Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune - Insolvent forurener, olielugt hos flere naboer, atypiske spredningsvej Tæt samarbejde med Region Hovedstaden Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen Natur og Miljø Konference 2015, Kolding

2 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg Kommune pga. lugtgener fra kloakken (olie eller opløsningsmidler) Kilden til lugtgene søges Ulovlig AJVA-olietank to huse derfra opdages Kommunen indskærper: Olietanken skal afblændes og tages ud af brug Tankejer afblænder tanken efter kommunens skærpede retningslinjer: (grave ned til tanken, skære hul og rense revne i tankens bund identificeres) Fri fase fyringsolie i jord og sekundært grundvand under tanken

3 Undersøgelsespåbud til tankejer (jf. JFL 48) Ulovlig tankanlæg - ikke omfattet af forsikringsordningen!! Tankejer oplyser, at undersøgelsespåbud ikke kan efterkommes (økonomi) Hvad gør kommunen? Massive lugtgener i husene hos flere naboer (symptomer hos beboerne) Kraftig jordforurening og fri fase under tanken Er der sammenhæng mellem forureningen og lugtgenerne? - truer oliestoffer indeklimaet?

4 JFL 68 men stk. 1 eller 2? Stk. 1 (uddrag) Tilsynsmyndigheden, kan lade påbudte foranstaltninger udføre Stk. 2 (uddrag) ved overhængende alvorlig fare for sundheden, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud. Kommunen vurderer, at det ikke kan afvises, at vi befinder os i JFL 68, stk. 2

5 Selvhjælpshandlinger (undersøgelsespåbud og tålepåbud) efter JFL 68, stk. 1 og 73 iværksættes (på forurenerens regning) for at afklare omfanget af forureningen og risikoen for sundheden. DGE-undersøgelse: udfører afgrænsende undersøgelser i jord og grundvand undersøger poreluft under gulv i husene

6 Resultatet af DGEs undersøgelse: Lugtgener konstateres * Massiv forurening op til l. * Op til 70 cm fri fase * Spredt til naboerne og ikke endeligt afgrænset * Spredning via tidligere kloaktracé * Ikke umiddelbart kritisk påvirkning af poreluft under husene

7 Efter flere måneder med undersøgelser er lugtgener forsvundet Hvordan skal kommunen gå videre med sagen? Juridisk vurdering af Håkun Djurhuus er vi i JFL 68 stk. 1 eller 2? Udtalelse fra Embedslægen Udtalelse fra det kommunale vandværk (forureningen ligger i vandværkets indvindingsopland) Udtalelse fra Region Hovedstaden (mht. hvornår vil de overtage sagen?)

8 Juridisk vurdering af Håkun Djurhuus: Ret til selvhjælpshandling efter JFL 68 stk. 1 Ikke pligt til selvhjælpshandling efter JFL 68, stk. 2 (akut overhængende fare for sundheden og grundvandet) Embedslægen: Vedvarende olielugt i husene er ikke acceptabel Evt. spredningen af olielugten via kloakkerne bør klarlægges Monitering af indeklimaet bør iværksættes

9 Udtalelse fra Region Hovedstaden: Olie lavt prioriteret i forhold til chlorerede stoffer reelt ingen risiko for vandindvindingen. Uklarhed over risiko for indeklimaet o Varsler V2-kortlægning med F2-nuancering (kildegrunden og L128) Måske år før sagen prioriteres Udtalelse fra det kommunale vandværk Potentiel forureningsrisiko for det primære grundvandsmagasin (drikkevand til borgere) Humlebæk Vandværks indvindingstilladelse er netop fornyet Nye boringer investering på mio. kr. ekskl. moms. Ikke forsvarligt at vente år på Region Hovedstaden

10 Juridisk set 68, stk. 1 dvs. ret ikke pligt Forberedelse af politisk beslutning: Vil kommunen benytte sin ret - og udføre afværge/oprensning som selvhjælpshandling? Vil kommunen lade forureningen ligge - udtømme vores påbudsmuligheder (oprensningspåbud, politianmeldelse) og videregive sagen til Region Hovedstaden? ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER! Olielugt i husene opstår igen

11 Sammenhæng mellem lugtgrænser og afdampningskriteriet: Grænseværdier er markant overskredet, når stofferne kan lugtes (benzen, C8- C10-aromater og sum af kulbrinter) Kommunen vurderer, at lugt og mulig indtrængning af oliedampe via kloak kræver handling ( 68 stk. 2) Endnu en selvhjælpshandling iværksættes Undersøgelser af indeklimaet i 4 huse ( ) indtrængningsveje, spredning via kloakken og via gamle kloaktraceer (Grontmij ekspert i indeklima Majbrith Langeland Sørensen sættes på sagen). Afgrænsende undersøgelse af forureningen på 5 ejendomme ( ), incl. Georadar af gl. kloaktraceer og kældergrave (DGE) Resultaterne af undersøgelser - solide risikovurderinger (fokus på indeklima)

12 Risikovurderinger på 4 ejendomme Gammelt kloaktrace Kilden ulovlig AJVA-tank

13 Tværsnit gammelt kloaktrace Kilden ulovlig AJVA-tank

14 Tværsnit fri fase i gammelt kloaktrace Fri fase Kilden ulovlig AJVA-tank

15 Forureningsudbredelse spredning mellem gl. og nyt kloaktracé TV-inspektion af gl. kloak - spredningsvej fundet TV-inspektion af bygningskloakker - flere kl. 2 og kl.3 skader konstateres - mulighed for udsivning af oliedampe Sporgasundersøgelser - flere lækager konstateres (gulvafløb, toiletter, gulvflader) Differenstrykmålinger mellem kloak og indeklima i L124, L128 og L130

16 Vurderet udbredelse af poreluftsky

17 Helhedsorienteret risikovurdering af indeklima i boliger - mange parametre ( se patienten ikke kun på tallene ) Adresse L124 L126 L128 L130 Poreluftkonc. under gulv Estimeret Nej Estimeret Ja, Ja, pga. utæt Estimeret Nej pga. utæt gulv gulv tyndt klaplag Forurenet luft i kloakker Ja Ja Ja Ja, pga. kloakbrud og samlinger Målinger i indeklima og Nej Ja Nej Nej (Benzen forhøjet baggrundskoncentrationer sandsynligvis pga. rygning) Bygningens tæthed Rmod jord er ringe Baseret på lugtvurdering Nej Ja Ja Nej (Måske ved yderligere spredning af jordforurening) Nej/Ja Ja Ja Ja (lejlighedsvis) OBS!! Indeklimamålinger er udført i en periode, hvor det ikke lugtede i husene Helbredsgener - Hovedpine og svimmelhed Samlet vurdering: Risiko for indeklimaet i L126 og L128

18 Risikovurdering - grundvand JAGG trin I og II risiko ( 48 JFL) olieforureningens omfang ( l. olie) forekomsten af fri fase olieforureningens beliggenhed (indvindingsopland til Humlebæk Vandværk) Risiko for påvirkning af den primære grundvandsressource i området 70 l. ren olie steg op i en boring ved husgavlen på L128

19 Hvor langt er vi nu nået? Rimeligt godt overblik over forureningens udbredelse i jord, grundvand og poreluft Mangler fuldt kendskab til udbredelse af forurening i jorden under husene (L126 og L128) Kendskab til risikoer for indeklima og grundvand Dropper flere undersøgelser inde i husene (tidskrævende dyrt) Konceptuel model grundlag for afværgeprogram Undersøgelsespåbuddet - næsten efterkommet: Mangler beskrivelse af forskellige afværgeforslag (fuldstændig genopretning til minimal afværge) med økonomi.

20 Konceptuel model for den konstaterede olieforurening på L Oversigter, tværsnit og situationsplaner over udbredelse i jord, grundvand og poreluft oplysninger om geologi placering af nuværende samt tidligere huses kloakker mv. OBS!! Skønnet usikkerhed på 10-25% på arealudbredelsen af jordforureningen under L126 og L128

21 Afværgeprogram forud for oprensningspåbud Afværgeløsning 1 Fuldstændig oprensning - 0% restforurening Afværgeløsning 2 Delvis afgravning/opboring mv. - 2% restforurening Afværgeløsning 3 Delvis afgravning/opboring % restforurening Afværgeløsning 4 Inde- og udeklimasikring - 60% restforurening

22 Afværgeløsning 1 Fuld genopretning af hidtidig tilstand Efterlades 0-1 kg olie Delvis (eller hel nedtagning af hus på kildegrunden) Den gl. kloak opgraves og fjernes

23 Afværgeløsning 2 Delvis afgravning/opboring af forurenet jord kombineret med: indeklimasikring (ventilation) oppumpning af fri fase naturlig nedbrydning af restforurening ca. 50 kg olie efterlades (2% restforurening) under husene på 126 og 128 Størstedelen af den gl. kloak opgraves og fjernes resten renses og afproppes.

24 Afværgeløsning 3 Delvis afgravning/opboring af forurenet jord kombineret med: indeklimasikring (ventilation) evt. oppumpning af fri fase naturlig nedbrydning af restforurening ca. 100 kg olie efterlades (5-10% restforurening) under husene på 126 og 128 og i hotspot. den gl. kloak opgraves og fjernes resten renses og afproppes.

25 Afværgeløsning 4 Inde- og udeklimasikring (sikring af arealanvendelsen): etablering af ventilation nødvendig bortgravning af forurenet jord fjernelse af fri fase i haverne på 126 og 128 naturlig nedbrydning ca kg olie efterlades (60% restforurening) den gl. kloak renses og afproppes.

26 Proportionalitetsvurdering Efterladt restforurening Restforurenings påvirkning af grundvand Påvirkning af indeklima Afværgeløsning 1 Fuldstændig oprensning Afværgeløsning 2 Kildereducerende Opgravning 2% restforurening (Scenarie 1) 0-1 kg olie 50 kg olie i ca. 50 tons forurenet jord 1-2 år (kun lokalt sekundært grundvand) Ingen 1-5 år (fjerner fremtidig risiko for horisontal og vertikal spredning) Ingen pga. ventilation under gulv (passiv) Afværgsløsning 3 Kildereducerend e Opgravning- 10% restforurening (Scenarie 2) 100 kg olie i ca. 150 tons forurenet jord 2-10 år (reducerer fremtidig risiko for horisontal og vertikal spredning) Ingen pga. ventilation under gulv (passiv eller aktiv) Afværgeløsning 4 Inde- og udeluftsikring 60% restforurening kg olie >50 år (mindre grad af reduceret risiko for horisontal og vertikal spredning) Ingen pga. ventilation under gulv (aktiv) Påvirkning af Ingen Ingen Ingen Ingen udeluft Udgift Monitering i År >50 Moniteringssum Sum inkl monitering ( ) *se note Oprensningspåbud efter JFL 48 - Tålepåbud til L124, L128 og L130

27 Oprensningspåbud- politianmeldelse og hvad så? Forurenerne meddeler, at der ikke kan efterkomme oprensningspåbud pga. økonomi (6 mio. kr.) stadig ingen forsikringsordning. Kommunen melder forurenerne til politiet for ikke at efterkomme undersøgelses- og oprensningspåbud efter JFL s 48 (udtømme påbudsmuligheder). OBS!! Ifølge hensigten med JFL overgår en olieforureningssag med en ulovlig villaolietank og en insolvent forurener til regionen, når kommunen har udtømt alle påbudsmuligheder. Forureningen betragtes hermed som herreløs og bliver omfattet af den offentlige indsats.

28 Afklaring af ansvarsfordelingen mellem kommune og region Hvornår overgår sagen til Region Hovedstaden - før eller efter politiets behandling af sagen? behandlingstid typisk 1 år eller mere Hvornår forventer Region Hovedstaden at prioritere sagen (stadig år)? Efter de supplerende undersøgelser af indeklimaet, mener Region Hovedstaden fortsat ikke, at det er entydigt dokumenteret, at der er en risiko for indeklimaet. Kommunen er derfor usikker på, om regionen vil revurdere prioriteringen. Hvordan passer regionens tidshorisont med embedslægens udmelding? (måneder/ år før der skal ske afhjælpning - såfremt beboere har helbredsgener, bør afhjælpning dog ske inden 6 måneder - hovedpine og svimmelhed) Skal(/kan) kommunen foretage en yderligere selvhjælpshandling i sagen ved at efterkomme oprensningspåbuddet? eller kan vi forsvare at bede borgerne at vente på regionen? Er kommunen forpligtet til at anvende mulighederne i Byggeloven for at sikre indeklimaet mens vi venter på regionen?

29 Behov for afklarende møde mellem kommune og region (pga. sagens karakter: Direktørplan) Uenighed/uklarhed om risikovurderinger (indeklima og grundvand) Adskillelse af risikovurdering og prioritering Dilemma forskellig praksis for risikovurderinger i JFL s 48 og den offentlige indsats

30 Resultat af afklarende møde Enighed om risikovurdering mht. indeklima og udeluft på L126 og L128 uklare resultater men der kan være en risiko for udeluft og indeklimaet, og det kan blive værre i takt med at forureningen spredes (især pga. den frie fase). Enighed om risiko for grundvand Regionen: Risiko for påvirkning af grundvandet i nærområdet Reelt ingen risiko for indvindingsboringerne 1,5 km nedstrøms Mere klarhed hvad er risikovurdering? og hvad er prioritering? Ny prioritering! - afklarende indeklimaundersøgelser på L126 og L128 inden for få år. Regionen prioriterer også olieforureningen til indsats overfor grundvandet (om mange år) L124 og L130 V1-kortlægges med mulighed for 1 års boligundersøgelser. Enighed mellem region og kommune mht. overtagelsestidspunkt for sagen (ved politianmeldelse) Kommunen vil meget nødigt bruge mulighederne i byggeloven, da vi i givet fald skal give påbud til de enkelte ejendommes ejere. Det vil de uskyldige naboer ikke finde rimeligt ej heller kommunen.

31 Kommunens vurdering hvad gør vi nu? Regionens hurtige overtagelse af sagen - allerede ved indgivelse af politianmeldelse (få måneder) Regionens ændrede prioritering af indeklimaundersøgelser på L126 og L128 - inden for få år næsten OK i forhold til embedslægens udtalelse Mulighed for boligundersøgelser indenfor 1 år L124 og L130 Kommunen har allerede brugte 2,2 mio. kr. Kan vi forsvare at bruge ekstra 6 mio. kr. af de øvrige skatteborgeres penge? Når hensigten med JFL er, at en sådan sag skal håndteres via den offentlige indsats. Kommunen beslutter at stoppe her overdrager sagen til regionen umiddelbart efter politianmeldelsen er indgivet følger hensigten i JFL

32 Regionens håndtering af sagen indtil nu Regionens har udført boligundersøgelser på L124 og L130 begge ejendomme er udgået af kortlægningen, da der ikke er konstateret forurening i poreluft under bygningernes gulve på L124 og omkring boligen på L130. (OBS! Udfordring med delt myndighedsbehandling - Kommunen var ærgerlig over de udførte undersøgelser, der efter kommunens opfattelser ikke havde taget tilstrækkeligt afsæt i eksisterende viden om ejendommene f.eks. spredning via gl. kloaktrace). Regionen har i 2015 prioriteret L126 og L128 til afklarende indeklimaundersøgelser. Kommunen har fået lov til af følge disse undersøgelser

33 Politianmeldelsen - straffesagen Forurenerne var anmeldt for ikke at have efterkommet undersøgelses- og oprensningspåbud Kommunen lagde op til en bøde på kr. (ingen tvangsbøder) Erstatningskrav på 1,5 mio. kr. (selvhjælpshandlinger) Formildende omstændigheder Forespørgsel om tankens lovlighed kort før den blev ulovlig Olieforbruget har ikke være højere end et gennemsnitligt forbrug for en tilsvarende husstand Skærpende omstændighed Olieforureningen fra den ulovlige olietank (i 10 år) har spredt sig og har påvirket indeklimaet i 3 naboejendomme (L124, L128 og L130).

34 Dommen (straffesagen) Skyldige men ingen bøde (pga. personlige omstændigheder og formildende omstændigheder) Straf nok i kommunens erstatningskrav på 1,5 mio. kr. Erstatningskravet blev henskudt til særskilt behandling i en civilretslig sag (anlægges inden 1 år fra domsafsigelsen).

35 Udpantningsret (retssag om erstatningskrav ikke nødvendig) Kommunen kan ifølge JFL 68, stk. 1 og 73 sende regningen for udgifterne til påbudte foranstaltninger videre til påbudsadressaten. Ved manglende betaling har kommunen mulighed for at udnytte sin udpantningsret efter 11, jf. punkt 14 i bilag 1 i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Lovnr af d. 19. december 2008). Punkt 14: Udgifter til foranstaltninger og arbejder, som det offentlige har foretaget på den forpligtedes vegne eller for den forpligtedes regning. Udpantningsret betyder, at der ikke skal være afsagt dom for, at kommunen kan gøre sit krav gældende. Dette betød i praksis, at kommunen umiddelbart kunne sende en regning med regreskravet på 1,5 mio. kr. til forurenerne, og at SKAT (ved manglende betaling) kunne overtaget inddrivelsen. SKAT har sørget for, at gælden til kommunen er blevet tinglyst på ejendommen.

36 Evaluering af sagen Kommunen har i løbet af de sidste 5 år - via samarbejde med alle sagens parter og ved helhedsorienteret sagsbehandling - gjort sig umage med at drive sagen frem mod en afhjælpning af de miljø- og sundhedsmæssige gener forureningen har medført. o Kommunen har brugt 2,2 mio. kr. og 2 årsværk o Vi er blevet meget klogere på forurenings udbredelse og risikoen i forhold til indeklimaet, udeluft og grundvandet o To naboer L124 og L130 er undersøgt og frikendt (udgået af V1) o Forurenerne og L128 får afklaret indeklimarisiko i 2015 Men hele forureningen ligger stadig i jorden og grundvandet omkring den ulovlige nu afblændede olietank Hvordan tror I at naboerne (især L128) synes, denne sag er gået? Tror I de forstår myndighedernes håndtering af sagen - og samspillet mellem de involverede myndigheder? Kunne kommunens 2,2 mio. kr. være brugt bedre?

37 Fortsat evaluering af sagen Naboerne i L128 er selvfølgelig glade for, at regionen nu prioriterer sagen, men de forstår ikke, at det er til yderligere undersøgelser. Efter 5 års stavnsbinding på ejendommen, se de hellere at myndighederne iværksætter en afværgeindsats! Er JFL skruet godt nok sammen til at håndtere sådanne sager? Eller kan det gøres bedre? Er det hensigtsmæssigt at en olieforureningssag håndteres så forskelligt, afhængigt af, om der er forsikringsdækning (og køres hos kommunen som 48 sag)) - eller om der ikke er forsikringsdækning,og at sagen ender med at overgå til den offentlige indsats hos regionen? Regionerne har ikke midler nok til at prioritere sager med olieforurening som denne hurtigt (nok). Det er svært at forstå for borgerne, og det er svært for myndighederne at forklare? Miljøproblemet er jo lige slemt - om der er forsikringsdækning eller ej det kan bare ikke ses af myndighedernes handlinger. Som miljøsagsbehandler er det utilfredsstillende, at skulle bruge så uendeligt mange ressourcer på, at køre en formel proces i en sag, uden for alvor at nå frem til en løsning af miljøproblemet.

38 Evaluering af forsikringsordningen (JFL 49) Kan der findes en løsning, hvor JFL s forsikringsordning udvides til at omfatte dækning af 48-påbud til ulovlige tankanlæg? o f.eks. indføre en selvrisiko på kr. til ansvarlige forurenere ved ulovlige tankanlæg (selvrisikoen indbetales til forsikringsordningen) o Udgifter til dækning af forureninger fra ulovlige tankanlæg skal komme fra en øget indbetaling til forsikringsordningen via olieregningen Resultat: o Uskyldige kommuner undgår urimelige ekstra regninger o Uskyldige naboer friholdes for og tab i ejendomsværdi o Forureningsproblemet bliver løst inden for en kortere tidshorisont o Olieforureninger bliver behandlet mere ensartet o Ansvarlige ejere af ulovlige tankanlæg pålægges en økonomisk byde, der er mere realistisk ( kr.) - Der er ikke mange borgere, der kan betale op til 6 mio. kr. uden at blive insolvente! Alternativt indføre en undtagelse i forsikringsordningen, så insolvente forureners skader på anden mands ejendom dækkes af forsikringsordningen

39 Har villatankejere pt. et for stort ansvar? - Kan andre mere professionelle parter overtage en del af ansvaret? Den enkelte tankejer bærer i dag et meget stort ansvar for, at ens olietankanlæg er lovligt (forsikringsdækket) - kommenteret af Mads Kobberø d. 5. marts 2015 (seminar Dansk Selskab for Miljøret). Hvis ikke tankanlægget er lovlig, hænger tankejeren på hele regningen (stor økonomisk belastning ofte flere mio. kr.). Kunne man indføre et medansvar hos oliefyrsfirmaerne? o Ved at genindføre et årlige lovpligtigt servicetjek hvor firmaet (ud over at kontrollere driften) og udvide det til at indeholde kontrol af olietanksanlæggets lovlighed nu - og om det forventes at være det frem til næste eftersyn (sløjfningsterminer, tilstand, krav til rørføringer, samlinger mv.). OBS!! Århus Kommune har erfaret, at der er en stigning antallet af ulovlige tankanlæg, fordi der ikke er tilstrækkelig opmærksomhed på at få ajourført rørføringen i forbindelse med udskiftning af olietanken. o o o Hvis tankanlægget er ulovligt, skal oliefyrsfirmaet anmelde dette til kommunen, som skal håndhæve reglerne i Olietanksbekendtgørelsen. Der kan evt. indføres en autorisationsordning for oliefyrsfirmaer, hvis der er behov for det. Oliefyrsfirmaer har ansvarsforsikringer, der kan dække eventuelle forureningsomkostninger, hvis de fejlagtigt har vurderet en olietanksanlæg som lovligt uden at være det.

40 Opfordring til MST Overvej behov for ændring af JFL 48 og 49? Kan JFL ændres: Så uskyldige naboer og kommuner fremover kan kompenseres økonomisk i sager som denne? Så alle olieforureninger fra villaolietanke kan afhjælpes mere ensartet - uafhængigt af om de stammer fra ulovlige tankanlæg og/eller har insolvente tankejere?

41 Udfordrende sag Økonomisk (ingen forsikringsdækning) Undersøgelser, juridisk bistand mv.: indtil nu ca. 2,2 millioner Tid Ressourcekrævende (100% af min tid) sagen har kørt i 5 år (2 årsværk) Selvhjælpshandling: tidskrævende procedure varslings- og tidsfrister i FL og i RSL (tvangsindgreb) Samarbejde helhedsorienteret sagsbehandling Tidskrævende pga. mange parter: Forurenere Naboer L122, L124, L128, L130 Øvrige beboere på stikvejen Kommunens øverste ledelse Kommunens politikerne Region Hovedstaden Embedslægen Rådgiverne (DGE og Grontmij) SKAT Miljøstyrelsen Interne og eksterne jurister Nordsjællands Politi Helsingør Ret Tæt dialog prioriteret - sagen har kørt gnidningsløst

42 Tak for jeres opmærksomhed! Er der nogle spørgsmål?

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup.

Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Glostrup. [ ] Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0020 Ref.: PBR Den 14. marts 2005 Klage over Glostrup Kommunes påbud af 19. juni 2002 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S Indholdsfortegnelse Side 7 HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S FEJL I FORBINDELSE MED VALG AF AFVÆRGEMETODE SAMT 13-26 FORKERT FASTLÆGGELSE AF OPRENSNINGSOMRÅDE

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - Bilag 1 til punkt 1 Service Borgerservicegruppen Gruppens primære funktion er fortsat at yde service på et højt niveau til borgere og andre interessenter, der henvender sig til Jord og Råstoffer i Region Midtjylland. Forespørgsler

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B202002H - KWI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. marts 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Morten Ruben Brage (kst.)). 6. afd. nr. B-2020-12:

Læs mere

Referat. til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1

Referat. til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. februar 2009 /MARMAS Referat til mødet i Miljø og Råstoffer 5. februar 2009 kl. 10:00 i Regionshuset Holstebro, mødelokale 6.1 Til stede: Harry Jensen

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Evaluering af indsatsplan for Drastrup

Evaluering af indsatsplan for Drastrup Aalborg Kommune Evaluering af indsatsplan for Drastrup Rapport November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Aalborg Kommune Evaluering af indsatsplan

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere