Introduktionsmappe Pædagogstuderende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsmappe Pædagogstuderende"

Transkript

1 Introduktionsmappe Pædagogstuderende 17. februar 2014

2 Studerendes navn: Ansættelsesdato: Inden start Kryds af når der er talt om Praktikperiode Forventninger til studerende Uddannelsesplan udleveres Vejledning Velkomstbrevet til nye studerende Vores børn og forældre praktikstedsbeskrivelse udleveres 1. dag Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Stamkort udfyldes Børneattest & straffeattest udfyldes Uddannelsesaftale udfyldes Login til intranet og Original til leder, kopi til MD Sendes til Rigspolitiet Original til leder, kopi til MD Fås hos leder Mødetider og mødekalender Tavshedspligt udleveres Cirkulære om magtanvendelse udleveres Røgfri arbejdstid og pauser Skema til vejledertillæg - udfyldes Original til leder, kopi til MD Rundvisning i huset præsentation af og til kollegaer

3 Studerendes navn: Ansættelsesdato: For de lønnede studerende Lønningsperiode Ansættelsesbrev Ferie evt. planlagt ferie, rettigheder og pligter Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Kryds af når der er talt om Første 14 dage Evakueringsplan Børnekalender Tjenestebog (voksenkalender) Timeseddel (hvor er sedlerne & hvordan udfyldes de) Evt. nøgle og alarmkvittering - udfyldes Jeg bekræfter hermed at have fået gennemgået og forklaret samtlige punkter og er indforstået med at overholde institutionens retningslinjer Dato: X Navn: Når denne liste er gennemgået med den studerende, afleveres den af praktikvejleder sammen med skema om vejledertillæg til leder

4 Udskriv Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V AF05 Ansættelsesbrev for pædagogstuderende i lønnet praktik Navn CPR Adresse Postnummer og by Det glæder os at meddele dig, at du med virkning fra Ansættelsesdato Er ansat som pædagogstuderende i praktik indtil: Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer pr. uge. Ved den selvejende institution Institutionsnummer Institutionsnavn CVR Dit arbejde udføres normalt på Adresse Postnr og by Aftaler gældende for ansættelsesforholdet Du er ansat i henhold til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. mellem Kommunernes Landsforening og BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk. I overenskomsten er et særligt afsnit om praktikantvilkår. Overenskomsten kan rekvireres hos din leder. De 3 første måneder af ansættelsen er en gensidig prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside er 14 dage. Løn Din månedsløn på ansættelsestidspunktet udgør Praktikperiode: 1. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) 2. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) Aflønningen er inkl. godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (f.eks. aften og natperioder) Lønnen udbetales månedsvis bagud og indsættes den sidste hverdag i måneden på din bankkonto. > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

5 Øvrigt Du skal holde dig informeret om gældende regler vedr. anmeldelse af fravær på din arbejdsplads. Institutionen skal holdes underrettet om din aktuelle bopæl og folkeregisteradresse. Under din ansættelse er du undergivet tavshedspligt jfr. straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Med venlig hilsen p.b.v. Dagtilbudsleder Dato Underskrift Ansattes underskrift Jeg accepterer ovenstående ansættelsesvilkår Dato Underskrift > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

6 Børneattest direkte kontakt Ja Nej SKAL Samtykkeerklæring Returneres til Samuelsgaarden Rådmandsgade København N Att.: Lederen Udfyldes af Rigspolitiet

7 Udleveres til den person, der indhentes oplysninger på (SKAL IKKE MEDSENDES TIL RIGSPOLITIET) Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister

8 Vejledning til udfyldelse

9 Til Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret, Straffeattester Polititorvet København V Hermed anmodes om straffeattest til offentlig brug for Navn Forbeholdt kommunen Dato Journalnummer KLE G01 Rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister jf. bek. nr. 218 af 27. marts 2001, 22 Personnummer Adresse Postnummer og by Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med sag om Ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud Ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge Ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever Hvis andet, angiv hvad Andet Eventuelle oplysninger videregives til Stilling Navn Iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11 Personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 & 74 skal virke som rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson Tilladelse til at have børn i dagophold, i privat døgnpleje eller privat dagpasning mod betaling Dato og underskrift (rekvirerende myndighed) Returneres til (gerne stempel) Samtykkeerklæring Udfyldes af Rigspolitiet Fortroligt Undertegnede giver hermed samtykke til rekvisition af straffeattest som angivet på denne blanket, jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Se uddrag af bekendtgørelsen på side 2. Dato og underskrift Samtykkeerklæringen nedenfor skal udfyldes af den pågældende. Straffeattest vedlægges Der fi ndes ingen oplysninger jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Stempel Dato og underskrift Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 1 af 2

10 Uddrag af Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) 22. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse, 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet, 3) Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11, 4) de under nr. 3 nævnte myndigheder for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 5) Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret, 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud, 8) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson, 9) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats, 10) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner, 11) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever, 12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente, 13) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, 14) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt, 15) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige, 16) Indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge, 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger, 18) Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution. 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 og 16-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 2 af 2

11 Udskriv MDI Enghavevej 31, København V Tlf Funktionsbestemt tillæg for praktikantvejlederfunktion Institutionen: Inst.nr. Institutionsnavn Institutionens adresse Postnr / By Praktikvejleder: Navn: CPR-nr: I perioden fra den til den Praktikvejlederfunktion for: Lønnede praktikanter Pensionsgivende Ulønnede praktikanter Pensionsgivende PAU-elever Pensionsgivende Navn på praktikant: Dato Lederens navn

12 Velkommen til nye studerende Med dette informationsbrev vil vi informere dig om generelle oplysninger der er gældende for hele huset. INSTITUTIONENS HISTORIE Samuelsgaarden blev fusioneret en stor institution d Institutionen rummer en vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Desuden er der på fritidshjemmet sprogstimulering efter dagtilbudsloven 11. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 1 af 4 Vi er en selvejende menigheds institution som er fra OPSYN OG SIKKERHED Opsyn og sikkerhed er vigtigt. Derfor skal du hele tiden vide hvor mange børn der er på stuerne og hvor de opholder sig, både ude, inde og på tur. Læse og følge afdelingens procedure for transport med offentlige transportmidler og på ture. Når børnene møder om morgen, og hentes om eftermiddagen skal det noteres i afkrydsningsbøgerne. FREMMØDE Du skal være stabil og møde til tiden hver dag. PÆDAGOGISK Du skal indgå i den struktur der er i huset og på stuen. Børnenes basale behov skal dækkes. Alle skal vaske hænder ofte, hjælp børnene med at overholde de retningslinjer der er på afdelingen. Børn skal ikke sidde for sig selv og græde. Man skal altid tage sig af et barn græder, uanset årsag. Vil et barn ikke tage imod trøst, så prøv at spørge en anden voksen, ellers bliv i nærheden af barnet. Tal altid pænt og ligeværdigt til børnene. Er der en situation du ikke synes at du magter, så vær professionel, og bed en anden kollega om hjælp. Vær respektfuld overfor at vi har børn med forskellig kulturel og sproglig baggrund og følg de retningslinjer der er på afdelingen. INITIATIV, OVERBLIK OG NÆRVÆRELSE Der er brug for at du selv tager initiativ til at beskæftige børnene, og er nærværende.

13 Er du i tvivl så spørg personalet. Det kan også være at personalet nogle dage har planer for hvad du skal lave. Du er altid velkommen til at komme med nye ideer. PRAKTISKE OPGAVER De praktiske opgaver skal studerende også deltage i. FORÆLDRENE Du skal over for forældrene være servicemindet. Det vil sige at smile og være imødekommende. Præsenterer dig, for forældre som du ikke har fået hilst på. Du skal være imødekommende, ved direkte at gå forældrene i møde når du hilser goddag. Fortæl gerne lidt om dagen, hvem barnet har leget med o.s.v. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 2 af 4 PERSONALE Her i huset øver vi os alle i at tale ordentligt til hinanden. Vi vil ikke have sladder, men en åben og direkte kommunikation. Har man en konflikt, skal den løses. Hvis det er svært kan man altid få hjælp. Man taler ikke om børnene, når børnene er til stede. Hvis du står overladt alene i en situation, som du har svært ved at magte, så bed om hjælp sig til. Snak voksne imellem, skal begrænses når der er børn til stede. Oplever du uacceptable situationer med forældre eller kollegaer, skal du straks meddele det til en af stuens personaler, der så vil rådføre dig, eller henvise dig til lederen. Er der noget du er utilfreds med, eller som du undrer dig over, så snak med stuepersonalet. HVIS DU SKIFTER TELEFON NR. ELLER ADRESSE Så er det vigtigt at du meddeler det hurtigst muligt til en i ledelsen. SYGE/RASK MELDING. Al kommunikation i forbindelse med syge- og raskmeldinger skal ske mellem medarbejderen og institutionen. Såfremt der ikke er nogen til stede på den afdeling hvor man skulle møde til tjeneste, kontaktes en af de andre afdelinger Skal man åbne og er syg samme morgen kontrakter man først den anden morgenåbner og sikre sig at denne åbner. Alternativt ringes til afdelingslederen. Vuggestuen Børnehaven & Fritidshjemmet & Fritidsklubben Sygemelding Senest samme dag inden 7:30 Senest samme dag inden 8:00 Raskmelding Senest arbejdsdagen før inden 13:00 Senest arbejdsdagen før inden 16:00

14 Alle medarbejdere er ansvarlige for at give ledelsen besked når de modtager en sygemelding eller raskmelding og at skrive det i afdelingens fælles kalender. Afdelingsleder tager stilling til omlægning af arbejdstider eller aflysninger af arrangementer. RETTIGHEDER OG PLIGTER I FORBINDELSE MED SYGEMELDING I forbindelse med sygemelding er man ikke forpligtet til at oplyse hvad man fejler, og det er ikke tilladt at spørge. Man er forpligtet til at oplyse om hvor lang tid man forventer fraværet vil vare. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 3 af 4 PAUSER For at pauserne kan være betalte, må de ikke overstige 30 minutter, og den ansatte skal står til rådighed og må ikke forlade arbejdspladsen. At stå til rådighed i pausen betyder at ens planlagte pause kan annulleres eller udskydes til et senere tidspunkt, hvis arbejdet kræver det. Pauser skal altid aftales med de nærmeste kollegaer og er under forudsætning af at arbejdet tillader det. Uanset om pausen deles op i mindre pauser, eller holdes samlet er der på en arbejdsdag max. 30 min. pausetid. Hvis en ansat har brug for at forlade arbejdspladsen i sin pause kan det kun undtagelsesvist lade sig gøre, og kun efter forudgående aftale med ledelsen. Institutionen skal så vidt det er muligt og af hensyn til driften sørge for at pauserne er tilrettelagt således at formålet med pausen tilgodeses. Det betyder at den ansatte ikke kan lade være med at holde pause og gå 30 minutter før man har fri, eller at institutionen kan lægge pause i starten eller slutningen af tjenesten. Der er på hver afdeling en kernetid hvor de planlagte pædagogiske tilbud kræver alles deltagelse. Det er kun i særlige tilfælde muligt at holde pause i kernetiden. Herunder i tilfælde af individuelle aftaler, f.eks. for gravide. Afdeling Vuggestue Ællingestuen 7:00 8:30 Kernetid Vuggestue 7:00 8:30 8:40 11:15 Børnehave 7:00 8:30 10:00 12:00 Frugt Fritidshjem 7:00 8:30 12:40 16:15 Fritidsklub 12:30 16:00

15 Kernetiden skal respekteres af alle. Det betyder også at ledelsen skal bestræbe sig på ikke at forstyrre arbejdet i de tidsrum. ARBEJDSSKADE Skulle du være uheldig og komme til skade under arbejdet, skal du kontakte institutionens arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljø i vores personalehåndbog der er på alle afdelinger. RYGEPOLITIK Institutionen har røgfri arbejdstid. Det betyder i praksis, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Arbejdstiden inkluderer pauser, møder i institutionen, indkøbsture o. lign. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 4 af 4 Møder og kurser der foregår ude af huset, pædagogiske dage samt tilfælde hvor man er på arbejde udenfor institutionens normale åbningstid og man ikke forventes at skulle være sammen med institutionens børn. ALKOHOLPOLITIK Institutionen er grundlæggende af den opfattelse, at alkohol eller andre stimulerende stoffer på ingen måde er forenelig med arbejdet på institutionen. Alkohol og andre stoffer må derfor ikke nydes inden for institutionens åbningstid. Det skal understreges at alkoholproblemer ikke er en privat sag, det er alles ansvar at tage en eventuel mistanke op. GÅ FRA STUEN Uanset om det er pause eller andet der er til grund for at man går fra stuen, er det vigtigt at informere stuen om hvad man gerne vil. MOBILTELEFON M. M Det er ikke acceptabelt at man i arbejdstiden bærer personlige genstande der tager opmærksomheden i arbejdet. KONTAKT MED LEDELSEN Ønsker du en snak med ledelsen, kan du gå til den ledelsesperson der har det daglige ansvar for afdelingen. Er denne ikke til stede kan du henvende dig til en anden afdelingsleder eller lederen. STEDER HVOR DU KAN FÅ OPLYSNINGER OM SAMUELSGAARDEN Samuelsgaardens hjemmeside: og vores personaleportal

16 Magtanvendelse Eventuelle magtanvendelser håndteres efter Børne- og Ungdomsforvaltningens cirkulære, der er gengivet nedenstående. Retningslinjer for magtanvendelse dagtilbud 0-18 år I tilfælde af ulovlig magtanvendelse skal dette altid indberettes til institutionens pædagogiske konsulent i distriktsforvaltningen. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 1 af 2 Løsning af konfliktsituationer skal som udgangspunkt aldrig løses ved fysisk magtanvendelse Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og barnets frivillige medvirken. Der må aldrig bruges mere magt, eller større sanktion end nødvendigt Der kan dog opstå situationer i dagtilbuddet, hvor anvendelse af magt må betragtes som nødvendig, for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til personalets eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. Loven beskytter når der handles i nødværge I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magt. Ansatte i dagtilbud er omfattet straffeloven ( 13 og 14 om hhv. nødværge og nødret). Lovlig magtanvendelse Magtanvendelse er når barnet fastholdes eller med tvang føres væk Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Eksempler: Når et barn bliver til fare for sig selv. Eksempelvis at personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej. Når et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade. Eksempelvis at personalet akut må modvirke at et barn rammer et andet barn med en skovl. Når et barn øver vold mod en ansat. Eksempelvis at personalet akut må afværge at blive bidt af et barn. Når et barn ødelægger eller beskadiger ting. Eksempelvis at personalet må stoppe et barn i at sparke institutionens inventar i stykker.

17 Denne form for magtanvendelse er ikke ulovlig og skal derfor ikke indberettes til forvaltningen, men forældrene skal orienteres om episoden så vidt muligt samme dag, som det er sket. Det er lederens ansvar at sikre at dette sker. Ulovlig magtanvendelse I situationer hvor der anvendes fysisk/psykisk magt, der går ud over den tilladte magtanvendelse, som er beskrevet ovenfor, er der tale om ulovlig magtanvendelse og dette skal altid indberettes til forvaltningen Ulovlig magtanvendelse er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af barnet eller situationer, hvor der er sket legemlig afstraffelse. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 2 af 2 Institutionens håndtering af magtanvendelser For at modvirke situationer hvor der anvendes magt overfor barnet, skal vi altid følge op på disse situationer. Enhver situation hvor der har været anvendt magt overfor barnet, følges der op på enten fælles i personalegruppen eller blot blandt de involverede. Se støttepapir i Den Gule Mappe. Hvis det er nødvendigt kan den pædagogiske konsulent i distriktet inddrages. Den implicerede medarbejder giver meddelelse til lederen om episoden. Medarbejderen afleverer senest dagen efter en skriftlig redegørelse for forløbet til lederen (skemaet i Den Gule Mappe skal bruges). Lederen sørger for at indhente forklaringer fra andre personer, der måtte have overværet episoden. Alle medarbejdere, der har overværet episoden, har pligt til at meddele sin forklaring til institutionens leder. Medarbejdere, der i øvrigt får viden om tilfælde af magtanvendelse, har ligeledes pligt til at meddele denne viden til institutionens leder. Det påhviler lederen af institutionen at vurdere, om der er tale om en lovlig eller ulovlig magtanvendelse. I tilfælde af ulovlig magtanvendelse udarbejder institutionens leder indberetningen og fremsender den inden 1 uge til institutionens pædagogiske konsulent i distrikts forvaltningen. Skema til indberetningerne og støttepapir findes i Den Gule Mappe.

18 STAMKORT FOR LØNMODTAGER INST.NR.: /NAVN: 041 Samuelsgaarden UDSKRIV PERSONDATA: Cpr.nr. PÅRØRENDE: Nærmeste pårørende: Telefon: Navn Adresse Postnr. Tlf.nr. adresse By LØNKONTO: Reg.nr. Kontonr. Skal der benyttes Hovedkort/Frikort JA Bopælskommune Skal der benyttes Bi-kort STILLING: Tiltrædelse og fratrædelse Ledelse Tiltrådt den: Reglementsansat / tjenestemand Leder Souschef Afdelingsleder Overenskomstansat Antal timer pr. uge: Fratrådt den: Såfremt medarbejderen afholder ferie i fratrædelsesmåneden angives ferieperiode her: Leder Souschef Afdelingsleder Fra dato: Seniordage: Til dato: Pædagogisk arbejde Familierelateret ansættelse? Pædagog - overensk.ansat Pædagogstuderende, 1. eller 2. lønnede praktikperiode Pædagogmedhjælper Køkkenmedarbejdere Ansættelsen er familierelateret Ansættelsen er godkendt af bestyrelsen Ansættelsen er ikke godkendt af bestyrelsen BILAG: Køkkenleder Økonoma Køkkenassistent Økonomaassistent Ansættelsesbevis Et ansættelsesbevis vedlægges dette skema, som dokumentation for ansættelse. Rengøring og vedligeholdelse Rengøringsass. fra kl. Gårdmand Andet til Børns fødselsdag Kopi af dåbs/navneattester indsendes til brug for omsorgsdage- beregning. Anciennitet og pension Anciennitetskort skal vedlægges, kopi af uddannelsesbeviser og eventuelle uddannelsesaftaler indsendes. Manglende ancien- nitetskort vil betyde, at du bliver løn- og pensionsindplaceret uden din tidligere erfaring. Ergoterapeut Fysioterapeut Timelønnede (angiv stillingstype ovenfor) Andet Angiv stillingsbetegnelse For at Menighedernes Daginstitutioner kan få oprettet pensionsordningen i tiltrædelsesmåneden, skal anciennitets- oplysningerne være MDI i hænde senest den 10. i måneden. Vikar Timelønnet Oprettes pensionsordningen ikke rettidigt - dvs. i tiltrædelsesmåneden, kan dette få konsekvenser i forhold til dækningen ved f.eks. kritisk sygdom/lidelse. Dato Lederens underskrift Medarbejderens underskrift

19 Tavshedspligt Reglerne om tavshedspligt fremgår af straffeloven og forvaltningsloven. Tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligt indebærer, at man ikke må give fortrolige oplysninger videre til uvedkommende. Brud på tavshedspligten foreligger, selv om de fortrolige oplysninger kun er røbet til en enkelt, eventuelt nærstående person, i en snæver fortrolig kreds eller over for nogen, der har lovet ikke at bringe dem videre. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Tavshedspligt Carsten Hansen Side 1 af 1 Tavshedspligten er især aktuel i forhold til oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende er utvivlsomt omfattet af tavshedspligten. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, fx stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. I forhold til børn kan det fx dreje sig om oplysninger om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tavshedspligten ophører ikke, selv om ansættelsesforholdet ophører. Tavshedspligten gælder ikke alene i forhold til at videregive oplysninger, men også i forhold til at skaffe sig oplysninger. Man må ikke videregive eller indhente fortrolige oplysninger, som ikke er nødvendige for ens udførelse af arbejdet. Tavshedspligten gælder naturligvis ikke i de situationer, hvor man er forpligtet til at videregive en oplysning i henhold til lovgivningen, det kan fx dreje sig om at orientere institutionens ledelse. Hovedreglen er, at oplysninger om rent private forhold ikke må videregives. Almindelige oplysninger som fx hvilke aktiviteter eller emner, barnet/den unge har beskæftiget sig med, må derimod gerne videregives mellem fx skole og fritidshjem/klub. Ligeledes må man videregive almindelige iagttagelser af barnets eller unges adfærd og trivsel. Det er således ikke noget problem, at medarbejderne i fritidshjemmet og skolen taler sammen om, hvilke aktiviteter eller emner, barnet beskæftiger sig med, eller om barnet er fraværende pga. en almindelig børnesygdom el. lign.

20 Instruktion i webmail 1. Gå ind på 2. Tryk på WEBMAIL (øverst højre på skærmen) 3. skriv din i feltet & din adgangskode i feltet adgangskode HUSK: Mailadresserne slutter på samuelsgaarden.org 4. Tryk på Log på Derefter kommer du til webmailen. Den ser ud som nedenstående Du er nu inde og kan læse dine mails. Hvis du gerne vil have dine arbejdsmails automatisk videresendt til din private , så send en mail til Carsten med den adresse de skal videresendes til. Hvis du hjemme læser post via outlook eller lign. programmer, kan du på https://www.one.com/da/support/guiderfaq finde vejledning i hvordan du sætter dit mailprogram op. 29. november 2011

Introduktionsmappe Vikarer

Introduktionsmappe Vikarer Introduktionsmappe Vikarer 17. december 2012 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Til samtalen Tales om Er vikaren på dagpenge? (hvis ja kan vi ikke bruge vedkommende) Kryds af når der er talt om Hvilke afdelinger

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Forord Disse retningslinjer om magtanvendelse er godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget d. 20. august 2012. Med retningslinjerne har vi fået et værktøj for ledere og

Læs mere

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune

Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Retningslinjer for magtanvendelser i dagtilbud i Herning Kommune Lovgrundlaget for magtanvendelse Pædagoger i dagtilbud har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. Som udgangspunkt anvendes

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FYSISK MAGTANVENDELSE Vedhæftet findes 3 skemaer, som anvendes, når en fysisk magtanvendelse har fundet sted: Skema 1: Skema 2: Skema 3: Registrering af indgreb med brug af fysisk

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Retningslinier for indhentelse af straffeattester

Retningslinier for indhentelse af straffeattester Emne: Retningslinier for indhentelse af straffeattester Indledning: Grundlag: Straffeattester/ 36-oplysning (børneattest) Der indhentes normalt ikke straffeattest eller andre oplysninger fra Kriminalregistret

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland

Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Fælles forhåndsaftale for de selvejende daginstitutioner og selvejende fritidscentre i Aalborg kommune og BUPL Nordjylland Aftalen er gældende fra den 1.04.2015 Pædagoger og souschefer/afdelingsledere,

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk

Arbejdsgiverforening for taxibranchen Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Ansættelseskontrakt for taxachauffører Ansættelseskontrakten er udarbejdet af ATAX, og kan frit bruges af alle foreningens medlemmer. Undertegnede

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE

VIBORG FODSPORTS-FORENING Kirkebækvej Viborg Postbox Tlf PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE Projektnavn: Koncept: Hovedansvarlig: Formanden Træner & Lederansættelser Vejledning ved ansættelse af trænere og ledere i VFF Arbejdsgruppen: Seniorformanden Ungdomsformanden Talentchefen

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet

Magtanvendelse. Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Magtanvendelse Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Hvorfor retningslinier om magtanvendelse? side 4 3. Hvad må man ikke? side

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende:

1. En administrativ godkendelse (varetaget i Dagpenge) af, at aftalen indeholder følgende: Godkendelseskriterier og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune (Private dagplejelignende pasningsordninger mv. efter Dagtilbudsloven 78-79, med tilskud efter Dagtilbudsloven 80) Roller og procedurer

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune

Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune Information til Pædagogisk Assistentelever Velkommen som PA-elev i Kalundborg Kommune SMÅBØRN Information til PA-elever Kalundborg Kommune Velkommen Du er nu ansat som PA-elev i Kalundborg Kommune og vi

Læs mere

Retningslinje for magtanvendelse

Retningslinje for magtanvendelse Holmstrupgård Juli 2014 r Indholdsfortegnelse Magtanvendelse over for børn, unge, voksne og elever... 3 Definition af nødret og nødværge... 3 Tilladt magtanvendelse... 4 Procedure efter tilladte magtanvendelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Tavshedspligten på friskoler

Tavshedspligten på friskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 04.08.09 Giro 828-2218 Tavshedspligten på friskoler I henhold til friskolelovens

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne

Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne Udenrigsministeriet Retningslinjer for praktikanter på repræsentationerne 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik? Praktikanter er studerende ved højere læreanstalter, der som led i deres

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Dette skema skal bruges fra skoleåret 2012/2013 Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole Udfyldes af skolen på forhånd Rønde

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere