Introduktionsmappe Pædagogstuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsmappe Pædagogstuderende"

Transkript

1 Introduktionsmappe Pædagogstuderende 17. februar 2014

2 Studerendes navn: Ansættelsesdato: Inden start Kryds af når der er talt om Praktikperiode Forventninger til studerende Uddannelsesplan udleveres Vejledning Velkomstbrevet til nye studerende Vores børn og forældre praktikstedsbeskrivelse udleveres 1. dag Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Stamkort udfyldes Børneattest & straffeattest udfyldes Uddannelsesaftale udfyldes Login til intranet og Original til leder, kopi til MD Sendes til Rigspolitiet Original til leder, kopi til MD Fås hos leder Mødetider og mødekalender Tavshedspligt udleveres Cirkulære om magtanvendelse udleveres Røgfri arbejdstid og pauser Skema til vejledertillæg - udfyldes Original til leder, kopi til MD Rundvisning i huset præsentation af og til kollegaer

3 Studerendes navn: Ansættelsesdato: For de lønnede studerende Lønningsperiode Ansættelsesbrev Ferie evt. planlagt ferie, rettigheder og pligter Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Kryds af når der er talt om Første 14 dage Evakueringsplan Børnekalender Tjenestebog (voksenkalender) Timeseddel (hvor er sedlerne & hvordan udfyldes de) Evt. nøgle og alarmkvittering - udfyldes Jeg bekræfter hermed at have fået gennemgået og forklaret samtlige punkter og er indforstået med at overholde institutionens retningslinjer Dato: X Navn: Når denne liste er gennemgået med den studerende, afleveres den af praktikvejleder sammen med skema om vejledertillæg til leder

4 Udskriv Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V AF05 Ansættelsesbrev for pædagogstuderende i lønnet praktik Navn CPR Adresse Postnummer og by Det glæder os at meddele dig, at du med virkning fra Ansættelsesdato Er ansat som pædagogstuderende i praktik indtil: Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer pr. uge. Ved den selvejende institution Institutionsnummer Institutionsnavn CVR Dit arbejde udføres normalt på Adresse Postnr og by Aftaler gældende for ansættelsesforholdet Du er ansat i henhold til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. mellem Kommunernes Landsforening og BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk. I overenskomsten er et særligt afsnit om praktikantvilkår. Overenskomsten kan rekvireres hos din leder. De 3 første måneder af ansættelsen er en gensidig prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside er 14 dage. Løn Din månedsløn på ansættelsestidspunktet udgør Praktikperiode: 1. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) 2. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) Aflønningen er inkl. godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (f.eks. aften og natperioder) Lønnen udbetales månedsvis bagud og indsættes den sidste hverdag i måneden på din bankkonto. > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

5 Øvrigt Du skal holde dig informeret om gældende regler vedr. anmeldelse af fravær på din arbejdsplads. Institutionen skal holdes underrettet om din aktuelle bopæl og folkeregisteradresse. Under din ansættelse er du undergivet tavshedspligt jfr. straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Med venlig hilsen p.b.v. Dagtilbudsleder Dato Underskrift Ansattes underskrift Jeg accepterer ovenstående ansættelsesvilkår Dato Underskrift > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

6 Børneattest direkte kontakt Ja Nej SKAL Samtykkeerklæring Returneres til Samuelsgaarden Rådmandsgade København N Att.: Lederen Udfyldes af Rigspolitiet

7 Udleveres til den person, der indhentes oplysninger på (SKAL IKKE MEDSENDES TIL RIGSPOLITIET) Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister

8 Vejledning til udfyldelse

9 Til Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret, Straffeattester Polititorvet København V Hermed anmodes om straffeattest til offentlig brug for Navn Forbeholdt kommunen Dato Journalnummer KLE G01 Rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister jf. bek. nr. 218 af 27. marts 2001, 22 Personnummer Adresse Postnummer og by Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med sag om Ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud Ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge Ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever Hvis andet, angiv hvad Andet Eventuelle oplysninger videregives til Stilling Navn Iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11 Personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 & 74 skal virke som rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson Tilladelse til at have børn i dagophold, i privat døgnpleje eller privat dagpasning mod betaling Dato og underskrift (rekvirerende myndighed) Returneres til (gerne stempel) Samtykkeerklæring Udfyldes af Rigspolitiet Fortroligt Undertegnede giver hermed samtykke til rekvisition af straffeattest som angivet på denne blanket, jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Se uddrag af bekendtgørelsen på side 2. Dato og underskrift Samtykkeerklæringen nedenfor skal udfyldes af den pågældende. Straffeattest vedlægges Der fi ndes ingen oplysninger jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Stempel Dato og underskrift Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 1 af 2

10 Uddrag af Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) 22. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse, 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet, 3) Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11, 4) de under nr. 3 nævnte myndigheder for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 5) Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret, 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud, 8) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson, 9) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats, 10) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner, 11) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever, 12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente, 13) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, 14) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt, 15) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige, 16) Indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge, 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger, 18) Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution. 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 og 16-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 2 af 2

11 Udskriv MDI Enghavevej 31, København V Tlf Funktionsbestemt tillæg for praktikantvejlederfunktion Institutionen: Inst.nr. Institutionsnavn Institutionens adresse Postnr / By Praktikvejleder: Navn: CPR-nr: I perioden fra den til den Praktikvejlederfunktion for: Lønnede praktikanter Pensionsgivende Ulønnede praktikanter Pensionsgivende PAU-elever Pensionsgivende Navn på praktikant: Dato Lederens navn

12 Velkommen til nye studerende Med dette informationsbrev vil vi informere dig om generelle oplysninger der er gældende for hele huset. INSTITUTIONENS HISTORIE Samuelsgaarden blev fusioneret en stor institution d Institutionen rummer en vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Desuden er der på fritidshjemmet sprogstimulering efter dagtilbudsloven 11. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 1 af 4 Vi er en selvejende menigheds institution som er fra OPSYN OG SIKKERHED Opsyn og sikkerhed er vigtigt. Derfor skal du hele tiden vide hvor mange børn der er på stuerne og hvor de opholder sig, både ude, inde og på tur. Læse og følge afdelingens procedure for transport med offentlige transportmidler og på ture. Når børnene møder om morgen, og hentes om eftermiddagen skal det noteres i afkrydsningsbøgerne. FREMMØDE Du skal være stabil og møde til tiden hver dag. PÆDAGOGISK Du skal indgå i den struktur der er i huset og på stuen. Børnenes basale behov skal dækkes. Alle skal vaske hænder ofte, hjælp børnene med at overholde de retningslinjer der er på afdelingen. Børn skal ikke sidde for sig selv og græde. Man skal altid tage sig af et barn græder, uanset årsag. Vil et barn ikke tage imod trøst, så prøv at spørge en anden voksen, ellers bliv i nærheden af barnet. Tal altid pænt og ligeværdigt til børnene. Er der en situation du ikke synes at du magter, så vær professionel, og bed en anden kollega om hjælp. Vær respektfuld overfor at vi har børn med forskellig kulturel og sproglig baggrund og følg de retningslinjer der er på afdelingen. INITIATIV, OVERBLIK OG NÆRVÆRELSE Der er brug for at du selv tager initiativ til at beskæftige børnene, og er nærværende.

13 Er du i tvivl så spørg personalet. Det kan også være at personalet nogle dage har planer for hvad du skal lave. Du er altid velkommen til at komme med nye ideer. PRAKTISKE OPGAVER De praktiske opgaver skal studerende også deltage i. FORÆLDRENE Du skal over for forældrene være servicemindet. Det vil sige at smile og være imødekommende. Præsenterer dig, for forældre som du ikke har fået hilst på. Du skal være imødekommende, ved direkte at gå forældrene i møde når du hilser goddag. Fortæl gerne lidt om dagen, hvem barnet har leget med o.s.v. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 2 af 4 PERSONALE Her i huset øver vi os alle i at tale ordentligt til hinanden. Vi vil ikke have sladder, men en åben og direkte kommunikation. Har man en konflikt, skal den løses. Hvis det er svært kan man altid få hjælp. Man taler ikke om børnene, når børnene er til stede. Hvis du står overladt alene i en situation, som du har svært ved at magte, så bed om hjælp sig til. Snak voksne imellem, skal begrænses når der er børn til stede. Oplever du uacceptable situationer med forældre eller kollegaer, skal du straks meddele det til en af stuens personaler, der så vil rådføre dig, eller henvise dig til lederen. Er der noget du er utilfreds med, eller som du undrer dig over, så snak med stuepersonalet. HVIS DU SKIFTER TELEFON NR. ELLER ADRESSE Så er det vigtigt at du meddeler det hurtigst muligt til en i ledelsen. SYGE/RASK MELDING. Al kommunikation i forbindelse med syge- og raskmeldinger skal ske mellem medarbejderen og institutionen. Såfremt der ikke er nogen til stede på den afdeling hvor man skulle møde til tjeneste, kontaktes en af de andre afdelinger Skal man åbne og er syg samme morgen kontrakter man først den anden morgenåbner og sikre sig at denne åbner. Alternativt ringes til afdelingslederen. Vuggestuen Børnehaven & Fritidshjemmet & Fritidsklubben Sygemelding Senest samme dag inden 7:30 Senest samme dag inden 8:00 Raskmelding Senest arbejdsdagen før inden 13:00 Senest arbejdsdagen før inden 16:00

14 Alle medarbejdere er ansvarlige for at give ledelsen besked når de modtager en sygemelding eller raskmelding og at skrive det i afdelingens fælles kalender. Afdelingsleder tager stilling til omlægning af arbejdstider eller aflysninger af arrangementer. RETTIGHEDER OG PLIGTER I FORBINDELSE MED SYGEMELDING I forbindelse med sygemelding er man ikke forpligtet til at oplyse hvad man fejler, og det er ikke tilladt at spørge. Man er forpligtet til at oplyse om hvor lang tid man forventer fraværet vil vare. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 3 af 4 PAUSER For at pauserne kan være betalte, må de ikke overstige 30 minutter, og den ansatte skal står til rådighed og må ikke forlade arbejdspladsen. At stå til rådighed i pausen betyder at ens planlagte pause kan annulleres eller udskydes til et senere tidspunkt, hvis arbejdet kræver det. Pauser skal altid aftales med de nærmeste kollegaer og er under forudsætning af at arbejdet tillader det. Uanset om pausen deles op i mindre pauser, eller holdes samlet er der på en arbejdsdag max. 30 min. pausetid. Hvis en ansat har brug for at forlade arbejdspladsen i sin pause kan det kun undtagelsesvist lade sig gøre, og kun efter forudgående aftale med ledelsen. Institutionen skal så vidt det er muligt og af hensyn til driften sørge for at pauserne er tilrettelagt således at formålet med pausen tilgodeses. Det betyder at den ansatte ikke kan lade være med at holde pause og gå 30 minutter før man har fri, eller at institutionen kan lægge pause i starten eller slutningen af tjenesten. Der er på hver afdeling en kernetid hvor de planlagte pædagogiske tilbud kræver alles deltagelse. Det er kun i særlige tilfælde muligt at holde pause i kernetiden. Herunder i tilfælde af individuelle aftaler, f.eks. for gravide. Afdeling Vuggestue Ællingestuen 7:00 8:30 Kernetid Vuggestue 7:00 8:30 8:40 11:15 Børnehave 7:00 8:30 10:00 12:00 Frugt Fritidshjem 7:00 8:30 12:40 16:15 Fritidsklub 12:30 16:00

15 Kernetiden skal respekteres af alle. Det betyder også at ledelsen skal bestræbe sig på ikke at forstyrre arbejdet i de tidsrum. ARBEJDSSKADE Skulle du være uheldig og komme til skade under arbejdet, skal du kontakte institutionens arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljø i vores personalehåndbog der er på alle afdelinger. RYGEPOLITIK Institutionen har røgfri arbejdstid. Det betyder i praksis, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Arbejdstiden inkluderer pauser, møder i institutionen, indkøbsture o. lign. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 4 af 4 Møder og kurser der foregår ude af huset, pædagogiske dage samt tilfælde hvor man er på arbejde udenfor institutionens normale åbningstid og man ikke forventes at skulle være sammen med institutionens børn. ALKOHOLPOLITIK Institutionen er grundlæggende af den opfattelse, at alkohol eller andre stimulerende stoffer på ingen måde er forenelig med arbejdet på institutionen. Alkohol og andre stoffer må derfor ikke nydes inden for institutionens åbningstid. Det skal understreges at alkoholproblemer ikke er en privat sag, det er alles ansvar at tage en eventuel mistanke op. GÅ FRA STUEN Uanset om det er pause eller andet der er til grund for at man går fra stuen, er det vigtigt at informere stuen om hvad man gerne vil. MOBILTELEFON M. M Det er ikke acceptabelt at man i arbejdstiden bærer personlige genstande der tager opmærksomheden i arbejdet. KONTAKT MED LEDELSEN Ønsker du en snak med ledelsen, kan du gå til den ledelsesperson der har det daglige ansvar for afdelingen. Er denne ikke til stede kan du henvende dig til en anden afdelingsleder eller lederen. STEDER HVOR DU KAN FÅ OPLYSNINGER OM SAMUELSGAARDEN Samuelsgaardens hjemmeside: og vores personaleportal

16 Magtanvendelse Eventuelle magtanvendelser håndteres efter Børne- og Ungdomsforvaltningens cirkulære, der er gengivet nedenstående. Retningslinjer for magtanvendelse dagtilbud 0-18 år I tilfælde af ulovlig magtanvendelse skal dette altid indberettes til institutionens pædagogiske konsulent i distriktsforvaltningen. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 1 af 2 Løsning af konfliktsituationer skal som udgangspunkt aldrig løses ved fysisk magtanvendelse Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og barnets frivillige medvirken. Der må aldrig bruges mere magt, eller større sanktion end nødvendigt Der kan dog opstå situationer i dagtilbuddet, hvor anvendelse af magt må betragtes som nødvendig, for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til personalets eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. Loven beskytter når der handles i nødværge I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magt. Ansatte i dagtilbud er omfattet straffeloven ( 13 og 14 om hhv. nødværge og nødret). Lovlig magtanvendelse Magtanvendelse er når barnet fastholdes eller med tvang føres væk Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Eksempler: Når et barn bliver til fare for sig selv. Eksempelvis at personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej. Når et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade. Eksempelvis at personalet akut må modvirke at et barn rammer et andet barn med en skovl. Når et barn øver vold mod en ansat. Eksempelvis at personalet akut må afværge at blive bidt af et barn. Når et barn ødelægger eller beskadiger ting. Eksempelvis at personalet må stoppe et barn i at sparke institutionens inventar i stykker.

17 Denne form for magtanvendelse er ikke ulovlig og skal derfor ikke indberettes til forvaltningen, men forældrene skal orienteres om episoden så vidt muligt samme dag, som det er sket. Det er lederens ansvar at sikre at dette sker. Ulovlig magtanvendelse I situationer hvor der anvendes fysisk/psykisk magt, der går ud over den tilladte magtanvendelse, som er beskrevet ovenfor, er der tale om ulovlig magtanvendelse og dette skal altid indberettes til forvaltningen Ulovlig magtanvendelse er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af barnet eller situationer, hvor der er sket legemlig afstraffelse. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 2 af 2 Institutionens håndtering af magtanvendelser For at modvirke situationer hvor der anvendes magt overfor barnet, skal vi altid følge op på disse situationer. Enhver situation hvor der har været anvendt magt overfor barnet, følges der op på enten fælles i personalegruppen eller blot blandt de involverede. Se støttepapir i Den Gule Mappe. Hvis det er nødvendigt kan den pædagogiske konsulent i distriktet inddrages. Den implicerede medarbejder giver meddelelse til lederen om episoden. Medarbejderen afleverer senest dagen efter en skriftlig redegørelse for forløbet til lederen (skemaet i Den Gule Mappe skal bruges). Lederen sørger for at indhente forklaringer fra andre personer, der måtte have overværet episoden. Alle medarbejdere, der har overværet episoden, har pligt til at meddele sin forklaring til institutionens leder. Medarbejdere, der i øvrigt får viden om tilfælde af magtanvendelse, har ligeledes pligt til at meddele denne viden til institutionens leder. Det påhviler lederen af institutionen at vurdere, om der er tale om en lovlig eller ulovlig magtanvendelse. I tilfælde af ulovlig magtanvendelse udarbejder institutionens leder indberetningen og fremsender den inden 1 uge til institutionens pædagogiske konsulent i distrikts forvaltningen. Skema til indberetningerne og støttepapir findes i Den Gule Mappe.

18 STAMKORT FOR LØNMODTAGER INST.NR.: /NAVN: 041 Samuelsgaarden UDSKRIV PERSONDATA: Cpr.nr. PÅRØRENDE: Nærmeste pårørende: Telefon: Navn Adresse Postnr. Tlf.nr. adresse By LØNKONTO: Reg.nr. Kontonr. Skal der benyttes Hovedkort/Frikort JA Bopælskommune Skal der benyttes Bi-kort STILLING: Tiltrædelse og fratrædelse Ledelse Tiltrådt den: Reglementsansat / tjenestemand Leder Souschef Afdelingsleder Overenskomstansat Antal timer pr. uge: Fratrådt den: Såfremt medarbejderen afholder ferie i fratrædelsesmåneden angives ferieperiode her: Leder Souschef Afdelingsleder Fra dato: Seniordage: Til dato: Pædagogisk arbejde Familierelateret ansættelse? Pædagog - overensk.ansat Pædagogstuderende, 1. eller 2. lønnede praktikperiode Pædagogmedhjælper Køkkenmedarbejdere Ansættelsen er familierelateret Ansættelsen er godkendt af bestyrelsen Ansættelsen er ikke godkendt af bestyrelsen BILAG: Køkkenleder Økonoma Køkkenassistent Økonomaassistent Ansættelsesbevis Et ansættelsesbevis vedlægges dette skema, som dokumentation for ansættelse. Rengøring og vedligeholdelse Rengøringsass. fra kl. Gårdmand Andet til Børns fødselsdag Kopi af dåbs/navneattester indsendes til brug for omsorgsdage- beregning. Anciennitet og pension Anciennitetskort skal vedlægges, kopi af uddannelsesbeviser og eventuelle uddannelsesaftaler indsendes. Manglende ancien- nitetskort vil betyde, at du bliver løn- og pensionsindplaceret uden din tidligere erfaring. Ergoterapeut Fysioterapeut Timelønnede (angiv stillingstype ovenfor) Andet Angiv stillingsbetegnelse For at Menighedernes Daginstitutioner kan få oprettet pensionsordningen i tiltrædelsesmåneden, skal anciennitets- oplysningerne være MDI i hænde senest den 10. i måneden. Vikar Timelønnet Oprettes pensionsordningen ikke rettidigt - dvs. i tiltrædelsesmåneden, kan dette få konsekvenser i forhold til dækningen ved f.eks. kritisk sygdom/lidelse. Dato Lederens underskrift Medarbejderens underskrift

19 Tavshedspligt Reglerne om tavshedspligt fremgår af straffeloven og forvaltningsloven. Tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligt indebærer, at man ikke må give fortrolige oplysninger videre til uvedkommende. Brud på tavshedspligten foreligger, selv om de fortrolige oplysninger kun er røbet til en enkelt, eventuelt nærstående person, i en snæver fortrolig kreds eller over for nogen, der har lovet ikke at bringe dem videre. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Tavshedspligt Carsten Hansen Side 1 af 1 Tavshedspligten er især aktuel i forhold til oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende er utvivlsomt omfattet af tavshedspligten. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, fx stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. I forhold til børn kan det fx dreje sig om oplysninger om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tavshedspligten ophører ikke, selv om ansættelsesforholdet ophører. Tavshedspligten gælder ikke alene i forhold til at videregive oplysninger, men også i forhold til at skaffe sig oplysninger. Man må ikke videregive eller indhente fortrolige oplysninger, som ikke er nødvendige for ens udførelse af arbejdet. Tavshedspligten gælder naturligvis ikke i de situationer, hvor man er forpligtet til at videregive en oplysning i henhold til lovgivningen, det kan fx dreje sig om at orientere institutionens ledelse. Hovedreglen er, at oplysninger om rent private forhold ikke må videregives. Almindelige oplysninger som fx hvilke aktiviteter eller emner, barnet/den unge har beskæftiget sig med, må derimod gerne videregives mellem fx skole og fritidshjem/klub. Ligeledes må man videregive almindelige iagttagelser af barnets eller unges adfærd og trivsel. Det er således ikke noget problem, at medarbejderne i fritidshjemmet og skolen taler sammen om, hvilke aktiviteter eller emner, barnet beskæftiger sig med, eller om barnet er fraværende pga. en almindelig børnesygdom el. lign.

20 Instruktion i webmail 1. Gå ind på 2. Tryk på WEBMAIL (øverst højre på skærmen) 3. skriv din i feltet & din adgangskode i feltet adgangskode HUSK: Mailadresserne slutter på samuelsgaarden.org 4. Tryk på Log på Derefter kommer du til webmailen. Den ser ud som nedenstående Du er nu inde og kan læse dine mails. Hvis du gerne vil have dine arbejdsmails automatisk videresendt til din private , så send en mail til Carsten med den adresse de skal videresendes til. Hvis du hjemme læser post via outlook eller lign. programmer, kan du på https://www.one.com/da/support/guiderfaq finde vejledning i hvordan du sætter dit mailprogram op. 29. november 2011

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.x På Aars skole 2013 / 2014

3.x På Aars skole 2013 / 2014 3.x På Aars skole 2013 / 2014 SKOLENS KONTAKT INFORMATIONER Aars skole Kirkegade 4 9600 Aars Tlf.: 99 66 88 00 Skole leder: E mail: Pædagogisk leder for AKT afdelingen: Mette Billund (MBI) E mail: mbi@vesthimmerland.dk

Læs mere

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION:

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: PERSONALEHÅNDBOG FOR THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM 1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene 1 INDLEDNING Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende medarbejdere

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIATET BRUGERHÅNDBOG 96 HJÆLPEORDNING 1 INDLEDNING... 5 1.1 Formål med håndbogen... 5 1.2 Betingelser for at få en hjælperordning 96 efter stk. 1+2... 5 1.3 Arbejdsleder og arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere