Naturpleje i Natura 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpleje i Natura 2000"

Transkript

1 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf Tilskudsmuligheder

2 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen i Natura 2000-områderne. Natura 2000 er et fælleseuropæisk netværk, som skal beskytte de mest værdifulde naturområder i EU, lige fra den ungarske steppe til marsklandet i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af to EU-direktiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. I Danmark dækker områderne næsten ha eller ca. 8,3 procent af landarealet. Miljøministeriet har udarbejdet statslige naturplaner for 246 Natura 2000-områder. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler og tilskudsordninger. Naturindsatsen skal øges Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. græsning eller slæt. Her får vi god natur med levesteder for sommerfugle og plads til pattedyr og fugle. Tilskudsordningerne skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. Fokus er på følgende fem tilskudsmuligheder i 2014: Pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer (1-årig) Rydning af tilgroede arealer Forberedelse til afgræsning Etablering af naturlige vandstandsforhold Den 1-årige støtte finansieres fuldt ud af EU, mens de øvrige fire ordninger er en del af landdistriktsprogrammet, hvor der både indgår EU midler og nationale midler. Andre relevante tilskudsordninger i Natura 2000-områder Se alle tilskudsordninger på hjemmesiden Bemærk at ikke alle tilskudsordninger er endelige for 2014 og derfor kan ændre indhold. Ekstensivt landbrug Tilskud til pesticidfri dyrkning og nedsat brug af gødning. Tilskudssatsen er ca. 820 kr./ha. Beplantninger Der gives 40 eller 60 % i tilskud til beplantninger i det åbne land. Tilskudssatsen afhænger af hvor naturvenlig beplantningen laves. Kontakt Natura 2000-projekter NaturErhvervstyrelsen Center for projekttilskud 5-årig pleje af græs- og naturarealer og 1-årig pleje af EB-græsarealer NaturErhvervstyrelsen Center for arealtilskud Du kan finde mere detaljerede kontaktoplysninger for de enkelte tilskudsordninger på hjemmesiden eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen centralt på telefon Der plantes levende hegn og etableres småbiotoper til gavn for plante- og dyrelivet. Mange lysåbne naturarealer såsom eng og overdrev bliver årligt plejet med Denne pjece beskriver i kort form ovennævnte tilskudsmuligheder, så du som lodsejer kan få et overblik over de ordninger der udbydes i Natura områderne. ISBN Design: Clienti. Marts 2014 Foto: Ole Malling, Bert Wiklund og Colourbox Tryk: GP-Tryk A/S Trykt på FSC certificeret papir 2 15

3 Naturplanernes betydning Hvor kan der søges? udpegninger for de tilskudsmuligheder, som er beskrevet i denne pjece. Muligheder og begrænsninger På de foregående sider er det beskrevet, hvorledes støtteordningerne giver muligheder for tilskud i de områder, som naturplanerne peger på som de vigtigste. Myndighederne skal ligeledes tage de statslige naturplaner i betragtning, når de behandler ansøgninger om tilladelse eller dispensation. Som ansvarlig for de statslige naturplaner vurderer Miljøministeriet, at i planperioden matcher tilskudsordninger m.v. målene i de statslige naturplaner. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Kommunernes rolle Kommunerne har i 2012 udarbejdet handleplaner for de enkelte Natura områder. Kommunerne er ansvarlige for at gennemføre handleplanerne, som skal holde sig inden for rammerne af de statslige planer. Handleplanerne kan yderligere præcisere indsatsen i de statslige planer, men ikke på lodsejerniveau. kan dog gå i dialog med lodsejere for at planlægge og gennemføre en konkret indsats. Kommunerne kan også ligesom staten tage initiativ til konkrete naturforvaltningsprojekter. Frivillige aftaler Natura 2000 indsatsen skal som udgangspunkt ske via frivillige aftaler. I særlige situationer kan der dog blive tale om en indsats, der nødvendigvis må gennemføres på en bestemt lokalitet. I sådanne særlige tilfælde kan de eksisterende påbuds- og erstatningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven og skovloven bringes i anvendelse. Målet frem mod 2015 Omkring ha med eng, overdrev og andre lysåbne naturtyper skal sikres med løbende ekstensiv afgræsning eller slæt. De arealer, som ikke er klar til en sådan ekstensiv drift, skal gøres klar ved opsætning af hegn og andre faciliteter. Det er registreret, at ha har brug for rydning for at sikre naturtypernes bevaringsstatus. På nogle arealer er det vandstandsforholdene, som forhindrer, at en god naturtilstand kan opnås. Målet er frem mod 2015 at etablere mere naturlige vandstandsforhold på ha ved brug af tilskudsordningen. Når du har zoomet ind på dit område, så kan du vælge det mest aktuelle luftfoto under baggrundskort i højre bjælke af skærmen. Dernæst kan du slå forskellige temaer til. Under temaerne Naturbeskyttelse og Natura 2000 og Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord kan du få vist de arealer, hvor der kan søges tilskud under ordningerne beskrevet i denne folder. Temaerne findes også i Internet Mark Kort (IMK 2.0), som kan benyttes ved indtegning af markerne. Projektet kan tilpasses virkeligheden Erfaringen viser, at det kan være svært at holde sig indenfor stregerne af den konkrete udpegning, når et projekt skal gennemføres i praksis. Derfor er tilskudsordningerne generelt indrettet, så op til 50 procent af projektområdet eller arealet kan ligge udenfor udpegningen. Kommunen har ingen pligt til at kontakte lodsejere, idet planlægningen ikke retter sig direkte mod lodsejerne. Kommunerne Kortgrundlaget er vigtigt På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se de relevante 14 3

4 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Bedre levesteder for dyr og planter En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På de lysåbne arealer i Natura 2000områderne er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvor meget kan du få i tilskud i 2014? Tilskudssatserne udgør: kr./ha for arealer, der plejes med afgræsning kr./ha for arealer, der plejes med slæt For afgræsning på små øer o.l., der er udpeget som Naturperler (særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer), udbetales der et tilskud på kr./ha. Udpegningen af Naturperler omfatter i alt ca ha. For arealer beliggende i områder udpeget til særlig fuglevenlig drift, kan der desuden søges om et tillæg på 600 kr./ha. Udpegningen omfatter i alt ca ha. 4 Fra og med 2012 bortfaldt muligheden for at kombinere tilskuddet med Enkeltbetaling Det er dog muligt at kombinere med Enkeltbetaling i særlige tilfælde. Det gælder fx gentegninger af græstilsagn og tilsagn på arealer, hvor der er servitut om vådområde i forbindelse med et hydrologiprojekt, hvor det i kraft af undtagelsen i artikel 34 er muligt at opretholde Enkeltbetaling selv om arealerne ikke længere opfylder betingelserne vedrørende plantedække. Ved kombination med Enkeltbetaling er tilskuddet det samme som under den 1-årige ordning. Du kan læse mere i vejledning til Enkeltbetaling. Hvor kan der søges? Du kan søge tilskud i alle Natura 2000områder. På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se områderne i temaet Naturbeskyttelse og Natura Under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord finder du udpegningerne af Naturperler og Fuglevenlig drift. Ansøgningen skal omkring kommunen først Kommunen skal erklære at hydrologiprojektet falder indenfor Natura 2000 planlægningen. Hovedparten af de udpegede arealer vil desuden være beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3, og en ændring af vandstanden skal derfor også godkendes af kommunen. Der kan være andre regler, du skal søge dispensation fra spørg din kommune! naturareal uden mulighed for omlægning, ligesom der ikke må gødes og sprøjtes m.m. Kan Enkeltbetalingen opretholdes? Hvis du i 2008 søgte og retmæssigt modtog Enkeltbetaling til det areal, som påvirkes af hydrologiprojektet, kan du også fremover søge Enkeltbetaling til arealet. Dette gælder, selv om dele af arealet står under vand. Hvordan og hvor søger du? Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold skal gennemføres inden 1. maj Der skal før gennemførelse af projektet foreligge flere materialer, herunder vurdering fra en faglig ekspert, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området. Derudover skal der være en beskrivelse af projektets forventede effekt på naturtyper og arter. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Du skal her være opmærksom på at ordningen ændres og der derfor skal ansøges efter nye regler. De ændrede vandstandsforhold og andre centrale betingelser vil blive tinglyst på ejendommen. Centrale betingelser er blandt andet, at projektområdet skal henligge som græs- og 13

5 Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) Vandet som en del af den åbne natur Våde områder i naturen er afgørende for en stor gruppe af vores dyr og planter. Det gælder oddere, frøer og flere arter af vadefugle, ligesom det gælder mange forskellige plantearter. Derfor indføres en tilskudsmulighed til projekter, som skal føre vandstanden i et naturområde helt eller delvist tilbage til situationen før dræning af området. Hvad indeholder et projekt? Typisk vil der være tale om at afbryde dræn eller lukke afvandingsgrøfter i projektområdet. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder som strandenge eller kær. Der er mulighed for at få tilskud til et selvstændigt forundersøgelsesprojekt forud for selve hydrologiprojektet. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet, hvad enten det er et forundersøgelsesprojekt eller selve anlægsprojektet. Hvilke arealer er udpeget? Der er udpeget ha Natura 2000-arealer til hydrologi. Udpegningen N2000-arealer til hydrologi kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Mindst 50 procent af det ansøgte område skal ligge inden for udpegningen. Heder og højmoser er udelukket fra tilskud. Hvad kan du søge om tilskud til? Du kan søge om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold i et afgrænset område. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente minimum to tilbud på opgaven, ligesom du skal begrunde, hvorfor du har valgt den aktuelle løsning. 12 Er der kompensation for det areal, som bliver påvirket? JA. Kompensationen består af et 20-årigt fastholdelsestilskud, hvis størrelse afhænger af den tidligere arealudnyttelse, det årlige tilskud er 300 kr./ha for naturarealer, kr./ ha for græsarealer og kr./ha for omdriftsarealer. Hvad kræves for at få tilskud? De marker, du får tilskud til, skal plejes i henhold til tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du enten vælge, om plantedækket skal fremtræde tæt og lavt den 31. august hvert år, eller et fast græsningstryk på 1,5 storkreaturer pr. ha i månederne juni, juli og august. På arealer som ikke kan bære 1,5 storkreaturer pr. ha., kan du ansøge om et nedsat græsningstryk. Denne skal være vedlagt en faglig udtalelse fra kommunen. Hvis du har forpligtelse til slæt, skal du tage mindst ét årligt slæt, og plantedækket skal være tæt og lavt den 31. august. Har du ret til at genopdyrke arealet igen? Normalt kan den tidligere anvendelse genoptages, men vær opmærksom på, at der gælder særlige regler inden for Natura 2000-områderne, hvor en driftsændring i de fleste tilfælde skal anmeldes til kommunen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl. Prioritering af ansøgninger Højeste prioritet gives til de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Der er skabt en sammenhæng til projekttilskud vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning, så der er høj grad af sikkerhed for at få tilskud til pleje, når et areal er gjort klar til pleje med tilskud. Hvordan og hvornår søger du? Hvad må du ikke? Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du må ikke tilskudsfodre dyrene på de marker, du får tilskud til. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må ikke jordbehandle markerne i tilsagnsperioden. Du kan søge om tilskud til pleje af græsog naturarealer i Fællesskemaet inden 16. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. Dvs. hvis du søger tilsagn i Fællesskema 2014, starter tilsagnet den 1. september 2014 og udløber den 31. august

6 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer Du har mulighed for at få 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer med afgræsning eller slæt, samtidigt med, at der ikke må anvendes gødning og plantebeskyttelsesmidler på arealerne. Som landmand kan du dermed være med til at øge biodiversiteten i den danske natur og reducere udvaskningen af næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet. Hvor kan der søges? Den 1-årige ordning til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer er en særlig miljøstøtte, som forvaltes efter samme overordnede regler som ordningen Enkeltbetaling. Du kan søge støtte på alle græsarealer, som er støtteberettigede til Enkeltbetaling. 6 Hvad kan du få i støtte? Støtte til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer udgør: kr. pr. ha ved pleje med afgræsning 900 kr. pr. ha ved pleje med slæt Derudover kan du søge Enkeltbetaling. Støtten udbetales (ligesom Enkeltbetalingen) for det kalenderår, hvor du ansøger i Fællesskemaet. Dvs. at hvis du søger i Fællesskema 2014, skal du også opfylde betingelserne i Driftsloven Efter rydning vil et areal blive omfattet af driftslovens bestemmelser om rydningspligt, med mindre der gælder en undtagelse som nævnt ovenfor. Prioritering af ansøgninger hvis der ikke er midler til alle Hvis arealet har en rig flora og en mindre grad af tilgroning, vil ansøgningen blive prioriteret højest. Det skyldes, at man her med få midler kan sikre et meget værdifuldt areal. Rydningen skal opretholdes mindst i 5 år fra tilsagnsdatoen. I det sidste halve år af denne 5-årige periode må der ikke være genvækst af vedplanter, som er ældre end 1 år. Ved afrapportering skal der vedlægges billeder af arealet, som viser tilstanden efter at rydningen er foretaget. Skal du søge kommunen om dispensation? En ansøgning, som vedrører både rydning og forberedelse til afgræsning, kan søges som ét samlet projekt og prioriteres efter kriterierne for rydning. Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. En rydning vil normalt ændre tilstanden, hvorfor det anbefales at spørge kommunen. Er der særlige betingelser? Hvordan og hvornår søger du? Et projektet om rydning af tilgroede arealer skal gennemføres inden 1. maj Du kan søge tilskud til fjernelse af uønsket opvækst, men ikke til rydning af siv, skov, juletræer, frugttræer eller lignende. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Rydning og fjernelse af materiale skal foretages udenfor fuglenes yngletid, dvs. i perioden fra 15. juli til 31. marts. Ryddet materiale skal fjernes fra arealet. 11

7 Tilskud til rydning af tilgroede arealer Lysåbne naturtyper skal holdes lysåbne Det er vigtigt for mange forskellige planter og dyr, at våde naturtyper som ferske enge eller tørre naturtyper som overdrev ikke gror til med træer og buske. På overdrev er det naturligt med spredte træer og buske, fx tjørn eller enebær, men de må ikke være dominerende. Her er en næringsfattig jordbund kombineret med tørre og varme forhold afgørende for overdrevets natur. mindst to tilbud på opgaven. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Hvor kan der søges? Du kan søge på de arealer, hvor Miljøministeriet har registreret uønsket tilgroning i Natura 2000-områderne. I alt er der udpeget ha. Udpegningen Rydning kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Højmoser og heder er udelukket fra tilskud. Hvad skal du gøre for at få støtte? Arealet skal være berettiget til støtte under ordningen Enkeltbetaling. Arealet skal plejes med afgræsning eller slæt, og det skal fremstå med lavt plantedække den 31. august. Hvis du vælger at pleje med afgræsning, skal afgræsningen foretages med et passende græsningstryk. I sommerperioden kan du supplere afgræsningen med slæt. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du skal udarbejde en gødningsplan. Du må ikke jordbehandle markerne i kalenderåret. Hvad kan du søge tilskud til? Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske og til at fjerne materialet fra arealet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og skal begrunde den valgte løsning, så det er muligt at vurdere, om valget af en bestemt maskine eller metode til opgaven er fagligt velbegrundet, og at der ikke findes billigere alternativer. Kørsel med maskiner skal påvirke plantedækket mindst muligt. Du skal indhente 10 Arealer, som var uden træer og buske i 2004, er omfattet af en rydningspligt efter driftsloven og kan derfor heller ikke få tilskud. Det er derfor et krav, at det areal som ønskes ryddet allerede var under tilgroning i Undtaget er arealer, som ikke kan ryddes med almindelige landbrugsmaskiner pga. terræn- eller afvandingsforhold. På disse arealer kan du godt få tilskud til rydning, selvom tilgroningen er sket efter Mulighed for tilskudsfodring Du må tilskudsfodre med halm og stråfoder. Dyr under 6 måneder må tilskudsfodres i kalveskjul med korn og kraftfoder. Undtaget fra hovedreglen er arealer, hvor et tidligere græstilsagn udløber og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt eller et LIFE+Nature projekt. Disse arealer kan få et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer til samme sats som den 1-årige støtte, og tilskuddet kan kombineres med Enkeltbetaling. Du kan ikke samme år få støtte fra begge ordninger på samme areal. Hvordan søger du støtte? Du kan søge om støtte til pleje af EBstøtteberettigede græsarealer i Fællesskemaet, som du udfylder og indsender via Fødevareministeriets Tast selv-service på Ansøgningsfristen i 2014 er 16. april. Er du i tvivl om du kan vælge 1- eller 5-årig ordning? Er du i tvivl om, hvilken støtte du kan søge til pleje af dit græsareal, så er hovedreglen, at du på arealer, hvor du søger Enkeltbetaling skal søge den 1-årige støtte. 7

8 Tilskud til forberedelse til afgræsning Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur. De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed klargøres til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. Hvad kan du få tilskud til? Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. Du skal som minimum søge tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det er udgifter til de materialer, som skal bruges, og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. Du kan ikke få tilskud til eget arbejde eller til udgifter, som vedrører eventuel planlægning af projektet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser, og derfor skal du indhente mindst to tilbud på opgaven. Hvem kan få tilskud? Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Udpegningen fremgår af Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord som Særligt udpegede N2000-arealer. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50 procent af arealet dog ligge udenfor udpegningen. Hvilket hegn skal du bruge? Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op, men du skal begrunde valget af hegnstype. Det skal være til en rimelig pris og skal kunne holde i mindst 5 år fra projektperiodens start. Det samme gælder de andre faciliteter, du kan få tilskud til. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn m.v. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du i tvivl, så spørg kommunen. Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om forberedelse til afgræsning skal gennemføres inden 1. maj Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette dokumenteres, fx ved beskrivelse og billeder af hegnet. Tilskud kan ikke gives til indhegning m.m. af heder og højmoser, med mindre det ikke er muligt med rimelige midler at frahegne disse arealer. Prioritering af ansøgninger Indenfor de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje prioriteres privatejede arealer forud for offentligt ejede, og derefter større projektområder frem for mindre. Hvis du samtidig med ansøgning om tilskud til forberedelse til afgræsning også søger om tilskud til rydning, prioriteres ansøgningerne som ét samlet projekt efter prioriteringskriterierne for rydning. Kan du være sikker på at få tilskud til efterfølgende pleje? Normalt JA. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har første prioritet under tilskudsordningen pleje af græs- og naturarealer. Hvordan og hvor søger du? Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Koordinationskontoret for landdistrikter og erhvervsudvikling Nyropsgade 30 1780 København K koordination@naturerhverv.dk Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011 Vedr. Høringsudtalelse

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Natur og jordfordeling/krl Sagsnr.: 15-8159-000001 Dato: 18. marts 2015 Notat

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Ejer: Søren Nørmølle Adresse: Toftholmvej 58 Postnummer og by: 9690 Fjerritslev Fjerritslev Info Inden mødet med søren, blev

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder. 2015 Version 2

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder. 2015 Version 2 Bæredygtig skovdrift Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000- områder 2015 Version 2 Titel: Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer

Øst. De nye kommuner. Tilladelser, tilsyn og dispensationer Øst Nr. 5 Februar 2007 De nye kommuner Skovrejsningsordningen 2007 Natura 2000 Grønne driftsplaner - også et godt udgangspunkt for eventuel certificering af skovdriften Stormskadeforsikring Biotopplaner

Læs mere

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning

Overdrevsprojektet genskabelse af overdrev i Danmark Et LIFE Nature projekt 2004-2008. Indledning Indledning Overdrev er en af de mest artsrige naturtyper i Danmark. Man kan indenfor én kvadratmeter finde helt op til 50 forskellige plantearter, og en stor del af de danske insekter er knyttet til denne

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Gode råd om vildtvenlig høst

Gode råd om vildtvenlig høst Gode råd om vildtvenlig høst Til gavn for både landmænd og dyr Maj 2013 Pas på naturens vilde dyr ved høst Harer, råvildt, agerhøns og andre vilde dyr lever livet farligt, når der skal høstes eller tages

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Salik Rosing Klaudia Gram Thomas Færgeman. Promilleafgiftsfonden og VELUX Fonden

Salik Rosing Klaudia Gram Thomas Færgeman. Promilleafgiftsfonden og VELUX Fonden Organiske lavbundsjorder natur-, miljø- og klimagevinster 12. april 2013 RAPPORT En målrettet udtagning af de mest klimabelastende arealer kan give et væsentligt bidrag til at nedbringe landbrugets drivhusgasudslip.

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift

Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift Bæredygtig skovdrift Vejledning om tilskud til særlig drift 2014 Titel: Bæredygtig skovdrift. Vejledning om tilskud til særlig drift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere