Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke"

Transkript

1 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING FORMÅL BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER OM VILLAOLIETANKE KOMMUNENS KOMPETENCE PÅBUDSADRESSATEN 13 3 SAGENS BEHANDLING SÆRLIGE FORURENINGSFORHOLD SAGSTYPER DET TYPISKE SAGSFORLØB - FLOWDIAGRAM 16 4 KONSTATERING AF FORURENINGEN ANMELDELSE KOMMUNENS PLIGT TIL AKUT INDSATS TANKEJERENS PLIGT TIL AFVÆRGE OG SKADESBEGRÆNSNING FORSIKRINGSSELSKABETS SKADESBEGRÆNSNING KOMMUNENS BESIGTIGELSE STRAKSPÅBUD 22 5 VURDERING AF BETINGELSERNE I KONSTATERINGSTIDSPUNKTET VILLAOLIETANK UMIDDELBART FØR KONSTATERING UFORSVARLIG ADFÆRD SÆRLIGE UNDTAGELSESSITUATIONER, HVOR PÅBUD EFTER 48 ER UDELUKKET HVIS PÅBUD IKKE KAN UDSTEDES EFTER HØRING/VARSEL 33 7 UNDERSØGELSE AF FORURENINGEN MEDDELELSE AF UNDERSØGELSESPÅBUD Proportionalitetsvurderingen Krav til påbuddets form og indhold Kommunen vurderer om undersøgelsespåbuddet er opfyldt TEKNISKE KRAV TIL UNDERSØGELSEN Jordprøver Grundvandsprøver Poreluftprøver Undersøgelsens omfang RISIKOVURDERING AF DEN FUNDNE FORURENING Bagatelgrænse for restforurening med oliekomponenter Risikovurdering FORSLAG TIL AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER 53 3

4 7.4.1 Retablering 54 8 AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER MEDDELELSE AF OPRENSNINGSPÅBUD Proportionalitetsvurdering Krav til påbuddets form og indhold Kommunen vurderer om oprensningspåbuddet er opfyldt TEKNISK FREMGANGSMÅDE VED AFHJÆLPNING Gravesager In-situ oprensninger Indeklimaforanstaltninger Særlige forhold vedrørende forurening under bygning Monitering af forurening Retablering Den afsluttende rapport 71 9 AFSLUTNING AF SAGEN KLAGE OG SØGSMÅL DEN ØKONOMISKE BYRDE HVEM BETALER? FORSIKRINGSDÆKNING UDGIFTER TIL AKUTTE FORANSTALTNINGER UDGIFTER TIL LOVLIGT PÅBUDTE UNDERSØGELSER, DER IKKE AFSLØRER EN FORURENING UDGIFTER TIL RETABLERING SAMSPILLET MED BYGNINGSFORSIKRINGEN REFERENCER 83 Bilag: 1. Typer af tankanlæg 2. Typiske årsager til forurening fra villaolietanke 3. Forebyggelse af skader 4. Besigtigelsesskema 5. Paradigme, undersøgelsespåbud inkl. klagevejledning 6. Paradigme, oprensningspåbud inkl. klagevejledning 4

5 Forord Arbejdet med denne vejledning er igangsat på baggrund af drøftelser med Kommunernes Landsforening og Energi- og Olieforum samt den erfaring, der er opnået siden reglerne i jordforureningslovens 48 og 49 om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke trådte i kraft. Kammeradvokaten og Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) har ydet Miljøstyrelsen faglig bistand ved udarbejdelsen af vejledningen. Arbejdet med vejledningen har været fulgt af en gruppe bestående af Kommunernes Landsforening, Energi- og Olieforum, Oliebranchens Miljøpulje og Videncenter for Jordforurening. Følgegruppen har bidraget med mange forslag og konstruktiv kritik. Derudover har en brugergruppe bestående af medarbejdere i kommuner givet et værdifuldt bidrag ved at gennemgå og kommentere udkast til vejledningen ud fra en bruger-synsvinkel, og der har været afholdt et dialogmøde, hvor et bredt udsnit af aktører med interesse og viden indenfor området kom med input til arbejdet. 5

6 6

7 1 Indledning 1.1 Formål Denne vejledning skal være en hjælp ved håndteringen af undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Det er vejledningens formål at styrke grundlaget for håndteringen samt lette sagsgangen på området, således at det bliver nemmere og hurtigere for kommunerne at træffe afgørelser, der hviler på et ensartet grundlag. Vejledningen redegør derfor for såvel administrative som tekniske aspekter af, hvordan forureninger fra villaolietanke håndteres. Redegørelsen for de administrative aspekter har til formål at skabe større klarhed ved fortolkningen af regelgrundlaget og være en hjælp ved tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen. Redegørelsen for de tekniske aspekter har til formål at skabe større klarhed om fremgangsmåden og kravene til niveauet for undersøgelse og oprensning. Redegørelsen for de tekniske aspekter er understøttet af resultater fra to tekniske udviklingsprojekter, hvor erfaringerne med villaolietanksagerne er analyseret /7,8/. Resultaterne af projekterne er bl.a. inddraget i beskrivelsen af risikovurderingen, hvor erfaringerne er med til at nuancere risikobilledet. Vejledningen retter sig til de kommunale medarbejdere, der behandler sager om forurening fra villaolietanke, rådgivere og andre, der beskæftiger sig professionelt med denne type sager samt ejere af villaolietanke. 1.2 Brug af vejledningen Vejledningen er afgrænset til sager, der hører under jordforureningslovens 48, dvs. påbud om undersøgelse og oprensning af forureninger fra villaolietanke. De tekniske og administrative forhold ved andre typer olieforureninger kan adskille sig fra denne type sager, og derfor kan vejledningen ikke nødvendigvis anvendes direkte på andre typer sager end 48 sager. Oprydningsmetodik og oprydningsomfang for den offentligt finansierede indsats er tidligere beskrevet i følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 6, Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind /1/ Vejledning nr. 7, Oprydning på forurenede lokaliteter Appendiks /1/ Vejledning nr. 13, Prøvetagning og analyse af jord /2/ Vejledning nr. 11, Branchevejledning for benzin- og olieforurenede grunde /3/ Disse vejledninger med senere tilføjelser og korrektioner er fortsat gældende. Denne vejledning, der beskriver forholdene ved undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke, kan således betragtes som en uddybning og præcisering af de særlige forhold, der gør sig gældende, når der er tale om forurening fra villaolietanke. 7

8 Det bemærkes, at udgangspunktet ved fastsættelsen af oprensningsomfanget ved påbud efter 48 ikke er det samme som beskrevet i de tidligere vejledninger, 6, 7, 11 og 13/1998. I de tidligere vejledninger er fastsættelsen af oprensningsomfanget baseret på, at der er tale om en offentlig indsats efter jordforureningsloven. Ved den offentlige indsats er udgangspunktet, at den forurening, som udgør en aktuel trussel mod sundhed eller grundvand, skal afværges. Oprensningsomfanget efter 48 er i udgangspunktet mere omfattende end det er beskrevet i de tidligere vejledninger, herunder navnlig vejledning nr. 6 /1/. Ved påbud efter 48 er udgangspunktet, at den hidtidige tilstand på ejendommen, dvs. at tilstanden, før forureningen indtraf, skal genoprettes (genopretningsprincippet). Udgangspunktet er derfor, at forureningen skal fjernes. Det følger dog af Koldingdommen 1, at proportionalitetsprincippet indebærer, at forureningen uafhængigt af omkostningernes størrelse som udgangspunkt ikke kan påbydes fjernet, hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at den hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. For at der kan gives et påbud om oprensning, skal der være en miljøeller sundhedsmæssig begrundelse for foranstaltningen. Vejledningen tager udgangspunkt i, at undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietanke udføres således, at denne høje grad af sikkerhed opnås. Vejledningen er disponeret således: Der er først i vejledningens kapitel 2 en kort introduktion til jordforureningslovens regler om villaolietanke. Kapitlet giver en kort oversigt over indholdet i 48 og 49. Kommunens kompetence og hvem der er påbudsadressat efter bestemmelserne klarlægges. Kapitel 3 giver en oversigt over sagens behandling, herunder de forskellige sagstyper og de særlige forureningsforhold ved forurening fra villaolietanke. Hvordan det typiske sagsforløb kan foregå er gengivet i et flowdiagram. Vejledningens kapitel 4-9 giver en uddybende beskrivelse af sagens behandling, fra konstatering af en forurening til afslutningen af sagen. I kapitel 10 findes en beskrivelse af reglerne om klage og søgsmål. I kapitel 11 beskrives de økonomiske forhold dvs. spørgsmålene om hvem der betaler og forholdet til forsikringsdækning. Det sidste kapitel kapitel 12 er en referencesamling. Derudover er der knyttet en række bilag til vejledningen: Bilag 1 giver en oversigt over typer af tankanlæg. Bilag 2 angiver de typiske årsager til forurening fra villaolietanke. Bilag 3 beskriver, hvordan skader forebygges. Bilag 4 indeholder et eksempel på et besigtigelsesskema, der kan anvendes ved kommunens besigtigelse af forureningen. Bilag 5 indeholder et paradigme, der kan anvendes ved meddelelse af et undersøgelsespåbud. 1 Sag nr. 55/2004 afsagt af Højesteret den 30. juni

9 Bilag 6 indeholder et paradigme, der kan anvendes ved meddelelse af et oprensningspåbud. Vejledningen er disponeret, så den med fordel kan anvendes som et opslagsværk. Med udgangspunkt i flowdiagrammet i kapitel 3 er det muligt at slå op i det relevante kapitel i forhold til, hvilken fase sagen er i. 9

10 10

11 2 Jordforureningslovens regler om villaolietanke Jordforureningslovens regler om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke findes i lovens 48 og fastsætter, hvornår der kan meddeles et påbud (hvilke betingelser skal være opfyldt), hvem der har kompetencen til at meddele et påbud, hvem der er påbudsadressat og hvilke typer påbud, der kan meddeles. 48 indebærer som udgangspunkt, at ejeren af villaolietanken har ansvaret for enhver konstateret forurening fra tanken, uanset hvordan og hvornår forureningen er sket, og uanset hvem der ejede tanken, da forureningen skete (ubetinget tankejeransvar). For at sikre villaolietankens ejer, der typisk er en privatperson, mod de omfattende økonomiske konsekvenser af forureningsansvaret, er det i 49 fastsat, at ejeren af villaolietanken har pligt til at tegne en forsikring, der dækker ansvaret. 49 fastsætter også de nærmere retningslinjer for denne forsikringspligt. Olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S har i fællesskab oprettet en forsikringsordning, der indebærer, at oliekunder samtidig med deres køb af fyringsolie fra danske leverandører også køber en forsikring af deres tank, der dækker forsikringspligten efter 48 og Kommunens kompetence Det er ifølge jordforureningslovens 48, stk. 1, jf. 39 kommunalbestyrelsen (kommunen), der har kompetencen til at træffe afgørelse om meddelelse af påbud. Kommunen kan efter 48, stk. 1 meddele påbud om undersøgelse af en forurenings tilstedeværelse, omfang og karakter mv. (undersøgelsespåbud) og påbud om afhjælpning af en forurening (oprensningspåbud). Efter 48, stk. 5, 1. pkt. kan kommunen endvidere meddele påbud om at tåle sådanne foranstaltninger (tålepåbud). Efter jordforureningslovens 55, 2. pkt. har kommunen mulighed for at bestemme, at et påbud skal efterkommes straks. Se nærmere om strakspåbud i kapitel 4.6. Kommunen kan meddele et undersøgelsespåbud, når der er behov for at få oplysninger og udføre undersøgelser, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Hvad undersøgelsespåbuddet kan indeholde er nærmere fastlagt i jordforureningslovens 40, stk.1. Uddrag af 48, stk. 1, og 40, stk. 1: 48. For olieforureninger kan miljømyndigheden meddele ejere af olietanke, påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i 40, stk Forureneren kan påbydes at 11

12 1) foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lign. med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og 2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. Kommunen kan meddele et oprensningspåbud, når der er behov for at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Uddrag af 48, stk. 1: For olieforureninger kan miljømyndigheden meddele ejere af olietanke påbud om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Hvis ejeren af villaolietanken ikke har rådighed over den forurenede ejendom (fx en nabogrund) kan kommunen meddele et tålepåbud til ejeren af den forurenede ejendom om at tåle at undersøgelser, oprydningen, eller at andre foranstaltninger gennemføres, jf. jordforureningslovens 48, stk. 5, 1. pkt. Uddrag af 48, stk. 5: Hvis ejeren af olietanken ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydningen eller andre foranstaltninger gennemføres. Dette påbud er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom. I disse situationer skal kommunen således udstede to påbud: Et til tankejeren om at foretage undersøgelser eller oprensning af den forurenede ejendom og et til ejeren af den forurenede ejendom om, at vedkommende skal tåle undersøgelser eller oprensning (tålepåbud). Kommunen skal være opmærksom på, at et tålepåbud kan være så indgribende, at det udgør et ekspropriativt indgreb efter grundlovens 73. stk. 1. Hvornår et tålepåbud vil være ekspropriativt, må vurderes efter et skøn over, hvor tungtvejende begrundelsen for påbuddene om undersøgelse og oprensning er i den konkrete forureningssag, og hvor indgribende gennemførelsen af påbuddene er for ejeren af naboejendommen. Et tålepåbud skal naturligvis også opfylde proportionalitetsprincippet. Et tålepåbud kan, som det var tilfældet i Gedser-sagen 2, indebære, at bygninger/beboelseshuse skal nedrives og udenomsarealer/haver opbrydes for at blotlægge forureningen med henblik på oprensning. Sådanne indgreb ville normalt uden videre udgøre ekspropriation, men tålepåbud skal ledsages af en pligt til at retablere forholdene, jf. 48, stk. 4. Samtidig hjemler jordforureningslovens 76 erstatning for eventuelle skader, som tankejeren påfører anden mands ejendom i forbindelse med undersøgelsen eller oprensningen. Disse to forhold bevirker, at indgrebet er mindre indgribende, end det ellers ville være. Modsat kan omfattende, meget langvarige undersøgelser og oprensninger, eller hvis naboen har særlige interesser i at bevare forholdene på ejendommen, fx hvis bygningerne er fredede eller bevaringsværdige, eller der drives en virksomhed på ejendommen, som ikke umiddelbart kan flyttes, tale for at anse påbuddet som ekspropriativt. At tankejeren ikke er forsikringsdækket kan også få betydning for vurderingen af, 2 Miljøklagenævnets afgørelse af 7. september 2007, MAD 2007, side

13 om påbuddet er ekspropriativt, da naboen i sådanne tilfælde udsættes for en risiko for, at tankejeren ikke opfylder sin forpligtelse til at sørge for retablering. Forureninger fra villaolietanke må som hovedregel anses for et forhold, som kommunen efter loven er forpligtet til at føre tilsyn med og gribe ind overfor, jf. jordforureningslovens 65. Pligten til at gribe ind gælder uanset, hvordan kommunen har fået kendskab til en forurening, dvs. uanset om kommunen har modtaget en underretning/anmeldelse af en forurening, eller om kommunen på anden måde er blevet bekendt med en forurening. Det må dog antages, at kommunen kan undlade at udstede et påbud, såfremt det vurderes, at forholdet har underordnet betydning, jf. jordforureningslovens 67, stk. 2. Dette må forudsætte, at kommunen umiddelbart kan vurdere, at der ikke er nogen risiko for menneskers sundhed eller miljøet hverken aktuelt eller i fremtiden. 67, stk. 2 finder dermed anvendelse i tilfælde, hvor kommunen bliver opmærksom på et forhold ved tilsyn eller ved modtagelse af en anmeldelse, og anser forholdet for at være af underordnet betydning. 67, stk. 2 finder således anvendelse forinden kommunen overhovedet har overvejet at anvende en påbudsbestemmelse. Kommunens afgørelse efter 67, stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. bestemmelsens stk. 3. Har kommunen vurderet om betingelserne for at udstede et påbud efter 48, stk. 1 er opfyldt, men finder at betingelserne ikke er opfyldt, træffes der afgørelse om ikke at udstede et påbud efter 48, stk. 1. En eventuel afgørelse af, at der i en given sag ikke skal udstedes påbud om undersøgelse eller oprensning efter 48, stk. 1, skal træffes på et sagligt grundlag. Der kan ikke efter jordforureningsloven lægges vægt på fx tankejerens økonomiske formåen. Der kan heller ikke lægges vægt på, om tankejeren er forsikringsdækket, jf. 49, stk , stk. 2, 2. pkt., må antages udtømmende at gøre op med, hvornår tankejerens forsikringsforhold har betydning for påbuddets udstedelse. Hvis en kommune træffer afgørelse om ikke at udstede påbud efter 48, stk. 1, vil afgørelsen kunne påklages til Miljøklagenævnet. Se nærmere om klage i kapitel Påbudsadressaten Et påbud om undersøgelse eller oprensning efter jordforureningslovens 48, stk. 1, skal meddeles den, der på tidspunktet for udstedelsen af påbuddet er ejer af den pågældende olietank, hvorfra forureningen antages at stamme (tankejeren), jf. 48, stk. 1. Det er uden betydning, om den nuværende ejer af tanken også var ejer, da forureningen indtrådte. Det er også uden betydning, om tankejeren kan betale for oprensningen, herunder om vedkommende fx er insolvent, under konkurs eller lign. Påbuddet skal også i disse tilfælde meddeles til tankejeren. Påbud efter 48, stk. 1 kan ikke meddeles andre, herunder fx lejeren eller brugeren af tanken, uanset om disse konkret har været skyld i den konstaterede forurening. Disse kan eventuelt forpligtes til at betale for 13

14 oprensningen efter andre regler i jordforureningsloven eller olietankbekendtgørelsen /4/. Påbuddet kan heller ikke meddeles til fx tankejerens forsikringsselskab. I de tilfælde, hvor ejeren af en ejendom har leaset olietanken, eksempelvis af det selskab der leverer olie, er der ikke sammenfald mellem bruger og tankejeren. I dette tilfælde er det forsat tankejeren, der er adressat for påbuddet, dvs. leasingselskabet. Påbud skal også meddeles til tankejeren, selvom denne ikke har rådighed over den forurenede ejendom, jf. 48, stk. 4. Dette kan fx være tilfældet, hvis olieforureningen fra tanken har bredt sig til en naboejendom. I sådanne tilfælde kan ejeren af naboejendommen meddeles et tålepåbud, jf. 48, stk. 5. Se nærmere om tålepåbud i afsnittet om kommunens kompetence ovenfor. Det bemærkes, at et senere ejerskifte ikke medfører, at der skal udstedes et nyt påbud, ligesom den oprindelige påbudsadressat også er adressat for senere afgørelser, såvel i forhold til at påbuddet efterkommes som eventuelle yderligere påbud i forhold til den oprindeligt konstaterede forurening. 14

15 3 Sagens behandling 3.1 Særlige forureningsforhold Undersøgelser af forureninger, der hidrører fra villaolietanke, adskiller sig overordnet set fra fx undersøgelser i forbindelse med den offentlige indsats ved, at: der, allerede inden undersøgelsen foretages, er kendskab til, at ejendommen rent faktisk er forurenet, og ofte, til hvornår forureningen er sket, der er tale om en helt veldefineret forureningstype (mineralolie), der typisk er et godt kendskab til, hvor forureningen er sket på ejendommen (hot-spot), forureningssituationen i jordmiljøet vil i hovedparten af sagerne ikke være i en stabil ligevægt, da der i disse sager er tale om en nylig opstået eller eventuelt pågående forurening, der kan være behov for en hurtig afhjælpningsindsats for at mindske skaden eller begrænse forureningsudbredelsen. Disse særlige forhold ved forurening fra villaolietanke bør tages i betragtning ved fastlæggelse af forureningsundersøgelserne. Dog vil der være tilfælde, hvor forureningen er foregået over længere tid som siveforurening, og forholdene derfor vil være anderledes end ovenfor beskrevet. Da forureningerne typisk ikke har haft en længere periode til at sprede sig i og forureningsstedet (hot-spot) er relativt veldefineret, vil det således ofte være relativt let at vurdere, hvilket udstyr der mest hensigtsmæssigt skal anvendes til at foretage undersøgelsen, såfremt forureningen ikke umiddelbart kan afgrænses ved udførelse af håndboringer. Borearbejdet i forbindelse med undersøgelserne vil ofte blive foretaget med kran eller minirig, da dette ofte af adgangsmæssige hensyn vil være det mest hensigtsmæssige. Herudover kan der anvendes håndgravning og rendegraver. I de tilfælde, hvor forureningen lige er sket, og der er tale om en forurening af en vis størrelse, kan forureningen i den indledende undersøgelsesfase være mobil som fri fase. Der er således tale om et dynamisk forureningsbillede, hvor forureningen, især umiddelbart efter spildtidspunktet, er under udvikling. Man bør derfor være opmærksom på, at der umiddelbart efter spildet kan træffes meget høje forureningskoncentrationer i jord, grundvand og poreluft, der ikke er repræsentative for den faktiske forureningssituation, såfremt den fri fase efterfølgende bliver fjernet ved oppumpning og/eller opgravning. Der bør derfor tages højde for dette ved udarbejdelsen af risikovurdering, så nye grundvandsog poreluftprøver, sammen med udtagne jordprøver af forureningen fra undersøgelses- og oprensningsfasen, som repræsenterer det reelle stabiliserede forureningsniveau, anvendes til udarbejdelse af risikovurderingen. I sager med grundvandsforurening fra oliespild kan forureningen sprede sig yderligere i undersøgelsesperioden. Det kan derfor være nødvendigt at udføre filtersatte boringer i flere omgange for at afgrænse forureningen og udtage 15

16 grundvandsprøver i flere omgange fra de samme filtre for at følge udviklingen i koncentrationsniveauet. En tidsmæssig udvikling i grundvandskoncentrationerne og/eller spredning af forureningen kan desuden få betydning for indeklimaet i bygninger over forureningsfanen. Dette kan betyde, at der skal udtages nye eller flere poreluftmålinger for at dokumentere om forureningen udgør et indeklimaproblem. Tilsvarende skal man i forbindelse med oprensningsfasen være opmærksom på, at forureningsomfanget (vertikal og horisontal udbredelse), kan have ændret sig i forhold til undersøgelsesfasen. Dette gælder især hvis forureningen indeholder mobil fri fase af olieprodukt, og hvis der er en længere periode mellem undersøgelsen og oprensningen. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at oprensningerne igangsættes hurtigst muligt. Er den mellemliggende periode lang, kan der udføres kontrolboringer for at verificere forureningsudbredelsen inden oprensningen igangsættes, så der ikke opstår problemer i forbindelse med gravearbejdet som følge af, at forureningen har spredt sig anderledes end forudsat ved undersøgelsen. 3.2 Sagstyper I forbindelse med gennemførelse af forureningsundersøgelser har det vist sig, at sager om forurening fra villaolietanke kan inddeles i følgende typer 3 : Sager, hvor det er uproblematisk at foretage en oprensning af forureningen i forbindelse med undersøgelsen (ca. 75 % af sagerne). Sager, hvor oprensning ikke kan foretages i forbindelse med undersøgelsen. (ca. 25 % af sagerne). Det er således langt de fleste sager, hvor der med fordel kan foretages en oprensning af forureningen i forbindelse med undersøgelsen. Da det ofte kan være vanskeligt for kommunen umiddelbart at vurdere, hvilken sagstype der er tale om, bør kommunen i undersøgelsespåbuddet give påbudsadressaten mulighed for, på eget initiativ og risiko, at kunne fjerne hele eller dele af forureningen i forbindelse med undersøgelsen. På denne måde kan sagsforløbet afkortes og ejeren af den forurenede ejendom sikres den hurtigst mulige oprensning til ofte lavere omkostninger. Det anbefales, at en oprensning i forbindelse med undersøgelsen sker i tæt samarbejde og dialog parterne imellem, for at sikre at oprensningens omfang og dokumentationen heraf er tilstrækkelig til at et senere påbud om yderligere oprensning ikke bliver nødvendigt. 3.3 Det typiske sagsforløb - flowdiagram Et typisk sagsforløb starter med, at tankejeren eller eventuelt en tredje part konstaterer, at olietanken eller rørledningen er utæt. 3 Fordelingen af sagstyperne er oplyst af forsikringsselskabet/om (Oliebranchens Miljøpulje) og dækker over visse regionale forskelle. 16

17 Kommunen besigtiger herefter forureningen og kan, hvis det er nødvendigt, eventuelt udstede et påbud til tankejeren om straks at træffe foranstaltninger til hindring af yderligere udbredelse. Hvis betingelserne herfor er opfyldte, udsteder kommunen påbud til tankejeren om at undersøge forureningen. En forureningsundersøgelse munder ud i en afgrænsning af forureningen i jord (og eventuelt grundvand) og en risikovurdering af den fundne forurening. Såfremt risikovurderingen ikke med høj grad af sikkerhed viser, at forureningen ikke udgør en risiko for sundhed eller miljø, skal undersøgelsen endvidere indeholde et forslag til oprensning eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger. Har påbudsadressaten i forbindelse med undersøgelsen oprenset forureningen, kan sagen afsluttes, hvis kommunen vurderer, at forureningen er fjernet eller at forureningen ikke længere udgør en risiko for sundhed eller miljø. Viser undersøgelsen, at der er en forurening, som ikke med høj grad af sikkerhed kan afvises at udgøre en risiko for sundhed eller miljø, skal kommunen vurdere, hvorvidt der skal udstedes et påbud til tankejeren om oprensning af forureningen. Hvordan man typisk kommer mest hensigtsmæssigt igennem et sagsforløb fra konstateringen til afslutningen af sagen er skitseret i flowdiagrammet i figur 3.1. nedenfor. De enkelte trin i sagens behandling er uddybet i vejledningens følgende kapitler, og der er derfor i flowdiagrammet angivet de kapitler, hvor man finder den relevante information om det enkelte trin. 17

18 Figur 3.1: Flowdiagram over det typiske sagsforløb. 18

19 4 Konstatering af forureningen Det fremgår af de registrerede sager hos det forsikringsselskab, der dækker tankejerens udgifter og forestår de praktiske tiltag i forbindelse med undersøgelse og oprensning påbudt efter jordforureningslovens 48, stk. 1 (p.t. Topdanmark Forsikring A/S) og Oliebranchens Miljøpulje, at olieforurening typisk konstateres ved, at man har kunnet lugte eller se tegn på olie i boligen eller ved tanken. I boligen er forureningsårsagen oftest en utæt rørledning, som lækker over en periode, indtil olieforureningen får et omfang, hvor det kan lugtes eller eventuelt begynder at trænge op i murværk, hvor man kan se misfarvning på gulv eller væg. Der har også været en del sager, hvor forureningen stammer fra en utæt slange til fyret, som har lækket olie ud på gulvet. I tilfælde med utætte tanke opdages det typisk ved, at underlaget i form af fliser eller betonlag bliver olievædet og misfarvet, eller at der er lugt af olie fra jorden under tanken. Ved flere sager er der tale om, at det er chaufføren, som i forbindelse med påfyldning af tanken opdager, at der er en utæthed ved tanken. Driftsforstyrrelser på tanken har også givet anledning til, at tankejer eller eventuelt en tilkaldt oliefyrstekniker opdager, at der er en utæthed på rørledningen, eller at tanken er sprunget læk, og der ikke er mere olie i tanken. 4.1 Anmeldelse Når en forurening konstateres, er der efter miljøbeskyttelseslovens 21 og 71, stk. 1, en pligt til at henvende sig til kommunen. En undladelse heraf kan medføre bøde, jf. miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1, nr. 7. Efter 21 skal ejere og brugere af fast ejendom straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund. Efter 71, stk. 1 skal den, som er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening straks underrette tilsynsmyndigheden. Når forureningen anmeldes til kommunen er der ofte tale om et pågående eller akut opstået oliespild, hvor en mobil fri oliefase måske stadig breder sig i jordmiljøet. Det kan være et spørgsmål om få timer eller dage, før forureningen breder sig til fx en å eller ind under en bolig. En hurtig indsats kan begrænse konsekvenserne for både miljøet og grundejer samt reducere omkostningerne til at oprense forureningen. Kommunen bør derfor straks efter modtagelse af en anmeldelse vurdere, om der kan være tale om en akut situation med behov for en hurtig indsats. Se nærmere om kommunens og tankejerens forpligtelse til at foretage afværge og skadesbegrænsning i afsnit 4.2 og 4.3 nedenfor. 19

20 Det vil være hensigtsmæssigt, at kommunen gør tankejeren opmærksom på, at der også skal ske anmeldelse til forsikringsselskab (p.t. Topdanmark Forsikring A/S), og at kommunen straks underretter forsikringsselskabet om, at der er anmeldt en olieforurening fra en villaolietank. I så fald kan forsikringsselskabet vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forsikringsselskabet igangsætter en skadesbegrænsning. Alle involverede parter i sagen (tankejer, grundejer, kommunen, miljøet og forsikringsselskabet) har en fælles interesse i, at der foretages en hurtig og kvalificeret skadesbegrænsende indsats. Se nærmere om forsikringsselskabets skadesbegrænsning i afsnit 4.4 nedenfor. Hvis det er nødvendigt for at indhente oplysninger til brug for vurderingen af, om forureningen er omfattet af jordforureningslovens 48, bør kommunen desuden hurtigst muligt besigtige forureningen. I forbindelse med anmeldelsen og/eller besigtigelsen bør kommunen klarlægge hændelsesforløbet og herunder: Hvad der er sket og hvornår. Hvordan forureningen er konstateret. Hvornår tanken/oliefyret sidst har været i brug. Hvornår der sidst blev påfyldt olie på tanken og hvorfra. Hvor meget olie vurderes der spildt. Hvem, der er tankejer, og om tankejeren også er bruger og grundejer. Hvornår tanken er etableret. For at sikre sig, at alle relevante oplysninger indhentes, kan kommunen med fordel anvende besigtigelsesskemaet i bilag 4. Kommunen skal være opmærksom på, at kommunen efter jordforureningslovens 70 har pligt til at underrette regionen, når kommunen modtager en underretning om forurening. 4.2 Kommunens pligt til akut indsats Jordforureningsloven 68, stk. 2, indeholder en pligt for kommunen til uden påbud at gribe ind og foretage de nødvendige foranstaltninger i de tilfælde, hvor der er alvorlig fare for sundheden, og i de tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse. Efter bestemmelsen skal kommunen iværksætte afværgeforanstaltninger uden påbud, når der foreligger overhængende alvorlig fare for sundhed eller større forurening. Bestemmelsen medfører således både en pligt og en ret for kommunen til at afværge betydelig fare. Bestemmelsen omfatter de akutte forureninger og har et snævert anvendelsesområde. Det er kommunen og/eller det kommunale beredskab, der skal vurdere, om der er behov for at iværksætte en akut afværgeindsats. I de tilfælde, hvor der er behov for en akut afværgeindsats, skal kommunen via beredskabet sikre, at forureningens skadevirkninger begrænses hurtigst muligt. Der kan typisk være tale om følgende akutte afværgeforanstaltninger: 20

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

UDKAST. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke UDKAST Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. X 2009 2 Indhold INDHOLD... 3 FORORD... 5 1 INDLEDNING... 6 1.1 FORMÅL...6 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN...

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Vejledning nr. 2 2009. Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 2 2009 Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Set fra den kommunale synsvinkel - Vær opmærksom på at vejledningen også er ny for os Hvem og hvorfor Hvem: Line Hyldahl-Rishøj

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven

Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Nyere afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Jens Nonboe Andersen EnviNa årsmøde for jord og grundvand 2015 Jens Nonboe Andersen - EnviNa årsmøde i Horsens - 2015-09-30 Indlæg om afgørelser fra

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord

Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for jordforurening og genanvendelse af forurenet jord 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) 2007/2 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. januar 2017 Sag 110/2016 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Vivi Bruhn Knudsen) mod If Skadeforsikring,

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Assens Kommunes påbud af 7. april 2010 til OK a.m.b.a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. august 2013 J.nr.: NMK-11-00055 (tidl. MKN-110-00087) Ref.: ULSJE/POSPE/FLEKB AFGØRELSE i sagen vedrørende Assens Kommunes

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Brev 2 til Miljøstyrelsen

Brev 2 til Miljøstyrelsen Brev 2 til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens hovedmail: mst@mst.dk cc: Helle Okholm cc: Preben Bruun Ref. Susanne Prior Drønen SPR@fredensborg.dk Sagsnr. 15/28023 27. september 2015 Konkret forslag til ændring

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus De forvaltningsretlige

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune

Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune - Insolvent forurener, olielugt hos flere naboer, atypiske spredningsvej Tæt samarbejde med Region Hovedstaden Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) Side 1 af 20 LBK nr 282 af 22/03/2007 Gældende (Jordforureningsloven) Offentliggørelsesdato: 30-03-2007 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1151 af 17/12/2003 LOV nr 507 af 07/06/2006

Læs mere

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune

Samspil mellem myndigheder. Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Samspil mellem myndigheder Susanne R. Pedersen Region sjælland Pia Arensberg tidligere Køge Kommune Baggrund Jan Sep. Industrigrund Vandværket Lyngen forurening Sandet moræneler 7-8 m Forurenede boringer

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0037 Ref. ULU/OKI Den 9. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld 1. Klage til

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus PÅBUD PÅ JORDFORURENINGSOMRÅDET Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus MEDDELELSE AF PÅBUD JFL 40 OG 41, MBL 69 SAMT VÆSENTLIGE DOMME Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus DET TYPISKE FORLØB AF EN JORDFORURENINGSSAG

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København

Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven. Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Nye afgørelser om påbud efter jordforureningsloven Flemming Krog Bjerre ATV møde om jordforureningsloven 9. oktober 2013, København Temaer Påfyldning af defekt eller ikke-tilsluttet tank - ansvar for leverandør

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29.

A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S. Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01675 Ref. anmso/jaflo Den 29. september 2015 Påbud om undersøgelser af jordforurening efter fueloliespild Miljøstyrelsen

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank og til din vvs-installatør, der foretager udskiftningen. Sløjfningsterminer Miljøstyrelsen har fastlagt sløjfningsterminer

Læs mere

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll Miljøjuridisk grunduddannelse Modul III Den 12. april 2016 Partner Håkun Djurhuus og Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Program - formiddag Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 09.35 Kl. 09.35 10.45 Kl.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-11-00059 (tidl. MKN-110-00094) og NMK-11-00074 Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere