11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne"

Transkript

1 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

2

3 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier investeres i om- og nybygninger i hospitalssektoren for 41,4 mia. kr. Disse investeringer gennemføres i en tid, hvor de offentlige budgetter er under pres. Aldrende befolkning, flere kronisk syge og en teknologisk udvikling, der hele tiden udvider paletten af behandlingstilbud, driver sundhedsudgifterne i vejret. Der er imidlertid ikke plads til udgiftsstigninger i de offentlige budgetter, og det politiske fokus bør konstant være på at vende underskud til overskud. Der er med andre ord brug for at modernisere sundhedsvæsenet og overveje brugen af teknologi og nye arbejdsgange, hvis der i fremtiden skal være råd til et sundhedstilbud af høj kvalitet finansieret via skatterne. Som følge af den økonomiske udvikling er det altafgørende, at økonomien i de kommende sygehusbyggerier følges nøje, samt at byggerierne koordineres, så vi får mest mulig ud af de milliarder, der er afsat. Samtidig er det også oplagt at bruge sygehusbyggerierne som anledning til at igangsætte denne moderniseringsproces og det gøres bedst gennem inddragelse af erhvervslivet. Med denne publikation sætter DI fokus på, hvordan inddragelse af erhvervslivet kan skabe økonomisk vækst, samtidig med at man får et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Publikationen indeholder 11 politiske anbefalinger og en række gode eksempler på, hvordan man kan skabe en bedre offentlig service ved at inddrage private virksomheder i opgaveløsningen. Det er forhåbningen, at disse eksempler kan inspirere regeringen og regionerne til at skabe bedre vilkår for inddragelse af erhvervslivet i sygehusbyggerierne og kan give gode idéer til nye samarbejdsprojekter mellem virksomheder og regioner. God læselyst! Karsten Dybvad Adm. direktør

4 Udgivet af DI Redaktion: Mille Keller Holst Tryk: Kailow Graphic ISBN

5 Indhold 4 11 veje til vækst og bedre sundhedsvæsen 7 Koordinering mellem regionerne om syge husbyggerierne 11 Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggerierne 13 Klimaforbedrende tiltag 17 Klare mål for anvendelsen af it, telemedicin og velfærdsteknologi 23 Anvendelse af nye udbudsformer 27 OPP skal bruges på delprojekter 31 Regionerne skal udbyde alle ikke-patientnære opgaver til den bedste leverandør 39 Virksomheder skal arbejde side om side med hospitalets personale 45 Kliniske forskningsenheder på universitets hospitalerne 49 Private Wings på offentlige sygehuse 51 Etablering af virksomheds netværk 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 3

6 11 veje til vækst og bedre sundhedsvæsen Denne pjece indeholder DI s anbefalinger til fremtidens sygehusbyggeri. Anbefalingerne er ikke kun målrettet de 16 sygehuse, der bygges i regi af kvalitetsfonden, men også byggeri og renovering af eksisterende sygehuse. De fleste af de 11 anbefalinger er fulgt op af en eller flere cases fra sundhedsvæsnet eller andre brancher, der beskriver, hvordan anbefalingerne helt konkret kan anvendes. Anbefalingerne er: 1 I økonomiaftalerne mellem regeringen og regionerne skal der stilles krav om fælles koordinering af projekter især på innovationsområdet i forhold til sygehusbyggerierne. 2 Regeringen skal give regionerne mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggeriernes udformning, så længe budgetterne overholdes. 3 Sygehusbyggerierne bør indtænkes i den samlede indsats for energi renovenring af offentlige bygninger, således at klimaforbedrende tiltag kan gennemføres der, hvor de gør mest gavn. 4 Staten og regionerne skal i fællesskab opstille klare mål for, hvordan it, telemedicin og velfærdsteknologi kan effektivisere sundhedsvæsenet. 5 Regionerne skal sikre, at sygehusene bliver udstyret med morgendagens teknologi, for eksempel ved at anvende nye udbudsformer veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

7 6 Regionerne skal bruge OPP på delprojekter ved opførelse af de nye sygehuse. 7 Regionerne skal udbyde alle servicefunktioner og andre ikke-patientnære opgaver samt involvere private leverandører i udviklingen af nye koncepter for drift, logistik og service på sygehusene. 8 Regionerne skal skabe fysiske rammer, der sikrer, at virksomheder kan arbejde side om side med hospitalets personale om udviklingsprojekter. 9 Etablering af kliniske forskningsenheder på universitetshospitalerne skal skabe optimale rammer for afprøvning af nye lægemidler. ) Regionerne skal etablere Private Wings på hospitalerne til udførelse af planlagte behandlinger. Regionerne skal sørge for tidlig inddragelse af erhvervslivet i projekteringen af de nye sygehuse gennem etablering af virksomhedsnetværk i tilknytning til hvert byggeri. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 5

8 1

9 Koordinering mellem regionerne om sygehusbyggerierne De 16 sygehusbyggerier gennemføres over en periode på 10 år. I betragtning af byggeriets omfang er det en relativt kort periode, hvilket stiller store krav til videndeling og koordinering mellem de fem regioner, hvis man vil sikre effektiv ressourceudnyttelse og udveksling af de innovative idéer, der udvikles i relation til sygehusbyggerierne. En lang række virksomheder deltager allerede i udviklingsprojekter i forbindelse med planlægning af sygehusbyggerier i hele landet. Det har virksomheder og regioner stor gavn af. Der er dog en bekymring om, hvorvidt der skabes en tilstrækkelig videndeling mellem de forskellige projekter især på innovationsområdet. En videndeling, der sikre at produkter, løsninger og arbejdsgange, der udvikles i samarbejde med én region, kan udbredes i andre regioner, så regionerne ikke udvikler samme løsninger flere gange. DI anerkender, at regionerne i forbindelse med sygehusbyggerierne har etableret de såkaldte pejlemærker og fokusområder for sygehusbyggerierne. Det ændrer dog ikke på behovet for en mere formel koordination af aktiviteterne i regionerne. Som det beskrives i casen, er der allerede eksempler på koordinerede indsatser på f.eks. innovationsområdet. Disse kan man efter DI s opfattelse tage udgangspunkt i og styrke. > i økonomiaftalerne mellem regeringen og regionerne skal der stilles krav om fælles koordinering af projekter især på innovations området i forhold til sygehusbyggerierne. Dette skal sikre synergi og erfaringsudveks ling mellem regionernes byggeprojekter. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 7

10 Case OPI-Lab Et godt eksempel på tværregional innovation OPI-Lab, "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi", er et tværregionalt projekt, der inkluderer landets fem regioner, Servicestyrelsen og en lang række kommuner, vidensinstitutioner og private virksomheder. Projektet ledes af Region Syddanmark og er en del af regionens samlede satsning på velfærdsteknologi. Der er i første omgang tale om et treårigt samarbejde, som består af en Task force samt fem forskellige demonstrationsprojekter, som hver især skal udvikle velfærdsteknologi og arbejde med udfordringer på OPI-området, herunder juridiske udfordringer, videndeling, udvikling af guidelines og business cases. De fem demonstrationsprojekter spænder fra det intelligente badeværelse, over patienternes hus til et living lab, som tager udgangspunkt i etableringen af et botilbud til meget svært senhjerneskadede borgere. Endvidere er der et demonstrationsprojekt om, hvordan man kommer fra ide til værdi samt et projekt om innovation i tværsektorielle patientforløb. Den omtalte Task force har deltagelse fra regionale innovationsenheder og Servicestyrelsen. Task forcen skal i samarbejde med kommuner, regioner og offentlige institutioner afdække områder, hvor offentlig-privat innovationssamarbejde og velfærdsteknologi kan skabe en økonomisk og velfærdsmæssig gevinst for borgere og ansatte. Endvidere vil Task forcen i løbet af projektet udvikle en drejebog, som kommuner og regioner kan anvende i forbindelse med fremtidige OPI-projekter veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

11

12 2

13 Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggerierne Regionerne har tilkendegivet, at de ønsker at anvende sygehusbyggerierne som løftestang for erhvervsudvikling. Hvis sygehusbyggerierne skal give et kvalitetsløft og erhvervsudvikling, kræver det fleksibilitet, nytænkning, nye samarbejdsformer og nye arbejdsgange. Dette står dog i nogen grad i kontrast til de relativt stramme krav til kvadratmeterantal og kvadratmeterpriser mv., som staten benytter i byggestyringen. Risikoen er, at regioner, der ønsker at introducere nye, anderledes løsninger, bliver bremset af disse krav. DI støtter en stram økonomisk styring af sygehusbyggerierne. Budgetterne skal overholdes, men der skal være mere fleksibilitet til at tilrettelægge, hvordan bygningerne skal udformes. Regeringens byggestyring bør fokusere på overholdelse af de økonomiske rammer samt sikring af, at de kommende sygehuse kan løfte den sundhedsfaglige opgave, de er sat i verden til at løfte. > regeringen skal give regionerne mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggeriernes udformning, så længe budgetterne overholdes. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11

14 3

15 Klimaforbedrende tiltag Energirenoveringer i den offentlige bygningsmasse skal påbegyndes der, hvor man opnår den største effekt for pengene. Dette gælder også for sygehusområdet, og derfor bør sygehusbyggerierne tænkes ind i regeringens samlede politik for energirenovering af offentlige bygninger. Der har i forbindelse med sygehusbyggerierne været debat om, hvorvidt den stramme adskillelse af økonomien for kvalitetsfondsprojekterne og regionernes øvrige anlægsøkonomi forringer mulighederne for at lave klimaforbedrende tiltag. Det bør ikke være afgørende, om et sygehus ombygges med støtte fra den statslige kvalitetsfond, eller om der er tale om et ombygningsprojekt, som regionen finansierer for egne anlægsmidler. Det grundlæggende princip må være, at energiforbedrende tiltag gennemføres inden for de eksisterende anlægsrammer, og der hvor de har størst effekt. Kan regionerne dokumentere over for staten, at de kan skabe de bedste totaløkonomiske løsninger på energiområdet ved at flytte midler fra den almindelige anlægsramme over på kvalitetsfondsbyggerierne, bør de derfor have mulighed for det. Der er gode muligheder for at igangsætte energirenoveringerne i de offentlige bygninger allerede. Det illustreres blandt andet af casen, der viser hvordan man i Middelfart Kommune kan tjene sin investering hjem over år og reducere energiforbruget med 21 pct. > Sygehusbyggerierne bør indtænkes i den samlede indsats for energirenovering af offentlige bygninger, således at klimaforbedrende tiltag kan gennemføres der, hvor de gør mest gavn. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 13

16 Case Schneider Electric ESCO samarbejde bærer frugt i Middelfart kommune Her er et af mange eksempler på, hvad der kan opnås i offentligt byggeri, herunder sygehusbyggeri. Middelfart besluttede i 2006 at få kortlagt energiforbruget i alle kommunens 97 bygninger. Kortlægningen understregede behovet for at lægge en samlet plan for hele bygningsmassen frem for at fortsætte med enkeltstående renoveringer af de enkelte bygninger. Middelfart kommune valgte at indgå et formaliseret ESCO partnerskab med Schneider Electric Buildings Denmark A/S. ESCOs er virksomheder eller konsortier, som er specialiserede i at effektivisere energiforbrug i bygninger og processer. Det unikke ved ESCO konceptet er, at ESCO virksomheder tilbyder at finansiere renoveringen og på forhånd stiller garanti for besparelsen. Energibesparelsen finansierer udgiften til at gennemføre hele energirenoveringen. Med partnerskabet ønskede man en plan for, hvordan man kunne:»» Nedbringe energiforbruget og reducere miljøbelastningen»» Fjerne det stigende efterslæb i vedligeholdelse af kommunens ejendomme»» Forbedre indeklima, hvor det er muligt, at opnå varige driftsfordele gennem central styring af ejendomsmassen»» Gennemføre et større energi- og ejendomsprojekt uden at belaste kommunens drift veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

17 En vigtig del af projektet var at modernisere bygningernes tekniske anlæg, f.eks. med it-baseret styring af varme, ventilation og belysning. Derudover er der udskiftet og renoveret ældre ventilationsanlæg, klimaskærme, varmekedler og lyskilder samt installeret vandsparende foranstaltninger og renoveret toiletforhold mv. Sidst men ikke mindst gennemføres der uddannelse for driftsansvarlige og involvering af relevante personalegrupper i forbindelse med projektopfølgning og adfærdsprogram, som varigt nedbringer energiforbruget og effektiviserer bygningsdriften. Middelfart Kommune har samlet investeret 44 millioner kr. i langsigtede energibesparende tiltag, og vil fra og med 2010 reducere kommunens samlede energiforbrug i bygningsmassen med 21 pct. Det udløser en anslået besparelse på minimum 4 millioner kr., som gør, at investeringen er tilbagebetalt inden for år. Såfremt den garanterede besparelse på 4 mio. kr. ikke nås, går ESCO partneren Schneider Electric ind og betaler differencen. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 15

18 > staten og regionerne skal i fællesskab opstille klare mål for, hvordan it, telemedicin og velfærdsteknologi kan effektivisere sundhedsvæsenet og i stigende grad erstatte kontakter mellem læge og patient i fremtidens sundhedsvæsen. Byggeriet af de nye sygehuse skal tilrettelægges herefter. 4

19 Klare mål for anvendelsen af it, telemedicin og velfærdsteknologi Antallet af kroniske patienter forventes at stige i de kommende år, hvilket vil lægge pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Fremover er det derfor vigtig at have fokus på, hvordan man kan nedbringe antallet af sengedage, ambulante besøg og kontroller pr. kronisk patient, og hvordan man bedst muligt inddrager patientens egne ressourcer i behandlingen. Velfærds- og sundhedsteknologi forventes at kunne give en del af svaret på disse udfordringer. De seneste år har budt på en række udviklingsprojekter, der har digitaliseret arbejdsgangene på sygehusene og gjort borgeren i stand til selv at tage vare på flere af opgaverne i behandlingsforløbet. De mange forsøg har været positive og sat skub i udviklingen af velfærdsteknologi i Danmark. Nu er tiden imidlertid inde til at sætte flere af de mange løsninger i drift og gøre it-løsninger, herunder sundheds-it og telemedicin til en integreret del af sundhedsvæsenet. I regeringsgrundlaget er der lagt op til, at der skal etableres målsætninger for udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger. DI støtter ambitionen, men det er centralt, at man finder løsninger, hvor teknologi i stigende grad overflødiggør konsultationer hos lægen, eller hvor telemedicin i højere grad kan erstatte fysisk kontakt mellem læge og patient. Teknologien skal ikke blive et ekstra tilbud til dem, som ønsker det. Teknologien skal bidrage til at skabe et mere effektivt sundhedsvæsen. De følgende cases viser, at teknologi kan bidrage til at skabe bedre arbejdsgange med mere effektive og sammenhængende behandlingsforløb. Det er den slags eksempler, som skal udbredes for at sikre den bedst mulige behandling. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 17

20 Case Medical Insight A/S Fra Nordjylland til Cleveland Det gamle Aalborg Amt gennemførte fra et digitalt fyrtårnsprojekt ( Det Digitale Nordjylland ), hvor virksomheder og forskningsinstitutioner kunne søge om midler til nye it-udviklingsprojekter. Medical Insight s nye innovative teknologi til distribution af billeddiagnostiske undersøgelser og beskrivelser er et resultat af dette fyrtårnsprojekt. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Medical Insight, Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet. Den udviklede streamingteknologi giver mulighed for, at radiologer og andet sundhedsfagligt personale kan få adgang til billeder genereret fra eksempelvis CT- og MR-scannere, uanset hvor de befinder sig. Når billederne bliver allestedsnærværende frem for at være bundet til en enkelt diagnostisk arbejdsstation, opnås en række unikke fordele:»» Økonomiske fordele gennem effektivisering af arbejdsgange»» Forbedring af kommunikationen mellem læger og patienter»» Adgang til eksperthjælp i forbindelse med diagnostik også fra andre regioner»» Mulighed for afholdelse af virtuelle møder, hvor sundhedsfagligt personale fra forskellige discipliner gennemgår særligt vanskelige patientsager, såkaldte MDT møder I 2004 udsendte det daværende Nordjyllands Amt et EU-udbud om et regionalt RIS/PACS system, der blev vundet af Medical Insight. Dette medførte, at virksomhedens software til billeddiagnostik, billeddistribution og arkivering blev udrullet i hele regionen. En godkendelse hos det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) banede i 2007 vej for, at Medical Insight kunne introducere Easy- Viz Enterprise på det nordamerikanske marked. Således har virksomheden i dag en række referencekunder i Nordamerika herunder Childrens Hospital of Philadelphia, Rush University Medical Center, Chicago, William Beaumont Hospitals, Detroit og ikke mindst Cleveland Clinic, der rangerer som 4. bedste hospitalscenter i USA. I sit udviklingsarbejde har Medical Insight fokus på at udvikle en løsning, som kan muliggøre billedudveksling mellem samtlige sygehuse i Danmark ved udgangen af veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

21

22 Case IBM Elektronisk vandrejournal til diabetesbehandling I takt med at antallet af diabetespatienter vokser i det meste af verden, oplever sundhedssektoren et stigende behov for mere effektive forebyggelses- og behandlingsmetoder, bedre monitorering af patienterne og øget viden omkring sygdommens komplekse forløb. Samtidig stiller mange patienter i højere grad krav til information om deres behandling og sygdomstilstand. Aktiv involvering øger ikke alene patienternes livskvalitet og giver dem større frihed. Det er også med til at forbedre forebyggelses- og behandlingsindsatsen. For at imødekomme disse tendenser har de sundhedsprofessionelle brug for værktøjer, der kan understøtte og effektivisere det kliniske arbejde og bidrage til øget videnopsamling og -deling på tværs af behandlere og imellem behandlere og patient. DiaLog Shared Care er en tværfaglig, tværsektoriel webbaseret diabetesjournal, der bygger bro mellem journalsystemerne hos de enkelte læger og samtidig opsamler kliniske kvalitetsdata. Formålet med journalen er at understøtte det tværgående samarbejde mellem klinikere og give alle, inklusiv patienten selv, adgang til de samme, opdaterede oplysninger. Ét samlet oversigtsbillede giver hurtigt overblik over den enkelte patients aktuelle situation samt status over foretagne undersøgelser og behandlinger hos alle behandlere. Derudover er der mulighed for at dykke dybere ned i de enkelte oplysninger f.eks. medicinforbrug. DiaLog indeholder således oplysninger om:»» laboratorieresultater»» behandlinger»» insulinforbrug»» øjenstatus»» fodstatus»» egenomsorg»» seneste kontakter»» eventuelle komplikationer veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

23 Data kan registreres direkte i journalen, når de er til rådighed, f.eks. i forbindelse med patientbesøget, og historik for hele patientforløbet følges gennem oversigtstabeller og grafer for udvalgte parametre. DiaLog yder beslutningsstøtte til klinikere i form af automatisk markering af mangler i forhold til vedtagne undersøgelses- og registreringspraksis. Risikogrupper kan identificeres ud fra selvvalgte kriterier med henblik på nærmere vurdering/opfølgning, og patienten kan følge med i sin egen behandling og dens resultater i forhold til individuelt opstillede mål. Patienten får samtidig mulighed for at beskrive sin egen profil som grundlag for en mere individualiseret rådgivning og behandling. DiaLog er skabt med fokus på brugervenlighed og relevans. Løsningen er udviklet blandt praktikere og med deltagelse af de klinikere, der er brugere af løsningen. De brugervendte funktioner er designet og testet for brugervenlighed i samarbejde med diabetesambulatorier og almen praksis, så de fleksibelt understøtter den daglige kliniske proces. Data er nøje udvalgt ud fra størst relevans, så overlap og dobbeltindtastning minimeres. Opsamling af data fra eksterne systemer sker automatisk. DiaLog er udviklet som en webbaseret service, der stiller minimale krav til brugernes lokale infrastruktur og til IT-support. Integration til PAS, laboratorie- praksissystemer og andre EPJ-systemer sker via brug af standard web-links og fælles MedCom standarder. DiaLog Shared Care imødekommer alle myndighedskrav til persondatabeskyttelse og patientrettigheder. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 21

24 5

25 Anvendelse af nye udbudsformer De nye sygehuse skal give et markant løft til såvel behandlingskvalitet som driftsøkonomi i sygehusvæsenet. Økonomien i de forestående sygehusbyggerier er baseret på en forudsætning om, at sengearealet skal reduceres med 17 pct., samt at sygehusenes produktivitet skal forbedres med 8 pct. Det kræver en målrettet indsats for at ibrugtage ny teknologi og nye servicekoncepter. Når offentlige myndigheder gennemfører udbud, er de ofte ledsaget af lange kravspecifikationer, der tager udgangspunkt i kendte, velafprøvede produkter og teknologier. De lange kravspecifikationer betyder ikke alene, at udbuddene bliver ressourcekrævende at gennemføre. Det betyder også, at virksomhederne ofte har svært ved at byde ind med nye innovative løsninger og produkter, fordi disse ikke matcher de specifikke kravspecifikationer. Dermed bremses kvalitets- og effektivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Nye udbudsformer som offentlig-privat innovationspartnerskab eller funktionsudbud er eksempler på udbudsformer, der kan virke innovationsfremmende. Ved anvendelse af funktionsudbud opstiller opdragsgiveren en række funktionelle krav frem for konkrete aktivitetskrav eller et konkret produkt. Det betyder i praksis, at virksomheden der byder på opgaven, får ansvaret for, hvordan opgaven løses. Som det vil fremgå af casen, kan funktionsudbud ikke alene føre til bedre kvalitet i opgaveløsningen det kan også føre til lavere priser. > regionerne skal sikre, at sygehusene bliver udstyret med morgendagens teknologi, for eksempel ved at anvende nye udbudsformer. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 23

26 Case Funktionsudbud sikrer store besparelser på teknisk ejendomsdrift Ejendomsadministrationsselskabet DATEA har netop for DADES udbudt den tekniske drift for kvadratmeter erhvervsareal i det nordlige København. Som noget nyt valgte man at udbyde driften som et funktionsudbud. I modsætning til et traditionelt udbud, hvor der ofte opstilles en række aktivitetskrav til, hvor ofte forskellige ydelser skal leveres, opstillede man i dette udbud en række funktionskrav f.eks. vedrørende oppetid på køleanlæg og ventilation, rumtemperaturer, responstid i forbindelse med nedbrud mv. Til gengæld overlader man til den kommende leverandør, hvordan disse funktionskrav skal indfries. Da tilbuddene blev modtaget kunne man konstatere, at fire af de seks tilbudsgivere kunne honorere funktionskravene til en pris, der lå lavere end den pris, man hidtil havde betalt. To af de seks tilbudsgivere havde sågar en pris, der lå på halvdelen af den tidligere pris. Årsagen til den store effektiviseringsgevinst skyldes især, at man får samlet en række funktioner ved den samme leverandør. Inden funktionsudbuddet havde DATEA årligt haft kontakt med ca. 50 forskellige leverandører for det pågældende areal. Disse leverandører omfattede små håndværksmestre, teknikere mv., som blev ansat til at løse enkeltopgaver inden for reparation, vedligehold og drift. Med den nye funktionskontrakt skal én leverandør levere samtlige tekniske ydelser. Det betyder, at leverandøren får bedre mulighed for at tilrettelægge sin tid, og at leverandøren kan håndtere flere forskellige problemer i sammenhæng. Endvidere får leverandøren et incitament til løbende at optimere og innovere arbejdsgangene, så de kan nedbringe tidsforbruget på de enkelte opgaver veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

27 Monitoreringen af kontrakten foregår som hidtil. DATEA ejendomsinspektører har deres løbende gang i arealerne og sikrer, at funktionskravene indfris af leverandørerne. Dermed sikres også en løbende dialog mellem leverandør og opdragsgiver om løsning og udvikling af opgaverne. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 25

28 6

29 OPP skal bruges på delprojekter Erfaringerne med OPP-byggeri i Danmark er relativt begrænsede, men på en lang række områder vil det være en oplagt mulighed for at anvende OPP i relation til sygehusbyggerierne. Det gælder for eksempel i forhold til parkeringsanlæg, patienthoteller, genoptræningsfaciliteter, lagre, vaskerier eller lignende investeringstunge serviceopgaver, hvor byggerierne får en størrelse, som gør OPP rentabelt. Denne mulighed bør anvendes til at få nogle flere danske erfaringer med OPP, og der er gode erfaringer at skele til fra udlandet. Som det fremgår af casen, er det muligt at opnå driftsbesparelser og bedre kvalitet ved at gøre det. > regionerne skal bruge OPP på delprojekter ved opførelse af de nye sygehuse. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 27

30 Case Coor Service Management OPS kontrakt om facility management på Nya Karolinska Solna I Stockholm er man i øjeblikket ved at bygge nordens største sygehus, Nya Karolinska Solna (NKS). Når hospitalet står færdigt, vil det være kvadratmeter fordelt på mere end rum og 11 etager. Danmarks snart største hospital, Det nye Universitetshospital i Århus (DNU), som står færdigt i 2018, vil til sammenligning være kvadratmeter. NKS opføres som et OPP-projekt, og konsortiet har indgået kontrakt med Stockholms Len frem til Konsortiet består af det britiske investeringsselskab Innisfree, Skanska og Coor Service Management, som er facility management partner. Konsortiet skal både designe, opføre og drive NKS. Coor Service Management er helhedsleverandør for Facility Managementydelser. Det betyder, at de er ansvarlige for at drive og udvikle samtlige ikke-patientnære servicefunktioner. Dette omfatter både:»» Teknisk bygningsdrift, herunder tekniske installationer, helikopterlandingsplads mv.»» Arbejdspladsservice som rengøring, drikkevareautomater, patienthotel og reception»» Logistik herunder posthåndtering, tøjvask, affaldshåndtering, lagerstyring, servering af måltider mv.»» Drift af kommercielle arealer som cafe- og kioskområder Med en sådan totalløsning skabes en række synergier mellem de forskellige serviceområder. Dette bidrager til at skabe bedre driftsøkonomi og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Coor Service Management opretter endvidere en helpdesk og beredskabscentral på NKS, så de hurtigt kan rykke ud, hvis der skulle opstå driftsproblemer på hospitalet veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

31 Som partner i konsortiet bidrager Coor Service Management også som videnrådgiver i forhold til at optimere byggeriet. Man designer hospitalet ud fra et "Design for Maintenance" og livscyklus perspektiv, hvilket blandt andet omfatter, at Coor Service Management rådgiver om materialevalg samt optimering af arealer, så de bedst muligt understøtter udførelse af de interne services. Kontrakten er baseret på en række fastlagte funktionskrav frem for aktivitetskrav. Det betyder, at Coor Service Management får frihed til at tilrettelægge arbejdet og høste synergier mellem de forskellige serviceområder. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 29

32 7

33 Regionerne skal udbyde alle ikkepatientnære opgaver til den bedste leverandør Mere effektiv bygningsdrift, logistik og service er en afgørende del af løsningen, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal være mere omkostningseffektivt end i dag. I Danmark findes en række virksomheder, som - i modsætning til hospitalerne har facility management, driftoptimering og lignende serviceopgaver, som deres kerneforretning. Det betyder, at disse virksomheder løbende udvikler og innoverer nye serviceopgaver til gavn for brugerne. Virksomhederne står allerede klar med moderne logistik- og servicekoncepter. Derfor skal alle ikke-patientnære serviceopgaver og lignende sendes i udbud, så det sikres, at sundhedssystemet får de bedste og mest omkostningseffektive løsninger. Regionerne skal derfor som udgangspunkt konkurrenceudsætte funktioner som vaskeri, sterilcentral, laboratorium, storkøkken og lignende. På den måde undgår regionerne at bruge anlægsmidler til tekniske faciliteter, som lige så vel kan varetages af operatører uden for hospitalsområdet. Mange servicevirksomheder besidder stor viden om muligheden for at udvikle nye logistisk-, drift- og servicekoncepter. Derfor bør regionerne også inddrage virksomhederne som videnrådgivere i forbindelse med planlægningen af de nye sygehuse, som det bl.a. er tilfældet i Sverige (se case s. 28 ) > regionerne skal udbyde alle service funktioner og andre ikke-patientnære opgaver samt involvere private leverandører i udviklingen af nye koncepter for drift, logostik og service på sygehusene 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 31

34 Case DSV Solutions Effektiv hospitalslogistik i Nederlandene DSV Solutions har hospitalslogistik blandt et af sine mange forretningsområder, og gennem en årrække har DSV Solutions leveret en totalløsning inden for logistik til tre hospitaler og en række plejehjem i det sydlige Holland. Omdrejningspunktet for løsningen er et kvadratmeter stort distributionscenter i Maastricht. Fra dette center forsyner DSV Solutions de tre hospitaler og plejehjemmene med næsten alle produkter, som anvendes i den daglige drift, herunder lægemidler, medicinsk udstyr, dagligvarer (eksklusiv ferskvarer), kontorforsyning mv. DSV Solutions leverer både til hospitalernes centrale modtagelser og direkte til de enkelte afdelinger. DSV Solutions forestår endvidere den interne varetransport på de tre hospitaler. Foruden selve forsyningsopgaven omfatter logistikløsningen også indkøb, varemodtagelse samt oplagring og transport af de mange forskellige produkter, som er omfattet af ordningen. Håndtering og oplagring af sterile produkter og farligt gods samt håndtering af varer, som skal opbevares og transporteres i temperaturkontrollerede miljøer, er også en del af løsningen. Hele opgaven er IT-understøttet ligesom alle varer er sporbare gennem hele processen. Gevinsterne for kunden har været mærkbare både for driftsøkonomi og patientsikkerhed. Siden løsningen blev sat i drift har kunden oplevet:»» 30 pct. reduktion af driftskapitalen»» 90 pct. reduktion i antallet af hasteordrer»» 40 pct. reduktion af medarbejdere i logistikken»» 70 pct. reduktion af medarbejdere i indkøb»» Leveringspræcision på 99,95 pct.»» Lagerpræcision på 99,98 pct.»» 4 timers ekstra tid til sygepleje pr. sygeplejerske pr. uge veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering

ESCO-samarbejde. Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO-samarbejde Kickstart til omkostningsneutral energirenovering ESCO - modellen gør kagen større at skære Danmark er for alvor ved at tage Energy Service Company (ESCO) - modellen til sig, selv om den

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere