Ledelsesmetoders effektivitet i dansk svineproduktion i et kulturelt krydsfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesmetoders effektivitet i dansk svineproduktion i et kulturelt krydsfelt"

Transkript

1 Ledelsesmetoders effektivitet i dansk svineproduktion i et kulturelt krydsfelt Af Natasha Skov, coach og Sylvia Fredenslund, coach, Fredenslund Coaching Baggrund Fredenslund Coaching er en virksomhed hvor 80 % af erhvervskunderne er beskæftiget inden for det grønne område. Tilgangen til dette projekt er praktisk funderet snarere end en videnskabelig akademisk tilgang. Vores overordnede mål er i samarbejde med landmænd indenfor svineproduktion, at finde/skabe best practice for en menings- og tillidsskabende ledelsesmetode i et kulturelt krydsfelt mellem dansk og østeuropæisk arbejdskraft. I Det glemte folk (1983) udledte etnologen Thomas Højrup tre dominerende danske livsformer bl.a. De selvstændiges livsform, hvor der ikke skelnes mellem arbejde og fritid. Hele familien indgår i produktionsenheden, og de daglige gøremål smelter sammen i et virke, rettet mod at sikre fortsat drift af virksomheden. Med udgangspunkt i landbrugskulturen på Mors beskriver Højrup den altoverskyggende værdi i landbruget som værende arbejde jo mere fysisk hårdt et arbejde er, jo større værdi har det. Da opgaver som medarbejderledelse og administration ikke kræver større fysisk indsats, vurderes disse iflg. Højrup ikke at have nogen værdi og betragtes som uproduktiv tid (fritid). Vi vil hævde, at i takt med at de enkelte landbrugsbedrifter er blevet større og større har der derfor været behov for markant at ændre fokus til bl.a. medarbejderledelse. Medarbejderledelse er altså et forholdsvis nyt begreb i dansk svineproduktion. Vi oplever, at der er sket markante ændringer i ledelsestraditionen i dansk svineproduktion fra 1983 til 2009, hvor medier i samarbejde med dansk erhvervsliv tog initiativ til at udpege en dansk ledelseskanon, hvor Dansk Svineproduktion indgår som én af de 12 største ledelsesbedrifter i Danmark en ledelsesbedrift der ifølge Kanon-udvalget er vokset direkte ud af selvstændighedskulturen. Dansk svineproduktion er kendetegnet ved, at de enkelte producenter samarbejder og engagerer sig i en systematisk vidensdeling. Denne vidensdeling hviler på den enkelte landmands effektivitet i forhold til at få indberettet viden via landbrugsorganisationernes fællesdrev og intranet. Få skabt rutiner der sikrer videndeling - f.eks. systematisk projektevalueringer med forslag til forbedringer eller gå-hjem møder, hvor man præsenterer ny viden igen aktiviteter som landbrugets organisationer har etableret og derfor er nemt tilgængelige for den enkelte landmand. Ligesom der er stor tradition indenfor landbruget for etablering af erfagrupper - et forum, hvor medarbejderne kan mødes og drøfte faglige problemstillinger og udveksle erfaringer. Siden 2009 er det vedvarende effektiviseringspres på erhvervet ikke blevet mindre. Det er fortsat en permanent overlevelseskamp ikke mindst på grund af udenlandsk konkurrence på løn- og prisniveau men også fordi Danmark har den skrappeste miljø- og dyrevelfærdslovgivning i eu. Det betyder, at der er behov for kompetente og effektive medarbejdere. Der er to grunde til, at dansk svineproduktion i stigende omfang benytter østeuropæiske medarbejdere: 1) Det kan være meget svært og i visse områder af landet umuligt - at finde interesserede og kvalificerede danske medarbejdere - Rapport fra Studietur (2009) Ib Dahl Jensen, Videnscenter for Svineproduktion 2) Det kan være svært med et stigende økonomisk effektiviserings krav at honorere et lønniveau på dansk minimumsløn, hvorimod østeuropæisk arbejdskraft under uddannelse aflønnes til en praktik løn væsentligt under et almindeligt dansk lønniveau.

2 Det har medvirket til, at der er kommet flere forskellige kulturer ind i landbruget. I det daglige arbejde på bedrifterne giver det udfordringer i form af, at hierarkiet og rangordenen på en arbejdsplads opleves meget forskelligt af ledere og medarbejdere fra de forskellige kulturer. Ledelsestraditioner I lighed med de ledelsesmæssige udfordringer ved importen af polsk arbejdskraft til roehakning i starten af det 20.århundrede, så er den danske ledelsestradition udfordret i forbindelse med den nuværende import af østeuropæisk arbejdskraft til dansk landbrug. Den danske ledelsestradition i landbruget er kendetegnet ved en flad struktur som er effektiv på baggrund af den demokratiske og involverende form. Men når det gælder udenlandske ansatte i en svineproduktion, er udgangspunktet et andet. Østeuropæere kan meget vel se en dansk leder som ustruktureret, naiv og fagligt inkompetent, fordi han vil uddelegere ansvar og spørger: Hvordan synes du, vi kan løse opgaven? Den form for ledelse finder østeuropæere ofte ikke særligt tiltrækkende, fordi de er vant til en ledelsestradition med et stejlt hierarki. Kultur for stenalderhjerner (2009) antropolog Dennis Nørmark. Ledelsesstil/- metode Forskning og talrige erfaringer bl.a. Jody Hoffer Gittells undersøgelser af, hvad den sociale kapital mellem faggrupper betyder for kvalitet og produktivitet - viser, at fokus på tillid og meningsdannelse som elementer af virksomheds sociale kapital fører både til større arbejdsglæde og øget effektivitet. Dette er været en væsentlig præmis i vores projekt. Da erhvervet er enormt presset, er det af stor betydning, hvis en helt specifik ledelsesstil/-metode er mere velegnet til at sikre meningsskabelse og tillid blandt medarbejderne, med større effektivitet til følge, end andre metoder. Vi har derfor forsøgt at afdække forskellige ledelsesmetoders evne til at skabe mening for den enkelte medarbejder trods forskellige ledelsestraditioner at skabe tillid medarbejdere imellem og mellem ledelse og medarbejdere hos den enkelte medarbejder trods forskellig kulturbaggrund og værdier med henblik på at finde en best practice, som kan anvendes af virksomheder med medarbejdere af både dansk og østeuropæisk ledelsestradition. Mål og metode i projektet. Det overordnede mål for den enkelte virksomheds deltagelse i projektet er, at skabe tillid og mening hos deres medarbejdere/ledere med henblik på at optimere arbejdsglæde og effektivitet. I 2010 blev alle svineproducenter på Fyn inviteret til et temamøde om østeuropæisk almen kultur og ledelsestradition af deres lokale landbrugsorganisation. Der var stor opbakning til arrangementet, hvor en østeuropæisk dansk gift landmand informerede om almen kultur og ledelsestradition i henholdsvis Ukraine og Rumænien. Der var især fokus på forskelle i forhold til dansk kultur og ledelsestradition. Siden januar 2012 og til dags dato er vi tilknyttet som ledelsescoach i svineproduktioner på Fyn og Sjælland, som har både danske medarbejdere og medarbejdere fra Ukraine og/eller Rumænien. Der kommer løbende nye virksomheder med. Omfanget af aktiviteter for den enkelte produktionsenhed aftager efterhånden som det overordnede mål nås men der er ingen

3 virksomheder som har igangsat ledercoaching, som på nuværende tidspunkt har valgt at afslutte helt. Ved start af vores coaching har vi udarbejdet personprofiler på samtlige ledere (danske som østeuropæiske) de fleste danske svineproduktioner af en vis størrelse har som minimum 3 ansatte ledere heraf en leder af farrestald, en leder af løbe-drægtighedsstald, og en leder af marken samt måske tillige en leder af klimastalden. Der er udarbejdet Extended DISCpersonprofiler på alle lederne samt ejerne af virksomhederne. For yderligere om Extended DISC se: I forlængelse af personprofilerne er der udarbejdet udviklingsplaner for hver enkelt ejer og leder uanset nationalitet. Udviklingsplanerne er udarbejdet med 3 mål for hver leder mål, der alle skal få den enkelte leder til at føle større tillid og mening i såvel en arbejdssituation som i private relationer. Det er herefter ledernes opgave at opstille individuelle mål for hver enkelt medarbejder. I begyndelsen af projektet er der løbende opfølgningssamtaler hver anden måned, hvorefter vi anvender kvartalsvise opfølgnings samtaler med alle ledere og ejere. Vores metode har udgangspunkt i en praktisk iagttagelse og afprøvning. Ved opfølgningssamtalerne anvender vi delvist strukturerede interview, iagttagende feltundersøgelser i og uden for staldene. Der indføres konkrete nye ledelseselementer i samarbejde med den enkelte landmand og ledere samt én-til-én informering om kulturforskelle for danske og østeuropæiske medarbejdere. Ved de løbende opfølgningssamtaler iagttages og vurderes de enkelte ledelseselementers effektivitet - f.eks. indførelse af tavlemøder for alle medarbejdere, hvor alle sidste uges resultater skrives på tavlen, drøftes og vurderes - i forhold til at være menings- og tillidsskabende for den enkelte leder/medarbejder i form af metodens evne til at skabe arbejdsglæde og effektivitet. Ledelsesmetodens effekt på virksomhedens resultater vurderes dels på resultater fra E-kontrollen, dels på ledernes og medarbejdernes arbejdsglæde. Ved hjælp af E-kontrol som opfølgning på svineproduktion forklares afvigelser i produktionsplanen og der vises foderopgørelser og produktivitet ud fra en række nøgletal - et svinefagligt registreringsredskab som entydigt afdækker effektiviteten i en afgrænset tidsperiode For at kunne vurdere ledelsesmetodens effekt på arbejdsglæden har vi anvendt en simpel skala fra 0 til 10, hvor 0=jeg hader mit arbejde og vil væk her fra til 10=jeg elsker mit arbejde det gør mig altid glad. Alle ledere og medarbejdere besvarer følgende spørgsmål ved hver opfølgningssamtale: På en skala fra 0 til 10 hvordan vurderer du din arbejdsglæde i dag? og i gennemsnit siden sidste opfølgningsmøde? Det skaber en fælles referenceramme for alle medarbejdere og ledere og det er muligt at sammenligne de forskellige ledelseselementers evne til at skabe effekt på arbejdsglæden. Hvis ét af de parametre der måles på har en negativ udvikling i forhold til de opsatte mål i udviklingsplanen, så justeres/ændres der på metoderne i forhold til den enkelte leder/medarbejder f.eks. ved at medarbejderen ikke længere deltager i/er underlagt dette ledelseselement. Efter hver opfølgning med lederne/medarbejderne afholdes opfølgningssamtale med ejeren/overordnet leder om de justeringer/nye metoder der skal afprøves. Vores observationer i forhold til arbejdsglæde og effektivitet på baggrund af menings- og tillidsskabende ledelse

4 I vores arbejde har vi på nuværende tidspunkt kunne konstatere at en ledelsesstil der kombinerer: en meget klar beskrivelse af opgaverne, kravene til kvaliteten og forventninger til den enkelte leder/medarbejder samt til fællesskabet ledelseselementer, der har stor fokus på den enkelte medarbejders rolle i produktionsteamet egen rolle og fællesskabets rolle det at være en del af et fagligt team - afstedkomme stor meningsskabelse og tillid hos såvel danske som østeuropæiske medarbejdere en markant fokusering på medarbejderens kompetencer i forhold til de øvrige medarbejderes kompetencer og muligheden for at anvende alles kompetencer i et fællesskab - øger meningsskabelsen i produktionsrollen for den enkelte det at være med i et produktionsteam fællesskab - øger arbejdsglæden betydeligt for både danske og udenlandske medarbejdere/ledere. etablering af fællesaktiviteter i - såvel som uden for -arbejdstiden har stor effekt på tilliden og giver arbejdsglæde og større effektivitet, uanset om man er dansker eller østeuropæer. I projektet har ovennævnte vist positive resultater for ca. 83 % af danske medarbejdere i projektet, ca. 67 % af ukrainske medarbejdere og for ca. 55 % af rumænske ansatte mede en lille variation alt efter om man oprindeligt er fra det nordlige eller sydlige Rumænien metodens effektivitet i forhold til målene er mest effektiv i forhold til ansatte fra det sydlige Rumænien. Noget forsimplet sagt, har vi observeret, at en markant fokusering på fællesskabet musketérånd, én for alle og alle for én - er meningsskabende for den enkelte i produktionsprocessen og øger effektiviteten og kendskabet til hinanden og virker tillidsskabende uanset nationalitet. Hvorimod andre ledelsesmetoder, f.eks. større selvledelse ikke giver samme resultater i de to leder-/medarbejdergrupper. Her har vi iagttaget en meget stor forskel imellem danske og østeuropæiske medarbejdere. Hvor selvledelse har en god menings- og tillidsskabende effekt hos danske medarbejdere, har det kun en meget lille eller slet ingen effekt hos østeuropæiske medarbejdere med en mindre national variation i forhold til den enkelte medarbejders østeuropæiske nationalitet. Ligesom en mere autoritær ledelsesstil ikke har nogen positiv effekt på de overordnede mål for øget effektivitet samt arbejdsglæde for danske medarbejdere på lidt længere sigt. På kort sigt har vi konstateret, at arbejdsglæden kortvarigt kan stige. Danske ledere/medarbejdere beskriver dette ved, at det i nuet kan virke aflastende ikke at skulle stå med ansvar og stillingtagen det giver kortvarig aflastning og glæde kun at skulle modtage ordrer. På lidt længere sigt virker det derimod passiviserende på danske medarbejdere. Dette er også tilfældet for østeuropæiske medarbejdere, der har været i beskæftigelse i dansk svineproduktion igennem en længere årrække, f.eks. mere end 5 år der er dog visse variationer i forhold til geografisk oprindelsessted. Og hvad så kan det bruges til noget? Som beskrevet ovenfor så er det vores ønske at beskrive en best practice ledelsesmetode til implementering i alle danske svineproduktioner med både dansk og østeuropæisk arbejdskraft. Herudover ser vi det også som et bidrag til at sætte fokus på et uopdyrket fagområde på forskningsniveau. Der er behov for forskning i ledelse af dansk svineproduktion, som har nogle unikke forhold, der ikke gør sig så meget gældende uden for landbruget: Blandt andet kulturelle levn helt tilbage fra stavnsbåndets tid og andelsbevægelsen. Også anvendelsen af østeuropæisk arbejdskraft som erstatning for dansk arbejdskraft dels på grund af mangel på dansk (kvalificeret) arbejdskraft og dels på grund af et meget højt dansk

5 lønniveau bør være genstand for forskning, da anvendelsen af østeuropæisk arbejdskraft i andre sammenhænge udenfor landbruget må forventes at blive meget aktuelt om nogle år, når Danmark igen mangler kvalificeret arbejdskraft inden for andre fagområder.

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning

Side 1 af 16. Sindslidende førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Statusrapport pr. 31.12.2012. Job-banken.nu, Nygade 4, Herning Statusrapport pr. 31.12.2012 Job-banken.nu Nygade 4 7400 Herning T: 9722 3064 Email: bj@job-banken.nu Websted: www.job-banken.nu CVR nr.: 27632742 Dato for oprettelse af organisation d. 30. 06. 2003 Side

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere