/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU"

Transkript

1 /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen 5. Resultatet af undersøgelsen 5.1 Funktion 5.2 Kontorforhandling 5.3 Retsmøde 5.4 Begrundelser 5.5 Sagsbehandlernes kompetence 5.6 Service generelt 5.7 Sagsbehandlingstid 5.8 Elektronisk Sagsbehandling 5.9 Information

2 %DJJUXQGHQIRUXQGHUV JHOVHQ Landsskatteretten lægger stor vægt på, at rettens brugere er tilfredse med den behandling de får, når sagen behandles i retten. Det gælder ikke blot kravet om, at sagen får en rigtig og begrundet afgørelse, men også at Landsskatteretten yder en god og serviceorienteret sagsbehandling. Som led i bestræbelserne på at yde den bedst mulige indsats og som opfølgning på tidligere brugerundersøgelser har Landsskatteretten i samarbejde med Økonomistyrelsen i efteråret 2001 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i form af en interviewundersøgelse. Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse, der alene har omfattet et mindre antal professionelle brugere, men som alle har et indgående kendskab til Landsskatteretten. +RYHGLQGWU\NNHWDIXQGHUV JHOVHQ Der er fra alle sider udtrykt en betydelig tilfredshed med Landskatteretten, der opfattes som en meget velfungerende institution med en stor faglig og juridisk kompetence. Landsskatteretten opfattes som en uvildig og objektiv instans, der, trods tilhørsforholdet til Skatteministeriet, fremstår med en betydelig faglig integritet. Afgørelserne opfattes generelt som korrekte og velbegrundede og sagsbehandlerne anses for at være kompetente og engagerede i deres arbejde. Landsskatterettens medarbejdere karakteriseres som venlige, imødekommende og servicemindede og retten har et godt image som en let tilgængelig, åben og ubureaukratisk institution. Landsskatteretten fremstår særdeles positivt, når der sammenlignes med andre skattemyndigheder og landsretterne, og brugerne giver udtryk for, at der er et stort behov for Landsskatteretten som institution. Selv om sagsbehandlerne generelt karakteriseres som kompetente, er det fremhævet som en svaghed, at der er så mange uerfarne sagsbehandlere. De er dygtige, men de mestrer ikke faget og dialogen med de professionelle brugere i samme grad som de mere erfarne sagsbehandlere. De professionelle brugere efterlyser især, at sagsbehandlerne under kontorforhandlingerne formår at give deres foreløbige vurdering af sagens stærke og svage sider og i nogle tilfælde oplysninger om, hvilken information sagsbehandleren savner. 7LGOLJHUHXQGHUV JHOVHU Den aktuelle undersøgelse skal ses i sammenhæng med to tidligere undersøgelser fra 1991 og 1999, der ligeledes efterlod hovedindtrykket af en betydelig brugertilfredshed med Landskatteretten. Undersøgelsen i 1991 blev ligesom den aktuelle foretaget som en brugertilfredshedsundersøgelse i form af en interviewundersøgelse blandt 13 af rettens professionelle brugere. Undersøgelsen blev til i samarbejde mellem Landsskatteretten, Administrationsdepartementet, Budgetdepartementet og Skatteministeriets Departement. Hovedindtrykket af denne undersøgelse var, at Landsskatteretten blev betragtet som uvildig, og at kendelserne i det store hele blev opfattet som rigtige og retfærdige. Retten blev endvidere

3 fremhæ vet som en velfungerende offentlig instans. Alle udtrykte stor tilfredshed med den service, der ydes brugerne og deres klienter. Sagsbehandlernes indstilling blev opfattet som upartisk, venlig, hjæ lpsom og imødekommende, ligesom sagsbehandlernes vilje til at sæ tte sig grundigt ind i sagerne blev fremhæ vet. Det eneste væ sentlige ankepunkt var sagsbehandlingstiden. Undersøgelsen i 1999 blev foretaget i samarbejde med Økonomistyrelsen og blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfattede samtlige klagere, advokater, revisorer og andre, der modtog en afgørelse i en 5 måneders periode. Det kunne i denne undersøgelse generelt konstateres, at brugerne var tilfredse/meget tilfredse med den behandling, de havde fået. På langt de fleste spørgsmål lå tilfredshedsprocenterne på mellem 75 og 100. Undersøgelsen viste, at Landsskatteretten fortsat kan arbejde med at yde en endnu mere serviceorienteret sagsbehandling. Der blev bl.a. peget på At man sikrer sig, at også klagere uden professionel bistand er bekendt med muligheden for at få en kontorforhandling At der fortsat bør arbejdes for at formulere kendelserne i et letforståeligt sprog, og sådan at de klart beskriver sagens indhold og gengiver relevante synspunkter At bestræ belserne på at udarbejde forståelige og fyldestgørende begrundelser i kendelserne fortsæ ttes At der fortsat arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden 'HOWDJHUQHLXQGHUV JHOVHQ Den aktuelle undersøgelse er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse. I udvæ lgelsen af deltagerne har der væ ret lagt væ gt på at væ lge brugere med forskellige indfaldsvinkler til rettens ydelser for at få afdæ kket flest mulige facetter af oplevelserne med rettens service- og kvalitetsniveau. Hensynet til variation i brugergruppen har væ ret væ sentligere end hensynet til repræ sentativitet, ligesom der ved udvæ lgelsen er lagt væ gt på, at der skulle væ re tale om personer, som i kraft af deres virke som skatterådgivere og store erfaring med at føre skattesager ved Landsskatteretten, må antages at have et godt grundlag for at vurdere Landsskatteretten. Interviewpersonerne kommer fra : 6 advokatfirmaer 6 revisionsfirmaer 1 skatteankenæ vn Told og Skattestyrelsen og Kammeradvokaten Der er gennemført 8 enkeltinterviews og 1 gruppeinterview med deltagelse af 4 personer. Der er tale om professionelle brugere, som jæ vnligt fører sager ved Landsskatteretten, og som hver isæ r repræ senterer firmaer med fra 10 til op imod 100 verserende sager i Landsskatteretten.

4 Der har endvidere væ ret et gruppeinterview med deltagelse af 3 personer, der på forskellig vis repræ senterer skattemyndighederne. De har alle flere berøringsflader med Landsskatteretten og har fra hver deres synsvinkel indsigt i rettens arbejde og kendskab til mange af rettens afgørelser. Undersøgelsen har kun omfattet 15 udvalgte personer, og konklusionerne er derfor nødvendigvis ikke repræ sentative for alle Landsskatterettens brugere. Undersøgelsen gengiver det billede, som de 15 personer, der har deltaget i undersøgelsen har tegnet, og som kunne væ re anderledes, hvis man havde talt med andre. Flere af de udvalgte deltagere havde drøftet interviewguiden med kolleger inden interviewene fandt sted, således at flere synspunkter og opfattelser end blot de 15 personers i flere tilfæ lde er kommet frem. I den forbindelse vil Landsskatteretten gerne takke de medvirkende for at de ville afse tid til at deltage i undersøgelsen og for det store engagement, som er udvist i forbindelse med undersøgelsen. 5HVXOWDWHWDIXQGHUV JHOVHQ Resultatet af undersøgelsen er delt op i følgende temaer: funktion kontorforhandling retsmøde begrundelser sagsbehandlernes kompetence service generelt sagsbehandlingstid elektronisk sagsbehandling information Da undersøgelsen også har haft til formål at videreudvikle Landsskatterettens kvalitets- og serviceniveau er der under interviewene også drøftet forbedringsmuligheder - store som små. Disse er listet op under de enkelte temaer. Enkelte af brugerne er under interviewene også kommet med bemæ rkninger om forhold på skatteområdet, som ikke direkte vedrører Landsskatteretten, men som de gerne så æ ndret. Disse forhold ligger udenfor denne undersøgelses rammer og er derfor kun i begræ nset omfang medtaget i rapporten. )XQNWLRQ Landsskatteretten opfattes generelt som en uvildig og objektiv instans, der, trods tilhørsforholdet til Skatteministeriet, har en betydelig faglig integritet. Det er fremhæ vet, at Landsskatteretten tager selvstæ ndig stilling til sagerne, og for eksempel ikke føler sig bundet af en langvarig administrativ praksis, hvis den efter rettens opfattelse er forkert. En enkelt mener dog, at Landsskatteretten i nogle typer sager, f.eks. i timandsprojekterne, er systemvenlig. En enkelt har også den opfattelse, at Landsskatteretten ikke altid helt lever op til officialmaksimen, der indebæ rer, at Landsskatteretten har ansvaret for, at sagen er tilstræ kkeligt oplyst. Der er en høj faglig kompetence og ved sammenligning med andre skattemyndigheder, fremstår Landsskatteretten betydeligt mere positivt i brugernes øjne. Flere har påpeget, at de aldrig udnytter muligheden for at springe Landsskatteretten over og indbringe sagen direkte for landsretterne. Dette

5 skyldes bl.a., at behandlingstiden ved landsretterne er betydeligt læ ngere end i Landsskatteretten, men også at der er en betydelig risiko for, at sagen vil blive behandlet i en afdeling ved landsretten, hvis kompetence på skatteområdet ikke er på højde med Landsskatterettens. Brugerne giver udtryk for, at der er et stort behov for Landsskatteretten som institution, idet retten har en stor juridisk kompetence netop på skatteområdet. En har det synspunkt, at hvis Landsskatteretten ikke eksisterede, måtte man finde på noget tilsvarende. Der ønskes ikke andre typer domstole på skatteområdet og forslaget om, at Landsskatterettens afgørelser skal indbringes for byretterne, og ikke som nu for landsretterne, tilbagevises. De professionelle brugere opfatter skatteområdet som meget kompliceret, og byretterne vil efter deres opfattelse ikke kunne matche Landsskatterettens store kompetence og dermed de krav, der må stilles til en instans, der skal tage stilling til Landsskatterettens afgørelser. Landsskatteretten har et godt image som en åben og ubureaukratisk institution, der efter brugernes opfattelse har udviklet sig i positiv retning de seneste 5-6 år. Det har væ ret diskuteret, om det læ ge element stadig har sin berettigelse eller om det burde afskaffes. Der er dog generel enighed om, at det principielt er godt, at der deltager læ gfolk i afgørelserne..rqwruirukdqgolqj Som et led i sagsforberedelsen har klageren og dennes repræ sentant mulighed for at udtale sig om sagen over for sagsbehandleren. Dette sker enten i rettens lokaler i København, telefonisk eller i sæ rlige tilfæ lde ved et møde lokalt. Der afholdes forhandling i ca. 80 % af sagerne. Der er forskel på, om klienterne er med til kontorforhandlinger eller ej. Nogle har altid deres klienter med, andre har aldrig. Der er nogle, der kun har klienten med, når der er et sæ rligt behov for at afklare og belyse sagens faktum. Nogle har stort set kun telefoniske kontorforhandlinger, mens andre helst vil møde op personligt. Brugerne er generelt meget tilfredse med kontorforhandlingerne, som de opfatter som et vigtigt led i sagsforberedelsen. Kontorforhandlingerne benyttes isæ r til at fastlæ gge sagens faktum, og til at sikre sig at sagsbehandleren har forstået sagen. De giver alle udtryk for, at langt hovedparten af sagsbehandlerne inden mødet har sat sig grundigt i sagen, og virker velforberedte. Kontorforhandlingerne foregår i en afslappet atmosfæ re og de profesionelle brugere oplever, at der lyttes til dem. Ved den optimale kontorforhandling er der en dialog med sagsbehandleren. En sådan dialog oplever de professionelle brugere isæ r med de mere erfarne sagsbehandlere. Det er vigtigt for brugerne, at sagsbehandleren ikke har taget stilling til sagen på forhånd, men omvendt er det et stort ønske, at sagsbehandleren kan udtrykke stæ rke og svage sider ved sagen. Hovedparten af brugerne mener ikke, at det er problematisk, at sagsbehandlerne under et møde, hvor klienten ikke deltager, læ gger åbent frem, hvordan de bedømmer sagen. Hvis klienten deltager i mødet, bør man væ re opmæ rksom på, at klienten ikke bibringes falske forhåbninger om sagens resultat. Forslag til forbedringer:

6 At sagsbehandleren ikke så tidligt i ansæ ttelsen har kontorforhandlinger alene, men at kontorchefen eller en æ ldre kollega deltager. At sagsbehandleren inden kontorforhandlingen forbereder sig grundigt på, hvad der skal tages stilling til, hvilken information og dokumentation der savnes, og hvad sagsbehandlerens umiddelbare indtryk er. At der efter en kontorforhandling automatisk udsendes referat af mødet, uden at man behøver at bede om det. 5HWVP GH Klagereneller dennes repræ sentant har mulighed for at anmode om et retsmøde, hvis sagen ønskes forelagt mundtligt for rettens medlemmer. Landsskatteretten kan dog afvise en sådan anmodning, hvis retsmødet vurderes at væ re åbenbart overflødigt. Brugerne er generelt godt tilfredse med forløbet af retsmøderne, hvor de oplever, at de får en god behandling, og hvor der er en uformel tone. Principielt går de professionelle brugere ind for det læ ge element, men alle giver udtryk for at have oplevet, at visse læ gdommere ikke har udvist en tilstræ kkelig interesse og opmæ rksomhed ved retsmøderne. Når klienterne deltager i retsmødet, er det sæ rligt afgørende for dem, at der udvises interesse for deres sag. En enkelt er af den opfattelse, at de juridiske argumenter ofte ikke bider på læ gdommerne. Told- og Skattestyrelsens rolle bliver af flere kritiseret for at væ re for tilbagetrukket og for svag i forhold til klagerens repræ sentants. Told- og Skattestyrelsen opfatter det imidlertid ikke som sin rolle at komme med en egentlig procedure på retsmøderne. I sager Told- og Skattestyrelsen anser for vigtige eller principielle, lader styrelsen sig undertiden repræ sentere af Kammeradvokaten, som kan give modspillet. Flere mener, at de 45 minutter, der afsæ ttes til retsmøderne, er for lidt, og isæ r advokaterne kunne tæ nke sig, at var mere tid til egentlig procedure. Ingen har imidlertid oplevet, at de er blevet afbrudt og bedt om at gå, selv om tiden er overskredet. Der er udbredt tilfredshed med, at Landsskatteretten ikke er så principfast på dette punkt. Berammelsestiden for retsmøder opfattes i nogle tilfæ lde som for lang. Forslag til forbedringer: Alle læ gdommerne bør udvise interesse og opmæ rksomhed ved retsmøderne. Isæ r advokaterne ønsker mulighed for vidneførelse og direkte bevisførelse for dermed at få sagen bedre belyst. Når man anmoder om et retsmøde, bør kontorindstillingen sendes til repræ sentanten samtidig med at kontorindstillingen sendes til Told- og Skattestyrelsen. %HJUXQGHOVHU Generelt er det de professionelle brugeres vurdering, at begrundelserne i Landsskatterettens afgørelser er fyldestgørende og forståelige. Flere giver udtryk for, at der er sket en væ sentlig forbedring de seneste år.

7 Nogle mener, at begrundelserne i nogle sager kunne væ re mere fyldestgørende. "Det er her kvalitetsforskellen på sagsbehandlerne ses", udtrykker en bruger. Det bør fremgå tydeligt af afgørelsen, hvad der har væ ret udslagsgivende for resultatet og fra skattemyndighedernes side er det fremhæ vet, at dette også gæ lder, når klageren får medhold, idet myndighederne i disse tilfæ lde har en sæ rlig interesse i at vide, hvorfor deres afgørelse blev tilsidesat. Der har væ ret en diskussion af, om begrundelserne kunne gøres sprogligt mere let tilgæ ngelige. De professionelle brugere mener, at det er vigtigt at væ re opmæ rksom på, at begrundelserne er forståelige, men omvendt ser de en stor risiko i at gøre sproget så let tilgæ ngeligt, at den juridiske præ cision forsvinder. Det er en balancegang, og hvis der er risiko for, at nuancer kan gå tabt, hæ lder de professionelle brugere mere til, at man fastholder det juridisk præ cise frem for det let tilgæ ngelige. I disse tilfæ lde påtager de professionelle brugere sig gerne opgaven med at "oversæ tte" betydningen til deres klienter. Forslag til forbedringer i forbindelse med begrundelser: Det bør fremgå tydeligt, hvad der har væ ret udslagsgivende for resultatet - også i de tilfæ lde hvor klageren får medhold. Enkelte ord fremhæ ves som sæ rligt svæ rt tilgæ ngelige og gammeldags: "Landsskatteretten finder..", "stadfæ stelse", osv. 6DJVEHKDQGOHUQHVNRPSHWHQFH De professionelle brugere er generelt af den opfattelse, at sagsbehandlerne i Landsskatteretten er kompetente og meget engagerede i deres arbejde. "Landsskatteretten har det menneskelige ansigt, sagens kerne diskuteres", siger en, medens en anden fremhæ ver, at Landsskatterettens medarbejdere, i modsæ tning til hvad man kan opleve hos nogle af de lokale skattemyndigheder, går efter bolden og ikke efter manden. Flere udtrykker, at de oplever kvalitetsforskelle på sagsbehandlerne. Kompetencerne er ikke ens hos medarbejderne, og dette giver sig udtryk i den løbende sagsbehandling, kontorindstillingerne, begrundelserne, men isæ r under kontorforhandlingerne (se dette punkt). Nogle mener, at forskellene skyldes, at de nye uerfarne medarbejdere generelt ikke har den erfaring, der kræ ves for at lave skattesager. Andre mener ikke årsagen til kvalitetsforskellene skyldes manglende erfaring. Brugerne mener ikke, at Landsskatteretten er specielt mere udsat end andre myndigheder og virksomheder, der har mange nyansatte, og enkelte tror ikke, at det har den store betydning, at der er forskel på sagsbehandlernes kompetence, da eventuelle kvalitetsforskelle i sagsbehandlingen vil blive opfanget af den kontrol, der ligger i at kontorchefen ser sagen, inden den går videre i systemet. Nogle mener, at en del af Landsskatterettens sagsbehandlere mangler praktisk erfaring. Turnusordningen med advokatrådet mener alle er et positivt skridt i retning af at udvikle medarbejdere fagligt, selv om få anvender den. En enkelt er af den opfattelse, at ordningen er mere velegnet til at skabe sociale netvæ rk end til at styrke det faglige. Advokaterne tror, at den manglende brug af ordningen skyldes, at de yngre advokater, er bange for at miste terræ n karrieremæ ssigt ved et ophold i Landsskatteretten, ligesom advokatkontorerne på grund af kapacitetsproblemer er tilbageholdende med at afgive medarbejdere til Landsskatteretten.

8 Forslag til forbedringer: Følordningen udstræ kkes tidsmæ ssigt, så der er en ny medarbejder og en erfaren sagsbehandler/kontorchef på opgaven i læ ngere tid end der er nu. Ved komplicerede sager bør der væ re to sagsbehandlere på, uanset erfaring. Rokering med større kommuner, der har selskabsligning, kunne væ re kompetenceudviklende. Endvidere forslag om rekruttering herfra. 6HUYLFHJHQHUHOW De professionelle brugere har ingen problemer med indgangen/tilgæ ngeligheden hos Landsskatteretten, som de vurderer som sæ rdeles positiv. Sagen har en sagsbehandler, som brugerne retter henvendelse til, og i øvrigt kender de systemet så godt, at de ikke oplever barrierer. Der er stor tilfredshed med Landsskatterettens fleksibilitet med hensyn til fastsæ ttelsen af de konkrete tidspunkter for afholdelse af kontorforhandling og retsmøde. Den generelle administration af sagsforløbet opfatter brugerne som fuldt ud tilfredsstillende, og de føler sig altid godt behandlet. Der sæ ttes pris på den uformelle kontakt og Landsskatteretten opfattes som åben og fleksibel. "Ingen skrankepaver", "Landsskatteretten har rystet støvet af sig" - er nogle af udtrykkene. Mange fremhæ ver også, at de ansatte i Landsskatteretten er meget venlige og imødekommende. Næ sten ingen af de professionelle brugere læ ser standardbrevene, men omvendt kritiseres brevene heller ikke. Forslag til generelle serviceforbedringer: En vil gerne have adgang til kontorindstillingerne uden at bede om retsmøde. En vil gerne have at de breve, som Landsskatteretten sender, stiles til advokaten med navns næ vnelse i stedet for advokatkontoret generelt. En enkelt har oplevet, at kvitteringsbrevet kom sent. Det er vigtigt, at det kommer hurtigt, så man ved at klagen er kommet frem inden fristens udløb. 6DJVEHKDQGOLQJVWLG De professionelle brugere mener principielt, at det er vigtigt, at sagsbehandlingstiden ikke er for lang. Det betyder meget for deres klienter, at de får en afgørelse inden for en rimelig tid, idet deres sag, når den kommer til Landsskatteretten, måske har væ ret lang tid på vej. Kortere sagsbehandlingstider anses for at væ re en kvalitet i sig selv. For de professionelle brugere vejer kvaliteten imidlertid tungere end sagsbehandlingstiden, hvis man kan stille det op overfor hinanden, som flere udtrykker det. De professionelle brugere kender systemet, og flere er af den opfattelse, at det er naturligt, at sagsbehandlingstiden er så lang, idet der er tale om komplicerede sager, hvor sagsoplysningen tager tid. Flere tager også gerne et medansvar for den lange sagsbehandlingstid. Brugerne oplever, at der er forskel på sagsbehandlingstiderne i de enkelte sager. Nogle sager ligger stille læ nge og dukker så pludselig op igen, andre ekspederes hurtigt. Isæ r principielle sager tager lang tid og skaber flaskehalsproblemer.

9 En mener ikke, at sagsbehandlingstiden skyldes sagernes kompleksitet, men snarere sagsbehandlernes kompetenceniveau og et stort antal sager. Forslag til forbedringer: En enkelt vil gerne have at afgørelsen om tilsagn om fuld omkostningsdæ kning ved syn og skøn træ ffes umiddelbart efter indgivelsen af klagen, så syn og skøn kan blive igangsat hurtigst muligt. Høringsproceduren hos Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med retsmøde kunne måske effektiviseres, da den ofte tager lang tid. Landsskatteretten bør i øget grad prioritere, at afgørelsen af visse sagstyper fremskyndes. (OHNWURQLVNVDJVEHKDQGOLQJ De professionelle brugere er meget positive overfor en øget anvendelse af elektronisk kommunikation, som de opfatter som en del af det at følge med udviklingen. Ingen mener dog, at elektronisk kommunikation vil effektivisere noget, men en enkelt næ vner, at den psykologiske oplevelse af smidighed er vigtig. Nogle advokatkontorer anvender selv indscanning af dokumenter, og det vil derfor ikke væ re et problem for dem, at sende samtlige sagsakter elektronisk til Landsskatteretten. De fleste ser det dog som en for stor opgave at indscanne alt, idet der typisk er mange bilag i skattesager. Enkelte peger på, at der måske er sikkerhedsmæ ssige problemer ved indgivelse af en elektronisk klage. Alle vil gerne sende egne indlæ g elektronisk. Forslag til forbedringer: Evt. via password/hjemmeside: muliggørelse af indsigt i sagsforløbet. Hvor langt er sagen? Hvem ligger den hos nu? Er der kommet svar fra Told- og Skattestyrelsen? Endvidere at læ gge de dokumenter ind, som alligevel er offentlige i sagen. At advokaterne får en bankkonto, som er godkendt for dem som professionelle brugere, således at de ikke for hver sag skal indsende en check på 600 kr. bør anvendes i større omfang, og sagsbehandlernes adresser skal meddeles til de professionelle brugere.,qirupdwlrq Generelt savner de professionelle brugere ikke information om Landsskatteretten. De fæ rreste anvender hjemmesiden og folderen, da de kender systemet så godt, at det ikke er nødvendigt. En enkelt læ ser Landsskatterettens resultatkontrakt og virksomhedsregnskab på nettet. Nogle videregiver folderen om Landsskatteretten til klienterne. Forslag til forbedringer: )ROGHU En beskrivelse af sagsforløbet bør indgå i kvitteringsbrevet, så den er konkret i forhold til klageren. Sagsforløbet kan eventuelt beskrives bedre i folderen. Isæ r vigtigt ved kontorforhandlinger. Reglerne om omkostningsgodtgørelse bør behandles i folderen. +MHPPHVLGH

10 Der er et forslag om at billeder og navne på retsmedlemmer offentliggøres på hjemmesiden. Flere har et ønske om, at Landsskatteretten offentliggør alle kendelser, eventuelt via eget tidsskrift. Enkelte peger dog på risikoen for informationsoverload, men mener det kan løses ved at markere de principielle sager. Det er vigtigt med gode søgefaciliteter, hvis alle sager offentliggøres. Der er stillet forslag om at skattestyrelsesloven og andre relevante love og bekendtgørelser læ gges ind på hjemmesiden.

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001. Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.1 CHS/HJE 9HGU UHQGHIRUVODJWLOORYRPYHMOHGQLQJRPYDOJDIXGGDQQHOVHRJHUKYHUYVDPW

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 1. Brugerhåndbog. Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

Gisp Global Internet Service Provider. Bilag 1. Brugerhåndbog. Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration Gisp Global Internet Service Provider Bilag 1 Brugerhåndbog Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration 1. Indledning Dette bilag indeholder en beskrivelse af virkemåden for e-mails skrevet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Notat %DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut 2004 2 ,QGKROG Forord... 5 Baggrund... 6 Fremgangsmåde... 8 Tidligere undersøgelser af barrierer...

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ

Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ Hvad er en leder gjort af? Af 'DQLHO*ROHPDQ Af: 'DQLHO*ROHPDQ +YDGHUHQ/HGHUJMRUWDI" Intelligens og faglig viden er vigtige kvaliteter, men emotionel intelligens er alfa og omega indenfor ledelse. Enhver

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU

5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU 5DSSRUW IUD DUEHMGVJUXSSHQRPWLOJ QJHOLJKHG WLO IRONHNLUNHQVE\JQLQJHU Kirkeministeriet, december 2004 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 1.1. Baggrund...2 1.2. Arbejdsgruppens kommissorium...2 1.3. Arbejdsgruppens

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind?

Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind? (Kapitel 3 i: Dahler-Larsen, Peter & Klausen, Kurt Klaudi (red.) 2000: Festfyrværkeri eller gravøl - en debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet, Odense Universitetsforlag, Odense) Er kommunerne

Læs mere

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne)

-DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW. Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) -DQXDU /LFHQVHOOHUVNDW Rapport fra arbejdsgruppen om den fremtidige finansiering af DR og TV 2 (regionerne) ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrund, kommissorium, afgrænsning og sammensætning 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning.

Den foreslåede ordning indebærer, at den skatteyderen, der vinder sin sag som altovervejende hovedregel kun vil få 50 procent i omkostningsdækning. i:\marts-2000\omkostning-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 14.marts 2000 RESUMÈ OMKOSTNINGSDÆKNINGSUDVALGET Betænkningen fra Omkostningsdækningsudvalget indeholder en række forslag,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

7Y UIDJOLJGRNXPHQWDWLRQL(3- KYRUGDQEOLYHUGHWPXOLJW"

7Y UIDJOLJGRNXPHQWDWLRQL(3- KYRUGDQEOLYHUGHWPXOLJW 7Y UIDJOLJGRNXPHQWDWLRQL(3- KYRUGDQEOLYHUGHWPXOLJW" 0DVWHURI,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\PHGVSHFLDOLVHULQJLVXQGKHGVLQIRUPDWLN nujdqj6,cehq8ggdqqhovh $DOERUJ8QLYHUVLWHW /LVEHWK1LFRODMVHQ -HWWH/DXWUXS%RMVHQ.DULQ%RLVHQ

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum BEK nr 983 af 18/10/2005 (Gældende) LBK Nr. 701 af 28/09/1998 Bilag 1 Bilag 2 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten

Kap.værdi / nutidsværdi: Værdien af en betalingsstrøm (ind & udbetalinger) opgjort i NUTIDSKRONER. ( L) QAntal perioder L Kalkulationsrenten ,QYHVWHULQJ %HJUHEHU Kalkulationsrente: Virksomhedens subjektive tidspræferencerate. Typisk er dette alternativrenten, fx kassekreditrenten. Det er den rente virksomheden PLQGVW skal have i afkast ved

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og Side 1 af 11 Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum BEK nr 846 af 09/08/2004 (Gældende) LBK Nr. 701 af 28/09/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15

INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15 INDHOLDSPLAN TEXTILSKOLEN 2014/15 Skolens beliggenhed og formål. TEXTILSKOLEN er en uafhæ ngig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. september 1949 og har hjemsted i

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

% UQHRJ XQJGRPVSV\NLDWULHQ L'DQPDUNJHQQHPnU (WMXELO XPVVNULIW

% UQHRJ XQJGRPVSV\NLDWULHQ L'DQPDUNJHQQHPnU (WMXELO XPVVNULIW % UQHRJ XQJGRPVSV\NLDWULHQ L'DQPDUNJHQQHPnU (WMXELO XPVVNULIW % UQHRJ8QJGRPV3V\NLDWULVN6HOVNDEL'DQPDUN Trykt... Illustrationerne er venligst udlånt af patienter/personale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle

Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology DiskStation DS214 Hurtig installationsvejle Synology_QIG_DS214_20150626 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold... 3 Overblik over Synology DiskStation... 4 Sikkerhedsvejledning...

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials).

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Servicebeskrivelse Implementering af Dell vstart Compellent-lø sning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for implementering på stedet af en enkelt Dell vstart Compellentløsning

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc.

Varemæ rker og tilladelser KAZAM er et varemæ rke/registreret varemæ rke ejet af KAZAM Android er et varemæ rke ejet af Google Inc. 1 KVIKVEJLEDNING ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Copyright KAZAM Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument må reproduceres eller overføres i nogen form eller via noget medie uden forudgående,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret

TERP SPEJDERCENTER. Terpinfo 2002. - Stort og små t om centret TERP SPEJDERCENTER Terpinfo 2002 - Stort og små t om centret Kæ re læ ser! Denne vejledning er blevet til udfra et ø nske om at såvel kendinge som nye på stedet kan få en mæ ngde praktiske og mindre praktiske

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere