Nordiskt Sommaruniversitet. Årsberättelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiskt Sommaruniversitet. Årsberättelse 2013"

Transkript

1 Nordiskt Sommaruniversitet Årsberättelse 2013

2 Årsberetning for Nordisk Sommeruniversitet, 2013 Virksomhedsberetning Indledning Nordisk Sommeruniversitet (NSU) har i 2013 fortsat arbejdet i overensstemmelse med den endnu gældende kontrakt med Nordisk Ministerråd fra 1995 (www.nsuweb.net/wb/pages/om-nsu/nordisk-ministerre5d.php) og i overensstemmelse med NSUs vedtægter (http://www.nsuweb.net/wb/pages/om-nsu/stadgar.php). Siden 1950 har NSU arbejdet for at skabe og fremme nordisk forskningssamarbejde ved at styrke og understøtte videnskabelig idéudvikling og netværksskabelse i tværfaglige og tværnationale sammenhænge. NSU er således en af de ældste nordiske forskningsinstitutioner og international unik ved sin brugerdrevne, demokratiske og eksperimenterende karakter. NSU er ikke tilknyttet andre forskningsinstitutioner, men skaber konkrete samarbejder gennem sine arrangementer. Aktiviteterne knytter sig til en række studiekredse, som alle afholder to seminarer årligt, et vinterseminar af to-tre dages varighed varetaget af studiekredsen, og et sommerseminar af en uges varighed under sommersessionen, den årlige konference der også er ramme om NSUs politiske organer. Endvidere udgives der en række publikationer løbende over året har været præget af at usikkerhed mht. NSUs fremtid i lyset af budgetreduktion i Nordisk Ministerråd (NMR), som er den dominerende bidragsyder til NSUs aktiviteter, samt uafklarethed med NSUs stilling hen over sommeren som følge af spørgsmål om NSUs placering under NordForsk. Ved årets afslutning er der vished om 2014, og der er blevet arbejdet på en selvevalueringsrapport som grundlag for en ekstern evaluering i Det er vigtigt her at bemærke, at aktiviteter i NSU er alene båret af frivilligt arbejde, hvorved ekstra administrativt og strategisk arbejde trækker meget på NSUs ressourcer, lige som usikkerhed har stor negativ effekt på det frivillige arbejde. Da planlægningen af fremtidige aktiviteter sker med lange tidshorisonter er usikkerheden mht allerede i 2013 et begyndende problem, fx er arbejdet med at finde faciliteter for sommersessionen 2015 indledt uden viden om, under hvilke vilkår den kan gennemføres. Trods dette har NSU gennemført sine aktiviteter i 2013 tilfredsstillende, og med afklaring af budgetsituationen for 2014 ved sommerens slutning har planlægningen af det kommende år kunne gennemføres. Akademisk program NSU består af en række, aktuelt otte, studiekredse. Oprettelsen og afviklingen af disse sker på det årlige repræsentantskabsmøde, der er NSUs styrende organ, og som sammentræder på sommersessionen. I 2013 var følgende kredse på studieprogrammet: 1. Human Right in the Nordic Welfare States ( ) 2. Heterologies of the Everyday ( ) 3. Towards a New Ethical Imagination ( ) 4. Psychoanalysis and Politics ( ) 5. Popmodernism Recycling the 20th Century ( ) 6. War, Order and Sovereignty ( ) 7. Crossing Contexts: interventions through artistic research ( ) 8. Exploring Affect ( ) 1

3 Forslag til nye kredse præsenteres før og under repræsentantskabsmødet. NSUs styrelse fremsætter et forslag til det kommende års studieprogram, som diskuteres på repræsentantskabsmødet. Det endelige studieprogram godkendes af repræsentantskabet. Kredsene i studieprogrammet får økonomisk støtte til kommende vintersymposier samt adgang til næste års sommersession. Studieprogrammet kan også indeholde såkaldte ad hoc symposier, sædvanligvis for netværk som forbereder nye manchetforslag. De afgørende mål for studiekredsene er, at de har en alsidig deltagerkreds (geografisk, aldersmæssigt osv.), er nyskabende og interdisciplinære i overensstemmelse med NSUs målsætninger, samt at kredsene satser på at udvikle og kortlægge problemfelter, der ikke behandles af eksisterende forskningsinitiativer i de nordiske lande. Alle kan stille forslag til oprettelse af nye kredse for at komplementere eller erstatte eksisterende kredse. Hver kreds forventes at arbejde i tre år, men der sker en løbende evaluering af kredsene. En kreds som ikke opfylder de nævnte kriterier kan nedlægges efter beslutning på repræsentantskabsmødet. Studieprogrammet for 2013 blev godkendt på NSUs repræsentantskabsmøde i Brandbjerg Af de otte kredse var tre nye (2, 7, 8). På sommersessionen 2013 afsluttede tre kredse deres arbejde (1, 3, 4). En fjerde kreds (6) levede ikke op til tilfredsstillende arbejde og blev nedlagt. Tre nye kredse blev godkendt: Transformations in the welfare in the Nordic coutries. Crisis and Crisis Scenarios: Normativity, Possibilities and Dilemmas. Psychoanalysis in Our Time. Der er således for 2014 syv kredse i NSU. Endvidere besluttedes det at støtte et ad hoc-symposium:»human Rights and International Relations«som afholdes i samarbejde med EHU, Vilnius. Dertil findes kreds X, der skal sikre at der altid er plads på sommersessionen for forslagsstillere, der ikke deltager i eksisterende studiekredse. Kreds X har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet. Seminarer/konferencer 1. Sommersessionen. Sommersessionen er NSUs hovedbegivenhed. Her finder både akademiske og demokratiske aktiviteter sted. Kernen i det akademiske arbejde er kredsenes aktiviteter. Dertil inviteres også keynotes til fælles forelæsninger, i 2013 to, og yderligere gæster inviteres til forelæsninger om faglige og kulturelle emner. Via nyhedsbrevet indkalder koordinatorerne for studiekredsene til sommerens kredsarbejde. Ud fra de indkomne bidrag planlægges ugens program. Sommersessionen er også ramme om institutionen NSU. Der afholdes repræsentantskabsmøde bestående af repræsentanter valgt på landsafdelingsmøder samt i kredsene, styrelsesmøde, valg af styrelse, beslutning om studieprogram samt fællesmøde (møde for styrelse og alle koordinatorer). Selve sommersessionen omfatter desuden et kulturelt og socialt program, udgivelse af en daglig avis, børnepasningordning og udflugter. Sommersessionen arrangeres af en arrangementskomite (ArrKom). ArrKom består af frivillige NSUere fra det land, hvor sommersessionen finder sted, valgt af landsafdelingsmødet det foregående år. Sommersessionen 2013 fandt sted i Norge på Sunmøre Folkehøgskule i Ulsteinvik. Deltagerantallet var 105 plus familiemedlemmer og børn. Ved siden af kredsenes faglige programmer og key-notes var der som fælles tema det norske sprogår. Ivar Aasentunet og Nynorsk Kultursentrum ved direktør Ottar Grepstad, daglig leder Gaute Øvereng og formidlingsleder Anders Aanes var værter ved kulturaften i Aasentunet, hvor bl.a. professor Arne Torp, Institut for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo forelæste. 2

4 Høgskulen i Volda ved rektor Per Halse og Afdeling for media og jounalistikk støttede og lønnede tre journalister, som lavede den daglige NSU-avis. Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda støttede børnekredsen gennem et»teaching Artist«samarbejde med ,- NOK til dækning af honorar for kunstnere, der deltog. Marit Ulvund, daglig leder, gav præsentation som del af kulturprogrammet. Rolls Royce stillede med omvisning og foredrag omkostningsfrit. Sommerens keynotes er valgte af kredsenes koordinatorer på efterårets fællesmøde, sædvanligvis to år før den pågældende sommersession. Hermed sikres deltagernes indflydelse på valget af gæsteforelæser og at kredsene har tilstrækkelig tid til at indarbejde gæsteforelæsningsprogrammet i sin ordinære virksomhed. Tanken er at sommersessionen skal være en integreret helhed, hvor der finder en betydelig interaktion sted mellem de forskellige dele af sommersessionen. Gæsteforelæserne deltager således også i kredsenes ordinære program. På sommersessionen 2013 deltog Julia Borossa, Middlesex University og Nina Power, University of Roehampton Bidrag fra kredsen:»towards a New Ethical Imagination«har været publiceret i Nordicum- Mediterraneum 8(3) Vinterseminarer Det har været afholdt vinterseminar i de otte studiekredse samt i en adhoc-kreds, med et samlet deltagertal på 187. Flere seminarer har været i samarbejde med institutioner, det gælder: University of Helsinki, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies; Listaháskóli Íslands (Iceland Academy of the Arts), Reykjavik; Københavns Universitet; Åbo Akademi; Finnish Psychoanalytic Society; Háskólin á Akureyri (University of Akureyri). Derudover har der været seminar i Folkeoplysningens Hus, Århus og Helsingør Vandrehjem. Hver enkelt kreds administrerer deres seminar og tildeles midler i forhold til antallet af deltagere. De lokale samarbejder betyder, at institutioner stiller mødelokaler til rådighed og ofte bidrager med oplægsholdere, støtter dele af arrangementer og får særlige vilkår for fx master- eller ph.d.-studerende, som deltager i seminaret. Bidrag fra kredsen:»towards a New Ethical Imagination«har været publiceret i Nordicum-Mediterraneum 8(2) Information / publicering NSU Press publicerer bøger skrevet af deltagerne primært som resultater af det fortløbende videnskabelige arbejde i studiekredsene. Hver kreds forventes at dokumentere deres arbejde i en antologi. Redaktørerne står for al redigering af bøgerne og at sikre forsvarlig review af bidragene. NSU Press bistår med tryk og distribution. Ansøgninger om publikation behandles af styrelsen. NSU Press har aftale med Söderströms Förlag, Finland, der varetager trykning, samt Aarhus Universitetsforlag, der står for distribution og salg. I 2013 udgav NSU Press følgende bøger: Ingerid Straume & Giorgio Baruchello Red. Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis, 273 sider. 3

5 Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund Red. New tools in welfare research, 359 sider. Genoptryk af: Hartmut Rosa Der blev udsendt fem ordinære elektroniske nyhedsbreve i De er knyttet til hhv. sommerens og vinterens arrangementer med calls og foreløbige programmer. Dertil har været udsendt et ekstraordinært nyhedsbrev om NSUs økonomiske situation. Nyhedsbrevet udsendes til ca personer. Hjemmesiden (www.nsuweb.net) er NSU vigtigste informationskanal, internt i organisationen såvel som eksternt til offentligheden. Hjemmesiden fungerer både som informationskanal og som fælles arkiv og rummer kredsenes sider, NSU Press, styrelsen, sekretariatet etc. og opdateres af de ansvarlige for de respektive områder (fx koordinatorerne). Sommersessionen har i år haft selvstændig side som en del af samarbejdet med Høgskulen i Volda. NSU er desuden nærværende både på Facebook og Twitter. En modernisering af hjemmesiden har gennem nogle år været et stort ønske og i år blev eksperimenteret med en ny forside og nogle justeringer. Et større arbejde er dog ikke sat i værk, da dette vil kræve penge, der skal findes ved omprioriteringer, som vil gå ud over aktiviteter. Administration og styring Styrelsen har afholdt fire møder, i Reykjavik/Sauðárkrókur; i København; Ulsteinvik; i København. Første møde holdes sammen med Arrkom og drejer sig bl.a. om den kommende sommersession. Sidstnævnte er afholdt i forbindelse med Fællsemødet, dvs. møde for koordinatorer for alle kredse. I stigende grad har mødedeltagere været med på Skype for at mindske rejseforbruget. I 2013 har styrelsen bl.a. prioriteret udarbejdelsen af en revideret budgetmodel, som bringe NSUs budgetmodel i overensstemmelse med FNF for gennemskuelighed. I den forbindelse synliggøres værdien af det frivillige arbejde, som udgør en betragtelig del af NSU. Flere års arbejde på at få en større geografisk spredning i forhold til NSUs deltagere viser for alvor resultater, og således er alle nordiske lande nu vel repræsenteret, og den baltiske deltagelse er i vækst. Forholdet mellem de enkelte lande er dog stadig ikke i balance, og det prioriteres at styrke deltagerandelen fra de lande, der er svagest repræsenteret. Et middel til at øge deltagelsen fra Finland og Island har været en øget brug af engelsk i kredsenes arbejde, hvilket også er en betingelse for baltisk deltagelse. Dette har også givet deltagere fra den øvrige verden, hvilket betragtes som en berigelse, idet disse deltagere synliggør, hvad der er særligt nordisk ved NSU, og viser en interesse internationalt for NSUs arbejde. Dette giver også anledning til diskussioner i NSU om, hvorledes nordisk sprog fastholdes. Disse er stadig dominerende uden for det faglige arbejde, og det er styrelsens mål både at tematisere dette og arbejde for modeller for flersprogede arrangementer, også som bidrag til styrkelse af sprogidentitet og undersøgelse af, hvorledes flersproget deltagersammensætning mødes uden at ende i ensproget (dvs. engelsk) dominans. Dertil er det sikret, at ikke-nordiske deltagere kan deltage i de demokratiske processer i NSU, som er et særligt nordisk kendemærke, uden at det anfægter NSU som nordisk institution. NSU har taget kontakt til European Humanities University (EHU) for at undersøge fælles samarbejder. Sommersessionen havde deltagere fra EHU, og det har bl.a. ført til etableringen af et adhoc-seminar i 2014 i Vilnius om menneskerettigheder samt planer om sommersession i 2015 i Litauen i samarbejde med EHU. 4

6 En række andre emner, som rekruttering af nye deltagere, øget eksternt samarbejde og etablering af nye studiekredse som inddrager nye fagområder har været sat på lavt blus, da den altdominerende dagsorden i året blev usikkerheden om fremtiden og den politiske kamp for NSU. Dette har taget megen opmærksomhed, som burde have været brugt til at styrke arbejdet i og med NSU, og der er stor bekymring for, at dette også vil være tilfældet i 2014, idet året begynder med en fuldstændig uafklarethed hvad angår Sekretariat, økonomifunktion og arkiv Sekretariatstjenester købes til fast pris hos Set Lonnert Humanities & Technology (www.setlonnert.com). Tilsvarende købes økonomifunktionen til fast pris hos Foreningen Nordens Forbund (www.fnfnorden.org). NSU har et fysisk arkiv i Aarhus (indholdsfortegnelse tilgængelig på hjemmesiden), der dels rummer gamle arkivalier, dels modtager udgivne bøger, protokoller og andre vigtige dokumenter. Dertil kommer et elektronisk arkiv for den fortløbende administration, økonomi og styrelsesprotokoller, som er en del af hjemmesiden (dele heraf kræver adgangskode). Hjemmesiden fungerer således både som informationskilde og som arkiv for det fortløbende arbejde. NSU er en næsten fuldstændigt selvstyrende organisation som i dag betegnes som en ideel organisation hjemmehørende i Sverige. Sekretariatsarbejde og regnskabshåndtering købes som tjenester. NSU har ingen ansatte. Foreningen Nordens Forbund (FNF) har siden 2008 varetaget NSUs økonomifunktion. NSUs virksomhed finansieres af NMR, deltagerbidrag i form af frivilligt arbejde og deltagerafgifter, samt mindre fondsbevillinger eller gennem eksterne samarbejdspartnere. Revision NSU udøver bogføring i overensstemmelse med svenske bogføringsregler for ideelle foreninger i Sverige. Revisor, valgt af repræsentantskabet, er Anders Thulin, Öhrings Price Waterhouse Coopers AB, Lund. København Carsten Friberg Ordførende for Nordisk Sommeruniversitet,

7 Project number STUDY PROGRAM Vintersymposier Project resor logi och lokalhyra kost övriga utgifter Styrelse- och koordinatorsmöte Project Koordinatörsmöte P resor logi, lokalhyra kost Styrelsemöte +Arrkom februari P resor logi, lokalhyra kost Styrelsemöte juni P resor logi, lokalhyra kost Koordinatörsmöte september P 2.04 resor logi, lokalhyra kost Summer session Project Keynotes P honorar resor logi och kost Participants P logi och kost resor Kulturelt och socialprogram P befaring, mötes och kontorskostnader resekostnader och hyra Barnkrets P honorar resor logi och kost SM 2 for General Assembly P travel expenses accommodation & food cost 1

8 Other study activity P 3.7 Publication & communication Project Hemsida P utveckling och underhåll net domain NSU Press P tryck standard böcker summertalk sändning Secretariat Project Secretariatstjänster Ekonomi och admnistration Sekretariat resor logi, kost bankkostnader redovisning och revision valutakursvinst/förlust företagsförsäkringar övriga utgifter COST, TOTAL Inkomster NMR bidrag Sommarsession deltagarnas avgifter uftlykter deltagarnas resesubvention Symposiums Publikationer Egenavgifter vintersymposier Övriga inkomster Resultat Årets beholdning, primo Årets resultat Årets beholdning, ultimo

9 P 1.1 P 1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5 P 1.6 P 1.7 P 1.8 P1.9 Summa krets 1 krets 2 krets 3 krets 4 krets 5 krets 6 krets 7 krets 8 AD HOC , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 981,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 348,40 0, , , , , , , , , , , ,40 5

10 Tabel 1: Resultatopsummering Aktiviteter Kretsar Varav nya Vintersymposier Ad hoc symposier Deltagare, sommarsession Deltagare, vintersymposier Publikationer "Information fra NSU" Broschyrer, vykort, visitkort Nya kretsar 2014 Krets 1: Transformations in the welfare in the Nordic coutries Krets 3: Crisis and Crisis Scenarios: Normativity, Possibilities and Dilemmas Krets 4: Psychoanalysis in Our Time Avgående kretsar 2013 Krets 1: Human rights in the Nordic welfare states Krets 3: Towards a New Ethical Imagination Krets 4: Psychoanalysis and Politics Krets 6: War, Order and Sovereignty Publikationer 2013 Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis. (NSU Press) Red. Ingerid Straume & Giorgio Baruchello, 2013, 273 sid. New tools in welfare research. (NSU Press) Red. Elinor Brunnberg & Elisabet Cedersund, 2013, 359 sid.

11 Nøgletal og statistik Alle beløb opgives i svenske kroner (SEK) Tabel 2: Administrative udgifter (Opgives i hele 1.000) Administrative udgifter Tabel 3: Opstilling over bevægelser i perioden Overført fra tidligere år Budget (NMR) Udbetalinger Overføring til kommende år Tabel 4: Forældede midler pr Overført fra før Budget Udbetalinger Udbetalinger Udbetalinger Udbetaligner Udbetalinger 2013 = Forældede midler

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur,

a) fælles teoriudvikling, der ligger til grund for videncentrets spordeling og begrebslige arkitektur, Årsberetning Fra etablering til konsolidering. Beretning om det første år i Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidlers treårige bevillingsperiode fra september 2007 til september 2008. Etablering

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere