Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen"

Transkript

1 Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud på varekøb, tjenesteydelser og Bygge og anlægsopgaver til den offentlige sektor i Danmark. Der indledes med en gennemgang af begrebet konsortium, herefter behandles mulighederne ved brug af underleverandører og selskabsdannelse. Begreberne garanti, sikkerhedsstillelse, hæftelse og ansvarsfordeling gennemgås for hver samarbejdsform. Hvad er et konsortium Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere virksomheder med henblik på at afgive tilbud på en offentlig kontrakt, som virksomhederne typisk ville have været for små til at byde på enkeltvis. I et konsortium er alle deltagerne direkte forpligtede over for ordregiveren. (Solidarisk hæftelse) Typer af konsortier Der findes overordnet to forskellige typer af konsortier: Konsortium med samme fagområde Konsortium med forskellige fagområder

2 Udover at samarbejde i et konsortium kan man samarbejde ved brug af underleverandører eller danne et nyt selskab. Disse to muligheder behandles i senere afsnit. I forbindelse med et udbud vil den ordregivende myndighed typisk stille krav om, at konsortiedeltagerne påtager sig at hæfte solidarisk. Solidarisk hæftelse betyder, at alle virksomhederne er ansvarlige for, at opgaven leveres til kunden, og at kunden kan gøre alle deltagerne i konsortiet ansvarlige for, at opgaven løses. Hvis en af virksomhederne går konkurs eller på anden måde misligholder aftalen, hæfter de øvrige virksomheder i konsortiet for virksomhedens leverancer til kunden. Konsortier kan have to forskellige overordnede formål: Man kan etablere et konsortium, som har karakter af et længerevarende samarbejde, og som har til formål at løse flere opgaver for flere forskellige kunder. Man kan også etablere et konsortium med det formål at byde på en enkelt opgave for en ordregivende myndighed. I sådan et samarbejde skal der også udarbejdes en konsortieaftale, som skal tilpasses det konkrete udbud, som konsortiet afgiver tilbud på.

3 Går en virksomhed med overvejelser om, at ændre sin organisation, produkt portefølje mv. og samarbejde med andre virksomheder i en mere formel form kan det anbefales, at strukturere det forstående arbejde i 4 trin. De 4 trin er: 1. Overvejelser om at danne et konsortium og Find konsortie-partnere 2. Forventnings-afstemning, udfyld og underskrive konsortieaftale 3. Udarbejde og afgive tilbud til den ordregivende myndighed 4. Udførsel og drift af opgaven 1. Overvejelser om at danne et konsortium og Find konsortiepartnere Hvad siger udbudsreglerne: Et konsortium kan basere sig på de deltagende virksomheders samlede finansielle, økonomiske, tekniske og faglige formåen. Konsortiet kan også vælge at basere sig på andre virksomheders formåen. Det er ikke et krav, at alle deltagerne opfylder de stillede mindstekrav, så længe en eller flere af deltagerne opfylder kravene. Når man skal finde en eller flere deltagere til et konsortium, skal man starte med at spørge sig selv: Hvad mangler min virksomhed for at kunne løse en given opgave? Det kunne eksempelvis være:

4 Virksomheden har ikke nok referencer fra de seneste år inden for et bestemt område Virksomheden mangler viden om fagspecifikke områder, fx tømrerarbejde eller elektrikerarbejde. Virksomheden kan ikke møde kravet til omsætning. Derudover er det vigtigt at vælge deltagere til konsortiet, der har samme opfattelse af, hvordan man løser opgaver i forhold til kvalitet, indtjening og arbejdsindsats som en selv. Samtidig skal man have tillid til, at de deltagere, man finder til konsortiet, kan levere til aftalt kvalitet, tid og pris, og at hver konsortiedeltager kan løfte sin del af opgaven. Kan man foretage ændringer i samarbejdet? Som udgangspunkt NEJ. Det kan også være meget problematisk at foretage ændringer i et konsortiums sammensætning, efter konsortiet har indgået en kontrakt med en ordregivende myndighed. En sådan ændring kan betyde, at ordregiveren er forpligtet til genudbyde opgaven med den følge, at konsortiet står uden en kontrakt. Vil man være på den sikre side, skal man derfor lade være med at ændre i konsortiets sammensætning efter, at man har indgået kontrakt med den ordregivende myndighed. Nedenfor er beskrevet, hvorledes et konsortium bestående af A, B og C ved, at gå sammen kan leve op til ordregivers krav om en minimumsomsætning på 100 mio. kr., at have en positiv egenkapital, 3 relevante referencer og kan stille en garanti på 15 % af byggesummen.

5 A B C Garanti A: VVS B: Elektriker C: Murer A B C 40 mio. kr. 45 mio. kr. Positiv Egenkapital 25 mio. kr. 1 reference 2 referencer 15 % Garanti 0 referencer 2. Forventnings-afstemning, udfyld og underskrive konsortieaftale Når deltagerne i et samarbejde er fundet er den fase konsortiet går ind i nu vitalt for det fremtidige samarbejde og dermed udbyttet. Der bør indbydes til et opstartsmøde. På mødet skal man bekræfte, at man vil indgå i et konsortiesamarbejde og sikre, at alle i konsortiet har de samme forventninger til samarbejdet. Derfor skal alle virksomheder kunne svare klart på disse spørgsmål: Hvad vil man samarbejde om? Hvad er ambitionsniveauet i forhold til samarbejdet? Hvad er forventningerne til samarbejdet og til de andre virksomheder i konsortiet? (oprigtighed og ordentlighed) Hvad kan og vil virksomheden selv bidrage med?

6 Hvad er de største risici i forhold til samarbejdet? Er der fx forretningshemmeligheder, som virksomhederne ikke vil dele, eller har en af virksomhederne en likviditetsudfordring? Har alle deltagerne gensidig tillid til hinanden? Der vil givetvis være flere spørgsmål der kan diskuteres og dette bør i så fald ske på dette møde for, at imødekomme senere uoverensstemmelser der kan påvirke samarbejdet i negativ grad. Alle erfaringer viser, at et konsortium bør udarbejde en samarbejdsaftale, der forpligter deltagerne overfor hinanden og bygherrer. En konsortieaftale beskriver hver virksomheds rettigheder og forpligtelser i forhold til at varetage den specifikke opgave, der afgives tilbud på. I forbindelse med indgåelse af konsortieaftalen er der nogle punkter, man særligt skal være opmærksom på: Hvad hvis en virksomhed ønsker at udtræde af konsortiet? Hvordan fordeles opgaverne? Hvilken virksomhed skal være projektansvarlig? Hvordan skal beslutninger træffes? Hvilke oplysninger er der behov for fra de andre virksomheder, og hvilke oplysninger skal holdes fortrolige? Hvordan skal indtægter og udgifter fordeles, og hvordan skal fakturering ske over for ordregiver? Er der ønsker om forskellig ansvarsdeling mellem deltagerne?

7 Hvad skal man gøre, hvis ikke alle lever op til deres forpligtelser? Skal der tegnes forsikringer eller stilles sikkerhed? Hvordan skal immaterielle rettigheder behandles? Må virksomhederne samarbejde med andre virksomheder end dem i konsortiet? - byde som underleverandør eller deltage i andre konsortier i samme udbud (Risiko for afvisning af ordregiver) Udbudsreglerne: kan blive afvist grundet konkurrencesituationen? Hvordan skal man forholde sig, hvis der opstår uenigheder? Denne liste er ikke udtømmende. Ansvarsdeling: Eftersom konsortiedeltagerne normalt vil hæfte solidarisk over for ordregiver, er der en risiko for, at de deltagende virksomheder kommer til at hæfte for udførelsen af opgaver eller for betaling af bod eller erstatning, som skyldes forhold, som en af de andre virksomheder hæfter for i henhold til konsortieaftalen. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne aftaler, hvordan den interne ansvarsfordeling skal være. Intern ansvarsdeling: Det naturlige udgangspunkt vil være, at den virksomhed, der internt hæfter for forholdet, er ansvarlig over for de øvrige virksomheder, hvis de øvrige virksomheder bliver gjort ansvarlige for forholdet over for ordregiver. Man skal dog tage i betragtning, at konsortiet som helhed ofte vil have påtaget sig væsentlig større opgaver og dermed væsentlig større ansvar,

8 end de enkelte deltagende virksomheder ville påtage sig alene. Det kan derfor være byrdefuldt, hvis én virksomhed risikerer at stå med det fulde ansvar, fordi virksomheden hæfter internt over for de andre virksomheder. I stedet kan det aftales, at den ansvarlige virksomhed hæfter over for de andre deltagere op til et vist beløb, mens ansvar, der ligger ud over dette beløb deles ligeligt mellem alle de deltagende virksomheder. Dermed mindsker man både den samlede risiko for den enkelte virksomhed, og risikoen for, at en konsortiedeltager må kaste håndklædet i ringen, fordi ansvaret overstiger virksomhedens formåen. Derfor skal der træffes et valg om, hvorvidt ansvaret over for de øvrige virksomheder skal være ubegrænset eller begrænset til en andel af kontraktens værdi, mens ansvar herudover fordeles mellem alle de deltagende virksomheder. Nedenfor er beskrevet, en situation, hvor konsortiet skal betale kr. til ordregiver grundet en fejl A har begået i byggeprocessen. Det er i samarbejdsaftalen aftalt at den ansvarspådragende virksomhed i dette tilfælde A skal betale 50 % af de kr. og resten deles i 3 lige store dele (33 % til hver A, B og C). Det betyder, at A betaler kr. B og C hver kr.

9 Bygherrer A: VVS 10 mio. kr. oms. B: Murer 15 mio. kr. oms. Solidarisk hæftelse C: Elektriker 6 mio. kr. oms. Det er aftalt at A skal hæfte for 50 % af de kr. og de resterende 50 % deles i 3 lige store beløb. Resultatet er at A skal betale kr., B kr. C kr. Alle overlever og projektet kan færdiggøres. A B C Skal der tegnes forsikringer? Det vil ofte være et krav fra ordregiver, at leverandøren har en ansvarsforsikring eller anden form for forsikring. En mulighed er, at konsortiet tegner én forsikring, der dækker udførelsen af den opgave, som konsortiet skal udføre. Dermed er alle konsortiedeltagerne dækket af samme forsikring. Det bør derfor allerede tidligt i processen undersøges, om der skal tegnes en fælles forsikring, eller om der er tilstrækkelig dækning i form af de enkelte deltageres eksisterende forsikringer. I den forbindelse vil det være en god idé at undersøge, hvordan deltagernes egne forsikringer dækker, hvis arbejdet udføres sammen med andre.

10 Skal der stilles sikkerhed? Hvis Ordregiver stiller krav om sikkerhedsstillelse, sørger den Projektansvarlige Virksomhed for, at der udstedes den krævede garanti. Sikkerhedsstillelse sker, medmindre andet aftales, gennem bank eller kautionsforsikringsselskab med alle Konsortiedeltagerne anført som garantistillere. Deltagerne skal nu blive enige om, hvordan sikkerheden skal stilles. Banken eller kautionsselskabet vil normalt kræve en eller anden form for sikkerhedsstillelse fra konsortiedeltagerne, når banken eller kautionsselskabet skal udstede en sikkerhed over for ordregiver. I så fald skal deltagerne også blive enige om, hvem der skal stille denne sikkerhed, og hvordan der skal forholdes indbyrdes, hvis banken eller kautionsselskabet kræver, at alle skal stille lige stor sikkerhed. Omkostningerne forbundet med sikkerhedsstillelse fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel. Pant eller kaution, der skal stilles af Konsortiedeltagerne som sikkerhed over for garanten, fordeles mellem Konsortiedeltagerne i forhold til deres Konsortieandel, medmindre garanten kræver en anden fordeling. Hvis garanten kræver en anden fordeling af pant eller kaution, kan Konsortiedeltagerne kræve, at de øvrige Konsortiedeltagere stiller pant eller kaution indbyrdes over for de øvrige Konsortiedeltagere, således at der opnås samme fordeling af sikkerhedsstillelsen som forudsat. Sikkerhedsstillelse kan f.eks. stilles af banker, Tryg Garanti og BFG Byggefagenes Fælles Garantiselskab Nedenfor er beskrevet, en situation, hvor konsortiet skal stille en garanti på 15. mio. kr. Dette gøres i fællesskab med udgangspunkt, i den andel, hver deltager er indtrådt i samarbejdet med. A går konkurs lige efter opstart på byggeriet, B og C skal nu dække for A s andel (50 %) dette er i samarbejdsaftalen aftalt til, at B og C dækker 50 % af hver. B og C står med krav om garantistillelse på henholdsvis for B på 6,75 mio. kr. og C på 8,25 mio. kr. mod før B på 3 mio. kr. og C på 4,5 mio. kr.

11 Sikkerhedsstillelse Bankgaranti 15 mio. kr. Bygherrer A 50% B 20 % C 30% Hvis A går konkurs skal B og C i fællesskab dække tabet. Løsning: B og C dækker hver deres andel og de 50 % deles herefter ligeligt mellem B og C. Konsortieaftalen mellem deltagerne bør skrives under før arbejdet med, at udarbejde tilbud til ordregiverne påbegyndes. 3. Udarbejde og afgive tilbud til den ordregivende myndighed Ansøgning eller tilbud Når konsortiet anmoder om prækvalifikation eller afgiver tilbud, er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at det tydeligt fremgår, at der ansøges eller afgives tilbud som konsortium, så ordregiver ikke bliver i tvivl om, hvorvidt der ansøges eller afgives tilbud som et konsortium, eller om der ansøges eller afgives tilbud som hovedleverandør med en række underleverandører.

12 det skal tydeligt fremgår, hvem der er konsortiets projektansvarlige virksomhed, og dermed den, som ordregiveren skal kontakte i forbindelse med spørgsmål til konsortiet. at tro - og love erklæring og serviceattest skal vedlægges for hver konsortiedeltager. Hvad angår mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske, finansielle, tekniske og faglige formåen, skal konsortiet dokumentere, at konsortiet samlet lever op til disse krav. Når man ansøger om prækvalifikation eller afgiver tilbud er det samtidig en god ide at sikre, at det tydeligt fremgår, hvilke oplysninger om fx økonomisk og teknisk kapacitet, der relaterer sig til de enkelte konsortiedeltagere, eller andre virksomheder, som konsortiet baserer sin formåen på. Det kan lette ordregiverens forståelse af det indsendte materiale. Konsortiet skal godtgøre, at det råder over de nødvendige økonomiske, finansielle, tekniske og faglige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for hver af deltagernes forpligtelser. Tilbudsskrivning den ansvarlige virksomhed skal: indhente udbudsmaterialet gennemgang af dette udarbejde en struktur for tilbuddet, indhente tekst til tilbuddet og kommentarer til tilbuddet fra de øvrige konsortiedeltagere, sammenskrive materialet fra de forskellige konsortiedeltagere, så det fremstår som et samlet materiale,

13 stille alle relevante spørgsmål til udbyder inden udløbet af spørgsmål - og svarperioden, sørge for, at alle formalia overholdes, og at tilbuddet bliver afleveret til tiden og i det rigtige format. Prissætningen: styr på, hvad hver enkelt konsortiedeltagers leverance skal være, og hvad der skal betales for den leverance. enighed om, hvordan risikoen for afvigelser fra budgettet prisfastsættes Et eksempel på, hvordan en budgetafvigelse kan opstå, er en situation, hvor et konsortium skal afgive et tilbud med en fast pris, og derfor afsætter et antal timer til at løse opgaven. Virksomhederne vurderer dog, at der med stor sandsynlighed vil opstå en begivenhed, der betyder, at der skal bruges flere timer end først antaget på at løse opgaven. Denne risiko skal indregnes i budgettet. Ligesom uenighed med bygherrer om, hvad der skal leveres skal aftales? Deltagerne i konsortiet bør blive enige om: hvilken betaling hver enkelt deltager i konsortiet skal have hvilken betaling den projektansvarlige virksomhed skal have hvordan man prisfastsætter risikoen for budgetafvigelser På denne baggrund finder man frem til den samlede pris og/eller de enhedspriser, som skal indgå i tilbuddet. Derudover:

14 Når man prisfastsætter en opgave i et konsortium, er det vigtigt, at man er opmærksom på, at den samlede pris ikke bliver for høj, fordi hver virksomhed tager sig ekstra godt betalt for alle risici. I et konsortium vil hver enkelt virksomhed ofte have et ansvar for en delleverance, som skal prissættes inklusiv prissætning af en risikopræmie (risikoen for budgetafvigelse) på delleverancen. Det kan indebære, at hver virksomhed afsætter risikopræmier til alle begivenheder, og at alle konsortiedeltagerne afsætter risikopræmier til den samme begivenhed. Problemet ved denne prismodel er, at betalingen for risici bliver høj. I stedet for den model kan man i stedet identificere de risikoforhold, som er fælles for konsortiets løsning af opgaven til forskel fra de risikoforhold, der udelukkende vedrører de enkelte virksomheders andel af opgaven. En måde at sikre sig mod, at konsortiets pris bliver for høj er dermed, at hver virksomhed kun indregner risikoforhold i virksomhedens pris, som er unikke for virksomhedens del af opgaven. Herefter prissætter konsortiet sammen de risikoforhold, der er fælles for hele konsortiet. Som eksempel kan nævnes, at det er en fælles risiko for konsortiet i et byggeprojekt, at der opstår forsinkelse som følge af vejrlig. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes vejret, er entreprenøren berettiget til tidsfristforlængelse, men entreprenøren er ikke berettiget til ekstrabetaling. Det tab, som entreprenøren måtte få som følge af forsinkelsen, vil ofte være fælles for hele projektet. Det skyldes, at forsinkelsen ikke nødvendigvis kun rammer den virksomhed, hvis arbejde direkte er påvirket af vejret, men også rammer alle de andre

15 virksomheder, der måske er afhængige af, at arbejdet bliver færdigt, før de kan igangsætte deres arbejde. Derimod er det alene en risiko for den enkelte virksomhed, at arbejdet, der vedrører den andel af opgaven, som den enkelte virksomhed skal løse, viser sig at være mere tidskrævende end antaget ved tilbudsberegningen. 4. Udførsel og drift af opgaven Det kan være en god ide at aftale en intern møderække i driftsfasen, hvor man gør status på, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen forløber. På hvert møde kan man drøfte: Status på hver virksomheds leverancer i forhold til den virksomhed, der har forpligtet sig i konsortieaftalen. Man bør informere hinanden om fremdriften i opgaveløsningen inden for hver virksomheds ansvarsområde. Fungerer samarbejdet med den ordregivende myndighed tilfredsstillende? Konsortiets leverance vil altid afhænge af nogle oplysninger eller leverancer fra kunden. Er der problemer med samarbejdet med den ordregivende myndighed, er det vigtigt, at man drøfter dette internt i konsortiet, og at projektlederen derefter taler med myndigheden om problemerne. Den enkelte konsortiedeltagers økonomiske situation. Det er vigtigt, at man har et indtryk af, om nogle virksomheder er på vej i økonomiske vanskeligheder. Dermed kan de andre konsortiedeltagere i god tid finde ud af, hvordan de i givet fald vil varetage opgaven, hvis de økonomiske vanskeligheder ender med misligholdelse af konsortieaftalen eller konkurs.

16 Konklusion Overvejelser: Er det en god ide risiko/muligheder Find partnere fælles værdier Når man har fundet partnere Forventningsafstemning Erstatningsansvar internt - bankgaranti Samarbejdsaftale Arbejdet i ansøgnings tilbudsfasen Hvem gør hvad prissætning - formalia Drift og udførelsesfasen Rolleafklaring Interne møder status Afslutning opfølgning Dialog med kunden (bygherrer) Intern mellem parterne

17 Bero sig på andres formåen Underleverandøraftale Udbudsreglerne: Kan man som mindre virksomhed ikke leve op til mindstekravene til økonomisk, finansiel, teknisk og faglig formåen for deltagelse i et udbud, kan man basere sig på en eller flere andre virksomheders formåen, som man agter at benytte i forbindelse med opgaven fx i form af underentreprise. Vil man benytte sig af en underleverandøraftale, skal man godtgøre over for den ordregivende myndighed, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for underleverandørens forpligtelse. En underleverandøraftale er kendetegnet ved, at én virksomhed er ansvarlig for levering af opgaven til den ordregivende myndighed (hovedleverandøren). I modsætning til et konsortium er det altså kun hovedleverandøren, der er forpligtet direkte over for ordregiver, og kun hovedleverandøren, der har indgået kontrakten med ordregiver. Hovedleverandøren inddrager én eller flere underleverandører til at løse afgrænsede dele af opgaven. Det er hovedleverandøren, som ordregiveren indgår kontrakt med og hovedleverandøren, som den ordregivende myndighed går til, hvis myndigheden er utilfreds med opgaveløsningen. Er den mangelfulde del af opgaven løst af en underleverandør, kan hovedleverandøren gå videre til underleverandøren og få underleverandøren til at udbedre problemet.

18 Er det ikke muligt, er det stadig hovedleverandøren, der skal sørge for, at problemet bliver løst Som hovedleverandør kan det være en fordel at lave en underleverandøraftale, hvis man gerne vil påtage sig det fulde ansvar overfor ordregiveren, men samtidig har behov for at basere sig på andres økonomiske eller faglige formåen. I denne form for samarbejde er det således kun hovedleverandøren der er ansvarlig overfor ordregiver og kun denne der skal stille garantien i f.eks. bygge og anlægsopgaver. Det kan så aftales i samarbejdsaftalen, hvorledes den interne ansvarsfordeling foreligger, hvis der f.eks. er tale om store bygge og anlægsopgaver. Den typiske situation er, at de enkelte underleverandører hæfter overfor hovedleverandøren med den andel den pågældendes underleverandørs arbejde udgør af den samlede kontraktsum. Såfremt hovedleverandøren anvender underleverandører og på den måde beror sig på disses f.eks. økonomiske eller tekniske formåen, dokumenteres dette igennem en støtteerklæring der udfyldes af den eller de støttende virksomheder overfor ordregiver. Støtteerklæringer påviser, at den eller de støttende virksomheder påtager sig et ansvar med f.eks. at stille maskinpark, medarbejdere eller økonomi til rådighed for hovedleverandøren.

19 Selskabsdannelse Oprettelse af et egentligt selskab kan i lighed med konsortiedannelse være relevant, hvis der er tale om opgaver, der kræver, at de forskellige virksomheder løser opgaven i fællesskab. En selskabsdannelse forudsætter typisk, at den udbudte opgave er meget stor og strækker sig over en lang periode. Fordelen ved, at virksomhederne i fællesskab stifter et selskab er, at virksomhederne alene hæfter med den kapital, de har indskudt i selskabet og selskabets øvrige formue. Dermed undgår den enkelte virksomhed (medstifter) at hæfte med hele sin eksisterende virksomhed sådan som det er tilfældet, når man deltager i et konsortium med solidarisk hæftelse. Til gengæld er selskabsdannelse en mere administrativt tung form for samarbejde, fordi der skal stiftes et selskab, afholdes generalforsamlinger, aflægges årsregnskaber m.v.

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere