Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016"

Transkript

1 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder... 7 Kultur og kommunikation... 7 Ledelse... 8 Handlinger... 9 Implementering og forandringer i it-infrastrukturen... 9 Kompetenceudvikling og netværk... 9 Digitale læremidler... 9 Evaluering

3 It-strategi for Tårnby Kommune, 0-18-årsområdet, Indledning Digitalisering og brugen af informationsteknologi er et vilkår i et globaliseret videnssamfund. Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier, og institutioner og skoler har derfor en central opgave i forhold til udvikling af børn og unges dannelse inden for it og medier. Digital dannelse omfatter, ud over basale færdigheder i brug af it, kompetencer i kritisk informationssøgning, brug af sociale medier og netetik med henblik på at udvikle kritiske forbrugere, aktive brugere og producenter af viden gennem udnyttelse af de muligheder, it og medier tilbyder nu og i fremtiden. Med web 2.0 er it-brugeren aktør i en it-omverden. Den enkelte får behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet - behov for at kunne vurdere, hvem der kommunikerer med hvem, på hvilke præmisser og i samspillet mellem intentioner, udtryksformer og handlinger, der skaber den aktuelle digitale omverden. Derudover omfatter et digitalt dannelsesbegreb kompetence til at kunne tilpasse sig stadige nye udfordringer og betingelser i den digitaliserede omverden. I Tårnby Kommune ønsker vi et lærings- og udviklingsmiljø på 0-18-årsområdet, der også baserer sig på digitale læremidler og digitaliseret teknologi, der fremmer innovation, personlig udvikling og faglige kompetencer med henblik på øget læring og en højere grad af uddannelsesparathed. Sammenhæng Denne it-strategi gælder for børn og unge på 0-18 års området i Tårnby Kommune. Sammenhæng i arbejdet med børnenes it-kompetencer fra de begynder i vuggestue og til de forlader folkeskolens ældste klasser er centralt i denne strategi, og den omfatter derfor både institutions- og skoleområdet mm.. Strategien er udarbejdet efter anbefalinger fra KMD s strategiske it-agenda fra 2010, regeringens itstrategi for folkeskolen 2011 og forskningsresultater fra læremiddel.dk1. Udformningen af denne itstrategi er blevet inspireret af it-strategien fra Frederiksberg Kommune2. It-strategien skal sikre fokus på it- og medieområdet i Tårnby Kommunes børneområde og øge fokus på anvendelsen af digitale medier i undervisning og digital dannelse. It bør ikke være et supplement til undervisningen men et naturligt element i den måde, man tænker pædagogik og didaktik. Strategien skal derfor fremme, at medarbejdere bliver rustet til at arbejde med digitale medier som en naturlig del af hverdagen. Målgruppen for strategien er de personer, der arbejder på børneområdet, eksempelvis lærere, pædagoger, bibliotekarer og it-teknikere. Når der i strategien anvendes termen vi, tænkes der på alle, der arbejder fagligt-pædagogisk inden for 0-18 års-området. Strategien skal foruden den pædagogiske intention sikre, at investeringer og de økonomiske ressourcer bliver anvendt hensigtsmæssigt https://www.emu.dk/gsk/skolebib/uv/it/it_strategi_frb.pdf 3

4 Strategien indeholder vision, mål, handlinger/implementering og evaluering. Målområdet er inddelt i fem overordnede kategorier, der har stor indbyrdes afhængighed: 1. Udstyr og netværk 2. Kompetencer og færdigheder 3. Digitale læremidler 4. Kultur og kommunikation 5. Ledelse Såvel den teknologiske udvikling som udviklingen af færdigheder i at udnytte de teknologiske muligheder stadigt bedre indebærer, at implementeringsplanen forventes at blive justeret løbende. Strategien tager afsæt i regeringens digitale strategi for skolen: Det er regeringens mål, at it-strategien skal medvirke til at stimulere en undervisningskultur og nye læringsformer, hvor it i langt højere grad anvendes til at fremme elevernes læring og understøtte de faglige mål. Specielt skal it udnyttes til at forbedre undervisningsdifferentieringen, så flere inkluderes i den almindelige undervisning, og alle elever også de dygtigste udfordres maksimalt i forhold til deres evner." (Regeringens it - strategi for folkeskolen august 2011). Vi skal i Tårnby leve op til regeringens digitale strategi. Vi skal skabe rammerne for en lokal itstrategi for børneområdet 0-18 år, der gør det muligt at leve op til de nationale mål. Desuden skal it-strategien efterleve kravene i faghæfte 48 3 på skoleområdet. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde d : At forvaltningen inden skoleårets udgang fremlægger forslag til en principiel, fremadrettet itstrategi, der omfatter kendte og forventede udviklingstendenser på såvel hard- som softwareområdet og som er baseret på pædagogisk, didaktiske principper for it-baseret læring samt på realistiske, ressourcemæssige præmisser. Strategien er udarbejdet på grundlag af anbefalinger fra en tværsektoriel arbejdsgruppe under forvaltningen med følgende kommissorium: Det er besluttet at Tårnby Kommune skal have en it-strategi på børneområdet 0-18 år. Strategien skal facilitere de undervisnings- og dannelsesmæssige udfordringer, vi står over for i en digital verden. Gruppen opstiller en vision for it- og medieområdet, der operationaliseres i en strategi- og handleplan, der kan understøtte en fælles sammenhængende udvikling på børneområdet, og som kan fremtidssikre og kvalificere tilgængeligheden og de teknologiske muligheder for anvendelse af it og medier på institutioner og skoler i Tårnby Kommune. 3 Faghæfte 48 er Fælles Mål 2009 for It- og mediekompetencer i folkeskolen - fra Undervisningsministeriet 4

5 Vision 2016 It og medier er en naturlig og let tilgængelig ressource for børn fra 0-18 år i Tårnby Kommunes institutioner og skoler i arbejdet med at styrke inklusion, dannelse og faglighed. Børn i Tårnby udvikler i mødet med it i skoler og institutioner de fornødne kompetencer til at kunne trives, uddanne sig og medvirke i fremtidens videns- og netværkssamfund herunder som digitale medborgere. Pædagogisk it Kultur og kommunikation Kompetencer og færdigheder Digitale læremidler Netværk og udstyr Værdigrundlaget 0-18 år i Tårnby 5

6 Mål 1. Netværk og udstyr Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at det er let at anvende it i hverdagen både i skoler og institutioner der er en høj tilgængelighed 1.1 Vi har efter behov adgang til it-udstyr, herunder interaktive tavler og/eller skærme. Det betyder, at der stilles de nødvendige redskaber til rådighed for undervisningen 1.2 Vi etablerer et pædagogisk miljø, hvor børn selv kan medbringe egne enheder, og hvor skoler og daginstitutioner tilbyder alsidigt udstyr, der fremmer inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer 1.3 Vi har mulighed for at anvende eget udstyr i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at der er adgang til web-baserede læremidler og internet via eget udstyr, samt at brug af egne enheder indtænkes i skolernes og institutionernes fysiske indretning. 1.4 Vi sikrer, at it-infrastrukturens muligheder og begrænsninger er kendte, og at it-driften er stabil og velfungerende i forhold hertil. 1.5 Vi fremmer etablering af mobile, let tilgængelige it-miljøer og effektive processer, der sikrer, at lærere og pædagoger skal bruge et minimum af tid på at reservere og klargøre udstyr 1.6 Vi sikrer, at it-infrastrukturen (netværk, båndbredde mv.) kan følge med, når anvendelsen øges. Dette gælder især, når antallet af bærbare enheder i undervisningen øges 1.7 Vi organiserer og langtidsplanlægger i forhold til opdatering og udskiftning af udstyr 1.8. PUC samarbejder med biblioteket, som bl.a. kan bidrage med undervisere i kurser rettet mod forældre m.fl. ligesom biblioteket kan støtte børn og unge i deres brug af it i fritiden på det fælles grundlag 2. Digitale læremidler Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at lærere og pædagoger bevidst anvender digitale læremidler til at understøtte børnenes læring og dannelse 2.1 Vi prioriterer de digitale lærermidler, som kan anvendes uafhængigt af tid og sted og hvor den lærende indgår i en aktiv læreproces. 2.2 Vi sætter fokus på digitale læremidler med mulighed for differentiering og samarbejde, og vi anvender digitale læremidler, der styrker børnenes faglige, sociale og personlige udvikling 6

7 2.3 Vi sætter fokus på digitale læremidlers rolle i læringsrummet og de nye principper for indholdsvalg, som naturligt følger heraf samt samspillet mellem traditionelle læremidler og web 2.0 læremidler Vi udforsker og videndeler nye forståelser af lærer-, pædagog-, børne- og elevrollen, som følger med anvendelsen af digitale læremidler 2.5 Vi anvender digitale læremidler med henblik på videndeling, samarbejde og innovation og udforsker de nye organisationsformer (tid, rum, rammer, faser), som dette bringer med sig 3. Kompetencer og færdigheder Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at alle lærere og pædagoger kan anvende it til at understøtte børns læring og udvikling og dermed er bevidste om, at brugen af it-ressourcer kræver et aktivt pædagogisk til- og fravalg at børn og unge har nødvendig kendskab til den lovgivning og etik, som sætter rammen for anvendelsen af nutidens medier 3.1 Vi sikrer, at pædagogisk it er en væsentlig bestanddel af kompetenceudviklings- og netværkstilbud i kommunen 3.2 Vi inspirerer alle pædagoger og lærere til at understøtte transformationen fra en traditionel til en ny læremiddelkultur gennem teamarbejde, netværk, kurser, aktionslæring, kulturrejser og anden form for kompetenceudvikling 3.3 Vi indtænker it-kompetencer i fagenes årsplaner og institutionernes læreplaner svarende til gældende målsætninger på områderne 3.4 Vi fremmer udviklingen af børns dannelse til nysgerrige og aktive it-producenter og kritiske itkonsumenter. Vi underviser dem i at begå sig i fremtidens videns- og netværkssamfund 4. Kultur og kommunikation Tårnby Kommunes it-strategi sigter mod at udvikle en it- og mediekultur, hvor tilgængelighed og mangfoldighed af udstyr gør det muligt for børneområdet 0-18 år at anvende it og medier hvor det naturligt understøtter de pædagogiske processer at gøre børn og unge informations- og mediekompetente, så de kan forholde sig kritisk, etisk og medskabende til digitale informationer og kommunikation. 4.1 Vi videndeler og samarbejder aktivt på tværs af alle institutioner i kommunen, der arbejder med børn i alderen 0-18 år og evt. andre relevante institutioner 4.2 Vi har en klar struktur for kommunikationen i og mellem vore institutioner. Vi anvender it til kommunikation internt i institutioner og eksternt med forældre, samarbejdspartnere og verden uden for institutionerne 4 læremidler, der baserer sig på anden generation af tjenester, der er tilgængelige på Internet, der lader brugere samarbejde om og dele information online 7

8 4.3 Vi deler og opsøger aktivt viden om nye digitale muligheder og metoder, og vi har adgang til teknisk og pædagogisk hjælp og støtte 4.4 Vi inddrager, anvender og udfordrer børn og unges it-kompetencer og it-kultur i dannelses- og læreprocesserne 4.5 Vi anvender it, hvor det er relevant og motiverende for aktørerne og understøtter tværfaglige muligheder, sociale relationer og letter kommunikationen 5. Ledelse Tårnby Kommunes IT-strategi baserer sig på: at der er en afklaret kompetencefordeling mellem de ledere, der skal implementere og vedligeholde IT-strategien at alle ledere, der har opgaver i forhold til IT-strategien, aktivt fremmer gennemførelse af målsætning, strategi og evaluering inden for deres ansvarsområde 5.1 Det eksisterende SkoleIT-udvalg bestående af IT-chefen, lederen af Pædagogisk UdviklingsCenter og medie- og IT-konsulenten på skoleområdet udvides med lederen af Daginstitutionsafdelingen og omdøbes til PædagogiskIT-udvalg. 5.2 PædagogiskIT-udvalget udarbejder af hensyn til grænsefladeproblematikker med udgangspunkt i gældende retningslinier for SkoleIT-udvalget forslag om opgave- og kompetencefordelingsplan for IT på 0-18 års-området med reference til forvaltningschefniveau og holder regelmæssige møder om implementerings- samt etablings- og driftsspørgsmål. 5.3 PædagogiskIT-udvalget har ansvar for, at Børne- og Skoleudvalget løbende orienteres om udviklingen på område samt forelægges beslutningsforslag om afvigelser fra - eller nødvendige præciseringer af strategien. 5.4 PædagogiskIT-udvalg indgår i en tværsektoriel IT-følgegruppe, der aktivt medvirker til at iværksætte, følge og revidere it-strategiens implementering. Gruppen består af både teknisk og pædagogisk personale, og gruppen har til opgave at fremme initiativer, der kan løfte alle strategiens fire målområder, samt være bindeleddet til strategiens mange interessenter IT-følgegruppen udarbejder en plan for, hvordan alle parter på børne/unge-området får kendskab til og forholder sig til implementering af it-strategien IT-følgegruppen undersøger specifikt muligheden for at udbyde en kommunal webetik-event, hvor fokus lægges på digitale rettigheder og digital dannelse IT-følgegruppen beskriver og evaluerer endvidere løbende og afsluttende alle strategiens målområder. IT-følgegruppen afholder kvartalsvise møder og evalueringer og indsatser inddrages i relevant omfang i eksempelvis kvalitetsrapporter på skoleområdet. 8

9 5.8. IT-følgegruppen består af: Lederen af PUC (Pædagogisk UdviklingsCenter) IT og mediekonsulenten på skoleområdet En leder-repræsentant for daginstitutionsområdet En repræsentant for skole og PLC (Pædagogisk LæringsCenter) En repræsentant for folkebiblioteket En skolelederrepræsentant IT-chefen Afdelingslederen for Institutionsafdelingen Skolechefen Handlinger Implementering af forandringer i it-infrastrukturen På kort sigt: Eleverne kan begynde at anvende egne enheder i skolen. Teknikken konfigureres på det trådløse netværk. Der udarbejdes retningslinjer og anbefalinger for brug af egne enheder på skolenetværket. Netværket udbygges i takt med antallet af brugere. Muligheden for etablering af aflåste skabe med strøm til egne udstyr undersøges. Tilgængelighed og anvendelsesmuligheder er i fokus og der gennemføres brugerundersøgelser af behov for tiltag. Plan for it-services på daginstitutionsområdet og skolerne udarbejdes. PUC og konsulenterne opretter en fælleskommunal portal/blog, hvor alle aktører på børneområdet let kan holde sig orienterede om udvikling på it-området. Her lægges status på hardware, meddelelser om netværk samt forslag til image- og andre læringsværktøjer ud af ressourcepersoner (konsulenter, it-afdeling), og der oprettes en spørge/svarfunktion for ledere, lærere og pædagoger. På portalen/bloggen informeres desuden om, hvilke digitale fælleskommunale læremidler, der er til rådighed. På længere sigt: Alle har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet 5. Øge tilgængeligheden for adgangen til digitale læremidler på egne enheder derhjemme. Kompetenceudvikling og netværk IT-følgegruppen sætter i samarbejde med PUCs konsulenter et særligt fokus på læreres og pædagogers opkvalificering på it-området. Der arbejdes på flere fronter for at få flest mulige erfaringer med, hvad der virker 5 9

10 - it indgår i kurser og anden formel opkvalificering i alle tænkelige sammenhænge - it implementeres i praksis via aktionslæringsforløb inden for alle aldersgrupper i kommunen og inden for alle fagområder - it implementeres også i praksis via kollegavejledning i PLC- og andre regi - it videndeles i PLC-regi, faglige netværk samt i et nyoprettet it-ambassadørnetværk6 på institutionsområdet Skolelederen deltager regelmæssigt i møder med skolens eget PLC-team, og fokus lægges på digitale læremidler og kollegavejledning. På institutionsområdet inddrages ledergrupperne på hensigtsmæssig måde i it-ambassadørernes arbejde. Kompetenceudvikling på it-området understøtter både firstmovers og uerfarne på en sådan måde, at flest mulige får gode oplevelser med det. På kort sigt: Alle PLC er udarbejder i samarbejde med skolens ledelse planer for, hvordan de arbejder med itstrategiens målområder. På institutionsområdet tilbydes institutionerne en it-ambassadøruddannelse af udvalgt personale. Itambassadørerne organiseres i et netværk. PUCs konsulenter udbyder aktionslæringsforløb og anden form for opkvalificering af det pædagogiske personale og udarbejder et samlet katalog over kommunens digitale læremidler Kommunens firstmovers på det digitale område tilbydes et frivilligt netværk med særlige ressourcer til rådighed. Netværket faciliteres af PUCs konsulenter Digitale læremidler PUC følger regeringens udspil og tilskud til digitale lærermidler, og konsulenterne holder sig specifikt ajour på området for it-baserede læremidler. PUC diskuterer kvalitetskrav i forbindelse med fælleskommunale indkøb af digitale læremidler. Det tilstræbes, at der er mulighed for at eksperimentere med nye og ikke tidligere afprøvede læremidler i skoler og institutioner, herunder at der både er økonomisk, teknisk og pædagogisk råderum til denne praksis. Eksperimenterne implementeres i samarbejde og/efter nærmere aftale med PUCs konsulenter. Evaluering It-strategien implementeres løbende i årene IT-følgegruppen iværksætter initiativer, der sigter mod at opfylde strategiens fire målområder, og styregruppen indsamler løbende erfaringer, justerer tidsplaner og evaluerer de igangværende initiativer en gang årligt. Den samlede it-strategi evalueres ultimo I evalueringens fokuseres der både på brugernes (børn, unge, læreres, pædagogers og lederes) oplevelser og erfaringer, børn og unges kompetencer og konkrete fakta om kommunens tilgængelighed til it-baserede platforme og udstyr. 6 It-ambassadørnetværket tænkes organiseret efter samme model som naturambassadørerne 10

11 IT-følgegruppen fastlægger løbende tegn, der peger på opnåelse af delmål i strategien, og itstrategiens indsatser følges i kvalitetsrapporterne. 11

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer

It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer It-rådgivningsgruppens samlede råd og idéer 7. oktober 2013 Forord Ved Mads Tofte, formand for it-rådgivningsgruppen I januar 2012 nedsatte børne- og undervisningsministeren en it-rådgivningsgruppe med

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål LØGSTØR SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Klaus Toft Adresse Bøgevej 10 9670 Løgstør Lovgrundlag og

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere