Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 48 Folketinget Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.) 1 I lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret senest ved 2 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:»stk. 5. Ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, oplyse skyldnerens personnummer. Hvis forsyningsvirksomheden ikke er i besiddelse af skyldnerens personnummer, skal forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, inden overdragelsen af fordringen skriftligt anmode skyldneren om inden for en nærmere angiven frist at oplyse sit personnummer. Anmodningen skal indeholde oplysning om adgangen til at indhente skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister efter fristens udløb, jf. stk. 6. Stk. 6. Har skyldneren ikke oplyst sit personnummer inden for den angivne frist, eller foreligger der begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning herom, kan forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.«stk. 5-7 bliver herefter stk I 2, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres»stk. 6«til:»stk. 8«. 2 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 1. I 89 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele en person henstand med restskat m.v., der opkræves ved indregning efter 61, stk. 3, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke ville kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Henstand gives med den del af restskatten m.v., hvormed den forskudsskat, der opkræves, efter at told- og skatteforvaltningen har modtaget anmodningen om henstand, er blevet forhøjet.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For fordringer, der inden lovens ikrafttræden er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens personnummer, og som endnu ikke er inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse fra Det Centrale Personregister få oplyst en skyldners personnummer i overensstemmelse med 1, nr. 1, og videregive det til restanceinddrivelsesmyndigheden. 3. I 2, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres»stk. 1-6«til:»stk. 1-8«. Skattemin., j.nr AN011618

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Adgang for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder til at få udleveret skyldners personnummer fra Det Centrale Personregister til brug for overdragelsen af fordringer til SKAT Gældende ret Lovforslaget 3.2. Henstand med indregnet restskat Gældende ret Lovforslaget 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Gennem de senere år er reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige flere gange blevet ændret med henblik på at effektivisere inddrivelsen og derved forhindre yderligere stigninger i de offentlige restancer. Med dette for øje og for at sikre en effektiv administration er der behov for yderligere en lovændring, som vil sikre en mere effektiv og ressourcebesparende inddrivelse hos SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed af fordringer, som opkræves af kommunalt ejede forsyningsvirksomheder. Lønindeholdelse er den bedst egnede form for tvangsinddrivelse af forsyningsvirksomhedernes typisk beskedne fordringer, men lønindeholdelse forudsætter, at skyldners personnummer foreligger oplyst. I dag har de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder ingen adgang til skyldners personnummer. Med lovforslaget skabes denne adgang. Efter kildeskattelovens 61, stk. 3, indregnes restskat i forskudsskatten for indkomståret efter året for udskrivningen af årsopgørelsen. Indregningen er beløbsmæssigt begrænset til kr., men for personer med en lav indkomst vil indregningen reducere et i forvejen lavt rådighedsbeløb. For at kunne hjælpe disse personer er der behov for at kunne yde henstand med den indregnede restskat, så denne kan betales på et senere tidspunkt. 2. Lovforslagets formål og baggrund Som et led i kommunalreformen overtog SKAT fra den 1. november 2005 inddrivelsen af kommunernes gæld. Kommunerne er således i dag forpligtede til at gøre brug af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed for alle deres krav. Dette gælder også for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er udskilt fra den kommunale forvaltning til drift i selvstændige selskaber i form af f.eks. aktie- og anpartsselskaber eller interessentskaber. Det kommunale ejerskab indebærer, at kravet betragtes som gæld til det offentlige og derfor omfattes af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder adgangen til inddrivelse ved lønindeholdelse efter lovens 10. Disse forsyningsvirksomheder varetager typisk opgaver på områderne vand, spildevand, fjernvarme, gas og lignende. Effektiviteten af SKATs inddrivelse af offentlige krav afhænger i høj grad af, om fordringshaverne er i stand til at levere oplysninger vedrørende deres skyldneres personnummer og cvr-nr., fordi lønindeholdelse, der er den foretrukne inddrivelsesform for disse krav, forudsætter, at skyldners personnummer er oplyst. Forsyningsvirksomhederne har ikke krav på at få disse oplysninger udleveret hverken af offentlige myndigheder eller af skyldnerne selv. Derimod er de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder altid i stand til at levere de fornødne oplysninger vedrørende deres erhvervsdrivende skyldneres cvr-nr., da der er fri adgang til oplysninger herom i Det Centrale Virksomhedsregister. For at muliggøre en effektiv inddrivelse foreslås det derfor at tilvejebringe en hjemmel til, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, fremover altid vil være i stand til at videregive det fornødne personnummer på skyldneren ved overdragelsen af fordringen til SKAT. Den kommunalt ejede forsyningsvirksomheds krav vil herefter systemmæssigt kunne

3 3 inddrives på lige fod med andre offentlige krav, hvilket vil effektivisere inddrivelsen af forsyningsvirksomhedernes krav. Lovforslaget opfylder en del af kommuneaftalen for kommunernes økonomi for 2014 ved at muliggøre en mere effektiv inddrivelse af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav. Lovforslaget har desuden til formål at skabe hjemmel til at yde personer med en lav indkomst henstand med restskat, som i medfør af kildeskattelovens 61, stk. 3, er blevet indregnet i personernes forskudsskat. En sådan henstandspraksis blev indført i 2006, men i 2012 blev det vurderet, at denne praksis ikke havde hjemmel i lovgivningen, og den blev derfor bragt til ophør. Landsskatteretten har dog i september 2013 i nogle kendelser vurderet, at kildeskattelovens 73 D indeholder en sådan hjemmel. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Adgang for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder til at få udleveret skyldners personnummer fra Det Centrale Personregister til brug for overdragelsen af fordringer til SKAT Gældende ret De kommunalt ejede forsyningsvirksomheder, der er udskilt fra den kommunale forvaltning til drift i selvstændige selskaber, betragtes i forhold til lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) som private juridiske personer. Dette gælder, selv om der er tale om offentlig virksomhed, som er henlagt til drift i selskabsretlig form, og selv om de pågældende selskaber er rent kommunalt ejede. Udlevering af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR) reguleres i dag alene af CPR-loven. Det er kommunalbestyrelserne, der varetager opgaven efter CPR-loven med udlevering af enkeltoplysninger fra CPR til private. Det er et grundlæggende princip i CPR-loven, at private ikke kan få udleveret personnumre fra CPR. De kommunalt ejede forsyningsvirksomheder har i deres egenskab af private juridiske personer derfor ikke adgang til at få udleveret personnumre fra CPR fra en kommune. Kunderne har heller ikke pligt til selv at oplyse deres personnummer til forsyningsvirksomhederne. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed ikke er i stand til at levere et personnummer på en skyldner i forbindelse med overdragelsen af et krav til inddrivelse hos SKAT, vil SKAT ikke kunne inddrive kravet ved lønindeholdelse. SKAT har som offentlig myndighed adgang til at slå personnumre op i CPR, men det er fordringshavers forpligtelse at sørge for en entydig skyldneridentifikation og at give SKAT alle nødvendige oplysninger om fordringens art, betalingsfrist m.v. En entydig identifikation af en fysisk person som skyldner kræver oplysning om personens personnummer. Hvis SKAT skulle udnytte sin adgang til at slå skyldnerens personnummer op i CPR og i den forbindelse fandt frem til et forkert personnummer, ville inddrivelsen blive rettet mod den forkerte person. Fordringshaveren har pligten til at identificere sin skyldner entydigt. Det ville desuden nødvendiggøre en ressourcekrævende manuel sagsbehandling straks ved modtagelsen af de beløbsmæssigt ofte små fordringer fra forsyningsvirksomheder, hvis SKAT selv skulle søge at fremfinde skyldners personnummer. Dette ville modarbejde den automatik i inddrivelsen, der er tilsigtet med Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI), som SKAT tog i brug den 1. september Det manglende personnummer indebærer foruden at skabe usikkerhed om skyldnerens identitet at SKAT ikke er i stand til at gøre brug af lønindeholdelse over for skyldneren, da lønindeholdelse forudsætter et personnummer på skyldneren. Fordringshavers angivelse af skyldners personnummer ved oversendelse af en fordring til inddrivelse bidrager til at sikre, at SKAT kan iværksætte inddrivelsesskridt i forhold til en skyldner, hvor identifikationen af den pågældende er entydig, og hvor identifikationen er foretaget af den rekvirent (fordringshaver), der i opkrævningsforholdet selv har oprettet kunden. Det er afgørende, at SKAT foretager inddrivelsesskridt mod den rigtige skyldner. Den manglende adgang til lønindeholdelse nedsætter effektiviteten i inddrivelsen af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav, da lønindeholdelse er det mest effektive inddrivelsesværktøj over for denne type af restancer. SKAT er nødsaget til at inddrive gælden ved hjælp af andre inddrivelsesmidler som f.eks. udpantning (udlæg). Da de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav er karakteriserede ved at være mange og små, vil ressourcetrækket ved at anvende et sådant inddrivelsesmiddel i forhold til disse krav blive uforholdsmæssigt stort. I sin yderste konsekvens kan det manglende personnummer indebære, at SKAT ikke er i stand til at inddrive et krav, inden det forældes. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed derimod er i stand til at levere et personnummer på skyldneren i forbindelse med overdragelsen af et krav til inddrivelse hos SKAT, har SKAT mulighed for at lønindeholde for kravet og dermed yde en optimal inddrivelsesindsats. De forskelligartede muligheder for at inddrive forsyningsvirksomhedernes krav, alt afhængig af om der foreligger et personnummer på skyldneren eller ej, afstedkommer en uensartet og ineffektiv sagsbehandling. Hertil kommer, at forsyningsvirksomhederne af systemtekniske årsager må oversende sagerne manuelt til SKAT, hvis der ikke foreligger et personnummer på skyldneren. Samlet betyder disse begrænsninger i forsyningsvirksomhedernes adgang til skyldnernes personnummer, at en automatiseret inddrivelse, der var en af hovedbegrundelserne for samlingen af hele inddrivelsesopgaven hos SKAT, ikke kan gennemføres fuldt ud i relation til forsyningsvirksomhedernes krav. Den manglende adgang til personnummeret vil endvidere i høj grad vanskeliggøre udnyttelsen af automatikken i EFI for denne type af krav, idet det er en forudsætning, at kravene i videst muligt omfang overdrages på personnummeret.

4 Lovforslaget Det foreslås, at det i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige fastslås, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, har pligt til at videregive skyldnerens personnummer i forbindelse med overdragelsen af fordringen til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, som er SKAT. Det foreslås herudover, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, inden overdragelsen til inddrivelse skriftligt skal anmode skyldneren om at oplyse sit personnummer inden for en rimelig frist, der fastsættes i den skriftlige anmodning til skyldneren, medmindre skyldnerens personnummer allerede kendes. Hvis anmodningen kommer fra den, der på vegne af forsyningsvirksomheden opkræver fordringen, bør denne repræsentation dokumenteres over for skyldneren. Det foreslås endvidere, at der gives en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen (typisk et administrationsselskab), ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse fra CPR at få oplyst personnummeret på en skyldner, hvis skyldneren ikke selv oplyser sit personnummer efter skriftligt at være blevet anmodet derom, eller hvis der som følge af begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning om sit personnummer er behov for en kontrol af personnummeret. Udlevering af oplysning fra CPR om personnummer på en skyldner forudsætter i begge tilfælde, at skyldneren forud er entydigt identificeret over for kommunalbestyrelsen, f.eks. ved oplysning om navn og adresse. Ved fremsættelse af anmodning om udlevering af personnummer skal der på forespørgsel gives dokumentation for, at lovens betingelser er opfyldt. Med lovforslaget skabes således den nødvendige hjemmel til, at en kommunalbestyrelse fra CPR til en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, kan videregive personnummeret på en skyldner, hvis denne ikke selv har oplyst dette til forsyningsvirksomheden, eller hvis der er tvivl om rigtigheden heraf, dvs. selv om den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed i relation til CPR-loven er at betragte som privat, jf. ovenfor i afsnit Med lovforslaget fraviges dermed det grundlæggende princip i CPR-loven om, at der ikke fra CPR udleveres personnumre til private, og at udlevering af oplysninger reguleres i CPR-loven. Endelig foreslås det, at kommunalbestyrelsen skal behandle en anmodning om oplysning af personnummer senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf. Den skriftlige anmodning til skyldner om oplysning om vedkommendes personnummer kan fremsættes i forbindelse med den underretning, som skyldneren i medfør af 2, stk. 4, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skal have om overdragelsen til SKAT, inden overdragelsen finder sted. Da oplysninger om personnummeret i sagens natur er personoplysninger, er den behandling af oplysningerne, som en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, foretager vedrørende skyldnerens personnummer, omfattet af reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Efter denne lovs 11, stk. 2, nr. 1, må private behandle oplysninger om personnummer, når det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov. Behandlingen af oplysningen om skyldnerens personnummer skal derfor ske i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Med den foreslåede bestemmelse etableres den nødvendige lovhjemmel til at kunne foretage behandlingen. Endelig foreslås det, at der i loven indsættes en regel, hvorefter der også for fordringer, som inden lovens ikrafttræden er overdraget til inddrivelse hos SKAT uden at være påført skyldnerens personnummer, og som ikke allerede er blevet inddrevet, er adgang for en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, til at få oplyst personnummeret på en skyldner i overensstemmelse med de foreslåede bestemmelser i 2, stk. 5 og 6, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovforslagets 1, nr. 1, og at videregive personnummeret til SKAT. Hvis en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, har sendt en fordring til inddrivelse inden lovens ikrafttræden uden skyldners personnummer, kan inddrivelse ikke ske ved lønindeholdelse. Formålet med reglen er at sikre, at kommunalt ejede forsyningsvirksomheder også kan få en mere effektiv inddrivelse af fordringer, der allerede er sendt til inddrivelse inden lovens ikrafttræden, ved at skabe hjemmel til at få udleveret skyldners personnummer efter den procedure, der er beskrevet i lovforslagets 1, nr. 1, for herefter at kunne videregive personnummeret til restanceinddrivelsesmyndigheden Henstand med indregnet restskat Gældende ret Når årsopgørelsen for en skatteborger udskrives senest den 1. oktober i året efter indkomståret og viser en restskat, vil den del af restskatten med eventuelle skyldige renter efter kildeskattelovens 63, stk. 1, der ikke overstiger kr. (2010-niveau) med et tillæg efter kildeskattelovens 61, stk. 2, blive overført til det efterfølgende år. Restskatten bliver således fordelt som en månedlig forhøjelse af den a conto opkrævede A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Reglerne for opkrævning af restskat gennem indregning findes i kildeskattelovens 61, stk. 3. Restskat m.v., der overstiger indregningsgrænsen på kr., opkræves i tre rater i overensstemmelse med kildeskattelovens 61, stk. 4. SKAT indførte i 2006 med SKAT-meddelelsen SKM SKAT en praksis, hvorefter der kunne ydes kontanthjælpsmodtagere på løbende varig hjælp henstand med indregnet restskat, fordi disse personer kunne komme i økonomisk trang ved indregningen af en væsentlig restskat. Praksis blev fulgt op af SKAT-meddelelsen SKM SKAT, der fejlagtigt gik ud fra, at indregningen af restskat

5 5 efter kildeskattelovens 61, stk. 3, ikke var obligatorisk, men blot en mulighed. Bestemmelsen er imidlertid entydig. Der skal ske indregning af restskat m.v. med indtil kr., hvis årsopgørelsen for skatteborgeren udskrives senest den 1. oktober i året efter det pågældende indkomstår. Restskat opstår, fordi de foreløbige skatter har været fastsat for lavt, og den resterende skat restskatten må derfor opkræves senere. Indregningen er udtryk for en opkrævning af restskatten, ikke en inddrivelse af denne, idet inddrivelse først kommer på tale, når den betalingsfrist, som fastsættes ved opkrævningen, er passeret uden betaling. SKAT fandt i 2012, at der ikke var lovhjemmel til at undlade at indregne restskatter med indtil kr. i forskudsskatten. Derfor blev henstandsmuligheden ophævet ved SKM SKAT af 5. november Efter kildeskattelovens 73 D kan SKAT, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, meddele henstand med skatter, som personer, selskaber, foreninger m.v. er pålignet eller har skullet indeholde. Bestemmelsen, der indtil den 1. januar 2009 også indeholdt en eftergivelseshjemmel, har dog været anvendt ganske restriktivt og fortrinsvis i tilfælde, hvor der foreligger myndighedsfejl, force majeure eller force majeure-lignende situationer. Økonomisk nød har ikke indgået som et kriterium i dens anvendelse. Landsskatteretten har imidlertid i nogle kendelser fra september 2013 fundet, at bestemmelsens restriktive anvendelse i forbindelse med anmodninger om eftergivelse ikke bør overføres til situationer, hvor en person søger henstand, fordi personen som følge af indregningen af restskat m.v. har vanskeligt ved at opretholde en beskeden levefod. Tilsvarende indeholder kildeskattelovens 89 hjemmel til, at SKAT, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, kan indrømme en skattepligtig midlertidig fritagelse for betaling af A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Fritagelsen kan gøres betinget af, at der svares renter med renten i henhold til opkrævningslovens 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned for den tid, fritagelsen omfatter Lovforslaget Det foreslås, at der i kildeskattelovens 89 indsættes et stk. 2 med en hjemmel til at give en person, der anmoder herom, henstand med indregnet restskat m.v., hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Reglen er således objektiv og kræver ikke et konkret skøn, som det er tilfældet med kildeskattelovens 73 D. Samtidig foreslås det, at det i bestemmelsen præciseres, hvilken restskat m.v. der kan gives henstand med. Henstanden vil indebære, at den indregnede restskat m.v. opkræves særskilt til betaling på et senere tidspunkt efter SKATs bestemmelse. Tidspunktet for betalingen vil derfor være udtryk for henstandsperiodens længde. Der skal ved fastsættelsen af disse betalingstidspunkter ikke foretages en vurdering af personens betalingsevne, da henstandsperioden skal være den samme for alle personer, der opfylder betingelsen for at få henstand. Der beregnes ikke renter af henstandsbeløbet i henstandsperioden. Henstandsbetingelsen vil være opfyldt, hvis personen på det tidspunkt, hvor personen anmoder om henstand, har en med det indregnede beløb justeret nettoindkomst, der som følge af sin størrelse vil udelukke inddrivelse af en evt. restance til det offentlige gennem en afdragsordning fastsat efter 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Efter denne bestemmelse fastsættes det årlige beløb, som personen skal afdrage, som en procentdel af personens årlige nettoindkomst. For året 2013 er nettoindkomstgrænsen kr. for personer uden forsørgerpligt over for børn, dvs. at der ikke kan inddrives forfalden gæld via en afdragsordning over for sådanne personer med en nettoindkomst på mindre end kr. Ved forsørgerpligt over for børn er nettoindkomstgrænsen kr. Se SKM SKAT. Henvisningen i den foreslåede bestemmelse til den manglende inddrivelsesmulighed gennem en afdragsordning har alene til formål at afklare, om den person, der ønsker henstand med sin indregnede restskat m.v., har en nettoindkomst, der befinder sig under den grænse, der gælder for inddrivelse gennem en afdragsordning. Både personer med og uden en restance til det offentlige kan derfor få henstand med den indregnede restskat, hvis den objektive betingelse om nettoindkomstens størrelse er opfyldt. Den årlige nettoindkomst opgøres ifølge 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige som den årlige bruttoindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter 14, stk. 4, nr. 2 a, ATP og skat. Pensionsindbetalingerne efter 14, stk. 4, nr. 2 a, er pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren, når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet. I bruttoindtægten indgår også indkomst, som ifølge 12 ikke kan gøres til genstand for lønindeholdelse. Ved fastsættelsen af den årlige indkomst anvendes som udgangspunkt oplysningerne fra indkomstregisteret, idet den laveste af de seneste to måneders indkomster omregnes til årsindkomst, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 4. Hvis der ikke foreligger oplysninger fra indkomstregisteret om personens indkomst, fordi indkomsten ikke indberettes til registeret, eller hvis en væsentlig del af den indberettede indkomst består af B-indkomst, kan den seneste årsopgørelse i stedet anvendes, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 5. Disse afdragsordninger er nærmere beskrevet i SKATs Juridiske Vejledning, afsnit G. A Når personen modtager sin forskudsopgørelse, vil personen kunne konstatere, om der i det kommende indkomstår vil ske en indregning af restskat m.v. i forskudsskatten. I forbindelse med den tidligere henstandspraksis hos SKAT blev der gennemført en undersøgelse, der skulle belyse antallet af henvendelser fra personer, der ønskede en henstand.

6 6 Efter udsendelsen af forskudsopgørelsen i efteråret 2010 modtog SKAT de første henvendelser i uge 47, nemlig 26. Langt de fleste henvendelser, nemlig 287, blev dog modtaget i uge 5, Det kan forklares med, at personerne da kunne konstatere, at der for januar 2011 som følge af indregningen blev udbetalt et mindre beløb end tidligere. Hvis en person fremsætter sin henstandsanmodning i året for udskrivningen af årsopgørelsen, vil den restskat m.v., der indregnes i forskudsskatten for det følgende indkomstår, ikke indgå i den skat m.v., der skal fratrækkes ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst efter bekendtgørelsens 5, stk. 1. Den årlige nettoindkomst, der på dette tidspunkt året inden indregningsåret opgøres til brug for henstandsanmodningen, vil derfor skulle fratrækkes det indregnede beløb ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst, hvis størrelse er afgørende for, om betingelsen for henstand er opfyldt. Med den foreslåede regel i kildeskattelovens 89, stk. 2, 2. pkt., er det hensigten, at personer, der opfylder den indkomstmæssige betingelse i 89, stk. 2, 1. pkt., for at kunne få henstand, i resten af året efter det tidspunkt, hvor SKAT modtager henstandsanmodningen, skal stilles, som om indregning af restskat m.v. ikke havde fundet sted. Personen vil derfor med henstanden få et større månedligt rådighedsbeløb, fordi forskudsskatten i resten af året ikke længere vil være forhøjet med indregnet restskat m.v. Hvis personen først anmoder om henstand med restskatten m.v. f.eks. den 1. juni i det indkomstår, hvor restskatten m.v. opkræves ved indregning, kan der i dette tilfælde gives henstand med den restskat m.v., hvormed forskudsskatten for resten af året er blevet forhøjet. Herved sikres, at personer, der opfylder den indkomstmæssige betingelse for at få henstand, kan få et større månedligt rådighedsbeløb for resten af året ved at blive stillet, som om indregning ikke havde fundet sted. Der skal med den foreslåede henstandsregel ikke foretages en betalingsevnevurdering ved en anmodning om henstand med indregnet restskat m.v. Reglen er gjort objektiv, fordi der alene tages hensyn til personens aktuelle nettoindkomst. En person, der anmoder om henstand med den indregnede restskat m.v., vil derfor få henstand, hvis personen opfylder den objektive betingelse om nettoindkomstens størrelse. Personer på kontanthjælp, der var målgruppen for den SKAT-meddelelse, SKM SKAT, der indførte den tidligere henstandspraksis, vil som følge af den foreslåede bestemmelse få henstand, hvis de anmoder herom. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Lovforslaget om personnummeradgang til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder opfylder en del af kommuneaftalen for kommunernes økonomi for 2014 ved at muliggøre en mere effektiv inddrivelse af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav. Lovforslaget vurderes at medvirke til, at de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders restancer lettere vil kunne inddrives ved lønindeholdelse, hvorved de samlede restancer vil falde. Den bedre inddrivelse af krav fra kommunalt ejede forsyningsvirksomheder kan i et vist omfang forsinke inddrivelsen af skattemæssige krav, hvilket umiddelbart vil medføre en provenuvirkning i form af et rentetab for det offentlige samt risiko for højere afskrivninger. I modsat retning trækker dog indtægter i form af flere morarenter til det offentlige, hvis inddrivelsesperioden for de skattemæssige krav stiger. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der kan danne baggrund for at skønne over de samlede provenuvirkninger for det offentlige, men de vurderes samlet at være begrænsede. Forslaget om at kunne yde henstand med indregnet restskat efter objektive regler vil isoleret set kunne få økonomiske konsekvenser, der dels består af en vis udskydelse af skattebetalingen, idet den berørte persongruppes restskatter ellers ville blive indregnet i forskudsopgørelsen for det efterfølgende år, dels resultere i et eventuelt mindre provenu, i det omfang stigningen i de afledte restancer i sidste ende øger statens afskrivninger på uerholdelige indkomstskatter. Forslaget om en objektiv henstandsregel supplerer dog hidtidige regler baseret på skøn om tilsvarende henstandsmuligheder. Det betyder, at de af forslaget omfattede personer for størsteparten under de hidtidige regler vurderes at kunne få henstand. Således vurderes ingen nævneværdige provenumæssige konsekvenser af forslaget. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget om personnummeradgang for kommunalt ejede forsyningsvirksomheder medfører en administrativ forenkling i SKATs sagsbehandling på restanceområdet i relation til inddrivelsen af disse forsyningsvirksomheders krav. Forslaget skønnes ikke at medføre omkostninger til systemtilretning. Det skønnes, at SKAT skal anvende 0,1 årsværk til at indsætte indberettede personnumre på allerede eksisterende restanceforhold uden personnummer, hvilket medfører en ubetydelig engangsomkostning. Forslaget skønnes således ikke at have nævneværdige administrative omkostninger for SKAT. Forslaget har begrænsede administrative konsekvenser for kommunerne i forbindelse med udlevering af oplysning om skyldneres personnumre fra CPR. Lovforslaget om hjemmel til at yde henstand med indregnet restskat skønnes at medføre engangsomkostninger til ittilretninger på 3,5 mio. kr. og øgede driftsomkostninger på kr. årligt samt et årligt ressourcetræk på 4 årsværk til kundeservice og sagsbehandling. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet.

7 7 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil indebære, at borgere med restancer til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder vil blive anmodet om at oplyse deres personnummer, når en forsyningsvirksomhed anmoder om det. Lovforslaget vurderes dog samlet set ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Akademikernes Centralorganisation, Advokatrådet, AErådet, AgroSkat, ATP, Business Danmark, Cepos, Cevea, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Told & Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Skatteborgerforening, DI, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Finansrådet, FOA, FSR danske revisorer, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Forsikring & Pension, Forvaltningshøjskolen, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, Borger- og retssikkerhedschefen, SRF Skattefaglig Forening, Videncentret for Landbrug, Vurderingsankenævnsforeningen. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen Lovforslaget medfører en administrativ forenkling i SKATs sagsbehandling på restanceområdet i relation til inddrivelsen af de kommunalt ejede forsyningsvirksomheders krav. Ingen Ingen Lovforslaget har samlet set ikke nævneværdige positive administrative konsekvenser for borgerne. Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget skønnes samlet set kun at medføre et beskedent mindreprovenu. Lovforslaget har begrænsede administrative konsekvenser for kommunerne i forbindelse med fremskaffelsen af skyldneres personnumre. Lovforslaget om hjemmel til at yde henstand med indregnet restskat skønnes at medføre engangsomkostninger til it-tilretninger på 3,5 mio. kr. og øgede driftsomkostninger på kr. årligt samt et årligt ressourcetræk på 4 årsværk til kundeservice og sagsbehandling. Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Borgere med gæld til kommunalt ejede forsyningsvirksomheder anmodes om at oplyse deres personnummer, hvis en forsyningsvirksomhed anmoder om det. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Forslaget medfører, at en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringer, får pligt til at videregive skyldnerens personnummer i forbindelse med overdragelsen af fordringer til inddrivelse hos SKAT. Den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, skal inden overdragelsen af fordringen skriftligt anmode skyldneren om at oplyse sit personnummer inden for en nærmere angiven, ri-

8 8 melig frist, hvis forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ikke allerede har kendskab til skyldnerens personnummer. Den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, har efter bestemmelsen ret til ved henvendelse til en kommunalbestyrelse fra CPR at få oplyst personnummeret på en skyldner, hvis skyldneren ikke inden for den angivne frist har oplyst sit personnummer, eller hvis der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning om sit personnummer. Den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, skal forud for udleveringen af oplysningen om skyldners personnummer fra CPR over for kommunalbestyrelsen entydigt kunne identificere skyldneren, f.eks. ved oplysning om navn og adresse. Ved fremsættelse af anmodning om udlevering af personnummer skal der på forespørgsel gives dokumentation for, at lovens betingelser er opfyldt. Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen om oplysning om skyldners personnummer senest 10 hverdage efter modtagelsen af anmodningen herom. I forbindelse med den skriftlige anmodning til skyldneren, der kan finde sted i forbindelse med den underretning, der i medfør af 2, stk. 4, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige skal gives skyldneren, inden fordringen sendes til SKAT, skal den kommunalt ejede forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, oplyse skyldneren om adgangen til at få oplyst skyldnerens personnummer fra CPR, hvis skyldneren ikke inden for den angivne frist oplyser sit personnummer, eller hvis det er påkrævet til brug for eventuel kontrol af skyldnerens oplysning om sit personnummer. Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at 2, stk. 5-7, bliver til 2, stk Til nr. 3 Der er tale om en ændring som følge af, at 2, stk. 5-7, bliver til 2, stk Med ændringen udvides skatteministerens bemyndigelse til også at kunne fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i lovforslagets 1, nr. 1, hvormed 2 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige får indsat et nyt stk. 5 og 6. Til nr. 1 Til 2 Med bestemmelsen indsættes i kildeskattelovens 89 et stk. 2 med en hjemmel til på objektivt grundlag at give en person henstand med indregnet restskat, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke vil kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Det vil være tilfældet, hvis personen har en årlig nettoindkomst, der på tidspunktet for anmodningen om henstand vil udelukke inddrivelse gennem en afdragsordning fastsat efter 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Indregningen skal medføre, at der ikke vil være mulighed for inddrivelse ved en afdragsordning. Ved opgørelsen af den årlige nettoindkomst, der afgør, om der skal gives henstand som følge af personens anmodning herom, skal det indregnede beløb derfor være fratrukket. Henstand kan gives med den del af restskatten m.v., hvormed den forskudsskat, der opkræves, efter at SKAT har modtaget anmodningen om henstand, er blevet forhøjet. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit Til 3 Loven træder i kraft den 1. januar Efter bestemmelsens stk. 2 er der også for fordringer, som inden lovens ikrafttræden er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens personnummer, og som ikke allerede er inddrevet, adgang for en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på vegne af en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed opkræver fordringen, til at få personnummeret oplyst i overensstemmelse med lovforslagets 1, nr. 1, og at videregive personnummeret til restanceinddrivelsesmyndigheden. Når oplysningen om personnummer er modtaget, skal oplysningen videregives til restanceinddrivelsesmyndigheden, der herefter vil kunne inddrive fordringen ved lønindeholdelse.

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret senest ved 2 i lov nr. 649 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: I 2 indsættes efter stk. 4 som nye stykker: Stk. 5. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, skal, såfremt denne bliver bekendt med væsentlige ændringer i skyldnerens forhold efter overdragelsen af fordringen til restanceinddrivelses-»stk. 5. Ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden skal en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, oplyse skyldnerens personnummer. Hvis forsyningsvirksomheden ikke er i besiddelse af skyldnerens personnummer, skal forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, inden overdragelsen af fordringen skriftligt anmode skyldneren om inden for en nærmere angiven frist at oplyse sit personnummer. Anmodningen skal indeholde oplysning om adgangen til at indhente skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister efter fristens udløb, jf. stk. 6. Stk. 6. Har skyldneren ikke oplyst sit personnummer inden for den angivne frist, eller foreligger der begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning herom, kan forsyningsvirksomheden eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse efter forudgående entydig identifikation af skyldneren få oplyst skyldnerens personnummer fra Det Centrale Personregister. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodningen senest 10 hverdage efter modtagelsen heraf.«stk. 5-7 bliver herefter stk I 2, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres»stk. 6«til:»stk. 8«.

10 10 myndigheden, underrette restanceinddrivelsesmyndigheden herom og kan i den forbindelse anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at intensivere inddrivelsen eller at sende sagen tilbage til fordringshaveren med henblik på, at fordringshaveren kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen. Fordringer, der er omfattet af refusionsret fra statskassen, sendes ikke tilbage til fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren har forestået opkrævningen, jf. dog stk. 6. Stk. 6. Fordringshaveren eller den, der på vegne af fordringshaveren opkræver fordringen, kan helt eller delvis kalde en fordring tilbage, der er oversendt til inddrivelse, med henblik på at foretage modregning for kravet. Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-6, herunder en beløbsmæssig mindstegrænse for fordringer, der overdrages til inddrivelse og om fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til restanceinddrivelsesmyndigheden, tilbagekaldelse af fordringer til opkrævningsmyndigheden, størrelsen af fordringer m.v., som der kan tillades afdragsvis betaling eller henstand med, og om tidsfrister for afdragsvis betaling og henstand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte regler om, at overdragelse af fordringer kan ske elektronisk. 3. I 2, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres»stk. 1-6«til:»stk. 1-8«. 2 I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 7 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 89. Når forholdene i ganske særlig grad taler derfor, kan told- og skatteforvaltningen indrømme en skattepligtig midlertidig fritagelse for betaling af A-skat, B-skat eller arbejdsmarkedsbidrag. Fritagelsen kan gøres betinget af, at der svares renter med renten i henhold til 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned for den tid, fritagelsen omfatter. 1. I 89 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele en person henstand med restskat m.v., der opkræves ved indregning efter 61, stk. 3, hvis indregningen medfører, at der hos personen ikke ville kunne gennemføres inddrivelse ved en afdragsordning, der er baseret på personens aktuelle nettoindkomst, i tilfælde af forfalden gæld til det offentlige. Henstand gives med den del af restskatten m.v., hvormed den forskudsskat, der opkræves, efter at told- og skat-

11 11 teforvaltningen har modtaget anmodningen om henstand, er blevet forhøjet.«3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. For fordringer, der inden lovens ikrafttræden er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden uden at være påført skyldnerens personnummer, og som endnu ikke er inddrevet af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, ved henvendelse til en kommunalbestyrelse fra Det Centrale Personregister få oplyst en skyldners personnummer i overensstemmelse med 1, nr. 1, og videregive det til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 13-0193453 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Adgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven 2013/1 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193453 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\578269\Dokumenter\ fm :7 k03 bj. Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2008-09 Fremsat den 15. maj 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 149 - Forslag til lov om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love LOV nr 285 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1644685 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1002 af 24/08/2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning

Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse af bibliotekslovens 32-34. 1. Indledning 4. marts 2010 Styrelsen orienterer Christian S. Christensen Juridisk konsulent csc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3324 Inddrivelse af biblioteksbrugernes restancer til bibliotekerne - ophævelse

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet

Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag. til. (Effektivisering af inddrivelsen) Justitsministeriet Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 21 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-121-0018 Udkast (6) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning Historisk I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast Skatteministeriet J. nr. 15-2311412 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 06/05 16. november 2005 Til samtlige kommuner m.v. Orientering om Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingkrav efter lov om aktiv socialpolitik. Stormgade

Læs mere