Introduktionsmappe Pædagogstuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionsmappe Pædagogstuderende"

Transkript

1 Introduktionsmappe Pædagogstuderende 17. februar 2014

2 Studerendes navn: Ansættelsesdato: Inden start Kryds af når der er talt om Praktikperiode Forventninger til studerende Uddannelsesplan udleveres Vejledning Velkomstbrevet til nye studerende Vores børn og forældre praktikstedsbeskrivelse udleveres 1. dag Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Stamkort udfyldes Børneattest & straffeattest udfyldes Uddannelsesaftale udfyldes Login til intranet og Original til leder, kopi til MD Sendes til Rigspolitiet Original til leder, kopi til MD Fås hos leder Mødetider og mødekalender Tavshedspligt udleveres Cirkulære om magtanvendelse udleveres Røgfri arbejdstid og pauser Skema til vejledertillæg - udfyldes Original til leder, kopi til MD Rundvisning i huset præsentation af og til kollegaer

3 Studerendes navn: Ansættelsesdato: For de lønnede studerende Lønningsperiode Ansættelsesbrev Ferie evt. planlagt ferie, rettigheder og pligter Kryds af når det er udfyldt eller gennemgået Kryds af når der er talt om Første 14 dage Evakueringsplan Børnekalender Tjenestebog (voksenkalender) Timeseddel (hvor er sedlerne & hvordan udfyldes de) Evt. nøgle og alarmkvittering - udfyldes Jeg bekræfter hermed at have fået gennemgået og forklaret samtlige punkter og er indforstået med at overholde institutionens retningslinjer Dato: X Navn: Når denne liste er gennemgået med den studerende, afleveres den af praktikvejleder sammen med skema om vejledertillæg til leder

4 Udskriv Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V AF05 Ansættelsesbrev for pædagogstuderende i lønnet praktik Navn CPR Adresse Postnummer og by Det glæder os at meddele dig, at du med virkning fra Ansættelsesdato Er ansat som pædagogstuderende i praktik indtil: Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer pr. uge. Ved den selvejende institution Institutionsnummer Institutionsnavn CVR Dit arbejde udføres normalt på Adresse Postnr og by Aftaler gældende for ansættelsesforholdet Du er ansat i henhold til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. mellem Kommunernes Landsforening og BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk. I overenskomsten er et særligt afsnit om praktikantvilkår. Overenskomsten kan rekvireres hos din leder. De 3 første måneder af ansættelsen er en gensidig prøvetid, hvor opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside er 14 dage. Løn Din månedsløn på ansættelsestidspunktet udgør Praktikperiode: 1. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) 2. praktikperiode: kr/måned (niveau 31/ % regulering) Aflønningen er inkl. godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (f.eks. aften og natperioder) Lønnen udbetales månedsvis bagud og indsættes den sidste hverdag i måneden på din bankkonto. > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

5 Øvrigt Du skal holde dig informeret om gældende regler vedr. anmeldelse af fravær på din arbejdsplads. Institutionen skal holdes underrettet om din aktuelle bopæl og folkeregisteradresse. Under din ansættelse er du undergivet tavshedspligt jfr. straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Med venlig hilsen p.b.v. Dagtilbudsleder Dato Underskrift Ansattes underskrift Jeg accepterer ovenstående ansættelsesvilkår Dato Underskrift > Dokumentkiosk > Personale > Før ansættelse

6 Børneattest direkte kontakt Ja Nej SKAL Samtykkeerklæring Returneres til Samuelsgaarden Rådmandsgade København N Att.: Lederen Udfyldes af Rigspolitiet

7 Udleveres til den person, der indhentes oplysninger på (SKAL IKKE MEDSENDES TIL RIGSPOLITIET) Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister

8 Vejledning til udfyldelse

9 Til Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret, Straffeattester Polititorvet København V Hermed anmodes om straffeattest til offentlig brug for Navn Forbeholdt kommunen Dato Journalnummer KLE G01 Rekvisition af straffeattest til offentlig brug fra Det Centrale Kriminalregister jf. bek. nr. 218 af 27. marts 2001, 22 Personnummer Adresse Postnummer og by Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med sag om Ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud Ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge Ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever Hvis andet, angiv hvad Andet Eventuelle oplysninger videregives til Stilling Navn Iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service kapitel 11 Personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 & 74 skal virke som rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson Tilladelse til at have børn i dagophold, i privat døgnpleje eller privat dagpasning mod betaling Dato og underskrift (rekvirerende myndighed) Returneres til (gerne stempel) Samtykkeerklæring Udfyldes af Rigspolitiet Fortroligt Undertegnede giver hermed samtykke til rekvisition af straffeattest som angivet på denne blanket, jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Se uddrag af bekendtgørelsen på side 2. Dato og underskrift Samtykkeerklæringen nedenfor skal udfyldes af den pågældende. Straffeattest vedlægges Der fi ndes ingen oplysninger jf. 22 i bekendtgørelse om personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister Stempel Dato og underskrift Rigspolitiet Juridisk afdeling Kriminalregisteret Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 1 af 2

10 Uddrag af Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) 22. Rigspolitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til offentlig brug, som indeholder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) offentlige myndigheder til brug ved afgørelse af, om en ansøger efter straffelovens 78 eller anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til lov er udelukket fra at opnå en under vedkommende myndigheds forretningsområde særlig offentlig autorisation eller godkendelse, 2) Udenrigsministeriet til brug for sager om bistand til danske statsborgere, mod hvem der er indledt strafferetlig forfølgning i udlandet, 3) Ankestyrelsen, de sociale nævn og kommunerne for forældre til børn og unge, over for hvem der er spørgsmål om iværksættelse af særlig støtte efter lov om social service, kapitel 11, 4) de under nr. 3 nævnte myndigheder for personer, der søger tilladelse til at have børn i døgnophold, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning mod betaling samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 5) Statsforvaltningen for personer, som ønsker at adoptere børn, samt for forældre til børn, der ønskes bortadopteret, 6) regionerne, kommunerne og institutioner omfattet af den offentlige forvaltning for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, 7) regionerne og kommunerne for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud og botilbud for voksne samt for personer, der er ansat ved eller driver private botilbud, 8) kommunerne for personer, der i medfør af lov om social service 52, 54 og 74 skal virke som personlig rådgiver, fast kontaktperson eller støtteperson, 9) regionerne for personer, der søger ansættelse ved regionernes rådgivning og konsulentstøtte samt revalideringsindsats, 10) regionsrådene for personer, der søger ansættelse ved psykiatriske institutioner, 11) regionsrådene og kommunalbestyrelserne for personer, der søger ansættelse i folkeskolen, og som led i ansættelsen har direkte kontakt med elever, 12) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Fiskeridirektoratet for personer, der søger ansættelse som fiskeribetjente, 13) kommunalbestyrelserne og regionsrådene til brug ved indberetning til Valgbarhedsnævnet om den straf, kommunalbestyrelsesmedlemmer henholdsvis regionsrådsmedlemmer, er idømt, 14) Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen for personer, der søger ansættelse ved forsvaret, eller som skal udnævnes til befalingsmænd samt i særlige tilfælde for personer, som agtes indkaldt til at aftjene værnepligt, 15) Beredskabsstyrelsen for personer, der søger ansættelse i det statslige redningsberedskab eller ønskes optaget på skoler under samme, for personer, der ønskes udnævnt til befalingsmænd, og i særlige tilfælde for tjenstgørende værnepligtigt personel og hjemsendte befalingsmænd, samt Militærnægteradministrationen i særlige tilfælde for civile værnepligtige, 16) Indenrigs- og Sundhedsministeriet for personer, der søger ansættelse som embedslæge, 17) Kulturministeriet for personer, der søger ansættelse ved museer og samlinger, 18) Den Kongelige Mønt for personer, der søger ansættelse ved den pågældende institution. 19) kommunerne for personer, der skal være beskæftiget med udstedelse af pas og kørekort. Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 og 16-19, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Udarbejdet af KL Godkendt af Rigspolitichefen PA 510 (05/2008) Kommuneinformation Side 2 af 2

11 Udskriv MDI Enghavevej 31, København V Tlf Funktionsbestemt tillæg for praktikantvejlederfunktion Institutionen: Inst.nr. Institutionsnavn Institutionens adresse Postnr / By Praktikvejleder: Navn: CPR-nr: I perioden fra den til den Praktikvejlederfunktion for: Lønnede praktikanter Pensionsgivende Ulønnede praktikanter Pensionsgivende PAU-elever Pensionsgivende Navn på praktikant: Dato Lederens navn

12 Velkommen til nye studerende Med dette informationsbrev vil vi informere dig om generelle oplysninger der er gældende for hele huset. INSTITUTIONENS HISTORIE Samuelsgaarden blev fusioneret en stor institution d Institutionen rummer en vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Desuden er der på fritidshjemmet sprogstimulering efter dagtilbudsloven 11. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 1 af 4 Vi er en selvejende menigheds institution som er fra OPSYN OG SIKKERHED Opsyn og sikkerhed er vigtigt. Derfor skal du hele tiden vide hvor mange børn der er på stuerne og hvor de opholder sig, både ude, inde og på tur. Læse og følge afdelingens procedure for transport med offentlige transportmidler og på ture. Når børnene møder om morgen, og hentes om eftermiddagen skal det noteres i afkrydsningsbøgerne. FREMMØDE Du skal være stabil og møde til tiden hver dag. PÆDAGOGISK Du skal indgå i den struktur der er i huset og på stuen. Børnenes basale behov skal dækkes. Alle skal vaske hænder ofte, hjælp børnene med at overholde de retningslinjer der er på afdelingen. Børn skal ikke sidde for sig selv og græde. Man skal altid tage sig af et barn græder, uanset årsag. Vil et barn ikke tage imod trøst, så prøv at spørge en anden voksen, ellers bliv i nærheden af barnet. Tal altid pænt og ligeværdigt til børnene. Er der en situation du ikke synes at du magter, så vær professionel, og bed en anden kollega om hjælp. Vær respektfuld overfor at vi har børn med forskellig kulturel og sproglig baggrund og følg de retningslinjer der er på afdelingen. INITIATIV, OVERBLIK OG NÆRVÆRELSE Der er brug for at du selv tager initiativ til at beskæftige børnene, og er nærværende.

13 Er du i tvivl så spørg personalet. Det kan også være at personalet nogle dage har planer for hvad du skal lave. Du er altid velkommen til at komme med nye ideer. PRAKTISKE OPGAVER De praktiske opgaver skal studerende også deltage i. FORÆLDRENE Du skal over for forældrene være servicemindet. Det vil sige at smile og være imødekommende. Præsenterer dig, for forældre som du ikke har fået hilst på. Du skal være imødekommende, ved direkte at gå forældrene i møde når du hilser goddag. Fortæl gerne lidt om dagen, hvem barnet har leget med o.s.v. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 2 af 4 PERSONALE Her i huset øver vi os alle i at tale ordentligt til hinanden. Vi vil ikke have sladder, men en åben og direkte kommunikation. Har man en konflikt, skal den løses. Hvis det er svært kan man altid få hjælp. Man taler ikke om børnene, når børnene er til stede. Hvis du står overladt alene i en situation, som du har svært ved at magte, så bed om hjælp sig til. Snak voksne imellem, skal begrænses når der er børn til stede. Oplever du uacceptable situationer med forældre eller kollegaer, skal du straks meddele det til en af stuens personaler, der så vil rådføre dig, eller henvise dig til lederen. Er der noget du er utilfreds med, eller som du undrer dig over, så snak med stuepersonalet. HVIS DU SKIFTER TELEFON NR. ELLER ADRESSE Så er det vigtigt at du meddeler det hurtigst muligt til en i ledelsen. SYGE/RASK MELDING. Al kommunikation i forbindelse med syge- og raskmeldinger skal ske mellem medarbejderen og institutionen. Såfremt der ikke er nogen til stede på den afdeling hvor man skulle møde til tjeneste, kontaktes en af de andre afdelinger Skal man åbne og er syg samme morgen kontrakter man først den anden morgenåbner og sikre sig at denne åbner. Alternativt ringes til afdelingslederen. Vuggestuen Børnehaven & Fritidshjemmet & Fritidsklubben Sygemelding Senest samme dag inden 7:30 Senest samme dag inden 8:00 Raskmelding Senest arbejdsdagen før inden 13:00 Senest arbejdsdagen før inden 16:00

14 Alle medarbejdere er ansvarlige for at give ledelsen besked når de modtager en sygemelding eller raskmelding og at skrive det i afdelingens fælles kalender. Afdelingsleder tager stilling til omlægning af arbejdstider eller aflysninger af arrangementer. RETTIGHEDER OG PLIGTER I FORBINDELSE MED SYGEMELDING I forbindelse med sygemelding er man ikke forpligtet til at oplyse hvad man fejler, og det er ikke tilladt at spørge. Man er forpligtet til at oplyse om hvor lang tid man forventer fraværet vil vare. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 3 af 4 PAUSER For at pauserne kan være betalte, må de ikke overstige 30 minutter, og den ansatte skal står til rådighed og må ikke forlade arbejdspladsen. At stå til rådighed i pausen betyder at ens planlagte pause kan annulleres eller udskydes til et senere tidspunkt, hvis arbejdet kræver det. Pauser skal altid aftales med de nærmeste kollegaer og er under forudsætning af at arbejdet tillader det. Uanset om pausen deles op i mindre pauser, eller holdes samlet er der på en arbejdsdag max. 30 min. pausetid. Hvis en ansat har brug for at forlade arbejdspladsen i sin pause kan det kun undtagelsesvist lade sig gøre, og kun efter forudgående aftale med ledelsen. Institutionen skal så vidt det er muligt og af hensyn til driften sørge for at pauserne er tilrettelagt således at formålet med pausen tilgodeses. Det betyder at den ansatte ikke kan lade være med at holde pause og gå 30 minutter før man har fri, eller at institutionen kan lægge pause i starten eller slutningen af tjenesten. Der er på hver afdeling en kernetid hvor de planlagte pædagogiske tilbud kræver alles deltagelse. Det er kun i særlige tilfælde muligt at holde pause i kernetiden. Herunder i tilfælde af individuelle aftaler, f.eks. for gravide. Afdeling Vuggestue Ællingestuen 7:00 8:30 Kernetid Vuggestue 7:00 8:30 8:40 11:15 Børnehave 7:00 8:30 10:00 12:00 Frugt Fritidshjem 7:00 8:30 12:40 16:15 Fritidsklub 12:30 16:00

15 Kernetiden skal respekteres af alle. Det betyder også at ledelsen skal bestræbe sig på ikke at forstyrre arbejdet i de tidsrum. ARBEJDSSKADE Skulle du være uheldig og komme til skade under arbejdet, skal du kontakte institutionens arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljø i vores personalehåndbog der er på alle afdelinger. RYGEPOLITIK Institutionen har røgfri arbejdstid. Det betyder i praksis, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Arbejdstiden inkluderer pauser, møder i institutionen, indkøbsture o. lign. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Velkommen til nye studerende Carsten Hansen Side 4 af 4 Møder og kurser der foregår ude af huset, pædagogiske dage samt tilfælde hvor man er på arbejde udenfor institutionens normale åbningstid og man ikke forventes at skulle være sammen med institutionens børn. ALKOHOLPOLITIK Institutionen er grundlæggende af den opfattelse, at alkohol eller andre stimulerende stoffer på ingen måde er forenelig med arbejdet på institutionen. Alkohol og andre stoffer må derfor ikke nydes inden for institutionens åbningstid. Det skal understreges at alkoholproblemer ikke er en privat sag, det er alles ansvar at tage en eventuel mistanke op. GÅ FRA STUEN Uanset om det er pause eller andet der er til grund for at man går fra stuen, er det vigtigt at informere stuen om hvad man gerne vil. MOBILTELEFON M. M Det er ikke acceptabelt at man i arbejdstiden bærer personlige genstande der tager opmærksomheden i arbejdet. KONTAKT MED LEDELSEN Ønsker du en snak med ledelsen, kan du gå til den ledelsesperson der har det daglige ansvar for afdelingen. Er denne ikke til stede kan du henvende dig til en anden afdelingsleder eller lederen. STEDER HVOR DU KAN FÅ OPLYSNINGER OM SAMUELSGAARDEN Samuelsgaardens hjemmeside: og vores personaleportal

16 Magtanvendelse Eventuelle magtanvendelser håndteres efter Børne- og Ungdomsforvaltningens cirkulære, der er gengivet nedenstående. Retningslinjer for magtanvendelse dagtilbud 0-18 år I tilfælde af ulovlig magtanvendelse skal dette altid indberettes til institutionens pædagogiske konsulent i distriktsforvaltningen. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 1 af 2 Løsning af konfliktsituationer skal som udgangspunkt aldrig løses ved fysisk magtanvendelse Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og barnets frivillige medvirken. Der må aldrig bruges mere magt, eller større sanktion end nødvendigt Der kan dog opstå situationer i dagtilbuddet, hvor anvendelse af magt må betragtes som nødvendig, for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til personalets eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. Loven beskytter når der handles i nødværge I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magt. Ansatte i dagtilbud er omfattet straffeloven ( 13 og 14 om hhv. nødværge og nødret). Lovlig magtanvendelse Magtanvendelse er når barnet fastholdes eller med tvang føres væk Der vil typisk være tale om situationer, hvor en manglende indgriben fra personalets side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen. Eksempler: Når et barn bliver til fare for sig selv. Eksempelvis at personalet må redde et barn fra at løbe ud på en trafikeret vej. Når et barn bliver til fare for at påføre andre børn alvorlig skade. Eksempelvis at personalet akut må modvirke at et barn rammer et andet barn med en skovl. Når et barn øver vold mod en ansat. Eksempelvis at personalet akut må afværge at blive bidt af et barn. Når et barn ødelægger eller beskadiger ting. Eksempelvis at personalet må stoppe et barn i at sparke institutionens inventar i stykker.

17 Denne form for magtanvendelse er ikke ulovlig og skal derfor ikke indberettes til forvaltningen, men forældrene skal orienteres om episoden så vidt muligt samme dag, som det er sket. Det er lederens ansvar at sikre at dette sker. Ulovlig magtanvendelse I situationer hvor der anvendes fysisk/psykisk magt, der går ud over den tilladte magtanvendelse, som er beskrevet ovenfor, er der tale om ulovlig magtanvendelse og dette skal altid indberettes til forvaltningen Ulovlig magtanvendelse er ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af barnet eller situationer, hvor der er sket legemlig afstraffelse. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Magtanvendelse Carsten Hansen Side 2 af 2 Institutionens håndtering af magtanvendelser For at modvirke situationer hvor der anvendes magt overfor barnet, skal vi altid følge op på disse situationer. Enhver situation hvor der har været anvendt magt overfor barnet, følges der op på enten fælles i personalegruppen eller blot blandt de involverede. Se støttepapir i Den Gule Mappe. Hvis det er nødvendigt kan den pædagogiske konsulent i distriktet inddrages. Den implicerede medarbejder giver meddelelse til lederen om episoden. Medarbejderen afleverer senest dagen efter en skriftlig redegørelse for forløbet til lederen (skemaet i Den Gule Mappe skal bruges). Lederen sørger for at indhente forklaringer fra andre personer, der måtte have overværet episoden. Alle medarbejdere, der har overværet episoden, har pligt til at meddele sin forklaring til institutionens leder. Medarbejdere, der i øvrigt får viden om tilfælde af magtanvendelse, har ligeledes pligt til at meddele denne viden til institutionens leder. Det påhviler lederen af institutionen at vurdere, om der er tale om en lovlig eller ulovlig magtanvendelse. I tilfælde af ulovlig magtanvendelse udarbejder institutionens leder indberetningen og fremsender den inden 1 uge til institutionens pædagogiske konsulent i distrikts forvaltningen. Skema til indberetningerne og støttepapir findes i Den Gule Mappe.

18 STAMKORT FOR LØNMODTAGER INST.NR.: /NAVN: 041 Samuelsgaarden UDSKRIV PERSONDATA: Cpr.nr. PÅRØRENDE: Nærmeste pårørende: Telefon: Navn Adresse Postnr. Tlf.nr. adresse By LØNKONTO: Reg.nr. Kontonr. Skal der benyttes Hovedkort/Frikort JA Bopælskommune Skal der benyttes Bi-kort STILLING: Tiltrædelse og fratrædelse Ledelse Tiltrådt den: Reglementsansat / tjenestemand Leder Souschef Afdelingsleder Overenskomstansat Antal timer pr. uge: Fratrådt den: Såfremt medarbejderen afholder ferie i fratrædelsesmåneden angives ferieperiode her: Leder Souschef Afdelingsleder Fra dato: Seniordage: Til dato: Pædagogisk arbejde Familierelateret ansættelse? Pædagog - overensk.ansat Pædagogstuderende, 1. eller 2. lønnede praktikperiode Pædagogmedhjælper Køkkenmedarbejdere Ansættelsen er familierelateret Ansættelsen er godkendt af bestyrelsen Ansættelsen er ikke godkendt af bestyrelsen BILAG: Køkkenleder Økonoma Køkkenassistent Økonomaassistent Ansættelsesbevis Et ansættelsesbevis vedlægges dette skema, som dokumentation for ansættelse. Rengøring og vedligeholdelse Rengøringsass. fra kl. Gårdmand Andet til Børns fødselsdag Kopi af dåbs/navneattester indsendes til brug for omsorgsdage- beregning. Anciennitet og pension Anciennitetskort skal vedlægges, kopi af uddannelsesbeviser og eventuelle uddannelsesaftaler indsendes. Manglende ancien- nitetskort vil betyde, at du bliver løn- og pensionsindplaceret uden din tidligere erfaring. Ergoterapeut Fysioterapeut Timelønnede (angiv stillingstype ovenfor) Andet Angiv stillingsbetegnelse For at Menighedernes Daginstitutioner kan få oprettet pensionsordningen i tiltrædelsesmåneden, skal anciennitets- oplysningerne være MDI i hænde senest den 10. i måneden. Vikar Timelønnet Oprettes pensionsordningen ikke rettidigt - dvs. i tiltrædelsesmåneden, kan dette få konsekvenser i forhold til dækningen ved f.eks. kritisk sygdom/lidelse. Dato Lederens underskrift Medarbejderens underskrift

19 Tavshedspligt Reglerne om tavshedspligt fremgår af straffeloven og forvaltningsloven. Tilsidesættelse af tavshedspligten straffes med bøde, hæfte eller fængsel. Alle, der virker i den offentlige forvaltning, har tavshedspligt. Tavshedspligt indebærer, at man ikke må give fortrolige oplysninger videre til uvedkommende. Brud på tavshedspligten foreligger, selv om de fortrolige oplysninger kun er røbet til en enkelt, eventuelt nærstående person, i en snæver fortrolig kreds eller over for nogen, der har lovet ikke at bringe dem videre. Samuelsgaarden 20. juni 2012 Tavshedspligt Carsten Hansen Side 1 af 1 Tavshedspligten er især aktuel i forhold til oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold og misbrug af nydelsesmidler og lignende er utvivlsomt omfattet af tavshedspligten. Det samme gælder oplysninger om interne familieforhold, fx stridigheder og oplysning om selvmordsforsøg og ulykkestilfælde. I forhold til børn kan det fx dreje sig om oplysninger om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tavshedspligten ophører ikke, selv om ansættelsesforholdet ophører. Tavshedspligten gælder ikke alene i forhold til at videregive oplysninger, men også i forhold til at skaffe sig oplysninger. Man må ikke videregive eller indhente fortrolige oplysninger, som ikke er nødvendige for ens udførelse af arbejdet. Tavshedspligten gælder naturligvis ikke i de situationer, hvor man er forpligtet til at videregive en oplysning i henhold til lovgivningen, det kan fx dreje sig om at orientere institutionens ledelse. Hovedreglen er, at oplysninger om rent private forhold ikke må videregives. Almindelige oplysninger som fx hvilke aktiviteter eller emner, barnet/den unge har beskæftiget sig med, må derimod gerne videregives mellem fx skole og fritidshjem/klub. Ligeledes må man videregive almindelige iagttagelser af barnets eller unges adfærd og trivsel. Det er således ikke noget problem, at medarbejderne i fritidshjemmet og skolen taler sammen om, hvilke aktiviteter eller emner, barnet beskæftiger sig med, eller om barnet er fraværende pga. en almindelig børnesygdom el. lign.

20 Instruktion i webmail 1. Gå ind på 2. Tryk på WEBMAIL (øverst højre på skærmen) 3. skriv din i feltet & din adgangskode i feltet adgangskode HUSK: Mailadresserne slutter på samuelsgaarden.org 4. Tryk på Log på Derefter kommer du til webmailen. Den ser ud som nedenstående Du er nu inde og kan læse dine mails. Hvis du gerne vil have dine arbejdsmails automatisk videresendt til din private , så send en mail til Carsten med den adresse de skal videresendes til. Hvis du hjemme læser post via outlook eller lign. programmer, kan du på https://www.one.com/da/support/guiderfaq finde vejledning i hvordan du sætter dit mailprogram op. 29. november 2011

Introduktionsmappe Vikarer

Introduktionsmappe Vikarer Introduktionsmappe Vikarer 17. december 2012 Vikarens navn: Ansættelsesdato: Til samtalen Tales om Er vikaren på dagpenge? (hvis ja kan vi ikke bruge vedkommende) Kryds af når der er talt om Hvilke afdelinger

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)

Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Børneattest Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst) Sendes til: Rigspolitiet - Center for Almen Jura Kriminalregisteret Børnetattester, Polititorvet

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere