EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE"

Transkript

1 EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår, at skolens samlede undervisning evalueres på forskellig måde og igennem forskellige tilsyn. Undervisningen er tilrettelagt for at opfylde ministeriets mål fælles mål. For at evalueringen kan give et reelt billede af undervisningens kvalitet må den vurderes fra forskellige vinkler: Evalueringskultur på Vejle Privatskole. På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem: - Eksternt tilsyn fortaget af skolen tilsynsførende. - Folkeskolens afgangsprøver - Forældregruppens evaluering gennem fælles skolemøder. - Skolehjem samtaler - Intern elevevaluering. - Intern lærerevaluering. Folkeskolens afgangsprøver Vejle Privatskole har klasser op til 7.klasse, men forventer i skoleåret 2016/2017, at fortsætte op til 9.klasse. Herefter opgøres eksamensresultaterne på Ministeriets hjemmeside. Forældregruppens evaluering gennem fælles skolemøder Forældregruppen holder 4 møder om året i samarbejde med skolelederen og souschefen. Til møderne drøftes centrale perspektiver ved skolens undervisning og det daglige forløb. Forældregruppen arrangerer også forskellige sociale arrangementer, hvor hele skolen og de nærmeste inviteres. Forældregruppen har bl.a. afholdt en forældremøder, hvor der har været foredrag med temaet børneopdragelse. Skole- / hjem samtaler To gange årligt inviteres forældre til møde, for at blive orienteret om, og diskutere og forholde sig til undervisningen herunder elevens faglige, personlige og sociale udvikling. På det første møde i november gennemgås tankerne og planerne for det kommende skoleår. I disse planer indgår naturligt erfaringerne fra tidligere år, med inddragelse af forældre-, bestyrelses- og lærerevalueringer. På det andet møde som holdes i maj, har forældrene mulighed for at sætte dagsordenen og herigennem bestemme, hvilke områder der skal debatteres og evalueres på. Til dette møde klargøres der også elevplaner i alle fag for den enkelte elev. Det har været naturligt, at alle elever har deltaget i disse møder, for at give deres holdning til kende.

2 Lærerne opfordrer forældrene til at henvende sig, hvis der er noget de ikke forstår ikke er enige i - eller ikke er tilfredse med. Udfra devisen: Hvad kan vi sammen gøre, for at skolen bliver endnu bedre Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og få en snak. Herudover tilbydes alle 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens skolegang. I denne snak indgår bl.a. elevens - generel trivsel - faglig udvikling - social udvikling - arbejdsindsats og udbytte Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på. Fokuspunktet drøftes til næste møde eller efter behov. Intern elevevaluering Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturlig elevernes holdning og udtalelser omkring undervisningen. Eleverne bliver fra Børnehaveklasse vænnet til at tage stilling og forholde sig til deres egen undervisning - indsats og udbyttet heraf. For at udføre den interne evaluering har vi, som skole udarbejdet en målskive til indskoling, mellemtrin og udskoling. I udskolingen er det naturligt, at eleverne har konkret indflydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete forslag til emner og projekter. I udskolingen evalueres undervisningen og skolegangen generelt 2 gange årligt eller efter behov. Intern lærerevaluering En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre den endnu bedre. Således evalueres et hvert fællesforløb samlet i lærergruppen, ligesom de enkelte teams som et naturligt led, hele tiden evaluerer undervisningsforløb i planlægningen af nye forløb, for at gøre dem bedre. Generelt er der på skolen et ønske om og gejst til at videreudvikle og komme med nye ideer til undervisningen. Lærerne planlægger meget i fællesskab, og har mødedage hver onsdag. Hertil kommer små planlægningsmøder på tværs af lagene i forbindelse med temaer og tværfaglige projekter. Tre gange årlig afholdes pædagogiskdag, hvor alle ansatte evaluerer - inspirerer og planlægger undervisningen. Vurdering af skolens samlede undervisning Udfra ovenstående beskrivelse af evalueringskulturen på Vejle Privatskole kan det konkluderes, at den til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav: - At undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Al undervisning på Vejle Privatskole har til formål at leve op til ordlyden i skolens

3 Pædagogiske målsætning (Se denne) Vejle Privatskole er et levende sted, hvor børn, og forældre og ansatte vil gøre deres ypperste for at samskabe en skole og et levested, der grundlæggende er funderet i et menneskesyn, hvor alle har samme værdi og betydning. Uanset hvor i skoleforløbet barnet befinder sig, skal det opleve at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er nøgleord, og hvor ansvarlighed og respekt for egne og fælles trufne beslutninger håndhæves. Hele skolens virksomhed evalueres og udvikles hele tiden i forhold til målsætningen af børn, forældre og ansatte. Opfyldte fokuspunkter (igennem de sidste 2 år) Effektivisere de praktiske fag og inddrage dem i dansk og matematik faget. Hertil er to nye fag dannet; praktisk dansk og praktisk matematik, hvor de kreative og praktiske fag indgår i dansk undervisningen. Udvikle læseplaner for religion, praktisk dansk og praktisk matematik. Lus. Arbejde fælles med læsning og læsestrategier udfra LUS metoden på alle lag. Fokuspunkter fremover: Fællesplaner. Gennemgå alle fællesmål hæfter i lærergruppen Emnedage. Projektorienteret undervisning Om undervisningen på Vejle Privatskole Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven til enhver friskole "at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen". På Vejle Privatskole har vi fra starten i 2013 valgt, at eleverne, som en naturlig del af deres skolegang afslutter med at tage folkeskolens afgangsprøve. Selvom afgangsprøven i udvalgte fag, ikke på tilstrækkelig måde, kan være dækkende for indholdet af et 10-årigt skoleliv på Vejle Privatskole, anser vi det for vigtigt, at vore elever kommer ud med de samme formelle forudsætninger, som gælder for undervisningen i den danske folkeskole. Samtidig ved vi, at eleverne har mange andre og vigtigere kompetencer med sig i rygsækken, når de forlader Vejle Privatskole. Kompetencer og færdigheder, der ikke umiddelbart lader sig måle, eller som kan gøres til genstand for statistiske sammenligninger, men som rent menneskeligt giver eleverne større livskompetencer. Disse personlige kompetencer omfatter ansvarlighed og tillid til sig selv og andre, samt rummelighed og respekt overfor de andre. Undervisningens struktur Ud fra vores viden om børn og deres udvikling, er det vores pædagogiske udgangspunkt, at børn ikke nødvendigvis behøver, at være samme sted m.h.t. parathed og motivation, blot fordi de har samme alder. Derfor praktiserer vi i vid udstrækning aldersintegreret undervisning. På den måde sikres en god dynamik, hvor hvert enkelt barn lever og udfordres ud fra aktuelt udviklingstrin i stedet for alder. Samtidig åbnes rig mulighed for gensidig inspiration, hvor de mindre lærer af de større, og de større tager ansvar og hjælper de mindre.

4 På den måde skabes der en sammenhængende kæde, hvor alle kender hinanden og føler ansvar for hinanden. Børnene deles fra skoleåret 2014/15 på 3 alderslag: Indskolingen spænder over elever fra børnehaveklasse - 3. klasse. Mellemtrinnet spænder over elever fra 4. klasse - 6. klasse. Udskolingen spænder over elever fra 7. klasse - 9. klasse. (Dog skal det nævnes, at vi er en skole op til 7.klasse, men forventer at udvide til 9.klasse) Alle eleverne i indskolingen har deres egen klasse og deres "egen" lærer. Men da de samtidig har klasser tæt på hinanden, åbnes der rig mulighed for samarbejde på kryds og tværs af aldre og de enkelte klassetrin. Det gælder både i det daglige arbejde, men også i forbindelse med projekter og temaer. Det væsentligste for arbejdet i indskolingen er, at hvert enkelt barn føler sig accepteret, afholdt og er tryg og glad for at komme i skole. Det må være fundamentet for, at indlæring overhovedet kan finde sted. Eleverne i mellemtrinnet har ligeledes deres egen klasse og deres egen lærer. Nøgleordene for arbejdet i mellemtrinnet er, at arbejde videre på den eksisterende viden med større fordybelse, udvælgelse og målrettethed. De unge mennesker i udskolingen føler sig ligeledes, som en stor gruppe. Da kravene op igennem skoleforløbet bliver mere og mere fagspecifikke for at kunne udmønte sig i afgangsprøven, bliver undervisningen her naturligt mere fagdelt og aldersdelt. Det er et mål, at skolelivet i udskolingen bliver en langsom tilvænning til udskolingsfasen i kl. Derfor fastholdes langt hen ad vejen de arbejdsmetoder og en del forandring, så mange af skolens mærkesager omkring aldersintegration og projektarbejdet fastholdes. I Udskolingen rettes undervisningen naturligt hen mod, at kvalificere eleverne til at tage Folkeskolens Afgangsprøve. Alligevel bruges mange kræfter på, at få udskolingen til at fungere, som en social enhed, hvor man tager sig af hinanden og hjælper hinanden ud fra, hvor man fagligt og menneskeligt er. Undervisningens indhold Fælles for undervisningen på alle lag, er at den som udgangspunkt søges tilrettelagt ikke fagdelt - tværfagligt, således at tilegnelsen af viden og verden i det hele taget opleves, som en sammenhængende helhed i temaer og projekter, og ikke som løsrevne informationer, der ikke har noget med hinanden at gøre. Alligevel er der selvfølgelig basale færdigheder, der bedst indlæres adskilt og individuelt. Samtidig søges al undervisning tilrettelagt, så den stimulerer og udfordrer flere forskellige "intelligenser"; gerne både kreativt, musisk/praktisk og bogligt. Test og evaluering På Vejle Privatskole testes eleverne løbende og efter behov. Eleverne testes i dansk og matematik, samt de øvrige skole fag. Dansk og matematik testene bestilles gennem Hogrefe. I de øvrige fag udarbejder den enkelte lærer testene selv med fokus på de gennemgåede emner, som er eller har været en del af klassens pensum. Testene

5 tages af skolens læsevejleder samt de øvrige faglærere. Eleverne testes to gange årligt henholdsvis november og april. Grunden til at vi tester eleverne to gange årligt er, at se den enkelte elevs faglige udvikling fra første test til anden test. Resultaterne af testene drøftes til skole-/hjemsamtalen i samarbejde med forældrene og eleven, samtidig med, at der kan laves indbyrdes aftaler for at eleven kan blive endnu bedre. Karakter To gange årligt uddeles karakter til elever fra 5.klasse og op efter. Til elever uddeles elevplaner med beskrivelse af elevens stærke sider og bemærkninger til fagene. Emneuger I løbet af et skoleår brydes skemaet op en 1-2 gange til fordel for længerevarende temaperioder, typisk af 1 uges varighed. Her tænkes ind i forskellige temaer, hvor alle de "redskaber", man har tilegnet sig, får mulighed for at gå op i en højere enhed. Således har vi igennem de sidste år indgående været igennem temaer, der udfra beskrivelserne i Fælles mål, dækker flere forskellige fag på en gang. Fagene bliver levendegjort i en overordnet sammenhæng og får herved reel værdi, i stedet for blot at fremstå som enkeltstående fag. Der kan fortælles meget mere og uddybende om denne form for undervisning, ligesom der vil kunne tilvejebringes meget godt evalueringsmateriale i form af skrift - film - billeder omkring udbyttet af denne form for undervisning. Eksempler på emneuger kan nævnes iværksætteri og journalistik. Elever og lærere har her arbejdet på tværs af skel og tilhørsforhold. Ved de historiske temaer, har der været arbejdet udfra en storyline, hvor skolen den sidste uge er lavet om til f.eks. en virksomhed eller redaktion, hvor alle skulle leve sig ind i de forskellige roller og gøremål, der fandtes dengang. Lejr og rejse Fast ligger også en periode, hvor mellemtrinnet og udskolingen er på lejr eller studietur. Den ligger typisk i april/maj måned. Eleverne i 5., 6. og 7. klasse har været på rejse til Paris og London. Praktik Fast bestanddel i årets løb, er også praktik, hvor alle elever kommer ud og mærker det virkelige liv uden for skolen. Vores mål er, at få alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i en form for erhvervspraktik. For indskolingens og mellemtrinnets vedkommende mere, som besøg på forskellige arbejdspladser, samt besøgende udefra. Udskolingen skal som regel i erhvervspraktik. Her får eleverne erfaringer, der kan gøre deres valg mere nuanceret, når den tid kommer. Pædagogiskdag og kompetenceudvikling For hele personalet på Vejle Privatskole afholdes, der to gange årligt Pædagogiskdag, hvor særlige relevante emner tages op og drøftes nærmere sammen med en udefra kommende kursusleder. Eksempler på emner, som friskolen har haft fokus på, har været læringsstile og positiv psykologi m.m. Desuden har hele personalet på Vejle Privatskole mulighed for kompetenceudvikling, så de udvikles og udfordres på deres særlige kompetencer og færdigheder. Skolen har haft lærere på læsevejlederkurset, matematikvejlederkurset, konflikthåndtering, m.m.

6 Det skal hermed tydeliggøres, at Vejle Privatskole vægter den enkelte lærers kompetenceudvikling højt. Smartboard Vejle Privatskole har fra skoleåret august 2014 fået smartboard tavler i udskolingen for at stimulere og udvikle elevernes kunnen. Disse tavler bruges fornuftig af både lærere og elever og de er meget tilfredse. Skolen forventer, at få smartboard tavler til alle klasser i den kommende skoleår. Friskolens undervisning og fælles mål Som alle andre friskoler er, vi overordnet forpligtede til at give en undervisning, der skal stå mål med det, der sædvanligvis kræves af undervisningen i folkeskolen. Vejle Privatskole har fra starten i 2013 valgt, at eleverne afslutter deres skolegang med Folkeskolens Afgangsprøve. Som en konsekvens heraf leder Friskolens samlede undervisning naturligt hen imod Folkeskolens slutmål. Vejle Privatskole har benyttet sig af retten til at søge fritagelse for prøve i historie og kristendomskundskab med henvisning til, at det strider imod vores overbevisning af lade to så dannelsesmæssige vigtige fag blive gjort til genstand for prøve. I forhold til Folkeskolelovens trin- og delmål for de forskellige fag, vil der på vores skole naturligt være nuancer og forskelle med hensyn til planlægning, indhold og gennemførsel af undervisningen, men det er vores overbevisning, at vi til fulde lever op til Fælles mål. Hvis der er afvigelser i forhold til folkeskolens trin- og delmål, vil det typisk være indenfor orienteringsfagene. Det kan være svært, at afgøre præcist på, hvilke klassetrin man skal kunne hvad, og hvordan det efterprøves, men efter nøje gennemarbejdning af faghæfterne for de enkelte fag, mener vi, at vi sagtens kan stå inde for vores måde, at prioritere undervisningen på, i forhold til de krav, der stilles til del- og delmål. Lærernes arbejde med fælles mål Lærergruppen har igennem de seneste 2 år gennemgået centrale fag udfra Folkeskolens Fælles Mål. Lærerrepræsentanter fra hvert af skolens undervisningslag, har spejlet Fælles mål i forhold til vores målsætning og virkelighed, og bragt det til fælles drøftelse I lærergruppen og bestyrelsen. Offentliggørelse af disse interne evalueringer for de enkelte fag drøftes for indeværende i lærergruppen. Karakterer og offentliggørelsen heraf Det er vores overbevisning, at udbyttet af et helt skoleliv ikke udelukkende kan gøres op ved hjælp af en samlet gennemsnitskarakter for hele skolen. Der er mange andre kompetencer, der på sigt mindst, er lige så vigtige, som karakterer. Eksempelvis kan et 7-tal for én elev være udtryk for en langt større præstation fra både lærers og elevs side sammenlignet med et 10-tal for en anden elev. Alligevel er vi forpligtede til at offentliggøre karakterer på hjemmesiden. Der henvises til følgende hjemmesider, der indeholder opgørelse af karaktererne opnået ved folkeskolens afgangsprøver. Undervisningsministeriets hjemmeside :

På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem:

På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem: Evalueringskultur på Frijsendal friskole. På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem: - Eksternt tilsyn fortaget af skolen tilsynsførende. (Se udtalelse) - Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2010/2011

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2010/2011 Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2010/2011 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår er sket

Læs mere

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole På Kværkeby Friskole arbejder vi med en evalueringskultur, der giver os mulighed for at skabe de bedste rammer og det bedste læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker

Læs mere

Modellen for vores evaluering blev taget i brug i skoleåret 2010/2011 og den danner også grundlag for dette års evaluering

Modellen for vores evaluering blev taget i brug i skoleåret 2010/2011 og den danner også grundlag for dette års evaluering Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2011/2012 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår er sket

Læs mere

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING 1. Evaluering af trinmål Vi forventer, at Roser Skolens elever til enhver tid har mulighed for at opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til uden problemer at kunne fortsætte i folkeskolen.

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2014/2015 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår er sket

Læs mere

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen

Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Princip for skole/hjem samarbejde på Byskovskolen Overordnet princip Skole/hjemsamarbejdet på Byskovskolen bygger på gensidig åbenhed mellem bestyrelse, skole, hjem og elev. Udgangspunktet er tillid og

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Evaluering af Vejle Privatskoles samlede undervisning 2017/2018

Evaluering af Vejle Privatskoles samlede undervisning 2017/2018 Evaluering af Vejle Privatskoles samlede undervisning 2017/2018 For at vi som skole hele tiden udvikler os og bliver bedre, er det et grundvilkår, at skolens samlede undervisning samt resultater heraf

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

Evaluering på Humlebæk lille Skole

Evaluering på Humlebæk lille Skole Evaluering på Humlebæk lille Skole På Humlebæk lille Skole har vi en kultur som bærer præg af et demokratisk dannelsesbegreb, hvor dannelsen centrerer sig omkring formidling af fagligt indhold og færdigheder,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2012/2013

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2012/2013 Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2012/2013 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår er sket

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Selvevaluering på RpR

Selvevaluering på RpR Side 1 af 6 Selvevaluering på RpR Roskilde private Realskole er gået over til Selvevaluering. Dette erstatter det tidligere tilsyn med skolen, som en ekstern tilsynsførende har udført, og udgivet rapporter

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Vejle Privatskole. 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Vejle Privatskole Evaluering af skolens undervisning 2016 Vejle Privatskole bruger en bred vifte af summative og formative evalueringer for at sikre, at undervisningen står mål med kravene i fælles mål

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Skolens samlede undervisning - evaluering og opfølgning

Skolens samlede undervisning - evaluering og opfølgning Skolens samlede undervisning - evaluering og opfølgning Baggrund Skolen evaluerer løbende undervisningens resultat. Der evalueres i.h.t. værdigrundlaget på følgende områder: Elevernes faglige udbytte Lærerens

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2013/2014

Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2013/2014 Evaluering af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2013/2014 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår er sket

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2016/2017

Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2016/2017 Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2016/2017 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig:

1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE at give eleven mulighed for at tilegne sig: SKOLEN Skolen er underlagt lov om folkeskolen (folkeskoleloven). Skolens mål er således givet med lovens formålsparagraf, der kan læses således: 1, Stk. l. Folkeskolens opgave er i SAMARBEJDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Allerslev Skole uddannelsesplan

Allerslev Skole uddannelsesplan Allerslev Skole uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. BEK nr. 1068 af 08/09/2015: 13 stk. 2 Praktikskolen

Læs mere

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017

Horslunde Realskole. Evaluering af den samlede undervisning 2017 Horslunde Realskole Evaluering af den samlede undervisning 2017 I friskoleloven 1b stk. 3 står der Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for

Læs mere

Thyholm Skole Principper

Thyholm Skole Principper Godkendt i Skolebestyrelsen d. 8/2 2007 for skole/hjem-samarbejdet ved Thyholm Skole Formål: Formålet med skole/hjem-samarbejdet ved Thyholm skole er at styrke samarbejdet mellem skolen og forældrene for

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole Kirsebærhavens Skole Mit barn skal i skole Information til kommende forældre www.kir.kk.dk Kirsebærhavens Skole din lokale folkeskole dit sikre valg På Kirsebærhavens Skole arbejder vi bevidst og målrettet

Læs mere

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem

Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Gensidige forventninger om samarbejde mellem skole og hjem Amager Fælled Skole er en skole med en vilje til at møde elever og forældre med respekt og en vilje til at dyrke mangfoldigheden. Men også en

Læs mere

Tilsynserklæring skoleåret 2016/17

Tilsynserklæring skoleåret 2016/17 Tilsynserklæringens indhold: Tilsynserklæring skoleåret 2016/17 Den forældrevalgte, certificerede tilsynsførende, skal hvert år skrive en erklæring. Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Østerbro lilleskole

Evaluering af den samlede undervisning på Østerbro lilleskole Evaluering af den samlede undervisning på Østerbro lilleskole På Østerbro Lilleskole har vi en bred evalueringskultur som udføres i vekselvirkning mellem den skriftlige og mundtlige dialog. Evaluering

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole 1 I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles daværende ledelse og bestyrelse et omfattende arbejde med en vision og et fælles grundlag for skolens virke. Man ønskede

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Politik for skole/hjem samarbejdet på Borris Skole

Politik for skole/hjem samarbejdet på Borris Skole Politik for skole/hjem samarbejdet på Borris Skole Det gode Skole/hjem-samarbejdet skal medvirke til, at skolens og hjemmenes samlede ressourcer anvendes bedst muligt med udgangspunkt i den enkelte elev

Læs mere

Tilsynserklæring skoleåret 2016/17

Tilsynserklæring skoleåret 2016/17 Tilsynserklæringens indhold: Tilsynserklæring skoleåret 2016/17 Den forældrevalgte, certificerede tilsynsførende, skal hvert år skrive en erklæring. Erklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Evalueringsplan for Sejergaardsskolen 2017

Evalueringsplan for Sejergaardsskolen 2017 Evalueringsplan for Sejergaardsskolen 2017 Denne plan skal give et samlet billede af, hvordan vi på Sejergaardsskolen arbejder med evaluering, som en naturlig del af det at drive en privatskole. På Sejergaardsskolen

Læs mere

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen.

Ringe Kost- og Realskole har i mere end 60 år tilbudt skolegang og undervisning som står mål med hvad der normalt forventes i folkeskolen. Evaluering af skolens samlede undervisning for Ringe Kost- og Realskole, Afdeling Kostskolen. Baggrund: I henhold til Lov om frie grundskoler 1 b. stk. 3, skal frie grundskoler regelmæssigt foretage en

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen

Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Skolebestyrelsen har udviklet principper for skolehjem- samarbejdet på Gerbrandskolen Formålet med skole hjem-samarbejdet på Gerbrandskolen er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skole og hjem til

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

MELLEMTRINNET 4. 6. årgang

MELLEMTRINNET 4. 6. årgang MELLEMTRINNET 4. 6. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt, hvilket alderstrin

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Brændgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Brændgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at :

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at : kolens navn: Dybkær pecialskole Pædagogiske processer: kolens værdigrundlag/målsætning: Vision og mål Kvalitetsrapport $ kolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Dybkær pecialskole giver et individuelt

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige.

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige. Skolens værdigrundlag Revideret af skolens bestyrelse 18.11.06 Skolens formålsparagraf - det aktuelle formål. Skolens formål er at drive en privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Revideret d. 14. marts 2017 Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores

Læs mere

Tårnby Kommune. Information. Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009. Fælles skoleudvikling

Tårnby Kommune. Information. Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009. Fælles skoleudvikling Tårnby Kommune Information Det reviderede fælles elevplanskoncept med baggrund i Fælles Mål 2009 Fælles skoleudvikling De nye elevplaner Elevplanerne er blevet evalueret af elever, forældre og lærere.

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Odder Lille Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Odder Lille Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Odder Lille Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 727013 Skolens navn: Odder Lille Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Kjeld Læssøe

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2015/2016

Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2015/2016 Evaluering og opfølgning af skolens samlede undervisning på Langsø Friskole 2015/2016 Vores evalueringen består af flere elementer og sker løbende gennem skoleåret. Endelig evaluering af det enkelte skoleår

Læs mere

Værdiregelsæt for Hærvejsskolen

Værdiregelsæt for Hærvejsskolen Værdiregelsæt for Hærvejsskolen Indhold 1. Hærvejsskolens værdier... 1 2. Værdierne i praksis... 2 3. Ordensregler... 4 4. Hvad gør vi for at leve op til vores værdier... 4 5. Hvad gør vi ved brud på det

Læs mere

Elkjær-afdelingen i Grønbjerg

Elkjær-afdelingen i Grønbjerg Elkjær-afdelingen i Grønbjerg Firkløverskolen Give Elkjær-afdeling Elkjær-afdelingen er områdets lokale folkeskole, for alle børn der går i 0.-6. årgang. Efter 6. årgang fortsættes skolegangen på Søndermarks-afdelingen

Læs mere

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole Kirsebærhavens Skole Mit barn skal i skole Information til kommende forældre www.kir.kk.dk Kirsebærhavens Skole din lokale folkeskole På Kirsebærhavens Skole arbejder vi målrettet med: TRYGHED En skole

Læs mere