K e n d e l s e: Ved skrivelse af 24. juni 2011 har Skat klaget over de registrerede revisorer A og B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 24. juni 2011 har Skat klaget over de registrerede revisorer A og B."

Transkript

1 Den 11. oktober 2012 blev der i sag 69/2011 Skat mod 1. Registreret revisor A og 2. Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 24. juni 2011 har Skat klaget over de registrerede revisorer A og B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 4. august 1987, og at B har været beskikket som registreret revisor fra den 14. februar A er tidligere ved Revisornævnets kendelse af 20. december 2011 (i sag 90/2010) pålagt en bøde på kr. navnlig for flere tilfælde af inhabilitet. Sagsfremstilling: De indklagede revisorer, A og B, har den 4. januar 2010 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for selskabet D ApS for regnskabsåret 1. juli 2008 til 30. juni Det fremgår af revisionspåtegningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Påtegningen indeholder en supplerende oplysning om, at selskabet i strid med anpartsselskabsloven har ydet lån til en anpartshaver, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat er kr., at aktiver udgør kr., herunder at der er et tilgodehavende på kr. hos virksomhedsdeltagere og ledelse, at egenkapitalen udgør kr., heraf er kr. anført som værende forslag til 1

2 udbytte for regnskabsåret, og at passiver udgør kr. Det fremgår endvidere, at selskabets direktion består af C, der som anpartshaver har bestemmende indflydelse. De indklagede revisorer, A og B, har endvidere den 30. november 2010 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for samme selskabet for regnskabsåret 1. juli 2009 til 30. juni Det fremgår af revisionspåtegningen, at denne ikke har givet anledning til forbehold. Påtegningen indeholder en supplerende oplysning om, at selskabet i strid med selskabsloven har ydet lån til en kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat er kr., at der i forbindelse med driftsresultatet er sket nedskrivning af tilgodehavender med kr., at aktiver udgør kr., herunder at der er et tilgodehavende på kr. hos virksomhedsdeltagere og ledelse, at egenkapitalen udgør kr., heraf er kr. anført som værende forslag til udbytte for regnskabsåret. Det fremgår videre, at udbytte for regnskabsåret under årets resultat er oplyst at være kr., og at passiver udgør kr. C er anført som værende i selskabets direktion. Af en indberetning til Skat, underskrevet den 1. april 2011 (så vidt ses af C), fremgår, at der i 2009 fra selskabet D ApS er udloddet kr. i udbytte, og at datoen for vedtagelsen af udbyttet er den 4. januar Det fremgår endvidere, at den samlede udbytteskat heraf udgør kr. Som udbyttemodtager er anført et cpr. nr. Af en indberetning til Skat, ligeledes underskrevet den 1. april 2011 af C, fremgår, at der i 2010 fra selskabet D ApS er udloddet udbytte med kr., og at datoen for vedtagelsen af udbytte udlodningen er den 30. november Det fremgår endvidere, at den samlede udbytteskat heraf udgør kr. Som udbyttemodtager er anført et cpr. nr. Det fremgår af s fra Skat, at udbytteskatten for begge år er betalt den 7. april Klagen: Skat har formuleret klagen således: Det er Skats påstand, at reglerne om god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, ikke er overholdt. Tilsidesættelsen af god revisorskik omfatter ifølge Skats påstand følgende områder: 1) Der mangler angivelse i den regnskabsmæssige postering af ikke betalt udbytteskat på kr ) Der er ikke foretaget korrekt regnskabsmæssig anførelse af skyldig udbytteskat sammen med årets foreslåede udlodningsbeløb. Skat har anført, at der i revisorpåtegningen burde være givet en supplerende oplysning vedrørende forholdet. Sagen har været forhandlet mundtligt i Revisornævnet, hvor parterne har givet møde. 2

3 Indklagede, registreret revisor A, forklarede, at han er ansat i Selskab E (revision). Han underskrev revisorpåtegningerne sammen med medindklagede. De talmæssige opgørelser er udarbejdet af medarbejdere i revisionsvirksomheden. Han mener, at de udfyldte blanketter vedrørende udbytte og sendte disse til kunden. Årsrapporten for 2009/10 er underskrevet i november Fejlen i angivelsen af forslag til udbytte med kr. er opstået, fordi udbyttet ikke blev udbetalt, men overført til en mellemregningskonto. Det skulle udligne et ulovligt aktionærlån. Skatten af udbyttet skulle have været ført ned som kortfristet gæld. Han bemærkede imidlertid ikke fejlen og vidste i øvrigt ikke, at skatten ikke var betalt. Han har således ikke været opmærksom på forholdet. Revisionsvirksomheden har et kvalitetsstyringssystem, der burde have opdaget fejlen. Indklagede, registreret revisor B, oplyste, at han er enig i, at udbytteskatten er placeret forkert i regnskabet. På forespørgsel oplyste Skat, at sagen overfor selskabets ejer er afgjort af Skat med en advarsel. Parternes bemærkninger: Klager har vedrørende sagen faktiske omstændigheder anført, at sagen er opstået i forbindelse med undersøgelse af selskaber, som ikke har angivet udbytte, indbetalt tilhørende udbytteskat samt indsendt modtageroplysninger til Skat. I årsregnskabet for 2008/2009 for det relevante selskab har der været hævet større beløb på mellemregningskontoen, således at tilgodehavende hos direktøren var kr. ved regnskabsafslutningen den 30. juni De indklagede revisorer har afgivet en supplerende oplysning i revisorpåtegningen herom. Der afholdes i selskabet generalforsamling søndag den 4. januar 2010, hvilket er efter selvangivelsesfristen og medfører kontrollovstillæg for selskabet som følge af for sent modtaget selvangivelse hos Skat. Datoen ligger også efter fristen for indsendelse af regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. På generalforsamlingen den 4. januar 2010 vedtages der udlodning af udbytte med kr. Vedtagelsen af udlodningen på de kr. medfører, at der skal tilbageholdes 28 % udbytteskat, da der er tale om en personlig og dansk hovedanpartshaver, jf. kildeskattelovens 65. I forbindelse med vedtagelse af udlodningen, skal der indsendes udbytteangivelse jf. kildeskattelovens 66, stk. 2, og den tilbageholdte udbytteskat skal indbetales til Skat. Angivelsesfristen og indbetalingsfristen er den 10. februar 2010 vedrørende vedtaget udbytte i januar I denne sag skulle der være angivet og betalt udbytteskat med kr. Skat modtager først angivelsen og indbetalingen i april 2011 som følge af gentagne rykkerskrivelser til selskabet samt en telefonisk henvendelse til direktøren den 1. april Fristen er dermed overskredet med mere end et år. 3

4 For så vidt angår årsrapporten for det efterfølgende regnskabsår 2009/2010, der er underskrevet af de indklagede revisorer den 30. november 2010, ses, at der ikke er meddelt påtegning om manglende angivelse af udbytte kr. vedrørende regnskabsåret 2008/2009 til Skat. Der er heller ikke meddelt påtegning om den manglende indtaling af udbytteskat kr., som reelt er et skyldigt beløb til Skat, og som burde være indbetalt mere end et år tidligere. Omvendt kan det konstateres, at de indklagede revisorer på en eller anden måde har forholdt sig til udbytteskattebeløbet kr., idet det er Skats opfattelse, at de kr. indgår i beløbet kr. under egenkapitalen, forslag til udbytte for regnskabsåret. Det er således Skats opfattelse, at beløbet på de kr. består af årets forslag til udlodning kr. med tillæg af den ikke rettidige indbetalte udbytteskat på kr. I forbindelse med vedtagelse af udbytte og pligten til at angive dette til Skat, er der ligeledes en pligt til at foretage indberetning af udbyttemodtageren. Dette sker i henhold til reglerne i skattekontrollovens 9 A og 9 B. Indberetningen af modtageroplysningerne skulle have været foretaget 20. januar Modtageroplysninger modtages først i april 2011 i forbindelse med fremsendelse af 3. rykker samt direkte telefonisk henvendelse til selskabets direktør. De to første rykkerskrivelser den 5. oktober 2010 samt 19. januar 2011 sendes til selskabet. Rykkerskrivelsen af 1. april 2011 fremsendes med kopi til den indklagede revisor B samt til selskabets direktør. Vedrørende regnskabsåret 2009/2010 er der ved selskabets generalforsamling den 30. november 2010 vedtaget udlodning med kr. Dette medfører, at der skulle have været indsendt udbytteangivelse og foretaget indbetaling af udbytteskat december Ligeledes skulle der have været indsendt oplysning om udbyttemodtager til Skat ved indberetning 20. januar Angivelse af udbytte kr. og udbytteskatten på kr., indbetaling af udbytteskat samt modtagelse af modtageroplysningerne modtages først i april Klager har gjort følgende gældende: Ad klagepunkt 1): Ved vedtagelse af udbytte, hvor der skal betales 28 % udbytteskat, opstår forpligtigelsen til at afregne udbytteskatten jf. kildeskattelovens 66. Betalingsfristen er efterfølgende måned samtidig med betalingsfristen for A-skat. Det betyder, at udbytteskatten af det vedtagne udbytte i januar 2010, de kr., forfalder til betaling i januar 2010 og til afregning i februar 2010, og således er et skyldigt beløb til Skat. Beløbet skulle derfor have indgået under selskabets gældforpligtigelser pr. 30. juni 2010, idet beløbet først er afregnet i april At der ikke er foretaget rettidig indbetaling af skyldig skat, burde efter Skats opfattelse have medført en bemærkning om dette forhold i revisionspåtegningen, ikke mindst, da en manglende angivelse kan straffes i henhold til kildeskattelovens 74. Hos Skat kan man ikke vide, at der er et skyldigt beløb, hvis der ikke foreligger en angivelse, som danner et krav, der indgår i afregningssystemet - medmindre Skat udfører kontrol på anden måde og selv får fastsat kravet. At de indklagede revisorer ikke bemærker dette i deres revisionspåtegning anses ikke at være i overensstemmelse med god revisionsskik. Forholdet kan sammenlignes med virksomheder, der ikke 4

5 afregner A-skat rettidigt. I denne sag er revisorerne endog nede i de regnskabsmæssig posteringer og burde efter Skats opfattelse være vidende om, at gældende regler ikke blev overholdt. Ad klagepunkt 2): I årsrapporten for 2009/2010 er der under egenkapitalen anført forslag til udbytte for regnskabsåret med kr., hvilket ikke hænger sammen med resultatdisponeringen under resultatopgørelsen, hvor der er anført kr. Differencen udgør kr. svarende til den ikke afregnede udbytteskat knyttet til udbyttet i årsrapporten 2008/2009. Der er i årsrapporten 2009/2010 under egenkapital anført forslag til udbytte for regnskabsåret, som er større end beløbet under resultatdisponeringen, og som indeholder et beløb, som skulle have været afregnet til Skat. Hvad der har været de indklagede revisorers begrundelse for de regnskabsmæssige posteringer vides ikke, men det er Skats opfattelse, at regnskabet ikke er korrekt, da en skyldig udbytteskat til Skat ikke kan foreslås udbetalt som udbytte til hovedanpartshaveren. Med posteringen af den skyldige udbytteskat under egenkapitalen er de indklagede revisorer med til at vise, at det ikke påtænktes at betale den forfaldne skat. Et sådant forhold kan straffes i henhold til kildeskattelovens 74, stk. 1, nr. l, idet der er risiko for, at selskabet ikke vil opfylde sin forpligtigelse til at indeholde udbytteskatten. Klager har anført, at det er rigtigt, at det er ledelsens ansvar at indsende angivelser mv. til Skat, men denne sag handler om, hvad revisor skal og bør gøre, når ledelsen ikke har opfyldt sin forpligtelse i så henseende. Klager har afslutningsvis gjort gældende, at der er tale om væsentlige beløb sammenholdt med opgørelsen af egenkapitalen, hvorfor der har været grundlag for, at revisorerne skulle foretage en undersøgelse af, om en eventuel udbytteskat på mere end kr. har været angivet og indbetalt til Skat. Hertil kommer, at der er tale om et holdingselskab, hvor udbytte og eventuelt udbytteskat vil være nogle af de største tal i regnskabet. Indklagede, registreret revisor A, har påstået frifindelse, subsidiært at sagen afgøres med en advarsel. Indklagede har bestridt, at det skulle være i strid med god revisionsskik at undlade en bemærkning i revisionspåtegningen om manglende angivelse af udbytte og/eller manglende betaling af udbytteskat. Bortset herfra har indklagede ikke ved underskriften af påtegningen på årsrapporten for 2009/10 den 30. november 2010 været bekendt med, at den af revisor udfærdigede angivelse af udbytte ikke skulle være indsendt til Skat, ligesom indklagede ikke har haft nogen begrundet formodning om, at der er begået strafbare forhold vedrørende selskabets manglende angivelse af udbytte eller betaling heraf. Indklagede, registreret revisor B, har påstået frifindelse. Indklagede har indledningsvis anført, at det er ledelsen i D ApS, der har ansvaret for, at årsrapporten giver et retvisendes billede (det fremgår af et særskilt afsnit i revisors erklæring). Det er også ledelsens ansvar, at årsrapporten indsendes rettidigt, at selvangivelsen udfyldes korrekt og indsendes rettidigt samt, at ubytteangivelser og alle andre angivelser indsendes korrekt og rettidigt. I den forbindelse tilbagevises klagers bemærkning om, at "Med posteringen af den skyldige udbytteskat under egenkapitalen er revisor med til at vise, at det ikke påtænkes at betale den forfaldne skat." Indklagede har naturligvis intet ansvar for posteringer i regnskabet alene af den grund, at hvis han 5

6 havde påtaget sig et sådant ansvar, ville han ikke kunne afgive erklæring på årsrapporten, fordi han i så fald ikke ville være uafhængig. Indklagede har for så vidt angår årsrapporten for 2008/09 gjort gældende, at det ikke fremgår, hvorledes den forsinkede angivelse af udbytte og betaling af udbytteskat skulle have påvirket revisors erklæring. Fristerne for angivelse og betaling var jo slet ikke indtrådt inden erklæringen blev afgivet. Indklagede har for så vidt angår årsrapporten for 2009/10 medgivet klager, at den ikke betalte udbytteskat på kr. burde have været fjernet fra posten "forslag til udbytte for regnskabsåret" og i stedet medregnet som kortfristet gæld. Det væsentlige er herefter, om revisors erklæring burde have været modificeret på grund af forholdet. Den mest vidtgående modifikation ville have været et forbehold. En korrektion af fejlen medfører, at selskabets egenkapital reduceres fra kr. til kr. (en reduktion på 7,1 %) samt, at soliditetsgraden reduceres fra 93,2 % til 86,6 %. Det er indklagedes påstand, at en fejl i denne størrelse ikke ændrer ved revisors konklusion om "at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2010", og at fejlen derfor ikke medfører, at der burde være taget forbehold. Den anden mulige modifikation af erklæringen ville have været en (yderligere) "supplerende oplysning vedrørende andre forhold'". Det fremgår af den dagældende RS 701 punkt 10b, at: "Revisor skal som supplerende oplysning, oplyse om forhold, som revisor bliver bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af: 1. straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts-, og tilskudslovgivningen, 2. den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller 3, lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Bestemmelsen er uddybet i erklæringsvejledningen (fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), hvor punkt omtaler bestemmelsen. Det er her bl.a. fremhævet, at revisor skal have en begrundet formodning om at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. I erklæringsvejledningen punkt afsnit er anført: "Revisor skal være opmærksom på berigelsesforbrydelser og andre strafbare formuekrænkelser efter straffelovens kapitel 28 samt overtrædelser af skatte- afgifts- og tilskudslovgivningen, hvis revisor har en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde straf- eller erstatningsansvar." (min fremhævning). Da indklagede afgav sin erklæring var det vurderingen, at for sen angivelse af udbytte og -skat ikke ville medføre, at medlemmer af ledelsen ville ifalde straf- eller erstatningsansvar. Indklagede har efterfølgende modtaget en mundtlig orientering om, at Skat (klager) ikke har indgivet politianmeldelse mod ledelsen. Indklagede kan derfor konkludere, at klager har været enig i vurderingen af 6

7 strafansvaret. Hertil kommer, at udbyttet på kr. på korrekt vis fremgår af selskabets selvangivelse for indkomståret 2009, og således er kommet til Skats kendskab inden, indklagede afgiver erklæring i november De indklagede har supplerende gjort gældende, at det ikke er revisors ansvar, at blanketter vedrørende udlodning af udbytte indsendes til Skat, eller at skatten af udbyttet betales. Det er ledelsens ansvar. Det er ikke i strid med erklæringsvejledningen, at der ikke er givet en supplerende oplysning om manglende rettidig betaling af udbytteskat. Man kan ikke drage en parallel til ulovlige aktionærlån, idet kravet om en supplerende oplysning herom fremgår direkte af lovgivningen. Hertil kommer, at Skat vidste, at der var udloddet udbytte. Skat har således rykket selskabet for betaling af udbytteskat efter, at revisionspåtegningen var underskrevet. De indklagede har endelig henvist til, at selskabets ejer efter det oplyste alene har fået en advarsel for den ikke rettidige betaling af udbytteskat set i forhold hertil vil det være uforholdsmæssigt, såfremt de indklagede skal straffes for forholdet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indledningsvis bemærkes, at nævnet har opfattet klagen således, at den vedrører revisorpåtegningen på årsrapporten for D ApS for 2009/10 i relation til skyldig udbytteskat af udbytte udloddet i det forrige regnskabsår. Det er ubestridt, at den skyldige udbytteskat på kr. vedrørende udbyttet for 2008/09 fejlagtigt i årsrapporten for 2009/10 er anført under egenkapitalen sammen med forslag til udbyttet for regnskabsåret 2009/10, i alt kr., og at skatten rettelig skulle have været anført under selskabets gældsforpligtelser. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at udbytteskatten for det i januar 2010 vedtagne udbytte, der forfaldt til betaling i februar 2010, først blev angivet og afregnet i april Efter kildeskattelovens 74, stk. 1, nr. 1, straffes forsætlig eller groft uagtsom undladelse af at opfylde en pligt til at foretage indeholdelse af blandt andet udbytteskat med bøde. Pligten til at indsende angivelser m.v. påhviler selskabets ledelse. Efter erklæringsbekendtgørelsen skal revisor i revisionspåtegningen give supplerende oplysning blandt andet i tilfælde, hvor revisor er blevet bekendt med oplysninger, der giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen. I erklæringsvejledningen pkt er som eksempler på overtrædelse af lovgivning, der falder ind under bestemmelsen, nævnt: Overtrædelse af EU-tilskudslovgivning, ulovlige aktionærlån, overtrædelse af selskabslovgivningens bestemmelser om egne aktier eller anparter, uforsvarlig udlodning af udbytte, overtrædelse af kapitalbestemmelserne og manglende eller fejlagtig angivelse af moms eller A-skat. Revisornævnet er enig med Skat i, at kildeskat i form af udbytteskat må sidestilles med moms eller A-skat. 7

8 I dette tilfælde, hvor den skyldige udbytteskat udgjorde kr. og var posteret under egenkapitalen til yderligere udlodning hvilket var uden sammenhæng med resultatdisponeringen under resultatopgørelsen, hvor udbytte for regnskabsåret er angivet til kr. finder Revisornævnet, at de indklagede revisorer som offentlighedens tillidsrepræsentanter burde have undersøgt forholdet og givet en supplerende oplysning i revisionspåtegningen om, at ledelsen ikke havde overholdt gældende regler vedrørende rettidig angivelse og betaling af udbytteskat. Udførelsen af revisionen i overensstemmelse med god revisorskik ville således have medført, at de indklagede revisorer havde haft en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kunne ifalde erstatnings- eller strafansvar. Den omstændighed, at sagen i forhold til selskabets ledelse af Skat blev afgjort med en advarsel, kan overfor revisors pligter ikke føre til andet resultat. Ved ikke i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2009/10 for D ApS at have givet en supplerende oplysning om, at ledelsen ikke havde overholdt gældende regler vedrørende rettidig angivelse og betaling af udbytteskat, har de indklagede således overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7 og derved tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Den forsømmelse, som den indklagede, registreret revisor A, er fundet skyldig i, har fundet sted forud nævnets fældende kendelse af 20. december 2011, hvor indklagede blev pålagt en bøde på kr. Nævnet finder, at samtidig påkendelse af denne sag og den tidligere afgjort sag ikke ville have medført en højere bøde. Som følge heraf pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. princippet i straffelovens 89, ingen tillægsbøde. Indklagede, registreret revisor B, pålægges i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor A, pålægges ingen tillægsstraf. Indklagede, registreret revisor B, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 8

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2011 har SKAT klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2011 har SKAT klaget over statsautoriseret revisor B. Den 21. december 2012 blev der i sag nr. 95/2011 Skat mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2011 har SKAT klaget over statsautoriseret revisor B.

Læs mere

kendelse: Klagen drejer sig om manglende supplerende oplysning om ikke angivet og ikke indbetalt udbytteskat.

kendelse: Klagen drejer sig om manglende supplerende oplysning om ikke angivet og ikke indbetalt udbytteskat. Den 21. oktober 2013 blev der i sag nr. 23/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og Revisionsfirmaet B, cvr-nr. xxxx xxxx afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. marts 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret revisor R. Den 4. oktober 2010 blev der i sag nr. 49/2009 K mod registreret revisor R og RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har K som kommanditist i K/S... klaget over registreret

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 56/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Preben Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. august 2010 har K i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor R for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. august 2010 har K i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor R for Revisornævnet. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 49/2010 A ApS ved K mod statsautoriseret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. august 2010 har K i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. juli 2009 har Revisortilsynet klaget over revisionsvirksomheden R v/ RR og statsautoriseret revisor RR.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. juli 2009 har Revisortilsynet klaget over revisionsvirksomheden R v/ RR og statsautoriseret revisor RR. Den 12. april 2010 blev i sag nr. 39/2009 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden R, CVR-nr...., v/ RR og Statsautoriseret revisor RR afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. juli 2009 har

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 072/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Poul Vogelius. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 072/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Poul Vogelius. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 072/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Poul Vogelius afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 5. september 2014 i medfør af revisorlovens

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. maj 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, registeret revisor B og registeret revisor C.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. maj 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, registeret revisor B og registeret revisor C. Den 18. oktober 2013 blev i sag nr. 26/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor A Registreret revisor B Registreret revisor C afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. maj 2010 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2015.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2015. København, den 26. februar 2016 Sagsnr. 2015 3393/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Gorm Beck, Roskilde. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 126/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. april 2006 (sag nr. 3-2004-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. april 2006 (sag nr. 3-2004-R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. april 2006 (sag nr. 3-2004-R) K mod Registreret revisor R og registreret revisor RR Ved skrivelse af 29. januar

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2007 har advokat D på vegne B og C ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

Kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2007 har advokat D på vegne B og C ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. september 2008 blev der i sag nr. 51/2007-S B og C ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2007 har advokat D på vegne B og C ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E. Deklarationen havde bl.a. til formål at begrænse byggehøjde og taghældning på fremtidige bygningerne på grundene.

K E N D E L S E. Deklarationen havde bl.a. til formål at begrænse byggehøjde og taghældning på fremtidige bygningerne på grundene. København, den 7. januar 2015 Sagsnr. 2014-523 /2KR/HCH 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af klager klaget over indklagede, [bynavn]. Sagens tema: X har på vegne

Læs mere

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS København CVR nr. 33035888 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. april 2010 har A v/b i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor C for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. april 2010 har A v/b i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor C for Revisornævnet. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 22/2010 A v/b mod registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. april 2010 har A v/b i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012.

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63 14 69 00 Telefax 62 21 28 01 www.deloitte.dk Under Uret Svendborg Holding ApS

Læs mere

K E N D E L S E. Advokat A har endvidere klaget over indklagedes salær på 155.800 kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Advokat A har endvidere klaget over indklagedes salær på 155.800 kr. ekskl. moms. København, den 20. december 2012 Sagsnr. 2012-1401/CSI/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A har

Læs mere

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28 Jotivipe ApS Brombærdalen 7 2970 Hørsholm CVR-nr. 31 27 35 28 Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 18. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Peter Engvang, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Kendelse: Ved skrivelse af 18. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Peter Engvang, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. juli 2015 blev der i sag nr. 79/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Peter Engvang afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 18. september 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 274 2014-9570 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmægler Peter Norvig Ejendomsmægler FF Ejendomsmæglervirksomheden Living Homes A/S afsagt sålydende 1 Kendelse Ved

Læs mere

KENDELSE. Ved skrivelser af 22. november 2013 har A klaget over revisionsvirksomheden J v/j, CVR-nr. xx xx xx xx, og registreret revisor J.

KENDELSE. Ved skrivelser af 22. november 2013 har A klaget over revisionsvirksomheden J v/j, CVR-nr. xx xx xx xx, og registreret revisor J. Den 4. juli 2014 blev der i sag nr. 147/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed J v/j, CVR-nr. xx xx xx xx og sag nr. 148/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor J afsagt følgende KENDELSE Ved

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. april 2007 (sag nr. 31-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. april 2007 (sag nr. 31-2006-R) Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. april 2007 (sag nr. 31-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev modtaget i Disciplinærnævnet den 7. april

Læs mere

K E N D E L S E. [Indklagede] korresponderede herefter i perioden august til september 2014 med modpartens advokat vedrørende bodelingen.

K E N D E L S E. [Indklagede] korresponderede herefter i perioden august til september 2014 med modpartens advokat vedrørende bodelingen. København, den 27. januar 2016 Sagsnr. 2015-3739/CSI 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Niels Erik Jespersen Holding ApS

Niels Erik Jespersen Holding ApS Holmevej 2 5683 Haarby (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05 2015 Niels Erik Jespersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14 DVD Technology ApS Ahornsvinget 26, 7500 Holstebro CVR-nr. 34 07 70 02 Årsrapport for 2013/14 3. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

København, den 6. oktober 2010 J.nr. 2010-02-0029 5. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. oktober 2010 J.nr. 2010-02-0029 5. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. oktober 2010 J.nr. 2010-02-0029 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1

Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 Udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet 1 I medfør af 47, stk. 1, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som senest ændret ved lov nr. af maj

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst:

Om sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. februar 2001 oplyst: Kendelse af 15. august 2001. 01-53.192. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab eftergivet. Årsregnskabslovens 62. Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen Statsautoriseret revisor K

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 14. marts 2016 blev der i sag 320 2015-9364 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 22. juli 2015 har AA indbragt ejendomsmæglere

Læs mere

Regnskab: Aktuelt nyt

Regnskab: Aktuelt nyt Regnskab: Aktuelt nyt V / Torben Johansen, BDO & Kim Larsen, Dansk Revision Revisordøgnet 2013, Regnskab aktuelt nyt 2 Indhold Fokus på årsregnskabsloven Udskudt skat Indre værdis metode EU s nye regnskabsdirektiv

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. E5 A/S CVR-nr. 21 83 21 46 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carl Christian Victor Borell Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06.

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding

Læs mere

JAMMERBUGT CAMPING APS

JAMMERBUGT CAMPING APS Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JAMMERBUGT CAMPING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

BUUS V V S TEKNIK ApS

BUUS V V S TEKNIK ApS BUUS V V S TEKNIK ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2012 Kim Buus Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. 1 Ligningslovens 2 betalingskorrektion SKM2009.506.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede

Læs mere

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapport for 2013 5. regnskabsår KEANA ApS Skodshøj 6 9530 Støvring CVR-nr. 32 15 60 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Dirigent: Kent

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 11/2015 Skat mod statsautoriseret revisor Søren Kahr afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 11/2015 Skat mod statsautoriseret revisor Søren Kahr afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 11/2015 Skat mod statsautoriseret revisor Søren Kahr afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 26. januar 2015 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nordsjællands Anlægsgartner ApS

Nordsjællands Anlægsgartner ApS Nordsjællands Anlægsgartner ApS Frederiksborgvej 199 3450 Allerød CVR-nr. 32 44 64 69 Årsrapport 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8

Læs mere

Notat om lån til hovedaktionærer

Notat om lån til hovedaktionærer Notat om lån til hovedaktionærer Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen... 2 Problemet og løsningen... 2 Afgrænsning og centrale begreber... 3 Om personkredsen... 3 Om ulovlige lån... 3 Centrale begreber...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MAERSK BROKER A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Lars-Erik Brenøe Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Nye Kommercielle Aktiviteter Holding

Læs mere

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BBHC BILIMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2013 Erik Munk Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06

Svendborg Skolebio. Revisionsprotokollat. Strandvej 75, 5700 Svendborg. CVR-nr. 36 30 82 06 Strandvej 75, 5700 Svendborg CVR-nr. 36 30 82 06 Revisionsprotokollat af ## til årsregnskab for perioden 1. april - 31. december 2015 Indhold 1 Indledning 10 2 Konklusion på den udførte revision 10 3 Betydelige

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C. København, den 27. januar 2016 Sagsnr. 2015-2904/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Bjarne Overmark, Randers C. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende

kendelse: Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende Den 10. september 2015 blev der i sag nr. 110/2014 Skat mod statsautoriseret revisor Torben Skov / ved advokat B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 1. december 2014 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Bee Sport ApS CVR-nr. 30 83 52 63 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04 2014 Christian Stadil Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Procenttillæg til restskat

Procenttillæg til restskat Procenttillæg til restskat Henstillet til Skattedepartementets overvejelse at udvide den gældende praksis for frafald af procenttillæg til restskat, således at det efter omstændighederne kan frafaldes,

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 15. februar 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2014.0458 Landsorganisationen i Danmark for CO-industri

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2013-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at:

Forbuddet mod ansættelse omfatter dog ikke alle stillinger. Revisor er alene begrænset fra at: Krav om cooling off-periode for alle (også SMV) revisorer inden ansættelse i tidligere reviderede virksomheder Det nye ændringsdirektiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Læs mere

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår)

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår) K/S Danskib 72 CVR-nr. 31 06 62 55 Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S VEDTÆGTER for Udvikling Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0010 MMR/ dm 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Udvikling Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Developing Fyn P/S. 1.3. Selskabets hjemsted

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Revisionsprotokollat af 24. marts 2010 til årsrapporten for 2009 (side 35-40)

Roskilde Sprogcenter. Revisionsprotokollat af 24. marts 2010 til årsrapporten for 2009 (side 35-40) Roskilde Sprogcenter Revisionsprotokollat af 24. marts 2010 til årsrapporten for 2009 (side 35-40) Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsrapporten for 2009 35 1.1 Indledning 35 1.2 Konklusion på det udførte

Læs mere

XBO ARKITEKTER APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. juni 2014. Dirigent Søren Bach

XBO ARKITEKTER APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. juni 2014. Dirigent Søren Bach Tlf: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 XBO ARKITEKTER APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamic Venues ApS serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 3 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 3 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 24. februar 2015 Realkredit CVR nr. 1339.9174, København Page 1 of

Læs mere

Foreningen Kollegienet Odense

Foreningen Kollegienet Odense Foreningen Kollegienet Odense Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014/15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Rytterkasernen 21, Postboks 370,

Læs mere

ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011. Årsrapport 2012

ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ACAIACAI ApS CVR-nr. 34080011

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 306 2015-4061 AA mod Ejendomsmægler Anne-Marie Eybye [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 31. marts 2015 har AA indbragt ejendomsmægler Anne-Marie

Læs mere

K e n d e l s e: Sagens hovedproblem er, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved afgivelse af revisorerklæringer.

K e n d e l s e: Sagens hovedproblem er, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved afgivelse af revisorerklæringer. Den 10. maj 2010 blev der i sag nr. 69/2008-R Revisortilsynet mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 18. september 2008 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A..

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.. København, den 11. marts 2008 J.nr.02-0401-07-2169 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.. Sagens tema: Klagen vedrører advokatens adfærd i forbindelse med oprettelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S. Den 8. december 2010 blev i sag nr. 26/2009 A ApS og B ApS mod Registreret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS CVR-nr. 30 53 82 77 Årsrapport for perioden 2. juni - 31. december 2014 (7 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. april 2015 Som dirigent:...

Læs mere

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kai D Fonden CVR-nr. 34776636 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

Ulovlige lån i danske selskaber

Ulovlige lån i danske selskaber Ulovlige lån i danske selskaber -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JUUL VESTERGAARD A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere