Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016"

Transkript

1 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder... 7 Kultur og kommunikation... 7 Ledelse... 8 Handlinger... 9 Implementering og forandringer i it-infrastrukturen... 9 Kompetenceudvikling og netværk... 9 Digitale læremidler... 9 Evaluering

3 It-strategi for Tårnby Kommune, 0-18-årsområdet, Indledning Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i et globaliseret videnssamfund. Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier, og institutioner og skoler har derfor en central opgave i forhold til udvikling af børn og unges dannelse inden for it og medier. Digital dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i brug af it, kompetencer i kritisk informationssøgning, brug af sociale medier og netetik med henblik på at udvikle kritiske forbrugere, aktive brugere og producenter af viden gennem udnyttelse af de muligheder, it og medier tilbyder nu og i fremtiden. Med web 2.0 er it-brugeren aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet - behov for at kunne vurdere, hvem der kommunikerer med hvem, på hvilke præmisser og i samspillet mellem intentioner, udtryksformer og handlinger, der skaber den aktuelle digitale omverden. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb kompetence til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. I Tårnby Kommune ønsker vi et lærings- og udviklingsmiljø på 0-18-årsområdet, der også baserer sig på digitale læremidler og digitaliseret teknologi, der fremmer innovation, personlig udvikling og faglige kompetencer med henblik på øget læring og en højere grad af uddannelsesparathed. Sammenhæng Denne it-strategi gælder for børn og unge på 0-18 års området i Tårnby Kommune. Sammenhæng i arbejdet med børnenes it-kompetencer fra de begynder i vuggestue og til de forlader folkeskolens ældste klasser er centralt i denne strategi, og den omfatter derfor både institutions- og skoleområdet mm.. Strategien er udarbejdet efter anbefalinger fra KMD s strategiske it-agenda fra 2010, regeringens itstrategi for folkeskolen 2011 og forskningsresultater fra læremiddel.dk1. Udformningen af denne itstrategi er blevet inspireret af it-strategien fra Frederiksberg Kommune2. It-strategien skal sikre fokus på it- og medieområdet i Tårnby Kommunes børneområde og øge fokus på anvendelsen af digitale medier i undervisning og digital dannelse. It bør ikke være et supplement til undervisningen men et naturligt element i den måde, man tænker pædagogik og didaktik. Strategien skal derfor fremme, at medarbejdere bliver rustet til at arbejde med digitale medier som en naturlig del af hverdagen. Målgruppen for strategien er de personer, der arbejder på børneområdet, eksempelvis lærere, pædagoger, bibliotekarer og it-teknikere. Når der i strategien anvendes termen vi, tænkes der på alle, der arbejder fagligt-pædagogisk inden for 0-18 års-området. Strategien skal foruden den pædagogiske intention sikre, at investeringer og de økonomiske ressourcer bliver anvendt hensigtsmæssigt

4 Strategien indeholder vision, mål, handlinger/implementering og evaluering. Målområdet er inddelt i fem overordnede kategorier, der har stor indbyrdes afhængighed: 1. Udstyr og netværk 2. Kompetencer og færdigheder 3. Digitale læremidler 4. Kultur og kommunikation 5. Ledelse Såvel den teknologiske udvikling som udviklingen af færdigheder i at udnytte de teknologiske muligheder stadigt bedre indebærer, at implementeringsplanen forventes at blive justeret løbende. Strategien tager afsæt i regeringens digitale strategi for skolen: Det er regeringens mål, at it-strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Specielt skal it udnyttes til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever også de dygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner." (Regeringens it - strategi for folkeskolen august 2011). Vi skal i Tårnby leve op til regeringens digitale strategi. Vi skal skabe rammerne for en lokal itstrategi for børneområdet 0-18 år, der gør det muligt at leve op til de nationale mål. Desuden skal it-strategien efterleve kravene i faghæfte 48 3 på skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde d : At forvaltningen inden skoleårets udgang fremlægger forslag til en principiel, fremadrettet itstrategi, der omfatter kendte og forventede udviklingstendenser på såvel hard- som softwareområdet og som er baseret på pædagogisk, didaktiske principper for it-baseret læring samt på realistiske, ressourcemæssige præmisser. Strategien er udarbejdet på grundlag af anbefalinger fra en tværsektoriel arbejdsgruppe under forvaltningen med følgende kommissorium: Det er besluttet at Tårnby Kommune skal have en it-strategi på børneområdet 0-18 år. Strategien skal facilitere de undervisnings- og dannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i en digital verden. Gruppen opstiller en vision for it- og medieområdet, der operationaliseres i en strategi- og handleplan, der kan understøtte en fælles sammenhængende udvikling på børneområdet, og som kan fremtidssikre og kvalificere tilgængeligheden og de teknologiske muligheder for anvendelse af it og medier på institutioner og skoler i Tårnby Kommune. 3 Faghæfte 48 er Fælles Mål 2009 for It- og mediekompetencer i folkeskolen - fra Undervisningsministeriet 4

5 Vision 2016 It og medier er en naturlig og let tilgængelig ressource for børn fra 0-18 år i Tårnby Kommunes institutioner og skoler i arbejdet med at styrke inklusion, dannelse og faglighed. Børn i Tårnby udvikler i mødet med it i skoler og institutioner de fornødne kompetencer til at kunne trives, uddanne sig og medvirke i fremtidens videns- og netværkssamfund herunder som digitale medborgere. Pædagogisk it Kultur og kommunikation Kompetencer og færdigheder Digitale læremidler Netværk og udstyr Værdigrundlaget 0-18 år i Tårnby 5

6 Mål 1. Netværk og udstyr Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at det er let at anvende it i hverdagen både i skoler og institutioner der er en høj tilgængelighed 1.1 Vi har efter behov adgang til it-udstyr, herunder interaktive tavler og/eller skærme. Det betyder, at der stilles de nødvendige redskaber til rådighed for undervisningen 1.2 Vi etablerer et pædagogisk miljø, hvor børn selv kan medbringe egne enheder, og hvor skoler og daginstitutioner tilbyder alsidigt udstyr, der fremmer inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer 1.3 Vi har mulighed for at anvende eget udstyr i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at der er adgang til web-baserede læremidler og internet via eget udstyr, samt at brug af egne enheder indtænkes i skolernes og institutionernes fysiske indretning. 1.4 Vi sikrer, at it-infrastrukturens muligheder og begrænsninger er kendte, og at it-driften er stabil og velfungerende i forhold hertil. 1.5 Vi fremmer etablering af mobile, let tilgængelige it-miljøer og effektive processer, der sikrer, at lærere og pædagoger skal bruge et minimum af tid på at reservere og klargøre udstyr 1.6 Vi sikrer, at it-infrastrukturen (netværk, båndbredde mv.) kan følge med, når anvendelsen øges. Dette gælder især, når antallet af bærbare enheder i undervisningen øges 1.7 Vi organiserer og langtidsplanlægger i forhold til opdatering og udskiftning af udstyr 1.8. PUC samarbejder med biblioteket, som bl.a. kan bidrage med undervisere i kurser rettet mod forældre m.fl. ligesom biblioteket kan støtte børn og unge i deres brug af it i fritiden på det fælles grundlag 2. Digitale læremidler Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at lærere og pædagoger bevidst anvender digitale læremidler til at understøtte børnenes læring og dannelse 2.1 Vi prioriterer de digitale lærermidler, som kan anvendes uafhængigt af tid og sted og hvor den lærende indgår i en aktiv læreproces. 2.2 Vi sætter fokus på digitale læremidler med mulighed for differentiering og samarbejde, og vi anvender digitale læremidler, der styrker børnenes faglige, sociale og personlige udvikling 6

7 2.3 Vi sætter fokus på digitale læremidlers rolle i læringsrummet og de nye principper for indholdsvalg, som naturligt følger heraf samt samspillet mellem traditionelle læremidler og web 2.0 læremidler Vi udforsker og videndeler nye forståelser af lærer-, pædagog-, børne- og elevrollen, som følger med anvendelsen af digitale læremidler 2.5 Vi anvender digitale læremidler med henblik på videndeling, samarbejde og innovation og udforsker de nye organisationsformer (tid, rum, rammer, faser), som dette bringer med sig 3. Kompetencer og færdigheder Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at alle lærere og pædagoger kan anvende it til at understøtte børns læring og udvikling og dermed er bevidste om, at brugen af it-ressourcer kræver et aktivt pædagogisk til- og fravalg at børn og unge har nødvendig kendskab til den lovgivning og etik, som sætter rammen for anvendelsen af nutidens medier 3.1 Vi sikrer, at pædagogisk it er en væsentlig bestanddel af kompetenceudviklings- og netværkstilbud i kommunen 3.2 Vi inspirerer alle pædagoger og lærere til at understøtte transformationen fra en traditionel til en ny læremiddelkultur gennem teamarbejde, netværk, kurser, aktionslæring, kulturrejser og anden form for kompetenceudvikling 3.3 Vi indtænker it-kompetencer i fagenes årsplaner og institutionernes læreplaner svarende til gældende målsætninger på områderne 3.4 Vi fremmer udviklingen af børns dannelse til nysgerrige og aktive it-producenter og kritiske itkonsumenter. Vi underviser dem i at begå sig i fremtidens videns- og netværkssamfund 4. Kultur og kommunikation Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at udvikle en it- og mediekultur, hvor tilgængelighed og mangfoldighed af udstyr gør det muligt for børneområdet 0-18 år at anvende it og medier hvor det naturligt understøtter de pædagogiske processer at gøre børn og unge informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk, etisk og medskabende til digitale informationer og kommunikation. 4.1 Vi videndeler og samarbejder aktivt på tværs af alle institutioner i kommunen, der arbejder med børn i alderen 0-18 år og evt. andre relevante institutioner 4.2 Vi har en klar struktur for kommunikationen i og mellem vore institutioner. Vi anvender it til kommunikation internt i institutioner og eksternt med forældre, samarbejdspartnere og verden uden for institutionerne 4 læremidler, der baserer sig på anden generation af tjenester, der er tilgængelige på Internet, der lader brugere samarbejde om og dele information online 7

8 4.3 Vi deler og opsøger aktivt viden om nye digitale muligheder og metoder, og vi har adgang til teknisk og pædagogisk hjælp og støtte 4.4 Vi inddrager, anvender og udfordrer børn og unges it-kompetencer og it-kultur i dannelses- og læreprocesserne 4.5 Vi anvender it, hvor det er relevant og motiverende for aktørerne og understøtter tværfaglige muligheder, sociale relationer og letter kommunikationen 5. Ledelse Tårnby Kommunes IT-strategi baserer sig på: at der er en afklaret kompetencefordeling mellem de ledere, der skal implementere og vedligeholde IT-strategien at alle ledere, der har opgaver i forhold til IT-strategien, aktivt fremmer gennemførelse af målsætning, strategi og evaluering inden for deres ansvarsområde 5.1 Det eksisterende SkoleIT-udvalg bestående af IT-chefen, lederen af Pædagogisk UdviklingsCenter og medie- og IT-konsulenten på skoleområdet udvides med lederen af Daginstitutionsafdelingen og omdøbes til PædagogiskIT-udvalg. 5.2 PædagogiskIT-udvalget udarbejder af hensyn til grænsefladeproblematikker med udgangspunkt i gældende retningslinier for SkoleIT-udvalget forslag om opgave- og kompetencefordelingsplan for IT på 0-18 års-området med reference til forvaltningschefniveau og holder regelmæssige møder om implementerings- samt etablings- og driftsspørgsmål. 5.3 PædagogiskIT-udvalget har ansvar for, at Børne- og Skoleudvalget løbende orienteres om udviklingen på område samt forelægges beslutningsforslag om afvigelser fra - eller nødvendige præciseringer af strategien. 5.4 PædagogiskIT-udvalg indgår i en tværsektoriel IT-følgegruppe, der aktivt medvirker til at iværksætte, følge og revidere it-strategiens implementering. Gruppen består af både teknisk og pædagogisk personale, og gruppen har til opgave at fremme initiativer, der kan løfte alle strategiens fire målområder, samt være bindeleddet til strategiens mange interessenter IT-følgegruppen udarbejder en plan for, hvordan alle parter på børne/unge-området får kendskab til og forholder sig til implementering af it-strategien IT-følgegruppen undersøger specifikt muligheden for at udbyde en kommunal webetik-event, hvor fokus lægges på digitale rettigheder og digital dannelse IT-følgegruppen beskriver og evaluerer endvidere løbende og afsluttende alle strategiens målområder. IT-følgegruppen afholder kvartalsvise møder og evalueringer og indsatser inddrages i relevant omfang i eksempelvis kvalitetsrapporter på skoleområdet. 8

9 5.8. IT-følgegruppen består af: Lederen af PUC (Pædagogisk UdviklingsCenter) IT og mediekonsulenten på skoleområdet En leder-repræsentant for daginstitutionsområdet En repræsentant for skole og PLC (Pædagogisk LæringsCenter) En repræsentant for folkebiblioteket En skolelederrepræsentant IT-chefen Afdelingslederen for Institutionsafdelingen Skolechefen Handlinger Implementering af forandringer i it-infrastrukturen På kort sigt: Eleverne kan begynde at anvende egne enheder i skolen. Teknikken konfigureres på det trådløse netværk. Der udarbejdes retningslinjer og anbefalinger for brug af egne enheder på skolenetværket. Netværket udbygges i takt med antallet af brugere. Muligheden for etablering af aflåste skabe med strøm til egne udstyr undersøges. Tilgængelighed og anvendelsesmuligheder er i fokus og der gennemføres brugerundersøgelser af behov for tiltag. Plan for it-services på daginstitutionsområdet og skolerne udarbejdes. PUC og konsulenterne opretter en fælleskommunal portal/blog, hvor alle aktører på børneområdet let kan holde sig orienterede om udvikling på it-området. Her lægges status på hardware, meddelelser om netværk samt forslag til image- og andre læringsværktøjer ud af ressourcepersoner (konsulenter, it-afdeling), og der oprettes en spørge/svarfunktion for ledere, lærere og pædagoger. På portalen/bloggen informeres desuden om, hvilke digitale fælleskommunale læremidler, der er til rådighed. På længere sigt: Alle har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet 5. Øge tilgængeligheden for adgangen til digitale læremidler på egne enheder derhjemme. Kompetenceudvikling og netværk IT-følgegruppen sætter i samarbejde med PUCs konsulenter et særligt fokus på læreres og pædagogers opkvalificering på it-området. Der arbejdes på flere fronter for at få flest mulige erfaringer med, hvad der virker 5 9

10 - it indgår i kurser og anden formel opkvalificering i alle tænkelige sammenhænge - it implementeres i praksis via aktionslæringsforløb inden for alle aldersgrupper i kommunen og inden for alle fagområder - it implementeres også i praksis via kollegavejledning i PLC- og andre regi - it videndeles i PLC-regi, faglige netværk samt i et nyoprettet it-ambassadørnetværk6 på institutionsområdet Skolelederen deltager regelmæssigt i møder med skolens eget PLC-team, og fokus lægges på digitale læremidler og kollegavejledning. På institutionsområdet inddrages ledergrupperne på hensigtsmæssig måde i it-ambassadørernes arbejde. Kompetenceudvikling på it-området understøtter både firstmovers og uerfarne på en sådan måde, at flest mulige får gode oplevelser med det. På kort sigt: Alle PLC er udarbejder i samarbejde med skolens ledelse planer for, hvordan de arbejder med itstrategiens målområder. På institutionsområdet tilbydes institutionerne en it-ambassadøruddannelse af udvalgt personale. Itambassadørerne organiseres i et netværk. PUCs konsulenter udbyder aktionslæringsforløb og anden form for opkvalificering af det pædagogiske personale og udarbejder et samlet katalog over kommunens digitale læremidler Kommunens firstmovers på det digitale område tilbydes et frivilligt netværk med særlige ressourcer til rådighed. Netværket faciliteres af PUCs konsulenter Digitale læremidler PUC følger regeringens udspil og tilskud til digitale lærermidler, og konsulenterne holder sig specifikt ajour på området for it-baserede læremidler. PUC diskuterer kvalitetskrav i forbindelse med fælleskommunale indkøb af digitale læremidler. Det tilstræbes, at der er mulighed for at eksperimentere med nye og ikke tidligere afprøvede læremidler i skoler og institutioner, herunder at der både er økonomisk, teknisk og pædagogisk råderum til denne praksis. Eksperimenterne implementeres i samarbejde og/efter nærmere aftale med PUCs konsulenter. Evaluering It-strategien implementeres løbende i årene IT-følgegruppen iværksætter initiativer, der sigter mod at opfylde strategiens fire målområder, og styregruppen indsamler løbende erfaringer, justerer tidsplaner og evaluerer de igangværende initiativer en gang årligt. Den samlede it-strategi evalueres ultimo I evalueringens fokuseres der både på brugernes (børn, unge, læreres, pædagogers og lederes) oplevelser og erfaringer, børn og unges kompetencer og konkrete fakta om kommunens tilgængelighed til it-baserede platforme og udstyr. 6 It-ambassadørnetværket tænkes organiseret efter samme model som naturambassadørerne 10

11 IT-følgegruppen fastlægger løbende tegn, der peger på opnåelse af delmål i strategien, og itstrategiens indsatser følges i kvalitetsrapporterne. 11

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN

DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN DIGITALISERINGS- STRATEGI FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN 2013-2017 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2013 FOTO: DORTHE SEVELSTED IVERSEN INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 CENTRALE BEGREBER... 4 VISION...

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen IT-strategi for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen 2013-16 1. Indledning Strategien tager sit afsæt i regeringens nationale strategi for IT i folkeskolen, Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi, KL

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP

IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP IT UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING I GLOSTRUP It-strategi 0-18 år Glostrup Kommune 2014 Indhold Indledning... 2... 3... 4... 5 Side 1 af 5 Indledning It i almindelighed er i dag en fuldstændig integreret del

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016

Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 Sciencestrategi dagtilbud og skoler 2012-2016 1: Baggrund for udarbejdelsen af en sciencestrategi Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune D. 16. april 2013 Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune 1 Indhold: Digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole Vejen Kommune... 1 Indledning... 3 Vision... 4 Mål... 4 Temaer på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere