Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Viborg Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Viborg Aalborg"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Viborg Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser og forskningstræning Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet diagnostisk radiologi er beskrevet i målbeskrivelsen autorisation/special ogvidereuddannelse/laege/maalbeskrivelser i speciallaegeuddannelsen/diagnostisk radiologi, hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesbog / portefølje Denne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Når elektronisk udgave er etableret vil lægen blive introduceret til denne ved starten af ansættelsen. I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord har vi valgt at have ensartet opbygget uddannelsesforløb omfattende 1 1/2 år på universitetshospital, 1 år på regionshospital og 1 1/2 år på universitetshospital. Uddannelsesudvalget har vurderet at dette giver den kvalitativt bedste kompetenceudvikling. Introduktionsstillingen gennemføres oftest på regionshospital, hvorfor det virker stimulerende på læringen at få et ophold på universitetshospital inden den uddannelsessøgende får mulighed for at opnå fortrolighed med det mere generelle for at slutte af med et ophold på universitetsafdeling. Næsten alle hoveduddannelseskurserne og forskningstræningen ligger i tiden på universitetshospital, således at der bliver tid til fordybelse i det bredere diagnostiske spektrum under regionshospitalsopholdet. I Videreuddannelsesregion Øst er halvdelen af hoveduddannelsesforløbene fordelt på samme måde som i Videreuddannelsesregion Nord eller med alle 4 år på universitetshospital. Den anden halvdel er med 2 år på regionshospital efterfulgt af 2 år på universitetshospital. I Videreuddannelsesregion Syd er alle forløb fordelt med 1 år på regionshospital, 2 år på universitetshospital og 1 år på regionshospital. I Øst og Syd betyder strukturen en del afbrydelser under regionshospitalsopholdet, hvilket er minimeret i Videreuddannelsesregion Nords uddannelsesforløb. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen ( Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse Radiologisk Afd. Aalborg Universitetshospital Billeddiagnostisk Afd. Hospitalsenheden Midt, Viborg Radiologisk Afd. Aalborg Universitetshospital 18 mdr 12 mdr 18 mdr 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de ansættelsessteder lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. ansættelse: Radiologisk afd. Aalborg Universitetshospital Ansættelsesstedet generelt Afdelingen består af 3 matrikler: Aalborg universitetshospital Syd, Aalborg universitetshospital Nord og Aalborg universitetshospital Dronninglund. Afdelingen foretager alle undersøgelser både med hensyn til alm. røntgen, mammografi, ultralyd (UL), CT og MR scanninger. Der er et samarbejde med alle hopitalets specialer og afdelingen er underopdelt i sektioner, som matcher de respektive kliniske specialer. Under forløbet på 18 mdr vil der blive roteret mellem 5 sektioner. Ortopædradiologi, rastroradiologi, neuroradiologi, thoraradiologi og ultralydsektion, der servicerer pædiatri/urologi/ambulante patienter fra egen læge. Hver af sektionerne har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som har ansvaret for, at det faglige niveau opnås. Alle speciallægerne i sektionen vil give den nødvendige undervisning både som bedside og som teoretisk undervisning. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) De hoveduddannelsessøgende skal i forløbet kunne varetage alle konferencer i de respektive sektioner fraset enkelte special konferencer, som kræver overlæge. Alle bliver uddannet til at kunne varetage disse konferencer på et selvstændigt niveau. Desuden skal alle varetage den beskrivende diagnostik indenfor alle specialerne vedr. både alm. røntgenundersøgelser, CT, MR samt UL skanninger. Afdelingens speciallæger superviserer beskrivelserne alt efter kompetenceniveau. Der er indført kompetencekort som den ansvarlige speciallæge (enten den faglige ansvarlige eller den koordinerende overlæge) i hvert sektion underskriver, når kompetencevurdering er gennemført, og det ønskede niveau er opnået. 4

5 Der vil være ultrasonisk oplæring efter behov, inkl. træning i intervention på diverse fantomer både mht. drænanlæggelse og biopsier. Alle kursister har personlige forløb og i alle forløb er der i slutfasen indført 2 mdr. med variabelt indhold, som er reserveret til supplerende oplæring i sektioner, hvor der er behov for eller personligt ønske om yderligere undervisning. Der vil blive indført krav om kompetencevurdering med påtegning for de enkelte sektioner forud for vagtarbejde. I det første forløb er man forvagt. Undervisning Der er mesterlæreundervisning i alle sektioner. Når den enkelte hoveduddannelseslæge starter i en ny sektion, vil der være en startsamtale med den overlæge, som har uddannelsesansvaret i sektionen. Der bliver her aftalt hvordan forløbet skal være hvilke kompetencer, der skal opnås, og hvordan disse opnås. Der er bedside undervisning til kompetencen er opnået, hvorefter hoveduddannelseslægen vil kunne udføre arbejdet selvstændigt. Foruden bedside undervisningen er der også teoretisk undervisning på stedet samt forventet selvstudie i udleveret materiale eller anbefalet litteratur. Når tidspunktet for afslutningen af de enkelte sektioner indtræffer, afholdes et slutevaluerings møde, hvor opnåede kompetencer gennemgås. Ved manglende kompetencer lægges der en ny plan for, hvordan disse opnås f gennem mere undervisningstid i sektionen. Formaliseret undervisning: Der er fast undervisning hver tirsdag morgen. Hver anden tirsdag er der staff meeting, hvor alle læger deltager og afdelingerne på skift giver undervisning for alle sygehusets læger. Hver anden tirsdag er det radiologiske speciallæger, som underviser andre radiologer/yngre læger i afdelingen i variable temaer. Hver onsdag kl er der undervisning af uddannelsessøgende læger i fastsatte emner. Underviserne er yngre læger sammen med overlæger (speciallæger) Kurser og kongresser Under forløbet er der mange A kurser. Afdelingen stiller ikke krav eller anbefaling om yderligere kurser. Afdelingen har dog en meget positiv indstilling til at betale såvel rejse, ophold som deltagegebyr ved relevante kurser og kongresser. Ved fremvisning af eget forskningsmateriale gives der altid mulighed for detagelse og dækning af udgifter. Forskning Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge samt flere læger i PhD forløb. Der er en del forskning i samarbejde med kliniske afdelinger. Der er ingen krav om forskningsaktivitet udover forskningstræningen, men har hoveduddannelseslægen ønske om forskningsaktivitet ydes der støtte til dette. 2. ansættelse: Hospitalenhed Midt, Billeddiagnostisk afdeling, Viborg og Skive Ansættelsesstedet generelt Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg er et af regionens største akuthospitaler. Viborg er planlagt til at være et af tre hospitaler i Region Midtjylland, som får en fuldt udbygget akutmodtagelse. Derfor har Billediagnostisk afdeling (BDA) en stor funktion med den akutte billeddiagnostiske udredning af medicinske og kirurgiske patienter samt traumepatienter. BDA undersøger pati 5

6 enter fra de mange kliniske afdelinger på hospitalet, både akutte, kræftpakke og almindelig elektiv udredning. Desuden udfører BDA undersøgelser fra praksis fra hospitalets optageområde (Viborg, Skive og Silkeborg kommuner), dog undersøges Silkeborgpatienter i samarbejde med Radiologisk afdeling i Silkeborg. Hospitalsenhed Midt, Viborg varetager den karkirurgiske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland og dermed udfører BDA angiografier inkl. intervention. Vestdansk Center for Rygmarvsskade dækker hele Jylland og Fyn, og BDA udfører undersøgelser hos disse patienter. BDA er delt i 3 afsnit. Hovedafsnittet på Regionshospitalet Viborg, hvor også den lægelige uddannelse primært foregår, og et mindre afsnit på Regionshospitalet Skive, og et separat mammaradiologisk afsnit i samarbejde med mammakirurgisk afdeling. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Arbejdet på Billeddiagnostisk afdeling (BDA) er delvist organ/modalitetsopdelt. Som hoveduddannelseslæge arbejder man i CT skanningsrummet og i gennemlysningsrummet selvstændigt med de undersøgelsestyper, som man har opnået kompetence i tidligere i sit uddannelsesforløb, men ellers med supervision fra afdelingslæger/overlæger til de undersøgelsestyper, som man ikke kan udføre selvstændigt. Alle lægekrævende undersøgelser beskrives umiddelbart af den udførende læge. For hoveduddannelseslæger bliver beskrivelsen i den første tid på afdelingen godkendt af speciallæge, og den rettede beskrivelse returneres til hoveduddannelseslægen m.h.p. afklarende spørgsmål/gennemgang. Den erfarne hoveduddannelseslæge kan selv godkende/afslutte sine beskrivelser. Hoveduddannelseslægen arbejder i Ultralydsrummet sammen med afdelingslæge/overlæge, som vil supervisere de ultralydsprocedurer, som lægen endnu ikke har kompetencer i, men ellers foretager hoveduddannelseslægen ultralydsundersøgelserne selvstændigt. Såfremt det er muligt, kan hoveduddannelseslægen være et kort ophold i MR skanningsrummet eller i Mammacenteret afhængig af interesse. Hoveduddannelseslægen vil med den fornødne supervision af afdelingslæger/overlæger afholde de forskellige konferencer (akut medicinsk konference inkl. medicinske specialkonferencer, gastrokirurgisk urologisk konference og ortopædkirurgisk konference). Den erfarne hoveduddannelseslæge vil afholde konferencerne selvstændigt. Man tilstræber i videst mulig omfang at opholdet i de forskellige funktioner samles i sammenhængende perioder. Hoveduddannelseslægen deltager efter introduktionsperioden i vagtberedskabet som forvagt. Forvagten er delt tilstedeværelsesvagt, og der er altid en overlæge i bagvagt med tilkald fra bolig. Under vagten foretager hoveduddannelseslægen selvstændigt eller med supervision de akutte billeddiagnostiske undersøgelser og prioriterer patienterne. Undervisning Der er intern lægeundervisning af 1 times varigehed på BDA hver uge fraset ferieperioder. Her underviser både uddannelseslæger og speciallæger fra BDA eller fra andre afdelinger afdelingens læger med valgfrie emner, som kan være patientcases, nye tiltag eller ny viden. Som hoveduddannelseslæge forventes min. 2 foredrag i løbet af ansættelsen. Den uddannelseskoordinerende yngre læge er sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge ansvarlig for undervisningsplanen. Der kan også være mulighed for at undervise afdelingens andet personale med relevante emner. Desuden afholder Regionshospitalet Viborg et fælles staff meeting 1 2 gange om måneden, hvor alle afdelinger bidrager med oplæg/foredrag. Kurser og kongresser 6

7 Hoveduddannelseslægen deltager i de obligatoriske teoretiske kurser under ansættelsen på BDA. Afhængig af hvor mange obligatoriske kurser, der er under ansættelsen, kan der være mulighed for deltagelse i et kursus eller en kongres. Der sendes kursusansøgning til afdelingsledelsen, og kurset betales via afdelingens kursusbudget. Såfremt der er deltagelse i kongres, forventes et kort foredrag på et efterfølgende lægeundervisningsmøde. Forskning Det forventes, at de uddannelsessøgende læger tager aktiv del i såvel egen uddannelse som afdelingens udviklings og kvalitetsarbejde, både hvad angår patientforløb, personale, apparatur og diagnostik. Afdelingen vil om muligt støtte hoveduddannelseslægen i gennemførelsen af mindre videnskabelige projekter (kasuistik/poster) eller støtte med igangværende projekter. På Regionshospitalet Viborg er der et forskningsudvalg, som har til opgave at fremme forskningen. Der er et Ph.d. netværk, som er behjælpeligt med rådgivning, tips og ideer for interesserede, og der er et stort fagbibliotek, som står til rådighed for alle ansatte. For yderlig information henvises til Regionshospitalet Viborg hjemmeside eller Billeddiagnostisk afdelings hjemmeside 3. ansættelse: Radiologisk afd. Aalborg universitets sygehus Dette forløb er ligeledes på 18 mdr. Der er her rotation mellem 5 sektioner: Onkoradiologi, uroradiologi, børneradiologi / mammografi samt ophold ved PET scanning og MR specifikt ophold. Hver af sektionerne har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som har ansvaret for at det faglige niveau opnås. Alle speciallægerne i sektionen vil give den nødvendige undervisning både som bedside og som teoretisk undervisning. Hoveduddannelseslægen forventes i denne ansættelse indplaceret som bagvagt. Umiddelbart efter ansættelsesstart gennemføres en samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor kompetencekortene vil blive gennemgået med henblik på bl.a. at kunne varetage bagvagtsfunktionen. For gennemført rotation vil der være en ny samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge, hvor logbøgerne vil blive gennemgået. Der er her mulighed for at aftale anvendelsen af den reserverede tid (2 mdr) til muligt ekstra ophold på en af sektionerne eller ekstra tid til yderligere fordybelse i ønskeområder. I øvrigt henvises til forløbet beskrevet under 1. ansættelse. 7

8 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og vurderingsstrategier. I dette program findes anvisning på i hvilke delansættelser og hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og metoder vælges for den enkelte ansættelse. rnes gennemførelse i det konkrete ansættelsessted er ligeledes beskrevet: CHECKLISTE Medicinsk ekspert Fysik og teknik (svarende til Strålefysik: Kan redegøre for væsentlige begreber i strålefysik Konventionel radiografi: Kan redegøre for principper i konventionel radiografi CT skanning: Kan redegøre for principper ved CT skanning Røntgenstrålings frembringelse Kendskab til teknikken bag CR og DR Opbygningen af røntgenapparatet Billeddannelsens geometri samt faktorer af betydning for billedkvalitet Den fysiske baggrund og princippet i CT skanning Princippet for spiral CT og multislice CT (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 8

9 Ultralydsskanning: Kan redegøre for principper ved ultralydsskanning MR skanning: Kan redegøre for principper ved MR skanning Billedbearbejdning: Kan redegøre for principper for billedbearbejdning Mulighederne for tilpasning af undersøgelsesparametre med henblik på reduktion af patientbestråling Tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Den fysiske baggrund og princippet i ultralydsskanning Kendskab til supplerende ultralydsteknikker Mulige komplikationer til selve teknikken Den fysiske baggrund og princippet i MR skanning Kontraindikationer og mulige komplikationer ved MRskanning Kendskab til tidsmæssig koordinering ved anvendelse af intravenøs kontrast Kan udføre 2D og 3D rekonstruktioner Kendskab til fusion imellem modaliteter CHECKLISTE Medicinsk ekspert Strålebeskyttelse (svarende til (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 9

10 Kan redegøre for kilder til patient og personalebestråling samt anvende metoder til begrænsning af bestråling Kan redegøre for kvalitetssikring og apparaturkontrol i en røntgenafdeling Kilder til patient og personalebestråling Metoder til begrænsning af personale og patientbestråling Forholdsregler ved bestråling af gravide (såvel patienter som personale) Dosisniveau for røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Metoder til dosisreduktion ved røntgenundersøgelse, gennemlysningsundersøgelse og CT Kendskab til den regelmæssige apparaturkontrol og kvalitetskontrol CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kontraststoffer (svarende til Kan redegøre for og anvende kontraststoffer, herunder kendskab til de mest udbredte guidelines Kontraststoffer til gennemlysningsundersøgelser, CTskanning og MR skanning Kendskab til kontraststoffer til UL Kontraststoffernes bivirkningsprofiler, kontraindikatio (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 10

11 ner og kende de mest almindelige guidelines (for eksempel ESUR, ACR) Kan diagnosticere og initiere behandling af kontrastreaktioner fra alle typer af kontraststoffer CHECKLISTE Medicinsk ekspert Radiologisk strategi og generelle anvisninger (svarende til For hver enkelt sygdomsdiagnosegruppe nævnt i organafsnit under den medicinske ekspert (5 13) gælder, at vurderingen skal indeholde de konkretiserede punkter Kan indsamle og analysere relevant information om patienten til vurdering af diagnostisk strategi (vurdere berettigelse, vurdere valg af modalitet og eventuelt rækkefølge af modaliteter, vurdere behov for akut eller planlagt undersøgelse) Kan redegøre for almindeligste indikationsområder for nuklearmedicinske undersøgelser, herunder PET CT og SPECT CT Kan redegøre for behov for forberedelse til undersøgelser (prøvesvar, kontrastindgift, anæstesi) (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 11

12 Kan vurdere optagelsers kvalitet og diagnostiske værdi Kan differentiere hyppigste normalvariationer / anomalier fra sygdomme Kan redegøre for de almindeligste indikationsområder for hhv. konventionel og snitbilleddiagnostik Kendskab til klinisk konsekvens ved given radiologisk diagnose CHECKLISTE Medicinsk ekspert Thoraradiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i thora med konventionel radiologi og CT Tumorer, herunder stadieinddeling af lungetumor Infektioner Vaskulære lidelser, herunder stase, lungemboli, aortasygdomme Interstitielle lidelser, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom Atelektaser Pneumothora Forandringer som følge af traume (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 12

13 Kan udføre ultralydsundersøgelse samt udføre ultralydsvejledt intervention i thora Kan diagnosticere sygdomme i thora med MR skanning Mediastinal patologi (tumor, ansamling, hernie) Kongenitte lidelser Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af hjerte Har kendskab til CT vejledt biopsi i thora Mesterlære i Klinikken CHECKLISTE Medicinsk ekspert Abdominal radiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i oesophagus/tarm, abdominale organer, peritoneum og retroperitoneum ved konventionel ra Perforation, abnorm luftfordeling, ileus, intestinal pneumatose, malrotation, volvolus Infektiøse / inflammatoriske lidelser i tarm, samt divertikler Fistler (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 13

14 diografi og/eller snitbilleddiagnostik Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen samt udføre ultralydsvejledt intervention Kan vurdere gennemlysningsundersøgelser Infektiøse / inflammatoriske lidelser i abdominale organer Fremmedlegemer og abnorme forkalkninger Postoperative komplikationer Traumatiske læsioner Tumorer i lever, galdeveje, pancreas, milt, binyrer, oesophagus, ventrikel, tarm, herunder forhold af betydning for stadieinddeling Galdesten ved MRCP Tumorer ved MRCP Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Har kendskab til CT af colon Kan diagnosticere de almindeligste medicinske og kirurgiske lidelser i abdomen Kan foretage ultralydsvejledt punktur/drænage af absces og ansamling Kan foretage ultralydsvejledt biopsi af tumor Kan redegøre for forskellige punkturteknikker Kan udføre undersøgelse af store centrale kar Kan udføre og vurdere konventionel kontrastundersøgel Mesterlære i klinikken 14

15 af mavetarmkanal og andre hulrum, samt i mindre grad udføre dem se af for eksempel oesophagus, ventrikel, tyndtarm, colon, stomi, ileoreservoir og fistulografi CHECKLISTE Medicinsk ekspert Urogenital radiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i nyrer, urinveje og genitaler med konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Kan udføre ultralydsundersøgelse af nyrer, urinveje, genitalia interna og scrotum, samt udføre ultralydsvejledt intervention Hydronefrose, sten, papillomer, abscesser, inflammation og medicinske nyresygdomme Tumorer i nyrer, blære og retroperitoneum inklusiv afgrænsning og spredning Traumer i nyrer og retroperitoneum, samt uroplani Tumorer i ovarier, uterus, testes Kan anvende differentierede CT protokoller tilpasset sygdommene Kan diagnosticere de almindeligste lidelser i urinveje, genitalia interna og scrotum Kan foretage punktur / drænage af absces og ansamling Kan foretage biopsi af tumorer i retroperitoneum (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg Kan udføre og vurdere udføre og vurdere for ek Mesterlære i Klinikken Struktureret observati 15

16 gennemlysningsundersøgelser af urinveje sempel pyelografi eller HSG on CHECKLISTE Medicinsk ekspert Muskuloskeletal radiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi Kan diagnosticere sygdomme i skelettet ved konventionel radiografi og/eller snitbilleddiagnostik Frakturer og luksationer Forskellige former for degenerative aksiale forandringer Perifere atropatier, forskellige former for artrit og artrose Osteoporose og osteomalaci Epifysiolyse, kongenit hofteluksation, Calve Perthe hos børn Scoliose og kyfose, herunder udmåling Infektiøse lidelser herunder osteomyelit, septisk atrit eller spondylit, inklusiv sekvesterdannelse og fistulering. Primær knogletumor og differentiere mellem benign og malign tumor Metastaser og hæmatologiske lidelser Spondylartropatier i aksiale og perifere skelet Osteonekroser, knogleinfarkt (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 16

17 Kan udføre ultralydsundersøgelse af bevægapparatet samt udføre ultralydsvejledt intervention og osteokondrit Intraartikulære lidelser i store led (specielt skulder, hofte, knæ og ankelled) Ledansamling i hofte og knæled Tendinoser og ruptur af større sener Kan vurdere fokale bløddelsforandringer og diagnosticere oplagte benigne processer/ansamlinger Kan aspirere ansamling CHECKLISTE Medicinsk ekspert Neuroradiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i kranie, cerebrum og ansigtsskelet med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Infarkt, aneurisme Tumor, metastaser, carcinomatose Hydrocephalus Dissemineret sclerose og absces Intra og ekstracerebrale blødninger Kranium, cerebrum og ansigtsskelet ved traumer Kender udredning for cerebrale og spinale misdannelser (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 17

18 Kan diagnosticere sygdomme i columna og spinalkanal med konventionel radiografi og snitbilledediagnostik Kan diagnosticere sygdomme i halskar og cerebrale kar ved angiografi Bihuler, spytkirtler, tænder, kæber: Kan diagnosticere de almindeligste sygdomme i bihuler, spytkirtler, tænder og kæber ved konventionel radiografi og / eller snitbilleddiagnostik eller ultralyd (Dandy Walker, Arnold Chiari 1 og 2, myelomeningocele) Degenerative og inflammatoriske lidelser i columna totalis, herunder diskusprotrusion, anulusruptur og prolaps Destruktive processer i columna (metastaser og infektion) Intraspinale og paraspinale sygdomme (infektion, inflammation, neoplasi) Traumer (frakturer, ligamentlæsioner, discuslæsioner og epidurale ansamlinger) Aneurismer og AV malformationer Arteriel trombose, sinus trombose Halskardissektion Sinuit Spytsten Tumor Rodopklaring Hals og pharyn: Absces 18

19 Kan diagnosticere sygdomme i hals og pharyn med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Tumor Lymfeknuder CHECKLISTE Medicinsk ekspert Mamma radiologi (svarende til Kan diagnosticere sygdomme i mammae ved klinisk mammografi Kan udføre ultralydsundersøgelse af mammae og udføre ultralydsvejledt intervention Diagnosticere oplagt benigne og maligne tumorer i mammae Kende mammaes fysiologiske ændringer og betydning for diagnostikken Kendskab til Danish Breast Cancer Cooperative Group s (DBCG) retningslinjer vedr. diagnostik Kendskab til diagnostiske strategier indenfor det integrerede diagnostiske system Kan udføre ultralydskanning af mammae Kan udføre cystepunktur og biopsi af tumor Kan udføre punktur / drænage af mamma absces. (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg Kendskab til organise Redegøre for forskellen på 19

20 ret mammografiscreening Kendskab til diagnosticering af sygdomme i mammae med MRskanning screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografi screening i Danmark Redegøre for forskellen på screeningsmammografi og klinisk mammografi Kendskab til målgruppen og baggrunden for mammografiscreening, herunder fordele og ulemper ved screening Kendskab til principperne for kvalitetssikring; herunder kendskab til Kliniske retningslinjer for mammografi screening i Danmark Mesterlære CHECKLISTE Medicinsk ekspert Pædiatrisk radiologi (svarende til (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 20

21 Kan diagnosticere sygdomme i thora hos spædbørn og småbørn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere sygdomme i abdomen hos børn med konventionel og/eller snitbilleddiagnostik Kan diagnosticere og i samarbejde med speciallæge udføre gennemlysningsundersøgelse af abdomen hos børn Kan udføre ultralydsundersøgelse af abdomen hos børn Sygdomme som hos voksne, men især RDS Kongenitte misdannelser Oesofagus atresi Diafragmahernie Rumopfyldende processer i mediastinum Hydrothora Vurdere placering af trachealtube, katetre og dræn i det neonatale thora Sygdomme som hos voksne, men især Ileus (høj og lav) Nekrotiserende enterocolitis (NEC) Fri luft Malrotation Intestinal obstruktion, inflammatorisk tarmlidelse Mb. Hirschsprung Invagination Kan redegøre for kontraindikationer for radiologisk reposition af invagination Sygdomme som hos voksne, men især Kan diagnosticere pylorusstenose Kan vurdere abdominalorganer i forskellige aldersgrupper 21

22 Kan diagnosticere sygdomme i bevægapparatet hos børn Sygdomme som hos voksne, men især Rakitis Herudover Redegøre for udredning af skeletdysplasi Knoglealderbestemmelse Kendskab til de almindeligste kraniemisdannelser Kan redegøre for udredning af battered child Kan i samarbejde med speciallæge diagnosticere karakteristiske forandringer ved battered child CHECKLISTE Medicinsk ekspert Kardiagnostik og interventionel radiologi (svarende til Kan diagnosticere almindeligste sygdomme i centrale og perifere kar med ultralyd og/eller snitbilleddiagnostik Dyb venetrombose i over og underekstremitet Okklusion, aneurisme, ruptur, og dissektion af aorta thoracalis, aorta abdominalis, samt iliacakar Blødninger fra de centrale og perifere arterier Blødninger forårsaget af traumer (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 22

23 Kan udføre ultralydsundersøgelse af vener i underekstremiteter Kan udføre phlebografi Kendskab til basale vaskulære og nonvaskulære invasive procedurer Kan udføre og diagnosticere dyb venetrombose i underekstremitet Kan udføre phlebografi via centralt venekateter eller Port a cath Angive indikationer for arterio grafi, PTA, stent behandling Angive indikationer for PTC Kendskab til emboliseringsteknik samt endovaskulær behandling af aorta Redegøre for komplikationer til arteriografi Kendskab til afdelingens instruks for efterbehandling og observation af patienter efter arteriografi og PTC CHECKLISTE Medicinsk ekspert Onkologisk radiologi (svarende til Kan diagnosticere og monitorere cancersygdomme. Kan diagnosticere tumor og anvende principperne for stadieinddeling ved TNM systemet ved given malign lidelse Kan vurdere behandlingsrespons i henhold til RECIST kri (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 23

24 terier Kan diagnosticere recidiv af en tumor Kan diagnosticere postterapeutiske lidelser Kendskab til principperne for stråleterapiskanninger CHECKLISTE Kommunikator (svarende til Kan kommunikere med patienter, kolleger samt øvrige samarbejdspartnere mundtligt og skriftligt Kan samtale med patienter i forståeligt sprog, også i situationer med alvorlige diagnostiske fund Kan informere patienter om risici ved en aktuel billeddiagnostisk undersøgelse og sikre forståelse Kan kommunikere skriftligt og mundtligt med personer som indgår i tværfaglige teams Kan beherske røntgenkonferencen som kommunikationsform Kan skriftligt og mundtligt formulere klart, kort og fuldstændigt svar med eventuelle differentialdiagnoser og anbe (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 24

25 falinger Kan vurdere om et svar skal formidles akut eller elektivt. Kan udarbejde en skriftlig information om en procedure til samarbejdspartnere eller patienter CHECKLISTE Samarbejder (svarende til Kan etablere og udvikle samarbejdsrelationer Kan indgå i det lægefaglige og tværfaglige samarbejde for at opnå optimal radiologisk service Kan vurdere og prioritere valg af samarbejdspartnere i forhold til den aktuelle opgave Kan vejlede og supervisere radiograf i forbindelse med undersøgelse og ved interventionsprocedure Kan foretage en relevant visitation af elektive og akutte undersøgelser både i dagtid og i vagt Kan planlægge og tage ansvar for prioriteringen til afvikling af undersøgelser i vagten Mesterlære Klinisk arbejde Tværfagligt kursus (valgt ud fra mulige i (som angivet i 360 graders evaluering 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg 25

26 CHECKLISTE Leder/administrator (svarende til Kan identificere lægelige, ledelsesmæssige og administrative opgaver Kan påtage sig opgaver af administrativ og ledelsesmæssig karakter Kan varetage arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling og vagtplanlægning samt coaching af vagthold (vejlede, styre og sikre samarbejdet) samt foretage en prioritering af ressourceforbrug Kender Sundhedsstyrelsens registrering af røntgenundersøgelser, SKS klassifikation og har kendskab til principper for honorering af røntgenundersøgelser i det offentlige system Kan redegøre for regler for information om mulig risiko ved udførelse af diagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Kan redegøre for rapporteringsregler ved optræden af komplikationer i forbindelse med udførelse af billeddiagnostiske undersøgelser og interventionelle procedurer Teoretisk kursus Klinisk arbejde (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg X X 26

27 Kan redgøre for de regler, der vedrører patientens journalindsigt Kender det danske sundhedsvæsens opbygning og struktur på central niveau Kender opbygningen af speciallægeuddannelsen samt lovgivning om denne Kendskab til vejlederfunktionen for uddannelsessøgende og inspektorordningen CHECKLISTE Akademiker (svarende til Kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere validiteten og udvikle egen ekspertise Kan foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur herunder anvende begrebet evidensbaseret medicin På et basalt niveau kunne problemformulere og angive undersøgelsesdesign, databehandle og præsentere videnskabelige data Kan udføre og afslutte en radiologisk projektopgave og afrapportere den mundtligt og skriftligt Teoretisk kursus (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg X 27

28 Kan varetage uddannelsesfunktion overfor medicinske studenter, yngre læger, kliniske kolleger og tværfagligt personale CHECKLISTE Professionel (svarende til Etablere og udvikle professionelt virke i forhold til samarbejdspartnere, patienter og pårørende Kan varetage en prioritering af egen tid og ressourcer under dag og vagtarbejde Kan etablere, fastholde og afslutte en professionel relation til patienter Tage ansvar for egen virksomhed og praktisere i overensstemmelse med det faglige, lovgivningsmæssige og etiske kodeks Kan erkende egne personlige, faglige og etiske grænser (valgt ud fra mulige i (som angivet i 1. ansæt. 2. ansæt. 3. ansæt. Aalborg Viborg Aalborg CHECKLISTE Sundhedsfremmer (valgt ud fra mulige i målbeskrivel 28

29 (svarende til Kan anvende radiologiske undersøgelser med omhu og til gavn for patienten på bedst mulig måde Kan redegøre for kontraindikationer og komplikationer til biopsi og drænage samt behov for patientobservationer efter disse indgreb Kendskab til hvilke malignitetssuspekte processer som ikke må biopteres uden konference med tumorcenter Kan identificere hvis en radiologisk procedure vil være skadelig for patientens helbred Kan redegøre for, samt formidle fordele og risici ved radiologiske procedurer Kendskab til målgrupper og baggrunde for eksisterende screenings programmer, herunder fordele og ulemper ved screening Kan gennemføre undersøgelser af gravide og børn under hensyntagen til strålebelastningen sen) (som angivet i 1. ansæt. Aalborg Teoretisk kursus 2. ansæt. Viborg 3. ansæt. Aalborg 29

30 3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1. og 3. ansættelse: Aalborg universitetshospital ne er i princippet opdelt i 2 forskellige typer, de mere praktiske og de mere teoretiske. Den praktiske del omfatter f ultralyd, gennemlysninger, angiografier, intervention vejledt af både UL, CT og MR scanning. Læringsmetoden her er udelukkende bedside. Afdelingen er i besiddelse af diverse fantomer, hvor den initiale undervisning foregår i løbet af den første måned. Der er en fast gruppe af ældre hoveduddannelseslæger og speciallæger, der varetager denne funktion. Efter fantom undervisningen vil der være undervisning ved speciallæger på de respektive sektioner. Når undervisningen er afsluttet, og hoveduddannelseslægen har opnået det tilfredsstillende niveau, vil kompetencen blive underskrevet i logbogen. For CT vejledte biopsier vil undervisningen foregå ved speciallæger i de respektive sektioner, som varetager dette (onkologisk, ortopædisk og gastroradiologisk). Når undervisningen er afsluttet, og hoveduddannelseslægen har opnået det tilfredsstillende niveau, vil kompetencen blive underskrevet i logbogen. Tilsvarende forløb vedr. angiografi og gennemlysning. ne i de øvrige områder er mere teoretisk. Der forventes i alle sektionerne selvstudium i anvist litteratur. Litteraturen er tilgængelig både som opslagsværker og digitalt. Alle beskrivestationer har samtidig adgang til internettet. Der bliver udleveret link til diverse relevante webadresser. Alle beskrivelser vil i starten blive gennemlæst af speciallæger, indtil det ønskede faglige niveau er opnået. Herefter forventes et selvstændigt virke. Der er formel undervisning 2 gange ugentlig, samt bedside undervisning ved arbejdsstationerne. Alle konferencefunktioner gennemgås af sektionens speciallæge med hoveduddannelseslægen inden konferencerne afholdes, indtil lægen har opnået selvstændigt niveau. r Kompetencegennemgang foretages i princippet af alle speciallæger på afdelingen. Hver enkelt sektion har en uddannelsesansvarlig speciallæge, som er ansvarlig for at afgøre om kompetencerne er opnået. Ved startsamtalen gennemgås de kompetencer, som forventes opnået i sektionen. De fleste kompetencer bliver vurderet løbende af alle speciallæger i sektionen. Udover individuel vurdering af speciallægerne ved sektionerne udføres der også på enkelte sektioner skriftlig/mundtlig prøve. Der foretages endvidere 360 graders feedback af 2 speciallæger. Første gang indenfor det første halve år og anden gang i løbet af det sidste uddannelsesår. Der er endvidere løbende evaluering og individuel uddannelsesplanlægning ved de uddannelsesansvarlige overlæger samt to yngre uddannelseskoordinerende læger. 2. ansættelse: Billeddiagnostisk afd., Viborg : 30

31 Læringen på Billeddiagnostisk afdeling sker primært som mesterlære med supervision i det daglige klinisk arbejde af erfarne uddannelseslæger/speciallæger. Der forventes en stor grad af selvstudium i forbindelse med læring af de enkelte kompetencer. Der kræves to foredrag/powerpointundervisninger til den interne lægeundervisning i løbet af ansættelsen. r: og vejledersamtaler vil være de mest benyttede evalueringsmetoder. Kompetencevurdering foretages af alle speciallægerne på afdelingen og gennemgangen foretages af hovedvejleder og / eller den uddannelsesansvarlige overlæge ved vejledersamtaler. Ved introduktionssamtalen udarbejdes en individuel uddannelsesplan og tidsplan og emner for kompetencegennemgang aftales. Der er især fokus på de kompetencer som senest forventes opfyldt under aktuelle ansættelse. Specialets mini IPX/OSATS anvendes til struktureret kompetencevurdering. Den uddannelsessøgende forventes også selvstændigt at tage initiativ til kompetencevurderingens gennemførelse iht uddannelsesplanen. I den sidste halvdel af ansættelsen på afdelingen udføres en 360 graders evaluering af kompetencerne inden for leder/administrator, samarbejder, kommunikator og professionel. Denne evaluering og feedback udføres af den uddannelsesansvarlige overlæge. 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Specialespecifikke kurser Disse er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen ( og organiseres via specialeselskabet nord.dk/kurser/specialespecifikke+kurser Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt gennem det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Ud over nedenstående tabel henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen nord.dk/kurser/generelle+kurser Forskningstræning Oversigt udarbejdes af de regionale følgegrupper/uddannelsesudvalg/ råd i samarbejde med den postgraduate lektor (PKL) og findes på det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside. Har du en ph.d. grad, kan du få merit og skal derfor ikke gennemføre forskningstræningen. Husk at få godkendt dette i Videreuddannelsesregion Nord. nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning Placering af kurserne Videreuddannelsesudvalget for Diagnostisk Radiologi i Videreuddannelsesregion Nord har besluttet, at der som hovedregel kun ligger 2 obligatoriske kurser under forløbet på Regionshospital. Dette er en følge af, at man i Videreuddannelsesregion Nord kun har 1 år på et Regionshospital i hoveduddannelsesforløbet. 31

32 Nedenfor er angivet, hvornår man skal på de forskellige kurser. Der er taget størst mulig højde for, at det passer med det kliniske arbejde, men det er ikke altid muligt, da kurserne kun tilbydes en gang om året for de specialespecifikke kursers vedkommende. Ved barsel og sygdom kan det blive nødvendigt at fravige nedenstående plan. Kontakt da PKL i Videreuddannelsesregion Nord. TEORETISKE KURSER I DEN RADIOLOGISKE UDDANNELSE SPECIALESPECIFIKKE KURSER I HOVEDUDDANNELSEN Fysik og radiobiologi Teknik og strålehygiejne Thora + onkologisk radiologi Abdominal radiologi Urogenital radiologi Neuroradiologi inkl. hoved/hals og tandradiologi Muskuloskeletal radiologi Kar /interventions radiologi Pædiatrisk radiologi Mammaradiologi I alt specialespecifikke FORSKNINGSTRÆNING Modul 1 (ikke specialespecifik) Modul 2 (specialespecifik) del 1 Tid til at lave opgaven Modul 2 (specialespecifik) del 2 Modul 2 (specialespecifik) del 3 fremlæggelse I alt forskningstræning SOL (Samarbejde, Organisation og Ledelse) SOL 1 (regionalt) SOL 2 (nationalt SST) SOL 3 (regionalt) I alt SOL Varighed 19 timer 27 timer 27 timer 24 timer 22 timer 25 timer 27 timer 7 timer 21 timer 11 timer 210 timer 3 dage 4 dage 10 dage 2 dage 1 dag 20 dage 2 dage 3 dage 4 dage 9 dage Tilmelding til kurserne Det er vigtigt, at hoveduddannelseslægen selv er opmærksom på at blive tilmeldt kurserne. I tvivlstilfælde er det vigtig hurtigst muligt at kontakte hovedvejleder eller evt. uddannelsesansvarlige overlæge. Er man endnu ikke startet i hoveduddannelsesforløbet, kontakt da den uddannelsesansvarlige overlæge på 1. ansættelsessted eller evt. PKL i Videreuddannelsesregion Nord. Forskningstræningen og SOL kurserne skal hoveduddannelseslægen selv tilmelde sig. Mht. de specialespecifikke kurser fremsendes kursusoversigt fra hovedkursuslederen. Vær dog opmærksom på, om de tildelte kurser stemmer overens med ovenstående plan. 32

33 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen 1. og 3. ansættelse: Aalborg universitetshospital Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har såvel uddannelsesansvarlig overlæge som uddannelseskoordinerende yngre læ ger. Alle speciallæger har vejlederkursus, og de fleste speciallæger fungerer aktivt som vejledere. For hver uddannelsessøgende læge er der en hovedvejleder, som er gennemgående i hele uddannelses forløbet. Der er desuden i hver sektion en læge, som er ansvarlig for den enkelte uddannelsessøgende læges ophold i sektionen, herunder at det ønskede faglige niveau opnås. Rammer for uddannelsesvejledning Der afholdes en startsamtale, justeringssamtale og en afsluttende samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. justeringssamtalen er placeret lige efter opholdet på sygehus Vendsyssel. Uddannelsesvejledningen ved hovedvejlederen er primært tilrettelagt efter behov, men som minimum en startsamtale, justeringssamtale samt en slutsamtale både ved det første og tredje ansættelse. I de enkelte sektioner er der en samtale med den undervisningsansvarlige overlæge i sektionen ved start og ved afslutningen af opholdet. Ved behov er der også en justeringssamtale. Udarbejdelse af uddannelsesplan Uddannelsesplanen lægges i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejlederen og speciallægerne i de enkelte sektioner. Rotationer mellem de enkelte sektioner ligger fast fra starten. Der er indlagt en 360 graders feedback ca midt i forløbet. Samtalerne følger i øvrigt de 7 lægeroller samt kompetencekortene med udgangspunkt i målbeskrivelsen. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Afdelingens fastansatte læger fungerer alle som kliniske vejledere indenfor den enkelte læges specifikke subspeciale. Alle fastansatte læger fungerer som kliniske vejledere på almene undersøgelser som f røntgen af thora. Alle underskrifter i logbøgerne/kompetencehæfter gives af de subspeciale specifikke overlæger eller uddannelsesansvarlige overlæge og indhentes løbende under ansættelsen og senest ved slutningen af hver sektion. Det tilstræbes, særligt i starten af opholdet, at den uddannelsessøgendes funktioner er dubleret af en speciallæge mhp supervision i den pågældende funktion. Supervisionen kan foregå umiddelbart inden eksempelvis et indgreb eller en konference med mulighed for efterfølgende opsamling. Der kan også være tale om gennemlæsning af beskrivelser med efterfølgende feedback. 2. ansættelse: Billeddiagnostisk afd., Viborg Organisering af den lægelige videreuddannelse På Billeddiagnostisk afdeling er der en uddannelsesansvarlig overlæge (UAO). UAO er sammen med afdelingsledelsen ansvarlig for uddannelsen på BDA. UAO er i tæt samarbejde med arbejds 33

34 skemalæggeren, således at uddannelsen er indarbejdet i arbejdsplanen. UAO deltager både på Regionshopitalet Viborg og regionalt i div. uddannelsesråd. Den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) er en uddannelsessøgende læge på BDA, som står for den interne lægeundervisning på BDA, og som sammen med UAO deltager i det fælles uddannelsesråd på RH Viborg. Hovedvejleder er speciallæger på BDA med interesse for uddannelse, og som har gennemført vejlederkurset i løbet af deres uddannelse eller som efteruddannelse. Ved starten af ansættelsen tildeles den uddannelsessøgende læge en hovedvejleder. Rammer for uddannelsesvejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan Kort tid efter ansættelsen afholdes med hovedvejleder en introduktionssamtale, hvor der udarbejdes en uddannelsesplan ud fra lægens tidligere erfaringer og et fortrykt samtaleskema med de 7 lægeroller. Der afholdes min. 1 justeringssamtale i løbet af ansættelsen, samt en slutsamtale kort før afslutningen af ansættelsen. De udfyldte samtaleskemaer sendes til UAO til underskrift. Ved behov for mere uddybende karrierevejledning aftales samtale med UAO. Der er så vidt det er muligt afsat tid til uddannelsessamtaler den 3. onsdag i måneden. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle fastansatte læger på afdelingen kan give supervision/klinisk vejledning til den uddannelsessøgende læge i forbindelse med de enkelte procedurer. Underskrifter i logbogen gives af UAO eller specialeansvarlige overlæger, og det tilstræbes at de gives løbende under ansættelsen. Ved starten af nye funktioner tilstræbes det, at den uddannelsessøgende læge er sammen med afdelingslæge/overlæge, som kan give den fornødne supervision. 34

35 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 4 nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi

Logbog Hoveduddannelsen. Diagnostisk Radiologi Logbog Hoveduddannelsen Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab oktober 2009 1 Medicinsk ekspert 1. Fysik og teknik 1.1 Strålefysik: Røntgenstrålings frembringelse Kan redegøre for væsentlige begreber

Læs mere

Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg

Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Randers Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH

Kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Røntgen og Skanning AUH Kompetenceudvikling og Røntgen og Skanning AUH Dokument dato: 27. januar 2017 Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen. Pga. længerevarende udflytningsproces af Røntgen

Læs mere

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg

Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aalborg Vendsyssel Aalborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Århus Universitetshospital THG Besøgsdato 07-05-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Århus Universitetshospital THG Besøgsdato 07-05-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002143 Afdelingsnavn Radiologisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital THG Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Dansk Radiologisk Selskab Oktober 2009 1 Målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Redaktion: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord.

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord. Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk Afdeling Holbæk Sygehus, Sygehus Nord Region Sjælland Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk afdeling, diagnostisk center. Besøgsdato 11-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002342 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling, diagnostisk center Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby NBG THG Neuroradiologisk) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse Godkendt den 5. februar 2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby THG Neuroradiologisk NBG) og Regionshospitalet Randers Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Midt (Silkeborg) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002341 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling : Reumatologisk ambulatorium Hospitalsnavn Slagelse Sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Vest (Holstebro) Målbeskrivelse Godkendt 5. februar 2014 af

Læs mere

Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder. uddannelsessøgende mangelfuld på flere områder

Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder. uddannelsessøgende mangelfuld på flere områder Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Kolding Sygehus Afdeling Akutafdelingen Dato for besøg 23.11.11

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelse. Region Syd. Radiologi. Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, OUH Uddannelsesprogram Hoveduddannelse Region Syd Radiologi Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, OUH Radiologisk fdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg Radiologisk fdeling, SVS Esbjerg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 18-03-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 18-03-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000386 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 18-03-2014

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Vejleder for læger i hoveduddannelse

Vejleder for læger i hoveduddannelse Gode råd og anbefalinger Vejleder for læger i hoveduddannelse i almen medicin www.videreuddannelsen-syd.dk Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Region Syddanmark og Grønland Kort om uddannelsen Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013 Rikke H. Bundgaard

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013 Rikke H. Bundgaard DET REGIONLE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDNNELSE VIDEREUDDNNELSESREGI IDEREUDDNNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Sagsbehandler Mail Sagsnr. 29-11-2013

Læs mere

Generel uddannelsesplan og logbog

Generel uddannelsesplan og logbog Med udgangspunkt i Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro 2009, er udarbejdet denne generelle uddannelsesplan som

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato

Checkliste. Uddannelsesgivende læge Signatur / Dato Checkliste HUSK: o AT UDFYLDE NAVN OG CPR NUMMER o CHECKLISTEN FRA SUNDHEDSSTYRELSENS MÅBESKRIVELSE ER DELT I TO DELE, SÅDAN AT DU HAR ÉN TIL HVER ANSÆTTELSE SVARENDE TIL DE LÆRINGSMÅL, DER GÆLDER FOR

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 12-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 12-03-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002393 Afdelingsnavn Onkologisk Afdeling Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 12-03-2015 Temaer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi

Målbeskrivelse. Diagnostisk Radiologi Målbeskrivelse Diagnostisk Radiologi 1 Foreløbig målbeskrivelse i diagnostisk radiologi Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Radiologisk Selskab, bestående af: Overlæge Vibeke Andree Larsen (KAS

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 16. maj 2012 Helene S. Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-12 Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år

Næstved 1år/Rigshospitalet 2 år/slagelse 1 år Uddannelsesprogram for hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi ved Røntgenafdelingen Næstved Sygehus og Radiologisk Klinik Rigshospitalet og Radiologisk Afdeling Slagelse Sygehus Næstved 1år/Rigshospitalet

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i. Diagnostisk Radiologi. Radiologisk afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi afdeling, Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Målbeskrivelse 2009 Godkendt 12.maj 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved. Gentofte Hospital. Region Hovedstaden Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Gentofte Hospital Region Hovedstaden 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet i diagnostisk radiologi,

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Region Syd Hoved-uddannelses stilling i Psykiatri Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle Februar 2013

Uddannelsesprogram Region Syd Hoved-uddannelses stilling i Psykiatri Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle Februar 2013 Uddannelsesprogram Region Syd Hoved-uddannelses stilling i Psykiatri Psykiatrisk Afdeling Kolding og Vejle Februar 2013 Udd. program h-stilling i psykiatri 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Indledning 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Bispebjerg og Frederiksbjerg hospital Besøgsdato 24-11-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Bispebjerg og Frederiksbjerg hospital Besøgsdato 24-11-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002241 Afdelingsnavn Geriatrisk afdeling Hospitalsnavn Bispebjerg og Frederiksbjerg hospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Side 1 af 12 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Hvidovre Hospital, Røntgenafdelingen, 1 år Glostrup Hospital, Røntgenafdelingen 1 år Herlev Hospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (Skejby Neuroradiologisk THG NBG) og Hospitalsenheden Midt (Viborg) Målbeskrivelse Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: Hæmatologi Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital November,

Læs mere

LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE

LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE LEDELSESRUMMET for UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE Georg Jørgensen Medicinsk afdeling M, OUH-Svendborg Vores erfaringer som UAO er Medicinsk afdeling i Svendborg Ca 45 yngre læger under uddannelse 8 KBU,

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

Regionshospitalet i Randers Gynækologisk og obstetris afdeling 17 sep. 2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Regionshospitalet i Randers Gynækologisk og obstetris afdeling 17 sep. 2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Regionshospitalet i Randers Gynækologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Uddannelsesprogram. Videreuddannelsesregion Syd. Introduktionsuddannelsen i retsmedicin. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet Uddannelsesprogram Videreuddannelsesregion Syd Introduktionsuddannelsen i retsmedicin Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet August, 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning side 3 2.1 Uddannelsens

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 15.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 15. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/25545 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 6611 3333 Referat Møde: Rådet for Lægelig Videreuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i. Diagnostisk Radiologi Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Aarhus Universitetshospital (NBG THG Neuroradiologisk Skejby) og Hospitalsenheden Horsens Målbeskrivelse 2009 Godkendt den 5. februar 2014 af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Afdelingslæge Søren Kasch - medlem af arbejdsgruppen. For fagområdet akut medicin

Afdelingslæge Søren Kasch - medlem af arbejdsgruppen. For fagområdet akut medicin For fagområdet akut medicin indhold Generelt Uddannelsesplan Praktisk arbejde Færdighedstræning Teoretisk del Evaluering Generelt Forudsætning for uddannelsen: Fuldendt speciallægeuddannelse Varighed:

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

MR-SCANNING AF BUGHULEN

MR-SCANNING AF BUGHULEN MR-SCANNING AF BUGHULEN Et godt og skarpt billede fra en MR-scanning er ofte en forudsætning for at stille den rigtige diagnose og bestemme den rette behandling. Når du skal have foretaget en MR-scanning,

Læs mere

Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt Beskrivelse af Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt Rygcenter Syddanmark: Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet. Rygcenter Syddanmark består af en medicinsk og

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Radiologi. Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring. April 2016 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Radiologi Regionshospital Nordjylland, Billeddiagnostisk afsnit, Hjørring April 2016 målbeskrivelsen Godkendt den 22. november 2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere