Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november Mødetidspunkt Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00."

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 5 2 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 6 3 Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 14 5 Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn 19 6 Rudersdal Tennisklub - Tilskud til renovering af udendørs tennisbaner af kunststof. Anlægsbevilling Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 27 8 Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 31 9 Movia regnskab Orientering Movia - Budget Trafiksanering Anlægsregnskab Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Kultur og Fritidsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober LUKKET PUNKT - Salg af lejrgrunden Birkeengen i Tømmerup ved Hundested LUKKET PUNKT - Kohavevej 22 A-B, Trørød, 2950 Vedbæk - Salg af kommunal ejendom LUKKET PUNKT - Udbud af rengøring i kommunens institutioner mv. 70 2/70

3 3/70

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 1. Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf (160046/11) 4. Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 1. Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 (161330/11) 7. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 1. Forslag til styrelsesvedtægt for "Forum for Fritid" gældende for perioden (153669/11) 8. Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 1. Høringsnotat for handleplan (158049/11) 10. Movia - Budget Budget 2012-budgetfølsomhed.pdf (156952/11) 12. Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde under SSU (160309/11) 14. Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde - BSU (159852/11) 17. Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober Orientering om udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2011 (164488/11) 2. Anlægsoversigt pr. 31. oktober 2011 (164493/11) 3. Økonomirapport Region Hovedstaden 3. kvartal 2011 (164661/11) 4. Forbrugsrapport pr. 31. oktober 2011 (164707/11) 4/70

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Meddelelser ØU Sagsnr. 5/70

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn ØU Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram, beslutning om udbudsform samt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet (Skema A-tilsagn). Sagsfremstilling Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen vedtog Kommunalbestyrelsen den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Det blev endvidere besluttet at nedsætte et byggeudvalg til i samarbejde med en teknisk bygherrerådgiver at udarbejde byggeprogram med henblik på udbud af projektet i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Der blev givet bevilling til programmering og afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den Lokalplanen rummer mulighed for byggeri af op til m 2 bruttoetageareal i op til tre etager. I de bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at byggeriet tilpasser sig det omkringliggende miljø, herunder fredskoven og den omkringliggende bebyggelse, og i lokalplanprocessen har der fra såvel politikere som naboer været fremsat ønske om, at bebyggelsens omfang begrænses så meget som muligt med henblik på at opnå tilfredsstillende tilpasning til området. Denne udfordring er der taget højde for i udarbejdelse af byggeprogrammet, hvor byggeudvalget har foretaget en prioritering af de ønskede funktioner, således at tilbudsgiverne i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslagene har mulighed for at begrænse bebyg- 6/70

7 gelsens omfang, hvis de vurderer, at der derved kan opnås en bedre tilpasning til området. Byggeprogram Til udarbejdelse af et byggeprogram er der nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapområdet, Byplan, Teknik & Miljø ved Rudersdal Ejendomme, Handicaprådet, repræsentanter for beboere og medarbejdere ved Bofællesskabet Bregnerødvej 1, botilbuddet Dronninghus samt bruger- og personalerepræsentant fra værestederne. Byggeprogram forelægges til godkendelse. Byggeprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektfirmaet Hune & Elkjær, som har fået opgaven efter miniudbud i henhold til parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning. Byggeprogrammet omfatter opførelse af et bofællesskab med 12 boliger med tilknyttede fællesarealer og servicearealer for personer med behov for døgndækning, 2 mindre akutstuer til midlertidigt ophold, støtte- og aktivitetscenter. Herudover omfatter programmet opførelse af op til 18 almene boliger uden tilknyttede servicearealer. Sidstnævnte boliger har lavest prioritet, og antallet kan således reduceres, hvis det findes nødvendigt, for at den samlede bebyggelse kan tilpasses området. Byggeprogrammet indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige funktioner, herunder en beskrivelse af hvilke aktiviteter, der skal kunne foregå i støtte- og aktivitetscenteret. Herudover indeholder det rumbeskrivelser og -diagrammer med vejledende arealangivelser. Det lades således op til de bydende at opnå så effektiv arealudnyttelse som muligt. Programoplæg vedlægges som bilag. Prækvalifikation Da anlægsudgiften overstiger EU s tærskelværdi for byggeri, skal projektet udbydes efter Direktiv nr. 2004/18/EF af (Udbudsdirektivet). På Kommunalbestyrelsens møde den blev det vedtaget at udbyde byggeopgaven i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. I totalentreprise står entreprenøren for såvel opførelse som projektering af byggeriet. I konkurrencen om at få tildelt opgaven stiller entreprenøren derfor med et team, som også omfatter arkitekter og ingeniører. Det foreslås, at der prækvalificeres 5 totalentreprenører til at give tilbud på opgaven, og at der ved udvælgelsen lægges særlig vægt på teamets referencer for opførelse af boliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det foreslås at der herudover lægges vægt på, at teamet har erfaring med opførelse af boliger med støtte efter almenboligloven og erfaring med byggeri af almene boliger til sindslidende og erfaring med opførelse af byggeri i lavenergiklasse og at entreprenørens virksomhed har en i forhold til opgaves størrelse og karakter passende kapacitet og økonomisk soliditet. Det er et lovkrav, at entreprenøren fremlægger nøgletal eller karakterbog udarbejdet på grundlag af evalueringer foretaget af Byggeriets Evalueringscenter eller lignende evaluator. Støttetilsagn 7/70

8 Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2011 et beløb svarende til kr. pr. m 2, som finansieres med 84 % låneoptagelse, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Alle udgifter herudover finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Med godkendelse af Skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 84 % af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Statstilskuddet til servicearealerne udgør kr. pr. bolig, som servicearealet betjener. Økonomi I forbindelse med beslutningen om at igangsætte udarbejdelse af byggeprogrammet blev den samlede anlægsudgift anslået til ca. 78,2 mio. kr. Da det nu ligger fast, at der ikke må etableres nogen form for anlæg uden for det fredskovfritagne areal, og at fritagelse af yderligere areal fra fredskovpligt ikke kommer på tale, findes det sandsynligt, at alle eller de fleste parkeringspladser må anlægges i p-kælder. Høje krav til bygningens arkitektoniske kvalitet vil også medvirke til at bringe prisen op. Forvaltningen anslår, at den samlede anlægsudgift for etablering af bofællesskab med op til 18 almene boliger og 12 boliger i bofællesskab med tilknyttede servicearealer vil udgøre ca. 60,137 mio. kr. inkl. moms, svarende til den maksimale anskaffelsessum for boligdelen. Hertil kommer anslået ca. 33,716 mio. kr. inkl. moms til opførelse af servicearealer, støtte- og aktivitetscenter samt merudgifter til p-kælder mv. I alt 93,853 mio. kr. Den kommunale andel af finansieringen af projektet anslås at ville udgøre ca. 36,079 mio. kr. opgjort som anført nedenfor: Mio. kr. Anskaffelsessum Kommunens udgifter Boliger 60,137 Grundkapital, 14 % 8,419 Servicearealer 2,152 Ekskl. Moms 1,768 Øvrige anlægsudgifter 31,564 Ekskl. Moms 25,892 I alt 93,853 I alt 36,079 Værdien af grunden, hvorpå byggeriet opføres, indgår i anskaffelsessummen med et beløb maksimalt svarende til ejendommens handelsværdi. Den kommunale nettoudgift er afhængig af, hvor stor en del af grundens værdi, der efter licitationen er plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Grundværdien indgår foreløbig med en værdi svarende til ejendomsvurderingen, som pt. udgør 9,650 mio. kr. Tilskuddet til 8/70

9 etablering af servicearealer udgør 0,480 mio. kr. Den kommunale nettoudgift anslås derfor på det foreliggende grundlag at udgøre ca. 25,949 mio. kr. Når de nye boliger tages i brug, kan de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse sælges. Den forventede indtægt herved anslås at ville udgøre ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering. Den månedlige husleje i de nye boliger vil afhænge af boligernes størrelse, men anslås at ville komme til at udgøre ca kr. i bofællesskabet og ca kr. i de øvrige boliger. Der kan ydes boligstøtte på ca kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen udgør ca kr. Boligstøtten er beregnet for en beboer, som kun har social pension som indtægt. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Anbefaling Forvaltningen anbefaler at godkende, at der etableres bofællesskab med 12 almene boliger med tilknyttede servicearealer, op til 18 almene boliger, der ikke er en del af bofællesskabet, samt støtte og aktivitetscenter, og at godkende byggeprogrammet som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise. Det anbefales endvidere, at der på grundlag af en anslået samlet anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. inkl. moms, meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 84 pct. af en anskaffelsessum på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn). Det videre arbejde Sag om godkendelse af udbudsbetingelser herunder kriterier for bedømmelse af konkurrenceforslagene, samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg forelægges Økonomiudvalget i november måned. Udbudsmaterialet udsendes derefter ultimo november, således at licitation kan afholdes i februar-marts måned Når bedømmelsen af de indkomne forslag derefter er afsluttet, forelægges sagen på ny med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart og endeligt støttetilsagn (Skema B). Herefter kan totalentreprenøren indsende projekt til myndighedsgodkendelse og i dialog med Psykiatri og Handikap som bygherre udarbejde hovedprojekt. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2012 og færdiggjort til indflytning primo Ændringer til budget. Til finansiering af projektet er der i budgettet på projekt 0877 og 5464 afsat rådighedsbeløb på i alt 79,686 mio. kr. fordelt med 0,458 mio. kr. i 2011 og tidligere år, 5,000 mio. kr. i 2012, 38,000 mio. kr. i 2013, 35,528 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i På projekt 0877I er der afsat -1,200 mio. kr. i 2014 til indtægter i form af statstilskud. På grundlag af ovennævnte overslag over udgifterne anmodes nu om regulering af rådighedsbeløb med i alt -1,539 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb udgør 9/70

10 78,147 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. med fradrag af grundværdi og moms vedrørende udgifter til anlæg af servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter. Som følge heraf tilrettes rådighedsbeløbene på projekt 0877 med +6,287 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 5464 tilrettes med +4,500 mio. kr. i 2012, +5,544 mio. kr. 2013, -17,170 mio. kr. i 2014 og -0,700 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 0877I tilrettes med +0,720 mio. kr. i Se nærmere vedhæftede skema med beregning af rettelser til budgettet. I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 55,808 mio. kr. i Af den samlede anslåede anlægsudgift lånefinansieres 50,515 mio. kr., svarende til 84 pct. af anskaffelsessummen på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede ændring i låneoptagelse indarbejdes i budgettet. Til programmering mv. er der bevilget 0,500 mio. kr. Der søges om bevilling på yderligere 1,000 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B. Resterende anlægsmidler søges bevilget, når anlægsudgifterne før byggestart efter afholdt licitation forelægges til godkendelse (Skema B-tilsagn). Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af byggeregnskab. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Ejendommens nuværende beboere samt hjemmeplejedistriktets administration skal genhuses, når de eksisterende bygninger rives ned. Siden der blev truffet beslutning om nedrivning af de eksisterende boliger er 12 af de daværende husstande fraflyttet, således at der nu kun er 8 boliger, der er udlejet på almindelige vilkår. 2 boliger benyttes til midlertidig husning er flygtninge. Den samlede årlige lejeindtægt i den eksisterende ejendom udgjorde før beslutning om at påbegynde byggeprogrammering kr. Udgifter til beboerindskud i forbindelse med genhusning af beboerne samt mistet lejeindtægt som følge af genhusningen er indarbejdet i budgettet. Mistet lejeindtægt blev anslået til kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012 og 13 og til finansiering af mistet huslejeindtægt blev søgt tillægsbevilling på kr. i 2010 og der blev indarbejdet en mindreindtægt på i 2011 og kr. i Derudover er der i budgettet indarbejdet merudgifter til dækning af flytteudgifter for de berørte borgere på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Bilag 1 Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at byggeprogrammet godkendes som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise, 10/70

11 2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre prækvalifikation under anvendelse af de i sagsfremstillingen nævnte udvælgelseskriterier, 3) at der på grundlag af budget for den samlede ombygning på kr. meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 30 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn), 4) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5464 til forbrug i 2012 til tekniske forundersøgelser mv., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, 5) at der til budget 2012 og 2013 vedrørende projekt 5464 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr. finansieret af kassebeholdningen, 6) at der til budget 2014 og 2015 vedrørende projekt 5464 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr., der tilgår kassebeholdningen, 7) at der til budget 2013 vedrørende projekt 0877 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, 8) at der til budget 2014 vedrørende projekt 0877I gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, og 9) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling på kr. vedrørende låneoptagelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 11/70

12 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt 5404 ØU Sagsnr. 07/5961 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab for salget med en anlægsbevilling på en samlet indtægt på kr Sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Ejendommen blev opdelt i fire matrikler og afregning for sidste solgte matrikel er sket i august Rudersdal Ejendomme aflægger hermed det endelige regnskab for salg fratrukket diverse omkostninger. Anlægsbevilling kr. 0 Indtægter: kr ,97 Udgifter: Salgsomkostninger kr ,96 Ejendomsskatter + forsikring kr ,97 I alt kr ,04 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, 2) at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på kr. til modtagelse af de sidste refusioner, 3) at der gives anlægsbevilling på en indtægt på kr. og 4) at salgsprovenuet tilfalder kommunekassen. 12/70

13 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 13/70

14 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Aftale om drift af plejecentret Margrethelund ØU Sagsnr. 11/35160 Resumé På møde den tog Kommunalbestyrelsen "Analyse af det fremtidige plejeboligbehov" til efterretning og bad forvaltningen om at vende tilbage med en nærmere beskrivelse af alternative muligheder for imødekommelse af de budgetmæssige og kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet. Forvaltningen har herefter udarbejdet en alternativ model med fokus på, at den forventede venteliste overholder den lovmæssige ventetidsgaranti og den kommunale målsætning på området. Hovedelementer i den alternative model er at flytte beboere og personale fra den gamle del af Frydenholm til det nyopførte plejecenter på Byageren i Nærum, og herefter ombygge eller renovere Frydenholm. For at sikre den nødvendige kapacitet i perioden, hvor Plejecenter Frydenholm ombygges, søges der indgået en aftalte med Hørsholm Kommune om køb af plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har på møde den besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling og udarbejde forslag til aftale med Hørsholm Kommune om køb af midlertidige og faste boliger i en periode på 2-3 år. Forvaltningen fremlægger udkast til en aftale med Hørsholm Kommune om drift af Plejecenter Margrethelund Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune forventer at have en overkapacitet af plejeboliger i en årrække, og har tilbudt Rudersdal Kommune at benytte plejeboliger i Hørsholm på Plejecenter Margrethelund, Kong Georgsvej 9 i Vedbæk i en periode. Plejecenter Margrethelund består af en renoveret hovedbygning og 2 nybyggede 14/70

15 fløje. Plejecenter Margrethelund er indrettet med 35 moderne 1-værelsesboliger. Boligernes størrelse er på m 2. Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 udgør de individuelle boliger og tilhørende fællesarealer, og ejerlejlighed 2 udgør servicearealerne. Hørsholm Almene Boligselskab ejer lejlighed 1 og Hørsholm Kommune ejer lejlighed 2, og Dansk Almennyttigt Boligselskab administrerer boligforeningen. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund Hørsholm Kommune har givet mulighed for, at hele Plejecenter Margrethelund overdrages således, at Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for hele institutionen. Ved ophør gives Plejecenter Margrethelund tilbage til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har udarbejdet et udkast til Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund 6. udkast af Aftalen vedlægges om bilag. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for Rudersdal Kommunes brug af Margrethelund og parternes rettigheder og pligter, idet der efterfølgende kan være behov for at tilpasse og supplere aftalen. Hørsholm Kommune anvender aktuelt 14 boliger på Plejecenter Margrethelund til fleksible boliger, som fraflyttes ca , hvor Hørsholm Kommune ibrugtager et nyt plejecenter i den nordlige del af kommunen. Aftalen mellem Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune træder i kraft ca , og den præcise dato fastsættes inden Aftalen løber til udgangen af 3. kvartal I perioden fra og til overtagelsen overdrager Hørsholm Kommune i videst mulig omfang ledige boliger til Rudersdal Kommune. I perioden og til aftalens ophør med udgangen af 3. kvartal 2015 overdrager Rudersdal Kommune ledige boliger til Hørsholm Kommune. Der er således en fast kontraktperiode for midlertidige og faste boliger, der omkranses af en indfasnings- og en udfasningsperiode for permanente plejeboliger. Midlertidige og faste plejeboliger Rudersdal Kommune planlægger at anvende i alt 20 boliger til midlertidige boliger. Disse boliger forventes fraflyttet med udgangen af 3. kvartal Det forventes tillige, at hovedparten af beboerne i de 15 faste boliger vil være Rudersdalborgere på dette tidspunkt. Rudersdalborgerne kan blive boende på Plejecenter Margrethelund eller flytte tilbage til Rudersdal Kommune, hvis de ønsker dette. Driften af Plejecenter Margrethelund overgår til Rudersdal Kommune ca og medarbejdere, der er knyttet til de faste plejeboliger, vil blive virksomhedsoverdraget fra Hørsholm Kommune til Rudersdal Kommune. Ved aftalens ophør vil de 15/70

16 medarbejdere, der er tilknyttet de faste plejeboliger, blive virksomhedsoverdraget fra Rudersdal Kommune til Hørsholm Kommune. Ældreområdet planlægger at flytte de 20 midlertidige boliger på Plejecenter Sjæsø til Plejecenter Margrethelund omkring Ved aftalens ophør flyttes de midlertidige boliger til Plejecenter Hegnsgården i forbindelse med, at der ibrugtages nye plejeboliger i Rudersdal Kommune. På Plejecenter Sjælsø vil der bliver etableret 20 faste plejeboliger medio 2012, når de midlertidige boliger er flyttet til Plejecenter Margrethelund. Flytning og virksomhedsoverdragelse Medarbejderne på Plejecenter Sjælsø, der arbejder i de midlertidige boliger, er orienteret om, at det planlægges at flytte såvel midlertidige beboere som de tilknyttede medarbejdere i de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Sjælsø til Plejecenter Margrethelund Det er ønsket at skabe tryghed og sikkerhed for beboere og personale, og derfor vil der blive sat særligt fokus på at skabe en god flytning for alle de involverede parter. Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger i fællesskab virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne på Plejecenter Margrethelund. Dette planlægges i god tid for at sikre en god proces for personalet. Økonomiske konsekvenser Den vedlagte kontrakt indeholder aftaler, der modsvarer de behov for plejeboliger, der fremgår af ud- og ombygningsplanen, som den er beskrevet og fremlagt for Kommunalbestyrelsen den Udgifterne til driften af Plejecenter Margrethelund i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er vurderet til, at kunne afholdes inden for de i budgettet allerede indarbejdede beløb under forudsætning af, at ibrugtagning, brug og udfasning forløber som forventet. Herunder at antallet af beboere fra Hørsholm og andre kommuner i driftsperioden svarer til det forudsatte. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke midler, der er afsat til drift af Plejecenter Margrethelund i perioden Oversigt over afsatte netto budgetbeløb til drift af Margrethelund, Hørsholm (2011- priser) Mio. kr. 13,9 16,0 20,1 15,4 3,7 1,0 Der kan forekomme afledte driftsudgifter i forbindelse med overdragelsen, bl.a. som følge af merudgifter i forbindelse med etablering af IT m.v. 16/70

17 Ifølge bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr af 15/12/2009), skal der til kommuners låntagning henregnes indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af lokaler, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave ( 3, stk. 7). Det betyder, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, i dette til fælde 4,7 mio. kr., eller nedskrive lånerammen for det år, aftalen indgås, med et tilsvarende beløb. Rudersdal Kommunes låneramme for 2011 forventes at blive på mellem mio. kr. på baggrund af kommunens udlæg til betaling af ejendomsskatter samt anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger. Der er i Budget 2012 ikke budgetteret med at udnytte denne låneadgang, hvorfor det vil være muligt at indgå lejeaftalen uden at skulle foretage en efterfølgende deponering. Aftaleproces Med dette dagsordenspunkt ønsker forvaltningen at fremlægge detaljerne i den aftale, som Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune forventes at indgå. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund fremlægges tillige for fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune drøftede sagen den og godkendte dagsordenen. Bilag 1 Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til "Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund" og 2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads med Hørsholm Kommune. 17/70

18 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 18/70

19 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn ØU Sagsnr. 11/31884 Resumé Skole og Familie har til opgave at sikre anbringelse af uledsagede flygtninge i henhold til den tildelte kommunale kvote. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Undersøgelser har imidlertid vist, at en særlig gruppe af disse unge vil profitere af at blive anbragt i et bofællesskab. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af et bofællesskab. Der vil ifølge aftale med Miljø og Teknik være mulighed for at oprette bofællesskabet på den kommunale ejendom Havarthivej 3, Holte. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Ankestyrelsen viser i en undersøgelse fra 2010, at der er sket en stigning i antallet af uledsagede mindreårige, der er kommet til Danmark i perioden fra 2005 til I 2009 fik 114 uledsagede mindreårige asylansøgere opholdstilladelse i Danmark, hvilket er en stigning på 543 procent, sammenlignet med 2005, hvor 21 fik opholdstilladelse. Rudersdal Kommune modtager i forhold til kommunens kvote omkring af disse uledsagede flygtningebørn om året. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Desuden har en række øvrige undersøgelser (Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2010, Red Barnet 2010, Dansk Flygtningehjælp 2011 og UNHCR-rapport 2010) vist, at nogle af de uledsagede flygtningebørn har bedst af at blive anbragt i et bofællesskab det vil sige en kombination af anbringelse på en døgninstitution og eget værelse. Erfaringerne fra Rudersdal Kommune og de ovennævnte undersøgelser viser, at unge flygtningebørn er meget ensomme, når de anbringes i eget værelse. Undersøgelserne viser endvidere, at de øvrige anbragte børn og unge på døgninstitutionerne har en række problemer, som ikke er gældende for de uledsagede flygtningebørn. Således fremgår det af Ankestyrelsens rapport fra 2010, at: Kommunerne peger på, at de af mangel på bedre løsninger anbringer de uledsagede mindreårige på institutioner og opholdssteder tilpasset danske unge med psykiske eller sociale problemer. Kommunerne peger selv på, at det kan være uheldigt, da uledsagede mindreårige 19/70

20 har andre problemer end danske unge, der er anbragt på institutionerne eller opholdsstederne. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp (Integrationsnet) om drift af et sådant bofællesskab, hvor der vil være bemanding i dagog aftentimerne. Rudersdal Kommune kan stille en egnet bolig til rådighed for bofællesskabet på adressen Havarthivej 3, Holte. Lejemålet har tidligere været anvendt som bolig til en familie med et handicappet barn. Denne familie er nu fraflyttet lejemålet, som aktuelt ikke anvendes. Skole og Familie er blevet tilbudt boligen som bofællesskab. Hvis ikke Skole og Familie kan anvende boligen som bofællesskab vil et salg blive overvejet. Der vil løbende kunne bo 4 unge i bofællesskabet. Bofællesskabet vil også kunne anvendes som efterværn efter det fyldte 18. år i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Der vil typisk være tale om unge uledsagede flygtningebørn, som vurderes til at være egnet til at bo alene, men samtidig vil kunne profitere af selskab af voksne og andre unge. Dansk Flygtningehjælp driver lignende bofællesskaber i en række andre kommuner fx Hillerød og Holbæk. Der vedlægges som bilag en beskrivelse af, hvordan et bofællesskab beskrives af Dansk Flygtningehjælp. Økonomi Forslaget har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune. Der er fuld statsrefusion på udgifterne til uledsagede flygtninge i bofællesskab, idet pågældende er anbragt frem til det 18. år og efterfølgende har mulighed for at forblive i bofællesskabet som et efterværn. Bofællesskabet vil således give Rudersdal Kommune en fleksibel mulighed for, at forlænge en placering af en ung uledsaget flygtning uden selv at skulle afholde udgiften, uden statsrefusion, som det er tilfældet, hvis pågældende havde ophold i fx Børn og Unge Husene (Strandridergården). Det drejer sig om et halvt til et helt årsværk årligt. Prisen pr. person udgør pr. måned. Hertil skal lægges udgifter til drift af boligen dvs. husleje, vedligeholdelse, el, vand, varme mv. Huslejen er oplyst til kr. mdl. Vedligeholdelsesudgifterne og forbrugsudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Til sammenligning koster en døgnplads i Børn og Unge husene (Strandridergården) mdl. Istandsættelsesudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. De vurderes til at være minimale. De skal aftales med Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med kontraktindgåelse. Dansk Flygtningehjælp ansætter og aflønner personalet i bofællesskabet. Aftalen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at Rudersdal Kommune, Skole og Familie, indgår aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af bofællesskab. 20/70

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 9.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 9. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 9. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 5. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Kulturcenter Mariehøj mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 12. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 12. september 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.30 Bemærkninger Vi mødes på Plejecenter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sort: Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 KM = Kommunalbestyrelsen =eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning udgår

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.

Indstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen

Læs mere

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte

Åben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Den 28. marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 13. august 2012 Sekretariatet 1) forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16.

Åben. FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 16. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 16. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Da Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere