11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne"

Transkript

1 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

2

3 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier investeres i om- og nybygninger i hospitalssektoren for 41,4 mia. kr. Disse investeringer gennemføres i en tid, hvor de offentlige budgetter er under pres. Aldrende befolkning, flere kronisk syge og en teknologisk udvikling, der hele tiden udvider paletten af behandlingstilbud, driver sundhedsudgifterne i vejret. Der er imidlertid ikke plads til udgiftsstigninger i de offentlige budgetter, og det politiske fokus bør konstant være på at vende underskud til overskud. Der er med andre ord brug for at modernisere sundhedsvæsenet og overveje brugen af teknologi og nye arbejdsgange, hvis der i fremtiden skal være råd til et sundhedstilbud af høj kvalitet finansieret via skatterne. Som følge af den økonomiske udvikling er det altafgørende, at økonomien i de kommende sygehusbyggerier følges nøje, samt at byggerierne koordineres, så vi får mest mulig ud af de milliarder, der er afsat. Samtidig er det også oplagt at bruge sygehusbyggerierne som anledning til at igangsætte denne moderniseringsproces og det gøres bedst gennem inddragelse af erhvervslivet. Med denne publikation sætter DI fokus på, hvordan inddragelse af erhvervslivet kan skabe økonomisk vækst, samtidig med at man får et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Publikationen indeholder 11 politiske anbefalinger og en række gode eksempler på, hvordan man kan skabe en bedre offentlig service ved at inddrage private virksomheder i opgaveløsningen. Det er forhåbningen, at disse eksempler kan inspirere regeringen og regionerne til at skabe bedre vilkår for inddragelse af erhvervslivet i sygehusbyggerierne og kan give gode idéer til nye samarbejdsprojekter mellem virksomheder og regioner. God læselyst! Karsten Dybvad Adm. direktør

4 Udgivet af DI Redaktion: Mille Keller Holst Tryk: Kailow Graphic ISBN

5 Indhold 4 11 veje til vækst og bedre sundhedsvæsen 7 Koordinering mellem regionerne om syge husbyggerierne 11 Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggerierne 13 Klimaforbedrende tiltag 17 Klare mål for anvendelsen af it, telemedicin og velfærdsteknologi 23 Anvendelse af nye udbudsformer 27 OPP skal bruges på delprojekter 31 Regionerne skal udbyde alle ikke-patientnære opgaver til den bedste leverandør 39 Virksomheder skal arbejde side om side med hospitalets personale 45 Kliniske forskningsenheder på universitets hospitalerne 49 Private Wings på offentlige sygehuse 51 Etablering af virksomheds netværk 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 3

6 11 veje til vækst og bedre sundhedsvæsen Denne pjece indeholder DI s anbefalinger til fremtidens sygehusbyggeri. Anbefalingerne er ikke kun målrettet de 16 sygehuse, der bygges i regi af kvalitetsfonden, men også byggeri og renovering af eksisterende sygehuse. De fleste af de 11 anbefalinger er fulgt op af en eller flere cases fra sundhedsvæsnet eller andre brancher, der beskriver, hvordan anbefalingerne helt konkret kan anvendes. Anbefalingerne er: 1 I økonomiaftalerne mellem regeringen og regionerne skal der stilles krav om fælles koordinering af projekter især på innovationsområdet i forhold til sygehusbyggerierne. 2 Regeringen skal give regionerne mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggeriernes udformning, så længe budgetterne overholdes. 3 Sygehusbyggerierne bør indtænkes i den samlede indsats for energi renovenring af offentlige bygninger, således at klimaforbedrende tiltag kan gennemføres der, hvor de gør mest gavn. 4 Staten og regionerne skal i fællesskab opstille klare mål for, hvordan it, telemedicin og velfærdsteknologi kan effektivisere sundhedsvæsenet. 5 Regionerne skal sikre, at sygehusene bliver udstyret med morgendagens teknologi, for eksempel ved at anvende nye udbudsformer veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

7 6 Regionerne skal bruge OPP på delprojekter ved opførelse af de nye sygehuse. 7 Regionerne skal udbyde alle servicefunktioner og andre ikke-patientnære opgaver samt involvere private leverandører i udviklingen af nye koncepter for drift, logistik og service på sygehusene. 8 Regionerne skal skabe fysiske rammer, der sikrer, at virksomheder kan arbejde side om side med hospitalets personale om udviklingsprojekter. 9 Etablering af kliniske forskningsenheder på universitetshospitalerne skal skabe optimale rammer for afprøvning af nye lægemidler. ) Regionerne skal etablere Private Wings på hospitalerne til udførelse af planlagte behandlinger. Regionerne skal sørge for tidlig inddragelse af erhvervslivet i projekteringen af de nye sygehuse gennem etablering af virksomhedsnetværk i tilknytning til hvert byggeri. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 5

8 1

9 Koordinering mellem regionerne om sygehusbyggerierne De 16 sygehusbyggerier gennemføres over en periode på 10 år. I betragtning af byggeriets omfang er det en relativt kort periode, hvilket stiller store krav til videndeling og koordinering mellem de fem regioner, hvis man vil sikre effektiv ressourceudnyttelse og udveksling af de innovative idéer, der udvikles i relation til sygehusbyggerierne. En lang række virksomheder deltager allerede i udviklingsprojekter i forbindelse med planlægning af sygehusbyggerier i hele landet. Det har virksomheder og regioner stor gavn af. Der er dog en bekymring om, hvorvidt der skabes en tilstrækkelig videndeling mellem de forskellige projekter især på innovationsområdet. En videndeling, der sikre at produkter, løsninger og arbejdsgange, der udvikles i samarbejde med én region, kan udbredes i andre regioner, så regionerne ikke udvikler samme løsninger flere gange. DI anerkender, at regionerne i forbindelse med sygehusbyggerierne har etableret de såkaldte pejlemærker og fokusområder for sygehusbyggerierne. Det ændrer dog ikke på behovet for en mere formel koordination af aktiviteterne i regionerne. Som det beskrives i casen, er der allerede eksempler på koordinerede indsatser på f.eks. innovationsområdet. Disse kan man efter DI s opfattelse tage udgangspunkt i og styrke. > i økonomiaftalerne mellem regeringen og regionerne skal der stilles krav om fælles koordinering af projekter især på innovations området i forhold til sygehusbyggerierne. Dette skal sikre synergi og erfaringsudveks ling mellem regionernes byggeprojekter. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 7

10 Case OPI-Lab Et godt eksempel på tværregional innovation OPI-Lab, "Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi", er et tværregionalt projekt, der inkluderer landets fem regioner, Servicestyrelsen og en lang række kommuner, vidensinstitutioner og private virksomheder. Projektet ledes af Region Syddanmark og er en del af regionens samlede satsning på velfærdsteknologi. Der er i første omgang tale om et treårigt samarbejde, som består af en Task force samt fem forskellige demonstrationsprojekter, som hver især skal udvikle velfærdsteknologi og arbejde med udfordringer på OPI-området, herunder juridiske udfordringer, videndeling, udvikling af guidelines og business cases. De fem demonstrationsprojekter spænder fra det intelligente badeværelse, over patienternes hus til et living lab, som tager udgangspunkt i etableringen af et botilbud til meget svært senhjerneskadede borgere. Endvidere er der et demonstrationsprojekt om, hvordan man kommer fra ide til værdi samt et projekt om innovation i tværsektorielle patientforløb. Den omtalte Task force har deltagelse fra regionale innovationsenheder og Servicestyrelsen. Task forcen skal i samarbejde med kommuner, regioner og offentlige institutioner afdække områder, hvor offentlig-privat innovationssamarbejde og velfærdsteknologi kan skabe en økonomisk og velfærdsmæssig gevinst for borgere og ansatte. Endvidere vil Task forcen i løbet af projektet udvikle en drejebog, som kommuner og regioner kan anvende i forbindelse med fremtidige OPI-projekter veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

11

12 2

13 Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggerierne Regionerne har tilkendegivet, at de ønsker at anvende sygehusbyggerierne som løftestang for erhvervsudvikling. Hvis sygehusbyggerierne skal give et kvalitetsløft og erhvervsudvikling, kræver det fleksibilitet, nytænkning, nye samarbejdsformer og nye arbejdsgange. Dette står dog i nogen grad i kontrast til de relativt stramme krav til kvadratmeterantal og kvadratmeterpriser mv., som staten benytter i byggestyringen. Risikoen er, at regioner, der ønsker at introducere nye, anderledes løsninger, bliver bremset af disse krav. DI støtter en stram økonomisk styring af sygehusbyggerierne. Budgetterne skal overholdes, men der skal være mere fleksibilitet til at tilrettelægge, hvordan bygningerne skal udformes. Regeringens byggestyring bør fokusere på overholdelse af de økonomiske rammer samt sikring af, at de kommende sygehuse kan løfte den sundhedsfaglige opgave, de er sat i verden til at løfte. > regeringen skal give regionerne mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af sygehusbyggeriernes udformning, så længe budgetterne overholdes. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11

14 3

15 Klimaforbedrende tiltag Energirenoveringer i den offentlige bygningsmasse skal påbegyndes der, hvor man opnår den største effekt for pengene. Dette gælder også for sygehusområdet, og derfor bør sygehusbyggerierne tænkes ind i regeringens samlede politik for energirenovering af offentlige bygninger. Der har i forbindelse med sygehusbyggerierne været debat om, hvorvidt den stramme adskillelse af økonomien for kvalitetsfondsprojekterne og regionernes øvrige anlægsøkonomi forringer mulighederne for at lave klimaforbedrende tiltag. Det bør ikke være afgørende, om et sygehus ombygges med støtte fra den statslige kvalitetsfond, eller om der er tale om et ombygningsprojekt, som regionen finansierer for egne anlægsmidler. Det grundlæggende princip må være, at energiforbedrende tiltag gennemføres inden for de eksisterende anlægsrammer, og der hvor de har størst effekt. Kan regionerne dokumentere over for staten, at de kan skabe de bedste totaløkonomiske løsninger på energiområdet ved at flytte midler fra den almindelige anlægsramme over på kvalitetsfondsbyggerierne, bør de derfor have mulighed for det. Der er gode muligheder for at igangsætte energirenoveringerne i de offentlige bygninger allerede. Det illustreres blandt andet af casen, der viser hvordan man i Middelfart Kommune kan tjene sin investering hjem over år og reducere energiforbruget med 21 pct. > Sygehusbyggerierne bør indtænkes i den samlede indsats for energirenovering af offentlige bygninger, således at klimaforbedrende tiltag kan gennemføres der, hvor de gør mest gavn. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 13

16 Case Schneider Electric ESCO samarbejde bærer frugt i Middelfart kommune Her er et af mange eksempler på, hvad der kan opnås i offentligt byggeri, herunder sygehusbyggeri. Middelfart besluttede i 2006 at få kortlagt energiforbruget i alle kommunens 97 bygninger. Kortlægningen understregede behovet for at lægge en samlet plan for hele bygningsmassen frem for at fortsætte med enkeltstående renoveringer af de enkelte bygninger. Middelfart kommune valgte at indgå et formaliseret ESCO partnerskab med Schneider Electric Buildings Denmark A/S. ESCOs er virksomheder eller konsortier, som er specialiserede i at effektivisere energiforbrug i bygninger og processer. Det unikke ved ESCO konceptet er, at ESCO virksomheder tilbyder at finansiere renoveringen og på forhånd stiller garanti for besparelsen. Energibesparelsen finansierer udgiften til at gennemføre hele energirenoveringen. Med partnerskabet ønskede man en plan for, hvordan man kunne:»» Nedbringe energiforbruget og reducere miljøbelastningen»» Fjerne det stigende efterslæb i vedligeholdelse af kommunens ejendomme»» Forbedre indeklima, hvor det er muligt, at opnå varige driftsfordele gennem central styring af ejendomsmassen»» Gennemføre et større energi- og ejendomsprojekt uden at belaste kommunens drift veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

17 En vigtig del af projektet var at modernisere bygningernes tekniske anlæg, f.eks. med it-baseret styring af varme, ventilation og belysning. Derudover er der udskiftet og renoveret ældre ventilationsanlæg, klimaskærme, varmekedler og lyskilder samt installeret vandsparende foranstaltninger og renoveret toiletforhold mv. Sidst men ikke mindst gennemføres der uddannelse for driftsansvarlige og involvering af relevante personalegrupper i forbindelse med projektopfølgning og adfærdsprogram, som varigt nedbringer energiforbruget og effektiviserer bygningsdriften. Middelfart Kommune har samlet investeret 44 millioner kr. i langsigtede energibesparende tiltag, og vil fra og med 2010 reducere kommunens samlede energiforbrug i bygningsmassen med 21 pct. Det udløser en anslået besparelse på minimum 4 millioner kr., som gør, at investeringen er tilbagebetalt inden for år. Såfremt den garanterede besparelse på 4 mio. kr. ikke nås, går ESCO partneren Schneider Electric ind og betaler differencen. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 15

18 > staten og regionerne skal i fællesskab opstille klare mål for, hvordan it, telemedicin og velfærdsteknologi kan effektivisere sundhedsvæsenet og i stigende grad erstatte kontakter mellem læge og patient i fremtidens sundhedsvæsen. Byggeriet af de nye sygehuse skal tilrettelægges herefter. 4

19 Klare mål for anvendelsen af it, telemedicin og velfærdsteknologi Antallet af kroniske patienter forventes at stige i de kommende år, hvilket vil lægge pres på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Fremover er det derfor vigtig at have fokus på, hvordan man kan nedbringe antallet af sengedage, ambulante besøg og kontroller pr. kronisk patient, og hvordan man bedst muligt inddrager patientens egne ressourcer i behandlingen. Velfærds- og sundhedsteknologi forventes at kunne give en del af svaret på disse udfordringer. De seneste år har budt på en række udviklingsprojekter, der har digitaliseret arbejdsgangene på sygehusene og gjort borgeren i stand til selv at tage vare på flere af opgaverne i behandlingsforløbet. De mange forsøg har været positive og sat skub i udviklingen af velfærdsteknologi i Danmark. Nu er tiden imidlertid inde til at sætte flere af de mange løsninger i drift og gøre it-løsninger, herunder sundheds-it og telemedicin til en integreret del af sundhedsvæsenet. I regeringsgrundlaget er der lagt op til, at der skal etableres målsætninger for udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger. DI støtter ambitionen, men det er centralt, at man finder løsninger, hvor teknologi i stigende grad overflødiggør konsultationer hos lægen, eller hvor telemedicin i højere grad kan erstatte fysisk kontakt mellem læge og patient. Teknologien skal ikke blive et ekstra tilbud til dem, som ønsker det. Teknologien skal bidrage til at skabe et mere effektivt sundhedsvæsen. De følgende cases viser, at teknologi kan bidrage til at skabe bedre arbejdsgange med mere effektive og sammenhængende behandlingsforløb. Det er den slags eksempler, som skal udbredes for at sikre den bedst mulige behandling. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 17

20 Case Medical Insight A/S Fra Nordjylland til Cleveland Det gamle Aalborg Amt gennemførte fra et digitalt fyrtårnsprojekt ( Det Digitale Nordjylland ), hvor virksomheder og forskningsinstitutioner kunne søge om midler til nye it-udviklingsprojekter. Medical Insight s nye innovative teknologi til distribution af billeddiagnostiske undersøgelser og beskrivelser er et resultat af dette fyrtårnsprojekt. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Medical Insight, Aalborg Sygehus og Aalborg Universitet. Den udviklede streamingteknologi giver mulighed for, at radiologer og andet sundhedsfagligt personale kan få adgang til billeder genereret fra eksempelvis CT- og MR-scannere, uanset hvor de befinder sig. Når billederne bliver allestedsnærværende frem for at være bundet til en enkelt diagnostisk arbejdsstation, opnås en række unikke fordele:»» Økonomiske fordele gennem effektivisering af arbejdsgange»» Forbedring af kommunikationen mellem læger og patienter»» Adgang til eksperthjælp i forbindelse med diagnostik også fra andre regioner»» Mulighed for afholdelse af virtuelle møder, hvor sundhedsfagligt personale fra forskellige discipliner gennemgår særligt vanskelige patientsager, såkaldte MDT møder I 2004 udsendte det daværende Nordjyllands Amt et EU-udbud om et regionalt RIS/PACS system, der blev vundet af Medical Insight. Dette medførte, at virksomhedens software til billeddiagnostik, billeddistribution og arkivering blev udrullet i hele regionen. En godkendelse hos det amerikanske Food and Drug Administration (FDA) banede i 2007 vej for, at Medical Insight kunne introducere Easy- Viz Enterprise på det nordamerikanske marked. Således har virksomheden i dag en række referencekunder i Nordamerika herunder Childrens Hospital of Philadelphia, Rush University Medical Center, Chicago, William Beaumont Hospitals, Detroit og ikke mindst Cleveland Clinic, der rangerer som 4. bedste hospitalscenter i USA. I sit udviklingsarbejde har Medical Insight fokus på at udvikle en løsning, som kan muliggøre billedudveksling mellem samtlige sygehuse i Danmark ved udgangen af veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

21

22 Case IBM Elektronisk vandrejournal til diabetesbehandling I takt med at antallet af diabetespatienter vokser i det meste af verden, oplever sundhedssektoren et stigende behov for mere effektive forebyggelses- og behandlingsmetoder, bedre monitorering af patienterne og øget viden omkring sygdommens komplekse forløb. Samtidig stiller mange patienter i højere grad krav til information om deres behandling og sygdomstilstand. Aktiv involvering øger ikke alene patienternes livskvalitet og giver dem større frihed. Det er også med til at forbedre forebyggelses- og behandlingsindsatsen. For at imødekomme disse tendenser har de sundhedsprofessionelle brug for værktøjer, der kan understøtte og effektivisere det kliniske arbejde og bidrage til øget videnopsamling og -deling på tværs af behandlere og imellem behandlere og patient. DiaLog Shared Care er en tværfaglig, tværsektoriel webbaseret diabetesjournal, der bygger bro mellem journalsystemerne hos de enkelte læger og samtidig opsamler kliniske kvalitetsdata. Formålet med journalen er at understøtte det tværgående samarbejde mellem klinikere og give alle, inklusiv patienten selv, adgang til de samme, opdaterede oplysninger. Ét samlet oversigtsbillede giver hurtigt overblik over den enkelte patients aktuelle situation samt status over foretagne undersøgelser og behandlinger hos alle behandlere. Derudover er der mulighed for at dykke dybere ned i de enkelte oplysninger f.eks. medicinforbrug. DiaLog indeholder således oplysninger om:»» laboratorieresultater»» behandlinger»» insulinforbrug»» øjenstatus»» fodstatus»» egenomsorg»» seneste kontakter»» eventuelle komplikationer veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

23 Data kan registreres direkte i journalen, når de er til rådighed, f.eks. i forbindelse med patientbesøget, og historik for hele patientforløbet følges gennem oversigtstabeller og grafer for udvalgte parametre. DiaLog yder beslutningsstøtte til klinikere i form af automatisk markering af mangler i forhold til vedtagne undersøgelses- og registreringspraksis. Risikogrupper kan identificeres ud fra selvvalgte kriterier med henblik på nærmere vurdering/opfølgning, og patienten kan følge med i sin egen behandling og dens resultater i forhold til individuelt opstillede mål. Patienten får samtidig mulighed for at beskrive sin egen profil som grundlag for en mere individualiseret rådgivning og behandling. DiaLog er skabt med fokus på brugervenlighed og relevans. Løsningen er udviklet blandt praktikere og med deltagelse af de klinikere, der er brugere af løsningen. De brugervendte funktioner er designet og testet for brugervenlighed i samarbejde med diabetesambulatorier og almen praksis, så de fleksibelt understøtter den daglige kliniske proces. Data er nøje udvalgt ud fra størst relevans, så overlap og dobbeltindtastning minimeres. Opsamling af data fra eksterne systemer sker automatisk. DiaLog er udviklet som en webbaseret service, der stiller minimale krav til brugernes lokale infrastruktur og til IT-support. Integration til PAS, laboratorie- praksissystemer og andre EPJ-systemer sker via brug af standard web-links og fælles MedCom standarder. DiaLog Shared Care imødekommer alle myndighedskrav til persondatabeskyttelse og patientrettigheder. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 21

24 5

25 Anvendelse af nye udbudsformer De nye sygehuse skal give et markant løft til såvel behandlingskvalitet som driftsøkonomi i sygehusvæsenet. Økonomien i de forestående sygehusbyggerier er baseret på en forudsætning om, at sengearealet skal reduceres med 17 pct., samt at sygehusenes produktivitet skal forbedres med 8 pct. Det kræver en målrettet indsats for at ibrugtage ny teknologi og nye servicekoncepter. Når offentlige myndigheder gennemfører udbud, er de ofte ledsaget af lange kravspecifikationer, der tager udgangspunkt i kendte, velafprøvede produkter og teknologier. De lange kravspecifikationer betyder ikke alene, at udbuddene bliver ressourcekrævende at gennemføre. Det betyder også, at virksomhederne ofte har svært ved at byde ind med nye innovative løsninger og produkter, fordi disse ikke matcher de specifikke kravspecifikationer. Dermed bremses kvalitets- og effektivitetsudviklingen i den offentlige sektor. Nye udbudsformer som offentlig-privat innovationspartnerskab eller funktionsudbud er eksempler på udbudsformer, der kan virke innovationsfremmende. Ved anvendelse af funktionsudbud opstiller opdragsgiveren en række funktionelle krav frem for konkrete aktivitetskrav eller et konkret produkt. Det betyder i praksis, at virksomheden der byder på opgaven, får ansvaret for, hvordan opgaven løses. Som det vil fremgå af casen, kan funktionsudbud ikke alene føre til bedre kvalitet i opgaveløsningen det kan også føre til lavere priser. > regionerne skal sikre, at sygehusene bliver udstyret med morgendagens teknologi, for eksempel ved at anvende nye udbudsformer. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 23

26 Case Funktionsudbud sikrer store besparelser på teknisk ejendomsdrift Ejendomsadministrationsselskabet DATEA har netop for DADES udbudt den tekniske drift for kvadratmeter erhvervsareal i det nordlige København. Som noget nyt valgte man at udbyde driften som et funktionsudbud. I modsætning til et traditionelt udbud, hvor der ofte opstilles en række aktivitetskrav til, hvor ofte forskellige ydelser skal leveres, opstillede man i dette udbud en række funktionskrav f.eks. vedrørende oppetid på køleanlæg og ventilation, rumtemperaturer, responstid i forbindelse med nedbrud mv. Til gengæld overlader man til den kommende leverandør, hvordan disse funktionskrav skal indfries. Da tilbuddene blev modtaget kunne man konstatere, at fire af de seks tilbudsgivere kunne honorere funktionskravene til en pris, der lå lavere end den pris, man hidtil havde betalt. To af de seks tilbudsgivere havde sågar en pris, der lå på halvdelen af den tidligere pris. Årsagen til den store effektiviseringsgevinst skyldes især, at man får samlet en række funktioner ved den samme leverandør. Inden funktionsudbuddet havde DATEA årligt haft kontakt med ca. 50 forskellige leverandører for det pågældende areal. Disse leverandører omfattede små håndværksmestre, teknikere mv., som blev ansat til at løse enkeltopgaver inden for reparation, vedligehold og drift. Med den nye funktionskontrakt skal én leverandør levere samtlige tekniske ydelser. Det betyder, at leverandøren får bedre mulighed for at tilrettelægge sin tid, og at leverandøren kan håndtere flere forskellige problemer i sammenhæng. Endvidere får leverandøren et incitament til løbende at optimere og innovere arbejdsgangene, så de kan nedbringe tidsforbruget på de enkelte opgaver veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

27 Monitoreringen af kontrakten foregår som hidtil. DATEA ejendomsinspektører har deres løbende gang i arealerne og sikrer, at funktionskravene indfris af leverandørerne. Dermed sikres også en løbende dialog mellem leverandør og opdragsgiver om løsning og udvikling af opgaverne. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 25

28 6

29 OPP skal bruges på delprojekter Erfaringerne med OPP-byggeri i Danmark er relativt begrænsede, men på en lang række områder vil det være en oplagt mulighed for at anvende OPP i relation til sygehusbyggerierne. Det gælder for eksempel i forhold til parkeringsanlæg, patienthoteller, genoptræningsfaciliteter, lagre, vaskerier eller lignende investeringstunge serviceopgaver, hvor byggerierne får en størrelse, som gør OPP rentabelt. Denne mulighed bør anvendes til at få nogle flere danske erfaringer med OPP, og der er gode erfaringer at skele til fra udlandet. Som det fremgår af casen, er det muligt at opnå driftsbesparelser og bedre kvalitet ved at gøre det. > regionerne skal bruge OPP på delprojekter ved opførelse af de nye sygehuse. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 27

30 Case Coor Service Management OPS kontrakt om facility management på Nya Karolinska Solna I Stockholm er man i øjeblikket ved at bygge nordens største sygehus, Nya Karolinska Solna (NKS). Når hospitalet står færdigt, vil det være kvadratmeter fordelt på mere end rum og 11 etager. Danmarks snart største hospital, Det nye Universitetshospital i Århus (DNU), som står færdigt i 2018, vil til sammenligning være kvadratmeter. NKS opføres som et OPP-projekt, og konsortiet har indgået kontrakt med Stockholms Len frem til Konsortiet består af det britiske investeringsselskab Innisfree, Skanska og Coor Service Management, som er facility management partner. Konsortiet skal både designe, opføre og drive NKS. Coor Service Management er helhedsleverandør for Facility Managementydelser. Det betyder, at de er ansvarlige for at drive og udvikle samtlige ikke-patientnære servicefunktioner. Dette omfatter både:»» Teknisk bygningsdrift, herunder tekniske installationer, helikopterlandingsplads mv.»» Arbejdspladsservice som rengøring, drikkevareautomater, patienthotel og reception»» Logistik herunder posthåndtering, tøjvask, affaldshåndtering, lagerstyring, servering af måltider mv.»» Drift af kommercielle arealer som cafe- og kioskområder Med en sådan totalløsning skabes en række synergier mellem de forskellige serviceområder. Dette bidrager til at skabe bedre driftsøkonomi og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Coor Service Management opretter endvidere en helpdesk og beredskabscentral på NKS, så de hurtigt kan rykke ud, hvis der skulle opstå driftsproblemer på hospitalet veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

31 Som partner i konsortiet bidrager Coor Service Management også som videnrådgiver i forhold til at optimere byggeriet. Man designer hospitalet ud fra et "Design for Maintenance" og livscyklus perspektiv, hvilket blandt andet omfatter, at Coor Service Management rådgiver om materialevalg samt optimering af arealer, så de bedst muligt understøtter udførelse af de interne services. Kontrakten er baseret på en række fastlagte funktionskrav frem for aktivitetskrav. Det betyder, at Coor Service Management får frihed til at tilrettelægge arbejdet og høste synergier mellem de forskellige serviceområder. 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 29

32 7

33 Regionerne skal udbyde alle ikkepatientnære opgaver til den bedste leverandør Mere effektiv bygningsdrift, logistik og service er en afgørende del af løsningen, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal være mere omkostningseffektivt end i dag. I Danmark findes en række virksomheder, som - i modsætning til hospitalerne har facility management, driftoptimering og lignende serviceopgaver, som deres kerneforretning. Det betyder, at disse virksomheder løbende udvikler og innoverer nye serviceopgaver til gavn for brugerne. Virksomhederne står allerede klar med moderne logistik- og servicekoncepter. Derfor skal alle ikke-patientnære serviceopgaver og lignende sendes i udbud, så det sikres, at sundhedssystemet får de bedste og mest omkostningseffektive løsninger. Regionerne skal derfor som udgangspunkt konkurrenceudsætte funktioner som vaskeri, sterilcentral, laboratorium, storkøkken og lignende. På den måde undgår regionerne at bruge anlægsmidler til tekniske faciliteter, som lige så vel kan varetages af operatører uden for hospitalsområdet. Mange servicevirksomheder besidder stor viden om muligheden for at udvikle nye logistisk-, drift- og servicekoncepter. Derfor bør regionerne også inddrage virksomhederne som videnrådgivere i forbindelse med planlægningen af de nye sygehuse, som det bl.a. er tilfældet i Sverige (se case s. 28 ) > regionerne skal udbyde alle service funktioner og andre ikke-patientnære opgaver samt involvere private leverandører i udviklingen af nye koncepter for drift, logostik og service på sygehusene 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 31

34 Case DSV Solutions Effektiv hospitalslogistik i Nederlandene DSV Solutions har hospitalslogistik blandt et af sine mange forretningsområder, og gennem en årrække har DSV Solutions leveret en totalløsning inden for logistik til tre hospitaler og en række plejehjem i det sydlige Holland. Omdrejningspunktet for løsningen er et kvadratmeter stort distributionscenter i Maastricht. Fra dette center forsyner DSV Solutions de tre hospitaler og plejehjemmene med næsten alle produkter, som anvendes i den daglige drift, herunder lægemidler, medicinsk udstyr, dagligvarer (eksklusiv ferskvarer), kontorforsyning mv. DSV Solutions leverer både til hospitalernes centrale modtagelser og direkte til de enkelte afdelinger. DSV Solutions forestår endvidere den interne varetransport på de tre hospitaler. Foruden selve forsyningsopgaven omfatter logistikløsningen også indkøb, varemodtagelse samt oplagring og transport af de mange forskellige produkter, som er omfattet af ordningen. Håndtering og oplagring af sterile produkter og farligt gods samt håndtering af varer, som skal opbevares og transporteres i temperaturkontrollerede miljøer, er også en del af løsningen. Hele opgaven er IT-understøttet ligesom alle varer er sporbare gennem hele processen. Gevinsterne for kunden har været mærkbare både for driftsøkonomi og patientsikkerhed. Siden løsningen blev sat i drift har kunden oplevet:»» 30 pct. reduktion af driftskapitalen»» 90 pct. reduktion i antallet af hasteordrer»» 40 pct. reduktion af medarbejdere i logistikken»» 70 pct. reduktion af medarbejdere i indkøb»» Leveringspræcision på 99,95 pct.»» Lagerpræcision på 99,98 pct.»» 4 timers ekstra tid til sygepleje pr. sygeplejerske pr. uge veje til vækst gennem sygehusbyggerierne

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren

Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Medtime Klinisk Vagtplanlægning Det handler om bedre og hurtigere planlægning for læger og sygeplejersker i Sundhedssektoren Beretning til Statsrevisorerne om styring af aktivitet på sygehusene Rigsrevisionen,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere