EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE"

Transkript

1 EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår, at skolens samlede undervisning evalueres på forskellig måde og igennem forskellige tilsyn. Undervisningen er tilrettelagt for at opfylde ministeriets mål fælles mål. For at evalueringen kan give et reelt billede af undervisningens kvalitet må den vurderes fra forskellige vinkler: Evalueringskultur på Vejle Privatskole. På vores friskole evalueres undervisningen fortløbende gennem: - Eksternt tilsyn fortaget af skolen tilsynsførende. - Folkeskolens afgangsprøver - Forældregruppens evaluering gennem fælles skolemøder. - Skolehjem samtaler - Intern elevevaluering. - Intern lærerevaluering. Folkeskolens afgangsprøver Vejle Privatskole har klasser op til 7.klasse, men forventer i skoleåret 2016/2017, at fortsætte op til 9.klasse. Herefter opgøres eksamensresultaterne på Ministeriets hjemmeside. Forældregruppens evaluering gennem fælles skolemøder Forældregruppen holder 4 møder om året i samarbejde med skolelederen og souschefen. Til møderne drøftes centrale perspektiver ved skolens undervisning og det daglige forløb. Forældregruppen arrangerer også forskellige sociale arrangementer, hvor hele skolen og de nærmeste inviteres. Forældregruppen har bl.a. afholdt en forældremøder, hvor der har været foredrag med temaet børneopdragelse. Skole- / hjem samtaler To gange årligt inviteres forældre til møde, for at blive orienteret om, og diskutere og forholde sig til undervisningen herunder elevens faglige, personlige og sociale udvikling. På det første møde i november gennemgås tankerne og planerne for det kommende skoleår. I disse planer indgår naturligt erfaringerne fra tidligere år, med inddragelse af forældre-, bestyrelses- og lærerevalueringer. På det andet møde som holdes i maj, har forældrene mulighed for at sætte dagsordenen og herigennem bestemme, hvilke områder der skal debatteres og evalueres på. Til dette møde klargøres der også elevplaner i alle fag for den enkelte elev. Det har været naturligt, at alle elever har deltaget i disse møder, for at give deres holdning til kende.

2 Lærerne opfordrer forældrene til at henvende sig, hvis der er noget de ikke forstår ikke er enige i - eller ikke er tilfredse med. Udfra devisen: Hvad kan vi sammen gøre, for at skolen bliver endnu bedre Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og få en snak. Herudover tilbydes alle 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens skolegang. I denne snak indgår bl.a. elevens - generel trivsel - faglig udvikling - social udvikling - arbejdsindsats og udbytte Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på. Fokuspunktet drøftes til næste møde eller efter behov. Intern elevevaluering Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturlig elevernes holdning og udtalelser omkring undervisningen. Eleverne bliver fra Børnehaveklasse vænnet til at tage stilling og forholde sig til deres egen undervisning - indsats og udbyttet heraf. For at udføre den interne evaluering har vi, som skole udarbejdet en målskive til indskoling, mellemtrin og udskoling. I udskolingen er det naturligt, at eleverne har konkret indflydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete forslag til emner og projekter. I udskolingen evalueres undervisningen og skolegangen generelt 2 gange årligt eller efter behov. Intern lærerevaluering En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre den endnu bedre. Således evalueres et hvert fællesforløb samlet i lærergruppen, ligesom de enkelte teams som et naturligt led, hele tiden evaluerer undervisningsforløb i planlægningen af nye forløb, for at gøre dem bedre. Generelt er der på skolen et ønske om og gejst til at videreudvikle og komme med nye ideer til undervisningen. Lærerne planlægger meget i fællesskab, og har mødedage hver onsdag. Hertil kommer små planlægningsmøder på tværs af lagene i forbindelse med temaer og tværfaglige projekter. Tre gange årlig afholdes pædagogiskdag, hvor alle ansatte evaluerer - inspirerer og planlægger undervisningen. Vurdering af skolens samlede undervisning Udfra ovenstående beskrivelse af evalueringskulturen på Vejle Privatskole kan det konkluderes, at den til fulde lever op til de af ministeriet overordnede fastsatte tilsynskrav: - At undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - At forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Al undervisning på Vejle Privatskole har til formål at leve op til ordlyden i skolens

3 Pædagogiske målsætning (Se denne) Vejle Privatskole er et levende sted, hvor børn, og forældre og ansatte vil gøre deres ypperste for at samskabe en skole og et levested, der grundlæggende er funderet i et menneskesyn, hvor alle har samme værdi og betydning. Uanset hvor i skoleforløbet barnet befinder sig, skal det opleve at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor tillid, tolerance, medbestemmelse og demokrati er nøgleord, og hvor ansvarlighed og respekt for egne og fælles trufne beslutninger håndhæves. Hele skolens virksomhed evalueres og udvikles hele tiden i forhold til målsætningen af børn, forældre og ansatte. Opfyldte fokuspunkter (igennem de sidste 2 år) Effektivisere de praktiske fag og inddrage dem i dansk og matematik faget. Hertil er to nye fag dannet; praktisk dansk og praktisk matematik, hvor de kreative og praktiske fag indgår i dansk undervisningen. Udvikle læseplaner for religion, praktisk dansk og praktisk matematik. Lus. Arbejde fælles med læsning og læsestrategier udfra LUS metoden på alle lag. Fokuspunkter fremover: Fællesplaner. Gennemgå alle fællesmål hæfter i lærergruppen Emnedage. Projektorienteret undervisning Om undervisningen på Vejle Privatskole Som udgangspunkt pålægger Friskoleloven til enhver friskole "at give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen". På Vejle Privatskole har vi fra starten i 2013 valgt, at eleverne, som en naturlig del af deres skolegang afslutter med at tage folkeskolens afgangsprøve. Selvom afgangsprøven i udvalgte fag, ikke på tilstrækkelig måde, kan være dækkende for indholdet af et 10-årigt skoleliv på Vejle Privatskole, anser vi det for vigtigt, at vore elever kommer ud med de samme formelle forudsætninger, som gælder for undervisningen i den danske folkeskole. Samtidig ved vi, at eleverne har mange andre og vigtigere kompetencer med sig i rygsækken, når de forlader Vejle Privatskole. Kompetencer og færdigheder, der ikke umiddelbart lader sig måle, eller som kan gøres til genstand for statistiske sammenligninger, men som rent menneskeligt giver eleverne større livskompetencer. Disse personlige kompetencer omfatter ansvarlighed og tillid til sig selv og andre, samt rummelighed og respekt overfor de andre. Undervisningens struktur Ud fra vores viden om børn og deres udvikling, er det vores pædagogiske udgangspunkt, at børn ikke nødvendigvis behøver, at være samme sted m.h.t. parathed og motivation, blot fordi de har samme alder. Derfor praktiserer vi i vid udstrækning aldersintegreret undervisning. På den måde sikres en god dynamik, hvor hvert enkelt barn lever og udfordres ud fra aktuelt udviklingstrin i stedet for alder. Samtidig åbnes rig mulighed for gensidig inspiration, hvor de mindre lærer af de større, og de større tager ansvar og hjælper de mindre.

4 På den måde skabes der en sammenhængende kæde, hvor alle kender hinanden og føler ansvar for hinanden. Børnene deles fra skoleåret 2014/15 på 3 alderslag: Indskolingen spænder over elever fra børnehaveklasse - 3. klasse. Mellemtrinnet spænder over elever fra 4. klasse - 6. klasse. Udskolingen spænder over elever fra 7. klasse - 9. klasse. (Dog skal det nævnes, at vi er en skole op til 7.klasse, men forventer at udvide til 9.klasse) Alle eleverne i indskolingen har deres egen klasse og deres "egen" lærer. Men da de samtidig har klasser tæt på hinanden, åbnes der rig mulighed for samarbejde på kryds og tværs af aldre og de enkelte klassetrin. Det gælder både i det daglige arbejde, men også i forbindelse med projekter og temaer. Det væsentligste for arbejdet i indskolingen er, at hvert enkelt barn føler sig accepteret, afholdt og er tryg og glad for at komme i skole. Det må være fundamentet for, at indlæring overhovedet kan finde sted. Eleverne i mellemtrinnet har ligeledes deres egen klasse og deres egen lærer. Nøgleordene for arbejdet i mellemtrinnet er, at arbejde videre på den eksisterende viden med større fordybelse, udvælgelse og målrettethed. De unge mennesker i udskolingen føler sig ligeledes, som en stor gruppe. Da kravene op igennem skoleforløbet bliver mere og mere fagspecifikke for at kunne udmønte sig i afgangsprøven, bliver undervisningen her naturligt mere fagdelt og aldersdelt. Det er et mål, at skolelivet i udskolingen bliver en langsom tilvænning til udskolingsfasen i kl. Derfor fastholdes langt hen ad vejen de arbejdsmetoder og en del forandring, så mange af skolens mærkesager omkring aldersintegration og projektarbejdet fastholdes. I Udskolingen rettes undervisningen naturligt hen mod, at kvalificere eleverne til at tage Folkeskolens Afgangsprøve. Alligevel bruges mange kræfter på, at få udskolingen til at fungere, som en social enhed, hvor man tager sig af hinanden og hjælper hinanden ud fra, hvor man fagligt og menneskeligt er. Undervisningens indhold Fælles for undervisningen på alle lag, er at den som udgangspunkt søges tilrettelagt ikke fagdelt - tværfagligt, således at tilegnelsen af viden og verden i det hele taget opleves, som en sammenhængende helhed i temaer og projekter, og ikke som løsrevne informationer, der ikke har noget med hinanden at gøre. Alligevel er der selvfølgelig basale færdigheder, der bedst indlæres adskilt og individuelt. Samtidig søges al undervisning tilrettelagt, så den stimulerer og udfordrer flere forskellige "intelligenser"; gerne både kreativt, musisk/praktisk og bogligt. Test og evaluering På Vejle Privatskole testes eleverne løbende og efter behov. Eleverne testes i dansk og matematik, samt de øvrige skole fag. Dansk og matematik testene bestilles gennem Hogrefe. I de øvrige fag udarbejder den enkelte lærer testene selv med fokus på de gennemgåede emner, som er eller har været en del af klassens pensum. Testene

5 tages af skolens læsevejleder samt de øvrige faglærere. Eleverne testes to gange årligt henholdsvis november og april. Grunden til at vi tester eleverne to gange årligt er, at se den enkelte elevs faglige udvikling fra første test til anden test. Resultaterne af testene drøftes til skole-/hjemsamtalen i samarbejde med forældrene og eleven, samtidig med, at der kan laves indbyrdes aftaler for at eleven kan blive endnu bedre. Karakter To gange årligt uddeles karakter til elever fra 5.klasse og op efter. Til elever uddeles elevplaner med beskrivelse af elevens stærke sider og bemærkninger til fagene. Emneuger I løbet af et skoleår brydes skemaet op en 1-2 gange til fordel for længerevarende temaperioder, typisk af 1 uges varighed. Her tænkes ind i forskellige temaer, hvor alle de "redskaber", man har tilegnet sig, får mulighed for at gå op i en højere enhed. Således har vi igennem de sidste år indgående været igennem temaer, der udfra beskrivelserne i Fælles mål, dækker flere forskellige fag på en gang. Fagene bliver levendegjort i en overordnet sammenhæng og får herved reel værdi, i stedet for blot at fremstå som enkeltstående fag. Der kan fortælles meget mere og uddybende om denne form for undervisning, ligesom der vil kunne tilvejebringes meget godt evalueringsmateriale i form af skrift - film - billeder omkring udbyttet af denne form for undervisning. Eksempler på emneuger kan nævnes iværksætteri og journalistik. Elever og lærere har her arbejdet på tværs af skel og tilhørsforhold. Ved de historiske temaer, har der været arbejdet udfra en storyline, hvor skolen den sidste uge er lavet om til f.eks. en virksomhed eller redaktion, hvor alle skulle leve sig ind i de forskellige roller og gøremål, der fandtes dengang. Lejr og rejse Fast ligger også en periode, hvor mellemtrinnet og udskolingen er på lejr eller studietur. Den ligger typisk i april/maj måned. Eleverne i 5., 6. og 7. klasse har været på rejse til Paris og London. Praktik Fast bestanddel i årets løb, er også praktik, hvor alle elever kommer ud og mærker det virkelige liv uden for skolen. Vores mål er, at få alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i en form for erhvervspraktik. For indskolingens og mellemtrinnets vedkommende mere, som besøg på forskellige arbejdspladser, samt besøgende udefra. Udskolingen skal som regel i erhvervspraktik. Her får eleverne erfaringer, der kan gøre deres valg mere nuanceret, når den tid kommer. Pædagogiskdag og kompetenceudvikling For hele personalet på Vejle Privatskole afholdes, der to gange årligt Pædagogiskdag, hvor særlige relevante emner tages op og drøftes nærmere sammen med en udefra kommende kursusleder. Eksempler på emner, som friskolen har haft fokus på, har været læringsstile og positiv psykologi m.m. Desuden har hele personalet på Vejle Privatskole mulighed for kompetenceudvikling, så de udvikles og udfordres på deres særlige kompetencer og færdigheder. Skolen har haft lærere på læsevejlederkurset, matematikvejlederkurset, konflikthåndtering, m.m.

6 Det skal hermed tydeliggøres, at Vejle Privatskole vægter den enkelte lærers kompetenceudvikling højt. Smartboard Vejle Privatskole har fra skoleåret august 2014 fået smartboard tavler i udskolingen for at stimulere og udvikle elevernes kunnen. Disse tavler bruges fornuftig af både lærere og elever og de er meget tilfredse. Skolen forventer, at få smartboard tavler til alle klasser i den kommende skoleår. Friskolens undervisning og fælles mål Som alle andre friskoler er, vi overordnet forpligtede til at give en undervisning, der skal stå mål med det, der sædvanligvis kræves af undervisningen i folkeskolen. Vejle Privatskole har fra starten i 2013 valgt, at eleverne afslutter deres skolegang med Folkeskolens Afgangsprøve. Som en konsekvens heraf leder Friskolens samlede undervisning naturligt hen imod Folkeskolens slutmål. Vejle Privatskole har benyttet sig af retten til at søge fritagelse for prøve i historie og kristendomskundskab med henvisning til, at det strider imod vores overbevisning af lade to så dannelsesmæssige vigtige fag blive gjort til genstand for prøve. I forhold til Folkeskolelovens trin- og delmål for de forskellige fag, vil der på vores skole naturligt være nuancer og forskelle med hensyn til planlægning, indhold og gennemførsel af undervisningen, men det er vores overbevisning, at vi til fulde lever op til Fælles mål. Hvis der er afvigelser i forhold til folkeskolens trin- og delmål, vil det typisk være indenfor orienteringsfagene. Det kan være svært, at afgøre præcist på, hvilke klassetrin man skal kunne hvad, og hvordan det efterprøves, men efter nøje gennemarbejdning af faghæfterne for de enkelte fag, mener vi, at vi sagtens kan stå inde for vores måde, at prioritere undervisningen på, i forhold til de krav, der stilles til del- og delmål. Lærernes arbejde med fælles mål Lærergruppen har igennem de seneste 2 år gennemgået centrale fag udfra Folkeskolens Fælles Mål. Lærerrepræsentanter fra hvert af skolens undervisningslag, har spejlet Fælles mål i forhold til vores målsætning og virkelighed, og bragt det til fælles drøftelse I lærergruppen og bestyrelsen. Offentliggørelse af disse interne evalueringer for de enkelte fag drøftes for indeværende i lærergruppen. Karakterer og offentliggørelsen heraf Det er vores overbevisning, at udbyttet af et helt skoleliv ikke udelukkende kan gøres op ved hjælp af en samlet gennemsnitskarakter for hele skolen. Der er mange andre kompetencer, der på sigt mindst, er lige så vigtige, som karakterer. Eksempelvis kan et 7-tal for én elev være udtryk for en langt større præstation fra både lærers og elevs side sammenlignet med et 10-tal for en anden elev. Alligevel er vi forpligtede til at offentliggøre karakterer på hjemmesiden. Der henvises til følgende hjemmesider, der indeholder opgørelse af karaktererne opnået ved folkeskolens afgangsprøver. Undervisningsministeriets hjemmeside :

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere