Mål for Christianshavns Gymnasium i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15"

Transkript

1 Mål for Christianshavns Gymnasium i I skoleåret fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel. Trivsel Frafald Udvikling af undervisnings- og læringsformer samt lektielæsning Løfteevne Organisering af pædagogisk ledelse Baggrund og proces De opstillede mål for skoleåret har til formål at fastholde de vigtigste overordnede fokusområder for skolens arbejde under hensyntagen til skolens overordnede rammer, således som de er formuleret i CG s skolesyn, vision, strategi og kvalitetsplan samt i bestyrelsens overordnede indsatsområder for skoleåret. Målene er desuden formuleret under hensyntagen til status for de fokusområder, der blev formuleret sidste år, og de diskussioner, som i øvrigt præger skolens udvikling. Forud for ledelsens formulering af Mål for Christianshavns Gymnasium i har skolens bestyrelse september 2014 fastsat indsatsområder for skolen og formuleret disse i rektors resultatlønskontrakt. Herefter har ledelsen fremlagt sine overvejelser omkring mål for skoleåret, og disse har været diskuteret i skolens Samarbejdsudvalg og Pædagogiske Råd med henblik på idegenerering og prioritering. Processen afsluttes med, at skolens daglige ledelse i starten af skoleåret har fremlagt Mål for Christianshavns Gymnasium i Målene offentliggøres på skolens hjemmeside, så de kan anvendes internt som styringsværktøj på skolen og eksternt som oplysning for nuværende og kommende forældre og elever, eller for andre med interesse for skolens virke. Målene for var Kapacitetsudvidelse og fysiske rammer, Klasserumskultur og klasserumsledelse, Digital læring og digitale læremidler, Skriftlighed, Udvikling og kompetenceudvikling i faggrupper, Implementering af ny overenskomst samt Frafald. Status for målene fra skoleåret opsummeres kortfattet i det følgende, inden målene for skoleåret beskrives. UTÅLMODIGE LÆSERE KAN DOG SPRINGE EVALUERINGEN AF SIDSTE ÅRS MÅL OVER OG LÆSE VIDERE PÅ SIDE 3. Resultater fra sidste års målsætninger i Kapacitetsudvidelse og fysiske rammer Fra december 2013 til oktober 2014 er skolens anneksbygning, Fabrikken, blevet udvidet med en tagetage indeholdende et billedkunstområde og to store klasselokaler, en tagterrasse med udsigt over storbyen og et trappe- MÅL FOR CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

2 og elevatortårn, som forbedrer adgangsforholdene til bygningen. Udvidelsen er sammen med andre ombygninger af skolen med til at gøre det muligt at udvide skolens kapacitet fra 8 til 9 spor. I forlængelse af foregående års udbygning af faciliteter for skolens ansatte er der i foråret 2014 istandsat fire mindre lokaler til møderum og lærerforberedelse. Fra og med overgangen til skoleåret åbnes den ombyggede Pigesal som elevopholdsrum for skolens elever en tiltrængt forbedring af elevernes behov for fællesområder i Hovedbygningen. Klasserumskultur og klasserumsledelse Igennem det forløbne skoleår har der været fokuseret på klasserumskultur og klasserumsledelse i forbindelse med lærernes kompetenceudvikling. Således har flere temamøder i Pædagogisk Råd og på pædagogiske dage netop fokuseret på denne problemstilling, bl.a. med input fra forskere, der arbejder med ungdomskultur og unges anvendelse af computere i undervisningen. Digital læring og digitale læremidler Pædagogisk Råd har ud fra forslag fra Pædagogisk Udvalg udarbejdet rammer for, hvordan lærerne ønsker, at elevernes computere skal anvendes (og ikke anvendes) i undervisningen. Der har desuden været nedsat et udvalg omkring anvendelse af digitale læremidler, som har fremlagt nye muligheder for anvendelse af digitale læremidler for lærerkollegiet. Udvalget fortsætter deres arbejde i De tekniske rammer for digitale læremidler blev forbedret i løbet af skoleåret : Skolen afskaffede stort set alle stationære computere til lærerbrug i klasselokalerne og på pædagogisk værksted og anskaffede i stedet nye bærbare lærercomputere, som kan kobles op på skolens Smartboards i klasserne og på docking stations ved lærerarbejdspladserne. Det sikrer en meget hurtig adgang til Smartboards og spiller sammen med en udnyttelse af OneDrive, hvor alle kan gemme dokumenter i cyperspace og derved altid komme nemt til dem fra computere og smartphones. Skriftlighed I løbet af implementerede CG omlagt skriftlighed blandt 1.-2.g klasserne, og der blev taget initiativ til at udbrede arbejdsformen på alle tre årgange i Ved omlagt skriftlighed forstås, at man anvender en del af elevernes skiftlighedstid til at arbejde med skriftlige opgaver på skolen med klassens lærer. Timerne sikrer, at alle elever gennem en større direkte lærerkontakt får hurtig hjælp i deres arbejdsproces, og at de får lavet en del af deres opgaver på skolen. Udvikling og kompetenceudvikling i faggrupper I skoleåret var en del af skolens lærere på efteruddannelse med deres faggruppe på selvarrangerede forløb, der fokuserede på forskellige problemstillinger inden for faget, som man i faggruppen ønsker at fokusere på og skabe et fællesskab omkring. Ordningen er et økonomisk indsatsområde, som er vedtaget i bestyrelsen, og som afsluttes i det nye skoleår. Implementering af ny overenskomst I foråret 2013 kom der en ny overenskomst på gymnasielærerområdet, som brød radikalt med tidligere overenskomster på området: Tidligere tiders aftaler om arbejdstid mellem rektor og TR ud fra centrale aftaler om faste faktorer for forberedelse, eksamensafvikling m.v., afløstes af individuelle aftaler mellem skoleleder og medarbejder. Implementeringen af denne aftale har der været et stort fokus på i det forløbne skoleår både fra ledelse og medarbejderes side. Der har været holdt en række møder mellem rektor/tr, i SU og i Pædagogisk Råd, ligesom der er udviklet en række personalepolitiske papirer samt en række redskaber til at imødegå forandringerne. På mange måder er der ved skoleårets afslutning implementeret en arbejdsmetode, som er forståelig og accepteret. MÅL FOR CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

3 Frafald I de seneste år har skolen arbejdet med at tilbyde rammer for skolens elever, som kan medvirke til at sikre, at flest mulige elever bliver i stand til at gennemføre et gymnasieforløb med et godt resultat. Selvom der over de seneste år er kommet en stigende andel af en ungdomsårgang i gymnasiet, er det på CG lykkedes at fastholde et relativt lavt frafald. Skolen har bl.a. øget mentor- og psykologhjælp til elever med sociale og psykiske problemer. I dette skoleår har vi fokuseret på at aftale rammer for en hensigtsmæssig brug af elevcomputere i undervisningen samt på et skabe en opmærksomhed omkring de fordele, digitale læremidler kan give i gymnasieundervisningen, ligesom vi har implementeret ordningen med omlagt skriftlighed i 1. og 2.g. Mål for I skoleåret arbejdes med følgende mål: Trivsel Det er en kendt sag, at gennem en trivsel blandt elever og ansatte skabes rammer for en god skole, en god arbejdsplads og derigennem rammer for god og effektiv læring blandt skolens elever. Sidste skoleår gennemførte CG en arbejdspladsmiljøvurdering (APV) og en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Der er lavet en opfølgningsplan for UMV og kommer en opfølgningsplan for APV en i efteråret Hermed bliver en række initiativer taget for at imødegå forskellige ønsker til et bedre undervisnings- og arbejdsmiljø på CG. Samtidig implementeredes de nye arbejdstidsregler fra OK13 disse nye arbejdsforhold skal der yderligere finpudses på i dette skoleår. Målet er at sikre en god trivsel for skolens elever og ansatte for derigennem at sikre, at CG vedbliver med at være en attraktiv arbejdsplads og en undervisningsinstitution, som evner at udvikle skolens elever optimalt. Udvikling af undervisnings- & læringsformer I forlængelse af tidligere års udviklingsarbejder og af det udviklingsarbejde af undervisningen og dens organisering, som ministeriet satte i gang op til sommeren 2014, vil CG arbejde på at udvikle undervisnings- og læringsformer på forskellige områder. Bl.a. planlægges udvikling inden for følgende fire punkter: - Innovation i undervisningen: Der er fra og med foråret 2014 indført en ny dimension i almen studieforberedelse, således at eleverne kan vælge en innovationsopgave ved den afsluttende prøve i AT. CG har indgået et samarbejde med INDEX, som i det kommende skoleår vil forestå et efteruddannelsesforløb i innovation for en del af skolens lærere i første række de lærere, som næste år skal undervise i det innovationsforløb, der kommer til at indgå i skolens AT-undervisning i 2.g. Hvis forløbet evalueres positivt, er tanken at fortsætte efteruddannelsen skolens lærere i innovation hen over de kommende år. - Supervisionsprojekt: Det er planlagt at påbegynde et supervisionsprojekt, hvor et antal lærere samarbejder parvis omkring undervisningen i en fælles klasse for herigennem at inspirere til udvikling af deres undervisning. - Omlagt skriftlighed og udvikling af nye opgaveevalueringsstrategier: I skoleåret foregår omlagt skriftlighed for første gang i alle skolens klasser. Dvs undervisningsformen udfoldes blandt en stor gruppe lærere og alle klasse i praksis. Ønsker i lærerkollegiet om efteruddannelse eller til fælles supervision omkring nye strategier for opgaveevaluering søges fremmet. - Elevers lektielæsning: Gymnasieforskning og erfaringer fra CG har blotlagt, at meget få elever når at forberede sig på alle fag. Specielt når de færreste elever i 3.g at læse alle lektier. Typisk lægges vægten hos eleverne på de skriftlige afleveringer, mens den almindelige forberedelse til næste dags timer må holde for, hvis elevernes mange gøremål i og uden for skolen skal prioriteres. Det påvirker naturligvis undervisningskvalitet og elevernes læring, hvis fx kun en del af en klasse har læst den tekst, der skal arbejdes med i en time. I dette og MÅL FOR CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

4 næste skoleår vil vi på CG kortlægge elevernes grad af forberedelse til forskellige fag og typer af opgaver, ligesom både lærere og elever (med udgangspunkt i Pædagogisk Udvalg) vil forsøge at opstille forskellige løsningsmuligheder. Målet er at udvikle organiseringen af undervisningen samt selve måden at undervise med henblik på at skabe en bedre læring blandt skolens mange forskellige elever og elevtyper. Organisering af pædagogisk ledelse I skoleåret omstruktureres den pædagogiske ledelsesgruppe i forbindelse med ansættelser af to pædagogiske ledere. Den nøjere organisering af ledelsesarbejdet planlægges i løbet af det nye skoleår ud fra en forventning om, at alle pædagogiske ledere ved siden af deres særlige ansvarsområder får ansvaret personaleledelse og for elever og undervisning på bestemte studieretninger. Målet er at skabe en ny pædagogisk ledelse, der er i stand til at imødegå de ledelsesmæssige udfordringer i form af en større skole, en nærmere kommunikation med lærerne omkring opgaveløsning og en teamorganisering af ledelsesarbejdet, der er robust i forhold til forandringer. Løfteevne CG har igennem de seneste år haft et stigende fagligt niveau målt ud fra studenterårgangens studentereksamensgennemsnit. Gennemsnitskarakteren ligger med omkring 7,6 blandt de allerhøjeste i landet. Det tyder på læringsparate unge CG-elever, der omgives af dygtige og engagerede lærere på en skole med gode rammer for læring. Undervisningsministeriet har sidste år lavet et indeks, som forsøger at måle den såkaldte løfteevne. Løfteevnen ser på, hvor dygtig skolen er til at skabe dygtige studenter (målt gennem deres studentereksamensgennemsnit) ud fra det input af elever, skolen har i starten af 1.g. Elevinput et bliver i ministeriets socioøkonomiske model vurderet ud fra en række parametre, som man ved har betydning for hvor godt gymnasieelever klarer sig. Fx deres familiebaggrund og grundskolemæssige baggrund. Elevernes eksamenskarakterer sammenholdes herefter med den viden, man har omkring elevernes baggrund, og herudfra kan man gennem beregninger bestemme, om skolen er i stand til at løfte elevernes faglige niveau (målt som deres studentereksamenskarakterer), mere end et gennemsnitsgymnasium kunne løfte samme elevtype. På CG var løfteevne i 2012 på 0,0 og i 2013 på 0,1 dvs. at skolens høje karaktergennemsnit især skyldes, at de elever, der går på skolen, har en god baggrund for at få en studentereksamen med et relativt højt karaktergennemsnit. Målet er, at udvikle en pædagogik og en skole, som er opmærksom på at sikre et løft for mange forskellige elevtyper, således at pædagogikken ikke kun rettes imod bestemte elevtyper og deres udviklingsmæssige behov. Frafald I hele landet og ikke mindst i skolens optageområde er der en meget stor og stigende andel af unge, som vælger at gå på stx fx på CG. Der er derfor tale om en gradvis ændring af den gruppe af unge, som kommer gymnasiet, en ændring som både har at gøre med den generelle ændring i ungdomskulturen og med den stigende gymnasiefrekvens. Forventningen er, at gennem en inddragelse af eleverne i skolens udvikling og i planlægningen af klassens undervisning kan man skabe et medejerskab til dagligdagen på CG, som fremmer lysten til læring. Desuden er forventningen, at gennem en effektiv indsats overfor frafaldstruede elever, kan vi hjælpe flere elever igennem vanskelige perioder af gymnasieforløbet. Endelig er forventningen, at gennem en stadig udvikling af varierede undervisningsformer vil vi være i stand til at fastholde flere elever i et læringsmæssigt set aktivt skoleliv. Målet er, at mindske frafaldet blandt de unge, som vælger at gå på CG eller subsidiært at skabe en relativ hurtig afklaring af, at et uddannelsesskifte er fordelagtigt samt en afklaring af, hvad der skal ske efter uddannelsesforløbet på CG. MÅL FOR CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

5 MÅL FOR CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere