Naturpleje i Natura 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpleje i Natura 2000"

Transkript

1 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf Tilskudsmuligheder

2 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen i Natura 2000-områderne. Natura 2000 er et fælleseuropæisk netværk, som skal beskytte de mest værdifulde naturområder i EU, lige fra den ungarske steppe til marsklandet i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af to EU-direktiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. I Danmark dækker områderne næsten ha eller ca. 8,3 procent af landarealet. Miljøministeriet har udarbejdet statslige naturplaner for 246 Natura 2000-områder. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler og tilskudsordninger. Naturindsatsen skal øges Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. græsning eller slæt. Her får vi god natur med levesteder for sommerfugle og plads til pattedyr og fugle. Tilskudsordningerne skal muliggøre en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. Fokus er på følgende fem tilskudsmuligheder i 2014: Pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer (1-årig) Rydning af tilgroede arealer Forberedelse til afgræsning Etablering af naturlige vandstandsforhold Den 1-årige støtte finansieres fuldt ud af EU, mens de øvrige fire ordninger er en del af landdistriktsprogrammet, hvor der både indgår EU midler og nationale midler. Andre relevante tilskudsordninger i Natura 2000-områder Se alle tilskudsordninger på hjemmesiden Bemærk at ikke alle tilskudsordninger er endelige for 2014 og derfor kan ændre indhold. Ekstensivt landbrug Tilskud til pesticidfri dyrkning og nedsat brug af gødning. Tilskudssatsen er ca. 820 kr./ha. Beplantninger Der gives 40 eller 60 % i tilskud til beplantninger i det åbne land. Tilskudssatsen afhænger af hvor naturvenlig beplantningen laves. Kontakt Natura 2000-projekter NaturErhvervstyrelsen Center for projekttilskud 5-årig pleje af græs- og naturarealer og 1-årig pleje af EB-græsarealer NaturErhvervstyrelsen Center for arealtilskud Du kan finde mere detaljerede kontaktoplysninger for de enkelte tilskudsordninger på hjemmesiden eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen centralt på telefon Der plantes levende hegn og etableres småbiotoper til gavn for plante- og dyrelivet. Mange lysåbne naturarealer såsom eng og overdrev bliver årligt plejet med Denne pjece beskriver i kort form ovennævnte tilskudsmuligheder, så du som lodsejer kan få et overblik over de ordninger der udbydes i Natura områderne. ISBN Design: Clienti. Marts 2014 Foto: Ole Malling, Bert Wiklund og Colourbox Tryk: GP-Tryk A/S Trykt på FSC certificeret papir 2 15

3 Naturplanernes betydning Hvor kan der søges? udpegninger for de tilskudsmuligheder, som er beskrevet i denne pjece. Muligheder og begrænsninger På de foregående sider er det beskrevet, hvorledes støtteordningerne giver muligheder for tilskud i de områder, som naturplanerne peger på som de vigtigste. Myndighederne skal ligeledes tage de statslige naturplaner i betragtning, når de behandler ansøgninger om tilladelse eller dispensation. Som ansvarlig for de statslige naturplaner vurderer Miljøministeriet, at i planperioden matcher tilskudsordninger m.v. målene i de statslige naturplaner. Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler. Kommunernes rolle Kommunerne har i 2012 udarbejdet handleplaner for de enkelte Natura områder. Kommunerne er ansvarlige for at gennemføre handleplanerne, som skal holde sig inden for rammerne af de statslige planer. Handleplanerne kan yderligere præcisere indsatsen i de statslige planer, men ikke på lodsejerniveau. kan dog gå i dialog med lodsejere for at planlægge og gennemføre en konkret indsats. Kommunerne kan også ligesom staten tage initiativ til konkrete naturforvaltningsprojekter. Frivillige aftaler Natura 2000 indsatsen skal som udgangspunkt ske via frivillige aftaler. I særlige situationer kan der dog blive tale om en indsats, der nødvendigvis må gennemføres på en bestemt lokalitet. I sådanne særlige tilfælde kan de eksisterende påbuds- og erstatningsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven og skovloven bringes i anvendelse. Målet frem mod 2015 Omkring ha med eng, overdrev og andre lysåbne naturtyper skal sikres med løbende ekstensiv afgræsning eller slæt. De arealer, som ikke er klar til en sådan ekstensiv drift, skal gøres klar ved opsætning af hegn og andre faciliteter. Det er registreret, at ha har brug for rydning for at sikre naturtypernes bevaringsstatus. På nogle arealer er det vandstandsforholdene, som forhindrer, at en god naturtilstand kan opnås. Målet er frem mod 2015 at etablere mere naturlige vandstandsforhold på ha ved brug af tilskudsordningen. Når du har zoomet ind på dit område, så kan du vælge det mest aktuelle luftfoto under baggrundskort i højre bjælke af skærmen. Dernæst kan du slå forskellige temaer til. Under temaerne Naturbeskyttelse og Natura 2000 og Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord kan du få vist de arealer, hvor der kan søges tilskud under ordningerne beskrevet i denne folder. Temaerne findes også i Internet Mark Kort (IMK 2.0), som kan benyttes ved indtegning af markerne. Projektet kan tilpasses virkeligheden Erfaringen viser, at det kan være svært at holde sig indenfor stregerne af den konkrete udpegning, når et projekt skal gennemføres i praksis. Derfor er tilskudsordningerne generelt indrettet, så op til 50 procent af projektområdet eller arealet kan ligge udenfor udpegningen. Kommunen har ingen pligt til at kontakte lodsejere, idet planlægningen ikke retter sig direkte mod lodsejerne. Kommunerne Kortgrundlaget er vigtigt På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se de relevante 14 3

4 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer (5-årig) Bedre levesteder for dyr og planter En ekstensiv drift med afgræsning eller slæt bidrager til at skabe gode levesteder for det vilde plante- og dyreliv. På de lysåbne arealer i Natura 2000områderne er en plejeindsats fuldstændig afgørende for naturværdien. Hvor meget kan du få i tilskud i 2014? Tilskudssatserne udgør: kr./ha for arealer, der plejes med afgræsning kr./ha for arealer, der plejes med slæt For afgræsning på små øer o.l., der er udpeget som Naturperler (særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer), udbetales der et tilskud på kr./ha. Udpegningen af Naturperler omfatter i alt ca ha. For arealer beliggende i områder udpeget til særlig fuglevenlig drift, kan der desuden søges om et tillæg på 600 kr./ha. Udpegningen omfatter i alt ca ha. 4 Fra og med 2012 bortfaldt muligheden for at kombinere tilskuddet med Enkeltbetaling Det er dog muligt at kombinere med Enkeltbetaling i særlige tilfælde. Det gælder fx gentegninger af græstilsagn og tilsagn på arealer, hvor der er servitut om vådområde i forbindelse med et hydrologiprojekt, hvor det i kraft af undtagelsen i artikel 34 er muligt at opretholde Enkeltbetaling selv om arealerne ikke længere opfylder betingelserne vedrørende plantedække. Ved kombination med Enkeltbetaling er tilskuddet det samme som under den 1-årige ordning. Du kan læse mere i vejledning til Enkeltbetaling. Hvor kan der søges? Du kan søge tilskud i alle Natura 2000områder. På Danmarks Miljøportal Arealinformation kan du se områderne i temaet Naturbeskyttelse og Natura Under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord finder du udpegningerne af Naturperler og Fuglevenlig drift. Ansøgningen skal omkring kommunen først Kommunen skal erklære at hydrologiprojektet falder indenfor Natura 2000 planlægningen. Hovedparten af de udpegede arealer vil desuden være beskyttede efter naturbeskyttelseslovens 3, og en ændring af vandstanden skal derfor også godkendes af kommunen. Der kan være andre regler, du skal søge dispensation fra spørg din kommune! naturareal uden mulighed for omlægning, ligesom der ikke må gødes og sprøjtes m.m. Kan Enkeltbetalingen opretholdes? Hvis du i 2008 søgte og retmæssigt modtog Enkeltbetaling til det areal, som påvirkes af hydrologiprojektet, kan du også fremover søge Enkeltbetaling til arealet. Dette gælder, selv om dele af arealet står under vand. Hvordan og hvor søger du? Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold skal gennemføres inden 1. maj Der skal før gennemførelse af projektet foreligge flere materialer, herunder vurdering fra en faglig ekspert, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området. Derudover skal der være en beskrivelse af projektets forventede effekt på naturtyper og arter. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Du skal her være opmærksom på at ordningen ændres og der derfor skal ansøges efter nye regler. De ændrede vandstandsforhold og andre centrale betingelser vil blive tinglyst på ejendommen. Centrale betingelser er blandt andet, at projektområdet skal henligge som græs- og 13

5 Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) Vandet som en del af den åbne natur Våde områder i naturen er afgørende for en stor gruppe af vores dyr og planter. Det gælder oddere, frøer og flere arter af vadefugle, ligesom det gælder mange forskellige plantearter. Derfor indføres en tilskudsmulighed til projekter, som skal føre vandstanden i et naturområde helt eller delvist tilbage til situationen før dræning af området. Hvad indeholder et projekt? Typisk vil der være tale om at afbryde dræn eller lukke afvandingsgrøfter i projektområdet. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder som strandenge eller kær. Der er mulighed for at få tilskud til et selvstændigt forundersøgelsesprojekt forud for selve hydrologiprojektet. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet, hvad enten det er et forundersøgelsesprojekt eller selve anlægsprojektet. Hvilke arealer er udpeget? Der er udpeget ha Natura 2000-arealer til hydrologi. Udpegningen N2000-arealer til hydrologi kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Mindst 50 procent af det ansøgte område skal ligge inden for udpegningen. Heder og højmoser er udelukket fra tilskud. Hvad kan du søge om tilskud til? Du kan søge om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold i et afgrænset område. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente minimum to tilbud på opgaven, ligesom du skal begrunde, hvorfor du har valgt den aktuelle løsning. 12 Er der kompensation for det areal, som bliver påvirket? JA. Kompensationen består af et 20-årigt fastholdelsestilskud, hvis størrelse afhænger af den tidligere arealudnyttelse, det årlige tilskud er 300 kr./ha for naturarealer, kr./ ha for græsarealer og kr./ha for omdriftsarealer. Hvad kræves for at få tilskud? De marker, du får tilskud til, skal plejes i henhold til tilsagnets betingelser. Hvis du har forpligtelse til afgræsning, kan du enten vælge, om plantedækket skal fremtræde tæt og lavt den 31. august hvert år, eller et fast græsningstryk på 1,5 storkreaturer pr. ha i månederne juni, juli og august. På arealer som ikke kan bære 1,5 storkreaturer pr. ha., kan du ansøge om et nedsat græsningstryk. Denne skal være vedlagt en faglig udtalelse fra kommunen. Hvis du har forpligtelse til slæt, skal du tage mindst ét årligt slæt, og plantedækket skal være tæt og lavt den 31. august. Har du ret til at genopdyrke arealet igen? Normalt kan den tidligere anvendelse genoptages, men vær opmærksom på, at der gælder særlige regler inden for Natura 2000-områderne, hvor en driftsændring i de fleste tilfælde skal anmeldes til kommunen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl. Prioritering af ansøgninger Højeste prioritet gives til de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Der er skabt en sammenhæng til projekttilskud vedrørende rydning og forberedelse til afgræsning, så der er høj grad af sikkerhed for at få tilskud til pleje, når et areal er gjort klar til pleje med tilskud. Hvordan og hvornår søger du? Hvad må du ikke? Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du må ikke tilskudsfodre dyrene på de marker, du får tilskud til. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må ikke jordbehandle markerne i tilsagnsperioden. Du kan søge om tilskud til pleje af græsog naturarealer i Fællesskemaet inden 16. april Tilsagnet er 5-årigt og starter den 1. september i ansøgningsåret. Dvs. hvis du søger tilsagn i Fællesskema 2014, starter tilsagnet den 1. september 2014 og udløber den 31. august

6 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer Du har mulighed for at få 1-årig støtte til at pleje dine græsarealer med afgræsning eller slæt, samtidigt med, at der ikke må anvendes gødning og plantebeskyttelsesmidler på arealerne. Som landmand kan du dermed være med til at øge biodiversiteten i den danske natur og reducere udvaskningen af næringsstoffer og pesticider til vandmiljøet. Hvor kan der søges? Den 1-årige ordning til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer er en særlig miljøstøtte, som forvaltes efter samme overordnede regler som ordningen Enkeltbetaling. Du kan søge støtte på alle græsarealer, som er støtteberettigede til Enkeltbetaling. 6 Hvad kan du få i støtte? Støtte til pleje af EB-støtteberettigede græsarealer udgør: kr. pr. ha ved pleje med afgræsning 900 kr. pr. ha ved pleje med slæt Derudover kan du søge Enkeltbetaling. Støtten udbetales (ligesom Enkeltbetalingen) for det kalenderår, hvor du ansøger i Fællesskemaet. Dvs. at hvis du søger i Fællesskema 2014, skal du også opfylde betingelserne i Driftsloven Efter rydning vil et areal blive omfattet af driftslovens bestemmelser om rydningspligt, med mindre der gælder en undtagelse som nævnt ovenfor. Prioritering af ansøgninger hvis der ikke er midler til alle Hvis arealet har en rig flora og en mindre grad af tilgroning, vil ansøgningen blive prioriteret højest. Det skyldes, at man her med få midler kan sikre et meget værdifuldt areal. Rydningen skal opretholdes mindst i 5 år fra tilsagnsdatoen. I det sidste halve år af denne 5-årige periode må der ikke være genvækst af vedplanter, som er ældre end 1 år. Ved afrapportering skal der vedlægges billeder af arealet, som viser tilstanden efter at rydningen er foretaget. Skal du søge kommunen om dispensation? En ansøgning, som vedrører både rydning og forberedelse til afgræsning, kan søges som ét samlet projekt og prioriteres efter kriterierne for rydning. Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. En rydning vil normalt ændre tilstanden, hvorfor det anbefales at spørge kommunen. Er der særlige betingelser? Hvordan og hvornår søger du? Et projektet om rydning af tilgroede arealer skal gennemføres inden 1. maj Du kan søge tilskud til fjernelse af uønsket opvækst, men ikke til rydning af siv, skov, juletræer, frugttræer eller lignende. Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret Rydning og fjernelse af materiale skal foretages udenfor fuglenes yngletid, dvs. i perioden fra 15. juli til 31. marts. Ryddet materiale skal fjernes fra arealet. 11

7 Tilskud til rydning af tilgroede arealer Lysåbne naturtyper skal holdes lysåbne Det er vigtigt for mange forskellige planter og dyr, at våde naturtyper som ferske enge eller tørre naturtyper som overdrev ikke gror til med træer og buske. På overdrev er det naturligt med spredte træer og buske, fx tjørn eller enebær, men de må ikke være dominerende. Her er en næringsfattig jordbund kombineret med tørre og varme forhold afgørende for overdrevets natur. mindst to tilbud på opgaven. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Hvor kan der søges? Du kan søge på de arealer, hvor Miljøministeriet har registreret uønsket tilgroning i Natura 2000-områderne. I alt er der udpeget ha. Udpegningen Rydning kan ses på Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord. Højmoser og heder er udelukket fra tilskud. Hvad skal du gøre for at få støtte? Arealet skal være berettiget til støtte under ordningen Enkeltbetaling. Arealet skal plejes med afgræsning eller slæt, og det skal fremstå med lavt plantedække den 31. august. Hvis du vælger at pleje med afgræsning, skal afgræsningen foretages med et passende græsningstryk. I sommerperioden kan du supplere afgræsningen med slæt. Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden 1. maj 20. juni. Du må hverken bruge plantebeskyttelsesmidler eller gødning. Du skal udarbejde en gødningsplan. Du må ikke jordbehandle markerne i kalenderåret. Hvad kan du søge tilskud til? Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske og til at fjerne materialet fra arealet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og skal begrunde den valgte løsning, så det er muligt at vurdere, om valget af en bestemt maskine eller metode til opgaven er fagligt velbegrundet, og at der ikke findes billigere alternativer. Kørsel med maskiner skal påvirke plantedækket mindst muligt. Du skal indhente 10 Arealer, som var uden træer og buske i 2004, er omfattet af en rydningspligt efter driftsloven og kan derfor heller ikke få tilskud. Det er derfor et krav, at det areal som ønskes ryddet allerede var under tilgroning i Undtaget er arealer, som ikke kan ryddes med almindelige landbrugsmaskiner pga. terræn- eller afvandingsforhold. På disse arealer kan du godt få tilskud til rydning, selvom tilgroningen er sket efter Mulighed for tilskudsfodring Du må tilskudsfodre med halm og stråfoder. Dyr under 6 måneder må tilskudsfodres i kalveskjul med korn og kraftfoder. Undtaget fra hovedreglen er arealer, hvor et tidligere græstilsagn udløber og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt eller et LIFE+Nature projekt. Disse arealer kan få et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer til samme sats som den 1-årige støtte, og tilskuddet kan kombineres med Enkeltbetaling. Du kan ikke samme år få støtte fra begge ordninger på samme areal. Hvordan søger du støtte? Du kan søge om støtte til pleje af EBstøtteberettigede græsarealer i Fællesskemaet, som du udfylder og indsender via Fødevareministeriets Tast selv-service på Ansøgningsfristen i 2014 er 16. april. Er du i tvivl om du kan vælge 1- eller 5-årig ordning? Er du i tvivl om, hvilken støtte du kan søge til pleje af dit græsareal, så er hovedreglen, at du på arealer, hvor du søger Enkeltbetaling skal søge den 1-årige støtte. 7

8 Tilskud til forberedelse til afgræsning Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig, lysåben natur. De arealer, som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan med denne tilskudsmulighed klargøres til afgræsning. Det er samtidig en mulighed for at binde små arealer sammen til større enheder, så der skabes et bedre udgangspunkt for den efterfølgende drift. Hvad kan du få tilskud til? Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. Du skal som minimum søge tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning. Du kan få 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Det er udgifter til de materialer, som skal bruges, og til det firma, som skal sætte hegn og andre faciliteter op. Du kan ikke få tilskud til eget arbejde eller til udgifter, som vedrører eventuel planlægning af projektet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser, og derfor skal du indhente mindst to tilbud på opgaven. Hvem kan få tilskud? Du kan søge tilskud til forberedelse til afgræsning i de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje. Udpegningen fremgår af Danmarks Miljøportal Arealinformation under temaet Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord som Særligt udpegede N2000-arealer. Ved afgrænsning af projektområdet kan op til 50 procent af arealet dog ligge udenfor udpegningen. Hvilket hegn skal du bruge? Det er op til dig, hvilket hegn, du sætter op, men du skal begrunde valget af hegnstype. Det skal være til en rimelig pris og skal kunne holde i mindst 5 år fra projektperiodens start. Det samme gælder de andre faciliteter, du kan få tilskud til. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3, skal du søge dispensation, før du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn m.v. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Er du i tvivl, så spørg kommunen. Er der særlige betingelser du skal være opmærksom på? Et projekt om forberedelse til afgræsning skal gennemføres inden 1. maj Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette dokumenteres, fx ved beskrivelse og billeder af hegnet. Tilskud kan ikke gives til indhegning m.m. af heder og højmoser, med mindre det ikke er muligt med rimelige midler at frahegne disse arealer. Prioritering af ansøgninger Indenfor de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje prioriteres privatejede arealer forud for offentligt ejede, og derefter større projektområder frem for mindre. Hvis du samtidig med ansøgning om tilskud til forberedelse til afgræsning også søger om tilskud til rydning, prioriteres ansøgningerne som ét samlet projekt efter prioriteringskriterierne for rydning. Kan du være sikker på at få tilskud til efterfølgende pleje? Normalt JA. De ansøgninger, som har fået tilskud til forberedelse til afgræsning, har første prioritet under tilskudsordningen pleje af græs- og naturarealer. Hvordan og hvor søger du? Du kan søge fra den 1. marts til den 1. maj Du søger på et særligt ansøgningsskema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi forventer desuden, at der kommer en ekstra ansøgningsrunde i efteråret

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning

Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning Privat Skovrejsning Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning 2015 Titel: Privat Skovrejsning. Vejledning om tilskud til Privat Skovdrift. Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011. Vedr. Høringsudtalelse til Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Koordinationskontoret for landdistrikter og erhvervsudvikling Nyropsgade 30 1780 København K koordination@naturerhverv.dk Høringsfrist 9. dec. 2011 8. december 2011 Vedr. Høringsudtalelse

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere