Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget og regnskab 6. Kontrakter og låneoptagelse 7. Mangler 8. Uoverensstemmelser 9. Ikrafttræden og ophør 1

2 1.0 Formål 1.1 Med det formål at sikre hallen/centeret et langsigtet og stabilt grundlag samt skabe gode muligheder for udvikling af udbudte fritidsaktiviteter i Frederikshavn Kommune, indgås følgende driftsaftale mellem Frederikshavn Kommune og den selvejende institution xxx Driftsaftalen skal sikre borgere, foreninger og skoler gode og lige vilkår for adgang til kommunens idrætshaller samt sikre hallens/centerets drift og udvikling så den kan understøtte og bidrage som medspiller i forhold til indsatsområder på fritids- og folkeoplysningsområdet i Frederikshavn Kommune. Driftsaftalen skal endvidere sikre, at Frederikshavn Kommune i samarbejde med de selvejende institutioner kan indfri sin lokaleanvisningsforpligtigelse over for godkendte folkeoplysende foreninger. 2.0 Generelle bestemmelser 2.1 Driftsaftalen fastsætter, at det er hallens bestyrelse og ledelse der lokalt fastlægger alle forhold vedrørende drift, dog under hensyntagen til de i denne driftsaftale aftalte og anførte betingelser. 2.2 Frederikshavn Kommune yder et årligt driftstilskud til den selvejende institutions drift af idrætsfaciliteter, som fastsættes ud fra det til en hver tid gældende kommunale budget. 2.3 Frederikshavn Kommune yder ikke driftstilskud til cafeteriadrift, salg af overnatningsmuligheder eller andre kommercielle aktiviteter. 2.4 Den selvejende institution skal til enhver tid overholde gældende politikker, som Frederikshavn Kommune har på Kultur-; Fritids- og Folkeoplysningsområdet, således at der samlet set skabes helhed og dynamik på området. Frederikshavn Kommune sikre at de gældende politikker til en hver tid er tilgængelige på kommunens hjemmeside. 2

3 2.5 Den selvejende institution er ansvarlig for at indhente straffeattest og børneattest på samtlige ansatte i hallen/centeret. Centeret forpligter sig også til at tegne alle lovpligtige forsikringer som arbejdsgiver og ejendomsejer og sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 2.6 Den selvejende institution er ansvarlig for at implementere og overholde de beredskabsmæssige forskrifter udarbejdet i Frederikshavn Kommunes Beredskabsplan. Hallen/centeret kan søge rådgivning og vejledning hos Frederikshavn Kommune i forbindelse med akut opståede situationer, hvor Beredskabsplanen træder i kraft. 2.7 Den selvejende institution skal årligt udarbejde en virksomhedsplan, der fremsendes til Kulturog Fritidsudvalget inden den 1. maj hvert år. Skabelon til Virksomhedsplan findes på Frederikshavn Kommunens hjemmeside. Virksomhedsplanen skal være tilgængelig på både hallens/centerets og Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 3.0 Drift og vedligehold 3.1 Aftalen omfatter de af den selvejende instruktions ejede bygninger, hvor der udlejes lokaler til idræts- og foreningsaktiviteter for skoler, institutioner og folkeoplysende foreninger. 3.2 Den selvejende institution forpligtiger sig til at drive de omhandlede lokaler så billigt som muligt for at sikre et rimeligt serviceniveau overfor brugerne, herunder en vedligeholdelses- og renoveringsstandard der sikrer, at faciliteterne til enhver tid er velfungerende og umiddelbart tilgængelige for brugerne. 3.3 Mod det årlige kommunale driftstilskud, forpligter den selvejende institution sig til at stille hallen og de heri tilknyttede faciliteter til rådighed for udlejning til skoler og institutioner samt for foreninger og klubber, der er omfattet af Folkeoplysningsloven. 3.4 Den selvejende institution sikrer, at det faste standard materiel er til rådighed og vedligeholdt efter forskrifterne. Hallen/centeret er ikke forpligtiget til at anskaffe og vedligeholde særlige redskaber eller rekvisitter, der er nødvendige for at opretholde brugernes aktivitet. 3

4 3.5 Den selvejende institution forpligter sig til at udarbejde en 5-årig vedligeholdelsesplan, som løbende holdes ajour. Vedligeholdelsesplanen fremsendes til orientering samtidig med regnskabet og skal indeholde en plan for de fremtidige større vedligeholdelsesopgaver og økonomien herfor. 3.6 Den selvejende institution står for renoveringsarbejde og vedligeholdelse af centeret. For at sikre en smidig og langsigtet drift skal budget og regnskab tage højde for den langsigtede planlægning af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Afholdelse af udgifter til den langsigtede vedligeholdelsesplan påhviler den selvejende institution, indenfor den samlede økonomiske ramme. 4.0 Adgang til idrætsfaciliteterne 4.1 Den selvejende institution stiller sine faciliteter til rådighed for skoler, institutioner og folkeoplysende foreninger i perioden 1. august -1. juli på hverdage i tidsrummet eller efter behov. I weekender, helligdage og i ferieperioder, kan den selvejende institution stille sine faciliteter til rådighed for træning, stævner og turneringer efter aftale mellem forening og den selvejende institution. 4.2 Den selvejende institution fastlægger selv ferie- og lukkeperioder og orientere om disse til brugerne samt Center for Kultur og Fritid. 4.3 Der kan efter aftale mellem den selvejende institution og Center for Kultur og Fritid foretages ændringer i den ugentlige åbningstid jf. afsnit 4.1 uden at det ændrer ved driftsaftalen. 4.4 Den selvejende institution fordeler de hal- og lokaletimer, som Frederikshavn Kommune råder over, efter nærmere aftale med foreningerne, skoler og institutioner. Den selvejende institution sikrer at brugerne har adgang til lokaler, materialer og relevante omklædningsfaciliteter i lejeperioden. 4.5 Den selvejende institution kan fastsætte lokale retningslinjer for brugernes anvendelse af lokalerne, der sikre at brugerne efterlader lokalerne i en stand, der sikrer, at de til en hverv tid 4

5 fremstår rene, attraktive og umiddelbart tilgængelige for de øvrige brugere. Den selvejende institution kan i gentagne tilfælde af misligholdelse af nævnte retningslinjer og ved gentagne manglende betaling af lokaleleje, inddrage folkeoplysende foreningers brug af lokalet efter aftale med Center for Kultur og Fritid. 4.6 Opstår der tvister i forbindelse med lokalefordelingen blandt de folkeoplysende foreninger forsøges disse løst mellem ledelse af den selvejende institution og de enkelte foreningen inden de indbringes for Folkeoplysningsudvalget, som er myndighed på området. 4.7 Den selvejende institution kan aflyse op til 10 % af en forenings samlede bookninger, som følge af større arrangementer, der er arrangeret af eller i samarbejde med den selvejende institution. Den selvejende institution sikre at foreningen får en rimelig tidsvarsel inden aflysning og forsøger i alle tilfælde at anvise et andet tidspunkt for foreningens aktivitet. 4.8 Den selvejende institution sørger for at foreninger, skoler og institutioner og øvrige brugere oplever et rimeligt serviceniveau og en vedligeholdelsesstandard, der sikrer, at hallen/centeret til enhver tid fremstår attraktiv, velfungerende og tilgængelig for brugerne. 4.9 Den selvejende institution sikrer at godkendte folkeoplysende foreninger, skoler og institutioner har mulighed for at leje omklædningsrum i forbindelse med idrætsaktiviteter, der ikke kræver brug af idendørs-faciliteter. 5.0 Budget og regnskab 5.1 Den selvejende institution orienterer Frederikshavn Kommune om sit årlige budget ved at sende et eksemplar til Kultur- og Fritidsudvalget umiddelbart efter, at det er godkendt af bestyrelsen, dog senest den 1. februar. 5.2 Frederikshavn Kommune fremsender seneste den 1. december mail til den selvejende institution, hvori der oplyses om det politisk vedtagne driftstilskud for det kommende år. 5

6 5.3 Den selvejende institution er forpligtet til at foretage løbende budgetopfølgning og skal kunne afgive økonomirapporteringer på anmodning fra Frederikshavn Kommune. 5.4 Den selvejende institutions bestyrelse udarbejder hvert år regnskab i form af en årsrapport. Denne fremsendes sammen med revisionsprotokol senest den 1. maj til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 5.5 Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller et registeret revisorfirma inden det fremsendes til Kultur og Fritidsudvalget. 5.6 Det skal af årsrapporten fremgå, at det udbetalte kommunale driftstilskud ikke anvendes til kommercielle aktiviteter, cafeteriadrift eller salg af overnatningspladser. 6.0 Kontrakter og låneoptagelse 6.1 Den selvejende institution kan ikke uden forudgående samtykke fra det politiske udvalg, hvor under folkeoplysningsloven og ansvaret for den kommunale lokaleanvisning ligger: - afhænde ejendommen - pantsætte ejendommen - optage eller overtage lån (heller ikke ved mellemregninger med andre institutioner) - påbegynde foretagender, der skal finansieres ved lån, inden det politiske udvalg, hvor under folkeoplysningsloven og ansvaret for den kommunale lokaleanvisning ligger har godkendt lånefinansieringen. - forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti - indgå aftale om ændringer af vilkår i eventuelle eksisterende garantiforpligtelser 6.2 Ved udløb af eksisterende lån, hvor det kommunale driftstilskud har bidraget til at finansiere lånets renter og afdrag, vil der ske en automatisk nedskrivning. Nedskrivningen af driftstilskuddet modsvarer den kommunale driftstilskudsandel af det samlede låns størrelse. 6.3 Forinden udløb af lån og nedskrivning af det kommunale driftstilskud skal der være en dialog mellem den selvejende institution og forvaltningen for at sikre den fortsatte drift. 6

7 7.0 Mangler 7.1 Ved væsentlige mangler kan aftalen opsiges uden varsel. Ved væsentlige mangler forstås: - gentagne gange misligholdelse af driftsaftalen - manglende indlevering af budget og regnskab til den anførte tid - det viser sig uansvarligt at anvende de lejede faciliteter, redskaber m.v. på grund af manglende vedligeholdelse 8.0 Uoverensstemmelser 8.1 Såfremt der opstår uenighed om fortolkning af aftalen, forsøges uoverensstemmelsen løst administrativt mellem parterne. Kan der ikke opnås enighed er begge parter berettiget til at kræve driftsaftalen genforhandlet eller opsagt med 9 måneders varsel. 9.0 Ikrafttræden og ophør 9.1 Aftalen træder i kraft den 9.2 Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne med 9 måneders varsel. 9.3 Ændringer i aftalen kan ske efter forhandlinger mellem parterne. 7

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere