Naturpleje i Natura 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpleje i Natura 2000"

Transkript

1 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf Tilskudsmuligheder

2 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen i Natura 2000-områderne. Natura 2000 er et fælleseuropæisk netværk, som skal beskytte de mest værdifulde naturområder i EU, lige fra den ungarske steppe til marsklandet i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af to EU-direktiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. I Danmark dækker områderne næsten ha eller ca. 8,3 procent af landarealet. Miljøministeriet har udarbejdet statslige naturplaner for 246 Natura 2000-områder. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler og tilskudsordninger. Naturindsatsen skal øges Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. græsning eller slæt. Her får vi god natur med levesteder for sommerfugle og plads til pattedyr og fugle. Tilskudsordningerne skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. Fokus er på følgende fem tilskudsmuligheder i 2014: Pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer (1-årig) Rydning af tilgroede arealer Forberedelse til afgræsning Etablering af naturlige vandstandsforhold Den 1-årige støtte finansieres fuldt ud af EU, mens de øvrige fire ordninger er en del af landdistriktsprogrammet, hvor der både indgår EU midler og nationale midler. Andre relevante tilskudsordninger i Natura 2000-områder Se alle tilskudsordninger på hjemmesiden Bemærk at ikke alle tilskudsordninger er endelige for 2014 og derfor kan ændre indhold. Ekstensivt landbrug Tilskud til pesticidfri dyrkning og nedsat brug af gødning. Tilskudssatsen er ca. 820 kr./ha. Beplantninger Der gives 40 eller 60 % i tilskud til beplantninger i det åbne land. Tilskudssatsen afhænger af hvor naturvenlig beplantningen laves. Kontakt Natura 2000-projekter NaturErhvervstyrelsen Center for projekttilskud 5-årig pleje af græs- og naturarealer og 1-årig pleje af EB-græsarealer NaturErhvervstyrelsen Center for arealtilskud Du kan finde mere detaljerede kontaktoplysninger for de enkelte tilskudsordninger på hjemmesiden eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen centralt på telefon Der plantes levende hegn og etableres småbiotoper til gavn for plante- og dyrelivet. Mange lysåbne naturarealer såsom eng og overdrev bliver årligt plejet med Denne pjece beskriver i kort form ovennævnte tilskudsmuligheder, så du som lodsejer kan få et overblik over de ordninger der udbydes i Natura områderne. ISBN Design: Clienti. Marts 2014 Foto: Ole Malling, Bert Wiklund og Colourbox Tryk: GP-Tryk A/S Trykt på FSC certificeret papir 2 15

3 Naturplanernes betydning Hvor kan der søges? udpegninger for de tilskudsmuligheder, som er beskrevet i denne pjece. Muligheder og begrænsninger På de foregående sider er det beskrevet, hvorledes støtteordningerne giver muligheder for tilskud i de områder, som naturplanerne peger på som de vigtigste. Myndighederne skal ligeledes tage de statslige naturplaner i betragtning, når de behandler ansøgninger om tilladelse eller dispensation. Som ansvarlig for de statslige naturplaner vurderer Miljøministeriet, at i planperioden matcher tilskudsordninger m.v. målene i de statslige naturplaner. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Kommunernes rolle Kommunerne har i 2012 udarbejdet handleplaner for de enkelte Natura områder. Kommunerne er ansvarlige for at gennemføre handleplanerne, som skal holde sig inden for rammerne af de statslige planer. Handleplanerne kan yderligere præcisere indsatsen i de statslige planer, men ikke på lodsejerniveau. kan dog gå i dialog med lodsejere for at planlægge og gennemføre en konkret indsats. Kommunerne kan også ligesom staten tage initiativ til konkrete naturforvaltningsprojekter. Frivillige aftaler Natura 2000 indsatsen skal som udgangspunkt ske via frivillige aftaler. I særlige situationer kan der dog blive tale om en indsats, der nødvendigvis må gennemføres på en bestemt lokalitet. I sådanne særlige tilfælde kan de eksisterende påbuds- og erstatningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven og skovloven bringes i anvendelse. Målet frem mod 2015 Omkring ha med eng, overdrev og andre lysåbne naturtyper skal sikres med løbende ekstensiv afgræsning eller slæt. De arealer, som ikke er klar til en sådan ekstensiv drift, skal gøres klar ved opsætning af hegn og andre faciliteter. Det er registreret, at ha har brug for rydning for at sikre naturtypernes bevaringsstatus. På nogle arealer er det vandstandsforholdene, som forhindrer, at en god naturtilstand kan opnås. Målet er frem mod 2015 at etablere mere naturlige vandstandsforhold på ha ved brug af tilskudsordningen. Når du har zoomet ind på dit område, så kan du vælge det mest aktuelle luftfoto under baggrundskort i højre bjælke af skærmen. Dernæst kan du slå forskellige temaer til. Under temaerne Naturbeskyttelse og Natura 2000 og Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord kan du få vist de arealer, hvor der kan søges tilskud under ordningerne beskrevet i denne folder. Temaerne findes også i Internet Mark Kort (IMK 2.0), som kan benyttes ved indtegning af markerne. Projektet kan tilpasses virkeligheden Erfaringen viser, at det kan være svært at holde sig indenfor stregerne af den konkrete udpegning, når et projekt skal gennemføres i praksis. Derfor er tilskudsordningerne generelt indrettet, så op til 50 procent af projektområdet eller arealet kan ligge udenfor udpegningen. Kommunen har ingen pligt til at kontakte lodsejere, idet planlægningen ikke retter sig direkte mod lodsejerne. Kommunerne Kortgrundlaget er vigtigt På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se de relevante 14 3

4 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Bedre levesteder for dyr og planter En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På de lysåbne arealer i Natura 2000områderne er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvor meget kan du få i tilskud i 2014? Tilskudssatserne udgør: kr./ha for arealer, der plejes med afgræsning kr./ha for arealer, der plejes med slæt For afgræsning på små øer o.l., der er udpeget som Naturperler (særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer), udbetales der et tilskud på kr./ha. Udpegningen af Naturperler omfatter i alt ca ha. For arealer beliggende i områder udpeget til særlig fuglevenlig drift, kan der desuden søges om et tillæg på 600 kr./ha. Udpegningen omfatter i alt ca ha. 4 Fra og med 2012 bortfaldt muligheden for at kombinere tilskuddet med Enkeltbetaling Det er dog muligt at kombinere med Enkeltbetaling i særlige tilfælde. Det gælder fx gentegninger af græstilsagn og tilsagn på arealer, hvor der er servitut om vådområde i forbindelse med et hydrologiprojekt, hvor det i kraft af undtagelsen i artikel 34 er muligt at opretholde Enkeltbetaling selv om arealerne ikke længere opfylder betingelserne vedrørende plantedække. Ved kombination med Enkeltbetaling er tilskuddet det samme som under den 1-årige ordning. Du kan læse mere i vejledning til Enkeltbetaling. Hvor kan der søges? Du kan søge tilskud i alle Natura 2000områder. På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se områderne i temaet Naturbeskyttelse og Natura Under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord finder du udpegningerne af Naturperler og Fuglevenlig drift. Ansøgningen skal omkring kommunen først Kommunen skal erklære at hydrologiprojektet falder indenfor Natura 2000 planlægningen. Hovedparten af de udpegede arealer vil desuden være beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3, og en ændring af vandstanden skal derfor også godkendes af kommunen. Der kan være andre regler, du skal søge dispensation fra spørg din kommune! naturareal uden mulighed for omlægning, ligesom der ikke må gødes og sprøjtes m.m. Kan Enkeltbetalingen opretholdes? Hvis du i 2008 søgte og retmæssigt modtog Enkeltbetaling til det areal, som påvirkes af hydrologiprojektet, kan du også fremover søge Enkeltbetaling til arealet. Dette gælder, selv om dele af arealet står under vand. Hvordan og hvor søger du? Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold skal gennemføres inden 1. maj Der skal før gennemførelse af projektet foreligge flere materialer, herunder vurdering fra en faglig ekspert, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området. Derudover skal der være en beskrivelse af projektets forventede effekt på naturtyper og arter. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Du skal her være opmærksom på at ordningen ændres og der derfor skal ansøges efter nye regler. De ændrede vandstandsforhold og andre centrale betingelser vil blive tinglyst på ejendommen. Centrale betingelser er blandt andet, at projektområdet skal henligge som græs- og 13

5 Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) Vandet som en del af den åbne natur Våde områder i naturen er afgørende for en stor gruppe af vores dyr og planter. Det gælder oddere, frøer og flere arter af vadefugle, ligesom det gælder mange forskellige plantearter. Derfor indføres en tilskudsmulighed til projekter, som skal føre vandstanden i et naturområde helt eller delvist tilbage til situationen før dræning af området. Hvad indeholder et projekt? Typisk vil der være tale om at afbryde dræn eller lukke afvandingsgrøfter i projektområdet. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder som strandenge eller kær. Der er mulighed for at få tilskud til et selvstændigt forundersøgelsesprojekt forud for selve hydrologiprojektet. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet, hvad enten det er et forundersøgelsesprojekt eller selve anlægsprojektet. Hvilke arealer er udpeget? Der er udpeget ha Natura 2000-arealer til hydrologi. Udpegningen N2000-arealer til hydrologi kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Mindst 50 procent af det ansøgte område skal ligge inden for udpegningen. Heder og højmoser er udelukket fra tilskud. Hvad kan du søge om tilskud til? Du kan søge om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold i et afgrænset område. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente minimum to tilbud på opgaven, ligesom du skal begrunde, hvorfor du har valgt den aktuelle løsning. 12 Er der kompensation for det areal, som bliver påvirket? JA. Kompensationen består af et 20-årigt fastholdelsestilskud, hvis størrelse afhænger af den tidligere arealudnyttelse, det årlige tilskud er 300 kr./ha for naturarealer, kr./ ha for græsarealer og kr./ha for omdriftsarealer. Hvad kræves for at få tilskud? De marker, du får tilskud til, skal plejes i henhold til tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du enten vælge, om plantedækket skal fremtræde tæt og lavt den 31. august hvert år, eller et fast græsningstryk på 1,5 storkreaturer pr. ha i månederne juni, juli og august. På arealer som ikke kan bære 1,5 storkreaturer pr. ha., kan du ansøge om et nedsat græsningstryk. Denne skal være vedlagt en faglig udtalelse fra kommunen. Hvis du har forpligtelse til slæt, skal du tage mindst ét årligt slæt, og plantedækket skal være tæt og lavt den 31. august. Har du ret til at genopdyrke arealet igen? Normalt kan den tidligere anvendelse genoptages, men vær opmærksom på, at der gælder særlige regler inden for Natura 2000-områderne, hvor en driftsændring i de fleste tilfælde skal anmeldes til kommunen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl. Prioritering af ansøgninger Højeste prioritet gives til de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Der er skabt en sammenhæng til projekttilskud vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning, så der er høj grad af sikkerhed for at få tilskud til pleje, når et areal er gjort klar til pleje med tilskud. Hvordan og hvornår søger du? Hvad må du ikke? Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du må ikke tilskudsfodre dyrene på de marker, du får tilskud til. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må ikke jordbehandle markerne i tilsagnsperioden. Du kan søge om tilskud til pleje af græsog naturarealer i Fællesskemaet inden 16. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. Dvs. hvis du søger tilsagn i Fællesskema 2014, starter tilsagnet den 1. september 2014 og udløber den 31. august

6 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer Du har mulighed for at få 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer med afgræsning eller slæt, samtidigt med, at der ikke må anvendes gødning og plantebeskyttelsesmidler på arealerne. Som landmand kan du dermed være med til at øge biodiversiteten i den danske natur og reducere udvaskningen af næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet. Hvor kan der søges? Den 1-årige ordning til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer er en særlig miljøstøtte, som forvaltes efter samme overordnede regler som ordningen Enkeltbetaling. Du kan søge støtte på alle græsarealer, som er støtteberettigede til Enkeltbetaling. 6 Hvad kan du få i støtte? Støtte til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer udgør: kr. pr. ha ved pleje med afgræsning 900 kr. pr. ha ved pleje med slæt Derudover kan du søge Enkeltbetaling. Støtten udbetales (ligesom Enkeltbetalingen) for det kalenderår, hvor du ansøger i Fællesskemaet. Dvs. at hvis du søger i Fællesskema 2014, skal du også opfylde betingelserne i Driftsloven Efter rydning vil et areal blive omfattet af driftslovens bestemmelser om rydningspligt, med mindre der gælder en undtagelse som nævnt ovenfor. Prioritering af ansøgninger hvis der ikke er midler til alle Hvis arealet har en rig flora og en mindre grad af tilgroning, vil ansøgningen blive prioriteret højest. Det skyldes, at man her med få midler kan sikre et meget værdifuldt areal. Rydningen skal opretholdes mindst i 5 år fra tilsagnsdatoen. I det sidste halve år af denne 5-årige periode må der ikke være genvækst af vedplanter, som er ældre end 1 år. Ved afrapportering skal der vedlægges billeder af arealet, som viser tilstanden efter at rydningen er foretaget. Skal du søge kommunen om dispensation? En ansøgning, som vedrører både rydning og forberedelse til afgræsning, kan søges som ét samlet projekt og prioriteres efter kriterierne for rydning. Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. En rydning vil normalt ændre tilstanden, hvorfor det anbefales at spørge kommunen. Er der særlige betingelser? Hvordan og hvornår søger du? Et projektet om rydning af tilgroede arealer skal gennemføres inden 1. maj Du kan søge tilskud til fjernelse af uønsket opvækst, men ikke til rydning af siv, skov, juletræer, frugttræer eller lignende. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Rydning og fjernelse af materiale skal foretages udenfor fuglenes yngletid, dvs. i perioden fra 15. juli til 31. marts. Ryddet materiale skal fjernes fra arealet. 11

7 Tilskud til rydning af tilgroede arealer Lysåbne naturtyper skal holdes lysåbne Det er vigtigt for mange forskellige planter og dyr, at våde naturtyper som ferske enge eller tørre naturtyper som overdrev ikke gror til med træer og buske. På overdrev er det naturligt med spredte træer og buske, fx tjørn eller enebær, men de må ikke være dominerende. Her er en næringsfattig jordbund kombineret med tørre og varme forhold afgørende for overdrevets natur. mindst to tilbud på opgaven. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Hvor kan der søges? Du kan søge på de arealer, hvor Miljøministeriet har registreret uønsket tilgroning i Natura 2000-områderne. I alt er der udpeget ha. Udpegningen Rydning kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Højmoser og heder er udelukket fra tilskud. Hvad skal du gøre for at få støtte? Arealet skal være berettiget til støtte under ordningen Enkeltbetaling. Arealet skal plejes med afgræsning eller slæt, og det skal fremstå med lavt plantedække den 31. august. Hvis du vælger at pleje med afgræsning, skal afgræsningen foretages med et passende græsningstryk. I sommerperioden kan du supplere afgræsningen med slæt. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du skal udarbejde en gødningsplan. Du må ikke jordbehandle markerne i kalenderåret. Hvad kan du søge tilskud til? Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske og til at fjerne materialet fra arealet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og skal begrunde den valgte løsning, så det er muligt at vurdere, om valget af en bestemt maskine eller metode til opgaven er fagligt velbegrundet, og at der ikke findes billigere alternativer. Kørsel med maskiner skal påvirke plantedækket mindst muligt. Du skal indhente 10 Arealer, som var uden træer og buske i 2004, er omfattet af en rydningspligt efter driftsloven og kan derfor heller ikke få tilskud. Det er derfor et krav, at det areal som ønskes ryddet allerede var under tilgroning i Undtaget er arealer, som ikke kan ryddes med almindelige landbrugsmaskiner pga. terræn- eller afvandingsforhold. På disse arealer kan du godt få tilskud til rydning, selvom tilgroningen er sket efter Mulighed for tilskudsfodring Du må tilskudsfodre med halm og stråfoder. Dyr under 6 måneder må tilskudsfodres i kalveskjul med korn og kraftfoder. Undtaget fra hovedreglen er arealer, hvor et tidligere græstilsagn udløber og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt eller et LIFE+Nature projekt. Disse arealer kan få et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer til samme sats som den 1-årige støtte, og tilskuddet kan kombineres med Enkeltbetaling. Du kan ikke samme år få støtte fra begge ordninger på samme areal. Hvordan søger du støtte? Du kan søge om støtte til pleje af EBstøtteberettigede græsarealer i Fællesskemaet, som du udfylder og indsender via Fødevareministeriets Tast selv-service på Ansøgningsfristen i 2014 er 16. april. Er du i tvivl om du kan vælge 1- eller 5-årig ordning? Er du i tvivl om, hvilken støtte du kan søge til pleje af dit græsareal, så er hovedreglen, at du på arealer, hvor du søger Enkeltbetaling skal søge den 1-årige støtte. 7

8 Tilskud til forberedelse til afgræsning Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur. De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed klargøres til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. Hvad kan du få tilskud til? Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. Du skal som minimum søge tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det er udgifter til de materialer, som skal bruges, og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. Du kan ikke få tilskud til eget arbejde eller til udgifter, som vedrører eventuel planlægning af projektet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser, og derfor skal du indhente mindst to tilbud på opgaven. Hvem kan få tilskud? Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Udpegningen fremgår af Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord som Særligt udpegede N2000-arealer. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50 procent af arealet dog ligge udenfor udpegningen. Hvilket hegn skal du bruge? Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op, men du skal begrunde valget af hegnstype. Det skal være til en rimelig pris og skal kunne holde i mindst 5 år fra projektperiodens start. Det samme gælder de andre faciliteter, du kan få tilskud til. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn m.v. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du i tvivl, så spørg kommunen. Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om forberedelse til afgræsning skal gennemføres inden 1. maj Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette dokumenteres, fx ved beskrivelse og billeder af hegnet. Tilskud kan ikke gives til indhegning m.m. af heder og højmoser, med mindre det ikke er muligt med rimelige midler at frahegne disse arealer. Prioritering af ansøgninger Indenfor de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje prioriteres privatejede arealer forud for offentligt ejede, og derefter større projektområder frem for mindre. Hvis du samtidig med ansøgning om tilskud til forberedelse til afgræsning også søger om tilskud til rydning, prioriteres ansøgningerne som ét samlet projekt efter prioriteringskriterierne for rydning. Kan du være sikker på at få tilskud til efterfølgende pleje? Normalt JA. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har første prioritet under tilskudsordningen pleje af græs- og naturarealer. Hvordan og hvor søger du? Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2016 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Natura2000 processen, hvor langt er den? De statslige naturplaner er i høring Dernæst skal de tilrettes før de er endelige Senere i

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper

Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Sikring af de lysåbne, plejekrævende naturtyper Plejekrævende areal: Ca. 244.313 ha (excl. heder) Antal plejekrævende lokaliteter: Ca. 122.500 85 % af de plejekrævende arealer er < 5 ha Næsten 50 % af

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI

NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI NATURPLEJE PRIORITERET EFTER NATURVÆRDI Natur & Miljø d. 8. juni 2016 Heidi Buur Holbeck 1... DE GODE NYHEDER FØRST. - KONKLUSIONER FRA 12 BEDRIFTSBESØG HOS NATURPLEJERE Naturplejere tror på fremtiden

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg

Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Afgræsning af ekstensive græsarealer med kødkvæg Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for landbrug Kvægkongres 28. februar 2011 Indhold Fremtidsmuligheder som naturplejer Naturpleje som driftsgren

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om pleje af græs- og naturarealer 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000026 Dato: 21. december 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til vejledning om pleje

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion

Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse. v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, krydsoverensstemmelse og naturbeskyttelse v. Marianne Haugaard- Christensen, Planteproduktion Enkeltbetaling, Krydsoverensstemmelse & naturbeskyttelse Kombination af EB og miljøstøtte til

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu?

Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Anmeldelsesordningen i Natura 2000- områder hvilke konsekvenser har det? v. Heidi Buur Holbeck, Status på Natura 2000 hvad er udfordringen lige nu? Temadag Aktuel arealforvaltning d. 13.10.10 Specialkonsulent

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES

Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES Hvilke muligheder og begrænsninger giver naturen for landbrugsproduktionen? Heidi Buur Holbeck, Landskonsulent, SEGES PUNKTER Konsekvenser for landbruget af en naturpark? Hvilke muligheder kan en naturpark

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2012 Maj 2012 4. udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015. Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen.

J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015. Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen. Budgivere Gravlevdalen Himmerland J.nr. Ref. KPO Den 20. januar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger i Gravlevdalen. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. arealer i Gravlevdalen. Udbudet er annonceret

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon Havmølle Å Natur- og miljøprojekt 13. september Anne Schelde Damgaard, Orbicon asda@orbicon.dk Havmølle Å Natur- og Miljøprojekt Projekttyper Tilskudsmuligheder Økonomisk eksempel Næste skridt Anne Schelde

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig

Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Afrapportering af græsningsprojekt ved Svanevig Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for Lolland

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Radioanlæg Rishøj natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Radioanlæg Rishøj, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere