/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU"

Transkript

1 /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen 5. Resultatet af undersøgelsen 5.1 Funktion 5.2 Kontorforhandling 5.3 Retsmøde 5.4 Begrundelser 5.5 Sagsbehandlernes kompetence 5.6 Service generelt 5.7 Sagsbehandlingstid 5.8 Elektronisk Sagsbehandling 5.9 Information

2 %DJJUXQGHQIRUXQGHUV JHOVHQ Landsskatteretten lægger stor vægt på, at rettens brugere er tilfredse med den behandling de får, når sagen behandles i retten. Det gælder ikke blot kravet om, at sagen får en rigtig og begrundet afgørelse, men også at Landsskatteretten yder en god og serviceorienteret sagsbehandling. Som led i bestræbelserne på at yde den bedst mulige indsats og som opfølgning på tidligere brugerundersøgelser har Landsskatteretten i samarbejde med Økonomistyrelsen i efteråret 2001 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i form af en interviewundersøgelse. Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse, der alene har omfattet et mindre antal professionelle brugere, men som alle har et indgående kendskab til Landsskatteretten. +RYHGLQGWU\NNHWDIXQGHUV JHOVHQ Der er fra alle sider udtrykt en betydelig tilfredshed med Landskatteretten, der opfattes som en meget velfungerende institution med en stor faglig og juridisk kompetence. Landsskatteretten opfattes som en uvildig og objektiv instans, der, trods tilhørsforholdet til Skatteministeriet, fremstår med en betydelig faglig integritet. Afgørelserne opfattes generelt som korrekte og velbegrundede og sagsbehandlerne anses for at være kompetente og engagerede i deres arbejde. Landsskatterettens medarbejdere karakteriseres som venlige, imødekommende og servicemindede og retten har et godt image som en let tilgængelig, åben og ubureaukratisk institution. Landsskatteretten fremstår særdeles positivt, når der sammenlignes med andre skattemyndigheder og landsretterne, og brugerne giver udtryk for, at der er et stort behov for Landsskatteretten som institution. Selv om sagsbehandlerne generelt karakteriseres som kompetente, er det fremhævet som en svaghed, at der er så mange uerfarne sagsbehandlere. De er dygtige, men de mestrer ikke faget og dialogen med de professionelle brugere i samme grad som de mere erfarne sagsbehandlere. De professionelle brugere efterlyser især, at sagsbehandlerne under kontorforhandlingerne formår at give deres foreløbige vurdering af sagens stærke og svage sider og i nogle tilfælde oplysninger om, hvilken information sagsbehandleren savner. 7LGOLJHUHXQGHUV JHOVHU Den aktuelle undersøgelse skal ses i sammenhæng med to tidligere undersøgelser fra 1991 og 1999, der ligeledes efterlod hovedindtrykket af en betydelig brugertilfredshed med Landskatteretten. Undersøgelsen i 1991 blev ligesom den aktuelle foretaget som en brugertilfredshedsundersøgelse i form af en interviewundersøgelse blandt 13 af rettens professionelle brugere. Undersøgelsen blev til i samarbejde mellem Landsskatteretten, Administrationsdepartementet, Budgetdepartementet og Skatteministeriets Departement. Hovedindtrykket af denne undersøgelse var, at Landsskatteretten blev betragtet som uvildig, og at kendelserne i det store hele blev opfattet som rigtige og retfærdige. Retten blev endvidere

3 fremhæ vet som en velfungerende offentlig instans. Alle udtrykte stor tilfredshed med den service, der ydes brugerne og deres klienter. Sagsbehandlernes indstilling blev opfattet som upartisk, venlig, hjæ lpsom og imødekommende, ligesom sagsbehandlernes vilje til at sæ tte sig grundigt ind i sagerne blev fremhæ vet. Det eneste væ sentlige ankepunkt var sagsbehandlingstiden. Undersøgelsen i 1999 blev foretaget i samarbejde med Økonomistyrelsen og blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfattede samtlige klagere, advokater, revisorer og andre, der modtog en afgørelse i en 5 måneders periode. Det kunne i denne undersøgelse generelt konstateres, at brugerne var tilfredse/meget tilfredse med den behandling, de havde fået. På langt de fleste spørgsmål lå tilfredshedsprocenterne på mellem 75 og 100. Undersøgelsen viste, at Landsskatteretten fortsat kan arbejde med at yde en endnu mere serviceorienteret sagsbehandling. Der blev bl.a. peget på At man sikrer sig, at også klagere uden professionel bistand er bekendt med muligheden for at få en kontorforhandling At der fortsat bør arbejdes for at formulere kendelserne i et letforståeligt sprog, og sådan at de klart beskriver sagens indhold og gengiver relevante synspunkter At bestræ belserne på at udarbejde forståelige og fyldestgørende begrundelser i kendelserne fortsæ ttes At der fortsat arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden 'HOWDJHUQHLXQGHUV JHOVHQ Den aktuelle undersøgelse er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse. I udvæ lgelsen af deltagerne har der væ ret lagt væ gt på at væ lge brugere med forskellige indfaldsvinkler til rettens ydelser for at få afdæ kket flest mulige facetter af oplevelserne med rettens service- og kvalitetsniveau. Hensynet til variation i brugergruppen har væ ret væ sentligere end hensynet til repræ sentativitet, ligesom der ved udvæ lgelsen er lagt væ gt på, at der skulle væ re tale om personer, som i kraft af deres virke som skatterådgivere og store erfaring med at føre skattesager ved Landsskatteretten, må antages at have et godt grundlag for at vurdere Landsskatteretten. Interviewpersonerne kommer fra : 6 advokatfirmaer 6 revisionsfirmaer 1 skatteankenæ vn Told og Skattestyrelsen og Kammeradvokaten Der er gennemført 8 enkeltinterviews og 1 gruppeinterview med deltagelse af 4 personer. Der er tale om professionelle brugere, som jæ vnligt fører sager ved Landsskatteretten, og som hver isæ r repræ senterer firmaer med fra 10 til op imod 100 verserende sager i Landsskatteretten.

4 Der har endvidere væ ret et gruppeinterview med deltagelse af 3 personer, der på forskellig vis repræ senterer skattemyndighederne. De har alle flere berøringsflader med Landsskatteretten og har fra hver deres synsvinkel indsigt i rettens arbejde og kendskab til mange af rettens afgørelser. Undersøgelsen har kun omfattet 15 udvalgte personer, og konklusionerne er derfor nødvendigvis ikke repræ sentative for alle Landsskatterettens brugere. Undersøgelsen gengiver det billede, som de 15 personer, der har deltaget i undersøgelsen har tegnet, og som kunne væ re anderledes, hvis man havde talt med andre. Flere af de udvalgte deltagere havde drøftet interviewguiden med kolleger inden interviewene fandt sted, således at flere synspunkter og opfattelser end blot de 15 personers i flere tilfæ lde er kommet frem. I den forbindelse vil Landsskatteretten gerne takke de medvirkende for at de ville afse tid til at deltage i undersøgelsen og for det store engagement, som er udvist i forbindelse med undersøgelsen. 5HVXOWDWHWDIXQGHUV JHOVHQ Resultatet af undersøgelsen er delt op i følgende temaer: funktion kontorforhandling retsmøde begrundelser sagsbehandlernes kompetence service generelt sagsbehandlingstid elektronisk sagsbehandling information Da undersøgelsen også har haft til formål at videreudvikle Landsskatterettens kvalitets- og serviceniveau er der under interviewene også drøftet forbedringsmuligheder - store som små. Disse er listet op under de enkelte temaer. Enkelte af brugerne er under interviewene også kommet med bemæ rkninger om forhold på skatteområdet, som ikke direkte vedrører Landsskatteretten, men som de gerne så æ ndret. Disse forhold ligger udenfor denne undersøgelses rammer og er derfor kun i begræ nset omfang medtaget i rapporten. )XQNWLRQ Landsskatteretten opfattes generelt som en uvildig og objektiv instans, der, trods tilhørsforholdet til Skatteministeriet, har en betydelig faglig integritet. Det er fremhæ vet, at Landsskatteretten tager selvstæ ndig stilling til sagerne, og for eksempel ikke føler sig bundet af en langvarig administrativ praksis, hvis den efter rettens opfattelse er forkert. En enkelt mener dog, at Landsskatteretten i nogle typer sager, f.eks. i timandsprojekterne, er systemvenlig. En enkelt har også den opfattelse, at Landsskatteretten ikke altid helt lever op til officialmaksimen, der indebæ rer, at Landsskatteretten har ansvaret for, at sagen er tilstræ kkeligt oplyst. Der er en høj faglig kompetence og ved sammenligning med andre skattemyndigheder, fremstår Landsskatteretten betydeligt mere positivt i brugernes øjne. Flere har påpeget, at de aldrig udnytter muligheden for at springe Landsskatteretten over og indbringe sagen direkte for landsretterne. Dette

5 skyldes bl.a., at behandlingstiden ved landsretterne er betydeligt læ ngere end i Landsskatteretten, men også at der er en betydelig risiko for, at sagen vil blive behandlet i en afdeling ved landsretten, hvis kompetence på skatteområdet ikke er på højde med Landsskatterettens. Brugerne giver udtryk for, at der er et stort behov for Landsskatteretten som institution, idet retten har en stor juridisk kompetence netop på skatteområdet. En har det synspunkt, at hvis Landsskatteretten ikke eksisterede, måtte man finde på noget tilsvarende. Der ønskes ikke andre typer domstole på skatteområdet og forslaget om, at Landsskatterettens afgørelser skal indbringes for byretterne, og ikke som nu for landsretterne, tilbagevises. De professionelle brugere opfatter skatteområdet som meget kompliceret, og byretterne vil efter deres opfattelse ikke kunne matche Landsskatterettens store kompetence og dermed de krav, der må stilles til en instans, der skal tage stilling til Landsskatterettens afgørelser. Landsskatteretten har et godt image som en åben og ubureaukratisk institution, der efter brugernes opfattelse har udviklet sig i positiv retning de seneste 5-6 år. Det har væ ret diskuteret, om det læ ge element stadig har sin berettigelse eller om det burde afskaffes. Der er dog generel enighed om, at det principielt er godt, at der deltager læ gfolk i afgørelserne..rqwruirukdqgolqj Som et led i sagsforberedelsen har klageren og dennes repræ sentant mulighed for at udtale sig om sagen over for sagsbehandleren. Dette sker enten i rettens lokaler i København, telefonisk eller i sæ rlige tilfæ lde ved et møde lokalt. Der afholdes forhandling i ca. 80 % af sagerne. Der er forskel på, om klienterne er med til kontorforhandlinger eller ej. Nogle har altid deres klienter med, andre har aldrig. Der er nogle, der kun har klienten med, når der er et sæ rligt behov for at afklare og belyse sagens faktum. Nogle har stort set kun telefoniske kontorforhandlinger, mens andre helst vil møde op personligt. Brugerne er generelt meget tilfredse med kontorforhandlingerne, som de opfatter som et vigtigt led i sagsforberedelsen. Kontorforhandlingerne benyttes isæ r til at fastlæ gge sagens faktum, og til at sikre sig at sagsbehandleren har forstået sagen. De giver alle udtryk for, at langt hovedparten af sagsbehandlerne inden mødet har sat sig grundigt i sagen, og virker velforberedte. Kontorforhandlingerne foregår i en afslappet atmosfæ re og de profesionelle brugere oplever, at der lyttes til dem. Ved den optimale kontorforhandling er der en dialog med sagsbehandleren. En sådan dialog oplever de professionelle brugere isæ r med de mere erfarne sagsbehandlere. Det er vigtigt for brugerne, at sagsbehandleren ikke har taget stilling til sagen på forhånd, men omvendt er det et stort ønske, at sagsbehandleren kan udtrykke stæ rke og svage sider ved sagen. Hovedparten af brugerne mener ikke, at det er problematisk, at sagsbehandlerne under et møde, hvor klienten ikke deltager, læ gger åbent frem, hvordan de bedømmer sagen. Hvis klienten deltager i mødet, bør man væ re opmæ rksom på, at klienten ikke bibringes falske forhåbninger om sagens resultat. Forslag til forbedringer:

6 At sagsbehandleren ikke så tidligt i ansæ ttelsen har kontorforhandlinger alene, men at kontorchefen eller en æ ldre kollega deltager. At sagsbehandleren inden kontorforhandlingen forbereder sig grundigt på, hvad der skal tages stilling til, hvilken information og dokumentation der savnes, og hvad sagsbehandlerens umiddelbare indtryk er. At der efter en kontorforhandling automatisk udsendes referat af mødet, uden at man behøver at bede om det. 5HWVP GH Klagereneller dennes repræ sentant har mulighed for at anmode om et retsmøde, hvis sagen ønskes forelagt mundtligt for rettens medlemmer. Landsskatteretten kan dog afvise en sådan anmodning, hvis retsmødet vurderes at væ re åbenbart overflødigt. Brugerne er generelt godt tilfredse med forløbet af retsmøderne, hvor de oplever, at de får en god behandling, og hvor der er en uformel tone. Principielt går de professionelle brugere ind for det læ ge element, men alle giver udtryk for at have oplevet, at visse læ gdommere ikke har udvist en tilstræ kkelig interesse og opmæ rksomhed ved retsmøderne. Når klienterne deltager i retsmødet, er det sæ rligt afgørende for dem, at der udvises interesse for deres sag. En enkelt er af den opfattelse, at de juridiske argumenter ofte ikke bider på læ gdommerne. Told- og Skattestyrelsens rolle bliver af flere kritiseret for at væ re for tilbagetrukket og for svag i forhold til klagerens repræ sentants. Told- og Skattestyrelsen opfatter det imidlertid ikke som sin rolle at komme med en egentlig procedure på retsmøderne. I sager Told- og Skattestyrelsen anser for vigtige eller principielle, lader styrelsen sig undertiden repræ sentere af Kammeradvokaten, som kan give modspillet. Flere mener, at de 45 minutter, der afsæ ttes til retsmøderne, er for lidt, og isæ r advokaterne kunne tæ nke sig, at var mere tid til egentlig procedure. Ingen har imidlertid oplevet, at de er blevet afbrudt og bedt om at gå, selv om tiden er overskredet. Der er udbredt tilfredshed med, at Landsskatteretten ikke er så principfast på dette punkt. Berammelsestiden for retsmøder opfattes i nogle tilfæ lde som for lang. Forslag til forbedringer: Alle læ gdommerne bør udvise interesse og opmæ rksomhed ved retsmøderne. Isæ r advokaterne ønsker mulighed for vidneførelse og direkte bevisførelse for dermed at få sagen bedre belyst. Når man anmoder om et retsmøde, bør kontorindstillingen sendes til repræ sentanten samtidig med at kontorindstillingen sendes til Told- og Skattestyrelsen. %HJUXQGHOVHU Generelt er det de professionelle brugeres vurdering, at begrundelserne i Landsskatterettens afgørelser er fyldestgørende og forståelige. Flere giver udtryk for, at der er sket en væ sentlig forbedring de seneste år.

7 Nogle mener, at begrundelserne i nogle sager kunne væ re mere fyldestgørende. "Det er her kvalitetsforskellen på sagsbehandlerne ses", udtrykker en bruger. Det bør fremgå tydeligt af afgørelsen, hvad der har væ ret udslagsgivende for resultatet og fra skattemyndighedernes side er det fremhæ vet, at dette også gæ lder, når klageren får medhold, idet myndighederne i disse tilfæ lde har en sæ rlig interesse i at vide, hvorfor deres afgørelse blev tilsidesat. Der har væ ret en diskussion af, om begrundelserne kunne gøres sprogligt mere let tilgæ ngelige. De professionelle brugere mener, at det er vigtigt at væ re opmæ rksom på, at begrundelserne er forståelige, men omvendt ser de en stor risiko i at gøre sproget så let tilgæ ngeligt, at den juridiske præ cision forsvinder. Det er en balancegang, og hvis der er risiko for, at nuancer kan gå tabt, hæ lder de professionelle brugere mere til, at man fastholder det juridisk præ cise frem for det let tilgæ ngelige. I disse tilfæ lde påtager de professionelle brugere sig gerne opgaven med at "oversæ tte" betydningen til deres klienter. Forslag til forbedringer i forbindelse med begrundelser: Det bør fremgå tydeligt, hvad der har væ ret udslagsgivende for resultatet - også i de tilfæ lde hvor klageren får medhold. Enkelte ord fremhæ ves som sæ rligt svæ rt tilgæ ngelige og gammeldags: "Landsskatteretten finder..", "stadfæ stelse", osv. 6DJVEHKDQGOHUQHVNRPSHWHQFH De professionelle brugere er generelt af den opfattelse, at sagsbehandlerne i Landsskatteretten er kompetente og meget engagerede i deres arbejde. "Landsskatteretten har det menneskelige ansigt, sagens kerne diskuteres", siger en, medens en anden fremhæ ver, at Landsskatterettens medarbejdere, i modsæ tning til hvad man kan opleve hos nogle af de lokale skattemyndigheder, går efter bolden og ikke efter manden. Flere udtrykker, at de oplever kvalitetsforskelle på sagsbehandlerne. Kompetencerne er ikke ens hos medarbejderne, og dette giver sig udtryk i den løbende sagsbehandling, kontorindstillingerne, begrundelserne, men isæ r under kontorforhandlingerne (se dette punkt). Nogle mener, at forskellene skyldes, at de nye uerfarne medarbejdere generelt ikke har den erfaring, der kræ ves for at lave skattesager. Andre mener ikke årsagen til kvalitetsforskellene skyldes manglende erfaring. Brugerne mener ikke, at Landsskatteretten er specielt mere udsat end andre myndigheder og virksomheder, der har mange nyansatte, og enkelte tror ikke, at det har den store betydning, at der er forskel på sagsbehandlernes kompetence, da eventuelle kvalitetsforskelle i sagsbehandlingen vil blive opfanget af den kontrol, der ligger i at kontorchefen ser sagen, inden den går videre i systemet. Nogle mener, at en del af Landsskatterettens sagsbehandlere mangler praktisk erfaring. Turnusordningen med advokatrådet mener alle er et positivt skridt i retning af at udvikle medarbejdere fagligt, selv om få anvender den. En enkelt er af den opfattelse, at ordningen er mere velegnet til at skabe sociale netvæ rk end til at styrke det faglige. Advokaterne tror, at den manglende brug af ordningen skyldes, at de yngre advokater, er bange for at miste terræ n karrieremæ ssigt ved et ophold i Landsskatteretten, ligesom advokatkontorerne på grund af kapacitetsproblemer er tilbageholdende med at afgive medarbejdere til Landsskatteretten.

8 Forslag til forbedringer: Følordningen udstræ kkes tidsmæ ssigt, så der er en ny medarbejder og en erfaren sagsbehandler/kontorchef på opgaven i læ ngere tid end der er nu. Ved komplicerede sager bør der væ re to sagsbehandlere på, uanset erfaring. Rokering med større kommuner, der har selskabsligning, kunne væ re kompetenceudviklende. Endvidere forslag om rekruttering herfra. 6HUYLFHJHQHUHOW De professionelle brugere har ingen problemer med indgangen/tilgæ ngeligheden hos Landsskatteretten, som de vurderer som sæ rdeles positiv. Sagen har en sagsbehandler, som brugerne retter henvendelse til, og i øvrigt kender de systemet så godt, at de ikke oplever barrierer. Der er stor tilfredshed med Landsskatterettens fleksibilitet med hensyn til fastsæ ttelsen af de konkrete tidspunkter for afholdelse af kontorforhandling og retsmøde. Den generelle administration af sagsforløbet opfatter brugerne som fuldt ud tilfredsstillende, og de føler sig altid godt behandlet. Der sæ ttes pris på den uformelle kontakt og Landsskatteretten opfattes som åben og fleksibel. "Ingen skrankepaver", "Landsskatteretten har rystet støvet af sig" - er nogle af udtrykkene. Mange fremhæ ver også, at de ansatte i Landsskatteretten er meget venlige og imødekommende. Næ sten ingen af de professionelle brugere læ ser standardbrevene, men omvendt kritiseres brevene heller ikke. Forslag til generelle serviceforbedringer: En vil gerne have adgang til kontorindstillingerne uden at bede om retsmøde. En vil gerne have at de breve, som Landsskatteretten sender, stiles til advokaten med navns næ vnelse i stedet for advokatkontoret generelt. En enkelt har oplevet, at kvitteringsbrevet kom sent. Det er vigtigt, at det kommer hurtigt, så man ved at klagen er kommet frem inden fristens udløb. 6DJVEHKDQGOLQJVWLG De professionelle brugere mener principielt, at det er vigtigt, at sagsbehandlingstiden ikke er for lang. Det betyder meget for deres klienter, at de får en afgørelse inden for en rimelig tid, idet deres sag, når den kommer til Landsskatteretten, måske har væ ret lang tid på vej. Kortere sagsbehandlingstider anses for at væ re en kvalitet i sig selv. For de professionelle brugere vejer kvaliteten imidlertid tungere end sagsbehandlingstiden, hvis man kan stille det op overfor hinanden, som flere udtrykker det. De professionelle brugere kender systemet, og flere er af den opfattelse, at det er naturligt, at sagsbehandlingstiden er så lang, idet der er tale om komplicerede sager, hvor sagsoplysningen tager tid. Flere tager også gerne et medansvar for den lange sagsbehandlingstid. Brugerne oplever, at der er forskel på sagsbehandlingstiderne i de enkelte sager. Nogle sager ligger stille læ nge og dukker så pludselig op igen, andre ekspederes hurtigt. Isæ r principielle sager tager lang tid og skaber flaskehalsproblemer.

9 En mener ikke, at sagsbehandlingstiden skyldes sagernes kompleksitet, men snarere sagsbehandlernes kompetenceniveau og et stort antal sager. Forslag til forbedringer: En enkelt vil gerne have at afgørelsen om tilsagn om fuld omkostningsdæ kning ved syn og skøn træ ffes umiddelbart efter indgivelsen af klagen, så syn og skøn kan blive igangsat hurtigst muligt. Høringsproceduren hos Told- og Skattestyrelsen i forbindelse med retsmøde kunne måske effektiviseres, da den ofte tager lang tid. Landsskatteretten bør i øget grad prioritere, at afgørelsen af visse sagstyper fremskyndes. (OHNWURQLVNVDJVEHKDQGOLQJ De professionelle brugere er meget positive overfor en øget anvendelse af elektronisk kommunikation, som de opfatter som en del af det at følge med udviklingen. Ingen mener dog, at elektronisk kommunikation vil effektivisere noget, men en enkelt næ vner, at den psykologiske oplevelse af smidighed er vigtig. Nogle advokatkontorer anvender selv indscanning af dokumenter, og det vil derfor ikke væ re et problem for dem, at sende samtlige sagsakter elektronisk til Landsskatteretten. De fleste ser det dog som en for stor opgave at indscanne alt, idet der typisk er mange bilag i skattesager. Enkelte peger på, at der måske er sikkerhedsmæ ssige problemer ved indgivelse af en elektronisk klage. Alle vil gerne sende egne indlæ g elektronisk. Forslag til forbedringer: Evt. via password/hjemmeside: muliggørelse af indsigt i sagsforløbet. Hvor langt er sagen? Hvem ligger den hos nu? Er der kommet svar fra Told- og Skattestyrelsen? Endvidere at læ gge de dokumenter ind, som alligevel er offentlige i sagen. At advokaterne får en bankkonto, som er godkendt for dem som professionelle brugere, således at de ikke for hver sag skal indsende en check på 600 kr. bør anvendes i større omfang, og sagsbehandlernes adresser skal meddeles til de professionelle brugere.,qirupdwlrq Generelt savner de professionelle brugere ikke information om Landsskatteretten. De fæ rreste anvender hjemmesiden og folderen, da de kender systemet så godt, at det ikke er nødvendigt. En enkelt læ ser Landsskatterettens resultatkontrakt og virksomhedsregnskab på nettet. Nogle videregiver folderen om Landsskatteretten til klienterne. Forslag til forbedringer: )ROGHU En beskrivelse af sagsforløbet bør indgå i kvitteringsbrevet, så den er konkret i forhold til klageren. Sagsforløbet kan eventuelt beskrives bedre i folderen. Isæ r vigtigt ved kontorforhandlinger. Reglerne om omkostningsgodtgørelse bør behandles i folderen. +MHPPHVLGH

10 Der er et forslag om at billeder og navne på retsmedlemmer offentliggøres på hjemmesiden. Flere har et ønske om, at Landsskatteretten offentliggør alle kendelser, eventuelt via eget tidsskrift. Enkelte peger dog på risikoen for informationsoverload, men mener det kan løses ved at markere de principielle sager. Det er vigtigt med gode søgefaciliteter, hvis alle sager offentliggøres. Der er stillet forslag om at skattestyrelsesloven og andre relevante love og bekendtgørelser læ gges ind på hjemmesiden.

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH .LUNHPLQLVWHULHW Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, DK 1015 København K Tlf.: 33 92 33 90 Fax: 33 92 39 13 e-post: km@km.dk 6WUDWHJLIRU HIIHNWLYRSJDYHYDUHWDJHOVH Sn.LUNHPLQLVWHULHWVPLQLVWHURPUnGH

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Tillæg I til Lokalplan 04.5 For Frederiksværk Amtsgymnasium Marts 2006 Frederiksværk Kommune Tillæg 1 til lokalplan 04.5 Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL

7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL 7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL 6DPUnGVVS UJVPnO$% "Ministeren bedes redegøre for, hvilke begrundelser der er for, at sognepræst Peter Fergo er rykket op til højeste lønramme,

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

FRAVÆR, ENGAGEMENT OG SOCIALT MILJØ PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLER

FRAVÆR, ENGAGEMENT OG SOCIALT MILJØ PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLER FRAVÆR, ENGAGEMENT OG SOCIALT MILJØ PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLER DATA OG BAGGRUND 3000 studerende i omkring 280 klasser på 25 erhvervsskoler over hele la ndet. Ud af ca. 45 relevante erhvervsskoler er 25 repræ

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Medlemmernes forhold til foreningen

Medlemmernes forhold til foreningen VEDTÆ GTER FOR Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkæ r, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens væ rneting. Foreningens formål er at

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU %HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU /RYIRUVODJHWVLQGKROG Formålet med den foreslåede lovændring er at overføre dele af Kirkeministeriets kompetence inden for lov om begravelse og ligbrænding

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Lokalplan 04.61 For tæt lav boligbebyggelse ved Hanehovedvej og Havnevej Forslag November 2006 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi:

Læs mere

Brugervejledning. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig.

Brugervejledning. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig. Brugervejledning X580 EN14619 Class A Læ s og forstå denne vejledning, før du lader dit barn bruge dette produkt! Hvis du har brug for hjæ lp, skal du kontakte din forhandler. ADVARSEL: Voksensamling nødvendig.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.

Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001. Uddannelsesstyrelsen att.: Fuldmægtig Troels Breindal H.C. Andersens Boulevard 43 1553 København V 15. november 2002 J.nr.: 001.1 CHS/HJE 9HGU UHQGHIRUVODJWLOORYRPYHMOHGQLQJRPYDOJDIXGGDQQHOVHRJHUKYHUYVDPW

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune Lokalplan 02.9 For Asserbo Golfbane Januar 2005 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Frederiksværk Kommune. Oplag: 150 stk. Lokalplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN 0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN %LODJ$ *U Q+DQGOLQJVSODQ IRUSHULRGHQ MDQXDUWLOGHFHPEHU Møldrup Kommunes første Grønne Handlingsplan har to overordnede mål : $WVLNUHDWGHQ*U QQH,QGN EVSROLWLNEOLYHUNHQGWKHU

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Marts 2012 Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H adsund@ stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen Karen.Jensen@ stab.rm.dk Folkesundhed

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune For Møllevang Juni 2005 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Frederiksværk Kommune. Oplag: 200 stk. Lokalplanen er udarbejdet af

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse

Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Omstilling og arbejdsmiljø i den offentlige sektor. En caseanalyse Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Alle 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

Combo Crunch. fitnessfaq.info

Combo Crunch. fitnessfaq.info Combo Crunch fitnessfaq.info Kombinationsboksen stykket læ gges væ gt på både den øvre og nedre region af maven. Selvom den fulde læ ngde af musklen er indgåelse af kontrakter, skal den øvelse skal udføres

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 2001-2004

Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 2001-2004 Kontrakt for Landsskatteretten for perioden 2001-2004 Indholdsfortegnelse Til top 1. Indledning Landsskatteretten har haft status som kontraktstyrelse siden 1. januar 1993, og nærværende kontrakt omhandler

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Fedt for Fight. - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte. Aarhus Kommune. Børn og Unge

Fedt for Fight. - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte. Aarhus Kommune. Børn og Unge Fedt for Fight - skolestarter Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte Aarhus Kommune Børn og Unge Fedt for Fight - skolestarter Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte Udgiver:

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune For Hanehoved Nordøst Oktober 2004 Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Amtskode 020 Kommunekode 211 Oplag: 200 stk. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Torben Bagge Partner, Advokat (H) Søren Frichs Vej 42A DK 8230 Åbyhøj Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 24 82 24 84 Mail: tb@tvc.dk

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere