Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november Mødetidspunkt Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00."

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 5 2 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 6 3 Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 14 5 Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn 19 6 Rudersdal Tennisklub - Tilskud til renovering af udendørs tennisbaner af kunststof. Anlægsbevilling Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 27 8 Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 31 9 Movia regnskab Orientering Movia - Budget Trafiksanering Anlægsregnskab Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Kultur og Fritidsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Budgetopfølgning i år 2011, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober LUKKET PUNKT - Salg af lejrgrunden Birkeengen i Tømmerup ved Hundested LUKKET PUNKT - Kohavevej 22 A-B, Trørød, 2950 Vedbæk - Salg af kommunal ejendom LUKKET PUNKT - Udbud af rengøring i kommunens institutioner mv. 70 2/70

3 3/70

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 1. Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf (160046/11) 4. Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 1. Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 (161330/11) 7. Opfølgning på ny folkeoplysningslov - Forslag til nyt udvalg 1. Forslag til styrelsesvedtægt for "Forum for Fritid" gældende for perioden (153669/11) 8. Handleplan for cyklister og fodgængere - Vedtagelse 1. Høringsnotat for handleplan (158049/11) 10. Movia - Budget Budget 2012-budgetfølsomhed.pdf (156952/11) 12. Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde under SSU (160309/11) 14. Budgetopfølgning i år 2011, Børne og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde - BSU (159852/11) 17. Oversigt over likviditetsudvikling, samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 31. oktober Orientering om udvikling i likviditeten pr. 31. oktober 2011 (164488/11) 2. Anlægsoversigt pr. 31. oktober 2011 (164493/11) 3. Økonomirapport Region Hovedstaden 3. kvartal 2011 (164661/11) 4. Forbrugsrapport pr. 31. oktober 2011 (164707/11) 4/70

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Meddelelser ØU Sagsnr. 5/70

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn ØU Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram, beslutning om udbudsform samt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet (Skema A-tilsagn). Sagsfremstilling Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen vedtog Kommunalbestyrelsen den at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Det blev endvidere besluttet at nedsætte et byggeudvalg til i samarbejde med en teknisk bygherrerådgiver at udarbejde byggeprogram med henblik på udbud af projektet i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Der blev givet bevilling til programmering og afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den Lokalplanen rummer mulighed for byggeri af op til m 2 bruttoetageareal i op til tre etager. I de bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at byggeriet tilpasser sig det omkringliggende miljø, herunder fredskoven og den omkringliggende bebyggelse, og i lokalplanprocessen har der fra såvel politikere som naboer været fremsat ønske om, at bebyggelsens omfang begrænses så meget som muligt med henblik på at opnå tilfredsstillende tilpasning til området. Denne udfordring er der taget højde for i udarbejdelse af byggeprogrammet, hvor byggeudvalget har foretaget en prioritering af de ønskede funktioner, således at tilbudsgiverne i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslagene har mulighed for at begrænse bebyg- 6/70

7 gelsens omfang, hvis de vurderer, at der derved kan opnås en bedre tilpasning til området. Byggeprogram Til udarbejdelse af et byggeprogram er der nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapområdet, Byplan, Teknik & Miljø ved Rudersdal Ejendomme, Handicaprådet, repræsentanter for beboere og medarbejdere ved Bofællesskabet Bregnerødvej 1, botilbuddet Dronninghus samt bruger- og personalerepræsentant fra værestederne. Byggeprogram forelægges til godkendelse. Byggeprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektfirmaet Hune & Elkjær, som har fået opgaven efter miniudbud i henhold til parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning. Byggeprogrammet omfatter opførelse af et bofællesskab med 12 boliger med tilknyttede fællesarealer og servicearealer for personer med behov for døgndækning, 2 mindre akutstuer til midlertidigt ophold, støtte- og aktivitetscenter. Herudover omfatter programmet opførelse af op til 18 almene boliger uden tilknyttede servicearealer. Sidstnævnte boliger har lavest prioritet, og antallet kan således reduceres, hvis det findes nødvendigt, for at den samlede bebyggelse kan tilpasses området. Byggeprogrammet indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige funktioner, herunder en beskrivelse af hvilke aktiviteter, der skal kunne foregå i støtte- og aktivitetscenteret. Herudover indeholder det rumbeskrivelser og -diagrammer med vejledende arealangivelser. Det lades således op til de bydende at opnå så effektiv arealudnyttelse som muligt. Programoplæg vedlægges som bilag. Prækvalifikation Da anlægsudgiften overstiger EU s tærskelværdi for byggeri, skal projektet udbydes efter Direktiv nr. 2004/18/EF af (Udbudsdirektivet). På Kommunalbestyrelsens møde den blev det vedtaget at udbyde byggeopgaven i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. I totalentreprise står entreprenøren for såvel opførelse som projektering af byggeriet. I konkurrencen om at få tildelt opgaven stiller entreprenøren derfor med et team, som også omfatter arkitekter og ingeniører. Det foreslås, at der prækvalificeres 5 totalentreprenører til at give tilbud på opgaven, og at der ved udvælgelsen lægges særlig vægt på teamets referencer for opførelse af boliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det foreslås at der herudover lægges vægt på, at teamet har erfaring med opførelse af boliger med støtte efter almenboligloven og erfaring med byggeri af almene boliger til sindslidende og erfaring med opførelse af byggeri i lavenergiklasse og at entreprenørens virksomhed har en i forhold til opgaves størrelse og karakter passende kapacitet og økonomisk soliditet. Det er et lovkrav, at entreprenøren fremlægger nøgletal eller karakterbog udarbejdet på grundlag af evalueringer foretaget af Byggeriets Evalueringscenter eller lignende evaluator. Støttetilsagn 7/70

8 Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2011 et beløb svarende til kr. pr. m 2, som finansieres med 84 % låneoptagelse, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Alle udgifter herudover finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Med godkendelse af Skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 84 % af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Statstilskuddet til servicearealerne udgør kr. pr. bolig, som servicearealet betjener. Økonomi I forbindelse med beslutningen om at igangsætte udarbejdelse af byggeprogrammet blev den samlede anlægsudgift anslået til ca. 78,2 mio. kr. Da det nu ligger fast, at der ikke må etableres nogen form for anlæg uden for det fredskovfritagne areal, og at fritagelse af yderligere areal fra fredskovpligt ikke kommer på tale, findes det sandsynligt, at alle eller de fleste parkeringspladser må anlægges i p-kælder. Høje krav til bygningens arkitektoniske kvalitet vil også medvirke til at bringe prisen op. Forvaltningen anslår, at den samlede anlægsudgift for etablering af bofællesskab med op til 18 almene boliger og 12 boliger i bofællesskab med tilknyttede servicearealer vil udgøre ca. 60,137 mio. kr. inkl. moms, svarende til den maksimale anskaffelsessum for boligdelen. Hertil kommer anslået ca. 33,716 mio. kr. inkl. moms til opførelse af servicearealer, støtte- og aktivitetscenter samt merudgifter til p-kælder mv. I alt 93,853 mio. kr. Den kommunale andel af finansieringen af projektet anslås at ville udgøre ca. 36,079 mio. kr. opgjort som anført nedenfor: Mio. kr. Anskaffelsessum Kommunens udgifter Boliger 60,137 Grundkapital, 14 % 8,419 Servicearealer 2,152 Ekskl. Moms 1,768 Øvrige anlægsudgifter 31,564 Ekskl. Moms 25,892 I alt 93,853 I alt 36,079 Værdien af grunden, hvorpå byggeriet opføres, indgår i anskaffelsessummen med et beløb maksimalt svarende til ejendommens handelsværdi. Den kommunale nettoudgift er afhængig af, hvor stor en del af grundens værdi, der efter licitationen er plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Grundværdien indgår foreløbig med en værdi svarende til ejendomsvurderingen, som pt. udgør 9,650 mio. kr. Tilskuddet til 8/70

9 etablering af servicearealer udgør 0,480 mio. kr. Den kommunale nettoudgift anslås derfor på det foreliggende grundlag at udgøre ca. 25,949 mio. kr. Når de nye boliger tages i brug, kan de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse sælges. Den forventede indtægt herved anslås at ville udgøre ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering. Den månedlige husleje i de nye boliger vil afhænge af boligernes størrelse, men anslås at ville komme til at udgøre ca kr. i bofællesskabet og ca kr. i de øvrige boliger. Der kan ydes boligstøtte på ca kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen udgør ca kr. Boligstøtten er beregnet for en beboer, som kun har social pension som indtægt. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Anbefaling Forvaltningen anbefaler at godkende, at der etableres bofællesskab med 12 almene boliger med tilknyttede servicearealer, op til 18 almene boliger, der ikke er en del af bofællesskabet, samt støtte og aktivitetscenter, og at godkende byggeprogrammet som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise. Det anbefales endvidere, at der på grundlag af en anslået samlet anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. inkl. moms, meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 84 pct. af en anskaffelsessum på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn). Det videre arbejde Sag om godkendelse af udbudsbetingelser herunder kriterier for bedømmelse af konkurrenceforslagene, samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg forelægges Økonomiudvalget i november måned. Udbudsmaterialet udsendes derefter ultimo november, således at licitation kan afholdes i februar-marts måned Når bedømmelsen af de indkomne forslag derefter er afsluttet, forelægges sagen på ny med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart og endeligt støttetilsagn (Skema B). Herefter kan totalentreprenøren indsende projekt til myndighedsgodkendelse og i dialog med Psykiatri og Handikap som bygherre udarbejde hovedprojekt. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2012 og færdiggjort til indflytning primo Ændringer til budget. Til finansiering af projektet er der i budgettet på projekt 0877 og 5464 afsat rådighedsbeløb på i alt 79,686 mio. kr. fordelt med 0,458 mio. kr. i 2011 og tidligere år, 5,000 mio. kr. i 2012, 38,000 mio. kr. i 2013, 35,528 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i På projekt 0877I er der afsat -1,200 mio. kr. i 2014 til indtægter i form af statstilskud. På grundlag af ovennævnte overslag over udgifterne anmodes nu om regulering af rådighedsbeløb med i alt -1,539 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb udgør 9/70

10 78,147 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. med fradrag af grundværdi og moms vedrørende udgifter til anlæg af servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter. Som følge heraf tilrettes rådighedsbeløbene på projekt 0877 med +6,287 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 5464 tilrettes med +4,500 mio. kr. i 2012, +5,544 mio. kr. 2013, -17,170 mio. kr. i 2014 og -0,700 mio. kr. i Rådighedsbeløbene på projekt 0877I tilrettes med +0,720 mio. kr. i Se nærmere vedhæftede skema med beregning af rettelser til budgettet. I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 55,808 mio. kr. i Af den samlede anslåede anlægsudgift lånefinansieres 50,515 mio. kr., svarende til 84 pct. af anskaffelsessummen på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede ændring i låneoptagelse indarbejdes i budgettet. Til programmering mv. er der bevilget 0,500 mio. kr. Der søges om bevilling på yderligere 1,000 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B. Resterende anlægsmidler søges bevilget, når anlægsudgifterne før byggestart efter afholdt licitation forelægges til godkendelse (Skema B-tilsagn). Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af byggeregnskab. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Ejendommens nuværende beboere samt hjemmeplejedistriktets administration skal genhuses, når de eksisterende bygninger rives ned. Siden der blev truffet beslutning om nedrivning af de eksisterende boliger er 12 af de daværende husstande fraflyttet, således at der nu kun er 8 boliger, der er udlejet på almindelige vilkår. 2 boliger benyttes til midlertidig husning er flygtninge. Den samlede årlige lejeindtægt i den eksisterende ejendom udgjorde før beslutning om at påbegynde byggeprogrammering kr. Udgifter til beboerindskud i forbindelse med genhusning af beboerne samt mistet lejeindtægt som følge af genhusningen er indarbejdet i budgettet. Mistet lejeindtægt blev anslået til kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i 2012 og 13 og til finansiering af mistet huslejeindtægt blev søgt tillægsbevilling på kr. i 2010 og der blev indarbejdet en mindreindtægt på i 2011 og kr. i Derudover er der i budgettet indarbejdet merudgifter til dækning af flytteudgifter for de berørte borgere på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014 og kr. i Bilag 1 Program udg. 4 til politisk godkendelse nov pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at byggeprogrammet godkendes som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise, 10/70

11 2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre prækvalifikation under anvendelse af de i sagsfremstillingen nævnte udvælgelseskriterier, 3) at der på grundlag af budget for den samlede ombygning på kr. meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 30 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn), 4) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5464 til forbrug i 2012 til tekniske forundersøgelser mv., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, 5) at der til budget 2012 og 2013 vedrørende projekt 5464 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr. finansieret af kassebeholdningen, 6) at der til budget 2014 og 2015 vedrørende projekt 5464 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. henholdsvis kr., der tilgår kassebeholdningen, 7) at der til budget 2013 vedrørende projekt 0877 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, 8) at der til budget 2014 vedrørende projekt 0877I gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, og 9) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling på kr. vedrørende låneoptagelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 11/70

12 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt 5404 ØU Sagsnr. 07/5961 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab for salget med en anlægsbevilling på en samlet indtægt på kr Sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen , Frederiksværk. Ejendommen blev opdelt i fire matrikler og afregning for sidste solgte matrikel er sket i august Rudersdal Ejendomme aflægger hermed det endelige regnskab for salg fratrukket diverse omkostninger. Anlægsbevilling kr. 0 Indtægter: kr ,97 Udgifter: Salgsomkostninger kr ,96 Ejendomsskatter + forsikring kr ,97 I alt kr ,04 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, 2) at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på kr. til modtagelse af de sidste refusioner, 3) at der gives anlægsbevilling på en indtægt på kr. og 4) at salgsprovenuet tilfalder kommunekassen. 12/70

13 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 13/70

14 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Aftale om drift af plejecentret Margrethelund ØU Sagsnr. 11/35160 Resumé På møde den tog Kommunalbestyrelsen "Analyse af det fremtidige plejeboligbehov" til efterretning og bad forvaltningen om at vende tilbage med en nærmere beskrivelse af alternative muligheder for imødekommelse af de budgetmæssige og kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet. Forvaltningen har herefter udarbejdet en alternativ model med fokus på, at den forventede venteliste overholder den lovmæssige ventetidsgaranti og den kommunale målsætning på området. Hovedelementer i den alternative model er at flytte beboere og personale fra den gamle del af Frydenholm til det nyopførte plejecenter på Byageren i Nærum, og herefter ombygge eller renovere Frydenholm. For at sikre den nødvendige kapacitet i perioden, hvor Plejecenter Frydenholm ombygges, søges der indgået en aftalte med Hørsholm Kommune om køb af plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har på møde den besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling og udarbejde forslag til aftale med Hørsholm Kommune om køb af midlertidige og faste boliger i en periode på 2-3 år. Forvaltningen fremlægger udkast til en aftale med Hørsholm Kommune om drift af Plejecenter Margrethelund Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune forventer at have en overkapacitet af plejeboliger i en årrække, og har tilbudt Rudersdal Kommune at benytte plejeboliger i Hørsholm på Plejecenter Margrethelund, Kong Georgsvej 9 i Vedbæk i en periode. Plejecenter Margrethelund består af en renoveret hovedbygning og 2 nybyggede 14/70

15 fløje. Plejecenter Margrethelund er indrettet med 35 moderne 1-værelsesboliger. Boligernes størrelse er på m 2. Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 udgør de individuelle boliger og tilhørende fællesarealer, og ejerlejlighed 2 udgør servicearealerne. Hørsholm Almene Boligselskab ejer lejlighed 1 og Hørsholm Kommune ejer lejlighed 2, og Dansk Almennyttigt Boligselskab administrerer boligforeningen. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund Hørsholm Kommune har givet mulighed for, at hele Plejecenter Margrethelund overdrages således, at Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for hele institutionen. Ved ophør gives Plejecenter Margrethelund tilbage til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har udarbejdet et udkast til Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund 6. udkast af Aftalen vedlægges om bilag. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for Rudersdal Kommunes brug af Margrethelund og parternes rettigheder og pligter, idet der efterfølgende kan være behov for at tilpasse og supplere aftalen. Hørsholm Kommune anvender aktuelt 14 boliger på Plejecenter Margrethelund til fleksible boliger, som fraflyttes ca , hvor Hørsholm Kommune ibrugtager et nyt plejecenter i den nordlige del af kommunen. Aftalen mellem Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune træder i kraft ca , og den præcise dato fastsættes inden Aftalen løber til udgangen af 3. kvartal I perioden fra og til overtagelsen overdrager Hørsholm Kommune i videst mulig omfang ledige boliger til Rudersdal Kommune. I perioden og til aftalens ophør med udgangen af 3. kvartal 2015 overdrager Rudersdal Kommune ledige boliger til Hørsholm Kommune. Der er således en fast kontraktperiode for midlertidige og faste boliger, der omkranses af en indfasnings- og en udfasningsperiode for permanente plejeboliger. Midlertidige og faste plejeboliger Rudersdal Kommune planlægger at anvende i alt 20 boliger til midlertidige boliger. Disse boliger forventes fraflyttet med udgangen af 3. kvartal Det forventes tillige, at hovedparten af beboerne i de 15 faste boliger vil være Rudersdalborgere på dette tidspunkt. Rudersdalborgerne kan blive boende på Plejecenter Margrethelund eller flytte tilbage til Rudersdal Kommune, hvis de ønsker dette. Driften af Plejecenter Margrethelund overgår til Rudersdal Kommune ca og medarbejdere, der er knyttet til de faste plejeboliger, vil blive virksomhedsoverdraget fra Hørsholm Kommune til Rudersdal Kommune. Ved aftalens ophør vil de 15/70

16 medarbejdere, der er tilknyttet de faste plejeboliger, blive virksomhedsoverdraget fra Rudersdal Kommune til Hørsholm Kommune. Ældreområdet planlægger at flytte de 20 midlertidige boliger på Plejecenter Sjæsø til Plejecenter Margrethelund omkring Ved aftalens ophør flyttes de midlertidige boliger til Plejecenter Hegnsgården i forbindelse med, at der ibrugtages nye plejeboliger i Rudersdal Kommune. På Plejecenter Sjælsø vil der bliver etableret 20 faste plejeboliger medio 2012, når de midlertidige boliger er flyttet til Plejecenter Margrethelund. Flytning og virksomhedsoverdragelse Medarbejderne på Plejecenter Sjælsø, der arbejder i de midlertidige boliger, er orienteret om, at det planlægges at flytte såvel midlertidige beboere som de tilknyttede medarbejdere i de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Sjælsø til Plejecenter Margrethelund Det er ønsket at skabe tryghed og sikkerhed for beboere og personale, og derfor vil der blive sat særligt fokus på at skabe en god flytning for alle de involverede parter. Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger i fællesskab virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne på Plejecenter Margrethelund. Dette planlægges i god tid for at sikre en god proces for personalet. Økonomiske konsekvenser Den vedlagte kontrakt indeholder aftaler, der modsvarer de behov for plejeboliger, der fremgår af ud- og ombygningsplanen, som den er beskrevet og fremlagt for Kommunalbestyrelsen den Udgifterne til driften af Plejecenter Margrethelund i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er vurderet til, at kunne afholdes inden for de i budgettet allerede indarbejdede beløb under forudsætning af, at ibrugtagning, brug og udfasning forløber som forventet. Herunder at antallet af beboere fra Hørsholm og andre kommuner i driftsperioden svarer til det forudsatte. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke midler, der er afsat til drift af Plejecenter Margrethelund i perioden Oversigt over afsatte netto budgetbeløb til drift af Margrethelund, Hørsholm (2011- priser) Mio. kr. 13,9 16,0 20,1 15,4 3,7 1,0 Der kan forekomme afledte driftsudgifter i forbindelse med overdragelsen, bl.a. som følge af merudgifter i forbindelse med etablering af IT m.v. 16/70

17 Ifølge bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr af 15/12/2009), skal der til kommuners låntagning henregnes indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af lokaler, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave ( 3, stk. 7). Det betyder, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, i dette til fælde 4,7 mio. kr., eller nedskrive lånerammen for det år, aftalen indgås, med et tilsvarende beløb. Rudersdal Kommunes låneramme for 2011 forventes at blive på mellem mio. kr. på baggrund af kommunens udlæg til betaling af ejendomsskatter samt anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger. Der er i Budget 2012 ikke budgetteret med at udnytte denne låneadgang, hvorfor det vil være muligt at indgå lejeaftalen uden at skulle foretage en efterfølgende deponering. Aftaleproces Med dette dagsordenspunkt ønsker forvaltningen at fremlægge detaljerne i den aftale, som Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune forventes at indgå. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund fremlægges tillige for fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune drøftede sagen den og godkendte dagsordenen. Bilag 1 Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til "Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund" og 2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads med Hørsholm Kommune. 17/70

18 Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 18/70

19 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Oprettelse af bofællesskab for uledsagede flygtningebørn ØU Sagsnr. 11/31884 Resumé Skole og Familie har til opgave at sikre anbringelse af uledsagede flygtninge i henhold til den tildelte kommunale kvote. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Undersøgelser har imidlertid vist, at en særlig gruppe af disse unge vil profitere af at blive anbragt i et bofællesskab. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af et bofællesskab. Der vil ifølge aftale med Miljø og Teknik være mulighed for at oprette bofællesskabet på den kommunale ejendom Havarthivej 3, Holte. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Ankestyrelsen viser i en undersøgelse fra 2010, at der er sket en stigning i antallet af uledsagede mindreårige, der er kommet til Danmark i perioden fra 2005 til I 2009 fik 114 uledsagede mindreårige asylansøgere opholdstilladelse i Danmark, hvilket er en stigning på 543 procent, sammenlignet med 2005, hvor 21 fik opholdstilladelse. Rudersdal Kommune modtager i forhold til kommunens kvote omkring af disse uledsagede flygtningebørn om året. Disse børn og unge anbringes typisk i familiepleje, på en døgninstitution eller i eget værelse. Desuden har en række øvrige undersøgelser (Ankestyrelsens praksisundersøgelse 2010, Red Barnet 2010, Dansk Flygtningehjælp 2011 og UNHCR-rapport 2010) vist, at nogle af de uledsagede flygtningebørn har bedst af at blive anbragt i et bofællesskab det vil sige en kombination af anbringelse på en døgninstitution og eget værelse. Erfaringerne fra Rudersdal Kommune og de ovennævnte undersøgelser viser, at unge flygtningebørn er meget ensomme, når de anbringes i eget værelse. Undersøgelserne viser endvidere, at de øvrige anbragte børn og unge på døgninstitutionerne har en række problemer, som ikke er gældende for de uledsagede flygtningebørn. Således fremgår det af Ankestyrelsens rapport fra 2010, at: Kommunerne peger på, at de af mangel på bedre løsninger anbringer de uledsagede mindreårige på institutioner og opholdssteder tilpasset danske unge med psykiske eller sociale problemer. Kommunerne peger selv på, at det kan være uheldigt, da uledsagede mindreårige 19/70

20 har andre problemer end danske unge, der er anbragt på institutionerne eller opholdsstederne. Derfor ønsker Skole og Familie at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp (Integrationsnet) om drift af et sådant bofællesskab, hvor der vil være bemanding i dagog aftentimerne. Rudersdal Kommune kan stille en egnet bolig til rådighed for bofællesskabet på adressen Havarthivej 3, Holte. Lejemålet har tidligere været anvendt som bolig til en familie med et handicappet barn. Denne familie er nu fraflyttet lejemålet, som aktuelt ikke anvendes. Skole og Familie er blevet tilbudt boligen som bofællesskab. Hvis ikke Skole og Familie kan anvende boligen som bofællesskab vil et salg blive overvejet. Der vil løbende kunne bo 4 unge i bofællesskabet. Bofællesskabet vil også kunne anvendes som efterværn efter det fyldte 18. år i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. Der vil typisk være tale om unge uledsagede flygtningebørn, som vurderes til at være egnet til at bo alene, men samtidig vil kunne profitere af selskab af voksne og andre unge. Dansk Flygtningehjælp driver lignende bofællesskaber i en række andre kommuner fx Hillerød og Holbæk. Der vedlægges som bilag en beskrivelse af, hvordan et bofællesskab beskrives af Dansk Flygtningehjælp. Økonomi Forslaget har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune. Der er fuld statsrefusion på udgifterne til uledsagede flygtninge i bofællesskab, idet pågældende er anbragt frem til det 18. år og efterfølgende har mulighed for at forblive i bofællesskabet som et efterværn. Bofællesskabet vil således give Rudersdal Kommune en fleksibel mulighed for, at forlænge en placering af en ung uledsaget flygtning uden selv at skulle afholde udgiften, uden statsrefusion, som det er tilfældet, hvis pågældende havde ophold i fx Børn og Unge Husene (Strandridergården). Det drejer sig om et halvt til et helt årsværk årligt. Prisen pr. person udgør pr. måned. Hertil skal lægges udgifter til drift af boligen dvs. husleje, vedligeholdelse, el, vand, varme mv. Huslejen er oplyst til kr. mdl. Vedligeholdelsesudgifterne og forbrugsudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. Til sammenligning koster en døgnplads i Børn og Unge husene (Strandridergården) mdl. Istandsættelsesudgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt. De vurderes til at være minimale. De skal aftales med Dansk Flygtningehjælp i forbindelse med kontraktindgåelse. Dansk Flygtningehjælp ansætter og aflønner personalet i bofællesskabet. Aftalen kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at Rudersdal Kommune, Skole og Familie, indgår aftale med Dansk Flygtningehjælp om drift af bofællesskab. 20/70

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 31. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Lukket møde kl. 16.45 i Mødelokale 3 Åbent

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere