Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00."

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 5 2 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 6 3 Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 14 5 Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn 19 6 Rudersdal Tennisklub - Tilskud til renovering af udendørs tennisbaner af kunststof. Anlægsbevilling Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 27 8 Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 31 9 Movia regnskab Orientering Movia - Budget Trafiksanering Anlægsregnskab Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Kultur og Fritidsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober LUKKET PUNKT - Salg af lejrgrunden Birkeengen i Tømmerup ved Hundested LUKKET PUNKT - Kohavevej 22 A-B, Trørød, 2950 Vedbæk - Salg af kommunal ejendom LUKKET PUNKT - Udbud af rengøring i kommunens institutioner mv. 70 2/70

3 3/70

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 1. Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf (160046/11) 4. Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 1. Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 (161330/11) 7. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 1. Forslag til styrelsesvedtægt for "Forum for Fritid" gældende for perioden (153669/11) 8. Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 1. Høringsnotat for handleplan (158049/11) 10. Movia - Budget Budget 2012-budgetfølsomhed.pdf (156952/11) 12. Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde under SSU (160309/11) 14. Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde - BSU (159852/11) 17. Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober Orientering om udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2011 (164488/11) 2. Anlægsoversigt pr. 31. oktober 2011 (164493/11) 3. Økonomirapport Region Hovedstaden 3. kvartal 2011 (164661/11) 4. Forbrugsrapport pr. 31. oktober 2011 (164707/11) 4/70

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Meddelelser ØU Sagsnr. 5/70

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn ØU Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram, beslutning om udbudsform samt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet (Skema A-tilsagn). Sagsfremstilling Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen vedtog Kommunalbestyrelsen den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Det blev endvidere besluttet at nedsætte et byggeudvalg til i samarbejde med en teknisk bygherrerådgiver at udarbejde byggeprogram med henblik på udbud af projektet i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Der blev givet bevilling til programmering og afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den Lokalplanen rummer mulighed for byggeri af op til m 2 bruttoetageareal i op til tre etager. I de bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at byggeriet tilpasser sig det omkringliggende miljø, herunder fredskoven og den omkringliggende bebyggelse, og i lokalplanprocessen har der fra såvel politikere som naboer været fremsat ønske om, at bebyggelsens omfang begrænses så meget som muligt med henblik på at opnå tilfredsstillende tilpasning til området. Denne udfordring er der taget højde for i udarbejdelse af byggeprogrammet, hvor byggeudvalget har foretaget en prioritering af de ønskede funktioner, således at tilbudsgiverne i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslagene har mulighed for at begrænse bebyg- 6/70

7 gelsens omfang, hvis de vurderer, at der derved kan opnås en bedre tilpasning til området. Byggeprogram Til udarbejdelse af et byggeprogram er der nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapområdet, Byplan, Teknik & Miljø ved Rudersdal Ejendomme, Handicaprådet, repræsentanter for beboere og medarbejdere ved Bofællesskabet Bregnerødvej 1, botilbuddet Dronninghus samt bruger- og personalerepræsentant fra værestederne. Byggeprogram forelægges til godkendelse. Byggeprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektfirmaet Hune & Elkjær, som har fået opgaven efter miniudbud i henhold til parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning. Byggeprogrammet omfatter opførelse af et bofællesskab med 12 boliger med tilknyttede fællesarealer og servicearealer for personer med behov for døgndækning, 2 mindre akutstuer til midlertidigt ophold, støtte- og aktivitetscenter. Herudover omfatter programmet opførelse af op til 18 almene boliger uden tilknyttede servicearealer. Sidstnævnte boliger har lavest prioritet, og antallet kan således reduceres, hvis det findes nødvendigt, for at den samlede bebyggelse kan tilpasses området. Byggeprogrammet indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige funktioner, herunder en beskrivelse af hvilke aktiviteter, der skal kunne foregå i støtte- og aktivitetscenteret. Herudover indeholder det rumbeskrivelser og -diagrammer med vejledende arealangivelser. Det lades således op til de bydende at opnå så effektiv arealudnyttelse som muligt. Programoplæg vedlægges som bilag. Prækvalifikation Da anlægsudgiften overstiger EU s tærskelværdi for byggeri, skal projektet udbydes efter Direktiv nr. 2004/18/EF af (Udbudsdirektivet). På Kommunalbestyrelsens møde den blev det vedtaget at udbyde byggeopgaven i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. I totalentreprise står entreprenøren for såvel opførelse som projektering af byggeriet. I konkurrencen om at få tildelt opgaven stiller entreprenøren derfor med et team, som også omfatter arkitekter og ingeniører. Det foreslås, at der prækvalificeres 5 totalentreprenører til at give tilbud på opgaven, og at der ved udvælgelsen lægges særlig vægt på teamets referencer for opførelse af boliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det foreslås at der herudover lægges vægt på, at teamet har erfaring med opførelse af boliger med støtte efter almenboligloven og erfaring med byggeri af almene boliger til sindslidende og erfaring med opførelse af byggeri i lavenergiklasse og at entreprenørens virksomhed har en i forhold til opgaves størrelse og karakter passende kapacitet og økonomisk soliditet. Det er et lovkrav, at entreprenøren fremlægger nøgletal eller karakterbog udarbejdet på grundlag af evalueringer foretaget af Byggeriets Evalueringscenter eller lignende evaluator. Støttetilsagn 7/70

8 Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2011 et beløb svarende til kr. pr. m 2, som finansieres med 84 % låneoptagelse, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Alle udgifter herudover finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Med godkendelse af Skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 84 % af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Statstilskuddet til servicearealerne udgør kr. pr. bolig, som servicearealet betjener. Økonomi I forbindelse med beslutningen om at igangsætte udarbejdelse af byggeprogrammet blev den samlede anlægsudgift anslået til ca. 78,2 mio. kr. Da det nu ligger fast, at der ikke må etableres nogen form for anlæg uden for det fredskovfritagne areal, og at fritagelse af yderligere areal fra fredskovpligt ikke kommer på tale, findes det sandsynligt, at alle eller de fleste parkeringspladser må anlægges i p-kælder. Høje krav til bygningens arkitektoniske kvalitet vil også medvirke til at bringe prisen op. Forvaltningen anslår, at den samlede anlægsudgift for etablering af bofællesskab med op til 18 almene boliger og 12 boliger i bofællesskab med tilknyttede servicearealer vil udgøre ca. 60,137 mio. kr. inkl. moms, svarende til den maksimale anskaffelsessum for boligdelen. Hertil kommer anslået ca. 33,716 mio. kr. inkl. moms til opførelse af servicearealer, støtte- og aktivitetscenter samt merudgifter til p-kælder mv. I alt 93,853 mio. kr. Den kommunale andel af finansieringen af projektet anslås at ville udgøre ca. 36,079 mio. kr. opgjort som anført nedenfor: Mio. kr. Anskaffelsessum Kommunens udgifter Boliger 60,137 Grundkapital, 14 % 8,419 Servicearealer 2,152 Ekskl. Moms 1,768 Øvrige anlægsudgifter 31,564 Ekskl. Moms 25,892 I alt 93,853 I alt 36,079 Værdien af grunden, hvorpå byggeriet opføres, indgår i anskaffelsessummen med et beløb maksimalt svarende til ejendommens handelsværdi. Den kommunale nettoudgift er afhængig af, hvor stor en del af grundens værdi, der efter licitationen er plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Grundværdien indgår foreløbig med en værdi svarende til ejendomsvurderingen, som pt. udgør 9,650 mio. kr. Tilskuddet til 8/70

9 etablering af servicearealer udgør 0,480 mio. kr. Den kommunale nettoudgift anslås derfor på det foreliggende grundlag at udgøre ca. 25,949 mio. kr. Når de nye boliger tages i brug, kan de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse sælges. Den forventede indtægt herved anslås at ville udgøre ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering. Den månedlige husleje i de nye boliger vil afhænge af boligernes størrelse, men anslås at ville komme til at udgøre ca kr. i bofællesskabet og ca kr. i de øvrige boliger. Der kan ydes boligstøtte på ca kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen udgør ca kr. Boligstøtten er beregnet for en beboer, som kun har social pension som indtægt. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Anbefaling Forvaltningen anbefaler at godkende, at der etableres bofællesskab med 12 almene boliger med tilknyttede servicearealer, op til 18 almene boliger, der ikke er en del af bofællesskabet, samt støtte og aktivitetscenter, og at godkende byggeprogrammet som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise. Det anbefales endvidere, at der på grundlag af en anslået samlet anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. inkl. moms, meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 84 pct. af en anskaffelsessum på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn). Det videre arbejde Sag om godkendelse af udbudsbetingelser herunder kriterier for bedømmelse af konkurrenceforslagene, samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg forelægges Økonomiudvalget i november måned. Udbudsmaterialet udsendes derefter ultimo november, således at licitation kan afholdes i februar-marts måned Når bedømmelsen af de indkomne forslag derefter er afsluttet, forelægges sagen på ny med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart og endeligt støttetilsagn (Skema B). Herefter kan totalentreprenøren indsende projekt til myndighedsgodkendelse og i dialog med Psykiatri og Handikap som bygherre udarbejde hovedprojekt. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2012 og færdiggjort til indflytning primo Ændringer til budget. Til finansiering af projektet er der i budgettet på projekt 0877 og 5464 afsat rådighedsbeløb på i alt 79,686 mio. kr. fordelt med 0,458 mio. kr. i 2011 og tidligere år, 5,000 mio. kr. i 2012, 38,000 mio. kr. i 2013, 35,528 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i På projekt 0877I er der afsat -1,200 mio. kr. i 2014 til indtægter i form af statstilskud. På grundlag af ovennævnte overslag over udgifterne anmodes nu om regulering af rådighedsbeløb med i alt -1,539 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb udgør 9/70

10 78,147 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. med fradrag af grundværdi og moms vedrørende udgifter til anlæg af servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter. Som følge heraf tilrettes rådighedsbeløbene på projekt 0877 med +6,287 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 5464 tilrettes med +4,500 mio. kr. i 2012, +5,544 mio. kr. 2013, -17,170 mio. kr. i 2014 og -0,700 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 0877I tilrettes med +0,720 mio. kr. i Se nærmere vedhæftede skema med beregning af rettelser til budgettet. I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 55,808 mio. kr. i Af den samlede anslåede anlægsudgift lånefinansieres 50,515 mio. kr., svarende til 84 pct. af anskaffelsessummen på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede ændring i låneoptagelse indarbejdes i budgettet. Til programmering mv. er der bevilget 0,500 mio. kr. Der søges om bevilling på yderligere 1,000 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B. Resterende anlægsmidler søges bevilget, når anlægsudgifterne før byggestart efter afholdt licitation forelægges til godkendelse (Skema B-tilsagn). Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af byggeregnskab. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Ejendommens nuværende beboere samt hjemmeplejedistriktets administration skal genhuses, når de eksisterende bygninger rives ned. Siden der blev truffet beslutning om nedrivning af de eksisterende boliger er 12 af de daværende husstande fraflyttet, således at der nu kun er 8 boliger, der er udlejet på almindelige vilkår. 2 boliger benyttes til midlertidig husning er flygtninge. Den samlede årlige lejeindtægt i den eksisterende ejendom udgjorde før beslutning om at påbegynde byggeprogrammering kr. Udgifter til beboerindskud i forbindelse med genhusning af beboerne samt mistet lejeindtægt som følge af genhusningen er indarbejdet i budgettet. Mistet lejeindtægt blev anslået til kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012 og 13 og til finansiering af mistet huslejeindtægt blev søgt tillægsbevilling på kr. i 2010 og der blev indarbejdet en mindreindtægt på i 2011 og kr. i Derudover er der i budgettet indarbejdet merudgifter til dækning af flytteudgifter for de berørte borgere på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Bilag 1 Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at byggeprogrammet godkendes som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise, 10/70

11 2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre prækvalifikation under anvendelse af de i sagsfremstillingen nævnte udvælgelseskriterier, 3) at der på grundlag af budget for den samlede ombygning på kr. meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 30 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn), 4) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5464 til forbrug i 2012 til tekniske forundersøgelser mv., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, 5) at der til budget 2012 og 2013 vedrørende projekt 5464 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr. finansieret af kassebeholdningen, 6) at der til budget 2014 og 2015 vedrørende projekt 5464 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr., der tilgår kassebeholdningen, 7) at der til budget 2013 vedrørende projekt 0877 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, 8) at der til budget 2014 vedrørende projekt 0877I gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, og 9) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling på kr. vedrørende låneoptagelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 11/70

12 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt 5404 ØU Sagsnr. 07/5961 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab for salget med en anlægsbevilling på en samlet indtægt på kr Sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Ejendommen blev opdelt i fire matrikler og afregning for sidste solgte matrikel er sket i august Rudersdal Ejendomme aflægger hermed det endelige regnskab for salg fratrukket diverse omkostninger. Anlægsbevilling kr. 0 Indtægter: kr ,97 Udgifter: Salgsomkostninger kr ,96 Ejendomsskatter + forsikring kr ,97 I alt kr ,04 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, 2) at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på kr. til modtagelse af de sidste refusioner, 3) at der gives anlægsbevilling på en indtægt på kr. og 4) at salgsprovenuet tilfalder kommunekassen. 12/70

13 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 13/70

14 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Aftale om drift af plejecentret Margrethelund ØU Sagsnr. 11/35160 Resumé På møde den tog Kommunalbestyrelsen "Analyse af det fremtidige plejeboligbehov" til efterretning og bad forvaltningen om at vende tilbage med en nærmere beskrivelse af alternative muligheder for imødekommelse af de budgetmæssige og kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet. Forvaltningen har herefter udarbejdet en alternativ model med fokus på, at den forventede venteliste overholder den lovmæssige ventetidsgaranti og den kommunale målsætning på området. Hovedelementer i den alternative model er at flytte beboere og personale fra den gamle del af Frydenholm til det nyopførte plejecenter på Byageren i Nærum, og herefter ombygge eller renovere Frydenholm. For at sikre den nødvendige kapacitet i perioden, hvor Plejecenter Frydenholm ombygges, søges der indgået en aftalte med Hørsholm Kommune om køb af plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har på møde den besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling og udarbejde forslag til aftale med Hørsholm Kommune om køb af midlertidige og faste boliger i en periode på 2-3 år. Forvaltningen fremlægger udkast til en aftale med Hørsholm Kommune om drift af Plejecenter Margrethelund Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune forventer at have en overkapacitet af plejeboliger i en årrække, og har tilbudt Rudersdal Kommune at benytte plejeboliger i Hørsholm på Plejecenter Margrethelund, Kong Georgsvej 9 i Vedbæk i en periode. Plejecenter Margrethelund består af en renoveret hovedbygning og 2 nybyggede 14/70

15 fløje. Plejecenter Margrethelund er indrettet med 35 moderne 1-værelsesboliger. Boligernes størrelse er på m 2. Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 udgør de individuelle boliger og tilhørende fællesarealer, og ejerlejlighed 2 udgør servicearealerne. Hørsholm Almene Boligselskab ejer lejlighed 1 og Hørsholm Kommune ejer lejlighed 2, og Dansk Almennyttigt Boligselskab administrerer boligforeningen. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund Hørsholm Kommune har givet mulighed for, at hele Plejecenter Margrethelund overdrages således, at Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for hele institutionen. Ved ophør gives Plejecenter Margrethelund tilbage til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har udarbejdet et udkast til Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund 6. udkast af Aftalen vedlægges om bilag. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for Rudersdal Kommunes brug af Margrethelund og parternes rettigheder og pligter, idet der efterfølgende kan være behov for at tilpasse og supplere aftalen. Hørsholm Kommune anvender aktuelt 14 boliger på Plejecenter Margrethelund til fleksible boliger, som fraflyttes ca , hvor Hørsholm Kommune ibrugtager et nyt plejecenter i den nordlige del af kommunen. Aftalen mellem Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune træder i kraft ca , og den præcise dato fastsættes inden Aftalen løber til udgangen af 3. kvartal I perioden fra og til overtagelsen overdrager Hørsholm Kommune i videst mulig omfang ledige boliger til Rudersdal Kommune. I perioden og til aftalens ophør med udgangen af 3. kvartal 2015 overdrager Rudersdal Kommune ledige boliger til Hørsholm Kommune. Der er således en fast kontraktperiode for midlertidige og faste boliger, der omkranses af en indfasnings- og en udfasningsperiode for permanente plejeboliger. Midlertidige og faste plejeboliger Rudersdal Kommune planlægger at anvende i alt 20 boliger til midlertidige boliger. Disse boliger forventes fraflyttet med udgangen af 3. kvartal Det forventes tillige, at hovedparten af beboerne i de 15 faste boliger vil være Rudersdalborgere på dette tidspunkt. Rudersdalborgerne kan blive boende på Plejecenter Margrethelund eller flytte tilbage til Rudersdal Kommune, hvis de ønsker dette. Driften af Plejecenter Margrethelund overgår til Rudersdal Kommune ca og medarbejdere, der er knyttet til de faste plejeboliger, vil blive virksomhedsoverdraget fra Hørsholm Kommune til Rudersdal Kommune. Ved aftalens ophør vil de 15/70

16 medarbejdere, der er tilknyttet de faste plejeboliger, blive virksomhedsoverdraget fra Rudersdal Kommune til Hørsholm Kommune. Ældreområdet planlægger at flytte de 20 midlertidige boliger på Plejecenter Sjæsø til Plejecenter Margrethelund omkring Ved aftalens ophør flyttes de midlertidige boliger til Plejecenter Hegnsgården i forbindelse med, at der ibrugtages nye plejeboliger i Rudersdal Kommune. På Plejecenter Sjælsø vil der bliver etableret 20 faste plejeboliger medio 2012, når de midlertidige boliger er flyttet til Plejecenter Margrethelund. Flytning og virksomhedsoverdragelse Medarbejderne på Plejecenter Sjælsø, der arbejder i de midlertidige boliger, er orienteret om, at det planlægges at flytte såvel midlertidige beboere som de tilknyttede medarbejdere i de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Sjælsø til Plejecenter Margrethelund Det er ønsket at skabe tryghed og sikkerhed for beboere og personale, og derfor vil der blive sat særligt fokus på at skabe en god flytning for alle de involverede parter. Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger i fællesskab virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne på Plejecenter Margrethelund. Dette planlægges i god tid for at sikre en god proces for personalet. Økonomiske konsekvenser Den vedlagte kontrakt indeholder aftaler, der modsvarer de behov for plejeboliger, der fremgår af ud- og ombygningsplanen, som den er beskrevet og fremlagt for Kommunalbestyrelsen den Udgifterne til driften af Plejecenter Margrethelund i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er vurderet til, at kunne afholdes inden for de i budgettet allerede indarbejdede beløb under forudsætning af, at ibrugtagning, brug og udfasning forløber som forventet. Herunder at antallet af beboere fra Hørsholm og andre kommuner i driftsperioden svarer til det forudsatte. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke midler, der er afsat til drift af Plejecenter Margrethelund i perioden Oversigt over afsatte netto budgetbeløb til drift af Margrethelund, Hørsholm (2011- priser) Mio. kr. 13,9 16,0 20,1 15,4 3,7 1,0 Der kan forekomme afledte driftsudgifter i forbindelse med overdragelsen, bl.a. som følge af merudgifter i forbindelse med etablering af IT m.v. 16/70

17 Ifølge bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr af 15/12/2009), skal der til kommuners låntagning henregnes indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af lokaler, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave ( 3, stk. 7). Det betyder, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, i dette til fælde 4,7 mio. kr., eller nedskrive lånerammen for det år, aftalen indgås, med et tilsvarende beløb. Rudersdal Kommunes låneramme for 2011 forventes at blive på mellem mio. kr. på baggrund af kommunens udlæg til betaling af ejendomsskatter samt anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger. Der er i Budget 2012 ikke budgetteret med at udnytte denne låneadgang, hvorfor det vil være muligt at indgå lejeaftalen uden at skulle foretage en efterfølgende deponering. Aftaleproces Med dette dagsordenspunkt ønsker forvaltningen at fremlægge detaljerne i den aftale, som Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune forventes at indgå. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund fremlægges tillige for fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune drøftede sagen den og godkendte dagsordenen. Bilag 1 Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til "Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund" og 2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads med Hørsholm Kommune. 17/70

18 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 18/70

19 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn ØU Sagsnr. 11/31884 Resumé Skole og Familie har til opgave at sikre anbringelse af uledsagede flygtninge i henhold til den tildelte kommunale kvote. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Undersøgelser har imidlertid vist, at en særlig gruppe af disse unge vil profitere af at blive anbragt i et bofællesskab. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af et bofællesskab. Der vil ifølge aftale med Miljø og Teknik være mulighed for at oprette bofællesskabet på den kommunale ejendom Havarthivej 3, Holte. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Ankestyrelsen viser i en undersøgelse fra 2010, at der er sket en stigning i antallet af uledsagede mindreårige, der er kommet til Danmark i perioden fra 2005 til I 2009 fik 114 uledsagede mindreårige asylansøgere opholdstilladelse i Danmark, hvilket er en stigning på 543 procent, sammenlignet med 2005, hvor 21 fik opholdstilladelse. Rudersdal Kommune modtager i forhold til kommunens kvote omkring af disse uledsagede flygtningebørn om året. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Desuden har en række øvrige undersøgelser (Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2010, Red Barnet 2010, Dansk Flygtningehjælp 2011 og UNHCR-rapport 2010) vist, at nogle af de uledsagede flygtningebørn har bedst af at blive anbragt i et bofællesskab det vil sige en kombination af anbringelse på en døgninstitution og eget værelse. Erfaringerne fra Rudersdal Kommune og de ovennævnte undersøgelser viser, at unge flygtningebørn er meget ensomme, når de anbringes i eget værelse. Undersøgelserne viser endvidere, at de øvrige anbragte børn og unge på døgninstitutionerne har en række problemer, som ikke er gældende for de uledsagede flygtningebørn. Således fremgår det af Ankestyrelsens rapport fra 2010, at: Kommunerne peger på, at de af mangel på bedre løsninger anbringer de uledsagede mindreårige på institutioner og opholdssteder tilpasset danske unge med psykiske eller sociale problemer. Kommunerne peger selv på, at det kan være uheldigt, da uledsagede mindreårige 19/70

20 har andre problemer end danske unge, der er anbragt på institutionerne eller opholdsstederne. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp (Integrationsnet) om drift af et sådant bofællesskab, hvor der vil være bemanding i dagog aftentimerne. Rudersdal Kommune kan stille en egnet bolig til rådighed for bofællesskabet på adressen Havarthivej 3, Holte. Lejemålet har tidligere været anvendt som bolig til en familie med et handicappet barn. Denne familie er nu fraflyttet lejemålet, som aktuelt ikke anvendes. Skole og Familie er blevet tilbudt boligen som bofællesskab. Hvis ikke Skole og Familie kan anvende boligen som bofællesskab vil et salg blive overvejet. Der vil løbende kunne bo 4 unge i bofællesskabet. Bofællesskabet vil også kunne anvendes som efterværn efter det fyldte 18. år i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Der vil typisk være tale om unge uledsagede flygtningebørn, som vurderes til at være egnet til at bo alene, men samtidig vil kunne profitere af selskab af voksne og andre unge. Dansk Flygtningehjælp driver lignende bofællesskaber i en række andre kommuner fx Hillerød og Holbæk. Der vedlægges som bilag en beskrivelse af, hvordan et bofællesskab beskrives af Dansk Flygtningehjælp. Økonomi Forslaget har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune. Der er fuld statsrefusion på udgifterne til uledsagede flygtninge i bofællesskab, idet pågældende er anbragt frem til det 18. år og efterfølgende har mulighed for at forblive i bofællesskabet som et efterværn. Bofællesskabet vil således give Rudersdal Kommune en fleksibel mulighed for, at forlænge en placering af en ung uledsaget flygtning uden selv at skulle afholde udgiften, uden statsrefusion, som det er tilfældet, hvis pågældende havde ophold i fx Børn og Unge Husene (Strandridergården). Det drejer sig om et halvt til et helt årsværk årligt. Prisen pr. person udgør pr. måned. Hertil skal lægges udgifter til drift af boligen dvs. husleje, vedligeholdelse, el, vand, varme mv. Huslejen er oplyst til kr. mdl. Vedligeholdelsesudgifterne og forbrugsudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Til sammenligning koster en døgnplads i Børn og Unge husene (Strandridergården) mdl. Istandsættelsesudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. De vurderes til at være minimale. De skal aftales med Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med kontraktindgåelse. Dansk Flygtningehjælp ansætter og aflønner personalet i bofællesskabet. Aftalen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at Rudersdal Kommune, Skole og Familie, indgår aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af bofællesskab. 20/70

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 18. juni 2014. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 18. juni 2014. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.15 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere