Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016"

Transkript

1 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder... 7 Kultur og kommunikation... 7 Ledelse... 8 Handlinger... 9 Implementering og forandringer i it-infrastrukturen... 9 Kompetenceudvikling og netværk... 9 Digitale læremidler... 9 Evaluering

3 It-strategi for Tårnby Kommune, 0-18-årsområdet, Indledning Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i et globaliseret videnssamfund. Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier, og institutioner og skoler har derfor en central opgave i forhold til udvikling af børn og unges dannelse inden for it og medier. Digital dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i brug af it, kompetencer i kritisk informationssøgning, brug af sociale medier og netetik med henblik på at udvikle kritiske forbrugere, aktive brugere og producenter af viden gennem udnyttelse af de muligheder, it og medier tilbyder nu og i fremtiden. Med web 2.0 er it-brugeren aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet - behov for at kunne vurdere, hvem der kommunikerer med hvem, på hvilke præmisser og i samspillet mellem intentioner, udtryksformer og handlinger, der skaber den aktuelle digitale omverden. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb kompetence til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. I Tårnby Kommune ønsker vi et lærings- og udviklingsmiljø på 0-18-årsområdet, der også baserer sig på digitale læremidler og digitaliseret teknologi, der fremmer innovation, personlig udvikling og faglige kompetencer med henblik på øget læring og en højere grad af uddannelsesparathed. Sammenhæng Denne it-strategi gælder for børn og unge på 0-18 års området i Tårnby Kommune. Sammenhæng i arbejdet med børnenes it-kompetencer fra de begynder i vuggestue og til de forlader folkeskolens ældste klasser er centralt i denne strategi, og den omfatter derfor både institutions- og skoleområdet mm.. Strategien er udarbejdet efter anbefalinger fra KMD s strategiske it-agenda fra 2010, regeringens itstrategi for folkeskolen 2011 og forskningsresultater fra læremiddel.dk1. Udformningen af denne itstrategi er blevet inspireret af it-strategien fra Frederiksberg Kommune2. It-strategien skal sikre fokus på it- og medieområdet i Tårnby Kommunes børneområde og øge fokus på anvendelsen af digitale medier i undervisning og digital dannelse. It bør ikke være et supplement til undervisningen men et naturligt element i den måde, man tænker pædagogik og didaktik. Strategien skal derfor fremme, at medarbejdere bliver rustet til at arbejde med digitale medier som en naturlig del af hverdagen. Målgruppen for strategien er de personer, der arbejder på børneområdet, eksempelvis lærere, pædagoger, bibliotekarer og it-teknikere. Når der i strategien anvendes termen vi, tænkes der på alle, der arbejder fagligt-pædagogisk inden for 0-18 års-området. Strategien skal foruden den pædagogiske intention sikre, at investeringer og de økonomiske ressourcer bliver anvendt hensigtsmæssigt https://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/it/it_strategi_frb.pdf 3

4 Strategien indeholder vision, mål, handlinger/implementering og evaluering. Målområdet er inddelt i fem overordnede kategorier, der har stor indbyrdes afhængighed: 1. Udstyr og netværk 2. Kompetencer og færdigheder 3. Digitale læremidler 4. Kultur og kommunikation 5. Ledelse Såvel den teknologiske udvikling som udviklingen af færdigheder i at udnytte de teknologiske muligheder stadigt bedre indebærer, at implementeringsplanen forventes at blive justeret løbende. Strategien tager afsæt i regeringens digitale strategi for skolen: Det er regeringens mål, at it-strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Specielt skal it udnyttes til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever også de dygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner." (Regeringens it - strategi for folkeskolen august 2011). Vi skal i Tårnby leve op til regeringens digitale strategi. Vi skal skabe rammerne for en lokal itstrategi for børneområdet 0-18 år, der gør det muligt at leve op til de nationale mål. Desuden skal it-strategien efterleve kravene i faghæfte 48 3 på skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde d : At forvaltningen inden skoleårets udgang fremlægger forslag til en principiel, fremadrettet itstrategi, der omfatter kendte og forventede udviklingstendenser på såvel hard- som softwareområdet og som er baseret på pædagogisk, didaktiske principper for it-baseret læring samt på realistiske, ressourcemæssige præmisser. Strategien er udarbejdet på grundlag af anbefalinger fra en tværsektoriel arbejdsgruppe under forvaltningen med følgende kommissorium: Det er besluttet at Tårnby Kommune skal have en it-strategi på børneområdet 0-18 år. Strategien skal facilitere de undervisnings- og dannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i en digital verden. Gruppen opstiller en vision for it- og medieområdet, der operationaliseres i en strategi- og handleplan, der kan understøtte en fælles sammenhængende udvikling på børneområdet, og som kan fremtidssikre og kvalificere tilgængeligheden og de teknologiske muligheder for anvendelse af it og medier på institutioner og skoler i Tårnby Kommune. 3 Faghæfte 48 er Fælles Mål 2009 for It- og mediekompetencer i folkeskolen - fra Undervisningsministeriet 4

5 Vision 2016 It og medier er en naturlig og let tilgængelig ressource for børn fra 0-18 år i Tårnby Kommunes institutioner og skoler i arbejdet med at styrke inklusion, dannelse og faglighed. Børn i Tårnby udvikler i mødet med it i skoler og institutioner de fornødne kompetencer til at kunne trives, uddanne sig og medvirke i fremtidens videns- og netværkssamfund herunder som digitale medborgere. Pædagogisk it Kultur og kommunikation Kompetencer og færdigheder Digitale læremidler Netværk og udstyr Værdigrundlaget 0-18 år i Tårnby 5

6 Mål 1. Netværk og udstyr Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at det er let at anvende it i hverdagen både i skoler og institutioner der er en høj tilgængelighed 1.1 Vi har efter behov adgang til it-udstyr, herunder interaktive tavler og/eller skærme. Det betyder, at der stilles de nødvendige redskaber til rådighed for undervisningen 1.2 Vi etablerer et pædagogisk miljø, hvor børn selv kan medbringe egne enheder, og hvor skoler og daginstitutioner tilbyder alsidigt udstyr, der fremmer inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer 1.3 Vi har mulighed for at anvende eget udstyr i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at der er adgang til web-baserede læremidler og internet via eget udstyr, samt at brug af egne enheder indtænkes i skolernes og institutionernes fysiske indretning. 1.4 Vi sikrer, at it-infrastrukturens muligheder og begrænsninger er kendte, og at it-driften er stabil og velfungerende i forhold hertil. 1.5 Vi fremmer etablering af mobile, let tilgængelige it-miljøer og effektive processer, der sikrer, at lærere og pædagoger skal bruge et minimum af tid på at reservere og klargøre udstyr 1.6 Vi sikrer, at it-infrastrukturen (netværk, båndbredde mv.) kan følge med, når anvendelsen øges. Dette gælder især, når antallet af bærbare enheder i undervisningen øges 1.7 Vi organiserer og langtidsplanlægger i forhold til opdatering og udskiftning af udstyr 1.8. PUC samarbejder med biblioteket, som bl.a. kan bidrage med undervisere i kurser rettet mod forældre m.fl. ligesom biblioteket kan støtte børn og unge i deres brug af it i fritiden på det fælles grundlag 2. Digitale læremidler Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at lærere og pædagoger bevidst anvender digitale læremidler til at understøtte børnenes læring og dannelse 2.1 Vi prioriterer de digitale lærermidler, som kan anvendes uafhængigt af tid og sted og hvor den lærende indgår i en aktiv læreproces. 2.2 Vi sætter fokus på digitale læremidler med mulighed for differentiering og samarbejde, og vi anvender digitale læremidler, der styrker børnenes faglige, sociale og personlige udvikling 6

7 2.3 Vi sætter fokus på digitale læremidlers rolle i læringsrummet og de nye principper for indholdsvalg, som naturligt følger heraf samt samspillet mellem traditionelle læremidler og web 2.0 læremidler Vi udforsker og videndeler nye forståelser af lærer-, pædagog-, børne- og elevrollen, som følger med anvendelsen af digitale læremidler 2.5 Vi anvender digitale læremidler med henblik på videndeling, samarbejde og innovation og udforsker de nye organisationsformer (tid, rum, rammer, faser), som dette bringer med sig 3. Kompetencer og færdigheder Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at alle lærere og pædagoger kan anvende it til at understøtte børns læring og udvikling og dermed er bevidste om, at brugen af it-ressourcer kræver et aktivt pædagogisk til- og fravalg at børn og unge har nødvendig kendskab til den lovgivning og etik, som sætter rammen for anvendelsen af nutidens medier 3.1 Vi sikrer, at pædagogisk it er en væsentlig bestanddel af kompetenceudviklings- og netværkstilbud i kommunen 3.2 Vi inspirerer alle pædagoger og lærere til at understøtte transformationen fra en traditionel til en ny læremiddelkultur gennem teamarbejde, netværk, kurser, aktionslæring, kulturrejser og anden form for kompetenceudvikling 3.3 Vi indtænker it-kompetencer i fagenes årsplaner og institutionernes læreplaner svarende til gældende målsætninger på områderne 3.4 Vi fremmer udviklingen af børns dannelse til nysgerrige og aktive it-producenter og kritiske itkonsumenter. Vi underviser dem i at begå sig i fremtidens videns- og netværkssamfund 4. Kultur og kommunikation Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at udvikle en it- og mediekultur, hvor tilgængelighed og mangfoldighed af udstyr gør det muligt for børneområdet 0-18 år at anvende it og medier hvor det naturligt understøtter de pædagogiske processer at gøre børn og unge informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk, etisk og medskabende til digitale informationer og kommunikation. 4.1 Vi videndeler og samarbejder aktivt på tværs af alle institutioner i kommunen, der arbejder med børn i alderen 0-18 år og evt. andre relevante institutioner 4.2 Vi har en klar struktur for kommunikationen i og mellem vore institutioner. Vi anvender it til kommunikation internt i institutioner og eksternt med forældre, samarbejdspartnere og verden uden for institutionerne 4 læremidler, der baserer sig på anden generation af tjenester, der er tilgængelige på Internet, der lader brugere samarbejde om og dele information online 7

8 4.3 Vi deler og opsøger aktivt viden om nye digitale muligheder og metoder, og vi har adgang til teknisk og pædagogisk hjælp og støtte 4.4 Vi inddrager, anvender og udfordrer børn og unges it-kompetencer og it-kultur i dannelses- og læreprocesserne 4.5 Vi anvender it, hvor det er relevant og motiverende for aktørerne og understøtter tværfaglige muligheder, sociale relationer og letter kommunikationen 5. Ledelse Tårnby Kommunes IT-strategi baserer sig på: at der er en afklaret kompetencefordeling mellem de ledere, der skal implementere og vedligeholde IT-strategien at alle ledere, der har opgaver i forhold til IT-strategien, aktivt fremmer gennemførelse af målsætning, strategi og evaluering inden for deres ansvarsområde 5.1 Det eksisterende SkoleIT-udvalg bestående af IT-chefen, lederen af Pædagogisk UdviklingsCenter og medie- og IT-konsulenten på skoleområdet udvides med lederen af Daginstitutionsafdelingen og omdøbes til PædagogiskIT-udvalg. 5.2 PædagogiskIT-udvalget udarbejder af hensyn til grænsefladeproblematikker med udgangspunkt i gældende retningslinier for SkoleIT-udvalget forslag om opgave- og kompetencefordelingsplan for IT på 0-18 års-området med reference til forvaltningschefniveau og holder regelmæssige møder om implementerings- samt etablings- og driftsspørgsmål. 5.3 PædagogiskIT-udvalget har ansvar for, at Børne- og Skoleudvalget løbende orienteres om udviklingen på område samt forelægges beslutningsforslag om afvigelser fra - eller nødvendige præciseringer af strategien. 5.4 PædagogiskIT-udvalg indgår i en tværsektoriel IT-følgegruppe, der aktivt medvirker til at iværksætte, følge og revidere it-strategiens implementering. Gruppen består af både teknisk og pædagogisk personale, og gruppen har til opgave at fremme initiativer, der kan løfte alle strategiens fire målområder, samt være bindeleddet til strategiens mange interessenter IT-følgegruppen udarbejder en plan for, hvordan alle parter på børne/unge-området får kendskab til og forholder sig til implementering af it-strategien IT-følgegruppen undersøger specifikt muligheden for at udbyde en kommunal webetik-event, hvor fokus lægges på digitale rettigheder og digital dannelse IT-følgegruppen beskriver og evaluerer endvidere løbende og afsluttende alle strategiens målområder. IT-følgegruppen afholder kvartalsvise møder og evalueringer og indsatser inddrages i relevant omfang i eksempelvis kvalitetsrapporter på skoleområdet. 8

9 5.8. IT-følgegruppen består af: Lederen af PUC (Pædagogisk UdviklingsCenter) IT og mediekonsulenten på skoleområdet En leder-repræsentant for daginstitutionsområdet En repræsentant for skole og PLC (Pædagogisk LæringsCenter) En repræsentant for folkebiblioteket En skolelederrepræsentant IT-chefen Afdelingslederen for Institutionsafdelingen Skolechefen Handlinger Implementering af forandringer i it-infrastrukturen På kort sigt: Eleverne kan begynde at anvende egne enheder i skolen. Teknikken konfigureres på det trådløse netværk. Der udarbejdes retningslinjer og anbefalinger for brug af egne enheder på skolenetværket. Netværket udbygges i takt med antallet af brugere. Muligheden for etablering af aflåste skabe med strøm til egne udstyr undersøges. Tilgængelighed og anvendelsesmuligheder er i fokus og der gennemføres brugerundersøgelser af behov for tiltag. Plan for it-services på daginstitutionsområdet og skolerne udarbejdes. PUC og konsulenterne opretter en fælleskommunal portal/blog, hvor alle aktører på børneområdet let kan holde sig orienterede om udvikling på it-området. Her lægges status på hardware, meddelelser om netværk samt forslag til image- og andre læringsværktøjer ud af ressourcepersoner (konsulenter, it-afdeling), og der oprettes en spørge/svarfunktion for ledere, lærere og pædagoger. På portalen/bloggen informeres desuden om, hvilke digitale fælleskommunale læremidler, der er til rådighed. På længere sigt: Alle har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet 5. Øge tilgængeligheden for adgangen til digitale læremidler på egne enheder derhjemme. Kompetenceudvikling og netværk IT-følgegruppen sætter i samarbejde med PUCs konsulenter et særligt fokus på læreres og pædagogers opkvalificering på it-området. Der arbejdes på flere fronter for at få flest mulige erfaringer med, hvad der virker 5 9

10 - it indgår i kurser og anden formel opkvalificering i alle tænkelige sammenhænge - it implementeres i praksis via aktionslæringsforløb inden for alle aldersgrupper i kommunen og inden for alle fagområder - it implementeres også i praksis via kollegavejledning i PLC- og andre regi - it videndeles i PLC-regi, faglige netværk samt i et nyoprettet it-ambassadørnetværk6 på institutionsområdet Skolelederen deltager regelmæssigt i møder med skolens eget PLC-team, og fokus lægges på digitale læremidler og kollegavejledning. På institutionsområdet inddrages ledergrupperne på hensigtsmæssig måde i it-ambassadørernes arbejde. Kompetenceudvikling på it-området understøtter både firstmovers og uerfarne på en sådan måde, at flest mulige får gode oplevelser med det. På kort sigt: Alle PLC er udarbejder i samarbejde med skolens ledelse planer for, hvordan de arbejder med itstrategiens målområder. På institutionsområdet tilbydes institutionerne en it-ambassadøruddannelse af udvalgt personale. Itambassadørerne organiseres i et netværk. PUCs konsulenter udbyder aktionslæringsforløb og anden form for opkvalificering af det pædagogiske personale og udarbejder et samlet katalog over kommunens digitale læremidler Kommunens firstmovers på det digitale område tilbydes et frivilligt netværk med særlige ressourcer til rådighed. Netværket faciliteres af PUCs konsulenter Digitale læremidler PUC følger regeringens udspil og tilskud til digitale lærermidler, og konsulenterne holder sig specifikt ajour på området for it-baserede læremidler. PUC diskuterer kvalitetskrav i forbindelse med fælleskommunale indkøb af digitale læremidler. Det tilstræbes, at der er mulighed for at eksperimentere med nye og ikke tidligere afprøvede læremidler i skoler og institutioner, herunder at der både er økonomisk, teknisk og pædagogisk råderum til denne praksis. Eksperimenterne implementeres i samarbejde og/efter nærmere aftale med PUCs konsulenter. Evaluering It-strategien implementeres løbende i årene IT-følgegruppen iværksætter initiativer, der sigter mod at opfylde strategiens fire målområder, og styregruppen indsamler løbende erfaringer, justerer tidsplaner og evaluerer de igangværende initiativer en gang årligt. Den samlede it-strategi evalueres ultimo I evalueringens fokuseres der både på brugernes (børn, unge, læreres, pædagogers og lederes) oplevelser og erfaringer, børn og unges kompetencer og konkrete fakta om kommunens tilgængelighed til it-baserede platforme og udstyr. 6 It-ambassadørnetværket tænkes organiseret efter samme model som naturambassadørerne 10

11 IT-følgegruppen fastlægger løbende tegn, der peger på opnåelse af delmål i strategien, og itstrategiens indsatser følges i kvalitetsrapporterne. 11

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen

Digitaliseringsstrategi 2013 2014. Gørslev skole & Skovboskolen 1. Indledning Gørslev skole og Skovboskolens IT og digitaliseringsstrategi består af tre dele: Vision, som er det overordnede sigte med digitaliseringen. Visionen beskrives nærmere i afsnit 2, side 2.

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg

Medialisering, fælles mål og kollegavejledning. Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg Medialisering, fælles mål og kollegavejledning Skolebibliotekets dag, d. 26.10.11, Vordingborg PROGRAM 1. Udgangspunkt 2. Digitalisering og medialisering 3. Mediepædagogik og didaktik 4. Kollegavejledning

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Forord Formålet med Den strategiske agenda for it i folkeskolen er at give kommunerne konkrete forslag til, hvordan man kan målrette og prioritere udviklingsindsatsen

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017.

Digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år. Gældende for 2014 2017. Digitaliseringsstrategi dagtilbud, skoler og klubber 0 18 år Gældende for 2014 2017 Ballerup Kommune 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Ballerup Kommunes institutioner 2017 et fremtidsbillede... 4 2.0 Visionen:...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune

Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Strategi for Digital Dannelse for børn og unge 2014-16 Fredericia Kommune Vision FOR fremtiden. Denne strategis vision tager sit udgangspunkt i, at vi lever i et hyperkomplekst samfund, hvor man ved, at

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013

Lidt om mig. Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek. Udfordringerne OECD 16-01-2013 Lidt om mig Udfordringer som vejleder i fremtidens skolebibliotek John Klesner januar 2013 29 år lærer Pæd konsulent Master It-rådgivningsgruppe KL-infrastruktur Månedens lærer i Tyskland maj 2009 På vej

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere