller om ændringerne er af så væsentlig karakter, at Det Regionale Vækstforum skal inddrages i beslutningen. 23. En interessent i et strukturfondsfinansieret projekt skal indplaceres i projektet efter sin reelle rolle i projektet. Når en interessent er indplaceret i projektet (tilsagnsmodtager, projektpartner, netværksdeltager, jf. Retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter side 9-11, eller ekstern leverandør af varer eller tjenesteydelser), kan derme status ikke ændres. 24. Ændring i sammensætningen af et projekts partnere skal meddeles st5a:elsen. I forbindelse med indsendelse af perioderegnskaber skal der indsendes partnerskabserklæring for eventuelt nye partnere i projektet. Erklæringerne indsendes i scannet form. Samtidig indsendes en opdateret oversigt over projektets partnere med oplysning om CVR-numre og navne via projektrapporteringsværktøjet, jf. vilkår 4.

16 25. Ændringer i projektets stamoplysninger, herunder ændringer af bankoplysninger, skal skriftligt meddeles Erhvervsstyrelsen. Afrapportering til Erhvervsstyrelsen. 26. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal tilsagnsmodtager to gange årligt indsende perioderegnskab og statusrapport for projektet. Herudover kan tilsagnsmodtager - med henblik på ekstraordinær udbetaling - indsende perioderegnskab og statusrapport for projektet uden for de to årlige terminer. Perioderegnskabet skal indeholde et regnskab for perioden fra projektstart og til opgørelsestidspunktet og om nødvendigt forslag til justering af budgettet for den resterende del af projektperioden, herunder halvårsbudgetteme. Statusrapporten skal indeholde en kort beskrivelse af status for projektets gennemførelse, herunder status i forhold til de i projektet fastsatte milepæle. Regnskab og statusrapport skal opgøres ved udgangen af februar og august hvert år og indsendes til styrelsen senest 21 kalenderdage herefter. For regnskabet opgjort ved udgangen af august og for regnskab i forbindelse med tilsagnsmodtagers anmodning om ekstraordinær udbetaling kræves der erklæring fra revisor. For regnskabet opgjort ved udgangen af februar kræves der kun erklæring fra revisor, hvis tilsagnsmodtager anmoder om udbetaling. Skema til brug for halvårlig afrapportering kan hentes på forbindelse med hver afrapportering, skal tilsagnsmodtager indsende en opdateret liste over samtlige virksomheder og personer som projektet må forventes at have en effekt på. Det er derfor vigtigt at tilsagnsmodtager igennem hele projektperioden er opmærksom på at indhente og registrere CVR og CPR-numre på disse. Den opdaterede liste indsendes til styrelsen via projektrapporteringsværktøjet, jf. vilkår 4. Værktøjet indeholder hjælpefunktioner og vejledning til hvilke virksomheder og personer som skal indrapporteres. Vejledningen kan desuden hentes på projekt regnskab forbindelse med hver afrapportering skal tilsagnsmodtager indsende en opfølgning på de målbare succeskriterier for projektets aktiviteter, output og effekter som senest ved accept af tilsagnet blev oplyst til styrelsen. Stjo-elsen anbefaler, at skemaet som kan findes på anvendes til afrapporteringen. Såfremt projektets opgørelse af succeskriterierne ikke følger det forventede niveau, skal der redegøres herfor forbindelse med indsendelse af perioderegnskab, hvor der anmodes om udbetaling, og afsluttende projektregnskab, jf. afsnittet nedenfor om "Udbetaling", skal der indsendes et transaktionsspor. Det bety-

17 der, at projekt- og perioderegnskaber skal ledsages af en oversigt over, hvordan udgifterne - opgjort på posterne i det godkendte projektbudget, som det fremgår af side 1 i dette tilsagn - er sammensat. Oversigten skal vise sammenhængen mellem strukturfondskontonummer (jf. det godkendte projektbudget på side 1 i dette tilsagn) og tilsagnsmodtagers kontonummer og bilag, der dokumenterer hver enkelt udgift. Der skal vedlægges en bilagsliste, som linje for linje viser alle de fakturaer eller tilsvarende bilag, der er blevet bogført til projektet. Totalen på bilagslisten skal stemme overens med de samlede anmeldte udgifter. Er dette ikke tilfældet, skal der vedlægges en forklarende note, ligesom det af listen skal fremgå, hvilke fakturaer der ikke er fuldt medregnet i det anmeldte beløb. På adressen projekt regnskab ligger et værktøj (Regnskabsskema til statusrapportering i excel-format med tilhørende vejledning) til brug for tilsagnsmodtagers statusrapportering og udarbejdelse af transaktionsspor. Styrelsen anbefaler, at dette værktøj anvendes. For bilagsdokumentation kan projektet vælge at indsende al dokumentation til styrelsen, dvs. bogførte bilag, dokumentation for betaling for de opførte udgifter og øvrige bilag. Alternativt kan projektet vælge at lade PricewaterhouseCoopers tage stikprøver af bilagene mod en forøgelse af honoraret for revision af projektregnskabet / det afsluttende projektregnskab. På adressen priser.pdf ligger oplysninger om honoraret for revision. Ved fremsendelse af afrapporteringsmaterialet til Erhvervsstyrelsen skal det anføres, hvilken procedure der benyttes. Uanset valget af procedure for indsendelse af bilag skal der til Erhvervsstyrelsen - ved halvårsrapportering og afsluttende rapportering samt i forbindelse med tilsagnsmodtagers anmodning om ekstraordinær udbetaling - indsendes filer til timeregistrering af eventuelle deltagere og deltidsansatte, som kan hentes på projekt regnskab samt eventuel anden dokumentation (end den nævnte bilagsdokumentation), som Erhvervsstyrelsen særskilt har efterspurgt i dette tilsagn. Uanset valget af procedure for indsendelse af bilag skal alle bilag opbevares på projektet til udgangen af år Transaktionsspor og bilag er en del af grundlaget for den kontrol, der udføres af revisor. Som led i sin revision foretager revisor stikprøvevis kontrol af bilagene. Det skal understreges, at styrelsen ikke

18 foretager en systematisk gennemgang af bilagene, eller tager stilling til indholdet af disse. Styrelsen tager således ikke nødvendigvis stilling til, hvorvidt nogle af de indsendte bilag kan indeholde udgifter, som ikke kan godkendes. Det samlede materiale skal sendes til Erhvervsstyrelsen på adressen Regnskabsskema og transaktionsspor sendes i excel-format, og eventuelle bilag sendes i scannet form. Styrelsen sender materialet videre til PricewaterhouseCoopers, som reviderer og afgiver erklæring om regnskabet. 30. For sen indsendelse af perioderegnskab/statusrapport opgjort ved udgangen af februar og august vil kunne medføre, at udbetalingen af tilskud forsinkes tilsvarende. Manglende rettidig fremsendelse af flere perioderegnskaber/statusrapporter kan medføre, at tilskuddet nedsættes delvist eller helt bortfalder forbindelse med det afsluttende projektregnskab skal der udarbejdes en projektrapport. Rapporten skal beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført f.s.v.a. forankring af erfaringer, resultater (mainstreaming) og information. 32. Projektet skal anvende den af Erhvervsstyrelsen anviste revisor (PricewaterhouseCoopers). 33. Da der er flere partnere i projektet, skal følgende betingelser overholdes: Region Midtjylland skal udarbejde ét fælles projektregnskab, som danner grundlag for revision og dokumentation af afholdte og støtteberettigede projektrelaterede omkost-ninger over for styrelsen. Region Midtjylland skal ikke her-udover udarbejde et separat regnskab for sin andel af proj ektudgifteme. Region Midtjylland skal sammen med det fælles regnskab indsende transaktionsspor for alle partneres udgifter, ledsaget af en samlet oversigt over postermger i sum-poster, som følger det godkendte projektbudget. Krav til indsendelse af bilag fremgår ovenfor i vilkåret om trans-aktionsspor. Projekter med et samlet støtteberettiget budget på mini-mum kr. skal desuden undergives en suppleren-de revision af samtlige partnere, som afholder minimum kr. i projektudgifter, en gang i projektperioden.

19 34. Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal tilsagnsmodtager i overensstemmelse med reglerne om regnskab og revision"* indsende til Erhvervsstyrelsen på adressen Endeligt projektregnskab med henblik på revisors (PricewaterhouseCoopers) afgivelse af erklæring og revisionsprotokol (med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision). Afsluttende projektrapport, jf. vilkår nr. 35 Effektvurderingsskema, hvor det oplyses, i hvilken grad forventede mål og resultater for projektet er opnået. Transaktionsspor og eventuelt bilag, jf. ovenfor. Dokumentation for opfyldelse af øvrige tilsagnsvilkår, som er krævet dokumenteret opfyldt, men som ikke tidligere er dokumenteret opfyldt. 35. Der skal tilrettelægges forretningsgange, der effektivt sikrer, at projektdokumentation, bilag, regnskaber m.m. opbevares til udgangen af år G. Offentliggørelse og information 36. Region Midtjylland er ansvarlig for, at deltagerne i et projekt på en passende måde informeres om projektets indhold og resultater samt om, at projektet er iværksat med tilskud fra Regionalfonden. Som et led heri skal alle dokumenter indeholde oplysninger om Regionalfondens bidrag til finansieringen af projektet. 37. Region Midtjylland er ansvarlig for, at projektets resultater stilles til rådighed for offentligheden, og at EU-logoet fremgår af projektrapport, hjemmeside eller lignende. EU-logoet kan downloades fra 38. Hvis der i øvrigt udgives publikationer eller gennemføres andre informationsforanstaltninger vedrørende selve projektet, skal det ligeledes angives, at EU har bidraget, og EU-logoet skal anven-des. De tekniske karakteristika findes på hvor-fra EU-logoet også kan downloades. H. Overholdelse af andre regler 39. Det forudsættes, at institutionen i videst muligt omfang i forbindelse med projektet medvirker til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. * Jf. kapitel 6 i bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010.

20 40. Det forudsættes, at aktører fra Bomholm indgår i projektet, da projektet har landsdækkende karakter. I. Kontrol- og dokumentationskrav 41. Tilsagnsmodtager skal opbevare alle regnskabsbilag m.v. indtil udgangen af 2025, så repræsentanter for EU Kommissionen, EU's revisionsret, Rigsrevisionen, Erhvervsstyrelsen eller den, Erhvervsstyrelsen bemyndiger dertil, på stedet kan kontrollere alle relevante oplysnmger om projektet. Kun udgifter, der i forbindelse med et kontrolbesøg kan dokumenteres i henhold til regelsættet i vilkår 1, herunder styrelsens "Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter ", vil blive anerkendt som støtteberettigede. Der kan foretages kontrolbesøg indtil udgangen af Styrelsen og vækstforumsekretariatet skal under og efter gennemførelsen af projektet have adgang til at indhente alle relevante evalueringsoplysninger hos støttemodtager. J. Tilbagebetaling 43. Styrelsen kan bestemme, at tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist, og at et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt fra tilsagnsmodtager helt eller delvist, eventuelt med tillæg af renter, hvis det konstateres, at^ projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, de gældende regler ikke overholdes, herunder betingelserne i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer og administrative bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov eller de gældende forordninger og programmer på området, eller forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilsagnsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller der foretages udlæg eller arrest hos tilsagnsmodtager. Vedrørende bestemmelserne i de gældende forordninger henledes opmærksomheden særligt på reglerne om projekters varighed^, herunder at ændringer i ejendomsretten til et infrastrukturelement eller ophør med en produktionsaktivitet inden fem år efter projektets afslutning kan medføre krav om tilbagebetaling. ' Jf. 6, stk. 2, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. ^ Artikel 57 i RFO 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden.

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 28. oktober 2015-2015-10-23 511 Side: 1 af 7 for lån via Version 511 gældende pr. 23. oktober 2015 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede omkostninger.

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: 18 % automatisk

Læs mere