(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ"

Transkript

1 (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især Sven Danø, professor i driftsøkonomi ved Københavns Universitet, medvirkende til udbredelsen af metoden. Som et blandt mange eksempler kan man forestille sig følgende situation: En virksomhed har en produktion af to forskellige produkter A og B, som begge skal undergå behandling på to 3 forskellige maskiner, M1, M2 og M3. 0DVNLQH 0DVNLQH 0DVNLQH: Vare A kræver 1 times maskintid og vare B kræver 2 timers maskintid Der er ialt maskintimer til rådighed vare A kræver 1 times maskintid, og vare B kræver 1 times maskintid, ' NQLQJVELGUDJ Vare A: 6 kr. Vare B. 5 kr. Der er ialt maskintimer til rådighed Vare A kræver 3 times maskintid vare B kræver 2 timers maskintid Der er ialt maskintimer til rådighed. %HVWHPGHQRSWLPDOHSURGXNWLRQDIGHWRSURGXNWHU Det økonomiske problem består i, at vare A giver det højeste dækningsbidrag, men beslaglægger også mere maskintid per enhed, især på maskine 3. Uden systematik er det svært at overskue problemets løsning. Lad os derfor stille det formelt op. Vi vil maksimere en målfunktion, der består af summen af dækningsbidragene fra de to produktioner, altså summen af dækningsbidraget fra A, d.v.s. 6*A, hvor A er det faktiske antal producerede enheder, og dækningsbidraget fra B, altså 5*B, hvor B er det faktiske antal enheder. Formelt skrives dette som MAKS: 6*A + 5*B under nogle bibetingelser. Den første maskine giver ELEHWLQJHOVHQ eller UHVWULNWLRQHQ, at A + 2*B Vi regner i timer, og har ikke mere end timer til rådighed. Det er vigtigt at notere sig ulighedstegnet, for vi kan godt lade en maskine stå ledig (selv om det alt andet lige er uøkonomisk), men vi kan ikke bruge flere maskintimer, end vi har. Bemærk, at

2 sådanne tekniske koefficienter, der mere eller mindre eksplicit bliver antaget konstante, bevirker, at restriktionen bliver lineæ r. Tilsvarende udtryk får vi for de to andre maskiner. Formelt skriver vi, at vi vil maksimere målfunktionen under bibetingelserne, som SUB: 1*A + 2*B (svarende til maskine 1) 1*A + 1*B (svarende til maskine 2) 3*A + 2*B (svarende til maskine 3) A 0 (Produktionen af A kan ikke blive negativ) B 0 (Produktionen af B kan ikke blive negativ) I den generelle udformning kan der væ re m restriktioner (maskiner) og n varer, hvor vare i giver dæ kningsbidraget d i.d.v.s. at vi får MAX: G * [ = 1 SUB: a 11 x a 1n x n b a 1m x a mn x m b m Eller i mere kompakt matrixnotation 0$;G[ 68%$[ E, hvor d er en n'dimensional ræ kkevektor, x er en n'dimensional søjlevektor, A er en (m,n) matrix og b er en m'dimensional søjlevektor. Her angiver a ij den mæ ngde (maskin)timer, der er nødvendig for vare i ved maskine j; de kaldes ofte GHWHNQLVNHNRHIILFLHQWHU. Der er intet i vejen for, at nogle af dem kan væ re nul, men de kan selvfølgelig ikke blive negative. b j angiver maskinkapaciteten for maskine j, = 1,,,m. Lineæ r programmering består således i at maksimere en lineæ r funktion, målfunktionen, som også kan have andre navne såsom kriteriefunktionen eller mere konkret f.eks. dæ kningsbidragsfunktionen, under et sæ t af lineæ re uligheder. I nogle situationer er der tale om et minimeringsproblem, men principperne er de samme. 7RYDUHLOOXVWUDWLRQHvis der kun er 2 varer A og B, kan LP problemet gives en meget oplysende grafisk illustration. 2

3 Vi tegner en figur med A og B ud af akserne. $ % )LJXU Restriktionerne afgræ nser en polygon. På figuren er der indtegnet 3 restriktioner. Vi kan højst producere inden for hver restriktion, så vi må ligge på eller nedenfor alle 3 linier. Det betyder, at vores PXOLJKHGVRPUnGH for produktionen blive afgræ nset af markerede polygon ORSTU, som består af en ræ kke endepunkter, hvor to restriktioner skæ rer hinanden, forbundet med rette linier. Spørgsmålet er så, hvilket punkt vi skal væ lge, når vi skal væ lge os et punkt enten inden for eller på randen af denne polygon. Da målfunktionen er lineæ r i A og B, vil en k pct. forøgelse af både A og B give en k pct. forøgelse af dæ kningsbidraget. Det vil derfor aldrig kunne betale sig at producere inden for randen af mulighedsområdet. I eksemplet ovenfor med 2 varer havde vi, at det samlede dæ kningsbidrag D var D = 6*A + 5*B eller A = D/6-5/6*B Vores målsæ tningsfunktion er altså en linie med hæ ldningen -5/6, der skal forskubbes så langt ud mod højre som muligt, hvorved D/6 og dermed D bliver så stor som mulig. På figuren er denne ligning illustreret med 3 stiplede linier, som skal forskydes ud mod randen så langt som muligt i pilens retning (vinkelret på de 3 stiplede linier). Der er nu to muligheder: 3

4 Enten er denne linie parallel med en af linierne (fig 2a), eller også vil den komme til at ligge og vippe på et endepunkt (fig. 2b). Figur 2a Figur 2b På figur 2a og 2b er kun vist et udsnit af mulighedsområdet. Den afgørende pointe er, at på figur 2b er der ingen tvivl, endepunktet er det punkt, vi læ ngst kan forskyde dæ kningsbidragslinien til, og dermed det optimale punkt. Men på figur 2a vil godt nok alle punkter, der sammenfalder med dæ kningsbidragslinien, i princippet væ re lige gode, men også endepunktet vil væ re lige så godt. 9LEHK YHUDOWVnLNNHXQGHUV JHDOOHSXQNWHUSnUDQGHQDI ILJXUHQPHQNDQQ MHVPHGXQGHUV JHHQGHSXQNWHUQH. På figur 1 svarer det til, at den optimale løsning må væ re et af punkterne R, S, T, U. Der kan i hvert fald ikke findes nogen bedre løsning. Denne egenskab ved LP var baggrunden for en ofte anvendt DOJRULWPH eller beregningsmetode, som blev kaldt SIMPLEX-metoden, og som løst sagt bestod i at undersøge endepunkterne efter en næ rmere bestemt fremgangsmåde. Udviklingen inden for EDB har imidlertid bevirket, at der ikke læ ngere er det samme behov for at beskæ ftige sig med detaljerne i den algoritme, da der findes en lang ræ kke programmer til at løse LP problemer med, så vi vil her mere koncentrere os om at vise, hvordan man i praksis kan løse LP problemer. I næ ste afsnit skal vi konkret vise, hvordan LP problemer kan formuleres RJ O VHV i Excel, selv om mere professionelle anvendelser utvivlsomt vil anvende et egentligt LP-program. Men forinden er der grund til at fremhæ ve nogle sæ rlige egenskaber ved løsningen. 4

5 %LQGHQGHRJLNNHELQGHQGHUHVWULNWLRQHUBetragt figuren nedenfor $ Der er indtegnet 4 restriktioner. Hvis det optimale punkt er A, fremkommet ved en skæ ring mellem restriktion 1 og restriktion 2, ses det klart af figuren, at restriktion 3 konkret ikke har nogen betydning for den optimale løsning; vi siger, at den er LNNHELQGHQGH. Omvendt er restriktion 1 og 2 bindende. For en ELQGHQGH restriktion gæ lder, at lighedstegnet i optimum er opfyldt, medens det strenge ulighedstegn < gæ lder for den ikke-bindende restriktion. Restriktion 4 er aldrig bindende - den er tegnet parallelt med restriktion 1 og kunne svare til en restriktion A+2B ; en sådan restriktion ligger helt uden for restriktion 1. Det vil imidlertid ofte væ re sådan, at om en restriktion er bindende eller ej, vil afhæ nge ikke kun af restriktionen selv, men af såvel koefficientmatricen af tekniske koefficienter som af de koefficienter - "de relative priser" - der indgår i målfunktionen. Hvis man æ ndrede de relative priser, kunne restriktion 3 blive bindende, medens f.eks. restriktion 1 ikke ville blive bindende. En bindende restriktion j læ gger pr. definition bånd på vores handlinger, så hvis vi løsner bindingen, d.v.s. forøger b j, vil vi også forøge vores dæ kningsbidrag D. Som en illustration kan tages eksemplet ovenfor med 2 varer, hvor den optimale produktionsomfang viser sig at blive bestemt af de to bindende restriktioner 2 og 3, se nedenfor, medens restriktion 1 er ikke-bindende. Vi kan altså opfatte situationen således, at vi finder optimum ved hjæ lp af at maksimere dæ kningsbidraget under bibetingelserne 2 og 3, idet der anvendes lighedstegn. Vi danner på sæ dvanlig facon Lagrangefunktionen L med de tilhørende multiplikatorer 8 og ( og differentierer. L = 6 A + 5 B - 8 (A+B ) - ((3A + 2B ) 5

6 L/ A = ( = 0 L/ B = ( = 0 L/ 8 = A + B = 0 L/ ( = 3A + 2B = 0 Vi får 8 = 3 og ( = 1 og iøvrigt også A = og B = Med andre ord: Hvis vi forøger kapaciten for restriktion 2 med 1 enhed, vil dæ kningsbidraget stige med 3 enheder. For restriktion 3 er det tilsvarende tal 1. Tallene 8 og ( kaldes VN\JJHSULVHU De viser, hvad en marginal forøgelse på 1 enhed af kapaciteten på en restriktion vil give i bidrag i målfunktionen. Det følger intuitivt heraf, selv om det ikke er bevist, at: VN\JJHSULVHQSnLNNHELQGHQGHUHVWULNWLRQHUHU Der sker jo ikke nogen påvirkning af det samlede dæ kningsbidrag, hvis vi marginalt forøger kapaciteten. Dette er et vigtigt resultat, som har talrige økonomiske anvendelser. Da maskine 1 ikke giver nogen bindende restriktion, er skyggeprisen for dens anvendelse 0. Det vil sige, at indtil restriktionen for maskine 1 bliver bindende, er det gratis at anvende den. Lad os f.eks. antage, at virksomheden får en lille ny ordre, som den skal give et tilbud på, som involverer de 3 maskiner med et forbrug på 10 timer hver. Hvordan skal man så indregne væ rdien af tidsforbruget ved brug af de tre maskiner? Svaret er umiddelbart givet ved anvendelse af skyggepriser: Maskine 1 er gratis, så det koster ikke virksomheden noget at anvende den (marginalt) mere. Ved brug af maskine 2 i 10 timer går vi derimod glip af en indtjening af 3*10 kroner og ved brug af maskine 3 i 10 timer går vi ligeledes glip af 1*10 kroner, så opportunity costs ved den nye ordre er (for så vidt angår dette maskintidsforbrug) = = 40 kroner. Lad os resumere resultaterne Restriktionen er bindende Skyggeprisen er positiv Restriktionen er marginalt ikkebindende Skyggeprisen er nul ved marginale æ ndringer Restriktionen er aldrig bindende Skyggeprisen er altid nul 6

7 (NVHPSHOSnO VQLQJDI/3SUREOHPYHGKM OSDI(;&(/VHPDSSHQ/3 SURJUDPPHULQJPHG(;&(/ Det anbefales at printe denne vejledning ud eller have den liggende, medens regnearket gennemgås. Lad os have ovenstående problem MAKS: 6A + 5B SUB: (1) A+2B (2) A+ B (3) 3A+2B (4) A 0 (5) B 0 Da der kun er to variable A og B, kan der findes en grafisk løsning. Denne er givet i arket Grafisk Illustration. De 3 restriktioner er indtegnet tillige med isoprofitlinien, som er den røde kurve og markerer hæ ldningen på dæ kningsbidraget D = 6A+5B. Det er denne linie, som vi skal parallelforskyde så langt som muligt opad til højre. Det kan væ re lidt svæ rt at se helt klart, hvilken løsning, der er optimal, men der er to kandidater, nemlig (A,B) = ( , ) og (A,B) = ( ,50.000) de præ cise væ rdier for disse to punkter kan findes ved simpelthen at løse de tilhørende ligninger. En direkte indsæ ttelse i målfunktionen giver hhv og , så den optimale løsning bliver A = og B = , altså den løsning, vi fandt fra før. I EXCEL løses det eksakt på følgende måde. Se Excel-regnearket LPprogrammering med EXCEL med følgende ark 1. Problemformulering 2. Grafisk løsning 3. Svarrapport 1 4. Sensitititetsrapport 1 5. Svarrapport 2 Vi foretager nu følgende skridt: 1) Definer to celler svarende til de to væ rdier A og B. Her er sat A = a1 og B = b1. 2) Sæ t helt foreløbigt a1=1 og b1=1. 3) Indsæ t målfunktionen i f.eks. som her cellen a3, idet der skrives = 6*A1+5*B1. Der vises nu (selvfølgelig) tallet 11. (Gangetallene * er her overflødige, men anbefales i praksis.) 4) Skriv de 3 lineæ re restriktioner og de to ikke-negativitetsbetingelser som vist, f.eks. den første som =A1+2*B1. Da vi foreløbigt har sat A1=1 og B1=1, fås tallet 3.Læ g mæ rke til, at vi skriver venstresiden af uligheden i èn celle, og højresiden i en anden. 7

8 5) Tryk på funktioner i menulinien og find Problemløser (eng. solver ). 1 Vi skal nu udfylde 4 felter. a) Målcellen, nemlig den størrelse, som vi ønsker at maksimere. b) Rubrikken maks, min eller lig med. Vi væ lger maks. c) Ved redigering af cellerne: A1 og B1. For det er jo netop disse væ rdier, som vi kan æ ndre på. Hvis de ikke står ved siden af hinanden, skal du anvende et semikolon efter hver henvisning. d) Underlagt betingelserne. Tryk på Tilføj og indlæ g den første betingelse. Tryk på tilføj igen og indlæ g den næ ste o.s.v. Når alle 5 betingelser er indføjet, tryk på Løs, og EXCEL giver en meddelelse om, at den har fundet en løsning. 6) Sæ t kryds i rubrikken Behold problemløsning og tryk på svarrapport. Denne fremkommer på et sæ rligt ark kaldet Svarrapport 1, som typisk bliver sat ind i starten af projektmappen. Det har et udseende som vist på Excel-arket. Læ s dette. Noter, at slutvæ rdien for målvariablen er , altså den løsning, vi fandt ovenfor. Noter, at restriktion (1) ikke er bindende, jfr. ovenfor, og at restriktion (2) og (3) er bindende. Noter også, at vi direkte får udskrevet, hvor meget der er af ledig kapacitet ved den optimale løsning for restriktion 1. Løs problemet igen og bed om en sensitivitetsrapport. Konstater, at Lagrangemultiplikatoren = skyggeprisen for restriktion 2 er på 3 og for restriktion 3 er skyggeprisen på 1. Altså de løsninger, vi fandt ovenfor. Hermed er vi for så vidt fæ rdige, som vi har løst vores problem, men for illustrationens skyld fortsæ tter vi med. 7) Vi ser, hvad der sker, hvis vi antager, at kapaciteten for (den bindende) restriktion 2 ikke var , men , men problemet (1)-(5) i øvrigt er uæ ndret. MAKS: 6A + 5B SUB: (1) A+2B (2) A+ B (3) 3A+2B (4) A 0 (5) B 0 Vi indtaster problemet igen, blot med i stedet for og løser. 8) På arket svarrapport 2 er vist, at målfunktionen, slutvæ rdien æ ndrer sig til , hvor den før var , altså en stigning på 3. Men det var jo netop definitionen af skyggeprisen på restriktionen, som vi netop har fundet til at blive 3. 1 Hvis problemløser (solver) ikke er tilgæ ngelig, kan du gå ind på funktioner i menuen og se under "tilføjelsesprogrammer", om den er tilgæ ngelig der. Hvis den er tilgæ ngelig som tilføjelsesprogram, må du installere den. Alternativt må du sørge for at få den installeret. 8

9 (W DGYDUHQGH VOXWRUG LP-modeller har væ ret ganske populæ re, såvel i økonomisk teori som i praksis, og de anvendes stadigt, men nok ikke i samme omfang. Det skyldes nok to forskellige forhold. For det første, at de har en tilbøjelighed til at give for drastiske resultater. De giver ikke anledning til marginale æ ndringer i de optimale væ rdier som følge af marginale æ ndringer i parametrene. Enten giver de slet ingen æ ndringer - den optimale løsning er den samme i et vist parameterinterval - eller også de giver de anledning til ganske store æ ndringer. I sidste tilfæ lde kan en lille æ ndring i en teknisk koefficient forårsage en drastisk æ ndring i den optimale løsning. Det kan for så vidt også væ re rigtigt, men som en beskrivelse af virkeligheden er det typisk ikke tilfæ ldet. For det andet var LP en lang overgang i praksis den eneste modeltype, der teknisk og beregningsmæ ssigt kunne håndteres. Dette medførte en vis tilbøjelighed til at antage linearitet, også hvor der kræ vedes en del god vilje for at acceptere denne forudsæ tning. Med moderne hjæ lpemidler er det ikke på samme måde læ ngere nødvendigt af beregningstekniske hensyn at kræ ve linearitet. Og det er det faktisk heller ikke i Excel. %UXJDISUREOHPO VHUWLOPHUHJHQHUHOOHPDNVLPHULQJVSUREOHPHU Funktionen "Problemløser" i Excel er ikke begræ nset til blot LP-problemer eller overhovedet indrettet specielt til disse. Der er intet i vejen for, at der i målfunktionen indgår et ikke-linæ rt udtryk, f.eks. at prisen er en faldende funktion af den solgte mæ ngde. Hvis f.eks. på vare A er 15-0,3 A og prisen på vare B er 10-0,4 B, fås målfunktionen MAKS: -0,3*A *A -0,4*B *B, som så kan maksimeres under de relevante bibetingelser. Men hvis såvel målfunktion som bibetingelser er af speciel karakter, er der ingen garanti for hverken eksistens eller entydighed af en løsning. Ikke desto mindre er problemløserfunktionen et ganske kraftigt væ rktøj til "mindre" problemer, så derfor 7LOO\NNH 'X HU QX L VWDQG WLO NRQNUHW DW O VH IOHUH HUKYHUYV NRQRPLVNH SUREOHPHU HQG GH IOHVWH LNNHEORWLWHRULHQPHQRJVnLSUDNVLV 9

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

11. Problemløser. Problemløser

11. Problemløser. Problemløser Problemløser Med målsøgning varieres indholdet i én af inputcellerne indtil det ønskede resultat - målet - er nået. Med PROBLEMLØSER er det muligt at variere - i Excelsprog: redigere (tidligere: justere)

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU

'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU 'HOHELOVRUGQLQJHU LEROLJVHOVNDEHU Indhold 352-(.7'(6,*1 3URMHNWRUJDQLVHULQJ 3URMHNWHWVIRUPnORJUDPPH 2UJDQLVHULQJDIGHOHELOVRUGQLQJHU 9DOJDIEROLJRPUnGHU,QIRUPDWLRQRJUHNUXWWHULQJ,QIRUPDWLRQRJPDUNHGVI ULQJ

Læs mere

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling

Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Evaluering af Spædbarnsordningen, Familiecenter Midt, Sabroegårdens Observationsafdeling Kontoret for børn og unge mv., Social og Psykiatriforvaltningen i Viborg Amt Januar 2006 Projektleder Lisbeth Ørtenblad

Læs mere

Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye

Operationsanalyse Eksamensnoter Frederik Silbye OPERATIONSANALYSE - EK SAMENSNOTER Konvertering til standard-form...2 Løsning af LP-problemer via simplex...2 Tilføjelser til simplex...3 Sensitivitetsanalyser...3 Dualitet...5.DSLWDO Transportproblemer...6

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ

%OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ %OLYXGYLNOHU GHQNUHDWLYHSURJUDPP U 1RUPDQQ$D1LHOVHQ $WY UHXGYLNOHUHUNRQVWDQWDWKDYH MQHQHnEQH IRUGHWLQJGHULNNHILQGHV RJIRUGHWLQJGHUILQGHV PHQVRPNDQ QGUHV Det fortælles at en jøde under anden verdenskrig

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU

%DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Notat %DUULHUHUIRUUHDOLVHULQJDI HQHUJLEHVSDUHOVHULE\JQLQJHU Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut 2004 2 ,QGKROG Forord... 5 Baggrund... 6 Fremgangsmåde... 8 Tidligere undersøgelser af barrierer...

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind?

Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind? (Kapitel 3 i: Dahler-Larsen, Peter & Klausen, Kurt Klaudi (red.) 2000: Festfyrværkeri eller gravøl - en debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet, Odense Universitetsforlag, Odense) Er kommunerne

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer

Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Gisp Global Internet Service Provider Projektrapport Oprettelse af et e-mail system til en Internet Service Provider Tema: Distribuerede informationssystemer Aalborg Universitet Master i IIT - Systemadministration

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere