IT-Strategi. Egebækskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Strategi. Egebækskolen"

Transkript

1 IT-Strategi Egebækskolen 1

2 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan Side 6 Strategiplan Side 7 Fremtiden Side 8 2

3 Digitalisering på Egebækskolen Alle medarbejdere og elever har ipads på Egebækskolen. Vi startede undervisning i ipads i skoleåret Vi var så begejstrede for mediet, at vi udleverede dem til både elever og medarbejder - uden at have en it- og mediehandleplan. Dette har efterfølgende bevirket, at der i skoleåret var medarbejdere, der ikke var kommet i gang, og andre, der var fakkelbærere, og som var nået langt ind i den mediepædagogiske verden. Det har medført, en nødvendighed i at opkvalificere lærerne og pædagogerne i forhold til ipads i undervisningen og en skærpet indsats fra ledelsens side. Ved den årlige Walk through var et af ledelsens fokuspunkter: Anvendelse af it i undervisningen. Ledelsens praksisnære observation af alle medarbejderes undervisning kvalificerer indsatsområderne. Til den årlige medarbejderudviklingssamtale i skoleåret 2012/2013 skulle alle selvevaluere deres niveau. Det bevirkede, at den første arbejdsdag efter sommerferien 2013 blev afsat til målrettet undervisning i anvendelse af ipad i undervisningen - praksisnær kompetenceudvikling. Digitalisering som kompetence er stadig nyt, så skolens digitaliseringsstrategi bliver afgørende for, at ingen lærere og pædagoger forbliver på nybegynderniveau. Elevernes niveau er generelt meget højt i forhold til anvendelse af it. Vi har med stor glæde anvendt elevernes it-kompetencer til at undervise andre elever og lærere i dette. At eleverne på skolen er så fortrolige med ipads i undervisningen kan være med til, at de har en indsigt og måske endda et forspring i forhold til kommunens andre skoler og elever. Vi har fokus på en velfungerende IT-infrastruktur med mobilitet og tilgængelighed via trådløse netværksløsninger til laptops, tablets, smartphones mv. samt SMART-board i klasserne. Det skal medvirke til en let integrering af it og medier i undervisningen. Skolens trådløse netværk er tilgængeligt for elever og medarbejdere, når de er på skolen. Det har dog ikke være på fuld omdrejningshøjde i forhold til behovet på skolen. Det nye trådløse netværk forventes installeret primo december Elever og medarbejderes it-kompetencer skal fortsat udvikles og understøttes med arbejdsmål for klassetrin. 3

4 Ifølge Simon Skov Fougts undersøgelse af lærernes kompetencer 1 kan vi se, at Egebækskolens lærere generelt set er godt med i forhold til udvikling af deres digitale kompetencer og it s betydning i undervisningen. Undersøgelsen er et år gammel, og særligt inden for dette område er et år lang tid. Når undersøgelsen gentages i efteråret 2015, er vi sikre på, at man vil kunne se en tydelig accelereret udvikling hos både elever og medarbejdere. Visionen for vores IT-strategi er, at arbejdsmål på de enkelte klassetrin fremgår. Det vil give et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for udvalgte områder (Faghæfte 48 og didaktik 2.0). Derved skabes en bevidst progression. Klasseteamet bliver herved ansvarlig for at introducerer klasserne for områderne. Det er dog ikke teknologien isoleret set, der forandrer praksis og skaber læring, det er den didaktiske brug af teknologien, der er afgørende 2 Ledelsen på skolen skal følge op og signalerer, at it er en vigtig del af undervisningen i alle fag, og ledelsen skal samtidig sørge for at drage de rigtige konsekvenser for de arbejdsopgaver, som lærerne skal udføre. Ledelsen skal sætte ord på, hvorfor it er vigtigt, sætte rammerne for de ansatte, så både de enkelte teams og fagteams kan udvikle deres it-brug. (EVA-rapport 1009/10). Det er ikke nok at have en it-strategi. Det afgørende er, at ledelsen selv engagerer sig i it-arbejdet og følger op på, hvordan lærerne anvender det. Ledelsen sikrer, at årsplaner afspejler, hvor og hvordan it tænkes brugt i undervisningen og følger op blandt andet i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler. Det handler i høj grad om læring. På skolen er it en naturlig del af læringsrummet. Lærerne skal i fremtiden i endnu højere grad blive vejledere og facilitatorer for elevernes læring, og eleverne bliver aktive producenter af viden. IPads til alle har givet læreren bedre muligheder for at differentiere undervisningen og tilrettelægge en undervisning, som imødekommer den enkelte elevs behov. Vi er på skolen meget glade for at kunne tilbyde både elever og de ansatte 1:1 modellen. It er ikke et mål i sig selv. Det er et middel til en 1 Gentofte- Rudersdal Undersøgelsen Kvantitative spørgeskemaundersøgelse om lærere, it og læring i folkeskolen i Gentofte og Rudersdal Kommune. Afsluttende rapport maj Den gode digitale skole 4

5 bedre skole, hvor eleverne bliver aktive medproducenter af viden og hvor lærerne har en god, fælles platform at tilrettelægge undervisningen på. IT som kommunikationssystem PersonaleIntra Elektronisk kommunikation mellem medarbejdere på Egebækskole foregår primært på PersonaleIntra. Alle medarbejdere skal læse post og nyheder på PersonaleIntra mindst en gang på alle arbejdsdage. PersonaleIntra er stedet for skolens elektroniske videndeling, hvorfor alle medarbejdere skal orientere sig i relevante samlemapper mm. ForældreIntra Elektronisk kommunikation mellem forældre og skolens medarbejdere forgår som udgangspunkt på ForældreIntra. Alle teams er forpligtet til ugentligt at opdatere forældreintra med billeder, skema og ugens begivenheder. Den Gode Digitale Skole - vision Den digitale tilgang er et naturligt valg for elever, lærere og pædagoger i Rudersdal Kommune, hver gang det understøtter elevernes læring, dannelse og alsidige udvikling Egebækskolens mission 3 1. Holdningsmæssigt skal både ledere og lærere have et klart og visionært blik for it s pædagogiske potentialer 2. Disse visioner skal understøttes af tilgængelige og driftssikre ressourcer, der funktionelt kan integreres i undervisningen. 3. Lærerne skal tilegne sig både tekniske og didaktiske kompetencer til at omsætte it s pædagogiske potentiale i undervisningen. 3 Gynther, Karsten (Red.) Didaktik 2.0 Læremiddelkultur mellem tradition og innovation. 5

6 4. Lærerne skal opbygge nye rutiner og erfaringer med integration af it i undervisningen, således at it bliver en hverdagslig del af skolens undervisnings- og læringskultur. Strategiplan Alle lærere og pædagoger videreudvikler skolens erfaringsbank og systematiserer videndeling på området i team og fagteam. Der er en lead-user i hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling). Det overvejes, om der skal ansættes en egentlig first-mover. It-vejlederen har opgaven i forhold til support. (Hardware og software) Skolens MED inddrages i en bred forankring. ipads er hovedværktøjet på skolens APV-dag i oktober Der laves film og laves en samlet bog i Book Creater om Egebækskolens Maslowspyramide. Ledelsen vil også i år have fokus på anvendelse af digitale værktøjer og platforme ved den årlige walk through og medarbejderudviklingssamtale. Workshop med fokus på kobling mellem SAMR modellen og den nye skolereform Gør en god skole bedre fagligt løft af folkeskolen, og hvordan når vi SAMR modellens 4. niveau? Ledelsen laver udkast til arbejdsmål for de enkelte trin i forhold til faghæfte 48 og didaktik 2.0. Udkastet præsenteres i foråret på et p-møde. Herefter arbejder leaduserne videre med det med input fra vores teamkoordinatorer. Workshop Didaktik 2.0: Undervisningsloops. Med stor inspiration fra bogen Didaktik 2.0. Lærermiddelkultur mellem tradition og innovation redigeret af Karsten Gynther. Bogen er et resultat af et 2-årigt udviklingsprojekt: Læremiddelkultur og didaktik 2.0. Eleverne motiveres af arbejdet med digitale produkter, og deres følelse af at være en del af fællesskabet styrkes. 6

7 Eleverne anvender de digitale læringsværktøjer og ressourcer som en naturlig del af deres skolegang. Vores innovative it-elever underviser andre klasser. Vi arbejder på systematisk at fremvise vores produktioner for hinanden på skolen. Elevrådet laver en IT-ETIK på Egebækskolen: Skolens digitale kultur, har elevernes ejerskab i centrum: Hvad er tilladt/forbudt online (f.eks. privatliv, chikane, ophavsret og blufærdighedskrænkelse), deling af billeder og film, mobning på nettet mv. Strategiplan Obligatoriske kurser i henhold til faghæfte 48. TPACK-udvalg. Udvalget skal lave en handleplan for, hvordan den enkelte lærer/pædagog kan blive kompetenceudviklet indenfor de 3 områder: teknologisk, pædagogisk- og fagfaglig viden. En udvalgt gruppe af medarbejdere arbejder med læringsrefleksion i skyen som dokumentation for læring og afprøver forskellige former for værktøjer og muligheder for at gemme. Alle elever arbejder med elektronisk porte folio og videologs Hver elev har digitale porteføljeproduktioner som dokumentation for læring. Elevernes målsætningsskema som allerede anvendes på nuværende tidspunkt i papirform digitaliseres. Eleverne arbejde med reflekteret bevidsthed om og dokumentation af egen læring Arbejdsmål på de enkelte klassetrin er lavet færdig. Det vil give et indblik i, hvornår man begynder at introducere klasserne for udvalgte områder (Faghæfte 48 og didaktik 2.0). Derved skabes en bevidst progression. Klasseteamet bliver herved ansvarlig for at introducerer klasserne for områderne. 7

8 Fremtiden It-strategiplanen og den nye skolereform går hånd i hånd. Didaktik 2.0 taler tydeligt ind i John Hatties tanker om synlig læring. Det er en didaktik, hvor læreren i det didaktiske design medtænker at eleverne også er didaktiske designere i skolen. Elever foretager også valg i forhold til mål, aktiviteter og hvordan de får adgang til viden. Lærernes didaktiske design i en didaktik 2.0 kan ses som et design for meddesignere 4. At have ipads eller anden it i undervisningen handler ikke om at sætte strøm til bogen. Det handler i høj grad om, at man som lærer stiller sig didaktiske spørgsmål: Hvorfor, hvem og hvordan? For at det kan blive en dynamisk og accelereret proces for eleverne skal den løbende målfastsættelse, lærernes evaluering af elevernes udbytte af deres skolegang og elevernes mulighed for selvevaluering på dagsordenen. På Egebækskolen er vi vant til at målfastsætte faglige og sociale mål. Når disse bliver evalueret, bliver en anden undervisning skabt. En undervisning, som bygger på proces, fokusering og på at se læring gennem elevernes øjne og meningsfuld og hensigtsmæssig feedback, så hver enkelt elev progressivt bevæger sig frem. Vi er lige startet på en vej, hvor web 2.0-trivialitet, som er den ukritiske brug af remediering, stadig kan snige sig ind i undervisningen. Det er vores opgave som ledelse sammen med medarbejderne at skabe muligheder for at udnytte de nye muligheder, som teknologien åbner for. Web 2.0 udfordrer skolen i bred forstand: Nye platforme til at præsentere elevproduktioner, nye måder at organisere skolens materialesamlinger, nye typer af interaktive læremidler og en ny læremiddelkultur mv. Hvordan ser fremtidsscenariet ud for Egebækskolen, hvis det overhovedet giver mening at tale om en it-strategiplan, når den kontinuerlige forandringshastighed og elevernes uformelle omgang med medier i fritiden udfordrer, hvad der egentligt kan stå i en itstrategiplan? En plan er i sit udgangspunkt statisk og med en opbygning omkring trinmål og progressionstanker nemt kommer til at repræsentere en meget traditionel tænkning. Vores it-strategiplan eller udviklingsguide skal derfor være en dynamisk, didaktisk platform, som også skal sætte fokus på en accelereret it-indsats på skolen. 4 Karsten Gynther: Didaktik 2.0 8

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole

NY HOLTE SKOLE. 2014-2015 Den gode digitale skole NY HOLTE SKOLE 2014-2015 Den gode digitale skole Ny Holte Skole Indholdsfortegnelse Indledning Overblik over det gode digitaliseringsmål Vision for digitalisering i Rudersdal Kommune Omdrejningspunktet

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere